SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Mjedisi Financiar i Firmës
   Format kryesore te Organizimit te Biznesit

•Një pronar - Ekziston në pjesen më të medha të biznesve te
vogla.Pjesa më e madhe e bizneseve fillojnë si biznese me një
pronar.
•Bashkepronesia - Dy ose më shumë pronarë.
Bizneset ne fushen e finances dhe sigurimeve janë zakonishtë
me bashkëpronësi.
•Korporata - Njesi ligjore e ndarë. Edhe pse vetem 5-10 perqind
e bizneseve janë të inkorporuara, korporatat kanë rreth 90
perqind të ardhurave dhe 80 perqind të fitimeve neto.Një pjesë
e konsiderueshme e bizneseve të vogla që janë në rritje
kthehen në korporata.
Fuqitë e Formave te Organizimit
•  Pronësia e vetme
Pronari merr të gjithë fitimin ose humbjen.Kosto e ulët e organi-zimit.
Taksimi bëhet duke u konsideruar si të ar-dhura personale nga pronësia.
Sekreti. Lehtësia në zgjidhjen e problemeve, marr-jen e vendimeve dhe
shpërbërjen.
•  Bashkëpronësia
Mund të aktivizojë më shumë fonde se një pronar i vetëm.
Aftësia huazuese është më e madhe. Ka më shumë mundësi manaxhimi
dhe fushë zbatimi. Mund të aktivizojë punëtorëtë zgjedhur.
Tatimet konsiderohen dhe zbatohen si tatim mbi të ardhurat përsonale.
•  Korporata
Pronarët kanë përgjegjësi të kufizuar, pra janë të garantuar të mos humbasi më
 shumë sesa investojnë.
Mund të hyjnë në tregun financiar si partnerë të denjë dhe të sigurtë.
Pronësia është lehtësisht e transferueshme.Shoqëria vazhdon të ekzistojë edhe
pas vdekjes së pronarëve.
Mund të zbatojë një nivel manaxhimi të lartë. Mund të zgjerohet duke hyrë lehtësisht
 në tregun financiar. Arkëtimet mund të privilegjohen nga disa favorizime fiskale.
Dobësitë e Formave te Organizimit
•  Pronësia e vetme
Përgjegjësia e pakufizuar bën që në rast falimentimi humbet të gjithë pasurinë
për shlyerjen e borxhit.Mundësitë e kufizuara për investime. Mundësia të
kufizuara për të vepruar suksesshëm me tregun.Vështirësia për t’i siguruar
perspektivën punëtorëve. Me vdekjen e pronarit rrezikohet vazhdimi i biznesit.
•  Bashkëpronësia
Pronarët kanë përgjegjësi të pakufizuar dhe borxhi mund të jetë më i madh se
vetë kapitali i investuar nga ata.Kur vdes një bashkëpronar, bashkëpronësia
shkrihet.Ka vështirësi të likuidohet ose të transferohet e drejta e bashkëpronësisë.
Ka vështirësi të marrë pjesë gjerësisht në operacione tregtare.
•  Korporata
Tatimet në përgjithësi janë më të larta, kjo sepse tatohen si të ardhurat e korporatave, ashtu
 edhe ato në formën e dividentëve.Pra pronarët janë të detyruar të paguajnë dy herë tatime.
Kosto e organizimit të biznesit është shumë më e lartë se në format e tjera.Është subjekt i
rregulimeve dhe ndërhyrjeve shtetërore më shumë se format e tjera.Zakonisht punëtorët janë pak
të interesuar për rezultatin e shoqërisë.Sekreti është më i vogël,për faktin se të gjithë aksionerët
 kanë të drejtë të njihen me raportin vjetor të shoqërisë.
Organizimi i Korporates
Funksioni i Drejtimit Financiar


   Madhesia dhe rendesia e funksionit te drejtuesit financiar
   mvaret nga madhesia e firmes.
    Ne kompanite e vogla, funksioni financiar mund te
   realizohet nga presidenti i kompanise ose nga departamenti i
   kontabilitetit.
    Me zgjerimin e biznesit, financa krijohet si nje
   departament I vecante i lidhur me presidentin.
Funksioni i Drejtimit Financiar

 Lidhja me Ekonomiksin

Fusha e finances eshte nje produkt i ekonomiksit.
Ne fakt, shpeshhere finances i referohemi dhe si
 ekonomiks financiar.
Drejtuesit financiare duhet te kuptojne kuadrin
 ekonomik në të cilin operojne në menyrë që të reagojnë
 ose parashikojnë ndryshimet e mundshme.
Lidhja me Ekonomiksin
   Principi ekonomik kryesor që përdoret nga
   drejtuesit financiare është analiza marzhinale e
   cila thot që vendimet financiare duhet te zbatohen
   vetem ateherë kur perfitimet i kalojnë kostot.
Lidhja me Kontabilitetin

 Funksioni i financierit te kompanise (mbajtesi i thesarit)
 dhe kontabilistit (kontrollori) janë të lidhur ngushtë me
 njeri-tjetrin dhe shpesh mbivendosen.
 Në bizneset e vogla shpesh drejtuesi financiar i kryen të
 dyja funksionet.
 Një ndryshim kryesor ndërmjet kontabilitetit dhe
   financës është që kontabilistet përdorin metodën
   e të drejtave të konstatuara, ndërsa në financë fokusi
  është mbi flukset e parasë.


