SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Buxhetimi i kapitalit
Më buxhetim të kapitalit kuptojmë procesin e
zgjedhjes, selekcionimit, vlerësimit dhe financimit të
kapitalit të një firme.

Fjala kapital shpreh burimin kryesor të financimit të
aktiviteteve të firmës, pamvarësisht nga forma e saj
me një pronar apo e tipit tjetër .

 Format e buxhetimit të kapitalit janë të ndryshme,
por rruga krysore e rritjes së tij është nëpërmjet
investimeve.
Në fjalorin ekonomik fjala investim shpjegohe
 si sakrifica e disa vlerave të tashme të sigurta,
 për vlera (ndoshta të pa sigurta) në të ardhmen.
Investimi përfaqëson shpenzime të firmës që ka
për destinancion krijimin e aktiveve me
jetëzgjatje më tëpër se një vjet.
Investimi përfaqëson shpenzime të
ndërmarrjës që ka për destinancion krijimin e
aktiveve me jetëzgjatje më tëpër se një vit.

Shpenzimet kapitale bëhen për disa arsye,
megjithëse janë të ndryshme, metodat e
vlerësimit të tyre janë të njëjta.

 Arsyeja bazë për shpenzimet kapitale është të
zgjerojë, zëvendësoj ose ripërtërijë aktivet e
qëndrueshme.
Procesi i buxhetimit të kapitalit përmban pesë
hapa:

  Propozimet- bëhen nga punonjësit e
  ndërmarrjës në të gjitha nivelet
  Analiza –përcakton llojin e investimit
  Marrja e vendimit- sa kushton investimi, ose
  shuma e shpenzimeve kapitale
  Zbatimi-investimi është kryar dhe kontrollohet
  së a janë kryar investimet sipas parametrave.
  Kontrolli i rezultateve të investimit-krahason
  hyrjet më të pritshmet.
Faktoret e rëndësishem për marrjemn e
vendimeve strategjike kryesisht janë:
  Efektet afatgjata- Personi i cili merr vendime pë investim humb
  diçka nga saktësia e tij. Ai që merr vendim i angazhon fondet
  dhe për disa vjet rresht bëhet rob i ngjarjeve të ardhme.
  Përcaktimi i kohës së investimeve –për drejtuesin financiar të
  një firme, përcaktimi më saktësi të periudhës së punes së mjetit
  në kohën e duhur është një vendim stratetgjik i rëndësishem.
  Cilësia e aktiveve fikse-Një plan investimesh i ndertuar mirë
  kërkon që nevojat materiale të koordinohen më nevojat
  financiare.
  Sigurimi i fondeve-në rastet kur kemi investime të
  konsiderueshme ndërmarrjet nuk disponojnë gjithmonë dhe
  menjëherë shumat që u nevojiten, kështu paraqitet nevoja të
  parashikohen burimet e sigurimit të fondeve.
  Përballimi i konkurencës – Shumë ndërmarrje falimentojnë jo
  pse kanë aktive(mjete) fikse tepër por së aktivet janë të pa
  mjaftueshme
Prezentimi i planit të investimeve

  Përkufizimi i një plani investimesh është
  zbatim klasil i teorisë ekonomike.
  Kjo do të thotë së të ardhurat marzhinale
  duhen të jenë të barabarta më koston
  marzhinale.
  Respektimi i këtij rregulli me rastin e
  ndertimit të një plani të investimeve do të
  thotë së e ardhura marzhinale (përqindja e
  rentabilitetit të investimeve ) dhe kostua e
  marzhinale(kostua e kapitalit ) të janë të
  njejta.
Klasifikimi i projekteve
Propozimet për investime që kanë lidhje më blerje
 apo krijim aktivesh mund të grupohen në katër
 kategori:
Investime zëvendësimi; Inv. zgjerimi të linjave
 ekzistuese; zgjerimi për linja të reja; Inv. të tjera.
Selekcionimi i investimeve mund të jetë i bazuar
në propozime të mira, të knaqëshme dhe jo fort të
 përshtatëshme.
 Ndermarrjet duhen të gjejnë metoda më të
 përshtatshme për të zgjedhur medis tyre.
 Projektet janë ose të pavarura ose projekte
 reciprokisht të përjashtuara.
•Qëllimi final i planeve të investimeve dhe i
gjitha analizave e operacioneve financiare
është të marrim vendime që maksimalizojnë
vlerën e saj.Këtë e arrijmë nësë japim përgjigje pytjeve të
më poshtëme:
*Si të zgjidhim projektin e duhur mes shumë
propozimeve?
*Sa projekte duhen të pranohen në mënyrë që
vlera e firmës të jetë maksimale?
Metodat e marrjes së vendimeve në
buxhetimin e kapitalit


