SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Burimet dhe Kostoja e Financimit

Burimet e financimit të një firmë mvaren nga
shumë faktorë por, si më të rëndësishëm janë:

Tipi i biznesit;
Koha e veprimit të biznesit;
Suksesshmëria e biznesit dhe
Situata ekonomike.


                        1
Financimi


                    Kapitale te veta
              (1)
    Aktivitet
   Ekonomike

                      Huara


                             Kthimi mbi kapitalet e
                                investuara
(2)
                    Shpenz. Financ
              (3)
    Rezultat
   Ekonomik               Tatime

                      Fitim                 2
          Ndarja e pasurisë
Burimet e financimit
Burimet interne            Burimet eksterne


         Fitimet e           Instrumentet
         mbajtura             e borxhit

      Kursimet nga             Instrumentet
      Menaxhmenti              e kapitalit


      Amortizimi

                                3
Burimet
                          kryesore te
                          financimit
                      Afat
                           Hua
                      shk
                      Kredi
                            t   Afatgj
                                Me
                         Afatmesëm
                      tregta
                      urtë
                       re ne
                           me    atë
                                anë
                           afat Ak  të
                      Kredi
                      r të
                       mes
                           shly sio  borx
                      firma         hit
                           erje  net
                       nga
                      ve te
                            të  Ak
                               e  afat
                                  Hip
                      bank
                      ndrys   Kon
                      Letra   zgja  sio
                               za  gjat
                                  ote
                        at
                       hme   trat
                       Hut   tur  net
                               ko  ëka
                                  Ob
                      tregt   at e
                       at e
                      tregt       e
                               ns  liga
                       are   qer
                       gar
                       are      pre
                               hm   cio
                       Fak
                       ant   asë  fer
                               e   net
                       tori
                       uar       uar
           Me anë të kapitalit   ng
                        a       a
           afatgjatë        u


Kontratat e shitjes
së kushtëzuar
Menaxherët financiarë shqetësohen për
zgjedhjen e burimit më të mirë të
mundshëm të financimit.
• Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të
 financimit
• Kushtet e tregut
• Raporti aktual borxh-kapitali i vet
• Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit
• Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit
• Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë
 financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike
• Norma e inflacionit
• Norma tatimore


                               5
Kosto e Kapitalit
Kapitali është boshti financiar të çdo
ndërmarrje në biznes. Dallohen dy menyra per
formimin e kapitalit.
•Formimi fillestar i kapitalit
•Me ndryshimin e madhesise se kapitalit

Qëllimi strategjik i të gjitha operacioneve që
kanë lidhje më kapitalin e një firme është
maksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshe
maksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës
                      6
Pytja shtrohet:

• Sa kushton kapitali i një ndërmarrje?
• Ç’kosto kanë burimet e formimit të
 kapitalit të ndërmarrje?
• Çfarë duhet të jetë struktura e
 burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa
 më lirë që të jetë e mundur?                      7
Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë
 e vlersimit
• Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në
 funksion
• Vlera kontabile dhe vlera e tregut
• Vlera e tregut dhe vlera e brendshme
• Kapitalizimi i të ardhurave.
Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma
 – ndërmarrja do të paguaj si interës për
 financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e
 firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme.
                          8
Kosto e kapitalit është norma e aktualizimit e cila është e barabart me
normen e kthimit nga investimet e reja dhe që siguron qëndrueshmërinë
e çmimit të aksioneve(vlerës së shoqërisë në treg).

Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që duhet ta realizoj firma
nga investimet për të ruajtur vlerë e saj dhe të mund të siguroj fonde.

Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që firma duhet t’u paguajë
investitorëve me qëllim që ti nxisë ata të blejnë aksione, obligacione
dhe letra tjera me vlerë të saj.

Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që ndërmarrja do ta paguajë
  si
interes për fondet e marra për financimin e aktiveve të saj.

Kosto e Kapitalit është norma që firma duhet të paguaj për borxhin,
aks.preferuara, aks. e zakonshme dhe fitimin e pashpërndarë,për të
                                  9
financuar investimet e saj në mjete.
Burimet e fondeve nuk janë pa pagesë; kreditoret
kërkojnë pagesën e interesit dhe investitorët e kapitalit
aksionar kërkojnë fitimin me anën e dividenteve dhe
differences së çmimeve të aksioneve. Norma e pritur e
kthimit nga një investim është kusht për të tërhequr një
investitor të huazojë apo të mbaj letra me vlerë por
firma duhet te sigurohet se perfitimet e saj do ta
financojnë koston e biznesit.


