SlideShare a Scribd company logo
Plan Biznesi
             SHKRUAJE EMRIN E BIZNESIT
              SHKRUAJE EMRIN TENDE
Projektuesi:
        1.  X&Y
        2.  Z&D
        3.  G&B
Adresa:
              November 14, 2012

                           1
Përmbajtja


  Përmbledhja Ekzekutive

   1.   Profili i Biznesit
   1.1.  Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat)
   1.2.  bbbbbb

   2.   Vizioni i kompanisë dhe njerëzit


  Vazhdoni kështu  më radhe!
                                 2
Shkurtesat
NIT   Numri Identifikues i Biznesit
MEF   Ministria e Ekonomisë dhe Financave
SWOT  Shënoni çka paraqet
                       3
Përmbledhja ekzekutive
Përshkruaj në pika të shkurtra elementet kyçe tre planit te biznesit. Përmbledhja ekzekutive nuk
duhet te kaloj më tepër se 3 faqe, por as nuk duhet te jetë më e vogël se një faqe.  Pjesa I. Profili i Biznesit

Seksioni I.1  Përshkimi i Biznesit

Përshkruaje produktin apo shërbimin tënd (objektivat). Përshkruaje idenë biznesore.
      Vendosni qëllimet dhe objektiva për punën e kompanisë.
       Siguron një bazë për të vlerësuar dhe kontrolluar punën e kompanisë.
       Komunikoni një mesazh të kompanisë për të menaxherëve të mesëm, drejtorët e
      jashtme,
       huadhënësve dhe investitorëve të mundshëm.Seksioni I.2  Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat)

Përshkruani profilin tuaj dhe të klientit dhe pse konsumatorët duan ose kanë nevojë për produkt
apo shërbim.


Seksioni I.3  Trendët e rritjes në këtë biznes (objektivat)


A është tregu për produktet apo shërbimet tuaja në rritje apo zvogëlim?


Seksioni I.4  Politika e Çmimeve (objektivat)

Shpjegoni cilësitë unike ose rrethanat në lidhje më produktin apo shërbimin që do të mundësojë
për të mbajtur çmimet fitimprurëse.
                                                  4
Pjesa II. Vizioni i kompanisë dhe njerëzit

Seksioni II.1   Vizioni

Përshkruani bindshëm se sa jeni të angazhuar më pasion për biznesin tuaj të ri dhe të realizmit që
të bëni zgjedhje të pashmangshme dhe të vështirë.


Seksioni II.2   Statusi Juridik i Biznesit

Përshkruani statusin e biznesit Tuaj:
      1. Korporatë
      a. Korporatë C
      b. Korporatë S
      2. Partneriteti
      a. Përgjithshëm
      b. Kufizuar
      3. Pronësi individuale


Seksioni II.3   Njerëzit (të punësuarit)


(a)    Përvoja e punës në lidhje më biznesin tim të menduar

   Përshkruani përvojën tuaj në punë për biznesin që keni ndërmend të filloni duke përfshirë një
   listë të aftësive dhe njohurive, të cilat do të kërkohen në biznesin tuaj. Aftësitë personale dhe
   kompetenca

      Pronarët
      1. Emri
      2. Përqindja e Pronësisë
      3. Shkalla e përfshirjes ne kompani
      4. Forma e pronësisë
      a. Aksioneve të përbashkëta
      b. Aksioneve të preferuar
      c. Partneri Përgjithshëm
      d. Partner kufizuar
                                                   5
(b)   Sfondi i aftësive personale dhe evidenca e arsimit, trajnimit/certifikimi në pika
     shkurtra

   Përshkruani veten, duke përfshirë arsimimin tuaj. Aftësitë personale dhe kompetenca
   Pjesa III. Identifikimi i legjislacionit që rregullon çështjen
         përkatës

Seksioni III.1 Jepe kornizën e ligjore më të cilën rregullohet fushë veprimtaria e biznesit që
        synon të merresh përcaktoje llojet e tatimeve et aplikueshëm ne Kosovë dhe
        normat e tyre.


Seksioni III.2 Pengesat që i sjell legjislacioni bazë


Seksioni III.3 Favorizimi qe i sjell legjislacioni bazë
   Pjesa IV. Komunikimi

Seksioni IV.1 Resurset teknike/teknologjike dhe të komunikimit (lidhjet)

Përshkruani të gjitha pajisjet qe keni ndërmend të përdorni duke përfshirë një përshkrim dhe
buxhetin për secilin. Ju mund të përdorni më poshtë si udhëzues.

Kërkesat burimore:


Komunikimi

Shkruani një përshkrim dhe buxhetin e të gjitha
pajisjeve të komunikimit.
   a) Telefonat

   Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet telefonike.
                                                 6
(a) Pagers

Shkruani një përshkrim dhe buxheti për pagers.

  (b) Faks
Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet fax.

  (c) Kompjuter-Interneti
Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet kompjuterike.

