Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve

14,460 views

Published on

Menaxhmenti Financiar

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
604
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • ÇFARË MATERIALESH MUND TË SHFRYTËZOHEN PËR ANALIZËN FINANCIARE? 1. Përmbledhëse bilanci. 2.       Përmbledhëse e raporteve për çdo degë industrie si tremujor. 3.        Studime financiare për biznesin e vogël. 4.        Raportet vjetore. 5. Raportet tregtare. 6. Raportet e bankave. 7. Të dhëna të kompjuterizuara për probleme të ndryshme.
 • Analizat Financiare Per Marrje Te Vendimeve

  1. 1. LIGJËRATA 1 Analiza e pasqyrave financiare për vendimmarrje
  2. 2. Një thënie interesante <ul><li>“ Unë nuk besoj që dikush do t’i ketë mësuar diçka dikuj tjetër. Dyshoj në vlerën e mësimdhënies. E vetmja që di, është se kush do të mësojë, mëson. Një mësues, të shumtën, mund të jetë dikush që t’i bën më të lehta gjërat, është ai që mbush tavolinën e u provon të tjerëve se është tërheqëse, nxitëse, e mrekullueshme dhe i fton të hanë”. </li></ul>
  3. 3. Një thënie interesante <ul><li>“ Kjo është e shumta që mund të bëni...Nuk mund ta detyroni askënd të hajë. Asnjë mësues nuk i ka mësuar kurrë diçka dikujt. Njerëzit në brendësi të tyre janë autodidaktë..... Fjala “edukator” vjen nga latinishtja “educare” folje e njëjtë me “educere” që do të thotë “të udhëheqësh, të drejtosh”. Dhe pikërisht këtë duhet ta bëjë edukatori”. </li></ul>
  4. 4. Disa pyetje paraprake: <ul><li>Nëse objektivi i analizave janë pasqyrat financiare? </li></ul><ul><li>Parashtrohen disa pyetje: </li></ul>
  5. 5. Disa pyetje paraprake: <ul><li>Pse të kryhen analizat pasqyrave financiare? </li></ul><ul><li>Si të kryhen këto analiza? </li></ul>
  6. 6. Disa pyetje paraprake: <ul><li>A të kufizohemi vetëm në pasqyra financiare apo të kryejmë edhe analiza tjera? </li></ul><ul><li>Cilat janë ato analiza tjera? </li></ul>
  7. 7. Disa pyetje paraprake: <ul><li>Analiza biznesore: </li></ul><ul><li>Analiza e pragut të rrezikut, </li></ul><ul><li>Analiza e kostove, </li></ul><ul><li>Analiza diferenciale, </li></ul><ul><li>Analiza margjinale </li></ul><ul><li>Analiza e investimeve kapitale etj. </li></ul><ul><li>A do të përpunohen të gjitha këto analiza apo jo? </li></ul><ul><li>Çfarë do të jetë vendimi që do të merr menaxhmenti në bazë të analizave që ju ofroni, nëse nuk bëni analiza të biznesit? </li></ul>
  8. 8. Disa pyetje paraprake: <ul><li>Paraqitja e një situate momentale e bazuar në të dhënat historike, apo </li></ul><ul><li>Analiza për vendimmarrje në favor të një periudhe të ardhshme. </li></ul>
  9. 9. <ul><li>GAAP dhe Kontabiliteti </li></ul>
  10. 10. G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – (p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
  11. 11. Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
  12. 12. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
  13. 13. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
  14. 14. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
  15. 15. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
  16. 16. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
  17. 17. Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
  18. 18. Definicioni i Kontabilitetit <ul><li>Kontabiliteti është një sistem informativ dhe definohet si nj ë proces identifikimi, matje, akumulimi, analizimi, p ë rgatitje, p ë rpunimi, interpretimi dhe komunikimi t ë informacionit financiar p ë r nj ë entitet t ë identifikuesh ë m ekonomik. </li></ul><ul><li>Kontabiliteti është një mjet shumë i çmuar për vendimmarrje sepse: </li></ul><ul><ul><li>Mbledh dhe regjistron shënimet ekonomike dhe financiare. </li></ul></ul><ul><ul><li>I përpunon ato që të bëhen informacione të dobishme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Përmes raporteve, këto informacione u komunikohen vendimmarrësve. </li></ul></ul>