Janë dy arsye qe dallojnë në kuptim normen e kthimit
 me koston e kapitalit :
• Tatimet dhe
• Kostoja e transakcionit


                            10
Faktorët të cilët ndikojnë në koston e kapitalit:
* jasht kontrollit të firmës (niveli i normave të
interesit;normat tatimore)
* i kontrollon firma (politika financiare; pol.strukturës
së kapitalit; politika e dividendit; politika e
investimeve)
Ndërmarrja përdorë burime të ndryshme të kapitalit,
me çmime të ndryshme,(burime të veta dhe borxhe).
Forma më e mirë e llogaritjës së kostos së kapitalit
është aplikimi i metodës së kostos së ponderuar
të kapitalit(WACC)-Weighted Average Cost of Capital.
Kombinimi ma i mirë i financimit me anë të borxhit me
financimin me anë të kapitalit financiar quhet strukturë
optimale e kapitalit.
                            11
Llogaritja e WACC merre parasysh;
 riskun e biznesit; riskun financiar; politika konstante e
 dividendit(fitimit).
Vlerësimi i normës së kthimit nga investimi që duhet
ta siguroj një firmë për të knaqur investitoret, është
qëllimi i llogaritjës së kostos së kapitalit.
• Kostoja e borxhit pas tatimit    Kd =i(1-T)
• Kostoja e aksionit të preferuar    kp = Dp/Pp-F

• Kostoja e aksionit te zakonshem (modeli i rritjes së dividendit
 dhe modeli CAPM)
Po = D/Ke      divedendi është konstant
Po = D1/ke-g     divedendi rritet në mënyrë konstante
Kn = D1/Pnet+g    emetimi i aksioneve të reja
                               12
Kc=krf = (km-krf)B     modeli CAPM
Llogaritja e WACC(kosto mesatare e ponderuar e
kapitalit)

WACC=(kosto e borxhit pas tatimit x % e borxhit në
 financim) +(kosto e aksion.zakonshme x % e tyre
 në fin.)+ (kosto e aks. pref x % e tyre ne fin.)MCC - kosto margjinale(shtesë) e kapitalit është e
barabartë me koston mesatare të kapitalit të firmës.                            13
Leva operative dhe leva financiare

• Në biznes termi levë përdoret për të
 shprehur punësimin e kapaciteteve fikse
dhe pritjet në një nivel ma të lartë tëkthimit.
• Në kushtet kur ndërmarrja orjentohet      për
 angazhimin me të madh të shpenzimeve
  fikse në operacionet e firmës, fjala është   për
 levën operacionale. Kur ajo shërbehet      me
 financimin përmes borxhit, fjala është     për
 levën financiare.                14
Leva(shkalla) operative rezulton nga ekzistenca e
kostove fikse në rrjedhen e të ardhurave të
ndërmarrjes. Dmth. LO është përdorim potencial i
kostove fikse në fitimet para interesave dhe
tatimeve(EBIT).Shprehet si- DOL

DOL=ndryshimi në EBIT i shprehur në%
   / Ndryshimet në shitje të shprehura në%
                          15
Leva(shkalla) financiare
Ndryshimi në fitim për aksion(EPS) i shkaktuar nga
përdorimi i titujve me pagesë fikse për financimin e
ndermarrjes quhet levë financiare.Shenohet –DFL
dhe shpreh ndryshimin në perqindje të të ardhurave
nga aktiviteti në raport me ndryshimin në % të
sasise së produkteve apo shërbimeve.

DFL= ndryshimi në EPS i shprehur në % /
   ndryshimi në EBIT i shprehur në %                         16

More Related Content

What's hot

Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikcoupletea
 
Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividenditLidijeRapaj
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)Ymer Ejupi
 
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikTarget
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriMenaxherat
 
Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Violeta Visha
 
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeve
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeveRoli i menaxherit ne korporatat e sigurimeve
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeveFisnik Morina
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
 
Metodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamikeMetodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamikeMenaxherat
 
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovciPytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovciShqiprim Berisha
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarShpejtim Rudi
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelHamit Agushi
 

What's hot (20)

Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Politika e dividendit
Politika e dividenditPolitika e dividendit
Politika e dividendit
 
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
 
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
Sjellja Organizative - Dr. Berim Ramosaj (Sllajdet e ligjëratave)
 
Menaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorikMenaxhment Financiar- Material teorik
Menaxhment Financiar- Material teorik
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
 
Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)
 
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeve
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeveRoli i menaxherit ne korporatat e sigurimeve
Roli i menaxherit ne korporatat e sigurimeve
 
