SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

Imię i nazwisko ucznia XXX
Klasa I wiek 14 lat
Wychowawca XX, pedagog wspierający YY
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012
Nr orzeczenia XX/2010/2011 z dnia 01.01.2010 r.
Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie umiarkowane i wada wzroku
               Cele edukacyjne                         Cele terapeutyczne
Ogólne:                               Ogólne:
   rozwijanie autonomii                        usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych:
   wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia         usprawnianie technik szkolnych
    i uznawania norm społecznych                   budzenie wiary we własne siły, adekwatnego obrazu własnej
   wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą     osoby
    na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej           wspomaganie samodzielności społecznej
   bogacenie sposobów porozumiewania się z otoczeniem
   kształcenie maksymalnej samodzielności i zaradności
    w sytuacjach życia codziennego               Szczegółowe:
   wdrażanie do samodzielnego decydowania o sobie           usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
   wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia          rozwijanie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego
    społecznego i kulturalnego                    kształtowanie uwagi dowolnej
Szczegółowe:                               doskonalenie pamięci mechanicznej na drodze słuchowej
   poszerzenie wiedzy o świecie                     i wzrokowej
   rozwijania umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk       kształcenie spontanicznej ekspresji słownej
    przyrody                             rozwijanie sfery poznawczej i intelektualnej
   kształcenie umiejętności eksperymentowania i formułowania      nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych operacji
    wniosków                              umysłowych:      porównywania,     odwzorowywania,
   wzbogacenie słownika biernego i czynnego               porządkowania, klasyfikowania, szeregowania, uogólniania
   doskonalenie techniki czytania                   rozumienie związków przyczynowo – skutkowych
   zwiększenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu          nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne
   kształcenie umiejętności analizy treści prostych tekstów      oddziaływanie psychoterapeutyczne: budzenie wiary we własne
    literackich, historycznych, przyrodniczych             siły, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze
   kształcenie umiejętności budowy krótkich wypowiedzi         stresem
    pisemnych
 rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania informacji
   drogą werbalną i pozawerbalną
   poszerzenie zakresu liczbowego do 1000000
   kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie
   1000
   kształcenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100
   kształcenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
   kształcenie umiejętności posługiwania się zegarkiem
   kształcenie umiejętności mierzenia, ważenia
   kształcenie umiejętności rozpoznawania prostych procentów,
   ułamków zwykłych i dziesiętnych przydatnych w sytuacjach
   życiowych
   doskonalenie umiejętności samoobsługowych
   zdobycie sprawności dotyczących umiejętności i nawyków
   związanych z higieną i kulturą osobista oraz ochroną przed
   szkodliwymi czynnikami
   doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie aktywności
   twórczej i wyobraźni
   rozwijanie sprawności psychofizycznej
   poznawanie najbliższego otoczenia: urzędów, instytucji,
   placówek kulturalnych, usługowych i handlowych
   nabywanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania
   się w miejscach publicznych
   rozwijanie zaradności w życiu codziennym
   nabywanie poczucia sprawczości
   przestrzeganie norm współżycia społecznego
   rozwijanie preorientacji zawodowej