  (d) Etj.
  Pjesa V.Organizimi i biznesit

Seksioni V.1   Organizimi i Biznesit


Shpjegoni formën e organizimit të biznesit qe ju dëshironi të përdorni dhe pse ajo është më e
mira për biznesin tuaj.
Seksioni V.2   Konsulenca (shërbimet) profesionale


Lista e emrave të avokatit tuaj (nëse keni), kontabilistit, agjentit te sigurimit dhe çdo
profesionistëve të tjerë.  Pjesa VI. Licencat dhe lejet e nevojshme për biznesin
                                                7
Seksioni VI.1 Procedurat rreth licencave, dhe lejeve për biznes


a) Biznesi: Shkruaje emrin nen te cilin e keni ndërmend të bëni biznes

b) Zona/Lokacioni: Shënoni nëse lokacioni është i përshtatshme për vendndodhjen e zyra
  tuaj të synuara.

c) Licenca: Lista e licencave të duhura do t'ju duhet në nivel lokal, dhe nivel
  qendrore

d) Niveli Lokale:

e) Niveli Qendrore:

f) Marka: Shënoni qëllimet tuaja të markës tregtare nëse ekziston ndonjë (nëse mendoni
  për marke tregtare)

g) Leja e Shitësit: Lista e ndonjë shitësit e lejeve që ju mund të keni nevojë

h) NIT: Shënoni nëse ju do të marrin një numër identifikimi punëdhënësve
  Pjesa VII. Analizimi i tregut

Seksioni VII.1 Analiza e Tregut duhet të pasqyrojë njohuritë tuaja mbi pozicionimin e
       industrisë (ofertës) tuaj në treg. Studimet e hollësishme për hulumtimin e tregut,
       megjithatë, duhet të paraqitur si shtojcat të planit tuaj. Analizimi i tregut duhet
       te përfshij edhe një matricë ne formë SWOT-it mbi forcat, dobësitë, mundësit dhe
       rreziqet e tregut potencial

 A. Përshkimi i kompanisë (ofertës) Tuaj
        1. Përshkrimi i industrisë (ofertës) tuaj kryesor
        2. Madhësia e ofertës
        3. Grupe të mëdha të konsumatorëve

 B. Synimi i Tregut
    1) Karakteristikat dalluese e tregjeve të objektivit tuaj kryesor dhe segmente të tregut.
      Përshkruaj tregjet tuaj të synuar në një madhësi të menaxhueshme. Përpjekjet për të
      depërtuar tregjet objektiv që janë shumë të gjerë janë shpesh joefektive.
    2) Madhësia kryesore e tregut te synuar

                                                  8
3) Penetrimit të tregut-tregon shkallën në të cilën ju parashikojnë që hyn në thellësi
     tregun tuaj dhe të demonstrojnë pse ju mendoni se shkalla e depërtimit është e
     arritshme bazuar në studimet tuaja treg
    4) Çmimet / objektivat për bruto fitimin
    5) Metodat me të cilat anëtarë të veçanta të tregut të synuar tuaj mund të identifikohen  Pjesa VIII. Sigurimi


                         në
Seksioni VIII.1Listo format e sigurimit duke përfshirë shpenzimet që ja
        parashikuar. Sigurimi mund të përfshin
        sigurimin e pronës, sigurimin fizik, sigurimin
        në rast falimentimit, avarisë e të ngjashme.


  Pjesa IX.Ambienti/Lokacioni (qira)


Seksioni IX.1 Skica e kritereve për lokacionin tuaj

(a)   Kërkesat për hapësirë
(b)   Analiza studimore e vendndodhjes nëse është e nevojshme (bashkëngjitur sipas
nevoje)
(c)   Studim demografik në rast nevoje (bashkëngjitur sipas nevoje)
(d)   Kontroll me qira- lista e lirë (bashkëngjitur sipas nevoje)
(e)   Kosto e parashikuar si % e shitjeve
(f)   Caktimin e zonave dhe miratimet mbi përdorimin


  Pjesa X. Kontabiliteti dhe Cash Flow
                                                 9
Seksioni X.1  Kontabilitet

Përshkruani një ekspozitë të veçantë të pasqyrës së bilancit fillestar dhe deklaratat e
projektuara për të ardhurat për gjashtë muajt e parë të një vit.


Seksioni X.2  Planifikimit i Cash Flow-it

Sigurimi i një ekspozitë të veçantë të analizës tuaj të para një viti duke përfshirë rrjedhën e
shitjeve të vlerësuara, të gjitha shpenzimet dhe investimet kapitale.

Sigurojë një listë të plotë te të gjitha mallrave dhe shërbimeve për kontributin në
projektim të rrjedhës së parave tuaja.


Seksioni X.3  Analiza e kostove

Cilat janë të gjitha shpenzimet e mia: fikse, ndryshueshme, produktit, furnizimit, etj


Seksioni X.4  Kontrollet e brendshme

Shpjegoni kontrollet tuaj te brendshëm dhe ato mbi kontrollit të parave, duke nënshkruar
politika mbi kontrollin, strategji për kontrollin e mallrave në hyrje, shitje, pagesa etj.
  Pjesa XI. Burimet e financimit

Seksioni XI.1 Strategjia e financimit

Sigurimi i një tabelë apo rrjete tabelore (Excel) duke treguar të gjitha burimet tuaj financiare-
kapitale. Shpjegoni ndonjë ndihmë nga qeveria ose programe të garantojë hua keni ndërmend të
aplikoni për të.

Në qoftë se biznesi juaj do të mbështete në huadhënës potencial, përfshij një
pasqyre të rrjedhjes se parave të gatshme apo te të ardhurave për të treguar
likuiditet të mjaftueshëm të shlyerjeve të kredive. Te jesh konservatore në
parashikimet tuaja.

Listoje burimet financiare tuaja duke ju referuar një institucioni të kreditimit.
(Llogaritari juaj, etj)
                                                 10
Pjesa XII. E-Tregtia nëse mendoni të aplikoni

Seksioni XII.1 Planifikimi E-Tregtisë

Përshkruani në detaje se si ju planifikoni të përdorni internetin në marketingun e produktit
apo shërbim ne mënyrë elektronike.Seksioni XII.2 Buxhetimi i E-Tregtisë

Sigurimi i një ndarje të detajuar të shpenzimeve të përfshira në krijimin, operacionalizimi dhe
mirëmbajtjen e aktiviteteve te e-tregtisë.


