SlideShare a Scribd company logo
ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
Imię i nazwisko ucznia XY
Klasa I wiek 14 lat
Wychowawca XX, pedagog wspierający YY
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012
Nr aa/2010/2011
Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie w stopniu lekkim

Cele edukacyjne                              Cele terapeutyczne
Ogólne:                                  Ogólne:
tożsame z celami całej klasy, obejmujące wymagania konieczne       usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych
wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające na         rozwój samodzielności w życiu codziennym
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej              wzmacnianie poczucia własnej wartości
rozwój i doskonalenie technik szkolnych
Szczegółowe:                               Szczegółowe:
LICZENIE:                                 usprawnianie percepcji słuchowej,
poszerzenie zakresu liczbowego                      usprawnianie percepcji wzrokowej
doskonalenie   umiejętności    posługiwania    się działaniami  usprawnianie kordynacji wzrokowo – ruchowej
matematycznymi                              usprawnianie grafomotoryki
CZYTANIE:                                 doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi
doskonalenie techniki czytania                      doskonalenie samodzielności w zakresie posługiwania się zegarem,
PISANIE:                                 pieniędzmi, środkami komunikacji, dokonywania zakupów, korzystania
doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu                z drobnych usług, przygotowania prostych posiłków
kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie         kształcenie umiejętności relaksu i odpoczynku
MÓWIENIE:
kształcenie umiejętności wyraźnego i zrozumiałego przekazywania
swoich myśli
WIEDZA O ŚWIECIE:
poszerzanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych
i formułowania wniosków
poszerzanie wiedzy o historii Polski i historii powszechnej
JĘZYK ANGIELSKI:
poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego
kształcenie umiejętności wykorzystywania struktur gramatycznych do
budowania wypowiedzi

 Zakres dostosowao    Rodzaj i zakres   Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
            zintegrowanych      z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
            działao nauczycieli               nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
             i specjalistów               i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                    z rodzicami            pedagogicznymi
                                                        itp.
Indywidualizowanie  Pedagog wspierający   Zajęcia rewalidacyjne Opiekunowie     Porady      W razie    Caritas Polska –
pracy z uczniem   – prowadzi zajęcia   (1 godzina      prawni utrzymują  i konsultacje   potrzeby    obiady szkolne
w toku        rewalidacji       tygodniowo)      systematyczny    prowadzone    konsultacje
prowadzonych zajęd  indywidualnej      poświęcone      kontakt z      przez       z
lekcyjnych ze    i wspiera ucznia na   usprawnianiu     wychowawcą klasy  wychowawcę    pracownikami
wszystkich      19 godzinach zajęd   zaburzonych funkcji  i pedagogiem    klasy,      poradni
przedmiotów     lekcyjnych       i rozwijaniu     wspierającym    pedagoga     psychologiczno
           tygodniowo,       samodzielności    biorąc udział w   wspierającego   -pedagogicznej
dostosowanie     przygotowuje      i umiejętności    comiesięcznych   i psychologa
wymagao       indywidualne karty   samoobsługowych    zebraniach     szkolnego
edukacyjnych do   pracy, dostosowuje              klasowych i     w miarę
indywidualnych    zakres treści,     Warsztaty terapii   indywidualnych   potrzeb
możliwości      pomoce         zajęciowej (1 godzina konsultacjach.
psychofizycznych,  dydaktyczne,      tygodniowo)
ocenianie      dobiera         poświęcone
opanowania      odpowiednie       rozwijaniu
koniecznych     metody pracy,      umiejętności
wymagao       ocenia postępy     manualnych,
programowych ze   edukacyjne       aktywności twórczej,
wszystkich      i zachowanie      wyobraźni,
przedmiotów                 wyciszające i
           nauczyciele       wzbogacające
zwolnienie z nauki  przedmiotów –      umiejętności
drugiego języka   włączają ucznia     interpersonalne
           w pracę całej klasy,
wsparcie pedagoga  oceniają postępy    zajęcia usprawniania
wspierającego    edukacyjne       ruchowego (1
Zakres dostosowao    Rodzaj i zakres   Formy metody pracy  Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
            zintegrowanych      z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
            działao nauczycieli              nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
             i specjalistów               i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                   z rodzicami            pedagogicznymi
                                                        itp.
podczas 19 godzin   i zachowanie,     godzina tygodniowo)
lekcyjnych
tygodniowo      wychowawca klasy –   indywidualne
           dba o integrację    podejście na
           społeczną, ocenia   wszystkich zajęciach
           zachowanie,      edukacyjnych
wsparcie integracji  dostosowuje
ze środowiskiem    działania       preferowane metody
rówieśniczym     wychowawcze do     pracy:
           specyficznych     samodzielnych
           potrzeb i możliwości  doświadczeo,
                       dwiczeo
           rehabilitant –     praktycznych,
           prowadzi zajęcia    dwiczeo
           usprawniania      utrwalających,
           ruchowego       stymulacja
                       polisensoryczna,
           instruktor terapii   stymulacja
           zajęciowej –      usprawniania,
           prowadzi warsztaty   dwiczenia
           terapii zajęciowej,  relaksacyjne, gry
           dostosowuje      symulacyjne, gry
           tematykę i techniki  planszowe i
           pracy do        komputerowe,
           zainteresowao i    naśladownictwo
           możliwości ucznia   pozytywnych postaw
                       i zachowao,
                       wycieczki, dwiczenia
                       doskonalące funkcje
                       percepcyjno –
Zakres dostosowao    Rodzaj i zakres   Formy metody pracy   Rodzaj i zakres   Działania    Rodzaj i zakres  Rodzaj i zakres
            zintegrowanych      z uczniem      współpracy    wspierające   współdziałania   współdziałania
            działao nauczycieli               nauczycieli   rodziców ucznia   z poradniami    z innymi
             i specjalistów               i specjalistów           psychologiczno-   instytucjami
                                    z rodzicami            pedagogicznymi
                                                        itp.
                       motoryczne
                       i techniki szkolne,
                       dwiczenia
                       poprawiające
                       orientację w terenie,
                       karty pracy
                       i karty dwiczeo,
                       obcowanie z książką
                       i prasą,

