SlideShare a Scribd company logo
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników 
szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 
dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. 
Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie. 
Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” 
dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku 
szkolnym 2014/2015 naukę: 
1. Uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę 
w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych); 
2. Uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie 
nie będzie wyższy niż 539 zł netto; 
3. Uczniom szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych : 
a) słabowidzącym, 
b) niesłyszącym, 
c) słabosłyszącym, 
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas 
wymienionych szkół; 
4. Uczniom klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym: w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania; 
5. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 539 zł netto 
na osobę w rodzinie ucznia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 
(w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 
lub ekologicznej); 
6. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz 
dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić: 
· kl. II – III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł; 
· kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł;
· kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł; 
· kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, Technikum) - do kwoty 445 zł; 
· w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia 
specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum; 
· w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia 
ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 325 zł 
w szkole podstawowej, do 350 zł w gimnazjum, do 445 zł w szkole ponadgimnazjalnej; 
· w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć 
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić 
do 175 zł. 
Zasady udzielania pomocy: 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), 
pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 
albo pełnoletniego ucznia. 
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2014/2015 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół 
prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.). 
Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 1/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 1 sierpnia 2014 roku– obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 5 września 2014 
roku. 
Do wniosku należy dołączyć: 
Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć 
- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów; 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku - zamiast 
zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód 
na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku - zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. 
Akt prawny: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1024) 
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1024

More Related Content

Viewers also liked

Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Aga Szajda
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Aga Szajda
 
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 

Viewers also liked (19)

Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucji
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Adresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucjiAdresy ważnych instytucji
Adresy ważnych instytucji
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
Arkusz diagnostyczny-do-rozpoznawania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-eduka...
 
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
Arkusz obserwacyjny-zdolnego-przedszkolaka (2)
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 

More from Aga Szajda

Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Aga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
Aga Szajda
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Aga Szajda
 
Bn 2013
Bn 2013Bn 2013
Bn 2013
Aga Szajda
 
Norowrusy_profilaktyka
Norowrusy_profilaktykaNorowrusy_profilaktyka
Norowrusy_profilaktyka
Aga Szajda
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4
Aga Szajda
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2
Aga Szajda
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Aga Szajda
 
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych uczniaTabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (12)

Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 
Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)Rodzice spreed 01_2014 (4)
Rodzice spreed 01_2014 (4)
 
Bn 2013
Bn 2013Bn 2013
Bn 2013
 
Norowrusy_profilaktyka
Norowrusy_profilaktykaNorowrusy_profilaktyka
Norowrusy_profilaktyka
 
Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4Procedury cz.3 4
Procedury cz.3 4
 
Procedury cz.2
Procedury cz.2Procedury cz.2
Procedury cz.2
 
Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1Procedury szkolne cz.1
Procedury szkolne cz.1
 
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych uczniaTabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia
 

Informacja wyprawka szkolna

  • 1. Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę: 1. Uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych); 2. Uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto; 3. Uczniom szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych : a) słabowidzącym, b) niesłyszącym, c) słabosłyszącym, d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół; 4. Uczniom klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 5. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej); 6. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić: · kl. II – III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł; · kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł;
  • 2. · kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł; · kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, Technikum) - do kwoty 445 zł; · w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum; · w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 325 zł w szkole podstawowej, do 350 zł w gimnazjum, do 445 zł w szkole ponadgimnazjalnej; · w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 175 zł. Zasady udzielania pomocy: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.). Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 1/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2014 roku– obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 5 września 2014 roku. Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. Akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1024