Treści:
funkcjonowanie w środowisku:
język polski:                            wypowiadanie się swobodne i na zadany temat, udział w dyskusji,
słuchanie: tekstów czytanych, wypowiedzi, poleceo, rozpoznawanie  poszerzenie słownika czynnego, budowanie pytao i odpowiedzi,
emocji, źródeł dźwięków,                      układanie tytułów do tekstów i ilustracji, układanie zdao z podanymi
mówienie: wyrażanie swoich myśli w zrozumiały sposób,        wyrazami, układanie zdao z rozsypanki wyrazowej, układanie
krótkiego opisu i opowiadania, układanie życzeo, ogłoszenia, planu,   odczytywanie temperatury
listu                                  ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciem
czytanie: czytanie kilkuzdaniowych tekstów literackich i użytkowych i  jednostek
odpowiadanie na pytania do tekstu, czytanie z odpowiednią        przeliczanie pieniędzy, podawanie wyliczonej kwoty, planowanie
intonacją, czytanie z podziałem na role                 zakupów, wydawanie reszty
praca z tekstem: określanie czasu, miejsca akcji, bohaterów,      zapisywanie i odczytywanie daty, odszukiwanie daty w kalendarzu
dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w tekstach, nauka    rozwiązywanie prostych zadao tekstowych
krótkich tekstów na pamięd                       biologia:
pisanie: bezbłędne przepisywanie tekstu, pisanie ze słuchu,       dbanie o higienę osobistą
utrwalanie zasad ortograficznych, posługiwanie się słownikiem      higiena okresu dojrzewania
ortograficznym                             troska o zdrowie: zdrowe odżywianie, higiena pracy, formy
gramatyka: rozpoczynanie zdao wielka litera i kooczenie kropką,     odpoczynku, czynniki i sytuacje sprzyjające lub zagrażające zdrowiu,
wykrzyknikiem, znakiem zapytania, różnicowanie głosek i liter,     pierwsza pomoc
samogłosek i spółgłosek, sylab, odróżnianie czasowników,        dobór stroju do warunków pogodowych i sytuacji, estetyka ubioru
rzeczowników i przymiotników, liczebników, prawidłowa odmiana      zwierzęta i rośliny , ich warunki życia i zwyczaje
rozwijanie zdao                             rozpoznawanie drzew, warzyw, owoców, roślin ozdobnych
matematyka:                               budowa ciała człowieka
szeregowanie przedmiotów według intensywności określonej cechy     choroby roślin i zwierząt
klasyfikowanie obiektów według 1 i 2 kryteriów             wirusy, bakterie, pasożyty wpływające negatywnie na zdrowie
rozpoznawanie figur i brył geometrycznych na kartce i w otoczeniu    człowieka i ochrona przed nimi
mierzenie długości boków figury, obliczanie obwodu           dbałośd o środowisko przyrodnicze, zapobieganie zanieczyszczeniom
określanie sąsiadów liczb,                       ochrona przyrody, zwierzęta i rośliny chronione,
zapis i odczytywanie liczb w zakresie 1000000
porównywanie liczb trzycyfrowych                    WOS:
stosowanie znaków matematycznych                    odpowiednie zachowanie i korzystanie z placówek kultury: kina,
liczenie pełnymi dziesiątkami, piątkami, dwójkami            teatru, muzeum
dodawanie i odejmowanie na konkretach, palcach i kalkulatorze      znajomośd danych osobowych, adresów zamieszkania i nauki
mnożenie i dzielenie na konkretach i kalkulatorze            znajomośd praw i obowiązków ucznia, przestrzeganie ich
dodawanie i odejmowanie pisemne                     wykonywanie poleceo rodziców i nauczycieli
mnożenie pisemne                            kulturalne zachowanie względem rówieśników i dorosłych
odczytywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych w sytuacjach        znajomośd członków własnej rodziny, stosunków rodzinnych
związanych z życiem codziennym                     znajomośd praw i obowiązków członków rodziny
kolejnośd działao z wykorzystaniem nawiasów               znajomośd symboli narodowych Polski
zapis i odczytywanie dat z użyciem znaków rzymskich           geografia:
odczytywanie czasu na zegarze wskazówkowym i elektronicznym       znajomośd regionu zamieszkania
znajomośd głównych miast, rzek i cech krajobrazu Polski       nazwy postaci historycznych, obiektów historycznych
podstawowa orientacja w mapie Polski                chemia:
odczytywanie legendy, odszukiwanie obiektów na mapie        właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym
określanie zjawisk pogodowych, obserwacja pogody          procesy fizyczne i chemiczne obserwowane w życiu codziennym
kierunki świata w terenie i na mapie                oznaczenie chemiczne spotykane w sytuacjach życiowych (np.
kontynenty, oceany, ich miejsce na mapie, charakterystyczne cechy  podstawowe symbole chemiczne, znaki ostrzegawcze)
wybrane paostwa świata, ich charakterystyczne cechy         wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wniosków
główne rzeki, góry świata                      fizyka:
krajobrazy charakterystyczne dla różnych części świata       odczytywanie temperatury
historia:                              ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciem
znajomośd podstawowych faktów historycznych omawianych na      jednostek
lekcjach                              wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wniosków
odczytywanie dat, wieków, określanie kolejności wydarzeo      dostrzeganie   praw  fizycznych  w   sytuacjach życiowych
historycznych