                       nieustanne
                       odwoływanie się do
                       konkretu,
                       doświadczeo
                       życiowych i sytuacji
                       z życia codziennego
Data
Podpisy członków Zespołu                                 Podpis opiekuna prawnego

More Related Content

What's hot

Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachdorotakolinska
 
Портфоліо Литнєва Тетяна
Портфоліо Литнєва Тетяна Портфоліо Литнєва Тетяна
Портфоліо Литнєва Тетяна
Катя Краснова
 
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
ssuser286e20
 
Muzykoterapia
MuzykoterapiaMuzykoterapia
Muzykoterapiaevelein02
 
M. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowaniaM. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowania
knbb_mat
 
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
szkola20
 
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.lyudmila1970
 
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
Żaneta Kozubek
 
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europaPrezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
1.rehabilitacja psychiatryczna
1.rehabilitacja psychiatryczna1.rehabilitacja psychiatryczna
1.rehabilitacja psychiatryczna
Mrtinez86
 
Percepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowaPercepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowa
Żaneta Kozubek
 
Презентація Атестація
Презентація АтестаціяПрезентація Атестація
Презентація Атестація
baddemon
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznieAga Szajda
 
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
Наталья Шевченко
 
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-kdnz255
 
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku 17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
Jakub Duda
 
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawczeZawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
 

What's hot (20)

Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
 
Портфоліо Литнєва Тетяна
Портфоліо Литнєва Тетяна Портфоліо Литнєва Тетяна
Портфоліо Литнєва Тетяна
 
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
 
Muzykoterapia
MuzykoterapiaMuzykoterapia
Muzykoterapia
 
M. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowaniaM. Łobocki - ABC wychowania
M. Łobocki - ABC wychowania
 
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
 
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.
Психологічний комфорт педагога. Тренінг 11.01.13р.Михальчук Л.М.
 
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniówdiagnoza sytuacji szkolnej uczniów
diagnoza sytuacji szkolnej uczniów
 
презентація Тарасюк Л. В.
презентація Тарасюк Л. В.презентація Тарасюк Л. В.
презентація Тарасюк Л. В.
 
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europaPrezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
 
1.rehabilitacja psychiatryczna
1.rehabilitacja psychiatryczna1.rehabilitacja psychiatryczna
1.rehabilitacja psychiatryczna
 
Percepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowaPercepcja wzrokowa
Percepcja wzrokowa
 
Презентація Атестація
Презентація АтестаціяПрезентація Атестація
Презентація Атестація
 
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematyczniePlan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
Plan dzialan-wspierajacych-dla-ucznia-uzdolnionego-matematycznie
 
презентація полякової
презентація поляковоїпрезентація полякової
презентація полякової
 
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
педагогічна рада "пізнавальна діяльність дошкільників в процесі ознайомлення ...
 
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-
презентація -Фізкультурно-оздоровча робота у ДНЗ-
 
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku 17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
17. Kontrolowanie i wydawanie gotowego leku
 
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawczeZawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Zawieranie kontraktu z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 
Młodszy wiek szkolny
Młodszy wiek szkolnyMłodszy wiek szkolny
Młodszy wiek szkolny
 

Similar to IPET upośledzenie lekkie

Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachAga Szajda
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczythemewa
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Angelika Skiba
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiAga Szajda
 
PDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksjiPDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksjiAga Szajda
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościAga Szajda
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańSebastian Wasiolka
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektykAga Szajda
 
Metodyaktyw
MetodyaktywMetodyaktyw
Metodyaktyw
Paweł Wojtanowicz
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektykAga Szajda
 

Similar to IPET upośledzenie lekkie (20)

Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018Rada szkoleniowa 09.10.2018
Rada szkoleniowa 09.10.2018
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
 
Kipu
KipuKipu
Kipu
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Podst.prog
Podst.progPodst.prog
Podst.prog
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksji
 
PDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksjiPDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksji
 
Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Metodyaktyw
MetodyaktywMetodyaktyw
Metodyaktyw
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSPKoncepcja pracy wychowawczej w ZSP
Koncepcja pracy wychowawczej w ZSP
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

IPET upośledzenie lekkie

 • 1. ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO Imię i nazwisko ucznia XY Klasa I wiek 14 lat Wychowawca XX, pedagog wspierający YY Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012 Nr aa/2010/2011 Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie w stopniu lekkim Cele edukacyjne Cele terapeutyczne Ogólne: Ogólne: tożsame z celami całej klasy, obejmujące wymagania konieczne usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwój samodzielności w życiu codziennym kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej wzmacnianie poczucia własnej wartości rozwój i doskonalenie technik szkolnych Szczegółowe: Szczegółowe: LICZENIE: usprawnianie percepcji słuchowej, poszerzenie zakresu liczbowego usprawnianie percepcji wzrokowej doskonalenie umiejętności posługiwania się działaniami usprawnianie kordynacji wzrokowo – ruchowej matematycznymi usprawnianie grafomotoryki CZYTANIE: doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi doskonalenie techniki czytania doskonalenie samodzielności w zakresie posługiwania się zegarem, PISANIE: pieniędzmi, środkami komunikacji, dokonywania zakupów, korzystania doskonalenie umiejętności pisania ze słuchu z drobnych usług, przygotowania prostych posiłków kształcenie umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie kształcenie umiejętności relaksu i odpoczynku MÓWIENIE: kształcenie umiejętności wyraźnego i zrozumiałego przekazywania swoich myśli WIEDZA O ŚWIECIE: poszerzanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i formułowania wniosków poszerzanie wiedzy o historii Polski i historii powszechnej JĘZYK ANGIELSKI: poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego
 • 2. kształcenie umiejętności wykorzystywania struktur gramatycznych do budowania wypowiedzi Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania działao nauczycieli nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. Indywidualizowanie Pedagog wspierający Zajęcia rewalidacyjne Opiekunowie Porady W razie Caritas Polska – pracy z uczniem – prowadzi zajęcia (1 godzina prawni utrzymują i konsultacje potrzeby obiady szkolne w toku rewalidacji tygodniowo) systematyczny prowadzone konsultacje prowadzonych zajęd indywidualnej poświęcone kontakt z przez z lekcyjnych ze i wspiera ucznia na usprawnianiu wychowawcą klasy wychowawcę pracownikami wszystkich 19 godzinach zajęd zaburzonych funkcji i pedagogiem klasy, poradni przedmiotów lekcyjnych i rozwijaniu wspierającym pedagoga psychologiczno tygodniowo, samodzielności biorąc udział w wspierającego -pedagogicznej dostosowanie przygotowuje i umiejętności comiesięcznych i psychologa wymagao indywidualne karty samoobsługowych zebraniach szkolnego edukacyjnych do pracy, dostosowuje klasowych i w miarę indywidualnych zakres treści, Warsztaty terapii indywidualnych potrzeb możliwości pomoce zajęciowej (1 godzina konsultacjach. psychofizycznych, dydaktyczne, tygodniowo) ocenianie dobiera poświęcone opanowania odpowiednie rozwijaniu koniecznych metody pracy, umiejętności wymagao ocenia postępy manualnych, programowych ze edukacyjne aktywności twórczej, wszystkich i zachowanie wyobraźni, przedmiotów wyciszające i nauczyciele wzbogacające zwolnienie z nauki przedmiotów – umiejętności drugiego języka włączają ucznia interpersonalne w pracę całej klasy, wsparcie pedagoga oceniają postępy zajęcia usprawniania wspierającego edukacyjne ruchowego (1
 • 3. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania działao nauczycieli nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. podczas 19 godzin i zachowanie, godzina tygodniowo) lekcyjnych tygodniowo wychowawca klasy – indywidualne dba o integrację podejście na społeczną, ocenia wszystkich zajęciach zachowanie, edukacyjnych wsparcie integracji dostosowuje ze środowiskiem działania preferowane metody rówieśniczym wychowawcze do pracy: specyficznych samodzielnych potrzeb i możliwości doświadczeo, dwiczeo rehabilitant – praktycznych, prowadzi zajęcia dwiczeo usprawniania utrwalających, ruchowego stymulacja polisensoryczna, instruktor terapii stymulacja zajęciowej – usprawniania, prowadzi warsztaty dwiczenia terapii zajęciowej, relaksacyjne, gry dostosowuje symulacyjne, gry tematykę i techniki planszowe i pracy do komputerowe, zainteresowao i naśladownictwo możliwości ucznia pozytywnych postaw i zachowao, wycieczki, dwiczenia doskonalące funkcje percepcyjno –
 • 4. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania działao nauczycieli nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. motoryczne i techniki szkolne, dwiczenia poprawiające orientację w terenie, karty pracy i karty dwiczeo, obcowanie z książką i prasą, nieustanne odwoływanie się do konkretu, doświadczeo życiowych i sytuacji z życia codziennego Data Podpisy członków Zespołu Podpis opiekuna prawnego