SlideShare a Scribd company logo
Broszura dla rodziców
Pomagam mojemu dziecku wybrać
zawód i szkołę ponadgimnazjalną
Broszura dla rodziców
Pomagam mojemu dziecku wybrać
zawód i szkołę ponadgimnazjalną
Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną
Broszura dla rodziców
Wydawca
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
W publikacji wykorzystano materiały opracowane przez Panią Katarzynę Druczak
Redakcja merytoryczna:
Dorota Obidniak
Agnieszka Pfeiffer
Warszawa 2013
Copyright © Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Projekt graficzny, DTP, druk:
Pracownia C&C Sp. z o.o.
www.pracowaniacc.pl
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.
Druk publikacji zrealizowany w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, Priorytet III Wysoka
jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się
przez całe życie, 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publika-
cja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Agencja Wykonaw-
cza ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną
w niej zawartość merytoryczną.
3
SPIS TREŚCI
Wstęp ����������������������������������������������������������������������������������������� 4
Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów? ������������������������������ 4
Czy rodzice mogą być doradcami? �������������������������������������������� 5
Gromadzenie informacji: jakie jest moje dziecko, co
powinniśmy wiedzieć o zawodach, co powinniśmy wiedzieć
o szkołach ponadgimnazjalnych ���������������������������������������������� 6
Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości ������� 6
Co warto wiedzieć o zawodach? ������������������������������������������������ 9
Źródła informacji o zawodach ����������������������������������������������������� 9
Sposoby zbierania informacji o zawodach �������������������������������� 11
Szkoły ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? ������������� 11
Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym? �������������������� 12
Co warto wiedzieć o technikum? ���������������������������������������������� 13
Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej? �������������� 14
Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych ������������������� 14
Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu ������������������������ 15
Planowanie i podejmowanie decyzji �������������������������������������� 16
Jak planować? �������������������������������������������������������������������������� 16
Jak formułować cele? ��������������������������������������������������������������� 16
Jak skutecznie dążyć do celu? ������������������������������������������������� 17
Jak pomóc podjąć trafną decyzję? ������������������������������������������� 17
Doradca zawodowy może pomóc. Gdzie go znaleźć? ������������� 18
Podsumowanie ������������������������������������������������������������������������ 20
4
Wstęp
„Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie: z jednej
strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu osiągnięcia
określonych kwalifikacji, a równocześnie jest decyzją o osiągnięciu okre-
ślonej pozycji społecznej i socjalnej.” (….)
Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów?
Rodzicu – czy zastanawiałeś się nad tym, kto ma największy wpływ na edukacyjne
i zawodowe wybory twojego dziecka?
O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej oczywiście może zdecydować
samodzielnie. Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytu-
acji, czy też okoliczności.
W trakcie prowadzonych przez KOWEZiU badań zapytano gimnazjalistów o to, kto i co ma
największy wpływ na ich edukacyjne i zawodowe wybory.1
Okazało się, że:
„„ największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, mają
rodzice oraz tradycje rodzinne,
„„ ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka,
„„ istotną rolę odgrywają także nauczyciele, którzy swoją postawą mogą zachęcić bądź
zniechęcić do wyboru danego zawodu,
„„ nie mniej ważna jest wiedza czerpana z Internetu,
„„ dużą rolę odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca
zamieszkania młodej osoby. Także moda na dany zawód może znacząco przyczynić się
do podjęcia takiego, a nie innego wyboru szkoły i zawodu. Zdarza się, że o wyborze decy-
duje czasami przypadek, media oraz prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie
danej szkoły czy kierunku.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Was – Rodziców – jako osoby znaczące,
które są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i za-
wodowej. Warto zatem wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować
jako inwestycję w ich przyszłą karierę.
1	 Badania prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w roku 2011 na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego w ramach projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”.
5
Wstęp
Czy spodziewaliście się, że macie tak duży wpływ na wybory swoich dzieci? Bez wątpie-
nia możecie być pomocni w podjęciu dobrej decyzji o wyborze szkoły i zawodu przez Wasze
dzieci. Wyniki badań, które wcześniej przytoczono, wskazują również na istotny wpływ na
wybór szkoły lub zawodu tzw. czynników zewnętrznych (część z nich wymieniliśmy).
Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, czy też
przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć:
ƒƒ zainteresowania,
ƒƒ predyspozycje,
ƒƒ zdolności, talent,
ƒƒ umiejętności,
ƒƒ temperament,
ƒƒ cechy charakteru,
ƒƒ wartości,
ƒƒ możliwości intelektualne,
ƒƒ postawy,
ƒƒ przekonania,
ƒƒ stan zdrowia.
O powyższych czynnikach będziemy mówić w dalej.
Czy rodzice mogą być doradcami?
Rodzicu – jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decy-
zji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych
sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej i zawodu.
Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie: Co mogę zrobić? Jak mogę
pomóc? Rodzicu, przede wszystkim możesz:
„„ zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje,
zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem
informacji o jego zainteresowaniach,
„„ przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak
przysłowiowa „ryba w wodzie”,
„„ rozmawiać na temat intersujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te
mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
„„ towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia
z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę sławną piosenkarką, albo modelką”)
poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie
historie”) do krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę szkołę
zawodową i będę mechanikiem samochodowym”),
„„ angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu? TAK
Rodzicu:
„„ dobrze znasz swoje dziecko,
„„ możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”,
„„ stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związa-
nego z pracą zawodową, czy uczeniem się,
„„ przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źró-
dłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”,
„„ dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.
6
Wstęp
Gromadzenie informacji:
jakie jest moje dziecko, co warto
wiedzieć o zawodach i szkołach
ponadgimnazjalnych
Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.
Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest pozna-
nie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy
charakteru itd. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka.
Nastolatek czerpie informacje o sobie od rówieśników, nauczycieli i swoich bliskich.
Rodzice mogą bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Rodzice są tymi
osobami, które na co dzień obserwują dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania
różnych zadań. Można powiedzieć, że rola rodzica w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest
nie do przecenienia. I choć każdy rodzic zna swoje dziecko, to przed dokonywaniem ważnych
wyborów i podejmowaniem decyzji o przyszłym zawodzie warto nazwać zainteresowania,
zdolności, porozmawiać o wartościach jakie są dla dziecka ważne. Na co zwracać uwagę?
O czym rozmawiać?
Zainteresowania
Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mó-
wić. Obserwując dziecko, można zauważyć, że dużo czasu i uwagi poświęca ono, np. niektó-
rym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym. Zainteresowania
mają wpływ na zachowania młodych ludzi. Daje się zauważyć, że uczniowie, którzy intere-
sują się danym tematem, chętniej go zgłębiają i poszerzają wiedzę. Można zaobserwować
zależność między ich zainteresowaniami a tym, czego lubią się uczyć. Na przykład jeśli
dziecko interesuje się chemią, to chętnie będzie brało udział w konkursach z tej dziedziny
lub zaangażuje się w zajęcia koła chemicznego. Takich działań raczej nie podejmie dziecko,
które twierdzi, że chemia to strata czasu.
Często zdarza się również, że nastolatek interesuje się czymś, co nie jest bezpośrednio
powiązane z nauką szkolną, np. modą, czy motoryzacją.
Określenie zainteresowań sprzyja identyfikacji młodego człowieka z wybranymi obszarami
zawodowymi oraz zachęca do poszukiwań informacji o zawodach charakterystycznych dla
danego obszaru. Warto również zastanowć sie jakie przedmioty szkolne lubi Twoje dziecko,
z których ma najlepsze oceny? A czym interesuje się Twój syn/Twoja córka?
7
Gromadzenie informacj...
Zdolności
Zdolność można traktować jako pewną sprawność do wykonywania czynności lub możli-
wości, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. Najczęściej
wyróżnia się zdolności ogólne, do których zalicza się inteligencję, spostrzegawczość, wy-
obraźnię, zręczność oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe,
matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe. Warto o uzdolnieniach
rozmawiać z dziećmi, gdyż one kojarzą je głównie z działalnością artystyczną. A przecież
dziecko może być uzdolnione językowo, bo szybko i efektywnie uczy się języków obcych.
Takie właśnie przejawy uzdolnień u dzieci można wykorzystać podczas planowania dalszej
kariery edukacyjnej.Jakie zdolności ma Twój syn/Twoja córka?
Umiejętności
Można zastanawiać się nad tym, co dziecko umie robić. Oczywiście trudno tu mówić o umie-
jętnościach zawodowych, choć zdarzają się uczniowie, którzy mają już pewne umiejętności,
bo czymś konkretnie się interesują (np. informatyką, motoryzacją). Często podpatrują osoby
wykonujące interesujące ich zawody, spotykają się z nimi i pomagają w wykonywaniu prac,
np. naprawa samochodu.
Rodzice mogą zaobserwować u swoich dzieci także inne umiejętności, które zwykło się
nazwać ponadzawodowymi czy kluczowymi. Trudno jest je przyporządkować tylko do jed-
nego ściśle określonego zawodu. Jako przykładowe można wymienić, np. radzenie sobie ze
stresem, wyszukiwanie informacji, zarządzanie czasem, planowanie itd.
Wartości
Wartości to podstawowe kryterium-przewodnik w kształtowaniu postaw człowieka w sto-
sunku do wydarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi. Są źródłem motywacji i osobistych działań
w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest ważne, na zdobyciu czego
człowiekowi najbardziej zależy. Nie warto wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności
z preferowanymi wartościami. O wartościach trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to
zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Jeśli np. ktoś ceni sobie niesienie pomo-
cy innym, angażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to może to być wskazówka,
że w przyszłości wybierze dla siebie profesję z grupy zawodów społecznych. Natomiast
jeśli dla kogoś wartością jest niezależność, to raczej nie wybierze zawodu, w którym trzeba
podporządkowywać się przełożonym i wykonywać polecenia służbowe. Jakie wartości są
ważne dla Twojego syna/Twojej córki?
Temperament
Temperament to zbiór cech charakterystycznych dla danej osoby. Jedni potrafią długo wy-
konywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada znie-
cierpliwienie i zniechęcenie. Jedni potrzebują ludzi wokół, inni wolą samotność. Różnice
w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem, stąd np. trudno
sobie wyobrazić kogoś, kto jest żywiołowy, ekspresyjny, wykonującego pracę laboranta,
8
Gromadzenie informacj...
która wymaga spokoju i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Obserwacje w tym zakresie
także mogą dostarczyć informacji, które będą przydatne w szukaniu pomysłów na karierę
zawodową dziecka. Jaki temperament ma Twój syn/Twoja córka?
Cechy charakteru
Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których
wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy
charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które jesteśmy
w stanie kontrolować, wpływać na nie i je kształtować. Planując drogę zawodową, warto je
poznać. Do tego można oczywiście zachęcać także dzieci. Przykładowo, jeśli ktoś jest bar-
dzo dokładny, to szybciej odnajdzie się prędzej w zawodach wymagających dużej precyzji
niż ktoś dla kogo są to cechy zupełnie obce. A jaki charakter ma Twój syn/Twoja córka?
Możliwości intelektualne
Analizując potencjał dziecka, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu,
warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dotychczasowych szkolnych osiągnąć:
„„ Jak radzi sobie z nauką?
„„ Jakie ma oceny?
„„ Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności?
Na powyższe pytania warto poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem. Można także po-
rozmawiać z wychowawcą klasy, do której uczęszcza.
Stan zdrowia
Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to trzeba zapytać lekarza, czy
nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Nie należy wy-
bierać zawodu, do wykonywania którego uczeń ma przeciwskazania zdrowotne.
W „Informatorze o zawodach szkolnictwa zawodowego” przy każdym zawodzie podane
są m.in. informacje o kompetencjach społecznych ważnych w danym zawodzie. Można od
tego zacząć rozmowę o tym, czy dany zawód jest odpowiedni dla twojego dziecka. Poniżej
pokazane są dwa przykłady opisów dla zawodów z tej samej grupy branżowej: technika
rachunkowości i technika organizacji reklamy. Jak sądzisz, w którym z nich Twoje dziecko
lepiej się odnajdzie?
ja, ty, my, oni...
kariera zawodowa
kariera edukacyjna
warunki pracy
387
Usługi
Praca wymaga dużej koncentracji, dokładności i systematyczności.
