SlideShare a Scribd company logo
____________ 1. Ang talaarawan ay pinagsama-samang aralin sa Filipino.
____________ 2. Ang Talaarawan ay tinatawag ding journal sa wikang
ingles.
____________ 3. Maaari kang gumawa ng talaarawan para sa karanasan
ng ibang tao.
____________ 4. Ang iyong karanasan sa loob ng isang araw ay maaaring
isulat sa talaarawan.
____________ 5. Ang talaarawan ay kalipunan ng baha-bahaging sulatin
na nakasulat at nakaayos sa sunod-sunod na petsa at araw.
Panuto: Isulat sa patlang ang tsek (/) kung ang pangungusap ay tama
at ekis (x) naman kung mali.
______X_____1. Ang talaarawan ay pinagsama-samang aralin sa Filipino.
______/_____ 2. Ang Talaarawan ay tinatawag ding journal sa wikang
ingles.
______X_____ 3. Maaari kang gumawa ng talaarawan para sa karanasan
ng ibang tao.
______/_____ 4. Ang iyong karanasan sa loob ng isang araw ay maaaring
isulat sa talaarawan.
______/______ 5. Ang talaarawan ay kalipunan ng baha-bahaging sulatin
na nakasulat at nakaayos sa sunod-sunod na petsa at araw.
Panuto: Isulat sa patlang ang tsek (/) kung ang pangungusap ay tama
at ekis (x) naman kung mali.
PANUTO: Piliin sa
kahon ang kahulugan
ng mga salitang may
salungguhit sa bawat
pangungusap. Isulat sa
patlang ang titik ng
tamang sagot.
1. Pahalagahan
natin ang ating
mga magulang.
A. Bigyan ng
Importansya
B. Burara
C. Nasisiyahan /
Masaya
D. Panggabing
pagkain
E. Sinasabi
2. Palaging
nakakalat ang
gamit ni Lito, lagi
siyang
napagsasabihan
dahil siya ay
bulagsak.
A. Bigyan ng
Importansya
B. Burara
C. Nasisiyahan /
Masaya
D. Panggabing
pagkain
E. Sinasabi
3. Pagkatapos ng
hapunan, saka
pa lamang
gumagawa ng
takdang- aralin si
Berta.
A. Bigyan ng
Importansya
B. Burara
C. Nasisiyahan /
Masaya
D. Panggabing
pagkain
E. Sinasabi
4. Palaging
binabanggit ni
ina na mag-aral
akong mabuti.
A. Bigyan ng
Importansya
B. Burara
C. Nasisiyahan /
Masaya
D. Panggabing
pagkain
E. Sinasabi
5. Di man kami
mayaman at di man ako
mabilihan ng
mamahaling laruan,
masaya pa rin ako.
Kontento na akong
kasama ko ang aking
pamilya.
A. Bigyan ng
Importansya
B. Burara
C. Nasisiyahan /
Masaya
D. Panggabing
pagkain
E. Sinasabi
MGA SAGOT:
1. A
2. B
3. D
4. E
5. C
SI DINONG BULAGSAK
Tuwing hapon, pagkauwi ng bahay, laging inihahagis ni Dino ang
kanyang bag sa kahit saang parte ng kanilang bahay. Pagkatapos noon ay
manonood na siya ng telebisyon. Pagkatapos kumain ng hapunan doon pa
lamang siya gagawa ng takdang-aralin. Hinanap niya ang kanyang bag
ngunit hindi niya ito makita. Lingid sa kanyang kaalaman nagtago ang
kanyang mga kagamitan. Nagtago si Bag sa likod ng pinto. Nagtago si
Lapis
sa ilalim ng upuan. Nagtago si Pambura sa ilalim ng mesa. Nagtago si
papel
sa ilalim ng kama. Nagtago si Pantasa sa tabi ng bintana. “Ah! Nasaan
kaya ang aking mga gamit?” sambit ni Dino. “Sige Dino hanapin mo kami,”
sabi ni Lapis. “Hindi mo kami pinahahalagahan,” sabi ni Pambura.
“Oo nga, lagi mo kaming inihahagis,” dugtong ni Bag. “Huwag tayong
magpakita sa kanya,” sabi ni papel. “Hayaan natin siyang
mapagod at magpahalaga,” banggit ni Pantasa. Hanap
nang hanap si Dino sa kanyang bag ngunit di pa rin niya
ito makita. Nag-iiyak si Dino. Iyak siya nang iyakhanggang
sa mapagod sa kaiiyak at kahahanap. Naisip niyang
dapat pahalagahan ang mga gamit para hindi ito mawala.
Nakita ang kanyang pagsisisi ng kanyang kagamitan.
Nakatulog si Dino nang dumating ang kanyang nanay.
“Dino, anak nakatulog ka,” sabi ng nanay.
“Inay, nasaan po ba ang bag ko?” tanong niya sa nanay. “Oh
ayan ang bag sa tabi mo,” sagot ni nanay. Biglang niyakap ni
Dino ang kanyang bag. Tiningnan ni Dino ang lapis, papel,
pambura at pantasa. Lahat ay nasa loob ng kanyang
bag. Tuwang-tuwa si Dino. “Buhat ngayon ay pahahalagahan
ko na kayo,” ang pangako ni Dino sa kanyang kagamitan.
Nakangiting nakasilip sina Lapis, Papel, Pamnura at Pantasa
sa loob ng bag.Pinagpatuloy na ni Dino ang pagsagot sa
kanyang vtakdang-aralin nang may ngiti sa labi.
https://www.youtube.com/watch?v=1-9kgkH-Nkg
1. Ano ang ginagawa ni
Dino pag-uwi ng bahay
galing sa paaralan?
TANONG #1
SAGOT:
Laging inihahagis
ni Dino ang
kanyang bag sa
kahit saang parte
ng bahay .
2. Anong nangyari nang
minsang magsasagot na
siya ng takdang-aralin?
TANONG #2
SAGOT:
Di niya makita a n g
kanyang bag.
3. Saan napunta ang
bawat isang gamit na
nasa loob ng bag?
