Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Seksioni 5: Planifikimi financiar      Ujkan Bajra       Ujkan BAJRA, PhD. C  1
Objektivat mesimoreNë këtë seksion përshkruajmë kryesisht mënyrën e planifikimit financiare dhe rendësin qe zë ky veprim n...
Objektivat mesimore• Planet buxhetore dhe parashikimet e cash-flow• Shpjegimi i bazës për buxhetet e planifikuara• Buxheti...
(1) Planet buxhetore dhe të parashikimet          e cash-flow•  Për bizneset shumë të vogël e cila kryesisht op...
(1.1) Planet buxhetore dhe të parashikimet e          cash-flow• Si trajtohet nga ju Cash-flow?• Parashikim i Cas...
(2) Shpjegimi i bazës për buxhetet e        planifikuara• Ky seksion trajton një shpjegim narrative me shifrat që ...
(3) Buxheti Personal për mbijetesën• Kjo është përmbledhje e shpenzimeve personale, se pronari (ët) do të duhet të jetojn...
(4) Analiza kosto-volume I shitjes-profit (Pika     kritike) apo break- even anliza• Është kërkesë fundamentale e çdo ...
(5) Parashikimet e Fitimit• Në mënyrë ideale, përmbledhja e parashikimit te fitimit duhet të sigurohet për 2 vitet e para...
(6) Vlera e kapitalit dhe burimeve në         dispozicion• Kapitalin që pronarët e një biznesi e vënë në ndërmarr...
(7) Kërkesat për financime të mëtejme dhe     burimet potenciale të fondeve• Është e rrallë për një biznes të ri të v...
(8) Zgjedhja e burimeve te financimit dhe       arsyet e zgjedhjes• Duke i shqyrtuar burimet e ndryshme dhe të munds...
(9) Procedurat e monitorimit financiar Përshkruajnë proceset kryesore që do të përdoren për të monitoruar dhe kontrollua...
Pyetje eventuale•  Prezantimi i punimeve•  Grupi pare•  Grupi dyte•  Grupi trete           Ujkan BAJRA, PhD....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Java 6 planafikimi finanicar