Wykonywane zadania będą dokładnie regulowane przepisami i procedu-
rami.
Od twojej pracy będą zależne inne osoby.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Wykonywana praca jest dość monotonna, nużąca i powtarzalna.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w  zawodach: technik
prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista,
technik administracji.
Musisz sprawnie posługiwać się komputerem i być gotowym do uczenia
się nowych programów.
Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany (8 godzin dziennie), Możesz pracować w  działach finansowych (księgowości) we wszystkich
ja, ty, my, oni...
warunki pracy
Będziesz pracować z ludźmi, będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Trafią Ci się wymagający i niezdecydowani klienci.
Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekony-
wania i negocjowania.
Praca wymaga kreatywności, wrażliwości estetycznej.
Często będziesz pracować pod presją czasu.
Czynności zawodowe nie mają charakteru rutynowego.
Godziny pracy technika organizacji reklamy nie są stałe. Zazwyczaj zależą
Wskazana j
obsługa ko
Ze względu
magane jes
Technik org
mi urządze
stycznymi p
Możesz pra
9
Gromadzenie informacj...
Co warto wiedzieć o zawodach?
Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie po-
dejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Ryzykowne jest wybieranie zawodu
bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej informacji o nim.
Jeśli Twoje dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to dobrze jest do-
wiedzieć się o nim jak najwięcej. Jakich informacji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede
wszystkim dobrze będzie, jeśli dziecko (rodzic także) dowie się:
„„ jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,
„„ jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,
„„ w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,
„„ jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać
tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia),
„„ jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,
„„ jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w za-
wodzie,
„„ jakie są szanse na znalezienie pracy,
Zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru profesji, która dziec-
ka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich
możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to,
że wybrany zawód okaże się jego pasją. Rozmowy o zawodach można zacząć od rozmów
z rodziną i znajomymi albo od poszukania informacji w różnych publikacjach czy Internecie.
Źródła informacji o zawodach
Aby mieć aktualną, rzetelną i wiarygodną wiedzę o zawodach, warto sięgnąć do pro-
fesjonalnych źródeł informacji zawodowej. Znajdziemy w nich opisy poszczególnych
zadań zawodowych, warunków pracy w danym zawodzie oraz kompetencji, jakie są
wymagane, do jego wykonywania.
Istnieje wiele źródeł informacji o zawodach, w których można się kształcić na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej. Warto z nich skorzystać w celu uzyskania szczegółowych informacji
o interesującym nas zawodzie.
Dobrymi przykładami takich materiałów są:
„„ Informatory i przewodniki po zawodach, np.: Przewodnik po zawodach wydany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
wydany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
10
Gromadzenie informacj...
Informator o zawodach
szkolnictwa zawodowego
Dorota Obidniak
Agnieszka Pfeiffer
Maria Suliga
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2013
Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1-32 Zawody.indd 1 03.09.2013 09:21
Informacje o zawodach, do których przygotowują
szkoły zawodowe znajdziemy w Informatorze o zawo-
dach szkolnictwa zawodowego. Informator w ciekawy
sposób przedstawia zawody szkolnictwa zawodowego.
Co ważne, został on przygotowany zgodnie ze zmiana-
mi, które dotyczą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i obo-
wiązują od września 2012 r. Publikacja powstała z myślą
o uczniach i ich rodzicach. W Informatorze opisano 191
zawodów, które można zdobyć, kształcąc się w różnych
typach ponadgimnazjanych szkół zawodowych. W części
II informatora można znaleźć opisy grup zawodów oraz
opisy zawodów.
Zawody zostały ułożone w 22 grupy zawodowe tak, by łatwiej było szukać opisów poszcze-
gólnych zawodów.
W szczegółowych opisach zawodów można znaleźć m.in. takie informacje jak:
ƒƒ zakres zadań wykonywanych w danym zawodzie,
ƒƒ opis efektów kształcenia w zawodzie,
ƒƒ typ szkoły, w której prowadzone jest kształcenie,
ƒƒ możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
ƒƒ warunki pracy,
ƒƒ kompetencje społeczne ważne w danym zawodzie,
ƒƒ możliwości dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Sięgając do tej publikacji, ma się gwarancję dotarcia do profesjonalnie przygotowa-
nej informacji zawodowej. Informator jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie
www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia i w formie programu komputerowego na
stronie www.doradztwozawodowe.edu.pl
Informacje o zawodach spotykanych na rynku pracy znajdziemy m.in. w Klasyfikacji
zawodów i specjalności opracowanej na potrzeby rynku pracy przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. W wyżej wspomnianej klasyfikacji można znaleźć długą listę zawodów
i specjalności występujących na rynku pracy. Ile ich jest? Aż 2360! Na stronie internetowej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl) można znaleźć wyszuki-
warkę zawodów, która umożliwia wyszukiwanie zawodu według jego nazwy. Baza zawodów
stwarza możliwość zapoznania się z opisem zawodu przygotowanym według schematu:
synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe.
„„ Programy komputerowe i strony internetowe służące wyszukiwaniu informacji zawodowych
i edukacyjnych, program Doradca 2000, filmy o zawodach – www.koweziu.edu.pl (Strefa
ucznia),www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl, www.psz.praca.gov.pl.
Jeśli chcemy pozyskać informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy, np. o zawodach
nadwyżkowych (na które nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które jest za-
potrzebowanie), to znajdziemy je w urzędach pracy. Ich wykaz znajduje się na stronie
www.psz.praca.gov.pl. Należy również pamiętać, że rynek pracy jest zmienny i za kilka lat
będzie wyglądał pewnie inaczej.
11
Gromadzenie informacj...
Jak widać, jest wiele rzetelnych źródeł informacji. Przytoczono jedynie te najłatwiej dostępne.
Zgłębianie wiedzy o zawodach może być działaniem podjętym wspólnie z dzieckiem. Czas
poświęcony na wspólną pracę może być wstępem do rozmów, analizy pomysłów na karierę
edukacyjną i zawodową nastolatka.
Sposoby zbierania informacji o zawodach
Informacji jest wiele, są one jednak bardzo rozproszone. Trzeba postawić sobie pyta-
nie: w jaki sposób moje dziecko może je pozyskać? Pytanie jest aktualne także wtedy,
kiedy chodzi nam o informacje o zawodach.
W jaki sposób można pomóc dzieciom zbierać informacje o zawodach? Jako rodzice możecie:
ƒƒ poprosić pedagoga lub wychowawcę, by zorganizował spotkania z przedstawicielami
zawodów, które interesują Wasze dzieci,
ƒƒ zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do
firmy, która zatrudnia osoby w interesujących dzieci zawodach,
ƒƒ zaproponować dzieciom sięgnięcie do czasopism młodzieżowych, w których można
znaleźć informacje o zawodach i ich opisy,
ƒƒ odwiedzać strony WWW szkół ponadgimnazjalnych,
ƒƒ zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
ƒƒ brać udział w targach edukacyjnych, targach pracy,
ƒƒ uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół
ponadgimnazjalnych,
ƒƒ sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
ƒƒ zajrzeć do internetu, odwiedzić strony z katalogami zawodów,
ƒƒ wykorzystywać tzw. „pocztę pantoflową”.
Jak widać, sposobów szukania informacji o zawodach jest wiele. Warto wybrać te, które
uznamy za ciekawe i przydatne.
Szkoły ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?
Kolejnym ważnym krokiem w budowaniu kariery zawodowej jest wybór szkoły, a w za-
sadzie zaplanowanie ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wy-
marzonego zawodu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez nastolatka może być
trudnym zadaniem, ale oczywiście możliwym do zrealizowania, szczególnie wtedy,
kiedy uzyska on wsparcie rodziców. Warto zdobyć jak najwięcej informacji o różnych
typach szkół i możliwościach, jakie oferują. Taka wiedza zdecydowanie ułatwi podję-
cie wspólnej decyzji. A zatem drogi Rodzicu poniżej przedstawiamy typy szkół, które
można wziąć pod uwagę przy wspólnym planowaniu ścieżki edukacyjnej dziecka.
Typy szkół ponadgimnazjalnych
Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólno-
kształcące, technikum lub zasadniczą szkołę zawodową.
12
Gromadzenie informacj...
TYPY SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
liceum ogólnokształcące zasadnicza szkoła zawodowatechnikum
Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?
Jeśli uczeń myśli o zawodzie, który jest dostępny dopiero po studiach wyższych (np. prawnik,
lekarz, dziennikarz, psycholog), to wyborem właściwym może być liceum ogólnokształcą-
ce. Jest to typ szkoły, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego. Licea ogólnokształcące proponują klasy, w których kilka
przedmiotów nauczanych jest w zakresie rozszerzonym. Dlatego ważne jest sprawdzenie
już na etapie wyboru szkoły, jakie przedmioty są wymagane na maturze przez szkoły wyższe
na kierunkach, które interesują Twoje dziecko. Np. jeśli marzy ono o zawodzie lekarza, to
strzałem w przysłowiową „10” może być klasa z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym.
Z kolei gdy chce dostać się na filologię angielską, to wybór klasy z rozszerzeniem humani-
styczno-językowym będzie lepszym rozwiązaniem.
Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzy-
skują wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe. Pamiętać jednak należy, że po liceum ogólnokształcącym
uczeń nie posiada kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu, by go zdobyć ko-
nieczne jest podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych, w szkole policealnej lub w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Podstawowe informacje o liceum ogólnokształcącym:
„„ Nauka trwa 3 lata.
„„ W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów na poziomie
podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum.
„„ W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się
języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe będą też zajęcia
z wychowania fizycznego.
„„ W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 spośród
proponowanych przez szkołę przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym.
„„ Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształ-
cącym przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym:
1.	 Tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, przedsiębiorczość,
wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa,
2.	 W zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:
a)	 język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej,
język regionalny, matematyka; uczeń realizuje poziom podstawowy lub rozszerzo-
ny (wymagania dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania
szczegółowe dla poziomu podstawowego),
13
Gromadzenie informacj...
b)	 historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka;
uczeń obowiązkowo realizuje poziom podstawowy (poziom rozszerzony stanowi
kontynuację nauczania danego przedmiotu na poziomie podstawowym).
3.	 Przedmioty, które mogą być realizowane tylko na poziomie rozszerzonym: historia
muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
Co warto wiedzieć o technikum?
Wybierając czteroletnie technikum, warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie
dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Zatem decydując się
na wybór tego typu szkoły ponadgimnazjalnej, uczeń wybiera zawód (np. technik mechanik,
technik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywa wykształcenie średnie, którego
ukoronowaniem jest matura. Ten typ szkoły może być dobry dla tych, którzy marzą o tym,
by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach.
Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać dodatkowe
kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej czy poprzez udział w kwalifikacyjnych
kursach zawodowych. Może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami czy w ogóle
nauką. Możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu technikum jest kilka. Ich wybór zależy
od absolwenta, od jego potrzeb i możliwości.
Podstawowe informacje o technikum:
„„ Nauka w technikum trwa 4 lata.
„„ Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
„„ Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym
zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane
na poziomie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym.
„„ W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów spośród proponowa-
nych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej na poziomie rozsze-
rzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie.
„„ Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub
chemia.
„„ Uczeń, który realizuje na poziomie rozszerzonym:
a)	 przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest
obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce,
b)	 przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełnia-
jący przyroda.
„„ Od 2012 roku zmiany zostały wprowadzone także w zakresie przygotowania do zawodu.
W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach wyodrębnio-
no kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu – na poziomie technikum są to najczęściej
zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami.
„„ W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe.
„„ W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy –
w zależności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świa-
dectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
14
Gromadzenie informacj...
Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej?
Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, warto pamiętać o tym, że jej ukończenie
umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych. Ten typ szkoły będzie dobry dla ucznia, który jest zainte-