muzyka z rytmiką
słuchanie muzyki                          określanie tempa i rytmu utworu
śpiew solowy i w grupie                       rozpoznawanie instrumentów muzycznych
odtwarzanie rytmów                         odróżnianie muzyki poważnej i rozrywkowej
granie na instrumentach perkusyjnych                ruch przy muzyce

plastyka
rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kolorów zimnych i ciepłych    posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi
nazwy przyborów plastycznych i materiałów używanych w szkole    projektowanie, ilustrowanie, tworzenie kompozycji abstrakcyjnych
wykonywanie pracy plastycznej na dowolny i podany temat

technika
posługiwanie się sztudcami i naczyniami               praca przedstawicieli zawodów budzących zainteresowanie
przygotowywanie posiłków                      uczennicy
zasady zachowania się przy stole                  nazwy materiałów i narzędzi
nakrywanie do stołu                         podstawy szycia, wyszywania
porządkowanie stanowiska pracy                   kompozycje ze sznurków, tektury, kartonu, papieru
bezpieczna obsługa urządzeo gospodarstwa domowego          informatyka:
znajomośd podstawowych przepisów ruchu drogowego          włączanie i wyłączanie komputera
zasady podróżowania środkami komunikacji publicznej         uruchamianie programów
pisanie w edytorze tekstu                         wykonywanie prostych prezentacji w Power Point
rysowanie w programie graficznym                     zapisywanie danych
posługiwanie się przeglądarka internetową                 posługiwanie się pocztą elektroniczną

wychowanie fizyczne
bezpieczne poruszanie się w najbliższym otoczeniu             rzut piłką lekarską i piłeczkami
sprawnośd motoryczna: chód, bieg, pokonywanie przeszkód,         piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna – podania i odbiór piłki,
poruszanie się z utrudnieniem, przeskoki, przysiady, przechodzenie    podstawowe zasady gry, rzuty do kosza, strzały na bramkę, odbijanie
przez obręcz, siatkę                           piłki przez siatkę
dwiczenia ogólnorozwojowe                         gra fair play
skoki w dal

 Zakres dostosowao     Rodzaj i zakres    Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
            zintegrowanych działao     z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
            nauczycieli i specjalistów              nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
                                      i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                       z rodzicami            pedagogicznymi
                                                           itp.
Indywidualizowanie   Pedagog wspierający –    Zajęcia        Rodzice      Porady      W razie    Nie ma
pracy z uczniem    prowadzi zajęcia       rewalidacyjne     utrzymują     i konsultacje   potrzeby    potrzeby
w toku prowadzonych  rewalidacji         (1 godzina      systematyczny   prowadzone    konsultacje
zajęd lekcyjnych ze  indywidualnej i wspiera   tygodniowo)      kontakt z     przez       z
wszystkich       ucznia na 19 godzinach    poświęcone      wychowawcą     wychowawcę    pracownikami
przedmiotów      zajęd lekcyjnych       usprawnianiu     klasy i      klasy,      poradni
            tygodniowo,         zaburzonych funkcji  pedagogiem     pedagoga     psychologiczno
dostosowanie      przygotowuje         i rozwijaniu     wspierającym    wspierającego   -pedagogicznej
wymagao        indywidualne karty      samodzielności    biorąc udział w  i psychologa
edukacyjnych do    pracy, dostosowuje      i umiejętności    comiesięcznych   szkolnego
indywidualnych     zakres treści, pomoce    samoobsługowych    zebraniach     w miarę
możliwości       dydaktyczne, dobiera                klasowych     potrzeb
psychofizycznych    odpowiednie metody      Warsztaty terapii   i
            pracy, ocenia postępy    zajęciowej      indywidualnych
zwolnienie z nauki   edukacyjne          (1 godzina      konsultacjach.
drugiego języka    i zachowanie         tygodniowo)
                          poświęcone
ocena opisowa     nauczyciele         rozwijaniu
Zakres dostosowao      Rodzaj i zakres    Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
             zintegrowanych działao     z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
             nauczycieli i specjalistów              nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
                                       i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                        z rodzicami            pedagogicznymi
                                                            itp.
uwzględniająca wkład   przedmiotów –        umiejętności
pracy, zaangażowanie,  włączają uczennicę      manualnych,
obowiązkowośd,      w pracę całej klasy,     aktywności twórczej,
aktywnośd        oceniają postępy       wyobraźni,
             edukacyjne          wyciszające
nieprzystępowanie do   i zachowanie,        i wzbogacające
egzaminu                       umiejętności
gimnazjalnego      wychowawca klasy –      interpersonalne
             dba o integrację
wsparcie pedagoga    społeczną, ocenia      zajęcia usprawniania
wspierającego      zachowanie,         ruchowego
podczas 19 godzin    dostosowuje działania    (1 godzina
lekcyjnych        wychowawcze do        tygodniowo)
tygodniowo        specyficznych potrzeb
             i możliwości         indywidualne
dostosowanie                     podejście na
rozmiaru materiałów   rehabilitant – prowadzi   wszystkich zajęciach
dydaktycznych do     zajęcia usprawniania     edukacyjnych,
możliwości        ruchowego          realizacja
percepcyjnych                     indywidualnego
uczennicy        instruktor terapii      programu
             zajęciowej – prowadzi    edukacyjnego
wsparcie integracji ze  warsztaty terapii
środowiskiem       zajęciowej,         ocena opisowa
rówieśniczym       dostosowuje tematykę     uzyskanych
             i techniki pracy do     sprawności
             zainteresowao        i opanowanych
             i możliwości uczennicy    umiejętności

