SlideShare a Scribd company logo
Kasaysayan ng
mga pagpapakita
ng Birheng
Maria
Sa Fatima,
Portugal 1917
base sa Memoirs
of Sister Lucia
ang tagsibol ng 1916
Lucía, (10 taong
gulang) at ang
kanyang mga pinsan
na sina Francisco (9
taong gulang) at
Jacinta (7 taong
gulang)Pinapastol
nila ang mga tupa sa
Aljustrel, malapit sa
bayan ng Fátima.
Upang protektahan ang sarili mula sa ulan ay
pumasok sila sa isang kweba. Isang malakas na
hangin ang nagsimulang gumalaw sa mga puno.
Nakita nila sa malayo sa itaas ng mga puno ang isang liwanag na
mas puti kaysa sa niyebe sa hugis ng isang binata, isang bagay na
transparent, kasing liwanag ng salamin sa sinag ng araw.
Lumuhod siya, nakasubsob
ang mukha sa lupa.Sa isang
supernatural na salpok ay
ginawa rin namin ang parehong,
inuulit ang mga salitang narinig
naming sinabi niya:
Matapos ulitin ang panalanging ito ng tatlong beses, tumayo ang anghel at sinabi sa
amin:Manalangin sa ganitong paraan. Ang mga puso ni Hesus at Maria ay handang makinig
sa iyo.At nawala. Iniwan kami nito sa isang kapaligiran ng supernatural na napakatindina
tayo ay matagal nang hindi namamalayan ang ating sariling pag-iral. Ang presensyang
Diyos ay napakalakas at matalik na kahit sa ating sarili ay hindi tayo makapagsalita
"Diyos ko, naniniwala ako,
sinasamba ko, umaasa ako at mahal
kita. Humihingi ako ng
kapatawaran sa mga hindi
naniniwala, hindi sumasamba, hindi
umaasa at hindi nagmamahal sa
iyo." - panalangin na itinuro ng
anghel ng kapayapaan, sa Fatima,
Noong tag-araw ng 1916 ang tatlong magpinsan ay naglalaro sa init ng araw sa hardin
malapit sa balon sa likod ng bahay ng mga Santos sa Aljustrel. Inilarawan ni Lucia kung
paano muling nagpakita sa kanila ang anghel, pinagalitan sila dahil sa kawalan ng
kanilang espirituwal na kaseryosohan.
Bigla naming nakita ang parehong anghel na malapit sa amin. Anong ginagawa mo?
sinabi sa kanila. Kailangan mong magdasal! Manalangin!. Ang mga puso ni Hesus
at ni Maria ay may Maawaing mga disenyo para sa iyo. Dapat mong ialay ang iyong
mga panalangin at mga sakripisyo sa Diyos, ang Kataas-taasan.
Ngunit paano tayo dapat
magsakripisyo? Humingi
ako ng.Sa lahat ng paraan
maaari kang mag-alay ng
mga hain sa Diyos bilang
kabayaran para sa mga
kasalanan kung saan
Siya nasaktan, at sa
pagsusumamo para saang
mga makasalanan.
Sa ganitong paraan
ay magdadala ka ng
kapayapaan sa bansang ito,
dahil ako ang anghel na
tagapag-alaga nito, ang
Anghel ng Portugal. Higit
pa rito, tanggapin at
matiyagang tiisin ang mga
pagdurusa na ipapadala
sa iyo ng Diyos.
Ang ikatlong pagpapakita ng
anghel ay noong Setyembre
1916 malapit sa Cabeço.
Matapos ulitin ang
panalanging ito...nakita namin
ang kakaibang liwanag
na sumikat sa amin.
Itinaas namin ang aming mga
ulo upang makita kung ano
ang nangyayari. Ang anghel ay
may kalis sa kanyang kaliwang
kamay at sa itaas nito, sa
hangin, ay isang host.mula sa
kung saan ang mga patak ng
dugo ay nahulog sa kalis.
Iniwan ng anghel ang kalis sa hangin, lumuhod malapit sa amin at hiniling sa amin na ulitin nang
tatlong beses: Banal na Trinidad, Ama, Anak at Banal na Espiritu, lubusan kitang sinasamba, at
iniaalay ko sa iyo ang mahalagang katawan, dugo, kaluluwa at kaluluwa ni Jesucristo, na naroroon
sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo, bilang kabayaran sa kawalan ng utang na loob,
kalapastanganan at kawalang-interes kung saan Siya ay nasaktan.At sa pamamagitan ng walang
katapusang merito ng kanyang Sacred Heart at ng Immaculate Heartni Maria, buong kababaang-
loob kong hinihiling sa iyo ang pagbabagong loob ng mga mahihirap na makasalanan.