resowany dużą liczbą godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu
kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie.
Podstawowe informacje o zasadniczej szkole zawodowej:
„„ Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata.
„„ Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej.
„„ W zawodach wyodrębniono kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna.
„„ W trakcie nauki w ZSZ uczeń zdaje egzaminy zawodowe – jeden, dwa lub trzy – w zależ-
ności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo
kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe.
„„ Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia
praktycznego lub w warsztatach szkolnych.
„„ Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla do-
rosłych. Naukę w liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od drugiej klasy.
Absolwent ZSZ może uzyskać tytuł technika, uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzupełniając poziom wykształcenia ogólnego
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub przystępując do egzaminu eksternistycznego
z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzy-
ma dyplom technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.
Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych
Informacji o szkołach ponadgimnazjalnych rodzice mogą szukać razem z dziećmi.
Warto zajrzeć na wybrane strony internetowe:
„„ www.men.gov.pl
„„ www.koweziu.edu.pl
„„ www.ore.edu.pl
„„ WWW kuratorium oświaty funkcjonującego w danym województwie
„„ WWW szkół ponadgimnazjalnych
Są również inne źródła informacji:
„„ spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
„„ doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
urzędach pracy lub inne osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
w szkołach,
„„ nauczyciele,
15
Gromadzenie informacj...
„„ rodzina, znajomi,
„„ targi edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych,
„„ tzw. „Drzwi Otwarte” szkół, akcje promocyjne szkół,
„„ informatory szkolne, broszury, ulotki,
„„ prasa lokalna,
„„ media,
„„ tzw. poczta pantoflowa.
Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu
Do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dzieckiem wybrać optymalną. Warto do-
konać takiego wyboru szkoły, który będzie sprzyjał rozwojowi jego zainteresowań.
16
Planowanie i podejmowanie decyzji
Planowanie i podejmowanie decyzji
Jeśli dziecko wybiera zawód czy szkołę, to warto zebrać potrzebne infor-
macje, np. o sobie, zawodach, szkołach i przygotować na tej podstawie
plan dalszego działania. Wtedy można być pewnym, że przyszłość da
się „oswoić”.
Jak planować?
Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą człowieka do podejmowania
konkretnego działania. Człowiek planuje i w efekcie określa kroki prowadzące do osiągnięcia
zamierzonego celu. Aby plan mógł być zrealizowany, warto zwrócić uwagę przynajmniej na
kilka spraw:
„„ należy ściśle określić cel,
„„ trzeba dokonać przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystać
podczas realizacji planu, a więc na drodze do osiągnięcia celu,
„„ konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie,
„„ plan powinien zawierać dokładne określenie działań na jeden dzień (lub tydzień) tak, by
można było dokładnie sprawdzić, czy cel na ten dzień/tydzień został osiągnięty,
„„ należy kontrolować osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizacji planu, porów-
nywać je z zamierzonym celem,
„„ gdy pojawia się konieczność dokonywania zmian w planie – reagować,
„„ trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą spowodować konieczność dokonywania
zmian w planach.
Podsumowując, warto tworzyć plany, ponieważ dzięki nim możemy zrealizować postawiony
cel. Są to swoiste drogowskazy, które pozwolą nam na osiągnięcie pełnego, całościowego
oglądu danej sytuacji. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jeśli nie podejmujemy się
opracowania drogi do celu, to z trudnością dostrzeżemy zarówno przeszkody, jak i ułatwie-
nia, które mogą się pojawić podczas jego realizacji.
Jak formułować cele?
Cel jest „tym do czego się dąży, co się chce osiągnąć; punktem, miejscem, do którego się
zmierza”. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu i przyszłości, także tej
zawodowej. Ale nie każdy cel spełnia taką rolę. Jeśli zwykle ktoś mówi „Kiedyś nauczę się
pływać”, to może zdarzyć się, że nigdy się tego nie nauczy. Dlaczego? Np. przez to „kiedyś”.
Poprawnie określony cel powinien być:
„„ osobisty – powinien mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje,
„„ pozytywny – powinien określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się
uniknąć; nie warto planować tego, czego chce się uniknąć (będę szukać ekscytującego
zajęcia),
17
Planowanie i podejmowanie decyzji
„„ konkretny – powinien być powiązany z konkretnymi działaniami, które będą prowadzić
do jego osiągnięcia,
„„ osiągalny – powinien być osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów,
„„ realistyczny – dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną,
o odpowiednim stopniu trudności,
„„ mierzalny – cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia,
„„ umiejscowiony w czasie – powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów.
Można podjąć się próby potrenowania z dzieckiem formułowania celów z uwzględnieniem
cech opisanych krótko powyżej. Do takich wspólnych ćwiczeń trzeba wybrać cele, które
będą atrakcyjne dla nastolatka. Możemy wtedy być pewni, że trening w formułowaniu celów
będzie owocny.
Jak skutecznie dążyć do celu?
Z jednej strony warto odpowiednio formułować cele, z drugiej zaś dobrze jest, gdy zadbamy
o skuteczne dążenie do ich realizacji. Stąd propozycja, by wdrożyć przynajmniej kilka zasad:
„„ należy określić cel – nie tylko to, co zamierzamy osiągnąć (rezultat końcowy), ale także,
w jaki sposób to zrobimy,
„„ przydatne będzie opisanie działań, które prowadzą do celu,
„„ myśląc o tym, czego pragniemy (stan idealny), uwzględniajmy możliwości (stan realny),
„„ nie planować zbyt dużo na raz. Metoda małych kroków nie jest być może tak spektaku-
larna jak zalecają autorzy poradników typu: „odmień swoje życie w weekend”, ale bywa
dużo bardziej skuteczna,
„„ trzeba pamiętać o przejęciu odpowiedzialności za swoje dążenia. Lepiej wówczas brzmi
„chcę”, „mam zamiar”, „taka jest moja decyzja”, zamiast: „muszę”, „powinienem”,
„„ warto pamiętać o tworzeniu wielu alternatywnych sposobów realizacji celu – do większo-
ści miejsc można dojść wieloma drogami,
„„ realizacja celu wymaga zasobów (np. emocje, czas, inteligencja, uzdolnienia, umiejętno-
ści, poczucie własnej wartości i humoru),
„„ przydatna jest dbałość o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej
wartości porażka powoduje obniżenie samooceny,
„„ w wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę trzeba przykładać do pracy niż
do zdolności.
Jak pomóc podjąć trafną decyzję?
Podejmowanie decyzji jest trudne. Szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona ważnych
spraw. Do takich należy wybór szkoły i zawodu. Podejmowanie ważnych decyzji może
być wielkim wyzwaniem nie tylko dla nastolatka.
Podejmowanie decyzji jest to świadomy wybór jednej z co najmniej dwóch możliwości.
Podejmując decyzje skupiamy się głównie na trzech elementach – celu, konsekwencjach
i ryzyku, należy przeanalizować całą sytuację. Warto przy tym zadać sobie pytania: „Co chcę
osiągnąć?” i „Jak zamierzam tego dokonać?”
18
Planowanie i podejmowanie decyzji
PODEJMUJĄC
DECYZJE
skupiamy się na celu pamiętamy o ryzykubierzemy pod uwagę
konsekwencje
Zatem jak pomóc dziecku podjąć trafną, dobrą, racjonalną i odpowiedzialną decyzję? Przede
wszystkim:
„„ słuchać, co dziecko ma do powiedzenia,
„„ rozważyć z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia decyzji,
„„ pomóc w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań,
„„ zachęcić dziecko do przeanalizowania „plusów” i „minusów” każdego rozwiązania,
„„ pomóc dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, a ponadto
„„ chwalić za aktywność, wspierać, akceptować i po prostu być z dzieckiem.
Rodzice mogą pomagać swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji, ale zarazem, promując
ich autonomię i rozwój osobisty, zostawiać im wystarczająco dużo przestrzeni, by ostatecznie
to one były tymi, które decyzje podejmują!
Czasami jednak warto poszukać pomocy. Dużym wsparciem mogą być doradcy zawodowi.
Warto sięgać także po różne dostępne narzędzia pomagające określić predyspozycje dziec-
ka do wykonywania konkretnego zawodu.
Doradca zawodowy może pomóc. Gdzie go znaleźć?
Byś mógł odnaleźć się w roli doradcy, możesz Rodzicu szukać wsparcia u specjalisty, któ-
ry w swojej codziennej pracy zajmuje się doradztwem edukacyjnym i zawodowym. Pew-
nie wiesz, że w szkole i poza nią istnieją osoby, które profesjonalnie wspierają uczniów
w tej kwestii. Warto z takimi osobami porozmawiać o wyborach Twojej córki lub syna.
Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie: „Kim jest doradca zawodowy”? To specjalista,
który wspiera i pomaga w dokonaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Może pracować
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Jednym z miejsc, w którym Ty i Twoje dziecko może otrzymać pomoc z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego, jest szkoła. W pierwszej kolejności warto zwrócić się do szkol-
nego doradcy zawodowego lub nauczyciela, która realizuje zadania z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego w szkole.
Doradcę zawodowego można znaleźć nie tylko w szkole, ale także w różnych instytucjach
oświatowych oraz związanych bezpośrednio z rynkiem pracy.
Najbardziej znane miejsca pracy doradcy zawodowego:
19
Planowanie i podejmowanie decyzji
„„ poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
„„ Ochotnicze Hufce Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centrum
Kariery, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkt Po-
średnictwa Pracy,
„„ Powiatowy Urząd Pracy oraz działające w nim Kluby Pracy,
„„ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (głównie pomaga osobom bezrobot-
nym, ale młodzież planująca swoją przyszłość edukacyjną, zawodową czy wchodząca na
rynek pracy może tam także liczyć na wsparcie),
„„ Akademickie Biuro Karier (przy uczelniach).
Gdzie znaleźć te osoby w najbliższej okolicy? Możesz zapytać w szkole, np. wychowawcę
czy pedagoga szkolnego lub wraz z synem lub córką poszukać informacji w Internecie.
W Internecie dostępne są różne narzędzia wspierające badanie osobistych predyspozycji
zawodowych gimnazjalistów oraz poradniki dla uczniów i rodziców między innymi.
„„ DIAPREZAMUS – pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji za-
wodowej dzieci i młodzieży;
„„ Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych
uczniów;
„„ Wybieram Zawód- pakiet poradników dla uczniów i rodziców oraz filmy;
„„ Vademecum talentu,
„„ Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu – pakiet
edukacyjny,
„„ Oraz gra Talent Game http://talentgamedownload.pl/
Narzędzia te są dostępne na stronie www.scholaris.pl, poprzez stronę internetową Minister-
stwa Edukacji Narodowej w zakładce Życie szkoły – Poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
Można też wpisać nazwę narzędzia do wyszukiwarki.
20
Podsumowanie
Podsumowanie
Na wybór zawodu wpływ ma wiele czynników, które podzielić można na dwie grupy – we-
wnętrzne i zewnętrzne.
Do czynników zewnętrznych, którymi kierują się gimnazjaliści i gimnazjalistki – nie zawsze
to sobie uświadamiając – należą nie tylko:
„„ opinie rodziców i krewnych, ich edukacyjne i zawodowe doświadczenia – sukcesy i porażki;
„„ opinie nauczycielek i nauczycieli, ich dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, osią-
gnięcia i niepowodzenia;
„„ opinie rówieśników – przyjaciół, koleżanek i kolegów;
„„ moda;
„„ sytuacja finansowa rodziców.
„„ ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie i w kraju (koniunktura);
„„ rynek pracy – zawody poszukiwane (deficytowe) i takie, w których bardzo trudno znaleźć
pracę (nadwyżkowe);
„„ ich wiedza o zawodach: jakie są, czy decydując się na któryś z nich, trzeba spełniać
określone kryteria zdrowotne, mieć konkretne predyspozycje itd.;
„„ oferta edukacyjna – istniejące w pobliżu szkoły.
Natomiast wśród czynników wewnętrznych, powinni wziąć nie tylko pod uwagę zainteresowa-
nia, predyspozycje, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, możliwości intelektualne czy stan
zdrowia. Równie duży wpływ na przyszłość zawodową dzisiejszych gimnazjalistów będą miały
ich przekonania i wartości oraz postawa wobec problemów współczesnego świata. Relacje mię-
dzy tymi dwiema grupami czynników nie zawsze dają się zaobserwować na pierwszy rzut oka.
W dzieciństwie i pierwszych latach edukacji to rodzice najczęściej podejmują decyzje, nie-
kiedy robią to wspólnie z dziećmi – częściej sami: doradzają wybór szkoły podstawowej
i gimnazjum, wspierają zainteresowania, pomagają w rozwijaniu uzdolnień, wysyłając na
dodatkowe zajęcia lub kursy. To oni także mają znaczący wpływ na postawy i poczucie
wartości swoich synów i córek, na to, jakie są ich życiowe oczekiwania, formy spędzania
wolnego czasu, marzenia o przyszłej pracy i zawodzie.
Między innymi dlatego wybór szkoły ponadgimnazialnej jest taki ważny i trudny. Stanowi
bowiem pierwszy krok do samodzielności:
„„ zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej – takiej samej dla wszyst-
kich, co powoduje, że młodzi ludzie przejmują role zarezerwowane dotychczas dla doro-
słych. Z procesem tym wiąże się potrzeba uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym
członkiem społeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie samodziel-
ne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w nim rady niezależnie od innych;
„„ oznacza konieczność odnalezienia się w podzielonym i zinstytucjonalizowanym spo-
łecznym systemie, najpierw odnalezienia oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej
indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy.
Dlatego tak ważne decyzje warto podejmować wspólnie. Rozmawiając, poznając sie-
bie, szukając informacji, analizując je.
Życzymy powodzenia!
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
publikacjabezpłatna
Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
tel. (022) 844 18 68
fax (022) 646 52 51
www.koweziu.edu.pl