  19. 19. Kontabiliteti si një sistem informativ Mbledhja dhe Regjistrimi Përmbushja me regjistrimin e shënimeve Aktivitetet e biznesit Vendim marrësit Kontabiliteti Shënimet Raporti Përpunimi Përmbushja me deponimin dhe përgatitjen e shënimeve Komunikimi Përmbushja me raportim Vendimmarrja
  20. 20. Disa Parime sipas të cilave përpilohen pasqyrat financiare <ul><li>Qartësia dhe vërtetësia – nënkupton evidencimin dhe paraqitjen e informacioneve në mënyrën që siguron një pasqyrë të qartë të afarizmit, të situatës momentale dhe të përparimit të kompanisë. </li></ul><ul><li>Qëndrueshmëria – nënkupton faktin se parimet dhe rregullat e shfrytëzuara në përpilimin e pasqyrave financiare nuk duhet ndryshuar nga viti në vit, </li></ul><ul><li>Materialiteti (rëndësia) – kërkon përmbajtjen e të gjitha rregullave që kanë rëndësi të veçantë në krijimin e një fotografie të qartë mbi kompaninë. Në kuptimin kontabël, një informatë është materiale nëse është e rëndësishme për kompaninë. </li></ul><ul><li>Korrektësia – pasqyrat financiare të japin një përmbledhje apo paraqitje korrekte dhe të nderdhme të ngjarjeve </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Kujdesi – si parim niset nga fakti se pasiguria e përpilimit të pasqyrave financiare është pjesë përbërëse e zhvillimit të biznesit. Andaj veprimet e caktuara për zvogëlimin e kësaj pasigurie.... </li></ul><ul><li>Kontinuiteti apo biznesi në vijimësi – (going concern principle), </li></ul><ul><li>Kostoja historike – nënkupton parimin se të gjitha mjetet e kompanisë vlerësohen në lartësinë e të dhënave reale monetare të shfaqura në momentin e furnizimit apo realizimit të atyre mjeteve. </li></ul>DISA PARIME SIPAS TË CILAVE PËRPILOHEN PASQYRAT FINANCIARE
  22. 22. Disa Parime sipas të cilave përpilohen pasqyrat financiare <ul><li>Pasqyrat financiare përgatiten në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit (GAAP) të përshtatura për të realizuar një paraqitje të kuptueshme nga përdoruesit e informacionit financiar, si material ku mund të mbështeten për marrje të vendimeve. </li></ul><ul><li>Standardi ndërkombëtar i kontabilitetit nr. 1 </li></ul>
  23. 23. Zhvillimi historik i pasqyrave financiare <ul><li>Para 5.000 viteve në Babiloni </li></ul><ul><li>Koha e Rilindjes </li></ul><ul><li>Përpilimi i PF në SHBA në vitet 1794 e tutje </li></ul><ul><li>Kriza ekonomike e vitit 1929 dhe nevoja për analiza të PF </li></ul>
  24. 24. Fillimisht: Çfarë janë pasqyrat financiare ? <ul><li>Pasqyrat financiare janë raporte që u lejojnë palëve të interesuara që të vlerësojnë profitabilitetin dhe solventitetin (aftësisë së pagesës) e biznesit. </li></ul><ul><li>Këto pasqyra përbëjnë tiparin kryesor të kontabilitetit sepse ato janë mjetet e para të komunikimit dhe të informimit kontabël, si dhe produkti final i analizave financiare kontabël i transaksioneve të biznesit. </li></ul>
  25. 25. Katër pasqyrat bazike financiare Bilancin e gjendjes Bilancin e suksesit (pasqyrën e të ardhurave), Pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet Pasqyrën rrjedhjes së parasë Shënimet sqaruese - V ë në në dukje parimet, rregullat dhe metodat e zbatuara për përgaditjen e bilancit të gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave. 1
  26. 26. Analiza t e pasqyrave financiare <ul><li>Analizat e pasqyrave financiare janë çështje magjepsëse për t’i studiuar sepse ato mund të na mësojmë shumë mbi kontabilitetin dhe bizneset. </li></ul><ul><li>Çfarë konkretisht ? </li></ul>