                           preferowane metody
Zakres dostosowao     Rodzaj i zakres    Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
           zintegrowanych działao     z uczniem       współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
          nauczycieli i specjalistów               nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
                                     i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                      z rodzicami            pedagogicznymi
                                                          itp.
                         pracy:
                         samodzielnych
                         doświadczeo,
                         dwiczeo
                         praktycznych,
                         dwiczeo
                         utrwalających,
                         stymulacja
                         polisensoryczna,
                         stymulacja
                         usprawniania,
                         dwiczenia
                         relaksacyjne, gry
                         symulacyjne, gry
                         planszowe
                         i komputerowe,
                         naśladownictwo
                         pozytywnych postaw
                         i zachowao,
                         wycieczki, dwiczenia
                         doskonalące funkcje
                         perepcyjno –
                         motoryczne
                         i techniki szkolne,
                         dwiczenia
                         poprawiające
                         orientację w terenie,
                         karty pracy i karty
                         dwiczeo, obcowanie
                         z książką i prasą,
Zakres dostosowao     Rodzaj i zakres    Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
            zintegrowanych działao     z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
            nauczycieli i specjalistów              nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
                                      i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                       z rodzicami            pedagogicznymi
                                                           itp.
                          nieustanne
                          odwoływanie się do
                          konkretu,
                          doświadczeo
                          życiowych i sytuacji
                          z życia codziennego
Data
Podpisy członków Zespołu                      Podpis rodziców

More Related Content

What's hot

El alumnado con discapacidad intelectual
El alumnado con discapacidad intelectualEl alumnado con discapacidad intelectual
El alumnado con discapacidad intelectual
micalore
 
Dificuldades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagemDificuldades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagem
FAPA
 
Gestão Escolar
Gestão EscolarGestão Escolar
Gestão Escolar
unieubra
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
dorotakolinska
 
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej sięScenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
agusia0120
 
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisaniaZabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
buntovnick
 
Discalculia trabalho
Discalculia trabalhoDiscalculia trabalho
Discalculia trabalho
Paula Leitão
 

What's hot (20)

El alumnado con discapacidad intelectual
El alumnado con discapacidad intelectualEl alumnado con discapacidad intelectual
El alumnado con discapacidad intelectual
 
Dislexia
DislexiaDislexia
Dislexia
 
Arkusz diagnozy pedagogicznej oprac. przez e. pogorzelec
Arkusz diagnozy pedagogicznej oprac. przez e. pogorzelecArkusz diagnozy pedagogicznej oprac. przez e. pogorzelec
Arkusz diagnozy pedagogicznej oprac. przez e. pogorzelec
 