TANONG #3
SAGOT:
Nagtago si Bag sa
likod ng pinto.
Nagtago si Lapis sa
ilalim n g upuan .
N agtago si Pambura
s a ilalim ng mesa.
4. Ano ang natutunan ni
Dino sa pangyayari?
TANONG #4
SAGOT:
Dapat niyang
pahalagahan ang
kayang mga gamit .
May naobserbahan ka na bang kagaya ng ugali ni
Dino? Ibahagi ang iyong nasaksihan/naobserbahan
kung paano s’ya naging kagaya ni Dino.
A. Kamag-aaral?
B. Isang Miyembro ng Pamilya?
C. Kaibigan?
TANONG #5
Ang pagtukoy ng mga pagyayaring
nasaksihan o naobserbahan ay isang
mahalagang kasanayan na dapat
nating matutuhan.
ALAM MO BA?
Ang pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o
naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng
pagbibigay impormasyon, ng opinyon o kuro-kuro,
pagbabahagi ng karanasan at iba pang kaugnay.
Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay,
paglalarawan, paglalahad at pagmamatuwid.
Narito ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa
pagbibigay ng reaksiyon:
1. Sumasang-ayon ako…
2. Tutol ako sa sinabi…
3. Nais ko lamang magbigay ng puna…
4. Payag ako, pero sa palagay ko ay dapat…
5. Magaling ang iyong ideya o naiisip…
TANDAAN:
Magkaugnay ang kasanayan na pagbabahagi ng
nasaksihan o naobserbahan at pagbibigay-
reaksiyon/opinyon. Dapat lamang din na tandaang
maging magalang sa pagbabahagi at pakikipag-usap.
PANUTO:
Basahing mabuti
ang talata.
Ang mga mag-aaral ay nanguna sa isang proyekto sa
kanilang
paaralan. Lahat ng mga lumang dyaryo at bote sa
kani-kanilang tahanan
ay kanilang ipinagbili upang makalikom ng pondo
para sa nasabing
proyekto.Gamit ang dalawang bisikletang kanilang
nirentahan ay
naipagbili nila sa isang malapit na junk shop ang
mga nasabing lumang
bagay. Buong puso silang sinuportahan ng isang
binibini at isang ginoong
kapwa nagmula sa ibang bansa. Dahil sa
pagtutulungan ng magkakaklase
ay naging matagumpay ang proyektong kanilang
inilunsad.
Sanggunian:Pinagyamang Pluma
Panuto: Kumpletuhin ang pahayag sa ibaba.
1. Ang mga mag-aaral ay nanguna sa:
____________________________________________________________
2. Ipinagbili nila ang kanilang mga:
____________________________________________________________
3. Nagawa nila ito upang:
____________________________________________________________
4. Naging matagumpay sila dahil:
____________________________________________________________
5. May nasaksihan ka na bang kaparehong pangyayari sa inyong paaralan?
Ibahagi ang iyong nasaksihan.
____________________________________________________________
_
Mga Sagot:
1. Ang mga mag-aaral ay nanguna sa isang proyekto sa
kanilang paaralan.
2. Ipinagbili nila ang kanilang mga lumang dyaryo at bote
sa kanilang tahanan.
3. Nagawa nila ito upang makalikom ng pondo para sa
nasabing proyekto
4. Naging matagumpay sila dahil sa kanilang
pagtutulungan.
5. May nasaksihan ka na bang kaparehong pangyayari sa
inyong paaralan? Ibahagi ang iyong nasaksihan.
PANGKATANG
GAWAIN
Pangkat
1
PANUTO: Isulat ang salitang TAMA sa
patlang kung may aral na natutuhan sa
kuwento at MALI kung hindi.
__________1. Huwag maging burara sa
gamit.
__________2. Ugaliing pahalagahan ang
mga bagay na mayroon ka.
__________3. Huwag mong ikalat ang iyong
gamit pag-uwi galing sa paaralan.
__________4. Huwag mo nang gawin ang
mga takdang-aralin, mangopya ka nalang sa
iyong kamag-aaral.
__________5.Kung di natin pahahalagahan
ang mga bagay na mayroon tayo, mawawala
PANUTO: Isulat ang tamang bilang ng
pagkakasunud-sunod ng mga
pangyayari sa kuwentong “Si Dino Bulagsak”.
_______ Dumating ang nanay ni Dino at siya ay
ginising.
_______ Gumawa na ng takdang-aralin si Dino
ng may ngiti sa labi.
_______ Nakita ng mga gamit nya na nagsisisi
na si Dino kaya’t sila ay
bumalik.
_______ Pag-uwi galing sa eskwela, lagging
inihahagis ni Dino ang kanyang
gamit kahit saang parte ng bahay.
_______ Nang minsang gagawa na sya ng
takdang-aralin, hinanap ni Dino ang
Pangkat
2
Pangkat
3
Mga Sagot:
Unang Pangkat
1. Tama
2. Tama
3. Tama
4. Tama
5. Tama
Pangalawang Pangkat
Sequence: 3-5-4-1-2
Pangatlong Pangkat
1. A
2. A
3. D
4. D
5. D
Sa pagbabahagi ng
mga pangyayaring
nasaksihan o
naobserhaban, ano ang
dapat isaalang-alang?
Ano ang kabuuang
konsepto tungkol sa
pagbabahagi ng mga
pangyayaring nasaksihan
o naobserbahan?Anu-ano
ang mga dapat gawin?
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v