Metodat më të përdorura janë:
 Norma mesatare e kthimit

 Afati i shlyrjes

 Vlera aktuale neto(NPV)

 Norma e brendshmwe e kthimit IRR)

 Indeksi i përfitueshmërisë (PI), ka për bazë

 raportin kosto-përfitim(indeksi I
 përfitueshmërisë) PI=PV e hyrjeve
 operacionalePV e daljeve
Norma mesatare e kthimit

 NMK-Kjo metodë krahason profitin mesatar, i cili
 gjenerohet nga një shumë e investuar.
Norma mesatare e kthimit =Kthimi mesatar vjetor /
Investimi fillestar x 100
(metoda kontabile e kthimit-ARR)-H.Xhafa
Metoda(afati) e shlyrjes në vite (met. e
afatit te zëvendësimit te investimeve)
 ASH-Radhit mundësitë e investimeve alternative
 nga mënyra se sa shpejt rikthehet shuma
 fillestare e investuar.
Afati i kthimit = investimi fillestar | hyrjet vjetore
 +amortizimi.
Kthimi=viti para kthimit të plotë + Koso e pakthyer
 në fillim të vitit / rrjedhat e parasë gjatë vitit.
Vlera aktuale neto(NPV)
(vlera aktuale e flukseve të ardhshme duke zbritur
investimin fillstar të tij)

  NPV=PV-I
  Në një te përvishme, vlera aktuale është: x T
  NPV=CFn(1+k)n-Io
  NPV>0.0 pranohet, NPV<0.0 përjashtohet
Metoda e normes se brendshme te
kthimit(IRR)
(Norma e skontimit e cila e bënë vlerën aktuale të një
projekti të barabartë me zero)
 IRR përcaktohet si interesi që barazon vlerën
  fillestare të investimit me vlerë aktuale.
I=PV ose NPV=0, projekti pranohet nëse IRR
 e tij është më e madhe se kosto e kapitalit.
 Për projektet me hyrje për më shumë se një

vit, IRR ka formulën:CF(1+R)n .(NPV=0)
  CF(1+R)n-I0
IRR> norma e pritur e kthimit,projekti pranohet
IRR< norma e pritur e kthimit,projekti refuzohet
Kosto e kapitalit

  Kapitali është boshti financiar në çdo
  ndërmarrje biznesore.
  Qëllimi strategjik i të gjitha operacioneve që
  kanë lidhje më kapitalin e një firme është
  maksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë
  ndryshe maksimizimi i vlerës aktuale të
  ndërmarrjës
Pytja shtrohet:

  Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?
  Ç’kosto kanë burimet e formimit të
  kapitalit të ndërmarrje?
  Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve,
  ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të
  jetë e mundur?
Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në
teorinë e vlersimit:
  Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në
  funksion
  Vlera kontabile dhe vlera e tregut
  Vlera e tregut dhe vlera e brendshme
  Kapitalizimi i të ardhurave.
Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që
 firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për
 financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut
 e firmës të ngelet të pakten e
 pandryshueshme.
Financimi


                    Kapitale te veta
              (1)
    Aktivitet
   Ekonomike

                      Huara


                             Kthimi mbi kapitalet e
                                investuara
(2)
                    Shpenz. Financ
              (3)
    Rezultat
   Ekonomik               Tatime