  27. 27. Për çfarë shfrytëzohen analizat e pasqyrat financiare? <ul><li>Ne mund t’i shfrytëzojmë analizat e pasqyrave financiare për të treguar se kompania: </li></ul><ul><li>Është profitabile </li></ul><ul><li>Ka mjaft para për të paguar faturat e saj </li></ul><ul><li>Mund të paguaj pagat e të punësuarve të saj </li></ul><ul><li>Mund të paguaj taksat </li></ul><ul><li>Është duke shfrytëzuar me efikasitet asetet </li></ul><ul><li>A ka probleme të natyrës së leverazhit financiar </li></ul><ul><li>Është kandidat për t’u blerë nga një kompani tjetër apo investitor </li></ul><ul><li>Dhe më shumë, nëse ne kemi vendosur se çfarë dëshirojmë të dimë, atëherë ne mund të vendosim se çfarë raportesh duhet të shfrytëzojmë për t’u përgjigjur pyetjeve apo për të zgjedhur problemin me të cilin ballafaqohemi. </li></ul>
  28. 28. Fillimisht: Çfarë janë pasqyrat financiare ? <ul><li>Pasqyrat financiare janë raporte që u lejojnë palëve të interesuara që të vlerësojnë profitabilitetin dhe solventitetin (aftësisë së pagesës) e biznesit. </li></ul><ul><li>Këto pasqyra përbëjnë tiparin kryesor të kontabilitetit sepse ato janë mjetet e para të komunikimit dhe të informimit kontabël, si dhe produkti final i analizave financiare kontabël i transaksioneve të biznesit. </li></ul>
  29. 29. Pasqyrat Financiare <ul><li>Kontabiliteti financiar gjeneron raporte standarde dhe i komunikon ato tek vendimmarrësit në mënyrë që ata të vlerësojnë se me sa sukses biznesi ka përmbush qëllimet e veta. </li></ul><ul><ul><li>Këto raporte standarde janë Pasqyrat Financiare. </li></ul></ul><ul><li>Pasqyrat financiare përmbajnë të gjitha transaksionet e biznesit të shprehura në vlera monetare (para). </li></ul><ul><li>Paraja është faktor i përbashkët që konverton njësitë e ndryshme të transak s ioneve të biznesit dhe shënimet financiare të konvertuara në vlera monetare i bënë të krahasueshme. </li></ul>
  30. 30. Pasqyrat Financiare <ul><li>Pasqyrat financiare komplete përbëhen nga: </li></ul><ul><ul><li>Pasqyrat elementare. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Të dhënat krahasuese financiare për vitin (vitet) paraprak(e). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Shënimeve të PF </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rezyme e metodave kontabël të përdorura. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diskutimeve, analizave dhe vlerësimeve kontabël të menaxhmentit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Raporti i auditorit. </li></ul></ul>
  31. 31. Objektivat e biznesit <ul><li>Realizimi i profitit </li></ul><ul><li>Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi </li></ul><ul><li>Kjo mund të arrihet përmes realizimit të aktiviteteve vijuese: </li></ul>
  32. 32. Aktivitetet në organizatë Financuese <ul><li>Aktivitetet financuese </li></ul><ul><li>Financimi nga pronarët (ekuiteti) </li></ul><ul><li>Financimi nga jo pronarët (detyrimet) </li></ul>Planifikimi Planifikimi
  33. 33. Aktivitetet në organizatë F inancuese Planifikimi Planifikimi Investuese <ul><li>Aktivitetet investuese </li></ul><ul><li>Blerja e burimeve (aseteve) </li></ul><ul><li>Shitja e burimeve (aseteve) </li></ul>
  34. 34. Aktivitetet në organizatë Financuese Planifikimi Planifikimi Operuese Investuese <ul><li>Aktivitetet operuese </li></ul><ul><li>Shitja e produkteve dhe shërbimeve </li></ul><ul><li>Rezultati në shitje dhe shpenzime </li></ul>
  35. 35. Cilat janë burimet e kapitalit të biznesit ? Burimet e kapitalit të bizneseve Kreditorët (Lenders) Fitimet nga bizneset Investitorët (Pronarët)
  36. 36. Për çfarë përdoren burimet e biznesit ? Burimet e biznesit shfrytëzohen për: Blerje të materialit dhe furnizimeve Blerje të tokës , ndërtesave dhe pajisjeve Pagesën e të punësuarve Pagesën e shpenzimeve tjera operative
  37. 37. Çfarë ofrojnë funksionet vijuese të bizneseve ? Të prodhojnë produkte/mallra dhe shërbime ( efekte në krijimin e të ardhurave ) Blerja e materialit dhe furnizimeve Blerja e tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Pagesa e të punësuarve Pagesa e shpenzimeve tjera operative
  38. 38. Si shfrytëzohen ato të ardhura të krijuara nga biznesi ? Produktet dhe mallrat dhe shërbimet (rezultojnë në krijimin e të ardhurave ) Pagesat kthyese pronarëve Pagesa e kredive Pagesa e taksave Vazhdimi i aktivitetit të biznesit
