Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan biznesi

48,902 views

Published on

Shembull per Plan BIznesi

 • Be the first to comment

Plan biznesi

 1. 1. Plan Biznesi SHKRUAJE EMRIN E BIZNESIT SHKRUAJE EMRIN TENDEProjektuesi: 1. X&Y 2. Z&D 3. G&BAdresa: November 14, 2012 1
 2. 2. Përmbajtja Përmbledhja Ekzekutive 1. Profili i Biznesit 1.1. Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat) 1.2. bbbbbb 2. Vizioni i kompanisë dhe njerëzit Vazhdoni kështu më radhe! 2
 3. 3. ShkurtesatNIT Numri Identifikues i BiznesitMEF Ministria e Ekonomisë dhe FinancaveSWOT Shënoni çka paraqet 3
 4. 4. Përmbledhja ekzekutivePërshkruaj në pika të shkurtra elementet kyçe tre planit te biznesit. Përmbledhja ekzekutive nukduhet te kaloj më tepër se 3 faqe, por as nuk duhet te jetë më e vogël se një faqe. Pjesa I. Profili i BiznesitSeksioni I.1 Përshkimi i BiznesitPërshkruaje produktin apo shërbimin tënd (objektivat). Përshkruaje idenë biznesore. Vendosni qëllimet dhe objektiva për punën e kompanisë. Siguron një bazë për të vlerësuar dhe kontrolluar punën e kompanisë. Komunikoni një mesazh të kompanisë për të menaxherëve të mesëm, drejtorët e jashtme, huadhënësve dhe investitorëve të mundshëm.Seksioni I.2 Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat)Përshkruani profilin tuaj dhe të klientit dhe pse konsumatorët duan ose kanë nevojë për produktapo shërbim.Seksioni I.3 Trendët e rritjes në këtë biznes (objektivat)A është tregu për produktet apo shërbimet tuaja në rritje apo zvogëlim?Seksioni I.4 Politika e Çmimeve (objektivat)Shpjegoni cilësitë unike ose rrethanat në lidhje më produktin apo shërbimin që do të mundësojëpër të mbajtur çmimet fitimprurëse. 4
 5. 5. Pjesa II. Vizioni i kompanisë dhe njerëzitSeksioni II.1 VizioniPërshkruani bindshëm se sa jeni të angazhuar më pasion për biznesin tuaj të ri dhe të realizmit qëtë bëni zgjedhje të pashmangshme dhe të vështirë.Seksioni II.2 Statusi Juridik i BiznesitPërshkruani statusin e biznesit Tuaj: 1. Korporatë a. Korporatë C b. Korporatë S 2. Partneriteti a. Përgjithshëm b. Kufizuar 3. Pronësi individualeSeksioni II.3 Njerëzit (të punësuarit)(a) Përvoja e punës në lidhje më biznesin tim të menduar Përshkruani përvojën tuaj në punë për biznesin që keni ndërmend të filloni duke përfshirë një listë të aftësive dhe njohurive, të cilat do të kërkohen në biznesin tuaj. Aftësitë personale dhe kompetenca Pronarët 1. Emri 2. Përqindja e Pronësisë 3. Shkalla e përfshirjes ne kompani 4. Forma e pronësisë a. Aksioneve të përbashkëta b. Aksioneve të preferuar c. Partneri Përgjithshëm d. Partner kufizuar 5
 6. 6. (b) Sfondi i aftësive personale dhe evidenca e arsimit, trajnimit/certifikimi në pika shkurtra Përshkruani veten, duke përfshirë arsimimin tuaj. Aftësitë personale dhe kompetenca Pjesa III. Identifikimi i legjislacionit që rregullon çështjen përkatësSeksioni III.1 Jepe kornizën e ligjore më të cilën rregullohet fushë veprimtaria e biznesit që synon të merresh përcaktoje llojet e tatimeve et aplikueshëm ne Kosovë dhe normat e tyre.Seksioni III.2 Pengesat që i sjell legjislacioni bazëSeksioni III.3 Favorizimi qe i sjell legjislacioni bazë Pjesa IV. KomunikimiSeksioni IV.1 Resurset teknike/teknologjike dhe të komunikimit (lidhjet)Përshkruani të gjitha pajisjet qe keni ndërmend të përdorni duke përfshirë një përshkrim dhebuxhetin për secilin. Ju mund të përdorni më poshtë si udhëzues.Kërkesat burimore:KomunikimiShkruani një përshkrim dhe buxhetin e të gjithapajisjeve të komunikimit. a) Telefonat Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet telefonike. 6