Menaxhment Financiar
Menaxhment FinanciarMenaxhment Financiar
Menaxhment Financiar
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Metodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamikeMetodat e analizës dinamike
Metodat e analizës dinamike
 
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovciPytje pergjigje financa nderkombetare  safet merovci
Pytje pergjigje financa nderkombetare safet merovci
 
Analiza financiare
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
 
55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar55490065 teze d-financiar
55490065 teze d-financiar
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 
Risku
RiskuRisku
Risku
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 

Viewers also liked

Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1guest2514d3
 
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaPyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaShpejtim Rudi
 
Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1Veton Sopjani
 
Tema 1 hyrje ne mikroekonomi
Tema 1 hyrje ne mikroekonomiTema 1 hyrje ne mikroekonomi
Tema 1 hyrje ne mikroekonomiValdet Shala
 
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006Kosovar Sopjann
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj MikroKosovar Sopjann
 

Viewers also liked (7)

Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1Hyrje ne Ekonomi 1
Hyrje ne Ekonomi 1
 
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomiaPyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
Pyetje dhe pergjigjje nga mikroekonomia
 
Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1
 
Tema 1 hyrje ne mikroekonomi
Tema 1 hyrje ne mikroekonomiTema 1 hyrje ne mikroekonomi
Tema 1 hyrje ne mikroekonomi
 
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006
Provimi Final Mikroekonmi 2005 2006
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
 

More from LidijeRapaj

Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimiLidijeRapaj
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikLidijeRapaj
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarLidijeRapaj
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarLidijeRapaj
 

More from LidijeRapaj (7)

Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
Planifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomikPlanifikimi mikroekonomik
Planifikimi mikroekonomik
 
Detyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Roli i Finances
Roli i FinancesRoli i Finances
Roli i Finances
 
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi FinanciarPolitika Financiare dhe Parashikimi Financiar
Politika Financiare dhe Parashikimi Financiar
 