More Related Content

What's hot

Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
pirat_kg
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...wszystkojasne
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012themewa
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Martinez1986pl
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowaprzemo31222
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Alicja Wujec Kaczmarek
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczneKarola Wolak
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleAlicja Wujec Kaczmarek
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Martinez1986pl
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom Ie-booksweb.pl
 
SZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowaSZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowa
Jarosław Dębinny
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p ppirat_kg
 
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczePedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Klaudia Brudny
 
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniówPlan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniówAga Szajda
 
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJwiosenka
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 

What's hot (20)

Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
 
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 
Przedszkole
PrzedszkolePrzedszkole
Przedszkole
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowa
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczne
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
 
SZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowaSZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowa
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
 
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczePedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
 
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniówPlan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
 
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJRaport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
Raport NR 1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczychOrganizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 

Viewers also liked

Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny
Uniwersytet dzieci  wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodzinyUniwersytet dzieci  wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny
Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodzinymilenam23
 
ZIS Giżycko
ZIS GiżyckoZIS Giżycko
ZIS Giżycko
salonyVi
 
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program ProfilaktykiSzkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program ProfilaktykiAga Szajda
 
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla AgilowcówŚrodowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
trylik
 

Viewers also liked (7)

Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny
Uniwersytet dzieci  wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodzinyUniwersytet dzieci  wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny
Uniwersytet dzieci wykład -jak dorastanie dzieci wpływa na życie rodziny
 