Dificuldades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagemDificuldades de aprendizagem
Dificuldades de aprendizagem
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 
TDAH, Dislexia e Discalculia
TDAH, Dislexia e DiscalculiaTDAH, Dislexia e Discalculia
TDAH, Dislexia e Discalculia
 
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnejtechniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
techniki projekcyjne w diagnozowaniu sytuacji rodzinnej i szkolnej
 
Gestão Escolar
Gestão EscolarGestão Escolar
Gestão Escolar
 
лікарські рослини Новоархангельщини
лікарські рослини Новоархангельщинилікарські рослини Новоархангельщини
лікарські рослини Новоархангельщини
 
podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice
podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogicepodstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice
podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
 
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
 
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej sięScenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
Scenariusz zajęć logopedycznych dla osoby jąkającej się
 
Dislexia
DislexiaDislexia
Dislexia
 
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisaniaZabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
Zabawy z naszego dzieciństwa przygotowujące do nauki czytania i pisania
 
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnejCharakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
 
Discalculia trabalho
Discalculia trabalhoDiscalculia trabalho
Discalculia trabalho
 
14. komunikacja w psychiatrii
14. komunikacja w psychiatrii14. komunikacja w psychiatrii
14. komunikacja w psychiatrii
 
Reforço escolar
Reforço escolarReforço escolar
Reforço escolar
 
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczePedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
 

Similar to IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x

Klasa I podstawa programowa
Klasa I podstawa programowaKlasa I podstawa programowa
Klasa I podstawa programowa
wiosenka
 
Gotowość szkolna 10.2013
Gotowość szkolna 10.2013Gotowość szkolna 10.2013
Gotowość szkolna 10.2013
wiosenka
 
5 latki-6-latek
5 latki-6-latek5 latki-6-latek
5 latki-6-latek
wiosenka
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Aga Szajda
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
themewa
 
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie DydaktycznymKsztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
Szkoła Podstawowa w Kotomierzu
 

Similar to IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x (11)

Klasa I podstawa programowa
Klasa I podstawa programowaKlasa I podstawa programowa
Klasa I podstawa programowa
 
Gotowość szkolna 10.2013
Gotowość szkolna 10.2013Gotowość szkolna 10.2013
Gotowość szkolna 10.2013
 
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnegoNowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 
5 latki-6-latek
5 latki-6-latek5 latki-6-latek
5 latki-6-latek
 
Język polski w gimnazjum.
Język polski w gimnazjum.Język polski w gimnazjum.
Język polski w gimnazjum.
 
Kompetencje kluczowe
Kompetencje kluczoweKompetencje kluczowe
Kompetencje kluczowe
 
Społeczno poznawcza teoria rozwoju języka- kogni
Społeczno poznawcza teoria rozwoju języka- kogniSpołeczno poznawcza teoria rozwoju języka- kogni
Społeczno poznawcza teoria rozwoju języka- kogni
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych...
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
 
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie DydaktycznymKsztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
Ksztaltowanie Kompetencji Kluczowych W Procesie Dydaktycznym
 