  39. 39. Pasqyrat Financiare <ul><li>Shfrytëzuesit e pasqyrave financiare: </li></ul><ul><ul><li>Shfrytëzuesit e brendshëm, ata që menaxhojnë biznesin - menaxhmenti </li></ul></ul><ul><ul><li>Shfrytëzuesit e jashtëm, me interes të drejtpërdrejtë financiar në aktivitetet e biznesit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Shfrytëzuesit e jashtëm, njerëzit, organizatat dhe agjencitë, me interes indirekt financiar në aktivitetet e biznesit </li></ul></ul>
  40. 40. Pasqyrat Financiare <ul><li>Shfrytëzuesit e brendshëm – menaxhmenti </li></ul><ul><li>Menaxhmenti, në kuptim të përgjithshëm, është personeli i kompanisë që kanë gjithë përgjegjësinë për operacionet (aktivitetet) e biznesit dhe arritjen e qëllimeve të biznesit. </li></ul><ul><li>Menaxherët e suksesshëm vazhdimisht marrin vendime të drejta duke u bazuar në informacionet e vlefshme dhe me kohë. </li></ul><ul><li>Menaxhmenti është shfrytëzuesi kryesor i informacioneve të kontabilitetit (në këtë kategori), sepse marrja e shumicës së vendimeve bazohet në shënime të kontabilitetit. </li></ul>
  41. 41. Pasqyrat Financiare <ul><li>Shfrytëzuesit më të rëndësishëm të pasqyrave financiare jashtë kompanisë por me interes të drejtpërdrejt financiar në aktivitetet e biznesit janë: </li></ul><ul><ul><li>Investitorët – ata që investojnë ose mund të investojnë në biznes dhe marrin një pjesë të pronësisë, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kreditorët – ata që huazojnë para ose japin mallra dhe shërbime me afat pagese. </li></ul></ul><ul><ul><li>Klientët – ata që presin një vazhdimësi të furnizimit nga ana e kompanisë </li></ul></ul>
  42. 42. Pasqyrat Financiare <ul><li>Shoqëria, përmes qeverisë dhe asociacioneve është shfrytëzuesi më i madh dhe kryesor i pasqyrave financiare jashtë kompanisë por me interes indirekt financiar. </li></ul><ul><li>Zakonisht ata si shfrytëzues të pasqyrave financiare duhet të marrim vendime për çështje publike </li></ul><ul><ul><li>Autoritetet tatimore </li></ul></ul><ul><ul><li>Propozuesit dhe hartuesit e ligjeve </li></ul></ul><ul><ul><li>Entet statistikore </li></ul></ul><ul><ul><li>Analistët dhe këshillëdhënësit financiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Planifikuesit ekonomik etj. </li></ul></ul>
  43. 43. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe <ul><li>Kreditorët: </li></ul><ul><li>Raporti kapital/huamarrje </li></ul><ul><li>Mbulimi i interesit </li></ul><ul><li>Raporti i pagesës së dividendës </li></ul><ul><li>Rendimenti i dividendës </li></ul><ul><li>Mbulimi i dividendës </li></ul>
  44. 44. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Insistimi i ekspertëve në rëndësinë e “kryerjes së detyrave shtëpiake” para marrjes së një vendimi për të investuar në një kompani. </li></ul><ul><li>Me fjalë tjera, investitori do të gërmojë thellë në pasqyrat financiare të kompanisë dhe të analizojë gjithëçka që nga raporti i auditorit e deri te shënimet në fund të faqes (footnote) . </li></ul><ul><li>Por çfarë në të vërtetë do të thot kjo këshillë dhe si do ta përcjellë investitori ? </li></ul>
  45. 45. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Investitori përpiqet të vlerësojë rrjedhat e ardhshme të fitimeve të kompanisë që të mund të gjykojë vlerën e letrave me vlerë që do të blejë apo do të shesë. </li></ul><ul><li>Analisti i investimeve bën pyetje të tilla si: </li></ul><ul><li>Cili është historiku i rezultateve të kompanisë dhe cilat janë prirjet për të ardhmen? </li></ul><ul><li>Cilat janë të dhënat e regjistruara lidhur me rritjen dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave? </li></ul><ul><li>Çfarë rreziku bartë struktura e kapitalit? </li></ul><ul><li>Cilat janë normat e pritura të kthimit bazuar në kushtet aktuale të kompanisë dhe parashikimet për të ardhmen? </li></ul><ul><li>Cili është suksesi i kompanisë në industrinë e saj dhe se a është pozicionuar ajo në ruajtjen dhe përmirësimin e pozicionit të saj konkurues? </li></ul>
