SlideShare a Scribd company logo
PANGKALAHATANG PANUTO:
Isulat sa malalaking titik ang titik ng
napili mong sagot. Isulat sa sagutang
papel ang iyong mga sagot.
Bahagi ng pagsusulit ang pagsunod
nang tama sa panuto.
I. URING PAMILIAN
Panuto: Piliin sa apat na opsyon
ang tamang sagot.
Para sa Bilang 1-5
A. gamit
B. etika
C. layunin
D. metodo
1)Pumili ng tatlong magkakaugnay na talumpati na
nakatuon sa sektor ng edukasyon na magiging
sandigan sa diskursong pagsusuri, magiging tuon
lamang ng pag-aaral ang mismong teksto ng
tekstuwalidad nina Robert De Beaugrande at Wolfgang
Dressier noong 1981 at pagpapakahulugan batay sa
Theory of Implicature ni Paul Grice noong 1989.(2) Ang
mga konseptwal na batayang ito ang magluluwal sa
naglalabasang bisa ng wika at pag-unawa tungo sa
pagbuo ng talumpating mauunawaan, mararamdaman,
at mapahahalagahan ng sambayanang Pilipino. (3) Nais
na tayahin /palalimin ang nilalaman at pamamaraan ng
talumpati ng pangulo.
Pinagkunan: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang
Teksto tungo sa Pananaliksik, 2016,165
1. Ang bilang (1) sa pananaliksik ay nakapaloob sa
___.
2. Ang mga bahaging may salungguhit ay kabilang
sa ___.
3. Ang pahayag sa pananaliksik na nasa bilang 3 ay
halimbawa ng ___.
4. Kung ang halimbawang pananaliksik sa itaas ay
gumamit ng tuwirang pahayag at hindi naglagay ng
panipi ito ay nakapaloob sa___.
5. Kung ang pananaliksik ay nagsasagawa ng
karagdagang pananaliksik upang patunayan ang
bisa ng katotohanan ng isang datos o ideya ito ay
kabilang sa tinatawag na ___.
6. Ito ay isang uri ng sistematikong
pag-iimbestiga at pag-aaral upang
makapagpaliwanag at makapaglatag
ng katotohanan gamit ang iba’t ibang
batis ng kaalaman.
A. Pag-iimbestiga
B. Pagtuturo
C. Pag-uulat
D. Pananaliksik
7. Tumutukoy sa paglalantad
ng mga pangunahing
konsepto para sa pag-unlad
ng isang pagsisiyasat.
A. Balangkas Konseptuwal
B. Balangkas Teoritikal
C. Balangkas Empirikal
D. Balangkas
8. Tumutukoy ito mula sa mga nauna
nang pag-aaral o mga ginamit sa pag-
aaral na tila isang mapa na
tumutukoy sa mga magkakaugnay na
konsepto, teorya o kahulugan.
A. Balangkas Konseptuwal
B. Balangkas Teoritikal
C. Datos Empirikal
D. Tekstuwal
9. Nakabatay sa mga umiiral na
teorya sa iba’t ibang larang na
may kaugnayan o repleksiyon sa
layunin o haypotesis ng
pananaliksik (Adom, 2018)
A. Balangkas Konseptuwal
B. Balangkas Teoritikal
C. Datos Empirikal
D. Tekstuwal
10. Isang pamamaraang
siyentipiko na nakabatay sa
katotohanan base sa mga
karanasan.
A. Balangkas Konseptuwal
B. Balangkas Teoritikal
C. Datos Empirikal
D. Tekstuwal
11. Nakabatay sa mga konseptong
may kaugnayan sa pangunahing
baryabol ng pananaliksik.
A. Balangkas Konseptuwal
B. Balangkas Teoritikal
C. Balangkas Empirikal
D. Tekstuwal
13. Ayon sa isang eksperto sa pananaliksik,
ang sumusunod ay ilan lámang sa mga punto
na maaaring gamitin sa paghahanda ng
teoretikal na balangkas, MALIBAN sa isa,
alin ito?
A. Pagbabasá at pagbabalik-aral sa mga
kaugnay na literature ng iyong paksa
B.Pagtatalâ ng kabuoan at baryabol na
maaaring makaapekto sa paksa
C.Pagsipat sa iba pang mga baryabol na
kaugnay ng paksa
D.Pagwawalang-bahala sa pagtukoy sa
pangunahing layunin ng paksa
12. Bakit hango ang ebidensya ng
pananaliksik sa isinagawang
eksperimentasyon?
A. Dahil kailangan na ang resulta ay
nakabatay sa opinyon ng mananaliksik.
B. Dahil kailangan na nakabatay sa mga
datos mula sa mga obserbasyon at mga
aktuwal na karanasan.
C. Tama ang A at B.
D. Walang tama sa A at B.
Para sa 14-18 Pamagat :
Epekto ng Pagtetext at
Pagkatuto sa mga Mag-aaral
na Kababaihan Edad 12- 16