Seksioni XII.3 Konkurrenca E-Tregtisë

Përshkruani se si konkurrentët tuaj më të mirë shfrytëzojnë e-tregtinë dhe strategjia juaj për të
përmirësuar praktikat e tyre.  Pjesa XIII. Blerjet

Seksioni XIII.1Blerjet për fillimin veprimtarisë dhe operacionalizim

a) Shpenzimet (blerjet) e pajisjeve, lokacioneve, objekteve zyrave e të ngjashme ) buxhetin për
  këtë kategori.
b) Listo pajisjet që do të kesh në dispozicion
c) Ekipi juaj për konsultim: prokurori, kontabilisti, bankieri, brokeri, etj.
d) Verifikimi i të ardhurave nga shitësit: si keni ndërmend të vërtetoni?.
e) Regjistrimet e shitësit për të inspektuar: pasqyrat financiare, tatimit mbi të
  ardhurat, shitjet e me rabat, të dhënat e depozitave te të hollave, faturave
  të shërbimeve, llogaritë për t'u paguar dhe për t'u arkëtuar (LLA &LLP),
  krahasimet financiare të bizneseve të ngjashme, etj
f) Inspektimet dhe miratimin e kontratave të qirasë dhe kontratat. tjera.
g) Plani i financave për blerje: përfshijnë burime duke përfshirë pagat për shitësit
h) Kushtet e tregut.
i) Vlera e Godweill-it (marka tregtare).
j) Metoda e blerjes me afat pagese më kesh në dorë.
                                                11
Pjesa XIV. Marketingu

Seksioni XIV.1 Marketing Plani

Përshkruani marketingun tuaj të përgjithshëm dhe të strategjisë së shitjes duke përfshirë se si
keni ndërmend të përvetësoni dhe të mbani klientët. Përshkruaje
                        edhe buxhetin
që planifikoni për marketing dhe si mendoni ti matni.

Seksioni XIV.2 Planet rreth reklamimit dhe promovimit

Përshkruani planet tuaja dhe buxhetet për reklamim dhe promovime.


Seksioni XIV.3 Blerja dhe Kontrolli i Inventarizimit

Cilat metoda të blerjes do te eproren si dhe cila do të jetë metoda e inventarizimit, regjistrimit te
aseteve (çmimi vlerësues)

Seksioni XIV.4 Politikat e trajnimeve


Përshkruani planet tuaja për punësimin dhe trajnimin e bashkëpunëtorëve shitjet tuaja .


Seksioni XIV.5 Konkurrenca

Përshkruani konkurrentët tuaj më të fortë dhe si keni ndërmend të hyni konkurrencës me ta.


Seksioni XIV.6 Si planifikoj të përfitojnë nga pikat e dobëta të konkurrentëve

Listoj mangësitë e konkurruesve tuaj dhe si ju mund të sfidoni mbi ta.


Seksioni XIV.7 Monitorimi i kontrollit te cilësisë

Matja e cilësisë së produkti apo shërbimit (teknikat qe do i përdorsh, anketa, intervista, etj)
                                                 12
Pjesa XV. Planifikimi i shitjeve

Ky seksion kryesisht i referohet analizës së shitjeve në baza mujore apo vjetore, për të ardhmen,
pasi të keni aplikuar planin e marketingut. Për këtë qellim referojuni tabelave ne Excel.
  Pjesa XVI. Programi zhvillimor (rritjes apo zgjerimit)

Seksioni XVI.1 Zgjerimi (Programi i vazhdimësisë)


Përshkruani rritjen tuaj: ju mund të përfshini zhvillimin e operacionit aksional, burimet e
financimit, rrjedhës së parasë, sistemin e kontabilitetit në vend, kompensimin për plan nxitje për
menaxherët, përfitimet e paketës dhe politikave, shkalles ekonomisë (inflacioni, papunësia etj).


Seksioni XVI.2 Trajtimi i problemeve kryesore

Përshkruani skenarët e kushteve të kundërta dhe si keni ndërmend për t'iu përgjigjur atyre. Për
shembull se si ju do të planifikoni për të trajtuar një reduktim 25% në shitje, apo konkurrence të
reja të reja, etj

Përgatite një projeksion te rrjedhës së parasë bazuar në pritjet e ulëta dhe tregoni se si dhe ku ju
do të zvogëloni shpenzimet për ruajtjen e likuiditetit.  Pjesa XVII. Tregtia ndërkombëtare nëse mendohet të aplikohet
                                                    13
Seksioni XVII.1     Procedurat e duhura për Tregtinë Ndërkombëtare

a) Këshilla mbi Eksportin: Lista e burimeve tuaja të këshillimit duke përfshirë avokatët tuaj të
  eksportit ligjore.
b) Gatishmëria për Eksportin: Përshkruani arsyet ekonomike dhe justifikim për planet tuaja.
c) Përshkruajë personelin, buxhetin dhe procedurat qe keni ndërmend të zbatoni.
d) Agjent shitjes/ Marrëveshja distributore: Sigurimi i një projekt-agjenti tuaj / marrëveshjes
  distributore dhe agjentët/ shpërndarësit qe ju jeni duke menduar që të bëni biznes me të.
e) Analiza Konkurruese: Shpjegoni burimet e kujdesit të duhur që do të përdoret në mundësitë e
  vlerësimit duke përfshirë edhe përshtatshmërinë për biznesin tuaj.
f) Vlerësimi i rrezikut të vendi: Shpjegoni burimet që do të përdoren në vlerësimin e rrezikut te
  vendit (vendi është në gjendje të mirë?) duke përfshirë burimet potenciale të financimit.
g) Përshkruani planet tuaja për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të pronës intelektuale.
h) Përshkruani marketing tuaj dhe planet e reklamave.
i) Vlerësoni probleme potenciale në lidhje më përshtatjen më standardet e produkteve dhe
  matjes.
j) Përshkruani kërkesat e licencimit për eksport ose import të produktit ose shërbimit që keni
  planifikuar në tregtinë ndërkombëtare.
  Pjesa XVIII. Menaxhimi më punëtoret dhe organizatën