Hipoterapia2011
Hipoterapia2011Hipoterapia2011
Hipoterapia2011
 
Nordic walking by amd
Nordic walking by amdNordic walking by amd
Nordic walking by amd
 
Zbuduj swoj-wizerunek
Zbuduj swoj-wizerunekZbuduj swoj-wizerunek
Zbuduj swoj-wizerunek
 
ZIS Giżycko
ZIS GiżyckoZIS Giżycko
ZIS Giżycko
 
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program ProfilaktykiSzkolny Program Profilaktyki
Szkolny Program Profilaktyki
 
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla AgilowcówŚrodowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
Środowisko przyjazne czy nieprzychylne? Prezentacja dla Agilowców
 

Similar to Jak pomóc dziecku wybrać szkołę

Wybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejWybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejBeata Wysocka
 
Marka szkoły
Marka szkoły Marka szkoły
Marka szkoły
DP4G
 
rodzice_kl.VII
rodzice_kl.VIIrodzice_kl.VII
rodzice_kl.VII
monzam
 
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.+ Projekty unijne absolvent klaudia k.
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.Klaudynka
 
Prezentacja starszy brat 2016
Prezentacja starszy brat 2016Prezentacja starszy brat 2016
Prezentacja starszy brat 2016
mowkamionekwielki
 
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Julia Sarnecka, née Płachecka
 
PLAYDO badania rynku z dziećmi
PLAYDO badania rynku z dziećmiPLAYDO badania rynku z dziećmi
PLAYDO badania rynku z dziećmi
Maciej Maj
 
Podsumowanie strategii - Przedszkola
Podsumowanie strategii - PrzedszkolaPodsumowanie strategii - Przedszkola
Podsumowanie strategii - Przedszkola
TOC dla Edukacji Polska Sp. z o.o.
 
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesemAnaliza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
UMCS
 
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny plan
wiosenka
 
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu PrzedsiębiorczościPrezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
glzs
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
LGDPRYM11
 
Koncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
wiosenka
 
Przed progiem
Przed progiemPrzed progiem
Przed progiemwiosenka
 
Rodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowyRodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowy
Jacek Wardzyński
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
wiosenka
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańSebastian Wasiolka
 

Similar to Jak pomóc dziecku wybrać szkołę (20)

Wybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejWybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowej
 
Marka szkoły
Marka szkoły Marka szkoły
Marka szkoły
 
rodzice_kl.VII
rodzice_kl.VIIrodzice_kl.VII
rodzice_kl.VII
 
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.+ Projekty unijne absolvent klaudia k.
+ Projekty unijne absolvent klaudia k.
 
Prezentacja starszy brat 2016
Prezentacja starszy brat 2016Prezentacja starszy brat 2016
Prezentacja starszy brat 2016
 
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
 
Ekonomia na co dzień
Ekonomia na co dzieńEkonomia na co dzień
Ekonomia na co dzień
 
PLAYDO badania rynku z dziećmi
PLAYDO badania rynku z dziećmiPLAYDO badania rynku z dziećmi
PLAYDO badania rynku z dziećmi
 
Podsumowanie strategii - Przedszkola
Podsumowanie strategii - PrzedszkolaPodsumowanie strategii - Przedszkola
Podsumowanie strategii - Przedszkola
 
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesemAnaliza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
 
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci, ...
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny plan
 
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu PrzedsiębiorczościPrezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
 
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
Gazeta “Do Rzeczy” Nr 2/2021
 
Koncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkolaKoncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola
 
Przed progiem
Przed progiemPrzed progiem
Przed progiem
 
Rodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowyRodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowy
 
Szkolny start-dziecka
Szkolny start-dzieckaSzkolny start-dziecka
Szkolny start-dziecka
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 