sa Paaralang Crossing
Bayabas National High School
14. Alin sa mga uri ng
elemento ng paglilimita ng
paksa ang “Mag-aaral”?
A. Kasarian
B. Pangkat
C. Perspektiba o Pananaw
D. Uri o Kategorya
15. Ang “Pagtetext at Pagkatuto” ay
nabibilang sa anong uri ng
elemento ng paglilimita ng paksa?
A. Kasarian
B. Pangkat
C. Perspektiba o Pananaw
D. Uri o Kategorya
16. Anong uri ng elemento ng
paglilimita ng paksa ang
“Epekto” sa pamagat?
A. Lugar
B. Panahon
C. Perspektiba o Pananaw
D. Uri o Kategorya
17. Alin sa mga sumusunod
ang halimbawa ng kasarian na
elemento ng pamagat?
A. Ang Epekto
B. Pagtetext at Pagkatuto sa
mga
C. Kababaihan
D. Mag-aaral
18. Alin sa mga uri ng
elemento ng paglilimita ng
paksa ang “Crossing Bayabas
National High School”?
A. Lugar
B. Pangkat
C. Perspektiba o Pananaw
D. Uri o Kategorya
19. Alin ang hindi tama ukol sa pananaliksik?
A. Ginagamit ito para palawakin o palalimin
ang kaalaman sa isang larangan.
B. Nalilinang ang kakayahang makahanap ng
solusyon.
C. Ang pananaliksik ay ginagawa lamang sa
paaralan.
D. Nahahanapan ng sagot ang mga
katanungang bumabagabag sa ating isip.
20. Alin sa mga sumusunod ang naiiba ukol
sa mga halimbawa na tanong upang makabuo
ng paksa sa pananaliksik?
A. Ano ang aking pananaw hinggil sa paksa?
B. Ano-anong suliranin tungkol sa sarili,
komunidad, bansa at daigdig ang
ipinakikita o kaugnay ng paksa?
C. Sino-sino ang sinasaklaw ng paksa?
D. Kailan ko maaring gawin ang
pananaliksik?
21. Alin sa mga sumusunod ang
naiiba sa halimbawa ng katangian ng
mabuting pananaliksik?
A. Gumamit ng mga ebidensiyang
hango sa opinyon ng mananaliksik.
B. May sistematiko at proseso na
pamamaraan.
C. Kontrolado ang pananaliksik
D. Gumagamit ng matalinong kuro-
kuro.
22. Saan nagsisimula ang pananaliksik?
A. Sa pamamagitan ng paggawa ng
layunin.
B. Sa pamamagitan ng paggawa ng
pamagat.
C. Sa pamamagitan ng tanong sa
pananaliksik.
D. Sa pamamagitan ng kaugnay ng pag-
aaral ng literatura.
23. Alin sa mga sumusunod ang naiiba ukol sa
kahalagahan ng pananaliksik?
A. Linawin ang isang pinagtatalunang isyu.
B. Tumuklas ng mga bagong kaalaman o
impormasyon na kapaki-pakinabang sa mga
tao.
C. Mabigyan ng bagong interpretasyon ang
lumang impormasyon.
D. Gumamit ng mga ebidensiyang hango sa
isinagawang eksperimentasyon.
24. Kanino dapat
manggagaling ang susulating
paksa sa pananaliksik?
A. guro
B. magulang
C. mismong mag-aaral
D. punungguro
25. Paano mangalap ng impormasyon gamit ang
pagtatanong?
A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng
isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent
B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa
mga libro at iba pang mga materyales
C. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglalatag ng
mga katanungang nais masagutan hinggil sa paksa
D. Magagawa ito sa pamamagitan ng
pakikipagpanayam sa mga taong Malaki ang karanasan
at awtoridad sa paksang hinahanapan ng
impormasyon
26. Gumagamit ng Sarbey ang grupo ng mananaliksik sa
pagkalap ng mga datos. Paano isasagawa ang sarbey?
A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng
isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent
B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga
libro at iba pang mga materyales
C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga
mahalagang pangyayari upang hindi makalimutan
D. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagpanayam
sa mga taong malaki ang karanasan at awtoridad sa
paksang hinahanapan ng impormasyon
27. Paano isasagawa ang interbyu?
A. Magagawa ito sa pamamagitan ng
pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang
grupo ng mga respondent
B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta
sa mga libro at iba pang mga materyales
C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng
mga mahalagang pangyayari upang hindi
makalimutan
D. Magagawa ito sa pamamagitan ng
pakikipagpanayam sa mga taong malaki ang
karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan
ng impormasyon
28. Paano mangagalap ng datos gamit ang
pagbabasa at pananaliksik?
A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot
ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga
respondent
B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta
sa mga libro at iba pang mga materyales
C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng
mga mahalagang pangyayari upang hindi
makalimutan
D. Magagawa ito sa pamamagitan ng
pakikipagpanayam sa mga taong Malaki ang
karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan
ng impormasyon
29. Ang mga gawain sa ibaba ay nakapaloob
sa proseso ng pagdidisenyo ng pananaliksik
maliban sa isa.
A. Pagtukoy sa populasyon ng pananaliksik o
materyales na pagmumulanng datos
B. Pagkuha ng datos mula sa mga kalahok ng
pananaliksik
C. Pamimili ng disenyo at pamamaraan ng
pananaliksik
D. Pagpaplano ng mga proseso ng
pananaliksik
30. Sa isinagawang pananaliksik ni Princess,
pinili niyang respondente ng pananaliksik ay
mula sa Baitang 12 ng pangkat Automotive at
pangkat EPAS sa Senior High School in
Progressive. Kinabibilangan ito ng 50 mag-
aaral, 30 lalake at 20 babae, na bumubuo sa
kabuoang bilang. Saang bahagi ilalagay ni
Joana ang ginawa niyang ito?
A. Kaligiran ng Pag-aaral
B. Kaugnay na Literatura
C. Metodolohiya at Pamamaraan
D. Paglalahad ng Datos at Interpretasyon
31. Sa ginamit na sanggunian ay hindi
nabanggit ang may-akda o anonymous ang
nakalagay sa title page. Paano ito ilalagay sa
gagawing bibliyograpiya?
A. Ang pangalan ng nagparehistro sa
pamagat ng aklat ang isinusulat sa
bibliyograpiya
B. Ang pangalan na lámang ng publikasyon
ang isinusulat sa bibliyograpiya
C. Ang pamagat na lámang ng unang akda na
makikita sa nilalaman
D. Ang pamagat na lámang ng aklat ang
isinusulat sa bibliyograpiya,
32. Ano ang plagiarism?
A. Ito ay pangongopya ng mga salita
o ideya nang hindi kinikilala ang
orihinal na sumulat .
B. Ito ay pag-angkin sa gawa ng iba.
C. Tama ang A at B.
D. Walang tama sa A at B.
33. Ito ang bahagi ng
pananaliksik na naglalaman
ng maikling pagtalakay sa
paksa.
A. burador
B. katawan
C. introduksyon
D. kongklusyon
34. Sa bahaging ito tinatalakay ang
mga naunang pangyayari o
kasaysayan ng paksa ng pananaliksik
patungo sa mga kasalukuyang
pangyayari.
A. balangkas
B. katawan
C. burador
D. kongklusyon
35. Sa bahaging ito mababasa
ang pahayag ng tesis ng
sulating pananaliksik.
A. burador
B. katawan
C. introduksyon
D. kongklusyon
36. Ito ang bahagi kung saan
makikitang naisakatuparan ang
layunin ng pananaliksik.
A. introduksyon
B. kongklusyon
C. katawan
D. rekomendasyon
37. Sa bahaging ito inilalahad
ang saklaw at limitasyon ng
pananaliksik.
A. introduksyon
B. kongklusyon
C. katawan
D. rekomendasyon
38. Ano ang unang hakbang sa
pagsulat ng pananaliksik?
A. Pagkalap ng impormasyon
B. Pagbuo ng Tesis o pahayag
C. Pagpili ng paksa
D. Pagsulat ng unang draft
39. Alin sa mga sumusunod na
bahagi ng Kabanata I
nailalahad ang “purpose” ng
pananaliksik?
A. Panimula
B. Paglalahad ng Suliranin
C. Layunin
D. Sakop at Limitasyon
40. Alin sa mga sumusunod
nakasulat ang mga ginamit na
sanggunian?
A. Biblyograpiya
B. Curriculum Vitae
C. Talaan ng Apendiks
D. Talaan ng Nilalaman