Ekipi juaj i menaxhimit duhet te jetë i talentuar dhe me aftësi unik brenda kompanisë tuaj. Nëse
ju do të përdorni planin tuaj për të tërhequr investitorët, ky seksion duhet të theksoj menaxhimin e
talenteve dhe aftësive tuaja, dhe të tregoj pse ata janë e bëjnë kompaninë tuaj dalluese me
konkurrence tuaj. Mos harroni se individët investojnë në njerëz, jo ide.


Seksioni XVIII.1     Menaxhimi i stafit dhe struktura

Planifikimi i nevojave për punëtor dhe kategorizim i tyre.
    1.   Diagram i organizatës dhe stafit menaxhues
    2.   Përshkrimi i flowchartit (diagramit)
    3.   Menaxherët kyç
            Emri
            Pozicioni
            Përshkrim i shkurtër i pozitës, duke përfshirë detyrat primare
             Përgjegjësitë dhe autorizimet
             Kompensimit dhe nivelet e pagave (të jetë i sigurt se ato janë
             të arsyeshëm-jo shumë të lartë dhe jo shumë të ulët)
                                                 14
Seksioni XVIII.2     Përshkruani shërbimet që duhet të ofrohet nga Shërbimi i Payroll tuaj

Seksioni XVIII.3   Përfshini kopje të përshkrimit të punës për të gjithë punonjësit qe keni
        ndërmend të punësoni.

Seksioni XVIII.4    Përfshini një kopje të formularin e aplikimit të punës dhe procedurat e
        shqyrtimit keni ndërmend të përdorni

Seksioni XVIII.5     Sigurimi i një paketë për qëllim përfitime (plani nxitës-motivimi).

Seksioni XVIII.6     Nivelet hierarkike në biznesin tënd.

Seksioni XVIII.7     Sigurimi i një kopje të manuali për punonjësit tuaj.

Seksioni XVIII.8   Skica e programeve fillestare dhe të vazhdueshme të trajnimit për
        punonjësit tuaj

Seksioni XVIII.9   Identifikimi i avokatit të punës që do të ju këshillon për çështjet
        punonjësve sipas nevoje
Pjesa XIX.      Të dhëna Financiare (analizimi) dhe Implementimi i
           Planit

Seksioni XIX.1 Të dhënat financiare prezantojnë paraprakisht të gjithë informacionet e paraqitura
        në pjesët e lartcekura. Skenarët e mundshëm të ndryshme mund të përfshihen,
        nëse është e përshtatshme.

A.    Te dhënat financiare të viteve të kaluara nëse është e zbatueshme 3-5
B.    Të dhënat e ardhshme financiar
     1.   Te dhënat për vitin e ardhshëm (sipas muajit ose tremujorit)
     2.   Te dhënat final për 3 vite (sipas kuartalit dhe / ose vitit)
     3.   Përmbledhje e supozimeve të rëndësishme
     4.   Lloji i të dhënave të ardhshëm financiar (projektimet)


Seksioni XIX.2 Analiza e të dhënave financiare si mundësi e projeksioneve për të ardhmen

   a) Pasqyrat financiare historike (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike)

   b) Pasqyrat e ardhshëm financiar (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike,
    koeficientet financiar, kthimi ne investime të ngjashme)                                                  15
Informata te rëndësishme mund të gjeni ne adresën:
http://www.bized.co.uk/compfact/ratios/index.htm


  Pjesa XX. Anekset
Shto anekset sipas nevoje p.sh licencat, SWOT analizën e të ngjashme, pasqyrat financiare etj.
                                                 16

More Related Content

What's hot

Plani i biznesit powerpoint
Plani i biznesit powerpointPlani i biznesit powerpoint
Plani i biznesit powerpoint
Albion Hida
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesit
MetiCOm
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat
 
Sipermarrja
SipermarrjaSipermarrja
Sipermarrja
Egla Mërzheku
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Menaxherat
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Jetmir Loku
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Hekuran Zogaj
 

What's hot (20)

L. plani i biznesit
L. plani i biznesitL. plani i biznesit
L. plani i biznesit
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 
Plani i biznesit powerpoint
Plani i biznesit powerpointPlani i biznesit powerpoint
Plani i biznesit powerpoint
 
Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Përpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesitPërpilimi i planit te biznesit
Përpilimi i planit te biznesit
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Sipermarrja
SipermarrjaSipermarrja
Sipermarrja
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
Biznes plani-bazat-e-biznesit 3
 
Marketingu i nje komapnie
Marketingu i nje komapnieMarketingu i nje komapnie
Marketingu i nje komapnie
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Konkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekteKonkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekte
 
Analiza e tregut
Analiza e tregutAnaliza e tregut
Analiza e tregut
 
Makro Papunesia
Makro PapunesiaMakro Papunesia
Makro Papunesia
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Plani i biznesit i nje kafeneje
Plani i biznesit i nje kafenejePlani i biznesit i nje kafeneje
Plani i biznesit i nje kafeneje
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar
 