  46. 46. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Investitorët </li></ul><ul><li>Raportet: </li></ul><ul><li>Kthimi në kapitalin e angazhuar </li></ul><ul><li>Fitimet për aksion </li></ul><ul><li>Dividendat për aksion </li></ul><ul><li>Rendimenti i dividendës </li></ul><ul><li>Mbulimi i interesit </li></ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul><ul><li>Raporti çmim / fitim </li></ul>
  47. 47. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Nga pikëpamja e menaxhimit, analiza e PF lidhet me të gjitha pyetjet e ngritura nga debitorët dhe kreditorët, sepse këto grupe përdoruesish duhet të janë të kënaqur kur kompania arrin të sigurojë kapitalin e nevojshëm. Në këtë rast duhet përgjigjur në pyetjet: </li></ul><ul><li>Cilat janë rezultatet e kompanisë dhe pse? </li></ul><ul><li>Cilat fusha të veprimtarisë operative kanë kontribuar në suksesin e arritur dhe cilat jo? </li></ul><ul><li>Cilat janë pikat e forta dhe të dobëta gjendjes financiare të kompanisë? </li></ul><ul><li>Çfarë ndryshimesh duhet bërë për t’u përmirësuar rezultatet në të ardhmen? </li></ul>
  48. 48. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Menaxherët: </li></ul><ul><li>Raportet e profitabilitetit </li></ul><ul><li>Raportet e qarkullimit të aseteve </li></ul><ul><li>Raportet e qarkullimit të rezervave, borxheve dhe kreditorëve </li></ul><ul><li>Raporti i likuiditetit </li></ul><ul><li>Raportet e investimeve </li></ul>
  49. 49. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Analisti (i kredisë p.sh.) përdorë të dhënat historike të kompanisë, për të parashikuar mundësinë e asaj kompanie për të gjeneruar likuiditete të mjaftueshme për kreditorët e saj, përfshirë edhe shlyerjen e borxhit, siç paraqitet në PF. </li></ul>
  50. 50. Kush tjetër i shfrytëzon informacionet kontabël <ul><li>Investitorët </li></ul><ul><li>Kreditorët </li></ul><ul><li>Menaxherët e organizatës </li></ul><ul><li>Të punësuarit </li></ul><ul><li>Furnizuesit dhe kreditorë tjerë tregtarë </li></ul><ul><li>Konsumatorët </li></ul><ul><li>Qeveria dhe agjencitë e saj </li></ul><ul><li>Publiku </li></ul><ul><li>Analistët financiar </li></ul><ul><li>Grupet ambientaliste </li></ul><ul><li>Hulumtuesit: akademikë dhe profesionalë </li></ul>
  51. 51. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Të punësuarit: </li></ul><ul><li>Kthimi i kapitalit të angazhuar </li></ul><ul><li>Profitabiliteti </li></ul><ul><li>Të dhënat e Cash flow-it </li></ul><ul><li>Raportet e investimeve </li></ul>
  52. 52. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Furnizuesit dhe kreditorë tjerë me mallra: </li></ul><ul><li>Profitabiliteti </li></ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul><ul><li>Qarkullimi I kreditorëve </li></ul><ul><li>Menaxhimi I kapitalit punues </li></ul>
  53. 53. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Konsumatorët </li></ul><ul><li>Profitabiliteti </li></ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul><ul><li>Kthimi në kapitalin e angazhuar </li></ul>
  54. 54. Për çfarë raportesh do të jenë të interesuar secili nga këto grupe? <ul><li>Qeveria dhe agjencitë e saj: </li></ul><ul><li>Profitabiliteti </li></ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul><ul><li>Kthimi në kapitalin e angazhuar </li></ul>
  55. 55. Nevoja për analizën e PF <ul><li>Me faktin se shfrytëzuesit kanë përpara disa numra në format të Pasqyrave Financiare nuk do thotë se kjo mjafton që të kanë përgjigjet në të gjitha çështjet për të cilat ata kanë nevojë dhe janë të interesuar. </li></ul><ul><li>Pa analiza të mëtutjeshme, këta numra nuk tregojnë aq shumë sa të përmbushën nevojat për informata financiare të shfrytëzuesve të ndryshëm. </li></ul><ul><li>Shfrytëzuesit e kategorive të ndryshme kanë nevoja dhe kërkesa të veçanta nga informatat financiare të përmbledhura në PF. </li></ul>