More Related Content

Similar to GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v

Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
BubblyOfficial
 
Mtb q3 week 5
Mtb q3 week 5Mtb q3 week 5
Mtb q3 week 5
AngieLynnAmuyot1
 
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
blessedjoysilva
 
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptxFILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
VeniaGalasiAsuero
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Albertine De Juan Jr.
 
First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-test
Rard Lozano
 
Filipino
FilipinoFilipino
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Marico4
 
COT grade 8 sy 2020- 2021.docx
COT grade 8 sy 2020- 2021.docxCOT grade 8 sy 2020- 2021.docx
COT grade 8 sy 2020- 2021.docx
LABNIG NATIONAL HIGH SCHOOL
 
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docxQUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
DessaCletSantos
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
JonilynUbaldo1
 
Classroom Observation of mam aling for 3rd
Classroom Observation of mam aling for 3rdClassroom Observation of mam aling for 3rd
Classroom Observation of mam aling for 3rd
Mei Miraflor
 
FILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptxFILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptx
AnneLapidLayug
 
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptxAP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
RosalindaGadia2
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
dionesioable
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
RichardDanagoHalasan
 
FILIPINO WK 2.pptx
FILIPINO WK 2.pptxFILIPINO WK 2.pptx
FILIPINO WK 2.pptx
BethzyBagcusCadapan
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
Grace659666
 
2018 mother tongue reading bisaya q1&q2
2018 mother tongue reading bisaya q1&q22018 mother tongue reading bisaya q1&q2
2018 mother tongue reading bisaya q1&q2
JezreelDiaz
 
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
JesiecaBulauan
 

Similar to GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v (20)

Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
Ac fr oga08csy7-vyaxtutolcsso5sdmhpvnp0n0z2w-zzkyeeqvhmocgb0gxuaxppkkqmpp-fuv...
 
