SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Katarzyna Druczak
Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum
Jak pomóc rozwijać
skrzydła?
Jak pomóc rozwijać
skrzydła?
Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum
Katarzyna Druczak
Jak pomóc rozwijać skrzydła? — Broszura dla rodziców uczniów
gimnazjum
Wydawca
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
Autor
Katarzyna Druczak
Warszawa 2013
Copyright © Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ISBN: 978-83-64108-10-5
Łamanie, skład i druk
Pracownia C&C Sp. Z o.o.
www.pracowaniacc.pl
Druk publikacji zrealizowana w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, Priorytet III Wysoka ja-
kość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez
całe życie, 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza
ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej
zawartość merytoryczną.
3
SPIS TREŚCI
W jakim celu powstała ta broszura?	 4
Klasa I	 7
Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka.
W jaki sposób je wspierać?	 10
Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?	 14
Klasa II	 19
Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?	 22
Zawody. Co warto o nich wiedzieć?	 26
Klasa III	 29
Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?	 32
Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować?	 37
Zakończenie	 40
Bibliografia	 40
Netografia	 40
4
W jakim celu powstała ta broszura?
Drodzy Rodzice,
Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim
życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej czy też zawodu. Pro-
ces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla
Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat
edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli
będziecie mieć informacje m.in. o talentach/możliwościach/zainteresowaniach swoich dzieci,
o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach na rynku pracy.
Broszura ta jest częścią pakietu edukacyjnego Rozwijam skrzydła — poradnik metodyczny dla
wychowawców w gimnazjum z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, który w  sposób
kompleksowy ujmuje problem przygotowania młodzieży gimnazjalnej do dokonywania wyborów
edukacyjnych i zawodowych. Przygotowanie to odbywa się przy zaangażowaniu i współpracy
rodziców oraz nauczycieli wychowawców i samych uczniów (Waszych dzieci).
W niniejszej broszurze zawarto najistotniejsze informacje potrzebne do wsparcia dzieci w tym
trudnym okresie m.in. o tym, w jaki sposób podejmować decyzje, jak pomóc dzieciom rozpo-
znawać zainteresowania, talenty, uzdolnienia, które stanowią ich potencjał (zasoby) oraz gdzie
znaleźć informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i zawodach. Zagadnienia te będą omawiane
z Waszymi dziećmi podczas lekcji wychowawczych oraz z Wami podczas spotkań z wychowawcą
przez cały okres gimnazjum.
Na każdy rok nauki w gimnazjum zaplanowano cztery lekcje wychowawcze dla młodzieży oraz
dwa spotkania z rodzicami. W sumie w trakcie 3-letniej nauki Twojego dziecka weźmie ono
udział w 12-godzinnym programie przygotowującym do wyboru szkoły i zawodu, natomiast Wy,
Rodzice, weźmiecie udział w 6-godzinnym programie przygotowującym Was do wsparcia dzieci
w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce kształcenia. Więcej informacji o programie znajdziecie
w module pierwszym niniejszej broszury.
Pakiet edukacyjny został tak skonstruowany, aby umożliwić Wam, Rodzice, włączenie się
w proces przygotowania Waszych dzieci do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz zawodu.
Po zapoznaniu się z treścią broszury będziecie mogli wspierać Wasze dzieci w dokonywaniu
właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tj. pomagać im w odkry-
waniu własnych zainteresowań, zdolności, a także w dotarciu do rzetelnych
informacji o systemie edukacji oraz rynku pracy czy zawodach. W broszurze
można znaleźć informacje, z  których warto skorzystać podczas rozmów
z dziećmi, właśnie wtedy, gdy są rozważane różne pomysły dotyczące wybo-
rów edukacyjno-zawodowych.
dla kogo
ta broszura
czego mogę się
spodziewać
5
1
2
3
4
5
6
Kilka kroków prowadzących do wsparcia decyzji o wyborze przyszłej
ścieżki edukacyjnej i zawodowej Twojego dziecka
Kolejne moduły broszury to kolejne kroki, jakie wykonasz, wspierając swoje dziecko
w wyborach edukacyjno-zawodowych.
Oto 6 kroków wspierającego rodzica.
Krok pierwszy — zaangażuj się w działania szkoły i wychowawcy klasy.
Krok drugi — wspieraj swoje dziecko w podejmowaniu decyzji.
Krok trzeci — wspieraj w odkrywaniu siebie, swoich zasobów, szczególnie tych, które warto
wziąć pod rozwagę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.
Krok czwarty — wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza
tej dotyczącej wiedzy o zawodach.
Krok piąty — wspieraj w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. To ważne, by kolejne trzy/cztery
lata były owocnie wykorzystane.
Krok szósty — wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów.
Podsumowując, masz swój udział w kreowaniu kariery swojego dziecka.
Jak korzystać z broszury?
Broszura zawiera zbiór gotowych materiałów do wykorzystania podczas rozmów z  dziećmi
o przyszłej szkole czy zawodzie. Zaproponowane tematy poszczególnych modułów zostały przy-
gotowane tak, aby były zbieżne z omawianą tematyką lekcji wychowawczych i spotkań z rodzi-
cami organizowanych przez wychowawcę.
Wychowawca po każdym spotkaniu z rodzicami może udostępnić im omawiany przez siebie
powielony pakiet informacji z  poradnika bądź skierować rodziców na stronę internetową
KOWEZiU, gdzie dostępna jest jego elektroniczna wersja.
korzyści
z broszury
KLASAI
8
Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
9
Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
10
Klasa I 
Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka.
W jaki sposób je wspierać?
Zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca liczba informacji na
temat zawodów, ścieżek kształcenia powodują, że Twojemu dziec-
ku trudno jest samodzielnie określić dla siebie drogowskazy na przy-
szłość. Czym się zająć i co warto robić w życiu? To pytanie zapewne
pojawia się w jego głowie. Decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjal-
nej często odraczane są do trzeciej klasy gimnazjum. Zatem istnieje
spore ryzyko, że wybór ten będzie spontaniczny, pochopny i nieprze-
myślany, niemający wiele wspólnego z dalszymi planami życiowymi czy zawodowymi
dziecka. Aby zmniejszyć to ryzyko, niezbędne jest zaangażowanie zarówno Ciebie,
Twojego dziecka, jak i szkoły w proces podejmowania decyzji edukacyjnych i za-
wodowych. Efekty będą widoczne pod warunkiem nawiązania ścisłej współpracy
i komunikacji/wymiany informacji pomiędzy trzema partnerami: szkołą, uczniami/Twoim
dzieckiem i rodzicami. Aby urzeczywistnić powyższe założenie powstał pakiet edukacyjny
z zakresu przygotowania młodzieży w wieku gimnazjalnym do wyborów edukacyjno-zawo-
dowych pod nazwą Rozwijam skrzydła. W skład pakietu wchodzi poradnik dla nauczycieli
wychowawców wraz z filmami edukacyjnymi służący do realizacji zajęć zarówno z ucznia-
mi, jak i rodzicami oraz broszura informacyjna dla rodziców umożliwiająca dalsze utrwa-
lenie efektów pracy nauczyciela z młodzieżą w rodzinnym otoczeniu.
Wasze dzieci przez cały okres nauki w gimnazjum będą systematycznie przygotowywane do dal-
szego planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Propozycja tematów zajęć dla młodzieży w gimnazjum:
Utrwalenie pracy nauczyciela będzie możliwe w domu przez rodzica, który przygotuje do tego
wychowawca.
Propozycja tematów warsztatów prowadzonych przez wychowawców z rodzicami:
Rodzic jako doradca
Triada: rodzic-uczeń-szkoła
Nastolatek
Rozwój zawodowy
człowieka
program
zajęć
Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy
J.W. Goethe
	 1. Zmiana
	 2. Stres
	 3. Motywacja
	 4. Współpraca
(4 x 45 minut)
	 1. Jaki jestem?
	 2. Zainteresowania
	 3. Podsumowanie
wiedzy o sobie
	 4. Świat zawodowców
(4 x 45 minut)
	 1. Decyzje
	 2. Informacja zawodowa
	 3. Szkolnictwo
ponadgimnazjalne
	 4. Planowanie/cele
(4 x 45 minut)
1klasagimnazjum
2klasagimnazjum
3klasagimnazjum
	 1. Przygotowanie ucznia
do wyborów
edukacyjno-
-zawodowych
	 2. Proces
podejmowania
decyzji
(2 x 45 minut)
	 1. Jaki jest potencjał
mojego dziecka?
	 2. Co warto wiedzieć
o zawodach?
(2 x 45 minut)
	 1. Szkolnictwo
ponadgimnazjalne
	 2. Planowanie/cele
(2 x 45 minut)
1klasagimnazjum
2klasagimnazjum
3klasagimnazjum
11
Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
Triada: rodzic — uczeń — szkoła
Rys. 1. Triada: uczeń — szkoła — rodzice
Rodzic — pierwszy doradca
Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odnie-
sienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawo-
du czy uczeniem się. Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje
zawodowe w rodzinie, wartości wyznawane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe,
postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co
myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie gimnazjów, dokonując wyboru ścieżki eduka-
cyjno-zawodowej. To, co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę
dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. Informacje przekazywane przez ro-
dziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, któremu
uczniowie z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”. To właśnie rodzice w sposób świa-
domy bądź nieświadomy przekazują informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy
i własnych doświadczeń. Uczeń często to, co otrzymał od rodziców, może traktować jako coś
naturalnego, oczywistego, prawdziwego i nie budzącego wątpliwości.
Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka.
Środowisko rodzinne silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości.
uczeń (dziecko) szkoła
rodzice
Uczeń (dziecko) wnosi informacje o swoim potencjale,
swoje osiągnięcia i zaangażowanie.
Szkoła udziela wsparcia w trudnym momencie, jakim jest
dokonywanie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej przez
ucznia, w postaci zajęć z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Rodzice udzielają wsparcia swojemu dziecku w domu,
ponadto wnoszą swoją wiedzę, informacje na temat
dziecka, jego mocnych stron, ale także swoje postawy,
wartości i zaangażowanie we wspólną sprawę.
Dzięki wsparciu udzielanemu młodemu człowiekowi zarówno
w środowisku szkolnym, jak i w domu będzie miał on
poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie, że nie został
pozostawiony sam ze swoimi problemami.
triada
12
Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
Rodzicu, jak widać, możesz być główną inspiracją wyborów swoich dzieci nie tylko dlatego,
że dostarczasz modelowych wzorców jakiejś profesji, ale także ze względu na skalę bezpośred-
niego (nie)świadomego zaangażowania w proces wyboru zawodu przez swoje dzieci.
Oto kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygo-
towania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych.
•	 Obserwuj, jakie zajęcia pozaszkolne dziecko lubi, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi. Zain-
teresowanie przedmiotami szkolnymi, zajęciami pozalekcyjnymi mogą być kopalnią wiedzy
o jego pasjach. Towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na dostrzeżenie fazy
marzeń — zawodowych fantazji („będę piosenkarką, modelką”) poprzez fazę zainteresowań
(„interesuje mnie matematyka”) do krystalizacji pomysłów, skonstruowania projektu swojej
kariery zawodowej („interesują mnie samochody, zatem będę mechanikiem samochodowym,
potem diagnostą”).
•	 Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, traktuj go jak partnera w rozmowie, dowiedz się, jakie ma
pomysły, swoje propozycje na przyszłość.
•	 Motywuj dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji.
•	 Angażuj się w spotkania organizowane przez wychowawcę klasy w ramach przygotowanego
pakietu Rozwijam skrzydła.
•	 Korzystaj z pomocy specjalisty — doradcy zawodowego. Współpracuj z doradcą zawodowym.
Dostarczysz mu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat swojego dziecka, informacji, które
mogą być bardzo istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno-zawodo-
wej. Uzyskasz także cenne informacje na temat swojego dziecka.
Szkoła i jej rola
W szkole doradztwem zawodowym może zajmować się: szkolny doradca zawodowy, pedagog
szkolny, wychowawca klasy lub nauczyciel realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
Doradca zawodowy. Kto to jest? Gdzie można go znaleźć?
Doradca zawodowy jest to specjalista zajmujący się m.in. wsparciem młodzieży lub osób doro-
słych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Jego główne zadania to:
•	 udzielanie wsparcia w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych,
•	 organizowanie spotkań doradczych w ramach poradnictwa indywidualnego,
•	 organizowanie zajęć grupowych (np. warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne),
•	 diagnozowanie m.in. predyspozycji zawodowych oraz wsparcie w autodiagnozie ucznia,
•	 gromadzenie, udostępnianie informacji o zawodach, rynku edukacyjnym (oferty szkół, placó-
wek oraz innych podmiotów) oraz rynku pracy,
•	 wspieranie młodzieży, osób dorosłych poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.
Doradca zawodowy może być zatrudniony w różnych instytucjach i placówkach, jednak jego
główny cel się nie zmienia — wspiera w planowaniu kariery osoby będące w różnym wieku, znaj-
dujące się w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych. Jeśli potrzebujesz skonsultować się
z doradcą zawodowym, możesz go znaleźć w następujących miejscach:
•	 szkoła (w wielu szkołach funkcjonują tzw. Szkolne Ośrodki Kariery);
•	 poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
•	 Ochotnicze Hufce Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centrum Kariery,
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkt Pośrednictwa Pracy,
Klub Pracy;
•	 powiatowe urzędy pracy oraz działające przy PUP-ach Kluby Pracy;
•	 wojewódzkie urzędy pracy oraz działające przy WUP-ach Centra Informacji i Planowania Ka-
riery Zawodowej (głównie pomoc jest skierowana do osób bezrobotnych, ale młodzież planu-
jąca swoją przyszłość edukacyjną, zawodową czy wchodząca na rynek pracy może także liczyć
na pomoc);
13
Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
•	 Biura Karier (działające przy uczelniach);
•	 organizacje pozarządowe realizujące szereg projektów ze środków unijnych oraz specjalizu-
jące się w pomocy psychologicznej i doradczej.
Szukając wsparcia dla dziecka w wieku gimnazjalnym, warto w pierwszej kolejności poszukać
doradcy zawodowego w szkole czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w dalszej kolej-
ności kierować kroki do innych instytucji.
Warto wiedzieć, co dzieje się z Twoim dzieckiem w okresie gimnazjum
Wielki krok, który dokonuje się w rozwoju fizycznym i psychicznym nastolatka podczas
dojrzewania nie jest jedynym znaczącym wydarzeniem. Na czas dojrzewania przypada
także kolejne zadanie w postaci planowania własnej kariery. W tym wieku młody człowiek
podejmuje swoje pierwsze decyzje związane z przyszłym życiem zawodowym, dotyczą-
ce przyszłego zawodu, pracy. Jest to ważny czas samopoznania, poszukiwania przez młodego
człowieka odpowiedzi na podstawowe pytanie „Kim jestem?”. Nastolatkowie korzystają z tego,
co wiedzą sami o sobie, ale i od innych, szczególnie od rówieśników i osób bliskich, zwłaszcza
rodziców.
Rosnący i rozwijający się młody człowiek, w obliczu stojących przed nim „dorosłych” zadań, za-
czyna się przede wszystkim interesować tym, za kogo sam się uważa, a także tym, jak połączyć
role i umiejętności dotąd spełniane z aktualnymi wzorcami zachowań1
. E.H. Erikson uważa, że
jest to najważniejsza faza rozwoju osobowości. Nadrzędną potrzebą jest tożsamość funkcjonu-
jąca w opozycji do rozproszenia. Co to znaczy? Do tej pory dziecko funkcjonowało w różnych
rolach społecznych — ucznia, rówieśnika, syna. Nadeszła pora połączenia tych ról w jedną ca-
łość. W tym okresie człowiek doświadcza różnych sytuacji, poznaje wielu ludzi, eksperymentuje
z różnymi tożsamościami, zaczyna integrować swoje poprzednie i obecne tożsamości w sensow-
ne poczucie „ja”. Negatywny biegun tego wymiaru to zagubienie własnej tożsamości lub roli
społecznej. Młody człowiek — nastolatek szuka swojej tożsamości i odpowiedzi na nurtujące
go pytania: Kim jestem? Co chcę robić na tym świecie? Co jest dla mnie ważne? Bardzo często
nastolatek nie jest w stanie szybko znaleźć właściwych odpowiedzi, na które czekają zarówno
nauczyciele, jak i rodzice. Kryzys tożsamości sprawia, że dziecko czuje się zdezorientowane,
nie jest w stanie zrozumieć siebie oraz otaczającej rzeczywistości. Próbuje się w różnych sy-
tuacjach, poszukuje różnych obszarów zainteresowań, podąża za rówieśnikami, czasem nieko-
niecznie słusznymi ścieżkami, nawet wbrew woli bliskich. Zdarza się, że nastolatek staje się
bierny, idzie „na skróty” za rówieśnikami, za ich sugestiami. Ktoś, komu trudno jest uporać się
z kryzysem, trudno jest być zdolnym do dokonywania wyborów, także tych związanych z eduka-
cją i pracą. Osoba taka nie jest pewna siebie, a co dopiero swoich celów, planów, pomysłów „na
siebie”. Jeśli natomiast nastolatek pomyślnie pokona ten kryzys, to rozwinie poczucie własnej
tożsamości, indywidualności, pewności siebie i swoich dążeń. Dlatego budowanie tożsamości
jest jednym z najważniejszych celów społecznej aktywności nastolatka. I właśnie na taki oso-
bisty skomplikowany świat problemów ucznia nakładają się trudności związane z planowaniem
przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Jak mogę pomóc?
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem:
•	 „W czym mogę Ci pomóc?” — oczekiwania dziecka wobec rodziców w zakresie pomocy w po-
dejmowaniu decyzji edukacyjnej i zawodowej.
•	 „Nasze decyzje…” — opowieść rodziców na temat swoich decyzji edukacyjnych i zawodowych.
•	 „Kogo lubisz i jak współpracujesz z innymi” — relacje dziecka z rówieśnikami.
•	 „Kogo cenisz? Dlaczego?” — osoby znaczące w życiu dziecka.
•	 „Jak mogę Ci pomóc?” — oczekiwania dziecka wobec zaangażowania innych osób w pomoc
w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej.
1
E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
nastolatek
14
Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?
Co warto wiedzieć o procesie podejmowania decyzji?
Podejmowanie decyzji jest wszechobecne w naszym życiu — od wczesne-
go dzieciństwa do późnej starości. Całe życie to pasmo wyborów. Niekiedy
wybory dotyczą spraw błahych, czasem zaś trudnych i znaczących. Wiele
decyzji podejmujemy pod wpływem chwili, natomiast inne szczegółowo
analizujemy, ponieważ ich skutki mogą być nieodwracalne.
Dokonywanie wyborów może być nie lada wyzwaniem nie tylko dla osób dorosłych. Dlate-
go też nie możemy być zdziwieni, że na pytanie „Czego chcesz?”, „Co wolisz?” od nasto-
latka usłyszymy: „Nie wiem”, „Nie mam pewności”. Jak to zostało wcześniej wspomnia-
ne, trudność w podejmowaniu decyzji wynikać może między innymi z tego względu, że
towarzyszą temu konsekwencje, które trudno odwrócić. Stąd też propozycja modułu dotyczą-
cego dokonywania wyborów. Wiadomości o tym, jak podejmować decyzje, co jest niezbędne,
może zwiększyć szanse na ich trafność.
Jak przebiega proces podejmowania decyzji? Przede wszystkim skupiamy się głównie na trzech
elementach:
•	 celu,
•	 konsekwencjach,
•	 ryzyku, jakie wiąże się z podjęciem lub zaniechaniem podjęcia decyzji.
Dokonywanie wyboru wymaga analizy sytuacji, która polega na znalezieniu odpowiedzi na pyta-
nia: „Co chcę osiągnąć?” i „Jak zamierzam tego dokonać?”.
Rys. 2. Analiza sytuacji decyzyjnej (na podstawie: Cz. Noworol, W. Trzeciak, Metodologia tworzenia Indy-
widualnych Planów Działania, PARP, Warszawa 2004)
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają
od ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić
w życiu i tej decyzji się trzymał.
Alan Rickman
Decyzje
Fazy podejmowania decyzji
Trudności z decyzjami
Doradca zawodowy
skupiamy się
na celu
pamiętamy
o ryzyku
bierzemy pod uwagę
konsekwencje
Podejmując
decyzje
podejmowanie
decyzji
15
Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?
Jak przebiegają fazy podejmowania decyzji przedstawia poniższa tabela2
.
Tabela 1. Fazy podejmowania decyzji
Faza Działania
rozpoznania i nazywania Jaki jest problem decyzyjny?
Należy uzyskać informacje:
- wskazać źródło problemu;
- określić, na czym polega rozbieżność między
stanem obecnym a stanem pożądanym;
- wiedzieć, kiedy powstał problem decyzyjny;
- wyjaśnić, jakie były/mogły być przyczyny
powstania problemu decyzyjnego;
- wskazać, jakie występują ograniczenia
w rozwiązaniu problemu decyzyjnego.
projektowania możliwości, wariantów 1. Wyznaczanie celów
Nasze działania ukierunkowujemy na
realizację wyznaczonych celów.
Jakie są możliwe warianty rozwiązania
problemu decyzyjnego?
2. Analiza i prawidłowe zdefiniowanie
problemu
Zazwyczaj umożliwia to szukanie odpowiedzi
na pytanie: jak najlepiej wykorzystać
posiadane zasoby, by osiągnąć zamierzony
cel?
Do zasobów zaliczamy: nasze umiejętności,
wiedzę, predyspozycje, środki finansowe,
czas itd.
3. Sformułowanie kryteriów
Posłużą one do weryfikacji i oceny możliwych
rozwiązań. Ustalenie kryteriów jest ściśle
związane z zaplanowanymi celami.
Przykładowe kryteria oceny: łatwość
realizacji, stopień ryzyka, funkcjonalność.
wyboru Jaki wariant rozwiązania problemu
decyzyjnego jest dla nas najlepszy?
1. Weryfikacja i ocena każdego wariantu
wg przyjętych kryteriów, czyli odpowiedź
na pytanie, w jakim stopniu każde możliwe
rozwiązanie spełnia przyjęte kryteria.
2. Porównanie poszczególnych wariantów.
3. Wybór wariantu najlepszego.
Przy podejmowaniu decyzji warto mieć na uwadze racjonalność. Dotyczy ona postępowania za-
równo dzieci, jak i rodziców. Ważne jest, by decyzja miała szansę powodzenia, by doprowadziła
do optymalnego osiągnięcia zamierzonych efektów. I oczywiście, trzeba podejmować decyzje
odpowiedzialnie. Odpowiedzialność dotyczy także skutków podjętej decyzji. Każda decyzja nie-
sie za sobą określone konsekwencje. O tym warto rozmawiać z dziećmi.
2
Podaję za: www.junior.org.pl, pobrano 1.06.2013.	
fazy
podejmowania
decyzji
16
Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?
Każde podejmowanie decyzji, mimo najgłębszej analizy, może być narażone na niepowo-
dzenie.
Wyróżnia się dwa style decyzyjne: styl metodyczny oraz styl intuicyjny.
Styl metodyczny — charakteryzuje osoby, które:
•	podejmując decyzje, działają według określonych kroków, etapów lub schematów,
•	są świadome konsekwencji jakie niesie za sobą podjęcie lub niepodjęcie decyzji,
•	wcześniej starają się określić wszelkie ograniczenia,
•	 drobiazgowo analizują alternatywne rozwiązania,
•	 systematycznie poszukują dodatkowych informacji.
Osoby reprezentujące ten styl najczęściej dokonują wyboru zgodnie z następującymi etapami
(Robbins, 1998):
1)	definiowanie problemu,
2)	określenie kryteriów decyzji,
3)	ustalenie wagi kryteriów,
4)	opracowanie możliwych rozwiązań,
5)	ocena każdego rozwiązania według ustalonych kryteriów,
6)	ustalenie optymalnej decyzji3
.
Ten styl zakłada, że osoba podejmująca decyzję zna dobrze problem, rozumie go, zna konse-
kwencje i wie, że rozwiązywanie problemu nie jest ograniczone czasowo. W związku z tym może
wybrać tę możliwość, która przyniesie jej najbardziej wartościową korzyść. Ten model działania
sprawdza się w sytuacjach, w których mamy wiele potwierdzonych przesłanek.
Innym stylem działania jest podejście intuicyjne. Styl ten charakterystyczny jest dla
osób, które:
•	kierują się ogólnymi informacjami o sytuacji, a nie szczegółami,
•	wielokrotnie zmieniają problem i samą decyzję,
•	 równolegle rozważają różne możliwości podejmowania decyzji,
•	 nie działają według planu, etapów czy schematów,
•	 pobieżnie i zwykle szybko analizują różne rozwiązania.
Jak myślisz, który styl jest Tobie bliższy? Jak Wasze dzieci działają w codziennych sytuacjach?
Który model do nich pasuje?
O trudnościach w podejmowaniu decyzji
Podejmowanie decyzji może przysparzać trudności, ponieważ wiele aspektów, czynników,
sytuacji po prostu nie sposób przewidzieć. Niekiedy brakuje drogowskazów, wskazówek,
które mogą przyczyniać się do poczucia niepewności i lęku przed konsekwencjami. Jed-
nakże brak tych wskazówek nie zwalnia z podejmowania wielu wyborów, włącznie z tymi mają-
cymi znaczenie dla człowieka.
By poczuć się pewniej i zminimalizować ryzyko niepowodzenia w sytuacji dokonywania wy-
borów, specjaliści zachęcają, aby wybierać to, co jest możliwe i najlepsze w danej chwili
do osiągnięcia.
Podejmowanie decyzji powinno być realizowane indywidualnie, ponieważ każdy człowiek od-
powiedzialny jest za siebie, a sam proces decyzyjny jest ściśle związany właśnie z naszą wizją
przyszłości i celami, jakie sobie wyznaczamy, naszymi cechami i predyspozycjami, ale także
z sytuacją, w jakiej funkcjonujemy. Dzisiejszy nieprzewidywalny i często niespójny świat nie
3
A. Paszkowska-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa 2002.
styl
podejmowania
decyzji
styl
metodyczny
styl
intuicyjny
trudności
w decydowaniu
17
Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą?
ułatwia nam tego zadania. W poradnictwie zawodowym występuje wiele sposobów planowania
kariery zawodowej. Wśród nich propozycja, aby zachęcać młodych ludzi do tworzenia różno-
rodnych pomysłów  na swoje życie, nie zawsze związanych z dotychczasowymi planami, tak by
w sytuacji tak dużej niepewności mogli dokonać w danej chwili najkorzystniejszego wyboru.
Doradcy zachęcają do otwartości na okazje, wykorzystywania przypadkowych zdarzeń, do ela-
styczności, ciekawości i podejmowania ryzyka. Sposobem na dobre dla nas decyzje jest duża
świadomość swoich możliwości, umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji i pew-
na intuicja decyzyjna oraz dobra orientacja w sytuacji społecznej4
. O tym warto rozmawiać
z dziećmi. Zachęcać je do obserwowania świata, tego, co się dzieje wokół, z dużym wyczu-
ciem i ciekawością.
Zatem nie zawsze trzeba się obawiać podejmowania ryzykownych decyzji, można przecież je
skorygować bądź zmienić. Jednak nie zwalnia nas to ze starań, aby w każdej sytuacji umieć
wybrać najwłaściwszą. Dobrze jeśli dziecko ma świadomość, że może pojawić się konieczność
zmiany, korekty podjętej decyzji.
Podejmowanie decyzji jest ważnym procesem, który powinien doprowadzić do pomyślne-
go rezultatu. Trzeba zatem poświęcić temu działaniu sporo czasu.
Podsumowując, przy podejmowaniu decyzji warto:
•	 mieć świadomość, że decyzja musi zostać podjęta,
•	 mieć świadomość, że ostatecznie powinna być podjęta przez osobę zainteresowaną,
•	 rozważyć możliwie wszystkie czynniki wpływające na decyzję,
•	 rozważyć wszystkie możliwości,
•	 ocenić każdą możliwość,
•	 wybrać najlepszą możliwość.
Ty, jako Rodzic, możesz pomagać swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji, ale zarazem, pro-
mując ich autonomię i rozwój osobisty, pozostaw im wystarczająco dużo przestrzeni, by osta-
tecznie to one były tymi osobami, które decyzje podejmują!
Jak mogę pomóc?
Ćwiczenie 1
Porozmawiaj ze swoim dzieckiem:
•	 „Co może wpływać na Twoją decyzję” — czynniki, które dziecko uważa za ważne w procesie
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.
•	 „Zacznijmy od…” — jak się przygotować do podjęcia decyzji.
•	 „A może spotkanie z doradcą zawodowym?”
4
J.D. Krumboltz, A.S. Levin, K.E. Mitchell, Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities,
“Journal of Counseling and Development”, Spring 1999, Vol. 77.
„Kto” i „co”
a decyzje
KLASAII
22
Klasa II
Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?
Po raz kolejny kierowane jest zaproszenie do Was — Rodziców, byście po-
dejmowali działania mające na celu poznawanie potencjału swoich dzie-
ci. Informacje na temat zasobów dziecka mogą być bardzo przydatne pod-
czas podejmowania przez nie decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.
Uczeń dużo wie o sobie, ma też informacje z różnych zajęć odbywających
się w szkole. Warto dodać, że czerpie także z zasobów informacyjnych
swoich kolegów i koleżanek. Dlaczego zatem miałoby brakować w tej sy-
tuacji informacji uzyskanych od Was? Możecie bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim
samym. Tak jak już wcześniej sygnalizowano, jesteście tymi osobami, które obserwują dziecko
w czasie wykonywania różnych zadań, obowiązków czy rozmaitych codziennych sytuacji. Je-
steście w stanie dostrzec u swoich dzieci pewne tendencje, które są nie do zobaczenia w sytu-
acjach incydentalnych w szkole. Można powiedzieć, że Wasza rola w rozpoznawaniu potencjału
dziecka jest nie do przecenienia.
Co można obserwować, o czym rozmawiać ze swoim dzieckiem?
Zainteresowania
Każdy człowiek ma zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mówić.
A. Gurycka definiuje zainteresowania jako „względnie trwałą, obserwowalną dążność do
poznawania otaczającego świata, przybierającą postać ukierunkowanej aktywności po-
znawczej o określonym nasileniu, przejawiającą się w selektywnym stosunku do otaczających
zjawisk”5
. Zatem obserwacja dziecka może służyć temu, że dostrzeżemy wyraźną jego koncen-
trację, np. na określonych przedmiotach szkolnych, zagadnieniach czy zajęciach pozalekcyj-
nych. Określenie zainteresowań służy rozwinięciu samoświadomości ucznia, sprzyja identyfi-
kacji z wybranymi obszarami zawodowymi oraz stymuluje do poszukiwań zawodowych. Jak już
wcześniej wspomniano zainteresowania są względnie stabilne w czasie, ale podlegają wpływowi
środowiska. Motywują do zgłębiania tego, co stanowi przedmiot zainteresowania. Jeśli człowie-
ka coś interesuje, to chętnie się tego uczy i rozwija w tym zakresie swoje umiejętności. U dzieci
też można zaobserwować związki między ich zainteresowaniami a tym, czego lubią się uczyć
i czego doświadczać. Na przykład jeśli dziecko interesuje się biologią, to chętnie bierze udział
w konkursach z tej dziedziny, angażuje się w zajęcia koła biologicznego. Takich działań może nie
podjąć dziecko, które twierdzi, że biologia to strata czasu.
Zdolności
Zdolność można traktować jako pewną sprawność do wykonywania czynności lub możli-
wości, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. Najczę-
ściej wyróżnia się zdolności ogólne, do których zalicza się inteligencję, spostrzegawczość,
wyobraźnię, zręczność i zdolności specjalne ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, ma-
tematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe6
. Zdolności stanowią te różnice
między ludźmi, które decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu przy jed-
nakowej motywacji i uprzednim przygotowywaniu się. Warto o zdolnościach rozmawiać z dzieć-
mi, gdyż one kojarzą je głównie z działalnością artystyczną. Na pytanie „Kogo można uznać za
5
A. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978.
6
Za: B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo szkolne PWN, War-
szawa 1997.
Ważniejsze jest, co ty myślisz o sobie samym, niż to,
co o tobie myślą inni.
Seneka
Zainteresowania
Uzdolnienia
Temperament
Cechy charakteru
Wartości
Stan zdrowia
zainteresowania
zdolności
23
Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?
osobę zdolną?” zwykle można usłyszeć odpowiedzi „Osobę, która pięknie rysuje”, „Kogoś, kto
rewelacyjnie śpiewa”. A przecież dziecko może być uzdolnione językowo, bo szybko i efektyw-
nie uczy się języków obcych albo interpersonalnie, bo ma łatwość nawiązywania kontaktów,
radzi sobie z wystąpieniami na forum, czuje się wśród ludzi jak ryba w wodzie. Takie właśnie
przejawy uzdolnień u dzieci można wykorzystać podczas planowania dalszej kariery uczniów.
Umiejętności
Umiejętności rozumiane są jako „gotowość do świadomego działania, oparta na wiedzy
oraz konkretnym ruchowym opanowaniu określonych czynności z możliwością dostoso-
wania ich do zmiennych warunków”7
. Można zastanawiać się nad tym, co umie robić
dziecko. Oczywiście, trudno tu mówić o umiejętnościach zawodowych, choć zdarzają się ucznio-
wie, którzy mają pewne umiejętności, bo czymś konkretnie się interesują (np. informatyką, mo-
toryzacją). Często podpatrują osoby wykonujące interesujące ich zawody, spotykają się z nimi
i wtedy można zaobserwować już pewne przykładowe umiejętności zawodowe. Rodzice mogą
zaobserwować u swoich dzieci także inne umiejętności, które można nazwać ponadzawodowymi
czy kluczowymi. To takie umiejętności, które są ważne na współczesnym rynku pracy, a trudno
je przyporządkować tylko do jednego ściśle określonego zawodu, np. umiejętności komunika-
cji, radzenie sobie ze stresem, wyszukiwania informacji, zarządzania czasem, planowania itd.
Posiadane umiejętności to ważna przesłanka składająca się na zbiór informacji o sobie. Jeśli
dojdziecie, Rodzice, do wniosku, że niewiele możecie tu wymienić, to nic takiego. Uczeń gim-
nazjum jest w sytuacji rozwoju, nabywania wielu umiejętności. Wtedy warto raczej pytać go
o to, jakimi umiejętnościami jest zainteresowany, co chciałby umieć robić. Powodzenia w po-
szukiwaniach!
Wartości
Wartości to podstawowe kryterium — przewodnik w  kształtowaniu postaw człowieka
w stosunku do wydarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi. Są źródłem motywacji i osobi-
stych standardów działania w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest
godne pożądania, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy. Jeśli dla kogoś wartością
jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, w którym będzie można tę wartość realizować.
Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami.
Co cenią sobie Wasze dzieci? Zazwyczaj wartości nie funkcjonują pojedynczo, lecz w świado-
mości ludzi tworzą określone układy, co prowadzi do utworzenia się indywidualnego systemu
wartości. Zakłada się, że każdy system wartości jest zbudowany hierarchicznie, a z tego wynika,
że niektórym wartościom w tym systemie można przyznać wyższą rangę. Jednak ów porządek
hierarchiczny nie musi być trwały. Ocena własnej hierarchii wartości jest elementem określania
prawidłowych wyborów życiowych; służy rozwijaniu samoświadomości dziecka. O wartościach
trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowy-
mi. Raczej kojarzą je z literaturą. A przecież jeśli ktoś ceni sobie niesienie pomocy innymi, an-
gażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to jest to wskazówka, że może siebie lokować
w pewnej ściśle określonej grupie zawodów społecznych. Propozycja podejmowania rozmów
z dziećmi na temat wartości przez nie cenionych może być źródłem inspiracji do myślenia o za-
wodzie w kontekście ważnych dla dziecka wartości.
Temperament
Temperament to zespół charakterystycznych dla jednostki pozaintelektualnych właściwości psy-
chicznych w istotnym stopniu zdeterminowanych genetycznie. (…) względnie stałych i pierwot-
nie biologicznie zdeterminowanych właściwości organizmu, które przejawiają się w poziomie
energetycznym i charakterystyce czasowej zachowania8
, innymi słowy jest to zespół względ-
7
E. Goźlińska, Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1997.
8
J. Strelau, Temperament i inteligencja, [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1992.
wartości
umiejętności
24
Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?
nie stałych cech, takich jak: pobudliwość, siła i szybkość reagowania, dotyczy głównie emocji
i czynności ruchowych przejawiających się w różnych formach działania jednostki (m.in. w ak-
tywności, podatności na zmęczenie, odporności na stres, stałości uczuć). Jest najbardziej bio-
logiczną częścią osobowości człowieka. Podłoże temperamentu stanowi układ nerwowy. Cechy
temperamentu uzależnione są od odziedziczonych i wrodzonych właściwości układu nerwowego
i tylko w nieznacznym stopniu są podatne na wpływy otoczenia, dlatego należą do cech indywi-
dualnych. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych
po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Jedni niezwykle łatwo nawiązują kontakt
z ludźmi, inni wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice w reagowaniu na te same bodźce
związane są właśnie z temperamentem. Stąd np. trudno sobie wyobrazić kogoś, kto jest żywio-
łowy, bardzo ekspresyjny, lubi mieć urozmaicone zadania, wielość kontaktów, w pracy laboran-
ta, która wymaga spokoju, dużej koncentracji na zadaniu często naznaczonym powtarzalnością.
Obserwacje w tym zakresie także mogą dostarczyć wielu spostrzeżeń przydatnych w szukaniu
pomysłów na karierę zawodową dziecka.
Cechy charakteru
Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w któ-
rych wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania
(…)9
. To właściwy dla danej jednostki zespół względnie stałych cech osobowości określa-
jący jej stosunek do własnych zadań (np. solidność), do innych ludzi (np. życzliwość) i samego
siebie (np. zarozumiałość)10
.
O  ile cechy temperamentu są uwarunkowane czynnikami genetycznymi i  raczej nie ulegają
modyfikacji, o tyle cechy psychiczne składające się na charakter można kształtować, można
nad nimi pracować. I to jest optymistyczne. Właściwości charakteru możemy określić poprzez
samoobserwację, czyli analizę stosunku, jaki mamy do siebie, szkoły, innych ludzi i rzeczy. Są
one zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które jesteśmy w stanie kon-
trolować, wpływać na nie i je kształtować. Dlatego w przypadku charakteru mówimy o dobrych
i pożądanych cechach, stanowiących nasze mocne strony, i o naszych słabych stronach, nad
którymi należy pracować. Planując drogę życiową/zawodową, warto je poznać. Do tego moż-
na oczywiście zachęcać także dzieci. Na przykład jeśli ktoś jest bardzo dokładny, staranny to
odnajdzie się prędzej w zawodach wymagających dużej precyzji niż ktoś, dla kogo są to cechy
zupełnie obce. Dziecko, które raczej nie należy do kreatywnych, pomysłowych osób może mieć
trudności z zawodami wymagającymi innowacyjności.
Możliwości intelektualne
Analizując potencjał dziecka, szczególnie wtedy, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgim-
nazjalnej, zawodu warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dziecka.
•	Jakie ma oceny szkolne?
•	 Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności?
Na powyższe pytania można poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem.
Stan zdrowia
Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to trzeba zapytać lekarza,
czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Zawód,
który wybierze uczeń, nie może kolidować ze stanem zdrowia. To też jest ważne!
9
Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
10
Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
cechy
charakteru
możliwości
intelektualne
stan
zdrowia
25
Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego?
Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem:
•	 „Twoje zasoby…” — potencjał dziecka. Jego znaczenie w dokonywaniu wyboru szkoły,
zawodu.
•	 „Twoje ulubione przedmioty szkolne” — przedmioty szkolne, które dziecko lubi.
•	 „Jakie są Twoje mocne i słabe strony?” — co dziecko myśli o sobie?
•	 „Twoje mocne strony to…” — opowieść rodziców o dziecku, jego atutach, które warto prze-
analizować pod kątem zawodowym.
porozmawiajmy
26
Zawody. Co warto o nich wiedzieć?
Co warto wiedzieć o zawodach i gdzie szukać informacji?
Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpu-
jącej informacji o zawodach. Aby móc dokładnie wskazać różnice, zakresy
zadań spotykane w każdym z branych pod uwagę zawodów, ważne jest
skorzystanie z zasobów informacji zawodowej.
Starajmy się dowiedzieć jak najwięcej o zawodzie, którym dziecko jest zainteresowane.
Jakich informacji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze, jeśli dziecko
oraz rodzic dowie się:
•	 co robi osoba wykonująca dany zawód, jakie ma zadania zawodowe, jakie wykonuje czynności
zawodowe,
•	 jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,
•	 w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,
•	 jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego
zawodu głównie ze względu na stan zdrowia),
•	 jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,
•	 jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie,
•	 jakie są szanse na znalezienie pracy,
•	 czy mogą dany zawód wykonywać osoby niepełnosprawne11
.
Gdzie szukać informacji o zawodach?
Istnieją różne źródła informacji o zawodach. Warto korzystać z rzetelnych i aktualizowa-
nych źródeł informacji, takich jak np.:
•	 Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. W infor-
matorze opisano 191 zawodów, które można zdobyć, kształcąc
się w  różnych typach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych.
Informator jest dostępny w  wersji elektronicznej na stronie:
www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia.
•	 Klasyfikacje zawodów — Istnieją dwie klasyfikacje opracowane na potrzeby rynku pracy —
Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz opracowana na potrzeby
edukacji zawodowej — Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.
•	 Baza opisów zawodów i specjalności dostępnych na rynku pracy — umożliwia wyszukiwanie
zawodu według jego kodu i nazwy. Ta baza pozwala zapoznać się z opisem zawodu przygoto-
wanym według schematu: synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe. Opisy
zawodów są dostępne na stronie: www.psz.praca.gov.pl.
•	 Filmy o zawodach — dostępne są na stronie www.koweziu.edu.pl
•	 Urzędy pracy — jeśli chcemy pozyskać informacje o  lokalnym i  krajowym rynku pracy,
np. o zawodach nadwyżkowych (na które nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które
jest zapotrzebowanie), to znajdziemy je w urzędach pracy. Ich wykaz znajduje się na stronie
www.psz.praca.gov.pl.
Jak widać, źródeł informacji jest wiele. Poszukiwanie informacji o zawodach może być działa-
niem podjętym razem z dzieckiem. Czas poświęcony na wspólną pracę może być bazą do roz-
mów, analizy pomysłów na karierę zawodową dziecka.
11
Ostatni punkt oczywiście analizujemy wtedy, kiedy dziecko jest niepełnosprawne.
Człowiek rośnie w grze o wielkie cele.
F. Schiller
Zawody
Źródła informacji o zawodach
Sposoby zbierania informacji
o zawodach
co warto
wiedzieć
o zawodach
źródła
informacji
o zawodach
27
Klasa II. Zawody. Co warto o nich wiedzieć?
Sposoby zbierania informacji o zawodach
W jaki sposób można pomóc dzieciom zbierać informacje o zawodach? Jako Rodzice mo-
żecie:
•	 poprosić pedagoga, wychowawcę, by zorganizował spotkania z przedstawicielami za-
wodów, które interesują Wasze dzieci,
•	 zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która
zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach,
•	 wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informa-
cji zawodowej; są to np. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy wojewódz-
kich urzędach pracy, powiatowe urzędy pracy,
•	 zajrzeć na strony www wyżej wymienionych przykładowych instytucji,
•	 odwiedzać strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych,
•	 zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,
•	 brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy,
•	 uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgim-
nazjalnych,
•	 sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek,
•	 korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami,
•	 korzystać z Internetu, odwiedzić strony z katalogami zawodów bądź testami pomagającymi
wybrać zawód np. wykorzystywać tzw. pocztę pantoflową.
Jak widać sposobów zdobywania informacji o  zawodach jest wiele. Warto wybrać te, które
uznamy za ciekawe i przydatne. Nie szczędźmy czasu dla dzieci w tym zakresie. Ta inwestycja
zapewne zaprocentuje w przyszłości satysfakcją z wykonywania przez nie wymarzonego zawo-
du. Jest to przecież możliwe.
Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem:
•	 „Jaki zawód Cię interesuje? Co chciał(a)byś robić?” — ciekawe zawody i ich charakte-
rystyki.
•	 „Gdzie znajdziesz informacje?” — zasoby informacji o zawodach.
•	 „Wybór zawodu — jak się do niego przygotować?”
•	 „Jaka jest Twoja decyzja?” — wybieramy zawód.
jak gromadzić
informacje?
porozmawiajmy
KLASAIII
32
Klasa III
Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
Jaką szkołę wybrać po gimnazjum?
Kiedy dziecko ma za sobą etap zbierania informacji o sobie, dokonało już
pewnego rozeznania w zawodach, wtedy pojawia się konieczność zapo-
znania się ze szkołami, które będą miały adekwatną ofertę do potrzeb
i  oczekiwań zainteresowanego. Jaki typ szkoły będzie odpowiedni dla
Twojego dziecka, jego zainteresowań, możliwości i predyspozycji? Jaki
typ szkoły powinno wybrać Twoje dziecko, aby zdobyć wymarzony zawód? W niniejszym
module zamieszczono strukturę szkolnictwa w Polsce, tak by każdy mógł zorientować się,
jakie są drogi prowadzące do zdobycia zawodu.
Rys. 3. Struktura szkolnictwa w Polsce (za: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl)
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej może nastręczać trudności, ale będzie on łatwiejszy, jeśli
dziecko się do niego przygotuje przy pomocy rodziców.
Typy szkół ponadgimnazjalnych
Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych:
•	liceum ogólnokształcące,
•	technikum
•	zasadnicza szkoła zawodowa.
Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?
Szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egza-
minu maturalnego. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończe-
niu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się
o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania
się o przyjęcie na studia wyższe.
Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy
sprawia radość.
P. Kline
Typy szkół
ponadgimnazjalnych
Źródła informacji
zawodowej
Rekrutacja do szkół
struktura
szkolnictwa
w Polsce
typy szkół
ponadgimna-
zjalnych
liceum
ogólnokształcące
Opracowanie J. Ksieniewicz
Szkoła
podstawowa
(6 lat)
Gimnazjum
(3 lata)
Liceum
ogólno-
kształcące
(3 lata)
Technikum
(4 lata)
Szkoła
policealna
(od 1 do 2,5 roku)
Egzamin
dojrzałości
(matura)
Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje
zawodowe
Egzaminy
eksternistyczne
osoby
pełnoletnie
(nie uczniowie)
Kwalifikacyjne
kursy
zawodowe
Zasadnicza
szkoła
zawodowa
(3 lata)
Gimnazjum
dla
dorosłych
Liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
33
Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
Młodzi ludzie sądzą, że wybór liceum pozwala im na odroczenie decyzji o wyborze zawodu o kilka
lat. Warto uświadomić im, że to nie do końca słuszne rozumowanie. Zgodnie z wprowadzonymi
przed dwoma laty zmianami, po ukończeniu pierwszej klasy licealiści muszą zdecydować, których
przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przed-
miotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z któ-
rych wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Jeżeli uczeń chce
w przyszłości studiować fizykę, to właśnie tego przedmiotu (oraz matematyki) powinien się uczyć
w zakresie rozszerzonym i zdawać z fizyki maturę. Jeżeli zrealizuje fizykę w zakresie podstawo-
wym, czeka go dużo dodatkowej pracy przed maturą. Szukanie pracy bezpośrednio po liceum
może przysporzyć trudności, ponieważ ta szkoła nie daje kwalifikacji zawodowych. Jeżeli absol-
went liceum nie zdecyduje się na studia, to najlepiej zrobi, wybierając jakiś zawód nauczany
w szkole policealnej lub decydując się na kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Co warto wiedzieć o technikum?
Nauka w technikum trwa cztery lata. Szkoła łączy zalety kształcenia zawodowego i ogól-
nego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać:
•	 maturę i 
•	 dyplom zawodowy.
W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe; 50% zajęć realizowanych w kształ-
ceniu zawodowym stanowi kształcenie praktyczne. W technikach, podobnie jak w zasadniczej
szkole zawodowej, w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu — na
poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami. W trakcie
nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe i po każdym zdanym otrzymuje świadec-
two potwierdzające daną kwalifikację zawodową. Po ukończeniu technikum otrzymuje dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie uczeń technikum może przystąpić do eg-
zaminu maturalnego. Następnie po uzyskaniu matury ma otwarte drzwi zarówno na studia wyż-
sze, jak i na rynek pracy. Absolwenci często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim
wyuczonym w technikum zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, któ-
rzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani
kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się zmienić zawód, to również jest to
możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły po-
licealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem
lub innym niż zawód wyuczony w technikum.
Technikum zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na uczelniach
politechnicznych). Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tema-
tycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku
na studiach wyższych. Dobry zawód jest dzisiaj w cenie. Absolwent technikum może oczywiście
łączyć pracę zawodową ze studiami, co dla wielu uczniów stanowi ważny argument na rzecz
wyboru tego typu szkoły.
Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej?
Nauka w zasadniczych szkołach zawodowych trwa trzy lata. W programie są zarówno przed-
mioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny. Po trzech latach
nauki i zdaniu wszystkich egzaminów (jednego lub więcej w zależności od zawodu) potwier-
dzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy.
To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i podjęciem pracy.
Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można oczywiście kontynuować naukę w liceum
ogólnokształcącym dla dorosłych albo zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć
dodatkowe kwalifikacje. Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po
ukończeniu szkoły zawodowej — można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie,
a dopiero potem wrócić do nauki.
technikum
zasadnicza
szkoła
zawodowa
34
Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
W zasadniczej szkole zawodowej dużą liczbę godzin stanowią zajęcia praktyczne, które służą
przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki.
Gdzie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych?
Wraz z dziećmi możecie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. Mogą to być:
•	 spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
•	 instytucje, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
•	 strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych,
•	 rodzina, znajomi, starsi koledzy i koleżanki dziecka,
•	 nauczyciele,
•	 targi edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych,
•	 tzw. drzwi otwarte szkół, akcje promocyjne szkół,
•	 informatory szkolne, broszury, ulotki,
•	 rankingi szkół ponadgimnazjalnych,
•	 prasa lokalna (szczególnie w okresie rekrutacji są w niej dostępne informacje o szkołach po-
nadgimnazjalnych),
•	 media (filmy, reportaże, informacje związane tematycznie ze szkołami).
Poszukując informacji o szkołach, możemy skorzystać z następujących stron internetowych:
•	 www.koweziu.edu.pl
•	 www.ore.edu.pl
•	 www kuratorium oświaty w danym województwie.
Jak wygląda rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych?
To, w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli
władz miasta czy powiatu. Informację o sposobie rekrutacji można uzyskać od władz sa-
morządowych oraz w szkołach — także w gimnazjum.
Może on być tradycyjny, czyli realizowany poprzez złożenie dokumentów w najwyżej trzech
szkołach lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, w którym dokonuje się wyboru szkół.
Wówczas dokumenty składa się tylko w jednej szkole.
Terminy dotyczące rekrutacji mogą się różnić w zależności od województwa. Mogą też być nieco
inne dla naborów prowadzonych tradycyjnie i drogą elektroniczną.
Ważne jest, by uczeń pamiętał o terminie:
•	 składania podań o przyjęcie,
•	 dostarczenia kopii dokumentów,
•	 ogłoszenia przez szkołę wstępnych wyników rekrutacji,
•	 potwierdzenia przez zakwalifikowanych kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez
dostarczenie oryginałów dokumentów,
•	 ogłoszenia wyników rekrutacji,
•	 ogłoszenie dodatkowego naboru w przypadku, kiedy pozostały jeszcze wolne miejsca.
Oczywiście, kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa komplet dokumentów. Najczęściej są
wymagane:
•	 podanie przygotowane według ustalonego wzoru,
•	 zwykle dwa zdjęcia,
•	 świadectwo ukończenia gimnazjum,
•	 zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
•	 zaświadczenie lekarskie (wymagane zazwyczaj w technikach i zasadniczych szkołach zawo-
dowych).
rekrutacja
do szkół
ponadgimna-
zjalnych
35
Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
Znaczenie informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym
Gromadzenie różnych informacji jest ważne w życiu każdego człowieka w zależności np. od
tego, jakie są jego zadania. Uczeń potrzebuje informacji o szkołach ponadgimnazjalnych szcze-
gólnie będąc w klasie trzeciej. Po pierwsze, uczeń poszukuje wówczas pomysłu na swoją karierę
zawodową. Po drugie, przygotowuje się do ukończenia gimnazjum i przystępuje do poszukiwa-
nia nowej szkoły. Ale nie każdej. Po trzecie, chodzi o to, by wybrać szkołę, która będzie sta-
nowić bazę do przyszłego życia zawodowego ucznia. Zatem podejmowanie tematu związanego
z poznawaniem ścieżek kształcenia to kolejna inwestycja w ucznia, w jego przyszłość edukacyj-
no-zawodową.
Bardzo ważne jest, by uczeń łączył informacje o typach szkół ponadgimnazjalnych z informacja-
mi o zawodach, o tym, co chciałby w przyszłości robić zawodowo.
Czym się kierować, wybierając szkołę ponadgimnazjalną?
Aby dobrze wybrać szkołę, dziecko powinno się kierować:
•	 informacjami o sobie (czy to dla mnie?),
•	 informacjami o swoich możliwościach intelektualnych (trzeba pamiętać, że dostanie się do
danej szkoły to jedno, a bycie jej uczniem to drugie),
•	 ofertą edukacyjną/zawodową szkoły (jej zgodnością z  zainteresowaniami, uzdolnieniami
itp.),
•	 informacjami o przedmiotach rozszerzonych (w przypadku liceum ogólnokształcącego i tech-
nikum),
•	 wynikami nauczania (informacje o maturach, egzaminach potwierdzających kwalifikacje za-
wodowe),
•	 wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole,
•	 osiągnięciami szkoły, np. w olimpiadach, konkursach zawodowych, turniejach,
•	 informacjami (w przypadku szkół zawodowych) o tym, czy szkoła współpracuje z pracodaw-
cami,
•	 w  przypadku liceum ogólnokształcącego o tym, co kryje się pod nazwą pięknie, bajkowo
brzmiącej nazwy profilu (co oferuje i do czego nam się przyda?),
•	 informacjami o zajęcia dodatkowych, które proponuje szkoła.
Czy do zawodu prowadzą różne drogi?
Oczywiście, do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dzieckiem wybrać tę opty-
malną, mając na uwadze jego zasoby, możliwości intelektualne, obecną sytuację życio-
wą, rodzinną. Warto dokonać wyboru takiej szkoły, która będzie sprzyjała jego rozwojo-
wi, niejako będzie „skrojona” na jego miarę. Poniżej można zapoznać się z przykładam różnych
ścieżek prowadzących do zawodu. Opracowanie pokazuje różne możliwości zdobycia zawodu in-
żyniera mechatronika. Po co? By zobaczyć, na czym polega projektowanie ścieżek zawodowych.
różne drogi
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła zawodowa: monter mechatronic
Liceum dla dorosłych
Studia wyższe: mechatronika
LUB
36
Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć?
To tylko niektóre drogi prowadzące do zdobycia zawodu inżyniera mechatronika. Do każdego
z zawodów prowadzi przynajmniej kilka ścieżek. Przykłady wskazują, że możliwości jest wiele.
Zatem warto przygotować kilka różnych pomysłów i wybrać ten, który będzie dla dziecka atrak-
cyjny, ale też możliwy do realizacji.
Każdy absolwent może szukać pracy po zasadniczej szkole zawodowej, po technikum lub po
ukończeniu studiów wyższych. Będzie mógł aplikować na różne stanowiska pracy zależnie od
zdobytego wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji.
Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem:
•	„Jaki typ szkoły chcesz wybrać?” — typy szkół ponadgimnazjalnych.
•	„Jakie są drogi prowadzące do zdobycia wymarzonego zawodu?”
•	Zaprojektuj swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową.
Gimnazjum
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Gimnazjum
Technikum: technik mechatronik
Liceum ogólnokształcące
Szkoła policealna: technik mechatronik
Studia wyższe: mechatronika
Studia wyższe: mechatronika
Studia wyższe: mechatronika
LUB
LUB
porozmawiajmy
37
Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować?
Po co planować?
Na początek ktoś mógłby zapytać, czy warto dzisiaj planować? Oczywiście,
niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, warto szukać pomysłów
dla siebie. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką drogę obraliśmy, jak
zaplanowaliśmy naszą przyszłość. Od nas najwięcej zależy.
Zdarza się, że coś zaplanujemy i nie uda się tego zrealizować — trzeba mieć tego świado-
mość. Aby przedstawić sprawę obrazowo, można powiedzieć tak: kiedyś braliśmy kartkę
papieru i robiliśmy plan. Dzisiaj ten sposób jest nadal aktualny. Tylko warto dokonać pew-
nej modyfikacji. Weźmy kartę, ołówek i gumkę do ścierania. Dlaczego? Bo zapis wykonany
długopisem w sytuacji zmiany, niespodziewanych okoliczności nie zostanie usunięty. Pozostanie
w miarę trwały ślad. Natomiast ślad po ołówku zostanie niewielki, prawie niezauważalny. I wła-
śnie o to chodzi, by planować, ale też mieć świadomość konieczności podążania za zmianą, za
szansą czy okazją. Wtedy dokonujemy korekty, nanosimy poprawki itp. I mamy poczucie, że
jest to nasze działanie. Takie spojrzenie na planowanie odpowiada czasom i takie podejście
sprawia, że nasza łódka płynie w określonym kierunku, czasem go zmieni, ale dotrze do celu,
który będzie nasz, osobisty. Ponadto da nam szansę podążania w kierunku tego, na czym nam
najbardziej zależy. Do takiego podejścia warto zachęcać dzieci.
Są oczywiście osoby, które stwierdzą, że nie warto planować czy zastanawiać się nad przyszło-
ścią. Tak się zdarza, że niektórzy żyją chwilą, z dnia na dzień, czekają na to, co się wydarzy.
Dodatkowo, jeśli zapadnie zgoda na to, aby ich wybory dokonywane były przez inne osoby, to
trzymajmy kciuki, by ich łódki nie wywróciły się, bo nie sprawdzili prognozy pogody, nie przy-
gotowali się do swojej wyprawy w przyszłość. Na przykład jeśli dziecko wybiera zawód, szkołę,
to warto sprawę przemyśleć, zebrać potrzebne informacje o sobie, zawodach, szkołach; podjąć
świadomą decyzję. Wtedy można być pewnym, że przyszłość da się oswoić.
Jak planować karierę?
Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą człowieka do działania mającego
na celu osiągnięcie określonego efektu. Aby plan mógł być zrealizowany, warto zwrócić uwagę
przynajmniej na kilka spraw:
•	 należy zadbać o cel, powinien on być ściśle określony,
•	 jeśli jest kilka celów, to warto je uporządkować, zacząć realizację od tego, który człowiek
uzna za najważniejszy,
•	 powinien być realny, tj. w granicach aktualnych możliwości danej osoby w danej sytuacji,
•	 trzeba dokonać przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystać podczas
realizacji planu, a więc osiągnięcia celu,
•	 konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie,
•	 powinien zawierać dokładne określenie działań na jeden dzień (lub tydzień) tak, by można
było dokładnie sprawdzić, czy cel na ten dzień/tydzień został osiągnięty,
•	 należy kontrolować osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizacji planu, porównywać
je z zamierzonym celem,
•	 gdy pojawia się konieczność dokonywania zmian w planie, reagować,
•	 trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą spowodować konieczność dokonywania zmian
w planach,
•	 warto siebie pytać, czy cel, do którego prowadzi plan, jest dla nas ważny itd.
Skup całą swą energię na jednym celu. Powiedz sobie
Zrobię to
D.J. Schwartz
Planowanie, plan
Cele, ich cechy
Formułowanie celów
czy planować?
38
Klasa III. Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować?
Podsumowując, plany warto mieć, ponieważ to one stanowią pewnego rodzaju drogowskazy
prowadzące do celu. Trzeba je weryfikować, zmieniać, dostosowywać, by zwiększyć prawdopo-
dobieństwo osiągnięcia sformułowanego celu. Dzięki planowaniu mamy możliwość pełnego, ca-
łościowego oglądu sytuacji. Można zaryzykować sąd, że jeśli nie podejmujemy planowania drogi
do celu, to z trudnością dostrzeżemy zarówno przeszkody, jak i ułatwienia w realizacji celu.
Drodzy Rodzice, spróbujcie podjąć temat planowania podczas rozmów z dziećmi. Zapytajcie,
jak dziecko chce zrealizować dany cel. Podzielcie się też swoimi uwagami. Będzie to idealna
okazja do tego, by tym razem to Wasz nastolatek dzielił się swoimi obserwacjami na temat Was
i Waszego podejścia do planowania.
Cele, jak je formułować?
Według Słownika języka polskiego cel to coś „do czego się dąży, co się chce osiągnąć;
punkt, miejsce, do którego się zmierza”. Wyznaczanie celów porządkuje funkcjonowanie
człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu, pobudza do długotrwałych działań, pomaga
w odkrywaniu własnych możliwości. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu
i przyszłości. Ale nie każdy cel spełnia taką rolę. Jeśli zwykle ktoś mówi „Kiedyś nauczę się pły-
wać”, to może zdarzyć się, że nigdy nie nauczy się ze względu na słowo „kiedyś”.
Prawidłowo określony cel powinien być:
•	 osobisty — mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, być jej wewnętrznym pragnie-
niem; nienarzuconym z zewnątrz, przez znajomych czy rodziców. Realizując własne pragnie-
nia, ma się większą motywację do działania;
•	 pozytywny — określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć; nie warto
planować tego, czego chce się uniknąć (nie chcę mieć nudnej pracy), ale to, co chce się osią-
gnąć (będę szukać ekscytującego zajęcia, związanego z możliwością poznawania ciekawych
ludzi);
•	 konkretny — być powiązany z konkretnymi działaniami w celu jego osiągnięcia; najlepiej jeśli
będzie zapisany. Człowiek powinien ciągle wracać do niego, przypominać sobie, że to właśnie
chce zrealizować;
•	 osiągalny — osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów;
•	 realny — dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną, o odpo-
wiednim stopniu trudności; taki, który człowiek może osiągnąć, nie za łatwy (nie będzie miał
satysfakcji z jego osiągnięcia), nie za trudny (żeby się nie zniechęcił, by straty po zrealizowa-
niu celu nie przewyższyły zysków);
•	 mierzalny — cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia;
•	 umiejscowiony w czasie — powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów. Takie
działanie dyscyplinuje, motywuje do pracy nad wyznaczonym celem, zwiększa szansę jego
osiągnięcia.
Można podjąć próbę poćwiczenia z dzieckiem formułowania celów z zachowaniem cech opisa-
nych krótko powyżej. Mogą to być cele dotyczące niedalekich w czasie aktywności, które dziec-
ko ma podjąć np. nauka gry na instrumencie, przygotowanie urodzin, wyjazd w góry na narty. Do
takich wspólnych ćwiczeń trzeba wybrać cele, które będą atrakcyjne dla dzieci. Możemy wtedy
być pewni, że trening w formułowaniu celów będzie owocny.
Jak skutecznie dążyć do celu?
Z jednej strony warto odpowiednio formułować cele, a z drugiej strony dobrze jest, gdy
zadbamy o skuteczne dążenie do niego. Stąd propozycja, by wdrożyć przynajmniej kilka
zasad:
•	 należy określić cel — nie tylko to, co zamierzamy osiągnąć (rezultat końcowy), ale także,
w jaki sposób to zrobimy;
•	 przydatne będzie opisanie działań, które prowadzą do celu;
cele
i ich cechy
dążenie
do celu
39
Klasa III. Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować?
•	 myśląc o tym, czego pragniemy (stan idealny), uwzględniajmy możliwości (stan realny);
•	 nie planować zbyt dużo naraz. Metoda małych kroków nie jest być może tak spektakularna,
jak zalecają autorzy poradników typu: „odmień swoje życie w weekend”, ale bywa dużo bar-
dziej skuteczna;
•	 trzeba pamiętać o  przejęciu odpowiedzialności za swoje dążenia. Lepiej wówczas brzmi
„chcę”, „mam zamiar”, „taka jest moja decyzja”, zamiast: „muszę”, „powinienem”;
•	 ogólny zamiar warto przełożyć na konkretne zadania i program działań i określić kontekst
czasowy (kiedy) i warunki realizacji (jak);
•	 warto pamiętać o tworzeniu wielu różnych sposobów realizacji celu — do większości miejsc
można dojść wieloma drogami;
•	 realizacja celu wymaga zasobów (np. emocje, czas, inteligencja, uzdolnienia, umiejętności,
poczucie własnej wartości);
•	 przydatna jest dbałość o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej war-
tości porażka powoduje obniżenie samooceny;
•	 potrzebne może okazać się dzielenie działań, szczególnie długofalowych na mniejsze;
•	 w wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę trzeba przykładać do pracy niż do
zdolności.
Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem:
•	 „Jakie są Twoje cele? Spróbuj je sformułować? Jakie masz trudności?”
•	 „Planuję swoją karierę — w jaki sposób?”
•	 „Jak sobie radzisz z trudnościami w planowaniu kariery?”
porozmawiajmy
40
Zakończenie
Drodzy Rodzice, czy udało się Wam odnaleźć osobistą odpowiedź na pytanie, które poja-
wiło się we wstępie? W jakim celu powstała ta broszura?
Mam nadzieję, że poczuliście się zaproszeni do wspólnej pracy, której celem jest pomoc
dzieciom/uczniom przygotowującym się do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Ważne jest, by dziecko miało wsparcie także ze strony bliskich, na których zwykle bardzo liczy.
W broszurze zaproponowano treści, które można wykorzystać do wspólnych rozmów z dziec-
kiem, które można potraktować jako inspirację do inwestowania w przyszłość młodego czło-
wieka, ucznia szkoły gimnazjalnej. Przygotowano także ćwiczenia, które można wykorzystać
w sposób praktyczny nie tylko do pracy indywidualnej, ale również z dzieckiem.
Zaproszenie do korzystania z materiału, udzielania wsparcia dzieciom jest ciągle aktualne.
Bibliografia
1.	 Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
2.	 Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
3.	 Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Wydawnictwa CODN, War-
szawa 1997.
4.	 Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa 1978.
5.	 Jantura J., Rozwój zawodowy człowieka, [w:] Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy
zawodowego, Urząd Pracy, nr 3, Warszawa 1994.
6.	 Kania I., Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?, Difin, Warszawa 2010.
7.	 Krumboltz J.D., Levin A.S., Mitchell K.E., Planned Happenstance: Constructing Unexpected
Career Opportunities, “Journal of Counseling and Development”, Spring 1999, Vol. 77.
8.	 Moje dziecko wybiera karierę zawodową, red. A. Paszkowska-Rogacz, SWSPiZ, Łódź 2008.
9.	 Noworol Cz., Trzeciak W., Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, PARP,
Warszawa 2004
10.	Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU,
Warszawa 2002.
11.	Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
12.	Strelau J., Temperament i inteligencja, [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1992.
13.	Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnic-
two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
14.	Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnic-
two Szkolne PWN, Warszawa 1997.
Netografia
1.	 www.euroguidance.pl
2.	 www.junior.org.pl
3.	 www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl
4.	 www.ore.edu.pl
to już koniec
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
publikacjabezpłatnaISBN:978-83-64108-10-5
Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
tel. (22) 844 18 68
fax (22) 646 52 51
www.koweziu.edu.pl

More Related Content

What's hot

Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012themewa
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleAlicja Wujec Kaczmarek
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejAlicja Wujec Kaczmarek
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowaprzemo31222
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachdorotakolinska
 
Sześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSP114
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom Ie-booksweb.pl
 
Diagnoza dzieci
Diagnoza dzieciDiagnoza dzieci
Diagnoza dzieciwiosenka
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczneKarola Wolak
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMartinez1986pl
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p ppirat_kg
 
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczePedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczeKlaudia Brudny
 
Wczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieciWczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dziecicrisma61
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańSebastian Wasiolka
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMartinez1986pl
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 

What's hot (20)

Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012Tekst jednolity z dnia12.01.2012
Tekst jednolity z dnia12.01.2012
 
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkoleProfilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole
 
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnejZasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej
 
Reforma programowa
Reforma programowaReforma programowa
Reforma programowa
 
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebachModel pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
Model pracy z uczniem o specjalnych potzrebach
 
SZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowaSZPZ i aktywność ruchowa
SZPZ i aktywność ruchowa
 
Sześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasieSześciolatek w i klasie
Sześciolatek w i klasie
 
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom IWychowanie dzieci i młodzieży, tom I
Wychowanie dzieci i młodzieży, tom I
 
Diagnoza dzieci
Diagnoza dzieciDiagnoza dzieci
Diagnoza dzieci
 
Mirela Nawrot
Mirela NawrotMirela Nawrot
Mirela Nawrot
 
Przedszkole niepubliczne
Przedszkole niepublicznePrzedszkole niepubliczne
Przedszkole niepubliczne
 
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
 
Przedszkole
PrzedszkolePrzedszkole
Przedszkole
 
Andragogika
AndragogikaAndragogika
Andragogika
 
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawczePedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
Pedagogika - Szkoła jako środowisko wychowawcze
 
Wczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieciWczesne wspomaganie dzieci
Wczesne wspomaganie dzieci
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowoMetodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 

Similar to Jak pomóc rozwijac skrzydła?

Wybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejWybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejBeata Wysocka
 
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu PrzedsiębiorczościPrezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczościglzs
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny planwiosenka
 
Marka szkoły
Marka szkoły Marka szkoły
Marka szkoły DP4G
 
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesemAnaliza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesemUMCS
 
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsceDoradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polscewbgwsh
 
Rodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowyRodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowyJacek Wardzyński
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021wiosenka
 
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02Lucyna Czerwoniec
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningGrupa Trop
 
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...Diana Czarnecka
 
Akademia Aktywnego Rodzica
Akademia Aktywnego RodzicaAkademia Aktywnego Rodzica
Akademia Aktywnego RodzicaFundacja IBRAS
 
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie i
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie iCharakterystyka nowej podstawy programowej zadanie i
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie iŻaneta Kozubek
 
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395wiosenka
 

Similar to Jak pomóc rozwijac skrzydła? (20)

Wybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowejWybór ścieżki zawodowej
Wybór ścieżki zawodowej
 
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu PrzedsiębiorczościPrezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
Prezentacja informacyjna o Dniu Przedsiębiorczości
 
Roczny plan
Roczny planRoczny plan
Roczny plan
 
Marka szkoły
Marka szkoły Marka szkoły
Marka szkoły
 
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesemAnaliza wspólpracy nauki z biznesem
Analiza wspólpracy nauki z biznesem
 
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsceDoradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
Doradztwo i poradnictwo zawodowe w polsce
 
Szkoła demokracji
Szkoła demokracjiSzkoła demokracji
Szkoła demokracji
 
Rodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowyRodzic jako doradca zawodowy
Rodzic jako doradca zawodowy
 
Informator 15
Informator 15Informator 15
Informator 15
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
Idziemy do szkoły! Jak razem pokonać próg szkolny (red. i tłum. z jęz. ang.),...
 
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
Doradztwoiporadnictwozawodowewpolsce 120126044757 phpapp02
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
 
E-g_2-k.biesek-2
E-g_2-k.biesek-2E-g_2-k.biesek-2
E-g_2-k.biesek-2
 
Fmp prezentacja
Fmp  prezentacjaFmp  prezentacja
Fmp prezentacja
 
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
Raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemi...
 
Szkolny start-dziecka
Szkolny start-dzieckaSzkolny start-dziecka
Szkolny start-dziecka
 
Akademia Aktywnego Rodzica
Akademia Aktywnego RodzicaAkademia Aktywnego Rodzica
Akademia Aktywnego Rodzica
 
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie i
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie iCharakterystyka nowej podstawy programowej zadanie i
Charakterystyka nowej podstawy programowej zadanie i
 
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
Jak dzis-wyglada-plan-daltonski-114-e395
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agAga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agAga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioAga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzicaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaAga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 

Jak pomóc rozwijac skrzydła?

 • 1. Katarzyna Druczak Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?
 • 2.
 • 3. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak
 • 4. Jak pomóc rozwijać skrzydła? — Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Wydawca Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B 02-637 Warszawa Autor Katarzyna Druczak Warszawa 2013 Copyright © Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ISBN: 978-83-64108-10-5 Łamanie, skład i druk Pracownia C&C Sp. Z o.o. www.pracowaniacc.pl Druk publikacji zrealizowana w ramach projektu „Edukacja dla pracy”, Priorytet III Wysoka ja- kość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska oraz Agencja Wykonawcza ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
 • 5. 3 SPIS TREŚCI W jakim celu powstała ta broszura? 4 Klasa I 7 Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać? 10 Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą? 14 Klasa II 19 Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego? 22 Zawody. Co warto o nich wiedzieć? 26 Klasa III 29 Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? 32 Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować? 37 Zakończenie 40 Bibliografia 40 Netografia 40
 • 6. 4 W jakim celu powstała ta broszura? Drodzy Rodzice, Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej czy też zawodu. Pro- ces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, jeśli będziecie mieć informacje m.in. o talentach/możliwościach/zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji, o najnowszych trendach na rynku pracy. Broszura ta jest częścią pakietu edukacyjnego Rozwijam skrzydła — poradnik metodyczny dla wychowawców w gimnazjum z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, który w  sposób kompleksowy ujmuje problem przygotowania młodzieży gimnazjalnej do dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych. Przygotowanie to odbywa się przy zaangażowaniu i współpracy rodziców oraz nauczycieli wychowawców i samych uczniów (Waszych dzieci). W niniejszej broszurze zawarto najistotniejsze informacje potrzebne do wsparcia dzieci w tym trudnym okresie m.in. o tym, w jaki sposób podejmować decyzje, jak pomóc dzieciom rozpo- znawać zainteresowania, talenty, uzdolnienia, które stanowią ich potencjał (zasoby) oraz gdzie znaleźć informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i zawodach. Zagadnienia te będą omawiane z Waszymi dziećmi podczas lekcji wychowawczych oraz z Wami podczas spotkań z wychowawcą przez cały okres gimnazjum. Na każdy rok nauki w gimnazjum zaplanowano cztery lekcje wychowawcze dla młodzieży oraz dwa spotkania z rodzicami. W sumie w trakcie 3-letniej nauki Twojego dziecka weźmie ono udział w 12-godzinnym programie przygotowującym do wyboru szkoły i zawodu, natomiast Wy, Rodzice, weźmiecie udział w 6-godzinnym programie przygotowującym Was do wsparcia dzieci w podjęciu decyzji o dalszej ścieżce kształcenia. Więcej informacji o programie znajdziecie w module pierwszym niniejszej broszury. Pakiet edukacyjny został tak skonstruowany, aby umożliwić Wam, Rodzice, włączenie się w proces przygotowania Waszych dzieci do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz zawodu. Po zapoznaniu się z treścią broszury będziecie mogli wspierać Wasze dzieci w dokonywaniu właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tj. pomagać im w odkry- waniu własnych zainteresowań, zdolności, a także w dotarciu do rzetelnych informacji o systemie edukacji oraz rynku pracy czy zawodach. W broszurze można znaleźć informacje, z  których warto skorzystać podczas rozmów z dziećmi, właśnie wtedy, gdy są rozważane różne pomysły dotyczące wybo- rów edukacyjno-zawodowych. dla kogo ta broszura czego mogę się spodziewać
 • 7. 5 1 2 3 4 5 6 Kilka kroków prowadzących do wsparcia decyzji o wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej Twojego dziecka Kolejne moduły broszury to kolejne kroki, jakie wykonasz, wspierając swoje dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych. Oto 6 kroków wspierającego rodzica. Krok pierwszy — zaangażuj się w działania szkoły i wychowawcy klasy. Krok drugi — wspieraj swoje dziecko w podejmowaniu decyzji. Krok trzeci — wspieraj w odkrywaniu siebie, swoich zasobów, szczególnie tych, które warto wziąć pod rozwagę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej. Krok czwarty — wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza tej dotyczącej wiedzy o zawodach. Krok piąty — wspieraj w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. To ważne, by kolejne trzy/cztery lata były owocnie wykorzystane. Krok szósty — wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów. Podsumowując, masz swój udział w kreowaniu kariery swojego dziecka. Jak korzystać z broszury? Broszura zawiera zbiór gotowych materiałów do wykorzystania podczas rozmów z  dziećmi o przyszłej szkole czy zawodzie. Zaproponowane tematy poszczególnych modułów zostały przy- gotowane tak, aby były zbieżne z omawianą tematyką lekcji wychowawczych i spotkań z rodzi- cami organizowanych przez wychowawcę. Wychowawca po każdym spotkaniu z rodzicami może udostępnić im omawiany przez siebie powielony pakiet informacji z  poradnika bądź skierować rodziców na stronę internetową KOWEZiU, gdzie dostępna jest jego elektroniczna wersja. korzyści z broszury
 • 8.
 • 10. 8 Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
 • 11. 9 Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać?
 • 12. 10 Klasa I  Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać? Zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca liczba informacji na temat zawodów, ścieżek kształcenia powodują, że Twojemu dziec- ku trudno jest samodzielnie określić dla siebie drogowskazy na przy- szłość. Czym się zająć i co warto robić w życiu? To pytanie zapewne pojawia się w jego głowie. Decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjal- nej często odraczane są do trzeciej klasy gimnazjum. Zatem istnieje spore ryzyko, że wybór ten będzie spontaniczny, pochopny i nieprze- myślany, niemający wiele wspólnego z dalszymi planami życiowymi czy zawodowymi dziecka. Aby zmniejszyć to ryzyko, niezbędne jest zaangażowanie zarówno Ciebie, Twojego dziecka, jak i szkoły w proces podejmowania decyzji edukacyjnych i za- wodowych. Efekty będą widoczne pod warunkiem nawiązania ścisłej współpracy i komunikacji/wymiany informacji pomiędzy trzema partnerami: szkołą, uczniami/Twoim dzieckiem i rodzicami. Aby urzeczywistnić powyższe założenie powstał pakiet edukacyjny z zakresu przygotowania młodzieży w wieku gimnazjalnym do wyborów edukacyjno-zawo- dowych pod nazwą Rozwijam skrzydła. W skład pakietu wchodzi poradnik dla nauczycieli wychowawców wraz z filmami edukacyjnymi służący do realizacji zajęć zarówno z ucznia- mi, jak i rodzicami oraz broszura informacyjna dla rodziców umożliwiająca dalsze utrwa- lenie efektów pracy nauczyciela z młodzieżą w rodzinnym otoczeniu. Wasze dzieci przez cały okres nauki w gimnazjum będą systematycznie przygotowywane do dal- szego planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Propozycja tematów zajęć dla młodzieży w gimnazjum: Utrwalenie pracy nauczyciela będzie możliwe w domu przez rodzica, który przygotuje do tego wychowawca. Propozycja tematów warsztatów prowadzonych przez wychowawców z rodzicami: Rodzic jako doradca Triada: rodzic-uczeń-szkoła Nastolatek Rozwój zawodowy człowieka program zajęć Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy J.W. Goethe 1. Zmiana 2. Stres 3. Motywacja 4. Współpraca (4 x 45 minut) 1. Jaki jestem? 2. Zainteresowania 3. Podsumowanie wiedzy o sobie 4. Świat zawodowców (4 x 45 minut) 1. Decyzje 2. Informacja zawodowa 3. Szkolnictwo ponadgimnazjalne 4. Planowanie/cele (4 x 45 minut) 1klasagimnazjum 2klasagimnazjum 3klasagimnazjum 1. Przygotowanie ucznia do wyborów edukacyjno- -zawodowych 2. Proces podejmowania decyzji (2 x 45 minut) 1. Jaki jest potencjał mojego dziecka? 2. Co warto wiedzieć o zawodach? (2 x 45 minut) 1. Szkolnictwo ponadgimnazjalne 2. Planowanie/cele (2 x 45 minut) 1klasagimnazjum 2klasagimnazjum 3klasagimnazjum
 • 13. 11 Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać? Triada: rodzic — uczeń — szkoła Rys. 1. Triada: uczeń — szkoła — rodzice Rodzic — pierwszy doradca Rodzina stanowi dla dziecka najważniejszy (przynajmniej do pewnego momentu) punkt odnie- sienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową, wykonywaniem zawo- du czy uczeniem się. Pochodzenie społeczne rodziców, ich doświadczenia zawodowe, tradycje zawodowe w rodzinie, wartości wyznawane przez rodziców, ich aspiracje życiowe/zawodowe, postawy i nastawienie do rzeczywistości to te czynniki, które niejednokrotnie rzutują na to, co myślą, co mówią i na co decydują się uczniowie gimnazjów, dokonując wyboru ścieżki eduka- cyjno-zawodowej. To, co mówią rodzice, w jaki sposób oceniają zawody, które biorą pod uwagę dzieci, może zdecydowanie odbić się na decyzjach dzieci. Informacje przekazywane przez ro- dziców o zawodach, szkołach, pracy zawodowej to często pierwsze źródło informacji, któremu uczniowie z zaufaniem przyklejają etykietę „wiarygodne”. To właśnie rodzice w sposób świa- domy bądź nieświadomy przekazują informacje swoim dzieciom przez pryzmat swojej wiedzy i własnych doświadczeń. Uczeń często to, co otrzymał od rodziców, może traktować jako coś naturalnego, oczywistego, prawdziwego i nie budzącego wątpliwości. Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych swojego dziecka. Środowisko rodzinne silnie oddziałuje na to, co uczeń myśli o swojej przyszłości. uczeń (dziecko) szkoła rodzice Uczeń (dziecko) wnosi informacje o swoim potencjale, swoje osiągnięcia i zaangażowanie. Szkoła udziela wsparcia w trudnym momencie, jakim jest dokonywanie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej przez ucznia, w postaci zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rodzice udzielają wsparcia swojemu dziecku w domu, ponadto wnoszą swoją wiedzę, informacje na temat dziecka, jego mocnych stron, ale także swoje postawy, wartości i zaangażowanie we wspólną sprawę. Dzięki wsparciu udzielanemu młodemu człowiekowi zarówno w środowisku szkolnym, jak i w domu będzie miał on poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie, że nie został pozostawiony sam ze swoimi problemami. triada
 • 14. 12 Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać? Rodzicu, jak widać, możesz być główną inspiracją wyborów swoich dzieci nie tylko dlatego, że dostarczasz modelowych wzorców jakiejś profesji, ale także ze względu na skalę bezpośred- niego (nie)świadomego zaangażowania w proces wyboru zawodu przez swoje dzieci. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygo- towania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych. • Obserwuj, jakie zajęcia pozaszkolne dziecko lubi, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi. Zain- teresowanie przedmiotami szkolnymi, zajęciami pozalekcyjnymi mogą być kopalnią wiedzy o jego pasjach. Towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na dostrzeżenie fazy marzeń — zawodowych fantazji („będę piosenkarką, modelką”) poprzez fazę zainteresowań („interesuje mnie matematyka”) do krystalizacji pomysłów, skonstruowania projektu swojej kariery zawodowej („interesują mnie samochody, zatem będę mechanikiem samochodowym, potem diagnostą”). • Słuchaj i rozmawiaj z dzieckiem, traktuj go jak partnera w rozmowie, dowiedz się, jakie ma pomysły, swoje propozycje na przyszłość. • Motywuj dziecko do samodzielnego podejmowania decyzji. • Angażuj się w spotkania organizowane przez wychowawcę klasy w ramach przygotowanego pakietu Rozwijam skrzydła. • Korzystaj z pomocy specjalisty — doradcy zawodowego. Współpracuj z doradcą zawodowym. Dostarczysz mu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat swojego dziecka, informacji, które mogą być bardzo istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno-zawodo- wej. Uzyskasz także cenne informacje na temat swojego dziecka. Szkoła i jej rola W szkole doradztwem zawodowym może zajmować się: szkolny doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawca klasy lub nauczyciel realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy. Kto to jest? Gdzie można go znaleźć? Doradca zawodowy jest to specjalista zajmujący się m.in. wsparciem młodzieży lub osób doro- słych w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Jego główne zadania to: • udzielanie wsparcia w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych, • organizowanie spotkań doradczych w ramach poradnictwa indywidualnego, • organizowanie zajęć grupowych (np. warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne), • diagnozowanie m.in. predyspozycji zawodowych oraz wsparcie w autodiagnozie ucznia, • gromadzenie, udostępnianie informacji o zawodach, rynku edukacyjnym (oferty szkół, placó- wek oraz innych podmiotów) oraz rynku pracy, • wspieranie młodzieży, osób dorosłych poszukujących swojego miejsca na rynku pracy. Doradca zawodowy może być zatrudniony w różnych instytucjach i placówkach, jednak jego główny cel się nie zmienia — wspiera w planowaniu kariery osoby będące w różnym wieku, znaj- dujące się w różnych sytuacjach życiowych, zawodowych. Jeśli potrzebujesz skonsultować się z doradcą zawodowym, możesz go znaleźć w następujących miejscach: • szkoła (w wielu szkołach funkcjonują tzw. Szkolne Ośrodki Kariery); • poradnia psychologiczno-pedagogiczna; • Ochotnicze Hufce Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Centrum Kariery, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkt Pośrednictwa Pracy, Klub Pracy; • powiatowe urzędy pracy oraz działające przy PUP-ach Kluby Pracy; • wojewódzkie urzędy pracy oraz działające przy WUP-ach Centra Informacji i Planowania Ka- riery Zawodowej (głównie pomoc jest skierowana do osób bezrobotnych, ale młodzież planu- jąca swoją przyszłość edukacyjną, zawodową czy wchodząca na rynek pracy może także liczyć na pomoc);
 • 15. 13 Klasa I. Wybory edukacyjne i zawodowe mojego dziecka. W jaki sposób je wspierać? • Biura Karier (działające przy uczelniach); • organizacje pozarządowe realizujące szereg projektów ze środków unijnych oraz specjalizu- jące się w pomocy psychologicznej i doradczej. Szukając wsparcia dla dziecka w wieku gimnazjalnym, warto w pierwszej kolejności poszukać doradcy zawodowego w szkole czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w dalszej kolej- ności kierować kroki do innych instytucji. Warto wiedzieć, co dzieje się z Twoim dzieckiem w okresie gimnazjum Wielki krok, który dokonuje się w rozwoju fizycznym i psychicznym nastolatka podczas dojrzewania nie jest jedynym znaczącym wydarzeniem. Na czas dojrzewania przypada także kolejne zadanie w postaci planowania własnej kariery. W tym wieku młody człowiek podejmuje swoje pierwsze decyzje związane z przyszłym życiem zawodowym, dotyczą- ce przyszłego zawodu, pracy. Jest to ważny czas samopoznania, poszukiwania przez młodego człowieka odpowiedzi na podstawowe pytanie „Kim jestem?”. Nastolatkowie korzystają z tego, co wiedzą sami o sobie, ale i od innych, szczególnie od rówieśników i osób bliskich, zwłaszcza rodziców. Rosnący i rozwijający się młody człowiek, w obliczu stojących przed nim „dorosłych” zadań, za- czyna się przede wszystkim interesować tym, za kogo sam się uważa, a także tym, jak połączyć role i umiejętności dotąd spełniane z aktualnymi wzorcami zachowań1 . E.H. Erikson uważa, że jest to najważniejsza faza rozwoju osobowości. Nadrzędną potrzebą jest tożsamość funkcjonu- jąca w opozycji do rozproszenia. Co to znaczy? Do tej pory dziecko funkcjonowało w różnych rolach społecznych — ucznia, rówieśnika, syna. Nadeszła pora połączenia tych ról w jedną ca- łość. W tym okresie człowiek doświadcza różnych sytuacji, poznaje wielu ludzi, eksperymentuje z różnymi tożsamościami, zaczyna integrować swoje poprzednie i obecne tożsamości w sensow- ne poczucie „ja”. Negatywny biegun tego wymiaru to zagubienie własnej tożsamości lub roli społecznej. Młody człowiek — nastolatek szuka swojej tożsamości i odpowiedzi na nurtujące go pytania: Kim jestem? Co chcę robić na tym świecie? Co jest dla mnie ważne? Bardzo często nastolatek nie jest w stanie szybko znaleźć właściwych odpowiedzi, na które czekają zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Kryzys tożsamości sprawia, że dziecko czuje się zdezorientowane, nie jest w stanie zrozumieć siebie oraz otaczającej rzeczywistości. Próbuje się w różnych sy- tuacjach, poszukuje różnych obszarów zainteresowań, podąża za rówieśnikami, czasem nieko- niecznie słusznymi ścieżkami, nawet wbrew woli bliskich. Zdarza się, że nastolatek staje się bierny, idzie „na skróty” za rówieśnikami, za ich sugestiami. Ktoś, komu trudno jest uporać się z kryzysem, trudno jest być zdolnym do dokonywania wyborów, także tych związanych z eduka- cją i pracą. Osoba taka nie jest pewna siebie, a co dopiero swoich celów, planów, pomysłów „na siebie”. Jeśli natomiast nastolatek pomyślnie pokona ten kryzys, to rozwinie poczucie własnej tożsamości, indywidualności, pewności siebie i swoich dążeń. Dlatego budowanie tożsamości jest jednym z najważniejszych celów społecznej aktywności nastolatka. I właśnie na taki oso- bisty skomplikowany świat problemów ucznia nakładają się trudności związane z planowaniem przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Jak mogę pomóc? Porozmawiaj ze swoim dzieckiem: • „W czym mogę Ci pomóc?” — oczekiwania dziecka wobec rodziców w zakresie pomocy w po- dejmowaniu decyzji edukacyjnej i zawodowej. • „Nasze decyzje…” — opowieść rodziców na temat swoich decyzji edukacyjnych i zawodowych. • „Kogo lubisz i jak współpracujesz z innymi” — relacje dziecka z rówieśnikami. • „Kogo cenisz? Dlaczego?” — osoby znaczące w życiu dziecka. • „Jak mogę Ci pomóc?” — oczekiwania dziecka wobec zaangażowania innych osób w pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowej. 1 E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000. nastolatek
 • 16. 14 Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą? Co warto wiedzieć o procesie podejmowania decyzji? Podejmowanie decyzji jest wszechobecne w naszym życiu — od wczesne- go dzieciństwa do późnej starości. Całe życie to pasmo wyborów. Niekiedy wybory dotyczą spraw błahych, czasem zaś trudnych i znaczących. Wiele decyzji podejmujemy pod wpływem chwili, natomiast inne szczegółowo analizujemy, ponieważ ich skutki mogą być nieodwracalne. Dokonywanie wyborów może być nie lada wyzwaniem nie tylko dla osób dorosłych. Dlate- go też nie możemy być zdziwieni, że na pytanie „Czego chcesz?”, „Co wolisz?” od nasto- latka usłyszymy: „Nie wiem”, „Nie mam pewności”. Jak to zostało wcześniej wspomnia- ne, trudność w podejmowaniu decyzji wynikać może między innymi z tego względu, że towarzyszą temu konsekwencje, które trudno odwrócić. Stąd też propozycja modułu dotyczą- cego dokonywania wyborów. Wiadomości o tym, jak podejmować decyzje, co jest niezbędne, może zwiększyć szanse na ich trafność. Jak przebiega proces podejmowania decyzji? Przede wszystkim skupiamy się głównie na trzech elementach: • celu, • konsekwencjach, • ryzyku, jakie wiąże się z podjęciem lub zaniechaniem podjęcia decyzji. Dokonywanie wyboru wymaga analizy sytuacji, która polega na znalezieniu odpowiedzi na pyta- nia: „Co chcę osiągnąć?” i „Jak zamierzam tego dokonać?”. Rys. 2. Analiza sytuacji decyzyjnej (na podstawie: Cz. Noworol, W. Trzeciak, Metodologia tworzenia Indy- widualnych Planów Działania, PARP, Warszawa 2004) Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał. Alan Rickman Decyzje Fazy podejmowania decyzji Trudności z decyzjami Doradca zawodowy skupiamy się na celu pamiętamy o ryzyku bierzemy pod uwagę konsekwencje Podejmując decyzje podejmowanie decyzji
 • 17. 15 Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą? Jak przebiegają fazy podejmowania decyzji przedstawia poniższa tabela2 . Tabela 1. Fazy podejmowania decyzji Faza Działania rozpoznania i nazywania Jaki jest problem decyzyjny? Należy uzyskać informacje: - wskazać źródło problemu; - określić, na czym polega rozbieżność między stanem obecnym a stanem pożądanym; - wiedzieć, kiedy powstał problem decyzyjny; - wyjaśnić, jakie były/mogły być przyczyny powstania problemu decyzyjnego; - wskazać, jakie występują ograniczenia w rozwiązaniu problemu decyzyjnego. projektowania możliwości, wariantów 1. Wyznaczanie celów Nasze działania ukierunkowujemy na realizację wyznaczonych celów. Jakie są możliwe warianty rozwiązania problemu decyzyjnego? 2. Analiza i prawidłowe zdefiniowanie problemu Zazwyczaj umożliwia to szukanie odpowiedzi na pytanie: jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby, by osiągnąć zamierzony cel? Do zasobów zaliczamy: nasze umiejętności, wiedzę, predyspozycje, środki finansowe, czas itd. 3. Sformułowanie kryteriów Posłużą one do weryfikacji i oceny możliwych rozwiązań. Ustalenie kryteriów jest ściśle związane z zaplanowanymi celami. Przykładowe kryteria oceny: łatwość realizacji, stopień ryzyka, funkcjonalność. wyboru Jaki wariant rozwiązania problemu decyzyjnego jest dla nas najlepszy? 1. Weryfikacja i ocena każdego wariantu wg przyjętych kryteriów, czyli odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu każde możliwe rozwiązanie spełnia przyjęte kryteria. 2. Porównanie poszczególnych wariantów. 3. Wybór wariantu najlepszego. Przy podejmowaniu decyzji warto mieć na uwadze racjonalność. Dotyczy ona postępowania za- równo dzieci, jak i rodziców. Ważne jest, by decyzja miała szansę powodzenia, by doprowadziła do optymalnego osiągnięcia zamierzonych efektów. I oczywiście, trzeba podejmować decyzje odpowiedzialnie. Odpowiedzialność dotyczy także skutków podjętej decyzji. Każda decyzja nie- sie za sobą określone konsekwencje. O tym warto rozmawiać z dziećmi. 2 Podaję za: www.junior.org.pl, pobrano 1.06.2013. fazy podejmowania decyzji
 • 18. 16 Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą? Każde podejmowanie decyzji, mimo najgłębszej analizy, może być narażone na niepowo- dzenie. Wyróżnia się dwa style decyzyjne: styl metodyczny oraz styl intuicyjny. Styl metodyczny — charakteryzuje osoby, które: • podejmując decyzje, działają według określonych kroków, etapów lub schematów, • są świadome konsekwencji jakie niesie za sobą podjęcie lub niepodjęcie decyzji, • wcześniej starają się określić wszelkie ograniczenia, • drobiazgowo analizują alternatywne rozwiązania, • systematycznie poszukują dodatkowych informacji. Osoby reprezentujące ten styl najczęściej dokonują wyboru zgodnie z następującymi etapami (Robbins, 1998): 1) definiowanie problemu, 2) określenie kryteriów decyzji, 3) ustalenie wagi kryteriów, 4) opracowanie możliwych rozwiązań, 5) ocena każdego rozwiązania według ustalonych kryteriów, 6) ustalenie optymalnej decyzji3 . Ten styl zakłada, że osoba podejmująca decyzję zna dobrze problem, rozumie go, zna konse- kwencje i wie, że rozwiązywanie problemu nie jest ograniczone czasowo. W związku z tym może wybrać tę możliwość, która przyniesie jej najbardziej wartościową korzyść. Ten model działania sprawdza się w sytuacjach, w których mamy wiele potwierdzonych przesłanek. Innym stylem działania jest podejście intuicyjne. Styl ten charakterystyczny jest dla osób, które: • kierują się ogólnymi informacjami o sytuacji, a nie szczegółami, • wielokrotnie zmieniają problem i samą decyzję, • równolegle rozważają różne możliwości podejmowania decyzji, • nie działają według planu, etapów czy schematów, • pobieżnie i zwykle szybko analizują różne rozwiązania. Jak myślisz, który styl jest Tobie bliższy? Jak Wasze dzieci działają w codziennych sytuacjach? Który model do nich pasuje? O trudnościach w podejmowaniu decyzji Podejmowanie decyzji może przysparzać trudności, ponieważ wiele aspektów, czynników, sytuacji po prostu nie sposób przewidzieć. Niekiedy brakuje drogowskazów, wskazówek, które mogą przyczyniać się do poczucia niepewności i lęku przed konsekwencjami. Jed- nakże brak tych wskazówek nie zwalnia z podejmowania wielu wyborów, włącznie z tymi mają- cymi znaczenie dla człowieka. By poczuć się pewniej i zminimalizować ryzyko niepowodzenia w sytuacji dokonywania wy- borów, specjaliści zachęcają, aby wybierać to, co jest możliwe i najlepsze w danej chwili do osiągnięcia. Podejmowanie decyzji powinno być realizowane indywidualnie, ponieważ każdy człowiek od- powiedzialny jest za siebie, a sam proces decyzyjny jest ściśle związany właśnie z naszą wizją przyszłości i celami, jakie sobie wyznaczamy, naszymi cechami i predyspozycjami, ale także z sytuacją, w jakiej funkcjonujemy. Dzisiejszy nieprzewidywalny i często niespójny świat nie 3 A. Paszkowska-Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa 2002. styl podejmowania decyzji styl metodyczny styl intuicyjny trudności w decydowaniu
 • 19. 17 Klasa I. Podejmowanie decyzji. Jak, kiedy, z czyją pomocą? ułatwia nam tego zadania. W poradnictwie zawodowym występuje wiele sposobów planowania kariery zawodowej. Wśród nich propozycja, aby zachęcać młodych ludzi do tworzenia różno- rodnych pomysłów  na swoje życie, nie zawsze związanych z dotychczasowymi planami, tak by w sytuacji tak dużej niepewności mogli dokonać w danej chwili najkorzystniejszego wyboru. Doradcy zachęcają do otwartości na okazje, wykorzystywania przypadkowych zdarzeń, do ela- styczności, ciekawości i podejmowania ryzyka. Sposobem na dobre dla nas decyzje jest duża świadomość swoich możliwości, umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji i pew- na intuicja decyzyjna oraz dobra orientacja w sytuacji społecznej4 . O tym warto rozmawiać z dziećmi. Zachęcać je do obserwowania świata, tego, co się dzieje wokół, z dużym wyczu- ciem i ciekawością. Zatem nie zawsze trzeba się obawiać podejmowania ryzykownych decyzji, można przecież je skorygować bądź zmienić. Jednak nie zwalnia nas to ze starań, aby w każdej sytuacji umieć wybrać najwłaściwszą. Dobrze jeśli dziecko ma świadomość, że może pojawić się konieczność zmiany, korekty podjętej decyzji. Podejmowanie decyzji jest ważnym procesem, który powinien doprowadzić do pomyślne- go rezultatu. Trzeba zatem poświęcić temu działaniu sporo czasu. Podsumowując, przy podejmowaniu decyzji warto: • mieć świadomość, że decyzja musi zostać podjęta, • mieć świadomość, że ostatecznie powinna być podjęta przez osobę zainteresowaną, • rozważyć możliwie wszystkie czynniki wpływające na decyzję, • rozważyć wszystkie możliwości, • ocenić każdą możliwość, • wybrać najlepszą możliwość. Ty, jako Rodzic, możesz pomagać swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji, ale zarazem, pro- mując ich autonomię i rozwój osobisty, pozostaw im wystarczająco dużo przestrzeni, by osta- tecznie to one były tymi osobami, które decyzje podejmują! Jak mogę pomóc? Ćwiczenie 1 Porozmawiaj ze swoim dzieckiem: • „Co może wpływać na Twoją decyzję” — czynniki, które dziecko uważa za ważne w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej. • „Zacznijmy od…” — jak się przygotować do podjęcia decyzji. • „A może spotkanie z doradcą zawodowym?” 4 J.D. Krumboltz, A.S. Levin, K.E. Mitchell, Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities, “Journal of Counseling and Development”, Spring 1999, Vol. 77. „Kto” i „co” a decyzje
 • 20.
 • 22.
 • 23.
 • 24. 22 Klasa II Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego? Po raz kolejny kierowane jest zaproszenie do Was — Rodziców, byście po- dejmowali działania mające na celu poznawanie potencjału swoich dzie- ci. Informacje na temat zasobów dziecka mogą być bardzo przydatne pod- czas podejmowania przez nie decyzji dotyczącej dalszego kształcenia. Uczeń dużo wie o sobie, ma też informacje z różnych zajęć odbywających się w szkole. Warto dodać, że czerpie także z zasobów informacyjnych swoich kolegów i koleżanek. Dlaczego zatem miałoby brakować w tej sy- tuacji informacji uzyskanych od Was? Możecie bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Tak jak już wcześniej sygnalizowano, jesteście tymi osobami, które obserwują dziecko w czasie wykonywania różnych zadań, obowiązków czy rozmaitych codziennych sytuacji. Je- steście w stanie dostrzec u swoich dzieci pewne tendencje, które są nie do zobaczenia w sytu- acjach incydentalnych w szkole. Można powiedzieć, że Wasza rola w rozpoznawaniu potencjału dziecka jest nie do przecenienia. Co można obserwować, o czym rozmawiać ze swoim dzieckiem? Zainteresowania Każdy człowiek ma zainteresowania, choć nie zawsze potrafi je nazwać i o nich mówić. A. Gurycka definiuje zainteresowania jako „względnie trwałą, obserwowalną dążność do poznawania otaczającego świata, przybierającą postać ukierunkowanej aktywności po- znawczej o określonym nasileniu, przejawiającą się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk”5 . Zatem obserwacja dziecka może służyć temu, że dostrzeżemy wyraźną jego koncen- trację, np. na określonych przedmiotach szkolnych, zagadnieniach czy zajęciach pozalekcyj- nych. Określenie zainteresowań służy rozwinięciu samoświadomości ucznia, sprzyja identyfi- kacji z wybranymi obszarami zawodowymi oraz stymuluje do poszukiwań zawodowych. Jak już wcześniej wspomniano zainteresowania są względnie stabilne w czasie, ale podlegają wpływowi środowiska. Motywują do zgłębiania tego, co stanowi przedmiot zainteresowania. Jeśli człowie- ka coś interesuje, to chętnie się tego uczy i rozwija w tym zakresie swoje umiejętności. U dzieci też można zaobserwować związki między ich zainteresowaniami a tym, czego lubią się uczyć i czego doświadczać. Na przykład jeśli dziecko interesuje się biologią, to chętnie bierze udział w konkursach z tej dziedziny, angażuje się w zajęcia koła biologicznego. Takich działań może nie podjąć dziecko, które twierdzi, że biologia to strata czasu. Zdolności Zdolność można traktować jako pewną sprawność do wykonywania czynności lub możli- wości, dzięki którym człowiek zdobywa wiadomości, umiejętności, sprawności. Najczę- ściej wyróżnia się zdolności ogólne, do których zalicza się inteligencję, spostrzegawczość, wyobraźnię, zręczność i zdolności specjalne ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, ma- tematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe6 . Zdolności stanowią te różnice między ludźmi, które decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu przy jed- nakowej motywacji i uprzednim przygotowywaniu się. Warto o zdolnościach rozmawiać z dzieć- mi, gdyż one kojarzą je głównie z działalnością artystyczną. Na pytanie „Kogo można uznać za 5 A. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1978. 6 Za: B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo szkolne PWN, War- szawa 1997. Ważniejsze jest, co ty myślisz o sobie samym, niż to, co o tobie myślą inni. Seneka Zainteresowania Uzdolnienia Temperament Cechy charakteru Wartości Stan zdrowia zainteresowania zdolności
 • 25. 23 Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego? osobę zdolną?” zwykle można usłyszeć odpowiedzi „Osobę, która pięknie rysuje”, „Kogoś, kto rewelacyjnie śpiewa”. A przecież dziecko może być uzdolnione językowo, bo szybko i efektyw- nie uczy się języków obcych albo interpersonalnie, bo ma łatwość nawiązywania kontaktów, radzi sobie z wystąpieniami na forum, czuje się wśród ludzi jak ryba w wodzie. Takie właśnie przejawy uzdolnień u dzieci można wykorzystać podczas planowania dalszej kariery uczniów. Umiejętności Umiejętności rozumiane są jako „gotowość do świadomego działania, oparta na wiedzy oraz konkretnym ruchowym opanowaniu określonych czynności z możliwością dostoso- wania ich do zmiennych warunków”7 . Można zastanawiać się nad tym, co umie robić dziecko. Oczywiście, trudno tu mówić o umiejętnościach zawodowych, choć zdarzają się ucznio- wie, którzy mają pewne umiejętności, bo czymś konkretnie się interesują (np. informatyką, mo- toryzacją). Często podpatrują osoby wykonujące interesujące ich zawody, spotykają się z nimi i wtedy można zaobserwować już pewne przykładowe umiejętności zawodowe. Rodzice mogą zaobserwować u swoich dzieci także inne umiejętności, które można nazwać ponadzawodowymi czy kluczowymi. To takie umiejętności, które są ważne na współczesnym rynku pracy, a trudno je przyporządkować tylko do jednego ściśle określonego zawodu, np. umiejętności komunika- cji, radzenie sobie ze stresem, wyszukiwania informacji, zarządzania czasem, planowania itd. Posiadane umiejętności to ważna przesłanka składająca się na zbiór informacji o sobie. Jeśli dojdziecie, Rodzice, do wniosku, że niewiele możecie tu wymienić, to nic takiego. Uczeń gim- nazjum jest w sytuacji rozwoju, nabywania wielu umiejętności. Wtedy warto raczej pytać go o to, jakimi umiejętnościami jest zainteresowany, co chciałby umieć robić. Powodzenia w po- szukiwaniach! Wartości Wartości to podstawowe kryterium — przewodnik w  kształtowaniu postaw człowieka w stosunku do wydarzeń, zjawisk, przedmiotów i ludzi. Są źródłem motywacji i osobi- stych standardów działania w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest godne pożądania, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy. Jeśli dla kogoś wartością jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, w którym będzie można tę wartość realizować. Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. Co cenią sobie Wasze dzieci? Zazwyczaj wartości nie funkcjonują pojedynczo, lecz w świado- mości ludzi tworzą określone układy, co prowadzi do utworzenia się indywidualnego systemu wartości. Zakłada się, że każdy system wartości jest zbudowany hierarchicznie, a z tego wynika, że niektórym wartościom w tym systemie można przyznać wyższą rangę. Jednak ów porządek hierarchiczny nie musi być trwały. Ocena własnej hierarchii wartości jest elementem określania prawidłowych wyborów życiowych; służy rozwijaniu samoświadomości dziecka. O wartościach trzeba rozmawiać, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowy- mi. Raczej kojarzą je z literaturą. A przecież jeśli ktoś ceni sobie niesienie pomocy innymi, an- gażuje się w różne akcje pomocowe, wolontariat, to jest to wskazówka, że może siebie lokować w pewnej ściśle określonej grupie zawodów społecznych. Propozycja podejmowania rozmów z dziećmi na temat wartości przez nie cenionych może być źródłem inspiracji do myślenia o za- wodzie w kontekście ważnych dla dziecka wartości. Temperament Temperament to zespół charakterystycznych dla jednostki pozaintelektualnych właściwości psy- chicznych w istotnym stopniu zdeterminowanych genetycznie. (…) względnie stałych i pierwot- nie biologicznie zdeterminowanych właściwości organizmu, które przejawiają się w poziomie energetycznym i charakterystyce czasowej zachowania8 , innymi słowy jest to zespół względ- 7 E. Goźlińska, Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Wydawnictwa CODN, Warszawa 1997. 8 J. Strelau, Temperament i inteligencja, [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. wartości umiejętności
 • 26. 24 Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego? nie stałych cech, takich jak: pobudliwość, siła i szybkość reagowania, dotyczy głównie emocji i czynności ruchowych przejawiających się w różnych formach działania jednostki (m.in. w ak- tywności, podatności na zmęczenie, odporności na stres, stałości uczuć). Jest najbardziej bio- logiczną częścią osobowości człowieka. Podłoże temperamentu stanowi układ nerwowy. Cechy temperamentu uzależnione są od odziedziczonych i wrodzonych właściwości układu nerwowego i tylko w nieznacznym stopniu są podatne na wpływy otoczenia, dlatego należą do cech indywi- dualnych. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Jedni niezwykle łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, inni wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem. Stąd np. trudno sobie wyobrazić kogoś, kto jest żywio- łowy, bardzo ekspresyjny, lubi mieć urozmaicone zadania, wielość kontaktów, w pracy laboran- ta, która wymaga spokoju, dużej koncentracji na zadaniu często naznaczonym powtarzalnością. Obserwacje w tym zakresie także mogą dostarczyć wielu spostrzeżeń przydatnych w szukaniu pomysłów na karierę zawodową dziecka. Cechy charakteru Słowo charakter oznacza względnie trwałe właściwości postępowania człowieka, w któ- rych wyraża się jego stosunek do innych ludzi, do samego siebie, do własnego działania (…)9 . To właściwy dla danej jednostki zespół względnie stałych cech osobowości określa- jący jej stosunek do własnych zadań (np. solidność), do innych ludzi (np. życzliwość) i samego siebie (np. zarozumiałość)10 . O  ile cechy temperamentu są uwarunkowane czynnikami genetycznymi i  raczej nie ulegają modyfikacji, o tyle cechy psychiczne składające się na charakter można kształtować, można nad nimi pracować. I to jest optymistyczne. Właściwości charakteru możemy określić poprzez samoobserwację, czyli analizę stosunku, jaki mamy do siebie, szkoły, innych ludzi i rzeczy. Są one zauważalne w zachowaniu, działaniu, uczuciach i emocjach, które jesteśmy w stanie kon- trolować, wpływać na nie i je kształtować. Dlatego w przypadku charakteru mówimy o dobrych i pożądanych cechach, stanowiących nasze mocne strony, i o naszych słabych stronach, nad którymi należy pracować. Planując drogę życiową/zawodową, warto je poznać. Do tego moż- na oczywiście zachęcać także dzieci. Na przykład jeśli ktoś jest bardzo dokładny, staranny to odnajdzie się prędzej w zawodach wymagających dużej precyzji niż ktoś, dla kogo są to cechy zupełnie obce. Dziecko, które raczej nie należy do kreatywnych, pomysłowych osób może mieć trudności z zawodami wymagającymi innowacyjności. Możliwości intelektualne Analizując potencjał dziecka, szczególnie wtedy, gdy rozważamy wybór szkoły ponadgim- nazjalnej, zawodu warto odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących dziecka. • Jakie ma oceny szkolne? • Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności? Na powyższe pytania można poszukiwać odpowiedzi razem z dzieckiem. Stan zdrowia Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to trzeba zapytać lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Zawód, który wybierze uczeń, nie może kolidować ze stanem zdrowia. To też jest ważne! 9 Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985. 10 Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. cechy charakteru możliwości intelektualne stan zdrowia
 • 27. 25 Klasa II. Potencjał mojego dziecka. Ale cóż to takiego? Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem: • „Twoje zasoby…” — potencjał dziecka. Jego znaczenie w dokonywaniu wyboru szkoły, zawodu. • „Twoje ulubione przedmioty szkolne” — przedmioty szkolne, które dziecko lubi. • „Jakie są Twoje mocne i słabe strony?” — co dziecko myśli o sobie? • „Twoje mocne strony to…” — opowieść rodziców o dziecku, jego atutach, które warto prze- analizować pod kątem zawodowym. porozmawiajmy
 • 28. 26 Zawody. Co warto o nich wiedzieć? Co warto wiedzieć o zawodach i gdzie szukać informacji? Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpu- jącej informacji o zawodach. Aby móc dokładnie wskazać różnice, zakresy zadań spotykane w każdym z branych pod uwagę zawodów, ważne jest skorzystanie z zasobów informacji zawodowej. Starajmy się dowiedzieć jak najwięcej o zawodzie, którym dziecko jest zainteresowane. Jakich informacji szukać? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dobrze, jeśli dziecko oraz rodzic dowie się: • co robi osoba wykonująca dany zawód, jakie ma zadania zawodowe, jakie wykonuje czynności zawodowe, • jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem, • w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie, • jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia), • jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe, • jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie, • jakie są szanse na znalezienie pracy, • czy mogą dany zawód wykonywać osoby niepełnosprawne11 . Gdzie szukać informacji o zawodach? Istnieją różne źródła informacji o zawodach. Warto korzystać z rzetelnych i aktualizowa- nych źródeł informacji, takich jak np.: • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. W infor- matorze opisano 191 zawodów, które można zdobyć, kształcąc się w  różnych typach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych. Informator jest dostępny w  wersji elektronicznej na stronie: www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia. • Klasyfikacje zawodów — Istnieją dwie klasyfikacje opracowane na potrzeby rynku pracy — Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz opracowana na potrzeby edukacji zawodowej — Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. • Baza opisów zawodów i specjalności dostępnych na rynku pracy — umożliwia wyszukiwanie zawodu według jego kodu i nazwy. Ta baza pozwala zapoznać się z opisem zawodu przygoto- wanym według schematu: synteza, zadania zawodowe, dodatkowe zadania zawodowe. Opisy zawodów są dostępne na stronie: www.psz.praca.gov.pl. • Filmy o zawodach — dostępne są na stronie www.koweziu.edu.pl • Urzędy pracy — jeśli chcemy pozyskać informacje o  lokalnym i  krajowym rynku pracy, np. o zawodach nadwyżkowych (na które nie ma zapotrzebowania) lub deficytowych (na które jest zapotrzebowanie), to znajdziemy je w urzędach pracy. Ich wykaz znajduje się na stronie www.psz.praca.gov.pl. Jak widać, źródeł informacji jest wiele. Poszukiwanie informacji o zawodach może być działa- niem podjętym razem z dzieckiem. Czas poświęcony na wspólną pracę może być bazą do roz- mów, analizy pomysłów na karierę zawodową dziecka. 11 Ostatni punkt oczywiście analizujemy wtedy, kiedy dziecko jest niepełnosprawne. Człowiek rośnie w grze o wielkie cele. F. Schiller Zawody Źródła informacji o zawodach Sposoby zbierania informacji o zawodach co warto wiedzieć o zawodach źródła informacji o zawodach
 • 29. 27 Klasa II. Zawody. Co warto o nich wiedzieć? Sposoby zbierania informacji o zawodach W jaki sposób można pomóc dzieciom zbierać informacje o zawodach? Jako Rodzice mo- żecie: • poprosić pedagoga, wychowawcę, by zorganizował spotkania z przedstawicielami za- wodów, które interesują Wasze dzieci, • zgłosić wychowawcy klasy pomysł zorganizowania wycieczki zawodoznawczej do firmy, która zatrudnia osoby wykształcone w interesujących dzieci zawodach, • wybrać się do instytucji, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informa- cji zawodowej; są to np. Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy wojewódz- kich urzędach pracy, powiatowe urzędy pracy, • zajrzeć na strony www wyżej wymienionych przykładowych instytucji, • odwiedzać strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych, • zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują, • brać udział w Targach Edukacyjnych, Targach Pracy, • uczestniczyć z dziećmi w drzwiach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadgim- nazjalnych, • sięgać do informatorów szkolnych, broszur i ulotek, • korzystać z mediów, w których są filmy, reportaże związane tematycznie z zawodami, • korzystać z Internetu, odwiedzić strony z katalogami zawodów bądź testami pomagającymi wybrać zawód np. wykorzystywać tzw. pocztę pantoflową. Jak widać sposobów zdobywania informacji o  zawodach jest wiele. Warto wybrać te, które uznamy za ciekawe i przydatne. Nie szczędźmy czasu dla dzieci w tym zakresie. Ta inwestycja zapewne zaprocentuje w przyszłości satysfakcją z wykonywania przez nie wymarzonego zawo- du. Jest to przecież możliwe. Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem: • „Jaki zawód Cię interesuje? Co chciał(a)byś robić?” — ciekawe zawody i ich charakte- rystyki. • „Gdzie znajdziesz informacje?” — zasoby informacji o zawodach. • „Wybór zawodu — jak się do niego przygotować?” • „Jaka jest Twoja decyzja?” — wybieramy zawód. jak gromadzić informacje? porozmawiajmy
 • 30.
 • 32.
 • 33.
 • 34. 32 Klasa III Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? Jaką szkołę wybrać po gimnazjum? Kiedy dziecko ma za sobą etap zbierania informacji o sobie, dokonało już pewnego rozeznania w zawodach, wtedy pojawia się konieczność zapo- znania się ze szkołami, które będą miały adekwatną ofertę do potrzeb i  oczekiwań zainteresowanego. Jaki typ szkoły będzie odpowiedni dla Twojego dziecka, jego zainteresowań, możliwości i predyspozycji? Jaki typ szkoły powinno wybrać Twoje dziecko, aby zdobyć wymarzony zawód? W niniejszym module zamieszczono strukturę szkolnictwa w Polsce, tak by każdy mógł zorientować się, jakie są drogi prowadzące do zdobycia zawodu. Rys. 3. Struktura szkolnictwa w Polsce (za: www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl) Wybór szkoły ponadgimnazjalnej może nastręczać trudności, ale będzie on łatwiejszy, jeśli dziecko się do niego przygotuje przy pomocy rodziców. Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: • liceum ogólnokształcące, • technikum • zasadnicza szkoła zawodowa. Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym? Szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egza- minu maturalnego. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończe- niu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. P. Kline Typy szkół ponadgimnazjalnych Źródła informacji zawodowej Rekrutacja do szkół struktura szkolnictwa w Polsce typy szkół ponadgimna- zjalnych liceum ogólnokształcące Opracowanie J. Ksieniewicz Szkoła podstawowa (6 lat) Gimnazjum (3 lata) Liceum ogólno- kształcące (3 lata) Technikum (4 lata) Szkoła policealna (od 1 do 2,5 roku) Egzamin dojrzałości (matura) Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Egzaminy eksternistyczne osoby pełnoletnie (nie uczniowie) Kwalifikacyjne kursy zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa (3 lata) Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 • 35. 33 Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? Młodzi ludzie sądzą, że wybór liceum pozwala im na odroczenie decyzji o wyborze zawodu o kilka lat. Warto uświadomić im, że to nie do końca słuszne rozumowanie. Zgodnie z wprowadzonymi przed dwoma laty zmianami, po ukończeniu pierwszej klasy licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przed- miotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z któ- rych wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Jeżeli uczeń chce w przyszłości studiować fizykę, to właśnie tego przedmiotu (oraz matematyki) powinien się uczyć w zakresie rozszerzonym i zdawać z fizyki maturę. Jeżeli zrealizuje fizykę w zakresie podstawo- wym, czeka go dużo dodatkowej pracy przed maturą. Szukanie pracy bezpośrednio po liceum może przysporzyć trudności, ponieważ ta szkoła nie daje kwalifikacji zawodowych. Jeżeli absol- went liceum nie zdecyduje się na studia, to najlepiej zrobi, wybierając jakiś zawód nauczany w szkole policealnej lub decydując się na kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Co warto wiedzieć o technikum? Nauka w technikum trwa cztery lata. Szkoła łączy zalety kształcenia zawodowego i ogól- nego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać: • maturę i  • dyplom zawodowy. W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe; 50% zajęć realizowanych w kształ- ceniu zawodowym stanowi kształcenie praktyczne. W technikach, podobnie jak w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu — na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwoma lub trzema kwalifikacjami. W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe i po każdym zdanym otrzymuje świadec- two potwierdzające daną kwalifikację zawodową. Po ukończeniu technikum otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie uczeń technikum może przystąpić do eg- zaminu maturalnego. Następnie po uzyskaniu matury ma otwarte drzwi zarówno na studia wyż- sze, jak i na rynek pracy. Absolwenci często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim wyuczonym w technikum zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, któ- rzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się zmienić zawód, to również jest to możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły po- licealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. Technikum zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na uczelniach politechnicznych). Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tema- tycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Dobry zawód jest dzisiaj w cenie. Absolwent technikum może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami, co dla wielu uczniów stanowi ważny argument na rzecz wyboru tego typu szkoły. Co warto wiedzieć o zasadniczej szkole zawodowej? Nauka w zasadniczych szkołach zawodowych trwa trzy lata. W programie są zarówno przed- mioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny. Po trzech latach nauki i zdaniu wszystkich egzaminów (jednego lub więcej w zależności od zawodu) potwier- dzających kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy. To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i podjęciem pracy. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej można oczywiście kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych albo zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej — można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie, a dopiero potem wrócić do nauki. technikum zasadnicza szkoła zawodowa
 • 36. 34 Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? W zasadniczej szkole zawodowej dużą liczbę godzin stanowią zajęcia praktyczne, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych. Zatem mniej teorii, a więcej praktyki. Gdzie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych? Wraz z dziećmi możecie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych. Mogą to być: • spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, • instytucje, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej, • strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych, • rodzina, znajomi, starsi koledzy i koleżanki dziecka, • nauczyciele, • targi edukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych, • tzw. drzwi otwarte szkół, akcje promocyjne szkół, • informatory szkolne, broszury, ulotki, • rankingi szkół ponadgimnazjalnych, • prasa lokalna (szczególnie w okresie rekrutacji są w niej dostępne informacje o szkołach po- nadgimnazjalnych), • media (filmy, reportaże, informacje związane tematycznie ze szkołami). Poszukując informacji o szkołach, możemy skorzystać z następujących stron internetowych: • www.koweziu.edu.pl • www.ore.edu.pl • www kuratorium oświaty w danym województwie. Jak wygląda rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych? To, w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta czy powiatu. Informację o sposobie rekrutacji można uzyskać od władz sa- morządowych oraz w szkołach — także w gimnazjum. Może on być tradycyjny, czyli realizowany poprzez złożenie dokumentów w najwyżej trzech szkołach lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, w którym dokonuje się wyboru szkół. Wówczas dokumenty składa się tylko w jednej szkole. Terminy dotyczące rekrutacji mogą się różnić w zależności od województwa. Mogą też być nieco inne dla naborów prowadzonych tradycyjnie i drogą elektroniczną. Ważne jest, by uczeń pamiętał o terminie: • składania podań o przyjęcie, • dostarczenia kopii dokumentów, • ogłoszenia przez szkołę wstępnych wyników rekrutacji, • potwierdzenia przez zakwalifikowanych kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, • ogłoszenia wyników rekrutacji, • ogłoszenie dodatkowego naboru w przypadku, kiedy pozostały jeszcze wolne miejsca. Oczywiście, kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa komplet dokumentów. Najczęściej są wymagane: • podanie przygotowane według ustalonego wzoru, • zwykle dwa zdjęcia, • świadectwo ukończenia gimnazjum, • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego, • zaświadczenie lekarskie (wymagane zazwyczaj w technikach i zasadniczych szkołach zawo- dowych). rekrutacja do szkół ponadgimna- zjalnych
 • 37. 35 Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? Znaczenie informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym Gromadzenie różnych informacji jest ważne w życiu każdego człowieka w zależności np. od tego, jakie są jego zadania. Uczeń potrzebuje informacji o szkołach ponadgimnazjalnych szcze- gólnie będąc w klasie trzeciej. Po pierwsze, uczeń poszukuje wówczas pomysłu na swoją karierę zawodową. Po drugie, przygotowuje się do ukończenia gimnazjum i przystępuje do poszukiwa- nia nowej szkoły. Ale nie każdej. Po trzecie, chodzi o to, by wybrać szkołę, która będzie sta- nowić bazę do przyszłego życia zawodowego ucznia. Zatem podejmowanie tematu związanego z poznawaniem ścieżek kształcenia to kolejna inwestycja w ucznia, w jego przyszłość edukacyj- no-zawodową. Bardzo ważne jest, by uczeń łączył informacje o typach szkół ponadgimnazjalnych z informacja- mi o zawodach, o tym, co chciałby w przyszłości robić zawodowo. Czym się kierować, wybierając szkołę ponadgimnazjalną? Aby dobrze wybrać szkołę, dziecko powinno się kierować: • informacjami o sobie (czy to dla mnie?), • informacjami o swoich możliwościach intelektualnych (trzeba pamiętać, że dostanie się do danej szkoły to jedno, a bycie jej uczniem to drugie), • ofertą edukacyjną/zawodową szkoły (jej zgodnością z  zainteresowaniami, uzdolnieniami itp.), • informacjami o przedmiotach rozszerzonych (w przypadku liceum ogólnokształcącego i tech- nikum), • wynikami nauczania (informacje o maturach, egzaminach potwierdzających kwalifikacje za- wodowe), • wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole, • osiągnięciami szkoły, np. w olimpiadach, konkursach zawodowych, turniejach, • informacjami (w przypadku szkół zawodowych) o tym, czy szkoła współpracuje z pracodaw- cami, • w  przypadku liceum ogólnokształcącego o tym, co kryje się pod nazwą pięknie, bajkowo brzmiącej nazwy profilu (co oferuje i do czego nam się przyda?), • informacjami o zajęcia dodatkowych, które proponuje szkoła. Czy do zawodu prowadzą różne drogi? Oczywiście, do zawodu mogą prowadzić różne drogi. Warto z dzieckiem wybrać tę opty- malną, mając na uwadze jego zasoby, możliwości intelektualne, obecną sytuację życio- wą, rodzinną. Warto dokonać wyboru takiej szkoły, która będzie sprzyjała jego rozwojo- wi, niejako będzie „skrojona” na jego miarę. Poniżej można zapoznać się z przykładam różnych ścieżek prowadzących do zawodu. Opracowanie pokazuje różne możliwości zdobycia zawodu in- żyniera mechatronika. Po co? By zobaczyć, na czym polega projektowanie ścieżek zawodowych. różne drogi Gimnazjum Zasadnicza szkoła zawodowa: monter mechatronic Liceum dla dorosłych Studia wyższe: mechatronika LUB
 • 38. 36 Klasa III. Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co warto o nim wiedzieć? To tylko niektóre drogi prowadzące do zdobycia zawodu inżyniera mechatronika. Do każdego z zawodów prowadzi przynajmniej kilka ścieżek. Przykłady wskazują, że możliwości jest wiele. Zatem warto przygotować kilka różnych pomysłów i wybrać ten, który będzie dla dziecka atrak- cyjny, ale też możliwy do realizacji. Każdy absolwent może szukać pracy po zasadniczej szkole zawodowej, po technikum lub po ukończeniu studiów wyższych. Będzie mógł aplikować na różne stanowiska pracy zależnie od zdobytego wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji. Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem: • „Jaki typ szkoły chcesz wybrać?” — typy szkół ponadgimnazjalnych. • „Jakie są drogi prowadzące do zdobycia wymarzonego zawodu?” • Zaprojektuj swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową. Gimnazjum Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Gimnazjum Technikum: technik mechatronik Liceum ogólnokształcące Szkoła policealna: technik mechatronik Studia wyższe: mechatronika Studia wyższe: mechatronika Studia wyższe: mechatronika LUB LUB porozmawiajmy
 • 39. 37 Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować? Po co planować? Na początek ktoś mógłby zapytać, czy warto dzisiaj planować? Oczywiście, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy, warto szukać pomysłów dla siebie. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, jaką drogę obraliśmy, jak zaplanowaliśmy naszą przyszłość. Od nas najwięcej zależy. Zdarza się, że coś zaplanujemy i nie uda się tego zrealizować — trzeba mieć tego świado- mość. Aby przedstawić sprawę obrazowo, można powiedzieć tak: kiedyś braliśmy kartkę papieru i robiliśmy plan. Dzisiaj ten sposób jest nadal aktualny. Tylko warto dokonać pew- nej modyfikacji. Weźmy kartę, ołówek i gumkę do ścierania. Dlaczego? Bo zapis wykonany długopisem w sytuacji zmiany, niespodziewanych okoliczności nie zostanie usunięty. Pozostanie w miarę trwały ślad. Natomiast ślad po ołówku zostanie niewielki, prawie niezauważalny. I wła- śnie o to chodzi, by planować, ale też mieć świadomość konieczności podążania za zmianą, za szansą czy okazją. Wtedy dokonujemy korekty, nanosimy poprawki itp. I mamy poczucie, że jest to nasze działanie. Takie spojrzenie na planowanie odpowiada czasom i takie podejście sprawia, że nasza łódka płynie w określonym kierunku, czasem go zmieni, ale dotrze do celu, który będzie nasz, osobisty. Ponadto da nam szansę podążania w kierunku tego, na czym nam najbardziej zależy. Do takiego podejścia warto zachęcać dzieci. Są oczywiście osoby, które stwierdzą, że nie warto planować czy zastanawiać się nad przyszło- ścią. Tak się zdarza, że niektórzy żyją chwilą, z dnia na dzień, czekają na to, co się wydarzy. Dodatkowo, jeśli zapadnie zgoda na to, aby ich wybory dokonywane były przez inne osoby, to trzymajmy kciuki, by ich łódki nie wywróciły się, bo nie sprawdzili prognozy pogody, nie przy- gotowali się do swojej wyprawy w przyszłość. Na przykład jeśli dziecko wybiera zawód, szkołę, to warto sprawę przemyśleć, zebrać potrzebne informacje o sobie, zawodach, szkołach; podjąć świadomą decyzję. Wtedy można być pewnym, że przyszłość da się oswoić. Jak planować karierę? Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą człowieka do działania mającego na celu osiągnięcie określonego efektu. Aby plan mógł być zrealizowany, warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka spraw: • należy zadbać o cel, powinien on być ściśle określony, • jeśli jest kilka celów, to warto je uporządkować, zacząć realizację od tego, który człowiek uzna za najważniejszy, • powinien być realny, tj. w granicach aktualnych możliwości danej osoby w danej sytuacji, • trzeba dokonać przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystać podczas realizacji planu, a więc osiągnięcia celu, • konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie, • powinien zawierać dokładne określenie działań na jeden dzień (lub tydzień) tak, by można było dokładnie sprawdzić, czy cel na ten dzień/tydzień został osiągnięty, • należy kontrolować osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizacji planu, porównywać je z zamierzonym celem, • gdy pojawia się konieczność dokonywania zmian w planie, reagować, • trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą spowodować konieczność dokonywania zmian w planach, • warto siebie pytać, czy cel, do którego prowadzi plan, jest dla nas ważny itd. Skup całą swą energię na jednym celu. Powiedz sobie Zrobię to D.J. Schwartz Planowanie, plan Cele, ich cechy Formułowanie celów czy planować?
 • 40. 38 Klasa III. Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować? Podsumowując, plany warto mieć, ponieważ to one stanowią pewnego rodzaju drogowskazy prowadzące do celu. Trzeba je weryfikować, zmieniać, dostosowywać, by zwiększyć prawdopo- dobieństwo osiągnięcia sformułowanego celu. Dzięki planowaniu mamy możliwość pełnego, ca- łościowego oglądu sytuacji. Można zaryzykować sąd, że jeśli nie podejmujemy planowania drogi do celu, to z trudnością dostrzeżemy zarówno przeszkody, jak i ułatwienia w realizacji celu. Drodzy Rodzice, spróbujcie podjąć temat planowania podczas rozmów z dziećmi. Zapytajcie, jak dziecko chce zrealizować dany cel. Podzielcie się też swoimi uwagami. Będzie to idealna okazja do tego, by tym razem to Wasz nastolatek dzielił się swoimi obserwacjami na temat Was i Waszego podejścia do planowania. Cele, jak je formułować? Według Słownika języka polskiego cel to coś „do czego się dąży, co się chce osiągnąć; punkt, miejsce, do którego się zmierza”. Wyznaczanie celów porządkuje funkcjonowanie człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu, pobudza do długotrwałych działań, pomaga w odkrywaniu własnych możliwości. Można powiedzieć, że stawianie celów nadaje sens życiu i przyszłości. Ale nie każdy cel spełnia taką rolę. Jeśli zwykle ktoś mówi „Kiedyś nauczę się pły- wać”, to może zdarzyć się, że nigdy nie nauczy się ze względu na słowo „kiedyś”. Prawidłowo określony cel powinien być: • osobisty — mieć wysoką wartość dla osoby, która go realizuje, być jej wewnętrznym pragnie- niem; nienarzuconym z zewnątrz, przez znajomych czy rodziców. Realizując własne pragnie- nia, ma się większą motywację do działania; • pozytywny — określać stan pożądany zamiast wskazywać, czego chce się uniknąć; nie warto planować tego, czego chce się uniknąć (nie chcę mieć nudnej pracy), ale to, co chce się osią- gnąć (będę szukać ekscytującego zajęcia, związanego z możliwością poznawania ciekawych ludzi); • konkretny — być powiązany z konkretnymi działaniami w celu jego osiągnięcia; najlepiej jeśli będzie zapisany. Człowiek powinien ciągle wracać do niego, przypominać sobie, że to właśnie chce zrealizować; • osiągalny — osiągalny przy wykorzystaniu możliwych dostępnych zasobów; • realny — dający szansę na osiągnięcie sukcesu, związany z adekwatną samooceną, o odpo- wiednim stopniu trudności; taki, który człowiek może osiągnąć, nie za łatwy (nie będzie miał satysfakcji z jego osiągnięcia), nie za trudny (żeby się nie zniechęcił, by straty po zrealizowa- niu celu nie przewyższyły zysków); • mierzalny — cel i korzyści z jego osiągnięcia powinny być możliwe do zmierzenia; • umiejscowiony w czasie — powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów. Takie działanie dyscyplinuje, motywuje do pracy nad wyznaczonym celem, zwiększa szansę jego osiągnięcia. Można podjąć próbę poćwiczenia z dzieckiem formułowania celów z zachowaniem cech opisa- nych krótko powyżej. Mogą to być cele dotyczące niedalekich w czasie aktywności, które dziec- ko ma podjąć np. nauka gry na instrumencie, przygotowanie urodzin, wyjazd w góry na narty. Do takich wspólnych ćwiczeń trzeba wybrać cele, które będą atrakcyjne dla dzieci. Możemy wtedy być pewni, że trening w formułowaniu celów będzie owocny. Jak skutecznie dążyć do celu? Z jednej strony warto odpowiednio formułować cele, a z drugiej strony dobrze jest, gdy zadbamy o skuteczne dążenie do niego. Stąd propozycja, by wdrożyć przynajmniej kilka zasad: • należy określić cel — nie tylko to, co zamierzamy osiągnąć (rezultat końcowy), ale także, w jaki sposób to zrobimy; • przydatne będzie opisanie działań, które prowadzą do celu; cele i ich cechy dążenie do celu
 • 41. 39 Klasa III. Plany i cele mojego dziecka. Jak je konstruować? • myśląc o tym, czego pragniemy (stan idealny), uwzględniajmy możliwości (stan realny); • nie planować zbyt dużo naraz. Metoda małych kroków nie jest być może tak spektakularna, jak zalecają autorzy poradników typu: „odmień swoje życie w weekend”, ale bywa dużo bar- dziej skuteczna; • trzeba pamiętać o  przejęciu odpowiedzialności za swoje dążenia. Lepiej wówczas brzmi „chcę”, „mam zamiar”, „taka jest moja decyzja”, zamiast: „muszę”, „powinienem”; • ogólny zamiar warto przełożyć na konkretne zadania i program działań i określić kontekst czasowy (kiedy) i warunki realizacji (jak); • warto pamiętać o tworzeniu wielu różnych sposobów realizacji celu — do większości miejsc można dojść wieloma drogami; • realizacja celu wymaga zasobów (np. emocje, czas, inteligencja, uzdolnienia, umiejętności, poczucie własnej wartości); • przydatna jest dbałość o poczucie własnej wartości. U osób z niskim poczuciem własnej war- tości porażka powoduje obniżenie samooceny; • potrzebne może okazać się dzielenie działań, szczególnie długofalowych na mniejsze; • w wyjaśnieniu swoich porażek i sukcesów większą wagę trzeba przykładać do pracy niż do zdolności. Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem: • „Jakie są Twoje cele? Spróbuj je sformułować? Jakie masz trudności?” • „Planuję swoją karierę — w jaki sposób?” • „Jak sobie radzisz z trudnościami w planowaniu kariery?” porozmawiajmy
 • 42. 40 Zakończenie Drodzy Rodzice, czy udało się Wam odnaleźć osobistą odpowiedź na pytanie, które poja- wiło się we wstępie? W jakim celu powstała ta broszura? Mam nadzieję, że poczuliście się zaproszeni do wspólnej pracy, której celem jest pomoc dzieciom/uczniom przygotowującym się do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Ważne jest, by dziecko miało wsparcie także ze strony bliskich, na których zwykle bardzo liczy. W broszurze zaproponowano treści, które można wykorzystać do wspólnych rozmów z dziec- kiem, które można potraktować jako inspirację do inwestowania w przyszłość młodego czło- wieka, ucznia szkoły gimnazjalnej. Przygotowano także ćwiczenia, które można wykorzystać w sposób praktyczny nie tylko do pracy indywidualnej, ale również z dzieckiem. Zaproszenie do korzystania z materiału, udzielania wsparcia dzieciom jest ciągle aktualne. Bibliografia 1. Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 2. Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000. 3. Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Wydawnictwa CODN, War- szawa 1997. 4. Gurycka A., Rozwój i kształtowanie zainteresowań, WSiP, Warszawa 1978. 5. Jantura J., Rozwój zawodowy człowieka, [w:] Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Urząd Pracy, nr 3, Warszawa 1994. 6. Kania I., Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?, Difin, Warszawa 2010. 7. Krumboltz J.D., Levin A.S., Mitchell K.E., Planned Happenstance: Constructing Unexpected Career Opportunities, “Journal of Counseling and Development”, Spring 1999, Vol. 77. 8. Moje dziecko wybiera karierę zawodową, red. A. Paszkowska-Rogacz, SWSPiZ, Łódź 2008. 9. Noworol Cz., Trzeciak W., Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Działania, PARP, Warszawa 2004 10. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZiU, Warszawa 2002. 11. Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985. 12. Strelau J., Temperament i inteligencja, [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wy- dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1992. 13. Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnic- two Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994. 14. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnic- two Szkolne PWN, Warszawa 1997. Netografia 1. www.euroguidance.pl 2. www.junior.org.pl 3. www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl 4. www.ore.edu.pl to już koniec
 • 43.
 • 44. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego publikacjabezpłatnaISBN:978-83-64108-10-5 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B 02-637 Warszawa tel. (22) 844 18 68 fax (22) 646 52 51 www.koweziu.edu.pl