More Related Content

Similar to Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx

FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptxFILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
JonessaBenignos
 
REVIEW.pptx
REVIEW.pptxREVIEW.pptx
REVIEW.pptx
NoelBanda9
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanElain Cruz
 
TAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptxTAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptx
MaamMeshil1
 
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxQ2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
gwennesheenafayefuen1
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
LhysLeey
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademik
Airam Viñas
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
DixieRamos2
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
KokoStevan
 
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Reggie Cruz
 
WEEK 8.docx
WEEK 8.docxWEEK 8.docx
WEEK 8.docx
MaureenPastor1
 
pananalksik.pptx
pananalksik.pptxpananalksik.pptx
pananalksik.pptx
JEANELLEBRUZA
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
DixieRamos2
 
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptxang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
DindoArambalaOjeda
 
Pananaliksik 112
Pananaliksik 112Pananaliksik 112
Pananaliksik 112
Namerod Ceralbo
 
filipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptxfilipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Reggie Cruz
 
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng PananaliksikMga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Hanna Elise
 
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptxARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
evafecampanado1
 

Similar to Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx (20)

FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptxFILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
FILIPINO 8-Q1 MOD5.pptx
 
REVIEW.pptx
REVIEW.pptxREVIEW.pptx
REVIEW.pptx
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalaman
 
TAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptxTAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptx
 
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxQ2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademik
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
 
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
Aksyon Riserts: Simulain at Praksis
 
WEEK 8.docx
WEEK 8.docxWEEK 8.docx
WEEK 8.docx
 
pananalksik.pptx
pananalksik.pptxpananalksik.pptx
pananalksik.pptx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptxang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
ang suliranin at kaligirang pangkasaysayan ng pananaliksik (Caro).pptx
 
Pananaliksik 112
Pananaliksik 112Pananaliksik 112
Pananaliksik 112
 
filipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptxfilipino-11 komunikatibo.pptx
filipino-11 komunikatibo.pptx
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
 
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng PananaliksikMga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
Mga Bahagi at Proseso ng Pananaliksik
 
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptxARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
ARALIN 1 Hakbang sa Pananaliksik QUIZ.pptx
 

More from LlemorSoledSeyer1

PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESPORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
LlemorSoledSeyer1
 
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxBIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
LlemorSoledSeyer1
 
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
LlemorSoledSeyer1
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
LlemorSoledSeyer1
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
LlemorSoledSeyer1
 
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxPORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxREVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxREVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
LlemorSoledSeyer1
 
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxFILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
LlemorSoledSeyer1
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
LlemorSoledSeyer1
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
Q4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptxQ4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxGUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
LlemorSoledSeyer1
 

More from LlemorSoledSeyer1 (20)

PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESPORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
 
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxBIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
 
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
 
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
 
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxPORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
 
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
 
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxREVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
 
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxREVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
 
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
 
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxFILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
 
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
 
Q4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptxQ4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxGUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
 

Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx

 • 1. PANGKALAHATANG PANUTO: Isulat sa malalaking titik ang titik ng napili mong sagot. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot. Bahagi ng pagsusulit ang pagsunod nang tama sa panuto.
 • 2. I. URING PAMILIAN Panuto: Piliin sa apat na opsyon ang tamang sagot. Para sa Bilang 1-5 A. gamit B. etika C. layunin D. metodo
 • 3. 1)Pumili ng tatlong magkakaugnay na talumpati na nakatuon sa sektor ng edukasyon na magiging sandigan sa diskursong pagsusuri, magiging tuon lamang ng pag-aaral ang mismong teksto ng tekstuwalidad nina Robert De Beaugrande at Wolfgang Dressier noong 1981 at pagpapakahulugan batay sa Theory of Implicature ni Paul Grice noong 1989.(2) Ang mga konseptwal na batayang ito ang magluluwal sa naglalabasang bisa ng wika at pag-unawa tungo sa pagbuo ng talumpating mauunawaan, mararamdaman, at mapahahalagahan ng sambayanang Pilipino. (3) Nais na tayahin /palalimin ang nilalaman at pamamaraan ng talumpati ng pangulo. Pinagkunan: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik, 2016,165
 • 4. 1. Ang bilang (1) sa pananaliksik ay nakapaloob sa ___. 2. Ang mga bahaging may salungguhit ay kabilang sa ___. 3. Ang pahayag sa pananaliksik na nasa bilang 3 ay halimbawa ng ___. 4. Kung ang halimbawang pananaliksik sa itaas ay gumamit ng tuwirang pahayag at hindi naglagay ng panipi ito ay nakapaloob sa___. 5. Kung ang pananaliksik ay nagsasagawa ng karagdagang pananaliksik upang patunayan ang bisa ng katotohanan ng isang datos o ideya ito ay kabilang sa tinatawag na ___.
 • 5. 6. Ito ay isang uri ng sistematikong pag-iimbestiga at pag-aaral upang makapagpaliwanag at makapaglatag ng katotohanan gamit ang iba’t ibang batis ng kaalaman. A. Pag-iimbestiga B. Pagtuturo C. Pag-uulat D. Pananaliksik
 • 6. 7. Tumutukoy sa paglalantad ng mga pangunahing konsepto para sa pag-unlad ng isang pagsisiyasat. A. Balangkas Konseptuwal B. Balangkas Teoritikal C. Balangkas Empirikal D. Balangkas
 • 7. 8. Tumutukoy ito mula sa mga nauna nang pag-aaral o mga ginamit sa pag- aaral na tila isang mapa na tumutukoy sa mga magkakaugnay na konsepto, teorya o kahulugan. A. Balangkas Konseptuwal B. Balangkas Teoritikal C. Datos Empirikal D. Tekstuwal
 • 8. 9. Nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba’t ibang larang na may kaugnayan o repleksiyon sa layunin o haypotesis ng pananaliksik (Adom, 2018) A. Balangkas Konseptuwal B. Balangkas Teoritikal C. Datos Empirikal D. Tekstuwal
 • 9. 10. Isang pamamaraang siyentipiko na nakabatay sa katotohanan base sa mga karanasan. A. Balangkas Konseptuwal B. Balangkas Teoritikal C. Datos Empirikal D. Tekstuwal
 • 10. 11. Nakabatay sa mga konseptong may kaugnayan sa pangunahing baryabol ng pananaliksik. A. Balangkas Konseptuwal B. Balangkas Teoritikal C. Balangkas Empirikal D. Tekstuwal
 • 11. 13. Ayon sa isang eksperto sa pananaliksik, ang sumusunod ay ilan lámang sa mga punto na maaaring gamitin sa paghahanda ng teoretikal na balangkas, MALIBAN sa isa, alin ito? A. Pagbabasá at pagbabalik-aral sa mga kaugnay na literature ng iyong paksa B.Pagtatalâ ng kabuoan at baryabol na maaaring makaapekto sa paksa C.Pagsipat sa iba pang mga baryabol na kaugnay ng paksa D.Pagwawalang-bahala sa pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa
 • 12. 12. Bakit hango ang ebidensya ng pananaliksik sa isinagawang eksperimentasyon? A. Dahil kailangan na ang resulta ay nakabatay sa opinyon ng mananaliksik. B. Dahil kailangan na nakabatay sa mga datos mula sa mga obserbasyon at mga aktuwal na karanasan. C. Tama ang A at B. D. Walang tama sa A at B.