 7. 7. (a) PagersShkruani një përshkrim dhe buxheti për pagers. (b) FaksShkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet fax. (c) Kompjuter-InternetiShkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet kompjuterike. (d) Etj. Pjesa V.Organizimi i biznesitSeksioni V.1 Organizimi i BiznesitShpjegoni formën e organizimit të biznesit qe ju dëshironi të përdorni dhe pse ajo është më emira për biznesin tuaj.Seksioni V.2 Konsulenca (shërbimet) profesionaleLista e emrave të avokatit tuaj (nëse keni), kontabilistit, agjentit te sigurimit dhe çdoprofesionistëve të tjerë. Pjesa VI. Licencat dhe lejet e nevojshme për biznesin 7
 8. 8. Seksioni VI.1 Procedurat rreth licencave, dhe lejeve për biznesa) Biznesi: Shkruaje emrin nen te cilin e keni ndërmend të bëni biznesb) Zona/Lokacioni: Shënoni nëse lokacioni është i përshtatshme për vendndodhjen e zyra tuaj të synuara.c) Licenca: Lista e licencave të duhura do tju duhet në nivel lokal, dhe nivel qendrored) Niveli Lokale:e) Niveli Qendrore:f) Marka: Shënoni qëllimet tuaja të markës tregtare nëse ekziston ndonjë (nëse mendoni për marke tregtare)g) Leja e Shitësit: Lista e ndonjë shitësit e lejeve që ju mund të keni nevojëh) NIT: Shënoni nëse ju do të marrin një numër identifikimi punëdhënësve Pjesa VII. Analizimi i tregutSeksioni VII.1 Analiza e Tregut duhet të pasqyrojë njohuritë tuaja mbi pozicionimin e industrisë (ofertës) tuaj në treg. Studimet e hollësishme për hulumtimin e tregut, megjithatë, duhet të paraqitur si shtojcat të planit tuaj. Analizimi i tregut duhet te përfshij edhe një matricë ne formë SWOT-it mbi forcat, dobësitë, mundësit dhe rreziqet e tregut potencial A. Përshkimi i kompanisë (ofertës) Tuaj 1. Përshkrimi i industrisë (ofertës) tuaj kryesor 2. Madhësia e ofertës 3. Grupe të mëdha të konsumatorëve B. Synimi i Tregut 1) Karakteristikat dalluese e tregjeve të objektivit tuaj kryesor dhe segmente të tregut. Përshkruaj tregjet tuaj të synuar në një madhësi të menaxhueshme. Përpjekjet për të depërtuar tregjet objektiv që janë shumë të gjerë janë shpesh joefektive. 2) Madhësia kryesore e tregut te synuar 8
 9. 9. 3) Penetrimit të tregut-tregon shkallën në të cilën ju parashikojnë që hyn në thellësi tregun tuaj dhe të demonstrojnë pse ju mendoni se shkalla e depërtimit është e arritshme bazuar në studimet tuaja treg 4) Çmimet / objektivat për bruto fitimin 5) Metodat me të cilat anëtarë të veçanta të tregut të synuar tuaj mund të identifikohen Pjesa VIII. Sigurimi nëSeksioni VIII.1Listo format e sigurimit duke përfshirë shpenzimet që ja parashikuar. Sigurimi mund të përfshin sigurimin e pronës, sigurimin fizik, sigurimin në rast falimentimit, avarisë e të ngjashme. Pjesa IX.Ambienti/Lokacioni (qira)Seksioni IX.1 Skica e kritereve për lokacionin tuaj(a) Kërkesat për hapësirë(b) Analiza studimore e vendndodhjes nëse është e nevojshme (bashkëngjitur sipasnevoje)(c) Studim demografik në rast nevoje (bashkëngjitur sipas nevoje)(d) Kontroll me qira- lista e lirë (bashkëngjitur sipas nevoje)(e) Kosto e parashikuar si % e shitjeve(f) Caktimin e zonave dhe miratimet mbi përdorimin Pjesa X. Kontabiliteti dhe Cash Flow 9
