Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TREGJET FINANCIAREDallojm katër segmente kryesore të tregjeve financiare :1.  Tregjet e parasë2.  Tregjet e kapitalit3. ...
1. Tregjet e parasë .Tregu i paras paraqet vendin ku takohet oferta dhe kërkesa përinstrumentet të borxhit, afati i maturi...
a.) mundësohet mbajtja e likuiditetit të pjesmarrësve në jetën  ekonomike .b.) sigurohet mundësia e financimit të buxhet...
Në tregun e parasë kryhen transaksione të shumta .pjesmarrës kryesorë janë banka qendrore, banka afariste dheinstitucionet...
Bonot e thesaritBonot e thesarit janë letra me vlerë diskonte (të zbritshme nëçmim) .Poseduesit e bonove të thesarit, inte...
TREGJET E KAPITALITTregu i kapitalit mund të definojm si vend ku tregtohet me kapital,pra me instrumente financiare afatgj...
Funksionet kryesore të cilat i kryen tregu i kapitalit janë :1. Tregu i kapitalit mundëson ndërlidhjen e ofertës dhe  kër...
TREGU DEVIZORTregu devizor mund ta definojmë si segment të tregut financiarnë të cilin tregtohet me deviza, që Kursi deviz...
Transaksione ValutoreTregu i momentit (spot market)Transaksionet forward . Kontrata forward përcakton sasinëe një valute t...
Kuotimet direkte kundrejt atyre indirekteKuotimet që përcaktojnë vlerën e një valute të huaj nëvalutën vendase (numri i va...
Tregjet e Kontratave Valutore të së Ardhurave         dhe të opsioneveKontratat e së ardhurës (future contrat) ja...
TREGU I LETRAVE ME VLERELetrat me vlerë paraqesin grupin më të madh dhe më tërëndësishëm të instrumenteve financiare me të...
• www.Biznesi.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tregjet financiare

29,263 views

Published on

 • Be the first to comment

Tregjet financiare

 1. 1. TREGJET FINANCIAREDallojm katër segmente kryesore të tregjeve financiare :1. Tregjet e parasë2. Tregjet e kapitalit3. Tregjet devizore4. Tregjet e letrave me vlerë .
 2. 2. 1. Tregjet e parasë .Tregu i paras paraqet vendin ku takohet oferta dhe kërkesa përinstrumentet të borxhit, afati i maturimit i të cilave është njëose më pak se një vit .Përmes tregut të parasë pjesmarrësit në këtë treg financiar,ekonomia si tërësi, që nga ndërmarrjet e deri te qeveritë nënivele të ndryshme i realizojn disa që llime të politikave tëçdo vendi :
 3. 3. a.) mundësohet mbajtja e likuiditetit të pjesmarrësve në jetën ekonomike .b.) sigurohet mundësia e financimit të buxhetit qeveritar përmes poltikës së huasë publike .c.) Konsolidohet ruajtja e stabilitetit makorekonomik .d.) Ofrohet një siguri në nivel kombëtar, se do të ketë para të shëndetshme (para joinflatore)e.) Mirëmbahet stabiliteti i normës së kamatës, i kursit devizor etj .
 4. 4. Në tregun e parasë kryhen transaksione të shumta .pjesmarrës kryesorë janë banka qendrore, banka afariste dheinstitucionet të tjera financiare, si dhe ndërmjetsit financiarë .
 5. 5. Bonot e thesaritBonot e thesarit janë letra me vlerë diskonte (të zbritshme nëçmim) .Poseduesit e bonove të thesarit, interesin e marrin në ditën ematurimit . Në emision, bonot kanë afatin e maturimit një vitose më pak .Letrat me vlerë të thesarit zakonisht emitohen në aksione (ankande)që mbahen në termine të caktuara .
 6. 6. TREGJET E KAPITALITTregu i kapitalit mund të definojm si vend ku tregtohet me kapital,pra me instrumente financiare afatgjata .Tregu i kapitalit i ushtron dy funksione :1. Funksioni i parë i trgjeve të kapitalit kryhet në tregun primar2. Funksioni i dytë i tregjeve të kapitalit ushtrohet në tregjet sekondare të letrave me vlerë .Tregu sekondar mundëson rialokimin e pandërprerë të mjetevefinanciare ndërmjet investitorëve të ndryshëm .
 7. 7. Funksionet kryesore të cilat i kryen tregu i kapitalit janë :1. Tregu i kapitalit mundëson ndërlidhjen e ofertës dhe kërkesës për kapital .2. Koncentrimi i kapitalit .3. Funksioni i selektimit të projekteve4. Kontrolli dhe monitorizmi .5. Respektimi i obligimeve të kontraktuara .6. Shpërndarja e rrezimit .
 8. 8. TREGU DEVIZORTregu devizor mund ta definojmë si segment të tregut financiarnë të cilin tregtohet me deviza, që Kursi devizor i këmbimitdefinohet si shumë e një njësie të valutës e cila mund tëkëmbehet për një risi të valutës tjetër .
 9. 9. Transaksione ValutoreTregu i momentit (spot market)Transaksionet forward . Kontrata forward përcakton sasinëe një valute të caktuar në të ardhmen dhe me një kurs të caktuar .Shumëkombshet përgjithësisht, i përdori kontratat forward përtë garantuar pagesat që planifikojnë të bëjnë apo të marrinme një valutë të caktuar .
 10. 10. Kuotimet direkte kundrejt atyre indirekteKuotimet që përcaktojnë vlerën e një valute të huaj nëvalutën vendase (numri i valutës vendase për produkt të huaj)quhen kuotimet direkte .Kuotimet që përfaqësojnë numrin e njësive të valutës sëhuaj për valutën vendase quhen kuotime indirekte .
 11. 11. Tregjet e Kontratave Valutore të së Ardhurave dhe të opsioneveKontratat e së ardhurës (future contrat) janë të ngjajshme mekontratat forward me përjashtim të faktit se të parat shitennë bursa dhe të dytat ofrohen nga bankat tregtare .Kontratat e opsioneve . Opsioni për blerje të jep të drejtën eblerjes së një valute të caktuar me një çmim të caktuar,brenda një periudhe të caktuar kohore .Opsioni për shitje për të drejtën e shitjes së një valute me njëçmim të caktuar brenda një periudhe të caktuar kohore .Opsionet për blerje dhe për shitje të valutave mund të sigurohennë bursa .
 12. 12. TREGU I LETRAVE ME VLERELetrat me vlerë paraqesin grupin më të madh dhe më tërëndësishëm të instrumenteve financiare me të cilat tregtohetnë tregjet financiare .1. Letrat shtetërore me vlerë të cilat i emitojnë qeverit si dhe institucionet e ndryshme shtetëore .2. Letrat me vlerë të cilat i emitojnë ndërmarrjet dhe subjektet tjera ekonomike (bankat, institucionet, dhe organizatat e tjera financiare dhe jofinanciare .
 13. 13. • www.Biznesi.net

×