                      Fitim
          Ndarja e pasurisë
Burimet e financimit
Burimet interne          Burimet eksterne


       Fitimet e           Instrumente
       mbajtura            t e borxhit

      Kursimet nga           Instrumente
      Menaxhmenti            t e kapitalit


      Amortizimi
Burimet
                          kryesore te
                          financimit
                      Afat
                           Hua
                      shk
                      Kredi
                            t   Afatgj
                                Me
                         Afatmesëm
                      tregta
                      urtë
                       re ne
                           me    atë
                                anë
                           afat Ak  të
                      Kredi
                      r të
                       mes
                           shly sio  borx
                      firma         hit
                           erje  net
                       nga
                      ve te
                            të  Ak
                               e  afat
                                  Hip
                      bank
                      ndrys   Kon
                      Letra   zgja  sio
                               za  gjat
                                  ote
                        at
                       hme   trat
                       Hut   tur  net
                               ko  ëka
                                  Ob
                      tregt   at e
                       at e
                      tregt       e
                               ns  liga
                       are   qer
                       gar
                       are      pre
                               hm   cio
                       Fak
                       ant   asë  fer
                               e   net
                       tori
                       uar       uar
           Me anë të kapitalit   ng
                        a       a
           afatgjatë        u


Kontratat e shitjes
së kushtëzuar
Menaxherët financiarë shqetësohen për zgjedhjen
e burimit më të mirë të mundshëm të financimit.
  Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit
  Kushtet e tregut
  Raporti aktual borxh-kapitali i vet
  Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit
  Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit
  Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë
  financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike
  Norma e inflacionit
  Norma tatimore

More Related Content

What's hot

2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionetbetterday
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Vilma Hoxha
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeMuhamet Sopa
 
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiDetyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiSava Elezaj
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxherat
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
 
Konceptet e kostos
Konceptet e kostosKonceptet e kostos
Konceptet e kostosHamit Agushi
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiLidijeRapaj
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaNuhi Sela
 
Financa publike master skripta
Financa publike master skriptaFinanca publike master skripta
Financa publike master skriptaMuhamet Sopa
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Vllaznim Bytyqi
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajbehar199004
 
Auditim Pyejtje me pergjigjje
Auditim Pyejtje me pergjigjjeAuditim Pyejtje me pergjigjje
Auditim Pyejtje me pergjigjjeMuhamet Sopa
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiMenaxherat
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financaMenaxherat
 

What's hot (20)

2 obligacionet
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar
 
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiDetyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
 
Paraja Kuptimi, Format, Dhe Funksionet
 Paraja  Kuptimi, Format, Dhe Funksionet Paraja  Kuptimi, Format, Dhe Funksionet
Paraja Kuptimi, Format, Dhe Funksionet
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
Konceptet e kostos
Konceptet e kostosKonceptet e kostos
Konceptet e kostos
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
 
Financa publike master skripta
Financa publike master skriptaFinanca publike master skripta
Financa publike master skripta
 
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
 
Paraja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e sajParaja dhe funksionet e saj
Paraja dhe funksionet e saj
 
Auditim Pyejtje me pergjigjje
Auditim Pyejtje me pergjigjjeAuditim Pyejtje me pergjigjje
Auditim Pyejtje me pergjigjje
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 

Viewers also liked

Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitLidijeRapaj
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarDenis Panxha
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarDenis Panxha
 
Struktura e kapitalit prezantim
Struktura e kapitalit prezantimStruktura e kapitalit prezantim
Struktura e kapitalit prezantimShpejtim Rudi
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalitMenaxherat
 
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...walnutbed11
 
Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitLirim Beluli
 
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1Hamit Agushi
 
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...Arba Skifteri
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentRamë Hajraj
 
Koncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeKoncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeDardan Krasniqi
 
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)julimarsi
 
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Atdhe Mujaj
 
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaPunim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaMërgim Hoti
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doccoupletea
 
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliFormulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliTarget
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëLidijeRapaj
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowstudent
 

Viewers also liked (20)

Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiarPunimi seminarik ne menaxhment financiar
Punimi seminarik ne menaxhment financiar
 
Punim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiarPunim seminarik në menaxhment financiar
Punim seminarik në menaxhment financiar
 
Struktura e kapitalit prezantim
Struktura e kapitalit prezantimStruktura e kapitalit prezantim
Struktura e kapitalit prezantim
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
 
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
Amvsimi/Drejtimi Financiar --Kapitulli 2 vlera kohore e parase dhe aparati ma...
 
Karakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimitKarakteristikat e burimeve te financimit
Karakteristikat e burimeve te financimit
 
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
 
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...
Faktorët që ndikojnë në shkallën e përdorimit të borxhit për njësitë ekonomik...
 
Punimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhmentPunimi seminarik ne menaxhment
Punimi seminarik ne menaxhment
 
Koncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publikeKoncepti i sw drejtws publike
Koncepti i sw drejtws publike
 
Menaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e Parase
Menaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e ParaseMenaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e Parase
Menaxhmenti Financiar - Vlera Ne Kohe e Parase
 
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
 
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
Tema: MENAXHIMI I RISKUT TË SOLVENCËS
 
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallabaPunim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
 
L 4 Analiza e CVP
L 4  Analiza e CVPL 4  Analiza e CVP
L 4 Analiza e CVP
 
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita KonxheliFormulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
Formulat menaxhment financiar - Drita Konxheli
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
 

Similar to Buxhetimi i kapitalit

Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxherat
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenRamë Hajraj
 
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e paraseKreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e paraseRudina Ibrahimi
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Veton Sopjani
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitMenaxherat
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar Menaxherat
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarValdet Shala
 
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaVlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaNuhi Sela
 
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiar
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim FinanciarKapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiar
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiarguest4ddd68
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Menaxherat
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE Menaxherat
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiYmer Ejupi
 
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punuesValdet Shala
 
Korporatat financiare, java xiv
Korporatat financiare, java xivKorporatat financiare, java xiv
Korporatat financiare, java xivFisnik Morina
 

Similar to Buxhetimi i kapitalit (19)

Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
 
Punimseminariknmenaxhmen
PunimseminariknmenaxhmenPunimseminariknmenaxhmen
Punimseminariknmenaxhmen
 
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e paraseKreu 9  buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
Kreu 9 buxhetimi i kapitalit - flukset e parase
 
Prezantim rovi
Prezantim roviPrezantim rovi
Prezantim rovi
 
Kapital AKTIV
Kapital AKTIVKapital AKTIV
Kapital AKTIV
 
Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1Bazat E Kontabilitetit 1
Bazat E Kontabilitetit 1
 
Bazat e Kontabilitetit
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
 
Sistemi financiar
Sistemi financiar Sistemi financiar
Sistemi financiar
 
Java 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicarJava 6 planafikimi finanicar
Java 6 planafikimi finanicar
 
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaVlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
 
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiar
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim FinanciarKapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiar
Kapitulli1 Hyrje Në Amvisim Financiar
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese
 
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne FinancaMenaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
 
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
 
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues11. menaxhimi me_kapitalin_punues
11. menaxhimi me_kapitalin_punues
 
Bilanci
BilanciBilanci
Bilanci
 
Korporatat financiare, java xiv
Korporatat financiare, java xivKorporatat financiare, java xiv
Korporatat financiare, java xiv
 

More from LidijeRapaj

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikLidijeRapaj
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (7)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Buxhetimi i kapitalit