 10. 10. Seksioni X.1 KontabilitetPërshkruani një ekspozitë të veçantë të pasqyrës së bilancit fillestar dhe deklaratat eprojektuara për të ardhurat për gjashtë muajt e parë të një vit.Seksioni X.2 Planifikimit i Cash Flow-itSigurimi i një ekspozitë të veçantë të analizës tuaj të para një viti duke përfshirë rrjedhën eshitjeve të vlerësuara, të gjitha shpenzimet dhe investimet kapitale.Sigurojë një listë të plotë te të gjitha mallrave dhe shërbimeve për kontributin nëprojektim të rrjedhës së parave tuaja.Seksioni X.3 Analiza e kostoveCilat janë të gjitha shpenzimet e mia: fikse, ndryshueshme, produktit, furnizimit, etjSeksioni X.4 Kontrollet e brendshmeShpjegoni kontrollet tuaj te brendshëm dhe ato mbi kontrollit të parave, duke nënshkruarpolitika mbi kontrollin, strategji për kontrollin e mallrave në hyrje, shitje, pagesa etj. Pjesa XI. Burimet e financimitSeksioni XI.1 Strategjia e financimitSigurimi i një tabelë apo rrjete tabelore (Excel) duke treguar të gjitha burimet tuaj financiare-kapitale. Shpjegoni ndonjë ndihmë nga qeveria ose programe të garantojë hua keni ndërmend tëaplikoni për të.Në qoftë se biznesi juaj do të mbështete në huadhënës potencial, përfshij njëpasqyre të rrjedhjes se parave të gatshme apo te të ardhurave për të treguarlikuiditet të mjaftueshëm të shlyerjeve të kredive. Te jesh konservatore nëparashikimet tuaja.Listoje burimet financiare tuaja duke ju referuar një institucioni të kreditimit.(Llogaritari juaj, etj) 10
 11. 11. Pjesa XII. E-Tregtia nëse mendoni të aplikoniSeksioni XII.1 Planifikimi E-TregtisëPërshkruani në detaje se si ju planifikoni të përdorni internetin në marketingun e produktitapo shërbim ne mënyrë elektronike.Seksioni XII.2 Buxhetimi i E-TregtisëSigurimi i një ndarje të detajuar të shpenzimeve të përfshira në krijimin, operacionalizimi dhemirëmbajtjen e aktiviteteve te e-tregtisë.Seksioni XII.3 Konkurrenca E-TregtisëPërshkruani se si konkurrentët tuaj më të mirë shfrytëzojnë e-tregtinë dhe strategjia juaj për tëpërmirësuar praktikat e tyre. Pjesa XIII. BlerjetSeksioni XIII.1Blerjet për fillimin veprimtarisë dhe operacionalizima) Shpenzimet (blerjet) e pajisjeve, lokacioneve, objekteve zyrave e të ngjashme ) buxhetin për këtë kategori.b) Listo pajisjet që do të kesh në dispozicionc) Ekipi juaj për konsultim: prokurori, kontabilisti, bankieri, brokeri, etj.d) Verifikimi i të ardhurave nga shitësit: si keni ndërmend të vërtetoni?.e) Regjistrimet e shitësit për të inspektuar: pasqyrat financiare, tatimit mbi të ardhurat, shitjet e me rabat, të dhënat e depozitave te të hollave, faturave të shërbimeve, llogaritë për tu paguar dhe për tu arkëtuar (LLA &LLP), krahasimet financiare të bizneseve të ngjashme, etjf) Inspektimet dhe miratimin e kontratave të qirasë dhe kontratat. tjera.g) Plani i financave për blerje: përfshijnë burime duke përfshirë pagat për shitësith) Kushtet e tregut.i) Vlera e Godweill-it (marka tregtare).j) Metoda e blerjes me afat pagese më kesh në dorë. 11
