Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Si Te Hartojme Nje Plan Marketing

10,462 views

Published on

Revista Monitor Janar 2008

Published in: Business, News & Politics
  • Be the first to comment

Si Te Hartojme Nje Plan Marketing

  1. 1. Si të hartojmë një plan marketing1 ? I-Hyrje Planet marketing janë plane të cilat e zhvendosin biznesit tuaj në një marsh më të lartë shpejtësie. Do të konsiderohej një plan i mirë nëse pasqyrat e raporteve do të ishin javore, mujore dhe 3 mujore duke bërë të mundur evidentimin në çdo moment të ndryshimit pozitiv të biznesit. Software-ët përkatës në këtë fushë japin ndihmesën e tyre. Megjithatë ndonëse në përdorimin e software-ve për kontabilitetin janë hedhur hapa pozitiv në Shqipëri, për software-ët që ndihmojnë në hartimin e planeve marketing ka shumë pak njohuri si nga bizneset ashtu dhe stafet e tyre. Mangësitë në drejtim të planeve marketing ekzistojnë pothuajse në të gjitha institucionet private dhe shtetërore në Shqipëri. Në pjesën më të madhe të rasteve planet marketing mund të shihen si harxhim i pamenduar i parave, ndërkohë që ato rrisin shpejtësinë e ecjes përpara të organizates suaj. Në tregun shqiptar nuk ekzistojnë software në shqip për të hartuar plane marketing. Bizneset shqiptare nuk njohin rëndësinë që ka një plan marketing dhe vlerën që ka përdorimi i tyre për bizneset . Në treg ekzistojnë vetëm software të cilët janë në gjuhë të huaj dhe mund të shkarkohen nëpërmjet internetit, por përdorimi i tyre në Shqipëri është në nivele shumë të ulta. II-Elementët përbërës të planeve marketing Sa herë flasim për një plan marketing, mbajmë parasysh elementët e mëposhtëm: a) Përmbledhja ekzekutive Pozicioni i përmbledhjes ekzekutive është në fillim të një plani marketing, pavarësisht se ndërtimi i tij realizohet në fund pasi përfundojnë të gjitha fazat. Ajo i jep përgjigje pyetjeve cfare, si, pse, ku, kur dhe si, duke pasqyruar në përmbledhje objektivat, strategjitë, parashikimet për shitjet, tregjet, analizat finanziare etj. b) Analiza e industrisë Në këtë fazë analizohet industria, pikat kyçe të konkurencës, ofruesit, mjedisi ligjor, konsumatorët si dhe vendi i kompanisë në industri. Paraqesin rëndësi gjatë analizës: analiza SWOT dhe analiza “Porter's 5 Forces.” Analiza SWOT pasqyron detaje mbi forcat, dobësitë, oportunitet dhe kërcënimet në industri. “Porter's 5 Forces analysis” analizon dinamikën e lidhjeve midis konkurentëve aktual dhe të ardhshëm, vetë kompanisë, produkteve të kompanisë, industrisë dhe klientëve. c) Analiza e tregjeve të synuara Përshkruhen produktet tuaj dhe objektivat e secilit prej klientëve tuaj. Në zhvillimin e analizës përqëndrohemi në: Target-at demografik të tregut si niveli i të ardhurave, interesat, aktivitetet, niveli i jetesës, përshkrimet t tjera gjeografike, mjedisi politik, situata familjare, mosha etj Industrit ose tendencat sociale që ndikojnë klientët Target-i për nevojat duke u përqëndruar në çfarë klientët duan dhe përfitimet përkatëse që marrin nga produkti 1 Dr. Ilirjan Lipi,Universiteti i Vlorës 23/01/2008