 • 1. Buxhetimi i kapitalit Më buxhetim të kapitalit kuptojmë procesin e zgjedhjes, selekcionimit, vlerësimit dhe financimit të kapitalit të një firme. Fjala kapital shpreh burimin kryesor të financimit të aktiviteteve të firmës, pamvarësisht nga forma e saj me një pronar apo e tipit tjetër .  Format e buxhetimit të kapitalit janë të ndryshme, por rruga krysore e rritjes së tij është nëpërmjet investimeve.
 • 2. Në fjalorin ekonomik fjala investim shpjegohe si sakrifica e disa vlerave të tashme të sigurta, për vlera (ndoshta të pa sigurta) në të ardhmen. Investimi përfaqëson shpenzime të firmës që ka për destinancion krijimin e aktiveve me jetëzgjatje më tëpër se një vjet.
 • 3. Investimi përfaqëson shpenzime të ndërmarrjës që ka për destinancion krijimin e aktiveve me jetëzgjatje më tëpër se një vit. Shpenzimet kapitale bëhen për disa arsye, megjithëse janë të ndryshme, metodat e vlerësimit të tyre janë të njëjta. Arsyeja bazë për shpenzimet kapitale është të zgjerojë, zëvendësoj ose ripërtërijë aktivet e qëndrueshme.
 • 4. Procesi i buxhetimit të kapitalit përmban pesë hapa:  Propozimet- bëhen nga punonjësit e ndërmarrjës në të gjitha nivelet  Analiza –përcakton llojin e investimit  Marrja e vendimit- sa kushton investimi, ose shuma e shpenzimeve kapitale  Zbatimi-investimi është kryar dhe kontrollohet së a janë kryar investimet sipas parametrave.  Kontrolli i rezultateve të investimit-krahason hyrjet më të pritshmet.
 • 5. Faktoret e rëndësishem për marrjemn e vendimeve strategjike kryesisht janë:  Efektet afatgjata- Personi i cili merr vendime pë investim humb diçka nga saktësia e tij. Ai që merr vendim i angazhon fondet dhe për disa vjet rresht bëhet rob i ngjarjeve të ardhme.  Përcaktimi i kohës së investimeve –për drejtuesin financiar të një firme, përcaktimi më saktësi të periudhës së punes së mjetit në kohën e duhur është një vendim stratetgjik i rëndësishem.  Cilësia e aktiveve fikse-Një plan investimesh i ndertuar mirë kërkon që nevojat materiale të koordinohen më nevojat financiare.  Sigurimi i fondeve-në rastet kur kemi investime të konsiderueshme ndërmarrjet nuk disponojnë gjithmonë dhe menjëherë shumat që u nevojiten, kështu paraqitet nevoja të parashikohen burimet e sigurimit të fondeve.  Përballimi i konkurencës – Shumë ndërmarrje falimentojnë jo pse kanë aktive(mjete) fikse tepër por së aktivet janë të pa mjaftueshme
 • 6. Prezentimi i planit të investimeve  Përkufizimi i një plani investimesh është zbatim klasil i teorisë ekonomike.  Kjo do të thotë së të ardhurat marzhinale duhen të jenë të barabarta më koston marzhinale.  Respektimi i këtij rregulli me rastin e ndertimit të një plani të investimeve do të thotë së e ardhura marzhinale (përqindja e rentabilitetit të investimeve ) dhe kostua e marzhinale(kostua e kapitalit ) të janë të njejta.
 • 7. Klasifikimi i projekteve Propozimet për investime që kanë lidhje më blerje apo krijim aktivesh mund të grupohen në katër kategori: Investime zëvendësimi; Inv. zgjerimi të linjave ekzistuese; zgjerimi për linja të reja; Inv. të tjera. Selekcionimi i investimeve mund të jetë i bazuar në propozime të mira, të knaqëshme dhe jo fort të përshtatëshme. Ndermarrjet duhen të gjejnë metoda më të përshtatshme për të zgjedhur medis tyre. Projektet janë ose të pavarura ose projekte reciprokisht të përjashtuara.
 • 8. •Qëllimi final i planeve të investimeve dhe i gjitha analizave e operacioneve financiare është të marrim vendime që maksimalizojnë vlerën e saj. Këtë e arrijmë nësë japim përgjigje pytjeve të më poshtëme: *Si të zgjidhim projektin e duhur mes shumë propozimeve? *Sa projekte duhen të pranohen në mënyrë që vlera e firmës të jetë maksimale?