Burimet dhe kosto e kapitalit

 • 1. Burimet dhe Kostoja e Financimit Burimet e financimit të një firmë mvaren nga shumë faktorë por, si më të rëndësishëm janë: Tipi i biznesit; Koha e veprimit të biznesit; Suksesshmëria e biznesit dhe Situata ekonomike. 1
 • 2. Financimi Kapitale te veta (1) Aktivitet Ekonomike Huara Kthimi mbi kapitalet e investuara (2) Shpenz. Financ (3) Rezultat Ekonomik Tatime Fitim 2 Ndarja e pasurisë
 • 3. Burimet e financimit Burimet interne Burimet eksterne Fitimet e Instrumentet mbajtura e borxhit Kursimet nga Instrumentet Menaxhmenti e kapitalit Amortizimi 3
 • 4. Burimet kryesore te financimit Afat Hua shk Kredi t Afatgj Me Afatmesëm tregta urtë re ne me atë anë afat Ak të Kredi r të mes shly sio borx firma hit erje net nga ve te të Ak e afat Hip bank ndrys Kon Letra zgja sio za gjat ote at hme trat Hut tur net ko ëka Ob tregt at e at e tregt e ns liga are qer gar are pre hm cio Fak ant asë fer e net tori uar uar Me anë të kapitalit ng a a afatgjatë u Kontratat e shitjes së kushtëzuar
 • 5. Menaxherët financiarë shqetësohen për zgjedhjen e burimit më të mirë të mundshëm të financimit. • Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit • Kushtet e tregut • Raporti aktual borxh-kapitali i vet • Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit • Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit • Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike • Norma e inflacionit • Norma tatimore 5
 • 6. Kosto e Kapitalit Kapitali është boshti financiar të çdo ndërmarrje në biznes. Dallohen dy menyra per formimin e kapitalit. •Formimi fillestar i kapitalit •Me ndryshimin e madhesise se kapitalit Qëllimi strategjik i të gjitha operacioneve që kanë lidhje më kapitalin e një firme është maksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshe maksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës 6
 • 7. Pytja shtrohet: • Sa kushton kapitali i një ndërmarrje? • Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje? • Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të jetë e mundur? 7
 • 8. Për të kuptuar këtë mbeshtetemi në teorinë e vlersimit • Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion • Vlera kontabile dhe vlera e tregut • Vlera e tregut dhe vlera e brendshme • Kapitalizimi i të ardhurave. Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme. 8
 • 9. Kosto e kapitalit është norma e aktualizimit e cila është e barabart me normen e kthimit nga investimet e reja dhe që siguron qëndrueshmërinë e çmimit të aksioneve(vlerës së shoqërisë në treg). Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që duhet ta realizoj firma nga investimet për të ruajtur vlerë e saj dhe të mund të siguroj fonde. Kostoja e kapitalit është norma e kthimit që firma duhet t’u paguajë investitorëve me qëllim që ti nxisë ata të blejnë aksione, obligacione dhe letra tjera me vlerë të saj. Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që ndërmarrja do ta paguajë si interes për fondet e marra për financimin e aktiveve të saj. Kosto e Kapitalit është norma që firma duhet të paguaj për borxhin, aks.preferuara, aks. e zakonshme dhe fitimin e pashpërndarë,për të 9 financuar investimet e saj në mjete.
 • 10. Burimet e fondeve nuk janë pa pagesë; kreditoret kërkojnë pagesën e interesit dhe investitorët e kapitalit aksionar kërkojnë fitimin me anën e dividenteve dhe differences së çmimeve të aksioneve. Norma e pritur e kthimit nga një investim është kusht për të tërhequr një investitor të huazojë apo të mbaj letra me vlerë por firma duhet te sigurohet se perfitimet e saj do ta financojnë koston e biznesit. Janë dy arsye qe dallojnë në kuptim normen e kthimit me koston e kapitalit : • Tatimet dhe • Kostoja e transakcionit 10
 • 11. Faktorët të cilët ndikojnë në koston e kapitalit: * jasht kontrollit të firmës (niveli i normave të interesit;normat tatimore) * i kontrollon firma (politika financiare; pol.strukturës së kapitalit; politika e dividendit; politika e investimeve) Ndërmarrja përdorë burime të ndryshme të kapitalit, me çmime të ndryshme,(burime të veta dhe borxhe). Forma më e mirë e llogaritjës së kostos së kapitalit është aplikimi i metodës së kostos së ponderuar të kapitalit(WACC)-Weighted Average Cost of Capital. Kombinimi ma i mirë i financimit me anë të borxhit me financimin me anë të kapitalit financiar quhet strukturë optimale e kapitalit. 11
 • 12. Llogaritja e WACC merre parasysh; riskun e biznesit; riskun financiar; politika konstante e dividendit(fitimit). Vlerësimi i normës së kthimit nga investimi që duhet ta siguroj një firmë për të knaqur investitoret, është qëllimi i llogaritjës së kostos së kapitalit. • Kostoja e borxhit pas tatimit Kd =i(1-T) • Kostoja e aksionit të preferuar kp = Dp/Pp-F • Kostoja e aksionit te zakonshem (modeli i rritjes së dividendit dhe modeli CAPM) Po = D/Ke divedendi është konstant Po = D1/ke-g divedendi rritet në mënyrë konstante Kn = D1/Pnet+g emetimi i aksioneve të reja 12 Kc=krf = (km-krf)B modeli CAPM
 • 13. Llogaritja e WACC(kosto mesatare e ponderuar e kapitalit) WACC=(kosto e borxhit pas tatimit x % e borxhit në financim) +(kosto e aksion.zakonshme x % e tyre në fin.)+ (kosto e aks. pref x % e tyre ne fin.) MCC - kosto margjinale(shtesë) e kapitalit është e barabartë me koston mesatare të kapitalit të firmës. 13
 • 14. Leva operative dhe leva financiare • Në biznes termi levë përdoret për të shprehur punësimin e kapaciteteve fikse dhe pritjet në një nivel ma të lartë tëkthimit. • Në kushtet kur ndërmarrja orjentohet për angazhimin me të madh të shpenzimeve fikse në operacionet e firmës, fjala është për levën operacionale. Kur ajo shërbehet me financimin përmes borxhit, fjala është për levën financiare. 14
 • 15. Leva(shkalla) operative rezulton nga ekzistenca e kostove fikse në rrjedhen e të ardhurave të ndërmarrjes. Dmth. LO është përdorim potencial i kostove fikse në fitimet para interesave dhe tatimeve(EBIT).Shprehet si- DOL DOL=ndryshimi në EBIT i shprehur në% / Ndryshimet në shitje të shprehura në% 15
 • 16. Leva(shkalla) financiare Ndryshimi në fitim për aksion(EPS) i shkaktuar nga përdorimi i titujve me pagesë fikse për financimin e ndermarrjes quhet levë financiare.Shenohet –DFL dhe shpreh ndryshimin në perqindje të të ardhurave nga aktiviteti në raport me ndryshimin në % të sasise së produkteve apo shërbimeve. DFL= ndryshimi në EPS i shprehur në % / ndryshimi në EBIT i shprehur në % 16