1,221 views

Published on

 • Be the first to comment

Java 6 planafikimi finanicar

 1. 1. Seksioni 5: Planifikimi financiar Ujkan Bajra Ujkan BAJRA, PhD. C 1
 2. 2. Objektivat mesimoreNë këtë seksion përshkruajmë kryesisht mënyrën e planifikimit financiare dhe rendësin qe zë ky veprim në kudër të planit biznesor. Ujkan BAJRA, PhD. C 2
 3. 3. Objektivat mesimore• Planet buxhetore dhe parashikimet e cash-flow• Shpjegimi i bazës për buxhetet e planifikuara• Buxheti Personal për mbijetesën• Analiza e Pikës kritike (Break-even Analiza• Parashikimet e fitimit• Vlera e kapitalit në dispozicion dhe burimeve• Kërkesat për financime të mëtejme dhe burimet potenciale të fondeve• Zgjedhja e burimeve te financimit dhe arsyet e zgjedhjes• Procedurat e monitorimit financiar Ujkan BAJRA, PhD. C 3
 4. 4. (1) Planet buxhetore dhe të parashikimet e cash-flow• Për bizneset shumë të vogël e cila kryesisht operon me para në dorë, dhe/ose nuk jep kredi për klientët e saj, ose merr kredi nga furnizuesit e tij, planifikimi buxhetor dhe parashikimi i cash-flow mund të jenë një dhe të njëjtë.• Situata qëndron paksa më ndryshe për bizneset e mëdha, ku është dhënë apo marrë kredi?• Në sytë e menaxherit të bankës ose financierin e mundshme, këto janë dy dokumente (planifikimi buxhetor dhe parashikkimi i rrjedhës parasë) të rëndësishme mbi të cilat varet shumë vlerësimi i realizueshmërisë së një biznesi të mundshëm të ri.• Plani buxhetor përpjeket për të parashikuar të gjitha zërat e të ardhurave dhe shpenzimeve.• Si e tillë ajo mund të përdoret për të ndihmuar në parashikimin e qarkullimit të mundshm te shitjeve dhe fitimet, dhe parashikimi ne shifra mund të përdoret si bazë kundër së cilës performanca aktuale financiare (të ardhurat dhe shpenzimet, kufijtë e fitimit, etj) mund të krahasohet. Ujkan BAJRA, PhD. C 4
 5. 5. (1.1) Planet buxhetore dhe të parashikimet e cash-flow• Si trajtohet nga ju Cash-flow?• Parashikim i Cash-flow është në thelb i ngjashme në strukturë me planin buxhetor, por ndryshohet për herë për të marrë në konsideratë vonesat në marrjen e parave nga konsumatorët, dhe duke paguar para për furnizuesit, për shkak të dhënies dhe marrjes së kredisë.• Demonstrojmë me shembull ne Excel• Cash-flow mundëson firmën Tuaj qe te jete ne çdo gjendje likuide?• Rëndësia e parashikimit te rrjedhës se parasë është e lidhur ngushtë me financimin e kërkesave afatëshkurtëra.• Një kompani mund të jetë duke bërë një fitim të shëndetshme në terma buxhetore, por mund të ketë një problem te tmerrshme te cash-flow për shkak të pagesave me vonesë për mallrat ose shërbimet e veta, të cilat mund të ndërhyjnë me aftësinë e tij për të vazhduar biznesin . Ujkan BAJRA, PhD. C 5
 6. 6. (2) Shpjegimi i bazës për buxhetet e planifikuara• Ky seksion trajton një shpjegim narrative me shifrat që paraqiten në planin buxhetor. Për shembull, sa është parashikuar volumi i shitjes dhe të hyrave, ose pse biznesi e ka zgjedhur përdorur metodën e marrjes me qira në vend te leasing-ut për financimin e mjeteve të saj.• Pl. Financiar gjithashtu mund të përshkruajë bazën për interesa të kredisë ose kushtet e kthimit, apo arsyet për luhatjet në nivelet e veprimtarisë tregtare.• Ajo mund të përshkruajnë te hyrjet e kapitalit nga partnerët, të menduarit pas niveleve te planifikuara te aksioneve, norma e pagesës për stafin, etj Ujkan BAJRA, PhD. C 6
 7. 7. (3) Buxheti Personal për mbijetesën• Kjo është përmbledhje e shpenzimeve personale, se pronari (ët) do të duhet të jetojnë në ndërkohë që biznesi është duke u krijuar - zakonisht për vitin e parë apo dytë.• Gjate fazës se hershme te planifikimit të biznesit, paraqitet nevoja për financimin e shpenzimeve të rastit më karakter personal.• Cilat shpenzime mund te trajtohen këtu?• Informacionet duhet të jetë edhe realiste dhe gjithëpërfshirës në drejtim të shpenzim dhe angazhimeve financiare, dhe si ajo përfaqëson të ardhurat neto pas tatimit.• Për tregtarët e vetëm dhe partneriteteve qe tatohen mbi fitimet e biznesit të përgjithshëm do të përcaktojnë nivelin minimal të tërheqjeve të cilat duhet te mbulohen nga fitimet e biznesit• Sido që të jetë kjo është një komponent thelbësor e buxhetit dhe të parashikimit te cash-flow, dhe është sot një kërkesë standarde e informacion e kreditimit të bankave. Ujkan BAJRA, PhD. C 7