Viewers also liked (8)

Shembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
 
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
ekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresiekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresi
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
 

Similar to Plan biznesi

Leksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesitLeksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
Mikena Çako
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicar
Valdet Shala
 
Java 5 burimet e nevojshme
Java 5 burimet e nevojshmeJava 5 burimet e nevojshme
Java 5 burimet e nevojshme
Valdet Shala
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
Valdet Shala
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Mikena Çako
 
Ushtrime per kolokvium
Ushtrime per kolokviumUshtrime per kolokvium
Ushtrime per kolokvium
Menaxherat
 
Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11
Gazmir Rrahmani
 
Korniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabelKorniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabel
Menaxherat
 

Similar to Plan biznesi (20)

Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne BiznesAnaliza e Fizibiliteti ne Biznes
Analiza e Fizibiliteti ne Biznes
 
Blerim Gjoka
Blerim GjokaBlerim Gjoka
Blerim Gjoka
 
PLAN BIZNESI
PLAN BIZNESIPLAN BIZNESI
PLAN BIZNESI
 
Plani I biznesit
Plani I biznesitPlani I biznesit
Plani I biznesit
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesitLeksion 11 -_plani_i_biznesit
Leksion 11 -_plani_i_biznesit
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 
Ligjerata 3
Ligjerata 3Ligjerata 3
Ligjerata 3
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicar
 
Java 5 burimet e nevojshme
Java 5 burimet e nevojshmeJava 5 burimet e nevojshme
Java 5 burimet e nevojshme
 
Java 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesoreJava 3 struktura e planit biznesore
Java 3 struktura e planit biznesore
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Kompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafesKompleks kalaja e qafes
Kompleks kalaja e qafes
 
Ushtrime per kolokvium
Ushtrime per kolokviumUshtrime per kolokvium
Ushtrime per kolokvium
 
Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11Menaxhment strategjik java-10-11
Menaxhment strategjik java-10-11
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
 
Korniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabelKorniza rregullative - konventat kontabel
Korniza rregullative - konventat kontabel
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 

More from LidijeRapaj (11)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Plan biznesi