 • 13. Para sa 14-18 Pamagat : Epekto ng Pagtetext at Pagkatuto sa mga Mag-aaral na Kababaihan Edad 12- 16 sa Paaralang Crossing Bayabas National High School
 • 14. 14. Alin sa mga uri ng elemento ng paglilimita ng paksa ang “Mag-aaral”? A. Kasarian B. Pangkat C. Perspektiba o Pananaw D. Uri o Kategorya
 • 15. 15. Ang “Pagtetext at Pagkatuto” ay nabibilang sa anong uri ng elemento ng paglilimita ng paksa? A. Kasarian B. Pangkat C. Perspektiba o Pananaw D. Uri o Kategorya
 • 16. 16. Anong uri ng elemento ng paglilimita ng paksa ang “Epekto” sa pamagat? A. Lugar B. Panahon C. Perspektiba o Pananaw D. Uri o Kategorya
 • 17. 17. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kasarian na elemento ng pamagat? A. Ang Epekto B. Pagtetext at Pagkatuto sa mga C. Kababaihan D. Mag-aaral
 • 18. 18. Alin sa mga uri ng elemento ng paglilimita ng paksa ang “Crossing Bayabas National High School”? A. Lugar B. Pangkat C. Perspektiba o Pananaw D. Uri o Kategorya
 • 19. 19. Alin ang hindi tama ukol sa pananaliksik? A. Ginagamit ito para palawakin o palalimin ang kaalaman sa isang larangan. B. Nalilinang ang kakayahang makahanap ng solusyon. C. Ang pananaliksik ay ginagawa lamang sa paaralan. D. Nahahanapan ng sagot ang mga katanungang bumabagabag sa ating isip.
 • 20. 20. Alin sa mga sumusunod ang naiiba ukol sa mga halimbawa na tanong upang makabuo ng paksa sa pananaliksik? A. Ano ang aking pananaw hinggil sa paksa? B. Ano-anong suliranin tungkol sa sarili, komunidad, bansa at daigdig ang ipinakikita o kaugnay ng paksa? C. Sino-sino ang sinasaklaw ng paksa? D. Kailan ko maaring gawin ang pananaliksik?
 • 21. 21. Alin sa mga sumusunod ang naiiba sa halimbawa ng katangian ng mabuting pananaliksik? A. Gumamit ng mga ebidensiyang hango sa opinyon ng mananaliksik. B. May sistematiko at proseso na pamamaraan. C. Kontrolado ang pananaliksik D. Gumagamit ng matalinong kuro- kuro.
 • 22. 22. Saan nagsisimula ang pananaliksik? A. Sa pamamagitan ng paggawa ng layunin. B. Sa pamamagitan ng paggawa ng pamagat. C. Sa pamamagitan ng tanong sa pananaliksik. D. Sa pamamagitan ng kaugnay ng pag- aaral ng literatura.
 • 23. 23. Alin sa mga sumusunod ang naiiba ukol sa kahalagahan ng pananaliksik? A. Linawin ang isang pinagtatalunang isyu. B. Tumuklas ng mga bagong kaalaman o impormasyon na kapaki-pakinabang sa mga tao. C. Mabigyan ng bagong interpretasyon ang lumang impormasyon. D. Gumamit ng mga ebidensiyang hango sa isinagawang eksperimentasyon.
 • 24. 24. Kanino dapat manggagaling ang susulating paksa sa pananaliksik? A. guro B. magulang C. mismong mag-aaral D. punungguro
 • 25. 25. Paano mangalap ng impormasyon gamit ang pagtatanong? A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang mga materyales C. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglalatag ng mga katanungang nais masagutan hinggil sa paksa D. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa mga taong Malaki ang karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon
 • 26. 26. Gumagamit ng Sarbey ang grupo ng mananaliksik sa pagkalap ng mga datos. Paano isasagawa ang sarbey? A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang mga materyales C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga mahalagang pangyayari upang hindi makalimutan D. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa mga taong malaki ang karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon
 • 27. 27. Paano isasagawa ang interbyu? A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang mga materyales C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga mahalagang pangyayari upang hindi makalimutan D. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa mga taong malaki ang karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon
 • 28. 28. Paano mangagalap ng datos gamit ang pagbabasa at pananaliksik? A. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpapasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng mga respondent B. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang mga materyales C. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga mahalagang pangyayari upang hindi makalimutan D. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa mga taong Malaki ang karanasan at awtoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon
 • 29. 29. Ang mga gawain sa ibaba ay nakapaloob sa proseso ng pagdidisenyo ng pananaliksik maliban sa isa. A. Pagtukoy sa populasyon ng pananaliksik o materyales na pagmumulanng datos B. Pagkuha ng datos mula sa mga kalahok ng pananaliksik C. Pamimili ng disenyo at pamamaraan ng pananaliksik D. Pagpaplano ng mga proseso ng pananaliksik
 • 30. 30. Sa isinagawang pananaliksik ni Princess, pinili niyang respondente ng pananaliksik ay mula sa Baitang 12 ng pangkat Automotive at pangkat EPAS sa Senior High School in Progressive. Kinabibilangan ito ng 50 mag- aaral, 30 lalake at 20 babae, na bumubuo sa kabuoang bilang. Saang bahagi ilalagay ni Joana ang ginawa niyang ito? A. Kaligiran ng Pag-aaral B. Kaugnay na Literatura C. Metodolohiya at Pamamaraan D. Paglalahad ng Datos at Interpretasyon
 • 31. 31. Sa ginamit na sanggunian ay hindi nabanggit ang may-akda o anonymous ang nakalagay sa title page. Paano ito ilalagay sa gagawing bibliyograpiya? A. Ang pangalan ng nagparehistro sa pamagat ng aklat ang isinusulat sa bibliyograpiya B. Ang pangalan na lámang ng publikasyon ang isinusulat sa bibliyograpiya C. Ang pamagat na lámang ng unang akda na makikita sa nilalaman D. Ang pamagat na lámang ng aklat ang isinusulat sa bibliyograpiya,
 • 32. 32. Ano ang plagiarism? A. Ito ay pangongopya ng mga salita o ideya nang hindi kinikilala ang orihinal na sumulat . B. Ito ay pag-angkin sa gawa ng iba. C. Tama ang A at B. D. Walang tama sa A at B.
 • 33. 33. Ito ang bahagi ng pananaliksik na naglalaman ng maikling pagtalakay sa paksa. A. burador B. katawan C. introduksyon D. kongklusyon
 • 34. 34. Sa bahaging ito tinatalakay ang mga naunang pangyayari o kasaysayan ng paksa ng pananaliksik patungo sa mga kasalukuyang pangyayari. A. balangkas B. katawan C. burador D. kongklusyon
 • 35. 35. Sa bahaging ito mababasa ang pahayag ng tesis ng sulating pananaliksik. A. burador B. katawan C. introduksyon D. kongklusyon
 • 36. 36. Ito ang bahagi kung saan makikitang naisakatuparan ang layunin ng pananaliksik. A. introduksyon B. kongklusyon C. katawan D. rekomendasyon
 • 37. 37. Sa bahaging ito inilalahad ang saklaw at limitasyon ng pananaliksik. A. introduksyon B. kongklusyon C. katawan D. rekomendasyon
 • 38. 38. Ano ang unang hakbang sa pagsulat ng pananaliksik? A. Pagkalap ng impormasyon B. Pagbuo ng Tesis o pahayag C. Pagpili ng paksa D. Pagsulat ng unang draft
 • 39. 39. Alin sa mga sumusunod na bahagi ng Kabanata I nailalahad ang “purpose” ng pananaliksik? A. Panimula B. Paglalahad ng Suliranin C. Layunin D. Sakop at Limitasyon
 • 40. 40. Alin sa mga sumusunod nakasulat ang mga ginamit na sanggunian? A. Biblyograpiya B. Curriculum Vitae C. Talaan ng Apendiks D. Talaan ng Nilalaman