  56. 56. Nevoja për analizën e PF Përgaditja e PF Analiza e PF Mbledhja e info. shtesë Vendimmarrja Ak. Operative Ak. Investive Ak. Financiare Implementimi i vedimeve dhe vëzhgimi i rezultateve
  57. 57. Nevoja për analizën e PF <ul><li>Ilustrimi paraprak tregon se si analiza e PF është përbërës i ciklit për vendimmarrje të menaxhmentit të kompanisë. </li></ul><ul><li>Nga ilustrimi shihet se përgatitja e PF është vetëm pikënisja e procesit. Pas përgatitjes së PF, ato analizohen duke përdorur teknika të posaçme. </li></ul><ul><li>Analizimi i informatave nga PF zakonisht nuk mjaftojnë që të japin përgjigjet e nevojshme për menaxhmentin por identifikojnë fushat në të cilat duhet mbledhur informacionet shtesë, si informatat e tregut, konkurrentët, kërkesat e blerësve, ofertat e furnitorëve, informatat bankiere, detalet e transaksioneve të rëndësishme etj. </li></ul>
  58. 58. Nevoja për analizën e PF <ul><li>Në vazhdim të procesit vendimet arrihen dhe vazhdohet me implementimin e tyre </li></ul><ul><li>Sistemi i kontabilitetit regjistron rezultatet e këtyre vendimeve që zakonisht janë transaksione operative dhe financiare. </li></ul><ul><li>Këto shënime shërbejnë si material për përgatitjen e PF të reja. </li></ul><ul><li>Ky proces vazhdon dhe përsëritet vazhdimisht. </li></ul>
  59. 59. Nevoja për analizën e PF <ul><li>Për shfrytëzuesit e jashtëm të PF siç janë investitorët dhe kreditorët analizat e PF gjithashtu luajnë rolin e njëjtë - Ndihma në vendimmarrje </li></ul><ul><li>Derisa menaxhmenti shfrytëzon analizat e PF për vendimmarrje për procese operative, investuese dhe financiare investitorët dhe kreditorët shfrytëzojnë analizat e PF për vendimmarrje nëse duhet të investojnë apo huazojnë paranë e tyre në një kompani. </li></ul>
  60. 60. Qëllimet e analizës së PF <ul><li>Një nga qëllimet e analizës së PF është që duke shfrytëzuar performansat e së kaluarës të kompanisë të parashikohen hapat që duhet të ndërmerren në të ardhmen. </li></ul><ul><li>Qëllim tjetër i analizës së PF është identifikimi i elementeve dhe fushave problematike. </li></ul><ul><li>Në përgjithësi analiza e PF ka të bëjë me identifikimin - diagnostifikimin e problemeve të kompanisë dhe parashikimin - përcaktimin e shtrirjes së aktiviteteve në të ardhmen. </li></ul><ul><li>Analiza e PF bëhet duke përdorur teknika analitike me anë të cilave ekzaminohen marrëdhëniet (raportet) midis zërave të PF </li></ul>
  61. 61. Qëllimet e analizës së PF <ul><li>Vlerësimi i të kaluarës së firmës si dhe kushteve të ardhshme financiare </li></ul><ul><li>Kryhen për të gjetur përparësitë dhe dobësitë financiare të firmës </li></ul><ul><li>Mjetet primare: </li></ul><ul><ul><li>Pasqyrat financiare </li></ul></ul><ul><ul><li>Krahasimi i raporteve financiare të firmës me ato të industrisë, sektorit dhe të gjitha kompanive </li></ul></ul>
  62. 62. Qëllimet e analizës së PF <ul><li>Analiza e pasqyrave financiare është një pjesë e rëndësishme dhe integrale e analizave të biznesit. </li></ul><ul><li>Analizat e biznesit përfshijnë vlerësimin e perspektivës dhe rrezikut me qëllim të marrjes së një vendimi biznesor. </li></ul><ul><li>Këto vendime biznesore shtrihen mbi ekuitetin dhe vlerësimin e borxheve, përcaktimin e rrezikut kreditor, parashkimin e profitit, testimin e auditues etj. </li></ul>
  63. 63. Qëllimet e analizës së PF <ul><li>Analizat e pasqyrave financiare nënkuptojnë aplikimin e mjeteve dhe teknikave analitike ndaj qëllimeve të përgjithshme të pasqyrave financiare. </li></ul><ul><li>Analizat e pasqyrave financiare zvogëlojnë besimin në: </li></ul><ul><li>hamendje, </li></ul><ul><li>parasupozime dhe </li></ul><ul><li>intuitë për marrje të vendimeve. </li></ul>