  2. 2. d) Strategjitë marketing Në këtë fazë përfshihen dhe gjejnë pasqyrim objektivat marketing dhe misioni i kompanisë të cilat shërbejnë si udhërrëfyese për analizat e mëposhtme: • Pozicioni i produktit në relativitet me konkurentët dhe në sytë e klientëve • Strategjitë e përgjithshme, te cilat do të përdoren për të përhapur objektivat dhe misionin • Mix marketingu i produkteve i cili do të përfshije programet marketing specifik (4P) • Produktet dhe vendosjet relative, vlerësimet dhe hedhja në treg • Strategjitë e cmimeve për çdo produkt. Aktivitetetet promocionale: përfshijne relacione publike, marketingun nëpërmjet internetit, reklamat, programe të përhapura dhe programet e tjerë marketing që do të përfshihen ne te. e) Matja e veprimeve Ndërtimi i një njësie matje-je të suksesit në çdo program marketing, zakonisht zë vështiresi të një shkallë mesatare. Ato konsistojnë në procesin e monitorimit pasi kompania do te kete zbatuar planin marketing. f) Parashikimet dhe analizat finanziare Shprehin masën e objektivave të tregut, pjesën e tregut dhe projektimet e rritjeve sipas muajve. Në analizat finanziare paraqesin rëndësi: • Parashikimi i fitim-humbjes. Janë të rëndësishme të analizohen detaje si njësitë e shitjeve dhe paratë e parashikuara, kosto e produkteve, buxhetet marketing, projektet për shpenzimet fikse dhe variabël, shpenzime të tjera, marzhi i fitimit. • Analiza break-even. Tregon njësitë dhe dollarët që nevojiten për të bërë një program marketing fitimprurës. • Skenari “cfarë-nqs”. Tregon cfarë ndodhë nëqoftëse parashikimi dhe marzhi i fitimit janë më të ulët ose më të lartë sesa parashikimi. III-Si të krijojmë një plan marketing dinamik Ne të gjithë miratojmë rëndësinë e planeve të biznesit, por shpresh herë harrojmë vlerën e planeve të mirë marketing. Planet marketing përbëjnë më pak faqe sesa një plan biznesi. Rekomandohet një plan marketing nëse doni të rrisni shpejtësinë e biznesin tuaj. Një plan i mirë marketing ju jep pasqyra javore, mujore dhe 3 mujore. Në një plan marketing përfshihen qëllimet, objektivat, veprimet, të gjitha vendosjet dhe rritjet e biznesit tuaj. Supozojmë se qëllimi për vitin që vjen është 10.000.000 lekë. Ai mund të duket i paarritshëm, por “bëjeni atë për pak kohë”. Në mënyrë që plani marketing të shtojë shpejtësinë e ecjes së biznesit duhet të ndiqni rekomandimet e mëposhtme:
  3. 3. 1-Bëjeni atë realitet. Është e rëndësishme të vendosni gjuhën e qëllimeve tuaja në mënyrë që të arrini të lexoni arritjen e objektivave. Kjo do të aktivizojë subkoshiencën tuaj dhe do të jeni më serioz në arritjen e qëllimeve tuaja. 2-Jepni emocion. Bëjeni çdo qëllim të zotërueshëm nga ju personalisht dhe i jepni emocion. 3-Filloni me objektivat më të mëdha. Startoni me qëllimet tuaja më të mëdha dhe copëtojini ato në periudha që mund të maten psh 2.500.000 lekë për cdo 3 muaj. Kujtoni që qëllimi juaj është i matshëm dhe një plan më realist. 4-Njihni objektivat e audiencës suaj. Shprehja që “çdo kush” është objektiv i audiencës suaj është gabim dhe gabimi do të thotë kosto për ju ose probleme në parat tuaja. 5. Ku janë ata? Të njohësh objektivat e audiencës tënde nuk mjafton. Ju duhet të njihni nga varen, cfarë ata pëlqejnë, çfarë nuk pëlqejnë, dhe ju nevojitet të flisni gjuhën e tyre. I shkruani qëllimet tuaja në kohën e tashme, pasi në këtë mënyrë do të shtoni emocionin.

×