Financa dhe kontabiliteti ndryshojnë në aspektin e marrjës së
vendimeve.
Kontabiliteti lidhet me prezantimin e të dhënave financiare, drejtimi
financiar lidhet kryesisht me analizimin dhe interpretimin e
informacionit për qellime të marrjës së vendimeve.
Drejtuesi financiar i përdor këto të dhëna si një mjetë
kryesor për marrjen e vendimeve ne lidhje me aspektet financiare të
firmës.
Aktivitetet kryesore të Menaxherit Financiar
Qëllimi i Firmës - Maksimi i Vleres se Aksionereve
Pse?
Sepse maksimizimi i pasurise se aksionereve merr parasysh
flukset e parase, kohen e ketyre flukseve si dhe riskun e tyre.
Kjo mund te ilustrohet nga ekuacioni:


Çmimi Aks = Dividentet e Ardhsh/Kthimi i Kerkuar

Niveli dhe koha e flukseve te parase  Risku I flukseve te parasë

More Related Content

What's hot

Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa
 
Letrat me vlere
Letrat me vlere Letrat me vlere
Letrat me vlere
Menaxherat
 
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Menaxherat
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
Menaxherat
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Menaxherat
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
Vilma Hoxha
 

What's hot (20)

Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Tatimet detyra
Tatimet detyra Tatimet detyra
Tatimet detyra
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne FinancaMenaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
Menaxhmenti Financiar - Hyrje Ne Financa
 
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi selaVlera ne kohe e parase, nuhi sela
Vlera ne kohe e parase, nuhi sela
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Menaxhment Financiar
Menaxhment FinanciarMenaxhment Financiar
Menaxhment Financiar
 
Letrat me vlere
Letrat me vlere Letrat me vlere
Letrat me vlere
 
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
 
Letrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe AksionetLetrat me vlerë dhe Aksionet
Letrat me vlerë dhe Aksionet
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Analiza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtareAnaliza financiare e nje firme tregtare
Analiza financiare e nje firme tregtare
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
 

Similar to Mjedisi Financiar i Firmes

Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Arlind Asani
 
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomiBiznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Sejdi Halili
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
Valdet Shala
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
Menaxherat
 
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomiseLeksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Mikena Çako
 

Similar to Mjedisi Financiar i Firmes (20)

Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
 
Firmat M
Firmat MFirmat M
Firmat M
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin NderkombetarMenaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
Menaxhmenti Financiar ne Biznesin Nderkombetar
 
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomiBiznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
 
Menaxhmenti
MenaxhmentiMenaxhmenti
Menaxhmenti
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
Kontabiliteti Financiar I Avancuar , "Kombinimi i Bizneseve , Kontabiliteti i...
 
Bvm- Justina
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Df1 teste pazgjidhura 1
Df1 teste pazgjidhura 1Df1 teste pazgjidhura 1
Df1 teste pazgjidhura 1
 
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomiseLeksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
 
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut Hyrja ne Menaxhimin e riskut
Hyrja ne Menaxhimin e riskut
 

More from LidijeRapaj (9)

Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
Burimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalitBurimet dhe kosto e kapitalit
Burimet dhe kosto e kapitalit
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Vlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasëVlera në kohë e parasë
Vlera në kohë e parasë
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Mjedisi Financiar i Firmes