 12. 12. Pjesa XIV. MarketinguSeksioni XIV.1 Marketing PlaniPërshkruani marketingun tuaj të përgjithshëm dhe të strategjisë së shitjes duke përfshirë se sikeni ndërmend të përvetësoni dhe të mbani klientët. Përshkruaje edhe buxhetinqë planifikoni për marketing dhe si mendoni ti matni.Seksioni XIV.2 Planet rreth reklamimit dhe promovimitPërshkruani planet tuaja dhe buxhetet për reklamim dhe promovime.Seksioni XIV.3 Blerja dhe Kontrolli i InventarizimitCilat metoda të blerjes do te eproren si dhe cila do të jetë metoda e inventarizimit, regjistrimit teaseteve (çmimi vlerësues)Seksioni XIV.4 Politikat e trajnimevePërshkruani planet tuaja për punësimin dhe trajnimin e bashkëpunëtorëve shitjet tuaja .Seksioni XIV.5 KonkurrencaPërshkruani konkurrentët tuaj më të fortë dhe si keni ndërmend të hyni konkurrencës me ta.Seksioni XIV.6 Si planifikoj të përfitojnë nga pikat e dobëta të konkurrentëveListoj mangësitë e konkurruesve tuaj dhe si ju mund të sfidoni mbi ta.Seksioni XIV.7 Monitorimi i kontrollit te cilësisëMatja e cilësisë së produkti apo shërbimit (teknikat qe do i përdorsh, anketa, intervista, etj) 12
 13. 13. Pjesa XV. Planifikimi i shitjeveKy seksion kryesisht i referohet analizës së shitjeve në baza mujore apo vjetore, për të ardhmen,pasi të keni aplikuar planin e marketingut. Për këtë qellim referojuni tabelave ne Excel. Pjesa XVI. Programi zhvillimor (rritjes apo zgjerimit)Seksioni XVI.1 Zgjerimi (Programi i vazhdimësisë)Përshkruani rritjen tuaj: ju mund të përfshini zhvillimin e operacionit aksional, burimet efinancimit, rrjedhës së parasë, sistemin e kontabilitetit në vend, kompensimin për plan nxitje përmenaxherët, përfitimet e paketës dhe politikave, shkalles ekonomisë (inflacioni, papunësia etj).Seksioni XVI.2 Trajtimi i problemeve kryesorePërshkruani skenarët e kushteve të kundërta dhe si keni ndërmend për tiu përgjigjur atyre. Përshembull se si ju do të planifikoni për të trajtuar një reduktim 25% në shitje, apo konkurrence tëreja të reja, etjPërgatite një projeksion te rrjedhës së parasë bazuar në pritjet e ulëta dhe tregoni se si dhe ku judo të zvogëloni shpenzimet për ruajtjen e likuiditetit. Pjesa XVII. Tregtia ndërkombëtare nëse mendohet të aplikohet 13
 14. 14. Seksioni XVII.1 Procedurat e duhura për Tregtinë Ndërkombëtarea) Këshilla mbi Eksportin: Lista e burimeve tuaja të këshillimit duke përfshirë avokatët tuaj të eksportit ligjore.b) Gatishmëria për Eksportin: Përshkruani arsyet ekonomike dhe justifikim për planet tuaja.c) Përshkruajë personelin, buxhetin dhe procedurat qe keni ndërmend të zbatoni.d) Agjent shitjes/ Marrëveshja distributore: Sigurimi i një projekt-agjenti tuaj / marrëveshjes distributore dhe agjentët/ shpërndarësit qe ju jeni duke menduar që të bëni biznes me të.e) Analiza Konkurruese: Shpjegoni burimet e kujdesit të duhur që do të përdoret në mundësitë e vlerësimit duke përfshirë edhe përshtatshmërinë për biznesin tuaj.f) Vlerësimi i rrezikut të vendi: Shpjegoni burimet që do të përdoren në vlerësimin e rrezikut te vendit (vendi është në gjendje të mirë?) duke