 • 1. Plan Biznesi SHKRUAJE EMRIN E BIZNESIT SHKRUAJE EMRIN TENDE Projektuesi: 1. X&Y 2. Z&D 3. G&B Adresa: November 14, 2012 1
 • 2. Përmbajtja Përmbledhja Ekzekutive 1. Profili i Biznesit 1.1. Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat) 1.2. bbbbbb 2. Vizioni i kompanisë dhe njerëzit Vazhdoni kështu më radhe! 2
 • 3. Shkurtesat NIT Numri Identifikues i Biznesit MEF Ministria e Ekonomisë dhe Financave SWOT Shënoni çka paraqet 3
 • 4. Përmbledhja ekzekutive Përshkruaj në pika të shkurtra elementet kyçe tre planit te biznesit. Përmbledhja ekzekutive nuk duhet te kaloj më tepër se 3 faqe, por as nuk duhet te jetë më e vogël se një faqe. Pjesa I. Profili i Biznesit Seksioni I.1 Përshkimi i Biznesit Përshkruaje produktin apo shërbimin tënd (objektivat). Përshkruaje idenë biznesore. Vendosni qëllimet dhe objektiva për punën e kompanisë. Siguron një bazë për të vlerësuar dhe kontrolluar punën e kompanisë. Komunikoni një mesazh të kompanisë për të menaxherëve të mesëm, drejtorët e jashtme, huadhënësve dhe investitorëve të mundshëm. Seksioni I.2 Shënjestra të Tregut dhe Konsumatorët (objektivat) Përshkruani profilin tuaj dhe të klientit dhe pse konsumatorët duan ose kanë nevojë për produkt apo shërbim. Seksioni I.3 Trendët e rritjes në këtë biznes (objektivat) A është tregu për produktet apo shërbimet tuaja në rritje apo zvogëlim? Seksioni I.4 Politika e Çmimeve (objektivat) Shpjegoni cilësitë unike ose rrethanat në lidhje më produktin apo shërbimin që do të mundësojë për të mbajtur çmimet fitimprurëse. 4
 • 5. Pjesa II. Vizioni i kompanisë dhe njerëzit Seksioni II.1 Vizioni Përshkruani bindshëm se sa jeni të angazhuar më pasion për biznesin tuaj të ri dhe të realizmit që të bëni zgjedhje të pashmangshme dhe të vështirë. Seksioni II.2 Statusi Juridik i Biznesit Përshkruani statusin e biznesit Tuaj: 1. Korporatë a. Korporatë C b. Korporatë S 2. Partneriteti a. Përgjithshëm b. Kufizuar 3. Pronësi individuale Seksioni II.3 Njerëzit (të punësuarit) (a) Përvoja e punës në lidhje më biznesin tim të menduar Përshkruani përvojën tuaj në punë për biznesin që keni ndërmend të filloni duke përfshirë një listë të aftësive dhe njohurive, të cilat do të kërkohen në biznesin tuaj. Aftësitë personale dhe kompetenca Pronarët 1. Emri 2. Përqindja e Pronësisë 3. Shkalla e përfshirjes ne kompani 4. Forma e pronësisë a. Aksioneve të përbashkëta b. Aksioneve të preferuar c. Partneri Përgjithshëm d. Partner kufizuar 5
 • 6. (b) Sfondi i aftësive personale dhe evidenca e arsimit, trajnimit/certifikimi në pika shkurtra Përshkruani veten, duke përfshirë arsimimin tuaj. Aftësitë personale dhe kompetenca Pjesa III. Identifikimi i legjislacionit që rregullon çështjen përkatës Seksioni III.1 Jepe kornizën e ligjore më të cilën rregullohet fushë veprimtaria e biznesit që synon të merresh përcaktoje llojet e tatimeve et aplikueshëm ne Kosovë dhe normat e tyre. Seksioni III.2 Pengesat që i sjell legjislacioni bazë Seksioni III.3 Favorizimi qe i sjell legjislacioni bazë Pjesa IV. Komunikimi Seksioni IV.1 Resurset teknike/teknologjike dhe të komunikimit (lidhjet) Përshkruani të gjitha pajisjet qe keni ndërmend të përdorni duke përfshirë një përshkrim dhe buxhetin për secilin. Ju mund të përdorni më poshtë si udhëzues. Kërkesat burimore: Komunikimi Shkruani një përshkrim dhe buxhetin e të gjitha pajisjeve të komunikimit. a) Telefonat Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet telefonike. 6
 • 7. (a) Pagers Shkruani një përshkrim dhe buxheti për pagers. (b) Faks Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet fax. (c) Kompjuter-Interneti Shkruani një përshkrim dhe buxhet për të gjitha pajisjet kompjuterike. (d) Etj. Pjesa V.Organizimi i biznesit Seksioni V.1 Organizimi i Biznesit Shpjegoni formën e organizimit të biznesit qe ju dëshironi të përdorni dhe pse ajo është më e mira për biznesin tuaj. Seksioni V.2 Konsulenca (shërbimet) profesionale Lista e emrave të avokatit tuaj (nëse keni), kontabilistit, agjentit te sigurimit dhe çdo profesionistëve të tjerë. Pjesa VI. Licencat dhe lejet e nevojshme për biznesin 7
 • 8. Seksioni VI.1 Procedurat rreth licencave, dhe lejeve për biznes a) Biznesi: Shkruaje emrin nen te cilin e keni ndërmend të bëni biznes b) Zona/Lokacioni: Shënoni nëse lokacioni është i përshtatshme për vendndodhjen e zyra tuaj të synuara. c) Licenca: Lista e licencave të duhura do t'ju duhet në nivel lokal, dhe nivel qendrore d) Niveli Lokale: e) Niveli Qendrore: f) Marka: Shënoni qëllimet tuaja të markës tregtare nëse ekziston ndonjë (nëse mendoni për marke tregtare) g) Leja e Shitësit: Lista e ndonjë shitësit e lejeve që ju mund të keni nevojë h) NIT: Shënoni nëse ju do të marrin një numër identifikimi punëdhënësve Pjesa VII. Analizimi i tregut Seksioni VII.1 Analiza e Tregut duhet të pasqyrojë njohuritë tuaja mbi pozicionimin e industrisë (ofertës) tuaj në treg. Studimet e hollësishme për hulumtimin e tregut, megjithatë, duhet të paraqitur si shtojcat të planit tuaj. Analizimi i tregut duhet te përfshij edhe një matricë ne formë SWOT-it mbi forcat, dobësitë, mundësit dhe rreziqet e tregut potencial A. Përshkimi i kompanisë (ofertës) Tuaj 1. Përshkrimi i industrisë (ofertës) tuaj kryesor 2. Madhësia e ofertës 3. Grupe të mëdha të konsumatorëve B. Synimi i Tregut 1) Karakteristikat dalluese e tregjeve të objektivit tuaj kryesor dhe segmente të tregut. Përshkruaj tregjet tuaj të synuar në një madhësi të menaxhueshme. Përpjekjet për të depërtuar tregjet objektiv që janë shumë të gjerë janë shpesh joefektive. 2) Madhësia kryesore e tregut te synuar 8