 • 1. Mjedisi Financiar i Firmës Format kryesore te Organizimit te Biznesit •Një pronar - Ekziston në pjesen më të medha të biznesve te vogla.Pjesa më e madhe e bizneseve fillojnë si biznese me një pronar. •Bashkepronesia - Dy ose më shumë pronarë. Bizneset ne fushen e finances dhe sigurimeve janë zakonishtë me bashkëpronësi. •Korporata - Njesi ligjore e ndarë. Edhe pse vetem 5-10 perqind e bizneseve janë të inkorporuara, korporatat kanë rreth 90 perqind të ardhurave dhe 80 perqind të fitimeve neto.Një pjesë e konsiderueshme e bizneseve të vogla që janë në rritje kthehen në korporata.
 • 2. Fuqitë e Formave te Organizimit • Pronësia e vetme Pronari merr të gjithë fitimin ose humbjen.Kosto e ulët e organi-zimit. Taksimi bëhet duke u konsideruar si të ar-dhura personale nga pronësia. Sekreti. Lehtësia në zgjidhjen e problemeve, marr-jen e vendimeve dhe shpërbërjen. • Bashkëpronësia Mund të aktivizojë më shumë fonde se një pronar i vetëm. Aftësia huazuese është më e madhe. Ka më shumë mundësi manaxhimi dhe fushë zbatimi. Mund të aktivizojë punëtorëtë zgjedhur. Tatimet konsiderohen dhe zbatohen si tatim mbi të ardhurat përsonale. • Korporata Pronarët kanë përgjegjësi të kufizuar, pra janë të garantuar të mos humbasi më shumë sesa investojnë. Mund të hyjnë në tregun financiar si partnerë të denjë dhe të sigurtë. Pronësia është lehtësisht e transferueshme.Shoqëria vazhdon të ekzistojë edhe pas vdekjes së pronarëve. Mund të zbatojë një nivel manaxhimi të lartë. Mund të zgjerohet duke hyrë lehtësisht në tregun financiar. Arkëtimet mund të privilegjohen nga disa favorizime fiskale.
 • 3. Dobësitë e Formave te Organizimit • Pronësia e vetme Përgjegjësia e pakufizuar bën që në rast falimentimi humbet të gjithë pasurinë për shlyerjen e borxhit.Mundësitë e kufizuara për investime. Mundësia të kufizuara për të vepruar suksesshëm me tregun.Vështirësia për t’i siguruar perspektivën punëtorëve. Me vdekjen e pronarit rrezikohet vazhdimi i biznesit. • Bashkëpronësia Pronarët kanë përgjegjësi të pakufizuar dhe borxhi mund të jetë më i madh se vetë kapitali i investuar nga ata.Kur vdes një bashkëpronar, bashkëpronësia shkrihet.Ka vështirësi të likuidohet ose të transferohet e drejta e bashkëpronësisë. Ka vështirësi të marrë pjesë gjerësisht në operacione tregtare. • Korporata Tatimet në përgjithësi janë më të larta, kjo sepse tatohen si të ardhurat e korporatave, ashtu edhe ato në formën e dividentëve.Pra pronarët janë të detyruar të paguajnë dy herë tatime. Kosto e organizimit të biznesit është shumë më e lartë se në format e tjera.Është subjekt i rregulimeve dhe ndërhyrjeve shtetërore më shumë se format e tjera.Zakonisht punëtorët janë pak të interesuar për rezultatin e shoqërisë.Sekreti është më i vogël,për faktin se të gjithë aksionerët kanë të drejtë të njihen me raportin vjetor të shoqërisë.
 • 5. Funksioni i Drejtimit Financiar Madhesia dhe rendesia e funksionit te drejtuesit financiar mvaret nga madhesia e firmes.  Ne kompanite e vogla, funksioni financiar mund te realizohet nga presidenti i kompanise ose nga departamenti i kontabilitetit.  Me zgjerimin e biznesit, financa krijohet si nje departament I vecante i lidhur me presidentin.
 • 6. Funksioni i Drejtimit Financiar Lidhja me Ekonomiksin Fusha e finances eshte nje produkt i ekonomiksit. Ne fakt, shpeshhere finances i referohemi dhe si ekonomiks financiar. Drejtuesit financiare duhet te kuptojne kuadrin ekonomik në të cilin operojne në menyrë që të reagojnë ose parashikojnë ndryshimet e mundshme.
 • 7. Lidhja me Ekonomiksin Principi ekonomik kryesor që përdoret nga drejtuesit financiare është analiza marzhinale e cila thot që vendimet financiare duhet te zbatohen vetem ateherë kur perfitimet i kalojnë kostot.
 • 8. Lidhja me Kontabilitetin Funksioni i financierit te kompanise (mbajtesi i thesarit) dhe kontabilistit (kontrollori) janë të lidhur ngushtë me njeri-tjetrin dhe shpesh mbivendosen. Në bizneset e vogla shpesh drejtuesi financiar i kryen të dyja funksionet.
 • 9.  Një ndryshim kryesor ndërmjet kontabilitetit dhe financës është që kontabilistet përdorin metodën e të drejtave të konstatuara, ndërsa në financë fokusi është mbi flukset e parasë. Financa dhe kontabiliteti ndryshojnë në aspektin e marrjës së vendimeve. Kontabiliteti lidhet me prezantimin e të dhënave financiare, drejtimi financiar lidhet kryesisht me analizimin dhe interpretimin e informacionit për qellime të marrjës së vendimeve. Drejtuesi financiar i përdor këto të dhëna si një mjetë kryesor për marrjen e vendimeve ne lidhje me aspektet financiare të firmës.
 • 10. Aktivitetet kryesore të Menaxherit Financiar
 • 11. Qëllimi i Firmës - Maksimi i Vleres se Aksionereve Pse? Sepse maksimizimi i pasurise se aksionereve merr parasysh flukset e parase, kohen e ketyre flukseve si dhe riskun e tyre. Kjo mund te ilustrohet nga ekuacioni: Çmimi Aks = Dividentet e Ardhsh/Kthimi i Kerkuar Niveli dhe koha e flukseve te parase Risku I flukseve te parasë