  64. 64. Paraqitja e pasqyrave financiare Pika fillestare kohore Pika përfundimtare kohore Periudha kohore Pasqyra e të ardhurave Pasqyra e rrjedhjes së parasë Bilanci fillestar i gjendjes Bilanci përfundimtar i gjendjes Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
  65. 65. Pasqyrat f inancia re <ul><li>Raporti i të ardhurave — Përmbledhje i të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore . </li></ul><ul><li>Raporti i fitimeve të mbajtura — Përmbledhje e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhë specifike kohore . </li></ul><ul><li>B i lanc i i gjendjes — Listë e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve në ditën e caktuar . </li></ul><ul><li>Raporti i rrjedhës së parasë — Përmbledhje e të pranuarave të gatshme ( Paraja ) dhe pagesave për periudhën specifike kohore . </li></ul>
  66. 66. Informatat e raportuara në pasqyrat financiare <ul><li>Si operon kompania </li></ul><ul><li>gjatë periudhës? </li></ul>Të ardhurat – Shpenzimet Neto e ardhura (Neto humbja) Raporti i të ardhurave Pyetja Përgjigja Pasqyra financiare 2. Pse ndryshojnë fitimet mbajtura të kompanisë gjatë periudhës? Fitimet e mbajt.fillest. + Neto e ardhura (apo humbja) Fitimet e mbajtura përfund. Raporti i fitimeve të mbajtura
  67. 67. Informatat e raportuara në pasqyrat financiare 3. Çfarë është pozicioni financiar i kompanisë në fund të periudhës? ASETET = DETYRIMET + Ekuiteti i pronarëve Bilanci i gjendjes Pyetja Përgjigja Raporti financiar 4. Sa para është krijuar dhe shpenzuar brenda periudhës? Rrjedha e parasë operative ± Rrjedhja e parasë investuese ± Rrjedha e parasë financiare Rritja apo zbritja e parasë Raporti i rrjedhjes së parasë
  68. 68. Pasqyrat financiare Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31 dhjetor 2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050
  69. 69. Ardi Consulting Pasqyra e të a rdhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative : Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
  70. 70. Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
  71. 71. Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
  72. 72. Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Neto e ardhura dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 F itimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Pasqyrat financiare
  73. 73. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
  74. 74. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
  75. 75. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
  76. 76. Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET TOTALE €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET TOTALE dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Pasqyrat financiare
  77. 77. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET Totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
  78. 78. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 Total ASETET €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
  79. 79. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
  80. 80. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000) Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 Pasqyrat financiare
  81. 81. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
  82. 82. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
  83. 83. Ardi Consulting Raporti rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 )
  84. 84. Raporti i rrjedh jes së parasë Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet o per uese — ky seksion raporton përmbledhjen e Cash pranimeve dhe Cash pagesave nga operacionet . Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet investuese — ky seksion raporton Cash transaksionet për blerje dhe shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që kanë të bëjnë me to. Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet financuese — ky seksion raporton Cash transaksionet që lidhen me cash invest imet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e kapitalit nga pronari .