përfshirë burimet potenciale të financimit.g) Përshkruani planet tuaja për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të pronës intelektuale.h) Përshkruani marketing tuaj dhe planet e reklamave.i) Vlerësoni probleme potenciale në lidhje më përshtatjen më standardet e produkteve dhe matjes.j) Përshkruani kërkesat e licencimit për eksport ose import të produktit ose shërbimit që keni planifikuar në tregtinë ndërkombëtare. Pjesa XVIII. Menaxhimi më punëtoret dhe organizatënEkipi juaj i menaxhimit duhet te jetë i talentuar dhe me aftësi unik brenda kompanisë tuaj. Nëseju do të përdorni planin tuaj për të tërhequr investitorët, ky seksion duhet të theksoj menaxhimin etalenteve dhe aftësive tuaja, dhe të tregoj pse ata janë e bëjnë kompaninë tuaj dalluese mekonkurrence tuaj. Mos harroni se individët investojnë në njerëz, jo ide.Seksioni XVIII.1 Menaxhimi i stafit dhe strukturaPlanifikimi i nevojave për punëtor dhe kategorizim i tyre. 1. Diagram i organizatës dhe stafit menaxhues 2. Përshkrimi i flowchartit (diagramit) 3. Menaxherët kyç Emri Pozicioni Përshkrim i shkurtër i pozitës, duke përfshirë detyrat primare Përgjegjësitë dhe autorizimet Kompensimit dhe nivelet e pagave (të jetë i sigurt se ato janë të arsyeshëm-jo shumë të lartë dhe jo shumë të ulët) 14
 15. 15. Seksioni XVIII.2 Përshkruani shërbimet që duhet të ofrohet nga Shërbimi i Payroll tuajSeksioni XVIII.3 Përfshini kopje të përshkrimit të punës për të gjithë punonjësit qe keni ndërmend të punësoni.Seksioni XVIII.4 Përfshini një kopje të formularin e aplikimit të punës dhe procedurat e shqyrtimit keni ndërmend të përdorniSeksioni XVIII.5 Sigurimi i një paketë për qëllim përfitime (plani nxitës-motivimi).Seksioni XVIII.6 Nivelet hierarkike në biznesin tënd.Seksioni XVIII.7 Sigurimi i një kopje të manuali për punonjësit tuaj.Seksioni XVIII.8 Skica e programeve fillestare dhe të vazhdueshme të trajnimit për punonjësit tuajSeksioni XVIII.9 Identifikimi i avokatit të punës që do të ju këshillon për çështjet punonjësve sipas nevojePjesa XIX. Të dhëna Financiare (analizimi) dhe Implementimi i PlanitSeksioni XIX.1 Të dhënat financiare prezantojnë paraprakisht të gjithë informacionet e paraqitura në pjesët e lartcekura. Skenarët e mundshëm të ndryshme mund të përfshihen, nëse është e përshtatshme.A. Te dhënat financiare të viteve të kaluara nëse është e zbatueshme 3-5B. Të dhënat e ardhshme financiar 1. Te dhënat për vitin e ardhshëm (sipas muajit ose tremujorit) 2. Te dhënat final për 3 vite (sipas kuartalit dhe / ose vitit) 3. Përmbledhje e supozimeve të rëndësishme 4. Lloji i të dhënave të ardhshëm financiar (projektimet)Seksioni XIX.2 Analiza e të dhënave financiare si mundësi e projeksioneve për të ardhmen a) Pasqyrat financiare historike (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike) b) Pasqyrat e ardhshëm financiar (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike, koeficientet financiar, kthimi ne investime të ngjashme) 15
 16. 16. Informata te rëndësishme mund të gjeni ne adresën:http://www.bized.co.uk/compfact/ratios/index.htm Pjesa XX. AneksetShto anekset sipas nevoje p.sh licencat, SWOT analizën e të ngjashme, pasqyrat financiare etj. 16

×