Jak pomóc dziecku wybrać szkołę

 • 1. Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną
 • 2.
 • 3. Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną
 • 4. Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Wydawca Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B 02-637 Warszawa W publikacji wykorzystano materiały opracowane przez Panią Katarzynę Druczak Redakcja merytoryczna: Dorota Obidniak Agnieszka Pfeiffer Warszawa 2013 Copyright © Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Projekt graficzny, DTP, druk: Pracownia C&C Sp. z o.o. www.pracowaniacc.pl Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Druk publikacji zrealizowany w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publika- cja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Agencja Wykonaw- cza ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
 • 5. 3 SPIS TREŚCI Wstęp ����������������������������������������������������������������������������������������� 4 Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów? ������������������������������ 4 Czy rodzice mogą być doradcami? �������������������������������������������� 5 Gromadzenie informacji: jakie jest moje dziecko, co powinniśmy wiedzieć o zawodach, co powinniśmy wiedzieć o szkołach ponadgimnazjalnych ���������������������������������������������� 6 Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości ������� 6 Co warto wiedzieć o zawodach? ������������������������������������������������ 9 Źródła informacji o zawodach ����������������������������������������������������� 9 Sposoby zbierania informacji o zawodach �������������������������������� 11 Szkoły ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? ������������� 11 Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym? �������������������� 12 Co warto wiedzieć o technikum? ���������������������������������������������� 13 Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej? �������������� 14 Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych ������������������� 14 Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu ������������������������ 15 Planowanie i podejmowanie decyzji �������������������������������������� 16 Jak planować? �������������������������������������������������������������������������� 16 Jak formułować cele? ��������������������������������������������������������������� 16 Jak skutecznie dążyć do celu? ������������������������������������������������� 17 Jak pomóc podjąć trafną decyzję? ������������������������������������������� 17 Doradca zawodowy może pomóc. Gdzie go znaleźć? ������������� 18 Podsumowanie ������������������������������������������������������������������������ 20
 • 6. 4 Wstęp „Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie: z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu osiągnięcia określonych kwalifikacji, a równocześnie jest decyzją o osiągnięciu okre- ślonej pozycji społecznej i socjalnej.” (….) Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów? Rodzicu – czy zastanawiałeś się nad tym, kto ma największy wpływ na edukacyjne i zawodowe wybory twojego dziecka? O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej oczywiście może zdecydować samodzielnie. Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytu- acji, czy też okoliczności. W trakcie prowadzonych przez KOWEZiU badań zapytano gimnazjalistów o to, kto i co ma największy wpływ na ich edukacyjne i zawodowe wybory.1 Okazało się, że: „„ największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, mają rodzice oraz tradycje rodzinne, „„ ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka, „„ istotną rolę odgrywają także nauczyciele, którzy swoją postawą mogą zachęcić bądź zniechęcić do wyboru danego zawodu, „„ nie mniej ważna jest wiedza czerpana z Internetu, „„ dużą rolę odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca zamieszkania młodej osoby. Także moda na dany zawód może znacząco przyczynić się do podjęcia takiego, a nie innego wyboru szkoły i zawodu. Zdarza się, że o wyborze decy- duje czasami przypadek, media oraz prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej szkoły czy kierunku. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Was – Rodziców – jako osoby znaczące, które są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i za- wodowej. Warto zatem wykorzystać ten kredyt zaufania udzielony przez dzieci i potraktować jako inwestycję w ich przyszłą karierę. 1 Badania prowadzone przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w roku 2011 na terenie województwa warmińsko-ma- zurskiego w ramach projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”.
 • 7. 5 Wstęp Czy spodziewaliście się, że macie tak duży wpływ na wybory swoich dzieci? Bez wątpie- nia możecie być pomocni w podjęciu dobrej decyzji o wyborze szkoły i zawodu przez Wasze dzieci. Wyniki badań, które wcześniej przytoczono, wskazują również na istotny wpływ na wybór szkoły lub zawodu tzw. czynników zewnętrznych (część z nich wymieniliśmy). Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, czy też przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć: ƒƒ zainteresowania, ƒƒ predyspozycje, ƒƒ zdolności, talent, ƒƒ umiejętności, ƒƒ temperament, ƒƒ cechy charakteru, ƒƒ wartości, ƒƒ możliwości intelektualne, ƒƒ postawy, ƒƒ przekonania, ƒƒ stan zdrowia. O powyższych czynnikach będziemy mówić w dalej. Czy rodzice mogą być doradcami? Rodzicu – jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decy- zji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu. Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie: Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? Rodzicu, przede wszystkim możesz: „„ zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach, „„ przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”, „„ rozmawiać na temat intersujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka, „„ towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji („Będę sławną piosenkarką, albo modelką”) poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie historie”) do krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie samochody. Wybiorę szkołę zawodową i będę mechanikiem samochodowym”), „„ angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej. Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu? TAK Rodzicu: „„ dobrze znasz swoje dziecko, „„ możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”, „„ stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związa- nego z pracą zawodową, czy uczeniem się, „„ przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źró- dłem informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”, „„ dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.
 • 8. 6 Wstęp Gromadzenie informacji: jakie jest moje dziecko, co warto wiedzieć o zawodach i szkołach ponadgimnazjalnych Poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości. Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest pozna- nie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd. Warto poświęcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka. Nastolatek czerpie informacje o sobie od rówieśników, nauczycieli i swoich bliskich. Rodzice mogą bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Rodzice są tymi osobami, które na co dzień obserwują dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania różnych zadań. Można powiedzieć, że rola rodzica w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest nie do przecenienia. I choć każdy rodzic zna swoje dziecko, to przed dokonywaniem ważnych wyborów i podejmowaniem decyzji o przyszłym zawodzie warto nazwać zainteresowania, zdolności, porozmawiać o wartościach jakie są dla dziecka ważne. Na co zwracać uwagę? O czym rozmawiać? Zainteresowania Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mó- wić. Obserwując dziecko, można zauważyć, że dużo czasu i uwagi poświęca ono, np. niektó- rym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym. Zainteresowania mają wpływ na zachowania młodych ludzi. Daje się zauważyć, że uczniowie, którzy intere- sują się danym tematem, chętniej go zgłębiają i poszerzają wiedzę. Można zaobserwować zależność między ich zainteresowaniami a tym, czego lubią się uczyć. Na przykład jeśli dziecko interesuje się chemią, to chętnie będzie brało udział w konkursach z tej dziedziny lub zaangażuje się w zajęcia koła chemicznego. Takich działań raczej nie podejmie dziecko, które twierdzi, że chemia to strata czasu. Często zdarza się również, że nastolatek interesuje się czymś, co nie jest bezpośrednio powiązane z nauką szkolną, np. modą, czy motoryzacją. Określenie zainteresowań sprzyja identyfikacji młodego człowieka z wybranymi obszarami zawodowymi oraz zachęca do poszukiwań informacji o zawodach charakterystycznych dla danego obszaru. Warto również zastanowć sie jakie przedmioty szkolne lubi Twoje dziecko, z których ma najlepsze oceny? A czym interesuje się Twój syn/Twoja córka?
 • 9. 7 Gromadzenie informacj... Zdolności Zdolność można traktować jako pewną sprawność do wykonywania czynności lub możli- wości, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. Najczęściej wyróżnia się zdolności ogólne, do których zalicza się inteligencję, spostrzegawczość, wy- obraźnię, zręczność oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe. Warto o uzdolnieniach rozmawiać z dziećmi, gdyż one kojarzą je głównie z działalnością artystyczną. A przecież dziecko może być uzdolnione językowo, bo szybko i efektywnie uczy się języków obcych. Takie właśnie przejawy uzdolnień u dzieci można wykorzystać podczas planowania dalszej kariery edukacyjnej.Jakie zdolności ma Twój syn/Twoja córka? Umiejętności Można zastanawiać się nad tym, co dziecko umie robić. Oczywiście trudno tu mówić o umie- jętnościach zawodowych, choć zdarzają się uczniowie, którzy mają już pewne umiejętności, bo czymś konkretnie się interesują (np. informatyką, motoryzacją). Często podpatrują osoby wykonujące interesujące ich zawody, spotykają się z nimi i pomagają w wykonywaniu prac, np. naprawa samochodu. Rodzice mogą zaobserwować u swoich dzieci także inne umiejętności, które zwykło się nazwać ponadzawodowymi czy kluczowymi. Trudno jest je przyporządkować tylko do jed- nego ściśle określonego zawodu. Jako przykładowe można wymienić, np. radzenie sobie ze stresem, wyszukiwanie informacji, zarządzanie czasem, planowanie itd. Wartości Wartości to podstawowe kryterium-przewodnik w kształtowaniu postaw człowieka w sto- sunku do wydarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi. Są źródłem motywacji i osobistych działań w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest ważne, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy. Nie warto wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. O wartościach trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Jeśli np. ktoś ceni sobie niesienie pomo- cy innym, angażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to może to być wskazówka, że w przyszłości wybierze dla siebie profesję z grupy zawodów społecznych. Natomiast jeśli dla kogoś wartością jest niezależność, to raczej nie wybierze zawodu, w którym trzeba podporządkowywać się przełożonym i wykonywać polecenia służbowe. Jakie wartości są ważne dla Twojego syna/Twojej córki? Temperament Temperament to zbiór cech charakterystycznych dla danej osoby. Jedni potrafią długo wy- konywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada znie- cierpliwienie i zniechęcenie. Jedni potrzebują ludzi wokół, inni wolą samotność. Różnice w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem, stąd np. trudno sobie wyobrazić kogoś, kto jest żywiołowy, ekspresyjny, wykonującego pracę laboranta,
 • 10. 8 Gromadzenie informacj... która wymaga spokoju i długotrwałej koncentracji na zadaniu. Obserwacje w tym zakresie także mogą dostarczyć informacji, które będą przydatne w szukaniu pomysłów na karierę zawodową dziecka. Jaki temperament ma Twój syn/Twoja córka? Cechy charakteru Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w których wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania. Cechy charakteru są zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które jesteśmy w stanie kontrolować, wpływać na nie i je kształtować. Planując drogę zawodową, warto je poznać. Do tego można oczywiście zachęcać także dzieci. Przykładowo, jeśli ktoś jest bar- dzo dokładny, to szybciej odnajdzie się prędzej w zawodach wymagających dużej precyzji niż ktoś dla kogo są to cechy zupełnie obce. A jaki charakter ma Twój syn/Twoja córka? Możliwości intelektualne Analizując potencjał dziecka, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dotychczasowych szkolnych osiągnąć: „„ Jak radzi sobie z nauką? „„ Jakie ma oceny? „„ Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności? Na powyższe pytania warto poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem. Można także po- rozmawiać z wychowawcą klasy, do której uczęszcza. Stan zdrowia Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to trzeba zapytać lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Nie należy wy- bierać zawodu, do wykonywania którego uczeń ma przeciwskazania zdrowotne. W „Informatorze o zawodach szkolnictwa zawodowego” przy każdym zawodzie podane są m.in. informacje o kompetencjach społecznych ważnych w danym zawodzie. Można od tego zacząć rozmowę o tym, czy dany zawód jest odpowiedni dla twojego dziecka. Poniżej pokazane są dwa przykłady opisów dla zawodów z tej samej grupy branżowej: technika rachunkowości i technika organizacji reklamy. Jak sądzisz, w którym z nich Twoje dziecko lepiej się odnajdzie? ja, ty, my, oni... kariera zawodowa kariera edukacyjna warunki pracy 387 Usługi Praca wymaga dużej koncentracji, dokładności i systematyczności. Wykonywane zadania będą dokładnie regulowane przepisami i procedu- rami. Od twojej pracy będą zależne inne osoby. Często będziesz pracować pod presją czasu. Wykonywana praca jest dość monotonna, nużąca i powtarzalna. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w  zawodach: technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik administracji. Musisz sprawnie posługiwać się komputerem i być gotowym do uczenia się nowych programów. Czas pracy w tym zawodzie jest ściśle uregulowany (8 godzin dziennie), Możesz pracować w  działach finansowych (księgowości) we wszystkich ja, ty, my, oni... warunki pracy Będziesz pracować z ludźmi, będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu. Trafią Ci się wymagający i niezdecydowani klienci. Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekony- wania i negocjowania. Praca wymaga kreatywności, wrażliwości estetycznej. Często będziesz pracować pod presją czasu. Czynności zawodowe nie mają charakteru rutynowego. Godziny pracy technika organizacji reklamy nie są stałe. Zazwyczaj zależą Wskazana j obsługa ko Ze względu magane jes Technik org mi urządze stycznymi p Możesz pra