Mtb q3 week 5
Mtb q3 week 5Mtb q3 week 5
Mtb q3 week 5
 
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
VALUES EDUCATION GRADE 3 QUARTER3 (CATCH UP)
 
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptxFILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
First summative-test
First summative-testFirst summative-test
First summative-test
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
COT grade 8 sy 2020- 2021.docx
COT grade 8 sy 2020- 2021.docxCOT grade 8 sy 2020- 2021.docx
COT grade 8 sy 2020- 2021.docx
 
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docxQUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
QUARTER-2-SUMMATIVE-TEST-3-4.docx
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
Classroom Observation of mam aling for 3rd
Classroom Observation of mam aling for 3rdClassroom Observation of mam aling for 3rd
Classroom Observation of mam aling for 3rd
 
FILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptxFILIPINO 3 PPT.pptx
FILIPINO 3 PPT.pptx
 
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptxAP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
AP Q3 Week 4 Mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Kapaligiran.pptx
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptxPPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
PPT - FIL3 Pagsasabi ng Sariling Ideya.pptx
 
FILIPINO WK 2.pptx
FILIPINO WK 2.pptxFILIPINO WK 2.pptx
FILIPINO WK 2.pptx
 
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
 
2018 mother tongue reading bisaya q1&q2
2018 mother tongue reading bisaya q1&q22018 mother tongue reading bisaya q1&q2
2018 mother tongue reading bisaya q1&q2
 
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
Filipino1_Q2_Mod4_PagsabiNgMensahengNaisIpabatidNgNabasangBabalaOPaalala_vers...
 

More from OlinadLobatonAiMula

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
OlinadLobatonAiMula
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
OlinadLobatonAiMula
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
OlinadLobatonAiMula
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
OlinadLobatonAiMula
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
OlinadLobatonAiMula
 
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTIONFil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
OlinadLobatonAiMula
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
OlinadLobatonAiMula
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
OlinadLobatonAiMula
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
OlinadLobatonAiMula
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
OlinadLobatonAiMula
 
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxPagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
OlinadLobatonAiMula
 

More from OlinadLobatonAiMula (11)

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
 
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTIONFil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
 
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxPagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 

GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v

 • 1.
 • 2. ____________ 1. Ang talaarawan ay pinagsama-samang aralin sa Filipino. ____________ 2. Ang Talaarawan ay tinatawag ding journal sa wikang ingles. ____________ 3. Maaari kang gumawa ng talaarawan para sa karanasan ng ibang tao. ____________ 4. Ang iyong karanasan sa loob ng isang araw ay maaaring isulat sa talaarawan. ____________ 5. Ang talaarawan ay kalipunan ng baha-bahaging sulatin na nakasulat at nakaayos sa sunod-sunod na petsa at araw. Panuto: Isulat sa patlang ang tsek (/) kung ang pangungusap ay tama at ekis (x) naman kung mali.
 • 3. ______X_____1. Ang talaarawan ay pinagsama-samang aralin sa Filipino. ______/_____ 2. Ang Talaarawan ay tinatawag ding journal sa wikang ingles. ______X_____ 3. Maaari kang gumawa ng talaarawan para sa karanasan ng ibang tao. ______/_____ 4. Ang iyong karanasan sa loob ng isang araw ay maaaring isulat sa talaarawan. ______/______ 5. Ang talaarawan ay kalipunan ng baha-bahaging sulatin na nakasulat at nakaayos sa sunod-sunod na petsa at araw. Panuto: Isulat sa patlang ang tsek (/) kung ang pangungusap ay tama at ekis (x) naman kung mali.
 • 4. PANUTO: Piliin sa kahon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.
 • 5. 1. Pahalagahan natin ang ating mga magulang. A. Bigyan ng Importansya B. Burara C. Nasisiyahan / Masaya D. Panggabing pagkain E. Sinasabi
 • 6. 2. Palaging nakakalat ang gamit ni Lito, lagi siyang napagsasabihan dahil siya ay bulagsak. A. Bigyan ng Importansya B. Burara C. Nasisiyahan / Masaya D. Panggabing pagkain E. Sinasabi
 • 7. 3. Pagkatapos ng hapunan, saka pa lamang gumagawa ng takdang- aralin si Berta. A. Bigyan ng Importansya B. Burara C. Nasisiyahan / Masaya D. Panggabing pagkain E. Sinasabi
 • 8. 4. Palaging binabanggit ni ina na mag-aral akong mabuti. A. Bigyan ng Importansya B. Burara C. Nasisiyahan / Masaya D. Panggabing pagkain E. Sinasabi
 • 9. 5. Di man kami mayaman at di man ako mabilihan ng mamahaling laruan, masaya pa rin ako. Kontento na akong kasama ko ang aking pamilya. A. Bigyan ng Importansya B. Burara C. Nasisiyahan / Masaya D. Panggabing pagkain E. Sinasabi
 • 10. MGA SAGOT: 1. A 2. B 3. D 4. E 5. C
 • 11. SI DINONG BULAGSAK Tuwing hapon, pagkauwi ng bahay, laging inihahagis ni Dino ang kanyang bag sa kahit saang parte ng kanilang bahay. Pagkatapos noon ay manonood na siya ng telebisyon. Pagkatapos kumain ng hapunan doon pa lamang siya gagawa ng takdang-aralin. Hinanap niya ang kanyang bag ngunit hindi niya ito makita. Lingid sa kanyang kaalaman nagtago ang kanyang mga kagamitan. Nagtago si Bag sa likod ng pinto. Nagtago si Lapis sa ilalim ng upuan. Nagtago si Pambura sa ilalim ng mesa. Nagtago si papel sa ilalim ng kama. Nagtago si Pantasa sa tabi ng bintana. “Ah! Nasaan kaya ang aking mga gamit?” sambit ni Dino. “Sige Dino hanapin mo kami,” sabi ni Lapis. “Hindi mo kami pinahahalagahan,” sabi ni Pambura.
 • 12. “Oo nga, lagi mo kaming inihahagis,” dugtong ni Bag. “Huwag tayong magpakita sa kanya,” sabi ni papel. “Hayaan natin siyang mapagod at magpahalaga,” banggit ni Pantasa. Hanap nang hanap si Dino sa kanyang bag ngunit di pa rin niya ito makita. Nag-iiyak si Dino. Iyak siya nang iyakhanggang sa mapagod sa kaiiyak at kahahanap. Naisip niyang dapat pahalagahan ang mga gamit para hindi ito mawala. Nakita ang kanyang pagsisisi ng kanyang kagamitan. Nakatulog si Dino nang dumating ang kanyang nanay. “Dino, anak nakatulog ka,” sabi ng nanay.
 • 13. “Inay, nasaan po ba ang bag ko?” tanong niya sa nanay. “Oh ayan ang bag sa tabi mo,” sagot ni nanay. Biglang niyakap ni Dino ang kanyang bag. Tiningnan ni Dino ang lapis, papel, pambura at pantasa. Lahat ay nasa loob ng kanyang bag. Tuwang-tuwa si Dino. “Buhat ngayon ay pahahalagahan ko na kayo,” ang pangako ni Dino sa kanyang kagamitan. Nakangiting nakasilip sina Lapis, Papel, Pamnura at Pantasa sa loob ng bag.Pinagpatuloy na ni Dino ang pagsagot sa kanyang vtakdang-aralin nang may ngiti sa labi. https://www.youtube.com/watch?v=1-9kgkH-Nkg
 • 14. 1. Ano ang ginagawa ni Dino pag-uwi ng bahay galing sa paaralan? TANONG #1
 • 15. SAGOT: Laging inihahagis ni Dino ang kanyang bag sa kahit saang parte ng bahay .
 • 16. 2. Anong nangyari nang minsang magsasagot na siya ng takdang-aralin? TANONG #2