More from Aga Szajda

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x

 • 1. ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO Imię i nazwisko ucznia XXX Klasa I wiek 14 lat Wychowawca XX, pedagog wspierający YY Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012 Nr orzeczenia XX/2010/2011 z dnia 01.01.2010 r. Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie umiarkowane i wada wzroku Cele edukacyjne Cele terapeutyczne Ogólne: Ogólne:  rozwijanie autonomii  usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych:  wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia  usprawnianie technik szkolnych i uznawania norm społecznych  budzenie wiary we własne siły, adekwatnego obrazu własnej  wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą osoby na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej  wspomaganie samodzielności społecznej  bogacenie sposobów porozumiewania się z otoczeniem  kształcenie maksymalnej samodzielności i zaradności w sytuacjach życia codziennego Szczegółowe:  wdrażanie do samodzielnego decydowania o sobie  usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,  wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia  rozwijanie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego społecznego i kulturalnego  kształtowanie uwagi dowolnej Szczegółowe:  doskonalenie pamięci mechanicznej na drodze słuchowej  poszerzenie wiedzy o świecie i wzrokowej  rozwijania umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk  kształcenie spontanicznej ekspresji słownej przyrody  rozwijanie sfery poznawczej i intelektualnej  kształcenie umiejętności eksperymentowania i formułowania  nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych operacji wniosków umysłowych: porównywania, odwzorowywania,  wzbogacenie słownika biernego i czynnego porządkowania, klasyfikowania, szeregowania, uogólniania  doskonalenie techniki czytania  rozumienie związków przyczynowo – skutkowych  zwiększenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu  nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne  kształcenie umiejętności analizy treści prostych tekstów  oddziaływanie psychoterapeutyczne: budzenie wiary we własne literackich, historycznych, przyrodniczych siły, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze  kształcenie umiejętności budowy krótkich wypowiedzi stresem pisemnych
 • 2.  rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania informacji drogą werbalną i pozawerbalną  poszerzenie zakresu liczbowego do 1000000  kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000  kształcenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100  kształcenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi  kształcenie umiejętności posługiwania się zegarkiem  kształcenie umiejętności mierzenia, ważenia  kształcenie umiejętności rozpoznawania prostych procentów, ułamków zwykłych i dziesiętnych przydatnych w sytuacjach życiowych  doskonalenie umiejętności samoobsługowych  zdobycie sprawności dotyczących umiejętności i nawyków związanych z higieną i kulturą osobista oraz ochroną przed szkodliwymi czynnikami  doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni  rozwijanie sprawności psychofizycznej  poznawanie najbliższego otoczenia: urzędów, instytucji, placówek kulturalnych, usługowych i handlowych  nabywanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych  rozwijanie zaradności w życiu codziennym  nabywanie poczucia sprawczości  przestrzeganie norm współżycia społecznego  rozwijanie preorientacji zawodowej Treści: funkcjonowanie w środowisku: język polski: wypowiadanie się swobodne i na zadany temat, udział w dyskusji, słuchanie: tekstów czytanych, wypowiedzi, poleceo, rozpoznawanie poszerzenie słownika czynnego, budowanie pytao i odpowiedzi, emocji, źródeł dźwięków, układanie tytułów do tekstów i ilustracji, układanie zdao z podanymi mówienie: wyrażanie swoich myśli w zrozumiały sposób, wyrazami, układanie zdao z rozsypanki wyrazowej, układanie