 • 9. 3) Penetrimit të tregut-tregon shkallën në të cilën ju parashikojnë që hyn në thellësi tregun tuaj dhe të demonstrojnë pse ju mendoni se shkalla e depërtimit është e arritshme bazuar në studimet tuaja treg 4) Çmimet / objektivat për bruto fitimin 5) Metodat me të cilat anëtarë të veçanta të tregut të synuar tuaj mund të identifikohen Pjesa VIII. Sigurimi në Seksioni VIII.1Listo format e sigurimit duke përfshirë shpenzimet që ja parashikuar. Sigurimi mund të përfshin sigurimin e pronës, sigurimin fizik, sigurimin në rast falimentimit, avarisë e të ngjashme. Pjesa IX.Ambienti/Lokacioni (qira) Seksioni IX.1 Skica e kritereve për lokacionin tuaj (a) Kërkesat për hapësirë (b) Analiza studimore e vendndodhjes nëse është e nevojshme (bashkëngjitur sipas nevoje) (c) Studim demografik në rast nevoje (bashkëngjitur sipas nevoje) (d) Kontroll me qira- lista e lirë (bashkëngjitur sipas nevoje) (e) Kosto e parashikuar si % e shitjeve (f) Caktimin e zonave dhe miratimet mbi përdorimin Pjesa X. Kontabiliteti dhe Cash Flow 9
 • 10. Seksioni X.1 Kontabilitet Përshkruani një ekspozitë të veçantë të pasqyrës së bilancit fillestar dhe deklaratat e projektuara për të ardhurat për gjashtë muajt e parë të një vit. Seksioni X.2 Planifikimit i Cash Flow-it Sigurimi i një ekspozitë të veçantë të analizës tuaj të para një viti duke përfshirë rrjedhën e shitjeve të vlerësuara, të gjitha shpenzimet dhe investimet kapitale. Sigurojë një listë të plotë te të gjitha mallrave dhe shërbimeve për kontributin në projektim të rrjedhës së parave tuaja. Seksioni X.3 Analiza e kostove Cilat janë të gjitha shpenzimet e mia: fikse, ndryshueshme, produktit, furnizimit, etj Seksioni X.4 Kontrollet e brendshme Shpjegoni kontrollet tuaj te brendshëm dhe ato mbi kontrollit të parave, duke nënshkruar politika mbi kontrollin, strategji për kontrollin e mallrave në hyrje, shitje, pagesa etj. Pjesa XI. Burimet e financimit Seksioni XI.1 Strategjia e financimit Sigurimi i një tabelë apo rrjete tabelore (Excel) duke treguar të gjitha burimet tuaj financiare- kapitale. Shpjegoni ndonjë ndihmë nga qeveria ose programe të garantojë hua keni ndërmend të aplikoni për të. Në qoftë se biznesi juaj do të mbështete në huadhënës potencial, përfshij një pasqyre të rrjedhjes se parave të gatshme apo te të ardhurave për të treguar likuiditet të mjaftueshëm të shlyerjeve të kredive. Te jesh konservatore në parashikimet tuaja. Listoje burimet financiare tuaja duke ju referuar një institucioni të kreditimit. (Llogaritari juaj, etj) 10
 • 11. Pjesa XII. E-Tregtia nëse mendoni të aplikoni Seksioni XII.1 Planifikimi E-Tregtisë Përshkruani në detaje se si ju planifikoni të përdorni internetin në marketingun e produktit apo shërbim ne mënyrë elektronike. Seksioni XII.2 Buxhetimi i E-Tregtisë Sigurimi i një ndarje të detajuar të shpenzimeve të përfshira në krijimin, operacionalizimi dhe mirëmbajtjen e aktiviteteve te e-tregtisë. Seksioni XII.3 Konkurrenca E-Tregtisë Përshkruani se si konkurrentët tuaj më të mirë shfrytëzojnë e-tregtinë dhe strategjia juaj për të përmirësuar praktikat e tyre. Pjesa XIII. Blerjet Seksioni XIII.1Blerjet për fillimin veprimtarisë dhe operacionalizim a) Shpenzimet (blerjet) e pajisjeve, lokacioneve, objekteve zyrave e të ngjashme ) buxhetin për këtë kategori. b) Listo pajisjet që do të kesh në dispozicion c) Ekipi juaj për konsultim: prokurori, kontabilisti, bankieri, brokeri, etj. d) Verifikimi i të ardhurave nga shitësit: si keni ndërmend të vërtetoni?. e) Regjistrimet e shitësit për të inspektuar: pasqyrat financiare, tatimit mbi të ardhurat, shitjet e me rabat, të dhënat e depozitave te të hollave, faturave të shërbimeve, llogaritë për t'u paguar dhe për t'u arkëtuar (LLA &LLP), krahasimet financiare të bizneseve të ngjashme, etj f) Inspektimet dhe miratimin e kontratave të qirasë dhe kontratat. tjera. g) Plani i financave për blerje: përfshijnë burime duke përfshirë pagat për shitësit h) Kushtet e tregut. i) Vlera e Godweill-it (marka tregtare). j) Metoda e blerjes me afat pagese më kesh në dorë. 11
 • 12. Pjesa XIV. Marketingu Seksioni XIV.1 Marketing Plani Përshkruani marketingun tuaj të përgjithshëm dhe të strategjisë së shitjes duke përfshirë se si keni ndërmend të përvetësoni dhe të mbani klientët. Përshkruaje edhe buxhetin që planifikoni për marketing dhe si mendoni ti matni. Seksioni XIV.2 Planet rreth reklamimit dhe promovimit Përshkruani planet tuaja dhe buxhetet për reklamim dhe promovime. Seksioni XIV.3 Blerja dhe Kontrolli i Inventarizimit Cilat metoda të blerjes do te eproren si dhe cila do të jetë metoda e inventarizimit, regjistrimit te aseteve (çmimi vlerësues) Seksioni XIV.4 Politikat e trajnimeve Përshkruani planet tuaja për punësimin dhe trajnimin e bashkëpunëtorëve shitjet tuaja . Seksioni XIV.5 Konkurrenca Përshkruani konkurrentët tuaj më të fortë dhe si keni ndërmend të hyni konkurrencës me ta. Seksioni XIV.6 Si planifikoj të përfitojnë nga pikat e dobëta të konkurrentëve Listoj mangësitë e konkurruesve tuaj dhe si ju mund të sfidoni mbi ta. Seksioni XIV.7 Monitorimi i kontrollit te cilësisë Matja e cilësisë së produkti apo shërbimit (teknikat qe do i përdorsh, anketa, intervista, etj) 12