 • 9. Metodat e marrjes së vendimeve në buxhetimin e kapitalit Metodat më të përdorura janë:  Norma mesatare e kthimit  Afati i shlyrjes  Vlera aktuale neto(NPV)  Norma e brendshmwe e kthimit IRR)  Indeksi i përfitueshmërisë (PI), ka për bazë raportin kosto-përfitim(indeksi I përfitueshmërisë) PI=PV e hyrjeve operacionalePV e daljeve
 • 10. Norma mesatare e kthimit  NMK-Kjo metodë krahason profitin mesatar, i cili gjenerohet nga një shumë e investuar. Norma mesatare e kthimit =Kthimi mesatar vjetor / Investimi fillestar x 100 (metoda kontabile e kthimit-ARR)-H.Xhafa
 • 11. Metoda(afati) e shlyrjes në vite (met. e afatit te zëvendësimit te investimeve)  ASH-Radhit mundësitë e investimeve alternative nga mënyra se sa shpejt rikthehet shuma fillestare e investuar. Afati i kthimit = investimi fillestar | hyrjet vjetore +amortizimi. Kthimi=viti para kthimit të plotë + Koso e pakthyer në fillim të vitit / rrjedhat e parasë gjatë vitit.
 • 12. Vlera aktuale neto(NPV) (vlera aktuale e flukseve të ardhshme duke zbritur investimin fillstar të tij)  NPV=PV-I  Në një te përvishme, vlera aktuale është: x T  NPV=CFn(1+k)n-Io  NPV>0.0 pranohet, NPV<0.0 përjashtohet
 • 13. Metoda e normes se brendshme te kthimit(IRR) (Norma e skontimit e cila e bënë vlerën aktuale të një projekti të barabartë me zero)  IRR përcaktohet si interesi që barazon vlerën fillestare të investimit me vlerë aktuale. I=PV ose NPV=0, projekti pranohet nëse IRR e tij është më e madhe se kosto e kapitalit.  Për projektet me hyrje për më shumë se një vit, IRR ka formulën:CF(1+R)n .(NPV=0) CF(1+R)n-I0 IRR> norma e pritur e kthimit,projekti pranohet IRR< norma e pritur e kthimit,projekti refuzohet
 • 14. Kosto e kapitalit  Kapitali është boshti financiar në çdo ndërmarrje biznesore.  Qëllimi strategjik i të gjitha operacioneve që kanë lidhje më kapitalin e një firme është maksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshe maksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës
 • 15. Pytja shtrohet:  Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?  Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje?  Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të jetë e mundur?
 • 16. Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë e vlersimit:  Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion  Vlera kontabile dhe vlera e tregut  Vlera e tregut dhe vlera e brendshme  Kapitalizimi i të ardhurave. Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme.
 • 17. Financimi Kapitale te veta (1) Aktivitet Ekonomike Huara Kthimi mbi kapitalet e investuara (2) Shpenz. Financ (3) Rezultat Ekonomik Tatime Fitim Ndarja e pasurisë
 • 18. Burimet e financimit Burimet interne Burimet eksterne Fitimet e Instrumente mbajtura t e borxhit Kursimet nga Instrumente Menaxhmenti t e kapitalit Amortizimi
 • 19. Burimet kryesore te financimit Afat Hua shk Kredi t Afatgj Me Afatmesëm tregta urtë re ne me atë anë afat Ak të Kredi r të mes shly sio borx firma hit erje net nga ve te të Ak e afat Hip bank ndrys Kon Letra zgja sio za gjat ote at hme trat Hut tur net ko ëka Ob tregt at e at e tregt e ns liga are qer gar are pre hm cio Fak ant asë fer e net tori uar uar Me anë të kapitalit ng a a afatgjatë u Kontratat e shitjes së kushtëzuar
 • 20. Menaxherët financiarë shqetësohen për zgjedhjen e burimit më të mirë të mundshëm të financimit.  Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit  Kushtet e tregut  Raporti aktual borxh-kapitali i vet  Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit  Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit  Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike  Norma e inflacionit  Norma tatimore