 • 3. krótkiego opisu i opowiadania, układanie życzeo, ogłoszenia, planu, odczytywanie temperatury listu ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciem czytanie: czytanie kilkuzdaniowych tekstów literackich i użytkowych i jednostek odpowiadanie na pytania do tekstu, czytanie z odpowiednią przeliczanie pieniędzy, podawanie wyliczonej kwoty, planowanie intonacją, czytanie z podziałem na role zakupów, wydawanie reszty praca z tekstem: określanie czasu, miejsca akcji, bohaterów, zapisywanie i odczytywanie daty, odszukiwanie daty w kalendarzu dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w tekstach, nauka rozwiązywanie prostych zadao tekstowych krótkich tekstów na pamięd biologia: pisanie: bezbłędne przepisywanie tekstu, pisanie ze słuchu, dbanie o higienę osobistą utrwalanie zasad ortograficznych, posługiwanie się słownikiem higiena okresu dojrzewania ortograficznym troska o zdrowie: zdrowe odżywianie, higiena pracy, formy gramatyka: rozpoczynanie zdao wielka litera i kooczenie kropką, odpoczynku, czynniki i sytuacje sprzyjające lub zagrażające zdrowiu, wykrzyknikiem, znakiem zapytania, różnicowanie głosek i liter, pierwsza pomoc samogłosek i spółgłosek, sylab, odróżnianie czasowników, dobór stroju do warunków pogodowych i sytuacji, estetyka ubioru rzeczowników i przymiotników, liczebników, prawidłowa odmiana zwierzęta i rośliny , ich warunki życia i zwyczaje rozwijanie zdao rozpoznawanie drzew, warzyw, owoców, roślin ozdobnych matematyka: budowa ciała człowieka szeregowanie przedmiotów według intensywności określonej cechy choroby roślin i zwierząt klasyfikowanie obiektów według 1 i 2 kryteriów wirusy, bakterie, pasożyty wpływające negatywnie na zdrowie rozpoznawanie figur i brył geometrycznych na kartce i w otoczeniu człowieka i ochrona przed nimi mierzenie długości boków figury, obliczanie obwodu dbałośd o środowisko przyrodnicze, zapobieganie zanieczyszczeniom określanie sąsiadów liczb, ochrona przyrody, zwierzęta i rośliny chronione, zapis i odczytywanie liczb w zakresie 1000000 porównywanie liczb trzycyfrowych WOS: stosowanie znaków matematycznych odpowiednie zachowanie i korzystanie z placówek kultury: kina, liczenie pełnymi dziesiątkami, piątkami, dwójkami teatru, muzeum dodawanie i odejmowanie na konkretach, palcach i kalkulatorze znajomośd danych osobowych, adresów zamieszkania i nauki mnożenie i dzielenie na konkretach i kalkulatorze znajomośd praw i obowiązków ucznia, przestrzeganie ich dodawanie i odejmowanie pisemne wykonywanie poleceo rodziców i nauczycieli mnożenie pisemne kulturalne zachowanie względem rówieśników i dorosłych odczytywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych w sytuacjach znajomośd członków własnej rodziny, stosunków rodzinnych związanych z życiem codziennym znajomośd praw i obowiązków członków rodziny kolejnośd działao z wykorzystaniem nawiasów znajomośd symboli narodowych Polski zapis i odczytywanie dat z użyciem znaków rzymskich geografia: odczytywanie czasu na zegarze wskazówkowym i elektronicznym znajomośd regionu zamieszkania
 • 4. znajomośd głównych miast, rzek i cech krajobrazu Polski nazwy postaci historycznych, obiektów historycznych podstawowa orientacja w mapie Polski chemia: odczytywanie legendy, odszukiwanie obiektów na mapie właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym określanie zjawisk pogodowych, obserwacja pogody procesy fizyczne i chemiczne obserwowane w życiu codziennym kierunki świata w terenie i na mapie oznaczenie chemiczne spotykane w sytuacjach życiowych (np. kontynenty, oceany, ich miejsce na mapie, charakterystyczne cechy podstawowe symbole chemiczne, znaki ostrzegawcze) wybrane paostwa świata, ich charakterystyczne cechy wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wniosków główne rzeki, góry świata fizyka: krajobrazy charakterystyczne dla różnych części świata odczytywanie temperatury historia: ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciem znajomośd podstawowych faktów historycznych omawianych na jednostek lekcjach wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wniosków odczytywanie dat, wieków, określanie kolejności wydarzeo dostrzeganie praw fizycznych w sytuacjach życiowych historycznych muzyka z rytmiką słuchanie muzyki określanie tempa i rytmu utworu śpiew solowy i w grupie rozpoznawanie instrumentów muzycznych odtwarzanie rytmów odróżnianie muzyki poważnej i rozrywkowej granie na instrumentach perkusyjnych ruch przy muzyce plastyka rozpoznawanie kolorów, odróżnianie kolorów zimnych i ciepłych posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi nazwy przyborów plastycznych i materiałów używanych w szkole projektowanie, ilustrowanie, tworzenie kompozycji abstrakcyjnych wykonywanie pracy plastycznej na dowolny i podany temat technika posługiwanie się sztudcami i naczyniami praca przedstawicieli zawodów budzących zainteresowanie przygotowywanie posiłków uczennicy zasady zachowania się przy stole nazwy materiałów i narzędzi nakrywanie do stołu podstawy szycia, wyszywania porządkowanie stanowiska pracy kompozycje ze sznurków, tektury, kartonu, papieru bezpieczna obsługa urządzeo gospodarstwa domowego informatyka: znajomośd podstawowych przepisów ruchu drogowego włączanie i wyłączanie komputera zasady podróżowania środkami komunikacji publicznej uruchamianie programów