 • 13. Pjesa XV. Planifikimi i shitjeve Ky seksion kryesisht i referohet analizës së shitjeve në baza mujore apo vjetore, për të ardhmen, pasi të keni aplikuar planin e marketingut. Për këtë qellim referojuni tabelave ne Excel. Pjesa XVI. Programi zhvillimor (rritjes apo zgjerimit) Seksioni XVI.1 Zgjerimi (Programi i vazhdimësisë) Përshkruani rritjen tuaj: ju mund të përfshini zhvillimin e operacionit aksional, burimet e financimit, rrjedhës së parasë, sistemin e kontabilitetit në vend, kompensimin për plan nxitje për menaxherët, përfitimet e paketës dhe politikave, shkalles ekonomisë (inflacioni, papunësia etj). Seksioni XVI.2 Trajtimi i problemeve kryesore Përshkruani skenarët e kushteve të kundërta dhe si keni ndërmend për t'iu përgjigjur atyre. Për shembull se si ju do të planifikoni për të trajtuar një reduktim 25% në shitje, apo konkurrence të reja të reja, etj Përgatite një projeksion te rrjedhës së parasë bazuar në pritjet e ulëta dhe tregoni se si dhe ku ju do të zvogëloni shpenzimet për ruajtjen e likuiditetit. Pjesa XVII. Tregtia ndërkombëtare nëse mendohet të aplikohet 13
 • 14. Seksioni XVII.1 Procedurat e duhura për Tregtinë Ndërkombëtare a) Këshilla mbi Eksportin: Lista e burimeve tuaja të këshillimit duke përfshirë avokatët tuaj të eksportit ligjore. b) Gatishmëria për Eksportin: Përshkruani arsyet ekonomike dhe justifikim për planet tuaja. c) Përshkruajë personelin, buxhetin dhe procedurat qe keni ndërmend të zbatoni. d) Agjent shitjes/ Marrëveshja distributore: Sigurimi i një projekt-agjenti tuaj / marrëveshjes distributore dhe agjentët/ shpërndarësit qe ju jeni duke menduar që të bëni biznes me të. e) Analiza Konkurruese: Shpjegoni burimet e kujdesit të duhur që do të përdoret në mundësitë e vlerësimit duke përfshirë edhe përshtatshmërinë për biznesin tuaj. f) Vlerësimi i rrezikut të vendi: Shpjegoni burimet që do të përdoren në vlerësimin e rrezikut te vendit (vendi është në gjendje të mirë?) duke përfshirë burimet potenciale të financimit. g) Përshkruani planet tuaja për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të pronës intelektuale. h) Përshkruani marketing tuaj dhe planet e reklamave. i) Vlerësoni probleme potenciale në lidhje më përshtatjen më standardet e produkteve dhe matjes. j) Përshkruani kërkesat e licencimit për eksport ose import të produktit ose shërbimit që keni planifikuar në tregtinë ndërkombëtare. Pjesa XVIII. Menaxhimi më punëtoret dhe organizatën Ekipi juaj i menaxhimit duhet te jetë i talentuar dhe me aftësi unik brenda kompanisë tuaj. Nëse ju do të përdorni planin tuaj për të tërhequr investitorët, ky seksion duhet të theksoj menaxhimin e talenteve dhe aftësive tuaja, dhe të tregoj pse ata janë e bëjnë kompaninë tuaj dalluese me konkurrence tuaj. Mos harroni se individët investojnë në njerëz, jo ide. Seksioni XVIII.1 Menaxhimi i stafit dhe struktura Planifikimi i nevojave për punëtor dhe kategorizim i tyre. 1. Diagram i organizatës dhe stafit menaxhues 2. Përshkrimi i flowchartit (diagramit) 3. Menaxherët kyç Emri Pozicioni Përshkrim i shkurtër i pozitës, duke përfshirë detyrat primare Përgjegjësitë dhe autorizimet Kompensimit dhe nivelet e pagave (të jetë i sigurt se ato janë të arsyeshëm-jo shumë të lartë dhe jo shumë të ulët) 14
 • 15. Seksioni XVIII.2 Përshkruani shërbimet që duhet të ofrohet nga Shërbimi i Payroll tuaj Seksioni XVIII.3 Përfshini kopje të përshkrimit të punës për të gjithë punonjësit qe keni ndërmend të punësoni. Seksioni XVIII.4 Përfshini një kopje të formularin e aplikimit të punës dhe procedurat e shqyrtimit keni ndërmend të përdorni Seksioni XVIII.5 Sigurimi i një paketë për qëllim përfitime (plani nxitës-motivimi). Seksioni XVIII.6 Nivelet hierarkike në biznesin tënd. Seksioni XVIII.7 Sigurimi i një kopje të manuali për punonjësit tuaj. Seksioni XVIII.8 Skica e programeve fillestare dhe të vazhdueshme të trajnimit për punonjësit tuaj Seksioni XVIII.9 Identifikimi i avokatit të punës që do të ju këshillon për çështjet punonjësve sipas nevoje Pjesa XIX. Të dhëna Financiare (analizimi) dhe Implementimi i Planit Seksioni XIX.1 Të dhënat financiare prezantojnë paraprakisht të gjithë informacionet e paraqitura në pjesët e lartcekura. Skenarët e mundshëm të ndryshme mund të përfshihen, nëse është e përshtatshme. A. Te dhënat financiare të viteve të kaluara nëse është e zbatueshme 3-5 B. Të dhënat e ardhshme financiar 1. Te dhënat për vitin e ardhshëm (sipas muajit ose tremujorit) 2. Te dhënat final për 3 vite (sipas kuartalit dhe / ose vitit) 3. Përmbledhje e supozimeve të rëndësishme 4. Lloji i të dhënave të ardhshëm financiar (projektimet) Seksioni XIX.2 Analiza e të dhënave financiare si mundësi e projeksioneve për të ardhmen a) Pasqyrat financiare historike (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike) b) Pasqyrat e ardhshëm financiar (a. Analiza ratio; b. Analiza trendi më paraqitje grafike, koeficientet financiar, kthimi ne investime të ngjashme) 15
 • 16. Informata te rëndësishme mund të gjeni ne adresën: http://www.bized.co.uk/compfact/ratios/index.htm Pjesa XX. Anekset Shto anekset sipas nevoje p.sh licencat, SWOT analizën e të ngjashme, pasqyrat financiare etj. 16