 8. 8. (4) Analiza kosto-volume I shitjes-profit (Pika kritike) apo break- even anliza• Është kërkesë fundamentale e çdo biznesi qe të jetë në gjendje të identifikojnë edhe nivelin e saj të shpërbërjen (piken kritike), pra pika në të cilën shitjet e saj gjenerojn kontribut te mjaftueshme (të ardhura te tepërta) për të mbuluar dy kosto, atë të shitjeve dhe koston e shpenzimeve te biznesit.• Është po aq e rëndësishme që biznesi duhet të jetë i vetëdijshëm për kufijtë e saj të fitimit (dhe të shënojë-rritje), në mënyrë që ajo te është në gjendje për të parashikuar fitimet e saj prej parashikimit të qarkullimit të shitjes.• Ashtu si planet buxhetore, ky informacion do të jetë një objekt me interes kyç për çdo menaxher bankë ose financier perspektiv, pasi qe pa një fitim të identifikuar nga aktivitetet e tij tregtare, biznesi nuk do të jetë në gjendje ti ri paguajë asnjë para të cilat ajo i ka huazuar prej tyre. Ujkan BAJRA, PhD. C 8
 9. 9. (5) Parashikimet e Fitimit• Në mënyrë ideale, përmbledhja e parashikimit te fitimit duhet të sigurohet për 2 vitet e para të operimit.• Mos harroni të përfshini të gjitha shpenzimet, por të lëni jashtë pagesat e kredisë,• Për tregtarët individual dhe partneritetet, për të lënë jashtë tërheqjet për përdorim personal, pasi që këto duhet të merren nga fitimi neto pas tatimit. Ujkan BAJRA, PhD. C 9
 10. 10. (6) Vlera e kapitalit dhe burimeve në dispozicion• Kapitalin që pronarët e një biznesi e vënë në ndërmarrje e tyre nuk është e thëne që duhet të jetë vetëm në formën e parave të gatshme.• Ajo gjithashtu mund të përbëhet nga objektet, automjetet, pajisjet, materialet, aksioneve te shitëshme, apo edhe i good- will në formën e krijimi te një bazë të konsumatorëve etj.• Në disa raste, kapitalit mund të përbëjnë një peng të dytë, një ngarkesë në pronë si një sigurim, apo një garanci personale të ofruara ndaj një kredie.• Faktor i rëndësishëm është se çfarëdo forme qe kapitali te merr, duhet të jenë e matshme, dhe të kenë një vlerë të prekshme (tangjente) për të treguar atë që investitori e ka vënë në biznes. Ujkan BAJRA, PhD. C 10
 11. 11. (7) Kërkesat për financime të mëtejme dhe burimet potenciale të fondeve• Është e rrallë për një biznes të ri të vogël të ketë ne dispzocicon të gjitha financat e nevojshme për të filluar atë dhe të mbijetojë ne muajt e parë• Zakonisht është e nevojshme qe në një fazë të caktuar të shikoni për disa forma të financave të jashtme, edhe në qoftë se është vetëm një overdraft afat-shkurtër.• Huadhënësit normalisht do të presin ndonjë biznes huamarrës për të investuar një shumë të ngjashme me atë që ata janë duke kërkuar për të marrë hua, në mënyrë që të verifikohet zotimi i tyre.• Edhe pse shuma të mëdha mund të jenë në dispozicion, në praktikë sundimi bankierëve të pranoj është se vlera e sigurimit duhet të jetë përafërsisht dyfishi i shumës së huazuar. Ujkan BAJRA, PhD. C 11
 12. 12. (8) Zgjedhja e burimeve te financimit dhe arsyet e zgjedhjes• Duke i shqyrtuar burimet e ndryshme dhe të mundshme të financave, plani i biznesit duhet të identifikojë zgjedhjen e burimeve, p.sh. ato të cilat janë më të përshtatshme për të dy pronarin-menaxherët, si dhe llojin e biznesit në vetvete.• Disa firma mund të zgjedhin kredi afatgjata te siguruar më norma të ulëta të interesit, për të lehtësuar rrjedhjen e parave në vitet e mëpasme.• Të tjerët mund të ju duhet vetëm financime fillestar afatshkurtra, në të cilat raste interesi I lartë në mbi tërheqje (overdraft ) mund të jetë më i përshtatshëm, pasi qe interesi paguhet vetëm kur Overdraft është në përdorim.• Çfarëdo zgjedhje që të jetë, është e nevojshme për të përshkruar opsionin e zgjedhur dhe arsyet për zgjedhjen e saj dhe mbi alternativat. Ujkan BAJRA, PhD. C 12
 13. 13. (9) Procedurat e monitorimit financiar Përshkruajnë proceset kryesore që do të përdoren për të monitoruar dhe kontrolluar financat tuaja pasi biznesi fillon operimin p.sh.: o Sistemet e kontabiliteit. o Buxhetet: Krahasimi i parashikimit dhe shifrave aktuale. o Kontrolli i kreditit dhe procesi I rikthimit të borxhit të keq o Marzhat e fitimit: planifikuara në krahasim më aktualen. o Monitorimi i ndryshimit të shpenzimeve operative dhe atyre në proces (overhead). Ujkan BAJRA, PhD. C 13
 14. 14. Pyetje eventuale• Prezantimi i punimeve• Grupi pare• Grupi dyte• Grupi trete Ujkan BAJRA, PhD. C 14

×