 • 5. pisanie w edytorze tekstu wykonywanie prostych prezentacji w Power Point rysowanie w programie graficznym zapisywanie danych posługiwanie się przeglądarka internetową posługiwanie się pocztą elektroniczną wychowanie fizyczne bezpieczne poruszanie się w najbliższym otoczeniu rzut piłką lekarską i piłeczkami sprawnośd motoryczna: chód, bieg, pokonywanie przeszkód, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna – podania i odbiór piłki, poruszanie się z utrudnieniem, przeskoki, przysiady, przechodzenie podstawowe zasady gry, rzuty do kosza, strzały na bramkę, odbijanie przez obręcz, siatkę piłki przez siatkę dwiczenia ogólnorozwojowe gra fair play skoki w dal Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. Indywidualizowanie Pedagog wspierający – Zajęcia Rodzice Porady W razie Nie ma pracy z uczniem prowadzi zajęcia rewalidacyjne utrzymują i konsultacje potrzeby potrzeby w toku prowadzonych rewalidacji (1 godzina systematyczny prowadzone konsultacje zajęd lekcyjnych ze indywidualnej i wspiera tygodniowo) kontakt z przez z wszystkich ucznia na 19 godzinach poświęcone wychowawcą wychowawcę pracownikami przedmiotów zajęd lekcyjnych usprawnianiu klasy i klasy, poradni tygodniowo, zaburzonych funkcji pedagogiem pedagoga psychologiczno dostosowanie przygotowuje i rozwijaniu wspierającym wspierającego -pedagogicznej wymagao indywidualne karty samodzielności biorąc udział w i psychologa edukacyjnych do pracy, dostosowuje i umiejętności comiesięcznych szkolnego indywidualnych zakres treści, pomoce samoobsługowych zebraniach w miarę możliwości dydaktyczne, dobiera klasowych potrzeb psychofizycznych odpowiednie metody Warsztaty terapii i pracy, ocenia postępy zajęciowej indywidualnych zwolnienie z nauki edukacyjne (1 godzina konsultacjach. drugiego języka i zachowanie tygodniowo) poświęcone ocena opisowa nauczyciele rozwijaniu
 • 6. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. uwzględniająca wkład przedmiotów – umiejętności pracy, zaangażowanie, włączają uczennicę manualnych, obowiązkowośd, w pracę całej klasy, aktywności twórczej, aktywnośd oceniają postępy wyobraźni, edukacyjne wyciszające nieprzystępowanie do i zachowanie, i wzbogacające egzaminu umiejętności gimnazjalnego wychowawca klasy – interpersonalne dba o integrację wsparcie pedagoga społeczną, ocenia zajęcia usprawniania wspierającego zachowanie, ruchowego podczas 19 godzin dostosowuje działania (1 godzina lekcyjnych wychowawcze do tygodniowo) tygodniowo specyficznych potrzeb i możliwości indywidualne dostosowanie podejście na rozmiaru materiałów rehabilitant – prowadzi wszystkich zajęciach dydaktycznych do zajęcia usprawniania edukacyjnych, możliwości ruchowego realizacja percepcyjnych indywidualnego uczennicy instruktor terapii programu zajęciowej – prowadzi edukacyjnego wsparcie integracji ze warsztaty terapii środowiskiem zajęciowej, ocena opisowa rówieśniczym dostosowuje tematykę uzyskanych i techniki pracy do sprawności zainteresowao i opanowanych i możliwości uczennicy umiejętności preferowane metody
 • 7. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. pracy: samodzielnych doświadczeo, dwiczeo praktycznych, dwiczeo utrwalających, stymulacja polisensoryczna, stymulacja usprawniania, dwiczenia relaksacyjne, gry symulacyjne, gry planszowe i komputerowe, naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowao, wycieczki, dwiczenia doskonalące funkcje perepcyjno – motoryczne i techniki szkolne, dwiczenia poprawiające orientację w terenie, karty pracy i karty dwiczeo, obcowanie z książką i prasą,
 • 8. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. nieustanne odwoływanie się do konkretu, doświadczeo życiowych i sytuacji z życia codziennego Data Podpisy członków Zespołu Podpis rodziców