 • 11. 9 Gromadzenie informacj... Co warto wiedzieć o zawodach? Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie po- dejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej informacji o nim. Jeśli Twoje dziecko jest zainteresowane jakimś konkretnym zawodem, to dobrze jest do- wiedzieć się o nim jak najwięcej. Jakich informacji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze będzie, jeśli dziecko (rodzic także) dowie się: „„ jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie, „„ jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem, „„ w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie, „„ jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia), „„ jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe, „„ jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w za- wodzie, „„ jakie są szanse na znalezienie pracy, Zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru profesji, która dziec- ka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją. Rozmowy o zawodach można zacząć od rozmów z rodziną i znajomymi albo od poszukania informacji w różnych publikacjach czy Internecie. Źródła informacji o zawodach Aby mieć aktualną, rzetelną i wiarygodną wiedzę o zawodach, warto sięgnąć do pro- fesjonalnych źródeł informacji zawodowej. Znajdziemy w nich opisy poszczególnych zadań zawodowych, warunków pracy w danym zawodzie oraz kompetencji, jakie są wymagane, do jego wykonywania. Istnieje wiele źródeł informacji o zawodach, w których można się kształcić na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Warto z nich skorzystać w celu uzyskania szczegółowych informacji o interesującym nas zawodzie. Dobrymi przykładami takich materiałów są: „„ Informatory i przewodniki po zawodach, np.: Przewodnik po zawodach wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego wydany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • 12. 10 Gromadzenie informacj... Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Dorota Obidniak Agnieszka Pfeiffer Maria Suliga Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1-32 Zawody.indd 1 03.09.2013 09:21 Informacje o zawodach, do których przygotowują szkoły zawodowe znajdziemy w Informatorze o zawo- dach szkolnictwa zawodowego. Informator w ciekawy sposób przedstawia zawody szkolnictwa zawodowego. Co ważne, został on przygotowany zgodnie ze zmiana- mi, które dotyczą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i obo- wiązują od września 2012 r. Publikacja powstała z myślą o uczniach i ich rodzicach. W Informatorze opisano 191 zawodów, które można zdobyć, kształcąc się w różnych typach ponadgimnazjanych szkół zawodowych. W części II informatora można znaleźć opisy grup zawodów oraz opisy zawodów. Zawody zostały ułożone w 22 grupy zawodowe tak, by łatwiej było szukać opisów poszcze- gólnych zawodów. W szczegółowych opisach zawodów można znaleźć m.in. takie informacje jak: ƒƒ zakres zadań wykonywanych w danym zawodzie, ƒƒ opis efektów kształcenia w zawodzie, ƒƒ typ szkoły, w której prowadzone jest kształcenie, ƒƒ możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, ƒƒ warunki pracy, ƒƒ kompetencje społeczne ważne w danym zawodzie, ƒƒ możliwości dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej. Sięgając do tej publikacji, ma się gwarancję dotarcia do profesjonalnie przygotowa- nej informacji zawodowej. Informator jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia i w formie programu komputerowego na stronie www.doradztwozawodowe.edu.pl Informacje o zawodach spotykanych na rynku pracy znajdziemy m.in. w Klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej na potrzeby rynku pracy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W wyżej wspomnianej klasyfikacji można znaleźć długą listę zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Ile ich jest? Aż 2360! Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.psz.praca.gov.pl) można znaleźć wyszuki- warkę zawodów, która umożliwia wyszukiwanie zawodu według jego nazwy. Baza zawodów stwarza możliwość zapoznania się z opisem zawodu przygotowanym według schematu: synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe. „„ Programy komputerowe i strony internetowe służące wyszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych, program Doradca 2000, filmy o zawodach – www.koweziu.edu.pl (Strefa ucznia),www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl, www.psz.praca.gov.pl. Jeśli chcemy pozyskać informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy, np. o zawodach nadwyżkowych (na które nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które jest za- potrzebowanie), to znajdziemy je w urzędach pracy. Ich wykaz znajduje się na stronie www.psz.praca.gov.pl. Należy również pamiętać, że rynek pracy jest zmienny i za kilka lat będzie wyglądał pewnie inaczej.
 • 13. 11 Gromadzenie informacj... Jak widać, jest wiele rzetelnych źródeł informacji. Przytoczono jedynie te najłatwiej dostępne. Zgłębianie wiedzy o zawodach może być działaniem podjętym wspólnie z dzieckiem. Czas poświęcony na wspólną pracę może być wstępem do rozmów, analizy pomysłów na karierę edukacyjną i zawodową nastolatka. Sposoby zbierania informacji o zawodach Informacji jest wiele, są one jednak bardzo rozproszone. Trzeba postawić sobie pyta- nie: w jaki sposób moje dziecko może je pozyskać? Pytanie jest aktualne także wtedy, kiedy chodzi nam o informacje o zawodach. W jaki sposób można pomóc dzieciom zbierać informacje o zawodach? Jako rodzice możecie: ƒƒ poprosić pedagoga lub wychowawcę, by zorganizował spotkania z przedstawicielami zawodów, które interesują Wasze dzieci, ƒƒ zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby w interesujących dzieci zawodach, ƒƒ zaproponować dzieciom sięgnięcie do czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć informacje o zawodach i ich opisy, ƒƒ odwiedzać strony WWW szkół ponadgimnazjalnych, ƒƒ zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują, ƒƒ brać udział w targach edukacyjnych, targach pracy, ƒƒ uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgimnazjalnych, ƒƒ sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek, ƒƒ zajrzeć do internetu, odwiedzić strony z katalogami zawodów, ƒƒ wykorzystywać tzw. „pocztę pantoflową”. Jak widać, sposobów szukania informacji o zawodach jest wiele. Warto wybrać te, które uznamy za ciekawe i przydatne. Szkoły ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Kolejnym ważnym krokiem w budowaniu kariery zawodowej jest wybór szkoły, a w za- sadzie zaplanowanie ścieżki edukacyjnej umożliwiającej zdobycie kwalifikacji do wy- marzonego zawodu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez nastolatka może być trudnym zadaniem, ale oczywiście możliwym do zrealizowania, szczególnie wtedy, kiedy uzyska on wsparcie rodziców. Warto zdobyć jak najwięcej informacji o różnych typach szkół i możliwościach, jakie oferują. Taka wiedza zdecydowanie ułatwi podję- cie wspólnej decyzji. A zatem drogi Rodzicu poniżej przedstawiamy typy szkół, które można wziąć pod uwagę przy wspólnym planowaniu ścieżki edukacyjnej dziecka. Typy szkół ponadgimnazjalnych Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólno- kształcące, technikum lub zasadniczą szkołę zawodową.
 • 14. 12 Gromadzenie informacj... TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH liceum ogólnokształcące zasadnicza szkoła zawodowatechnikum Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym? Jeśli uczeń myśli o zawodzie, który jest dostępny dopiero po studiach wyższych (np. prawnik, lekarz, dziennikarz, psycholog), to wyborem właściwym może być liceum ogólnokształcą- ce. Jest to typ szkoły, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Licea ogólnokształcące proponują klasy, w których kilka przedmiotów nauczanych jest w zakresie rozszerzonym. Dlatego ważne jest sprawdzenie już na etapie wyboru szkoły, jakie przedmioty są wymagane na maturze przez szkoły wyższe na kierunkach, które interesują Twoje dziecko. Np. jeśli marzy ono o zawodzie lekarza, to strzałem w przysłowiową „10” może być klasa z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym. Z kolei gdy chce dostać się na filologię angielską, to wybór klasy z rozszerzeniem humani- styczno-językowym będzie lepszym rozwiązaniem. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzy- skują wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Pamiętać jednak należy, że po liceum ogólnokształcącym uczeń nie posiada kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu, by go zdobyć ko- nieczne jest podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych, w szkole policealnej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Podstawowe informacje o liceum ogólnokształcącym: „„ Nauka trwa 3 lata. „„ W pierwszej klasie liceum uczniowie będą uczyć się wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w gimnazjum. „„ W drugiej i trzeciej klasie liceum wszyscy uczniowie będą nadal obowiązkowo uczyć się języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych. Obowiązkowe będą też zajęcia z wychowania fizycznego. „„ W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. „„ Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształ- cącym przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: 1. Tylko w zakresie podstawowym – przedmioty: wiedza o kulturze, przedsiębiorczość, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, 2. W zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: a) język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje poziom podstawowy lub rozszerzo- ny (wymagania dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla poziomu podstawowego),
 • 15. 13 Gromadzenie informacj... b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje poziom podstawowy (poziom rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu na poziomie podstawowym). 3. Przedmioty, które mogą być realizowane tylko na poziomie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia. Co warto wiedzieć o technikum? Wybierając czteroletnie technikum, warto pamiętać, że jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Zatem decydując się na wybór tego typu szkoły ponadgimnazjalnej, uczeń wybiera zawód (np. technik mechanik, technik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywa wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Ten typ szkoły może być dobry dla tych, którzy marzą o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach. Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej czy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami czy w ogóle nauką. Możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu technikum jest kilka. Ich wybór zależy od absolwenta, od jego potrzeb i możliwości. Podstawowe informacje o technikum: „„ Nauka w technikum trwa 4 lata. „„ Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej. „„ Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane na poziomie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. „„ W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów spośród proponowa- nych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej na poziomie rozsze- rzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie. „„ Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. „„ Uczeń, który realizuje na poziomie rozszerzonym: a) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, b) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełnia- jący przyroda. „„ Od 2012 roku zmiany zostały wprowadzone także w zakresie przygotowania do zawodu. W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach wyodrębnio- no kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu – na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami. „„ W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe. „„ W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świa- dectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • 16. 14 Gromadzenie informacj... Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej? Wybierając trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, warto pamiętać o tym, że jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzami- nów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Ten typ szkoły będzie dobry dla ucznia, który jest zainte- resowany dużą liczbą godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Podstawowe informacje o zasadniczej szkole zawodowej: „„ Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata. „„ Uczeń wybiera zawód z oferty szkoły ponadgimnazjalnej. „„ W zawodach wyodrębniono kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna. „„ W trakcie nauki w ZSZ uczeń zdaje egzaminy zawodowe – jeden, dwa lub trzy – w zależ- ności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwier- dzający kwalifikacje zawodowe. „„ Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub w warsztatach szkolnych. „„ Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla do- rosłych. Naukę w liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od drugiej klasy. Absolwent ZSZ może uzyskać tytuł technika, uzupełniając brakujące kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz uzupełniając poziom wykształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub przystępując do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Po spełnieniu tych warunków uczeń otrzy- ma dyplom technika, a po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych. Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych Informacji o szkołach ponadgimnazjalnych rodzice mogą szukać razem z dziećmi. Warto zajrzeć na wybrane strony internetowe: „„ www.men.gov.pl „„ www.koweziu.edu.pl „„ www.ore.edu.pl „„ WWW kuratorium oświaty funkcjonującego w danym województwie „„ WWW szkół ponadgimnazjalnych Są również inne źródła informacji: „„ spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, „„ doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędach pracy lub inne osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, „„ nauczyciele,