 • 17. SAGOT: Di niya makita a n g kanyang bag.
 • 18. 3. Saan napunta ang bawat isang gamit na nasa loob ng bag? TANONG #3
 • 19. SAGOT: Nagtago si Bag sa likod ng pinto. Nagtago si Lapis sa ilalim n g upuan . N agtago si Pambura s a ilalim ng mesa.
 • 20. 4. Ano ang natutunan ni Dino sa pangyayari? TANONG #4
 • 22. May naobserbahan ka na bang kagaya ng ugali ni Dino? Ibahagi ang iyong nasaksihan/naobserbahan kung paano s’ya naging kagaya ni Dino. A. Kamag-aaral? B. Isang Miyembro ng Pamilya? C. Kaibigan? TANONG #5
 • 23. Ang pagtukoy ng mga pagyayaring nasaksihan o naobserbahan ay isang mahalagang kasanayan na dapat nating matutuhan. ALAM MO BA?
 • 24. Ang pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon, ng opinyon o kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pagmamatuwid.
 • 25. Narito ang mga pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbibigay ng reaksiyon: 1. Sumasang-ayon ako… 2. Tutol ako sa sinabi… 3. Nais ko lamang magbigay ng puna… 4. Payag ako, pero sa palagay ko ay dapat… 5. Magaling ang iyong ideya o naiisip…
 • 26. TANDAAN: Magkaugnay ang kasanayan na pagbabahagi ng nasaksihan o naobserbahan at pagbibigay- reaksiyon/opinyon. Dapat lamang din na tandaang maging magalang sa pagbabahagi at pakikipag-usap.
 • 27. PANUTO: Basahing mabuti ang talata. Ang mga mag-aaral ay nanguna sa isang proyekto sa kanilang paaralan. Lahat ng mga lumang dyaryo at bote sa kani-kanilang tahanan ay kanilang ipinagbili upang makalikom ng pondo para sa nasabing proyekto.Gamit ang dalawang bisikletang kanilang nirentahan ay naipagbili nila sa isang malapit na junk shop ang mga nasabing lumang bagay. Buong puso silang sinuportahan ng isang binibini at isang ginoong kapwa nagmula sa ibang bansa. Dahil sa pagtutulungan ng magkakaklase ay naging matagumpay ang proyektong kanilang inilunsad. Sanggunian:Pinagyamang Pluma
 • 28. Panuto: Kumpletuhin ang pahayag sa ibaba. 1. Ang mga mag-aaral ay nanguna sa: ____________________________________________________________ 2. Ipinagbili nila ang kanilang mga: ____________________________________________________________ 3. Nagawa nila ito upang: ____________________________________________________________ 4. Naging matagumpay sila dahil: ____________________________________________________________ 5. May nasaksihan ka na bang kaparehong pangyayari sa inyong paaralan? Ibahagi ang iyong nasaksihan. ____________________________________________________________ _
 • 29. Mga Sagot: 1. Ang mga mag-aaral ay nanguna sa isang proyekto sa kanilang paaralan. 2. Ipinagbili nila ang kanilang mga lumang dyaryo at bote sa kanilang tahanan. 3. Nagawa nila ito upang makalikom ng pondo para sa nasabing proyekto 4. Naging matagumpay sila dahil sa kanilang pagtutulungan. 5. May nasaksihan ka na bang kaparehong pangyayari sa inyong paaralan? Ibahagi ang iyong nasaksihan.
 • 31. Pangkat 1 PANUTO: Isulat ang salitang TAMA sa patlang kung may aral na natutuhan sa kuwento at MALI kung hindi. __________1. Huwag maging burara sa gamit. __________2. Ugaliing pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka. __________3. Huwag mong ikalat ang iyong gamit pag-uwi galing sa paaralan. __________4. Huwag mo nang gawin ang mga takdang-aralin, mangopya ka nalang sa iyong kamag-aaral. __________5.Kung di natin pahahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo, mawawala
 • 32. PANUTO: Isulat ang tamang bilang ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwentong “Si Dino Bulagsak”. _______ Dumating ang nanay ni Dino at siya ay ginising. _______ Gumawa na ng takdang-aralin si Dino ng may ngiti sa labi. _______ Nakita ng mga gamit nya na nagsisisi na si Dino kaya’t sila ay bumalik. _______ Pag-uwi galing sa eskwela, lagging inihahagis ni Dino ang kanyang gamit kahit saang parte ng bahay. _______ Nang minsang gagawa na sya ng takdang-aralin, hinanap ni Dino ang Pangkat 2
 • 34. Mga Sagot: Unang Pangkat 1. Tama 2. Tama 3. Tama 4. Tama 5. Tama Pangalawang Pangkat Sequence: 3-5-4-1-2 Pangatlong Pangkat 1. A 2. A 3. D 4. D 5. D
 • 35. Sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserhaban, ano ang dapat isaalang-alang?
 • 36. Ano ang kabuuang konsepto tungkol sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan?Anu-ano ang mga dapat gawin?