  85. 85. Fushat të cilat shqyrtohen dhe analizohen përmes PF <ul><li>Qarkullimi i aseteve </li></ul><ul><li>Rrjedhja e fondeve </li></ul><ul><li>Likuiditeti </li></ul><ul><li>Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese afatgjatë </li></ul><ul><li>Kthimi nga investimet </li></ul><ul><li>Përfitueshmëria dhe performansa operative </li></ul>
  86. 86. Llojet e analizave të PF <ul><li>Analiza krahasuese (horizontale) e PF </li></ul><ul><li>Analiza strukturore (vertikale) e PF </li></ul>
  87. 87. Metodat dhe llojet e analizave financiare <ul><li>Leximi dhe shqyrtimi i të dhënave të marra nga pasqyrat financiare në mënyrë të ndërlidhur duke lexuar me kujdes një seri treguesish të natyrës së njëjtë apo edhe të natyrave të ndryshme dhe duke i analizuar ata me kujdes, analisti vjen deri te disa përfundime logjike mbi të metat apo përparësitë e veprimtarisë së ndërmarrjes brenda një periudhe apo të disa periudhave në vazhdimësi, duke përcaktuar më pastaj fushat dhe drejtimet kryesore të cilave ndërmarrja duhet t’u përmbahet me qëllim të eliminimit të të metave të konstatuara apo të ruajtjes së vazhdimësisë së suksesit të periudhës konkrete. </li></ul>
  88. 88. <ul><li>Metodat e ndryshme të përpunimit statistikor dhe matematikor të treguesve dhe të faktorëve të tyre në formën e tabelave të grupimeve të ndryshme statistikore, të grafikëve dhe të llogaritjes së madhësive të ndryshme mesatare dhe relative (në formë të përqindjeve, të koeficienteve dhe të indekseve). Të gjitha format e mësipërme të përpunimit statistikor kërkojnë njohjen e natyrës së treguesve që përpunohen dhe lidhjet që ekzistojnë ndërmjet treguesve të ndryshëm. Pa njohjen e kësaj lidhjeje nuk mund të bëhet llogaritja e treguesve të ndryshëm. </li></ul>Metodat dhe llojet e analizave financiare
  89. 89. <ul><li>Metoda e eliminimit zinxhir - Në analizë kjo metodë përdoret për matjen e ndikimit të faktorëve të ndryshëm të ndryshimit të madhësive të treguesve të ndryshëm të veprimtarisë në rastet kur në mes faktorëve dhe treguesve ekziston një lidhje proporcionale. Thelbi i metodës konsiston në faktin që gjatë matjes së ndikimit të një faktori në ndryshimin e një treguesi, faktorët e tjerë merren të pandryshuar, pra eliminohet ndikimi i faktorëve të tjerë. </li></ul>Metodat dhe llojet e analizave financiare
  90. 90. Llojet e analizave të pasqyrave financiare? <ul><li>Dy janë llojet e analizave të të dhënave që dalin në shesh për investitorët me qëllim të marrjes së vendimeve investive sa më të mira: </li></ul><ul><li>Analizat fundamentale </li></ul><ul><li>Analizat teknike </li></ul>
  91. 91. Çfarë janë analizat e pasqyrave financiare? <ul><li>Analizat fundamentale janë metoda të shfrytëzuara për të vlerësuar efektet e biznesit përmes studimit të të dhënave financiare. Ato vëzhgojnë të ardhurat dhe shpenzimet, asetet dhe detyrimet, menaxhmentin si dhe pozitën e kompanisë në industri. Me fjalë tjera, ato fokusohen në “bazat” e biznesit . </li></ul>
  92. 92. Çfarë janë analizat e pasqyrave financiare? <ul><li>Analizat teknike janë metoda të shfrytëzuara për të vlerësuar efektet e biznesit duke studjuar statistikat e tregut. Për dallim nga analizat fundamentale, analizat teknike mospërfillin pasqyrat financiare. Në të vërtetë, ato bazohen në trendet e tregut me qëllim të krjimit të pasqyrave të qarta për investitorin. </li></ul>
  93. 93. Fund i ligjëratës

  ×