 • 17. 15 Gromadzenie informacj... „„ rodzina, znajomi, „„ targi edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych, „„ tzw. „Drzwi Otwarte” szkół, akcje promocyjne szkół, „„ informatory szkolne, broszury, ulotki, „„ prasa lokalna, „„ media, „„ tzw. poczta pantoflowa. Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu Do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dzieckiem wybrać optymalną. Warto do- konać takiego wyboru szkoły, który będzie sprzyjał rozwojowi jego zainteresowań.
 • 18. 16 Planowanie i podejmowanie decyzji Planowanie i podejmowanie decyzji Jeśli dziecko wybiera zawód czy szkołę, to warto zebrać potrzebne infor- macje, np. o sobie, zawodach, szkołach i przygotować na tej podstawie plan dalszego działania. Wtedy można być pewnym, że przyszłość da się „oswoić”. Jak planować? Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą człowieka do podejmowania konkretnego działania. Człowiek planuje i w efekcie określa kroki prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu. Aby plan mógł być zrealizowany, warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka spraw: „„ należy ściśle określić cel, „„ trzeba dokonać przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystać podczas realizacji planu, a więc na drodze do osiągnięcia celu, „„ konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie, „„ plan powinien zawierać dokładne określenie działań na jeden dzień (lub tydzień) tak, by można było dokładnie sprawdzić, czy cel na ten dzień/tydzień został osiągnięty, „„ należy kontrolować osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizacji planu, porów- nywać je z zamierzonym celem, „„ gdy pojawia się konieczność dokonywania zmian w planie – reagować, „„ trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą spowodować konieczność dokonywania zmian w planach. Podsumowując, warto tworzyć plany, ponieważ dzięki nim możemy zrealizować postawiony cel. Są to swoiste drogowskazy, które pozwolą nam na osiągnięcie pełnego, całościowego oglądu danej sytuacji. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jeśli nie podejmujemy się opracowania drogi do celu, to z trudnością dostrzeżemy zarówno przeszkody, jak i ułatwie- nia, które mogą się pojawić podczas jego realizacji. Jak formułować cele? Cel jest „tym do czego się dąży, co się chce osiągnąć; punktem, miejscem, do którego się zmierza”. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu i przyszłości, także tej zawodowej. Ale nie każdy cel spełnia taką rolę. Jeśli zwykle ktoś mówi „Kiedyś nauczę się pływać”, to może zdarzyć się, że nigdy się tego nie nauczy. Dlaczego? Np. przez to „kiedyś”. Poprawnie określony cel powinien być: „„ osobisty – powinien mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, „„ pozytywny – powinien określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć; nie warto planować tego, czego chce się uniknąć (będę szukać ekscytującego zajęcia),
 • 19. 17 Planowanie i podejmowanie decyzji „„ konkretny – powinien być powiązany z konkretnymi działaniami, które będą prowadzić do jego osiągnięcia, „„ osiągalny – powinien być osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów, „„ realistyczny – dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną, o odpowiednim stopniu trudności, „„ mierzalny – cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia, „„ umiejscowiony w czasie – powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów. Można podjąć się próby potrenowania z dzieckiem formułowania celów z uwzględnieniem cech opisanych krótko powyżej. Do takich wspólnych ćwiczeń trzeba wybrać cele, które będą atrakcyjne dla nastolatka. Możemy wtedy być pewni, że trening w formułowaniu celów będzie owocny. Jak skutecznie dążyć do celu? Z jednej strony warto odpowiednio formułować cele, z drugiej zaś dobrze jest, gdy zadbamy o skuteczne dążenie do ich realizacji. Stąd propozycja, by wdrożyć przynajmniej kilka zasad: „„ należy określić cel – nie tylko to, co zamierzamy osiągnąć (rezultat końcowy), ale także, w jaki sposób to zrobimy, „„ przydatne będzie opisanie działań, które prowadzą do celu, „„ myśląc o tym, czego pragniemy (stan idealny), uwzględniajmy możliwości (stan realny), „„ nie planować zbyt dużo na raz. Metoda małych kroków nie jest być może tak spektaku- larna jak zalecają autorzy poradników typu: „odmień swoje życie w weekend”, ale bywa dużo bardziej skuteczna, „„ trzeba pamiętać o przejęciu odpowiedzialności za swoje dążenia. Lepiej wówczas brzmi „chcę”, „mam zamiar”, „taka jest moja decyzja”, zamiast: „muszę”, „powinienem”, „„ warto pamiętać o tworzeniu wielu alternatywnych sposobów realizacji celu – do większo- ści miejsc można dojść wieloma drogami, „„ realizacja celu wymaga zasobów (np. emocje, czas, inteligencja, uzdolnienia, umiejętno- ści, poczucie własnej wartości i humoru), „„ przydatna jest dbałość o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej wartości porażka powoduje obniżenie samooceny, „„ w wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę trzeba przykładać do pracy niż do zdolności. Jak pomóc podjąć trafną decyzję? Podejmowanie decyzji jest trudne. Szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona ważnych spraw. Do takich należy wybór szkoły i zawodu. Podejmowanie ważnych decyzji może być wielkim wyzwaniem nie tylko dla nastolatka. Podejmowanie decyzji jest to świadomy wybór jednej z co najmniej dwóch możliwości. Podejmując decyzje skupiamy się głównie na trzech elementach – celu, konsekwencjach i ryzyku, należy przeanalizować całą sytuację. Warto przy tym zadać sobie pytania: „Co chcę osiągnąć?” i „Jak zamierzam tego dokonać?”
 • 20. 18 Planowanie i podejmowanie decyzji PODEJMUJĄC DECYZJE skupiamy się na celu pamiętamy o ryzykubierzemy pod uwagę konsekwencje Zatem jak pomóc dziecku podjąć trafną, dobrą, racjonalną i odpowiedzialną decyzję? Przede wszystkim: „„ słuchać, co dziecko ma do powiedzenia, „„ rozważyć z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia decyzji, „„ pomóc w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań, „„ zachęcić dziecko do przeanalizowania „plusów” i „minusów” każdego rozwiązania, „„ pomóc dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, a ponadto „„ chwalić za aktywność, wspierać, akceptować i po prostu być z dzieckiem. Rodzice mogą pomagać swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji, ale zarazem, promując ich autonomię i rozwój osobisty, zostawiać im wystarczająco dużo przestrzeni, by ostatecznie to one były tymi, które decyzje podejmują! Czasami jednak warto poszukać pomocy. Dużym wsparciem mogą być doradcy zawodowi. Warto sięgać także po różne dostępne narzędzia pomagające określić predyspozycje dziec- ka do wykonywania konkretnego zawodu. Doradca zawodowy może pomóc. Gdzie go znaleźć? Byś mógł odnaleźć się w roli doradcy, możesz Rodzicu szukać wsparcia u specjalisty, któ- ry w swojej codziennej pracy zajmuje się doradztwem edukacyjnym i zawodowym. Pew- nie wiesz, że w szkole i poza nią istnieją osoby, które profesjonalnie wspierają uczniów w tej kwestii. Warto z takimi osobami porozmawiać o wyborach Twojej córki lub syna. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie: „Kim jest doradca zawodowy”? To specjalista, który wspiera i pomaga w dokonaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Może pracować z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jednym z miejsc, w którym Ty i Twoje dziecko może otrzymać pomoc z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jest szkoła. W pierwszej kolejności warto zwrócić się do szkol- nego doradcy zawodowego lub nauczyciela, która realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole. Doradcę zawodowego można znaleźć nie tylko w szkole, ale także w różnych instytucjach oświatowych oraz związanych bezpośrednio z rynkiem pracy. Najbardziej znane miejsca pracy doradcy zawodowego:
 • 21. 19 Planowanie i podejmowanie decyzji „„ poradnia psychologiczno-pedagogiczna, „„ Ochotnicze Hufce Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centrum Kariery, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkt Po- średnictwa Pracy, „„ Powiatowy Urząd Pracy oraz działające w nim Kluby Pracy, „„ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (głównie pomaga osobom bezrobot- nym, ale młodzież planująca swoją przyszłość edukacyjną, zawodową czy wchodząca na rynek pracy może tam także liczyć na wsparcie), „„ Akademickie Biuro Karier (przy uczelniach). Gdzie znaleźć te osoby w najbliższej okolicy? Możesz zapytać w szkole, np. wychowawcę czy pedagoga szkolnego lub wraz z synem lub córką poszukać informacji w Internecie. W Internecie dostępne są różne narzędzia wspierające badanie osobistych predyspozycji zawodowych gimnazjalistów oraz poradniki dla uczniów i rodziców między innymi. „„ DIAPREZAMUS – pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji za- wodowej dzieci i młodzieży; „„ Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów; „„ Wybieram Zawód- pakiet poradników dla uczniów i rodziców oraz filmy; „„ Vademecum talentu, „„ Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu – pakiet edukacyjny, „„ Oraz gra Talent Game http://talentgamedownload.pl/ Narzędzia te są dostępne na stronie www.scholaris.pl, poprzez stronę internetową Minister- stwa Edukacji Narodowej w zakładce Życie szkoły – Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Można też wpisać nazwę narzędzia do wyszukiwarki.
 • 22. 20 Podsumowanie Podsumowanie Na wybór zawodu wpływ ma wiele czynników, które podzielić można na dwie grupy – we- wnętrzne i zewnętrzne. Do czynników zewnętrznych, którymi kierują się gimnazjaliści i gimnazjalistki – nie zawsze to sobie uświadamiając – należą nie tylko: „„ opinie rodziców i krewnych, ich edukacyjne i zawodowe doświadczenia – sukcesy i porażki; „„ opinie nauczycielek i nauczycieli, ich dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, osią- gnięcia i niepowodzenia; „„ opinie rówieśników – przyjaciół, koleżanek i kolegów; „„ moda; „„ sytuacja finansowa rodziców. „„ ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie i w kraju (koniunktura); „„ rynek pracy – zawody poszukiwane (deficytowe) i takie, w których bardzo trudno znaleźć pracę (nadwyżkowe); „„ ich wiedza o zawodach: jakie są, czy decydując się na któryś z nich, trzeba spełniać określone kryteria zdrowotne, mieć konkretne predyspozycje itd.; „„ oferta edukacyjna – istniejące w pobliżu szkoły. Natomiast wśród czynników wewnętrznych, powinni wziąć nie tylko pod uwagę zainteresowa- nia, predyspozycje, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, możliwości intelektualne czy stan zdrowia. Równie duży wpływ na przyszłość zawodową dzisiejszych gimnazjalistów będą miały ich przekonania i wartości oraz postawa wobec problemów współczesnego świata. Relacje mię- dzy tymi dwiema grupami czynników nie zawsze dają się zaobserwować na pierwszy rzut oka. W dzieciństwie i pierwszych latach edukacji to rodzice najczęściej podejmują decyzje, nie- kiedy robią to wspólnie z dziećmi – częściej sami: doradzają wybór szkoły podstawowej i gimnazjum, wspierają zainteresowania, pomagają w rozwijaniu uzdolnień, wysyłając na dodatkowe zajęcia lub kursy. To oni także mają znaczący wpływ na postawy i poczucie wartości swoich synów i córek, na to, jakie są ich życiowe oczekiwania, formy spędzania wolnego czasu, marzenia o przyszłej pracy i zawodzie. Między innymi dlatego wybór szkoły ponadgimnazialnej jest taki ważny i trudny. Stanowi bowiem pierwszy krok do samodzielności: „„ zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej – takiej samej dla wszyst- kich, co powoduje, że młodzi ludzie przejmują role zarezerwowane dotychczas dla doro- słych. Z procesem tym wiąże się potrzeba uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym członkiem społeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie samodziel- ne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w nim rady niezależnie od innych; „„ oznacza konieczność odnalezienia się w podzielonym i zinstytucjonalizowanym spo- łecznym systemie, najpierw odnalezienia oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy. Dlatego tak ważne decyzje warto podejmować wspólnie. Rozmawiając, poznając sie- bie, szukając informacji, analizując je. Życzymy powodzenia!
 • 23.
 • 24. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikacjabezpłatna Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B 02-637 Warszawa tel. (022) 844 18 68 fax (022) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl