SlideShare a Scribd company logo
Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Gimnazjum nr 11 
im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego 
z dnia 01 września 2014 r. 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)1 
Procedura postępowania: 
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki 
drugiego języka obcego. 
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna). 
3. Rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 1) wraz 
z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 
4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych 
od daty wpływu wniosku. 
· Rodzic (prawny opiekun) odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 
· Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły i odnotowuje 
zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po otrzymaniu informacji w arkuszu ocen 
ucznia. 
· Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia. 
5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo do 
odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia. 
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w dokumentacji 
przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” . 
7. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. 
W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, 
uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica 
(prawnego opiekuna) ucznia. O tym fakcie informowani są nauczyciel uczący danego przedmiotu 
i wychowawca klasy. 
8. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach w danym 
roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami. 
1 Zmiany wymienionego Rozporządzenia zostały dokonane Rozporządzeniem MEN z dn. 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. nr 
156, poz.1046).

More Related Content

Similar to 1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i  egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i  egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Aga Szajda
 
Egzamin gimnazjalny 2014/2015
Egzamin gimnazjalny 2014/2015Egzamin gimnazjalny 2014/2015
Egzamin gimnazjalny 2014/2015
Jacek Wardzyński
 
Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016
Jacek Wardzyński
 
Egzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasistyEgzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasisty
Jacek Wardzyński
 
Egzamin gimnazjalny 2016
Egzamin gimnazjalny 2016Egzamin gimnazjalny 2016
Egzamin gimnazjalny 2016
Jacek Wardzyński
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
pirat_kg
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
wszystkojasne
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
wszystkojasne
 

Similar to 1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (14)

Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i  egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i  egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Egzamin gimnazjalny 2014/2015
Egzamin gimnazjalny 2014/2015Egzamin gimnazjalny 2014/2015
Egzamin gimnazjalny 2014/2015
 
Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016Sprawdzian 2015/2016
Sprawdzian 2015/2016
 
Egzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasistyEgzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasisty
 
Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14
 
Egzamin gimnazjalny 2013
Egzamin gimnazjalny 2013Egzamin gimnazjalny 2013
Egzamin gimnazjalny 2013
 
Egzamin gimnazjalny 2016
Egzamin gimnazjalny 2016Egzamin gimnazjalny 2016
Egzamin gimnazjalny 2016
 
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p pUdzielanie i organizowanie pomocy p p
Udzielanie i organizowanie pomocy p p
 
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialaniaWszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
Wszytstko jasne - zintegrowany model dzialania
 
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
Dziecko z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej – zintegrowany model...
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
Aga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Aga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Aga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Aga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
Aga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
Aga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
Aga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Aga Szajda
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacjaWymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
Wymierzanie konsekwencji przykładowa gradacja
 
Informacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiadyInformacja o feriach_obiady
Informacja o feriach_obiady
 

1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

  • 1. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego z dnia 01 września 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)1 Procedura postępowania: 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna). 3. Rodzic (prawny opiekun) składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 1) wraz z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. · Rodzic (prawny opiekun) odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. · Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po otrzymaniu informacji w arkuszu ocen ucznia. · Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia. 5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przysługuje prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” . 7. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. O tym fakcie informowani są nauczyciel uczący danego przedmiotu i wychowawca klasy. 8. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami. 1 Zmiany wymienionego Rozporządzenia zostały dokonane Rozporządzeniem MEN z dn. 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. nr 156, poz.1046).