Pagkatapos ay tumayo siya
at kinuha ang kalis at ang
host sa kanyang mga
kamay. Ibinigay niya sa
akin ang host at ang laman
ng kalis na ibinigay niya
kina Jacinta at Francisco,
sabay sabing:
Kunin at inumin ang
Katawan at Dugo ni
Hesukristo, na labis na
naagrabyado sa kawalan
ng pasasalamat ng mga
tao. Mag-alok ng
kabayaran para sa kanila
at aliwin ang Diyos.
Muli siyang yumuko sa lupa na inuulit sa amin ang parehong panalangin Oh Holy
Trinity...etc., at nawala. Dahil sa labis na kapaligirang bumabalot sa amin, tinularan
namin ang anghel sa lahat ng bagay, nakaluhod na nakadapa gaya ng ginagawa
niya at inuulit ang mga panalangin habang sinasabi niya ang mga ito.
Ang unang paglitaw ng Birhen
ay naganap noong Mayo 13, 1917
sa hilaga ng mga dalisdis ng
Cova.Nagdadasal sila ng rosaryo
pagkatapos ng tanghalian, nang
makakita sila ng kidlat sa gitna
ng bughaw na kalangitan.
Naghahanda na silang
tumakas mula sa isang
bagyo, muli silang
nakakita ng kakaibang
liwanag. Habang pababa
sila ay nakita nila ang
isa pang kidlat at sa
isang puno ng oak ay
isang babaeng
nakasuot ng puti
na nagniningning na mas maliwanag kaysa sa araw, na naglalabas ng
mga sinag ng malinaw at matinding liwanag, tulad ng isang kristal na
tasa na puno ng dalisay na tubig kapag ang nagniningning na araw ay
dumaan dito. Napatigil kami sa pagtataka sa aparisyon. Napakalapit
namin na nasa liwanag na nakapaligid sa kanya, o kaya'y nag-
radiated siya, halos limang talampakan ang layo.
Please wag kang matakot, hindi
kita sasaktan.Tumugon si Lucía
sa ngalan ng tatlo, gaya ng
ginawa niya sa lahat ng mga
aparisyon. Saan ka nagmula?
galing ako sa langit. Ang Ginang
ay nakasuot ng purong puting
balabal, na may gintong
hangganan na nahulog sa
kanyang mga paa.
Sa kanyang mga kamay ay bitbit
niya ang mga butil ng rosaryo na
tila mga bituin, na may krusipiho
na pinakamakinang na hiyas sa
lahat.Gayunpaman, hindi natakot
si Lucía. Ang presensya ng
Ginang ay nagdala lamang sa
kanya ng kaligayahan at tiwala
na kagalakan.
tanong ni Lucia sa kanya
“Anong kailangan mo sa akin?
"Gusto kong bumalik ka rito sa
ikalabintatlo ng bawat buwan para
sa susunod na anim na buwan nang
sabay-sabay. Pagkatapos ay sasabihin
ko sa iyo kung sino ako, at kung ano
ang pinaka gusto ko.At babalik ako
rito sa ikapitong pagkakataon.
"At pupunta ako sa langit?“
Oo, mapupunta ka sa langit.
"At si Jacinta?"Pupunta rin siya.
"At si Francisco?"Siya rin, ngunit
kailangan muna niyang magdasal ng
maraming Rosaryo. Ang Ginang ay
tumingin kay Francisco nang may
habag sa loob ng ilang minuto, na
may bahid ng kaunting kalungkutan.
Iaalay mo ang iyong sarili
sa Diyos at tatanggapin mo
ang lahat ng pagdurusa na
ipinadala Niya sa iyo,
bilang kabayaran sa lahat
ng kasalanang nakasakit
sa Kanya at para sa
pagbabagong loob ng mga
makasalanan.
"Opo, gagawin natin“
Kailangan mong magdusa
nang husto, ngunit ang
biyaya ng Diyos ay sasaiyo
at magpapalakas sa iyo.
Isinalaysay ni Lucía na habang
binibigkas ng Ginang ang mga
salitang ito, ibinuka niya ang
kanyang mga kamay, at kami ay
naligo sa isang makalangit na
liwanag na tila direktang nagmumula
sa kanyang mga kamay.
Ang katotohanan ng liwanag na ito
ay tumagos sa aming mga puso at
kaluluwa, at alam namin na ang
liwanag na ito ay Diyos, at nakikita
namin ang aming sarili na niyakap nito.
Sa pamamagitan ng panloob na
simbuyo ng biyaya kami ay lumuhod,
na inuulit sa aming mga puso: "O
Banal na Trinidad,Sinasamba ka
namin. Diyos ko, Diyos ko, mahal
kita saBanal na Sakramento"
Ang mga bata ay nanatili sa
kanilang mga tuhod sa agos ng
kahanga-hangang liwanag na ito,
hanggang sa muling nagsalita
ang Ginang, binanggit ang
digmaan sa Europa, kung saan
sila ay may kaunti o walang
paniwala.
Magdasal ng Rosaryo araw-araw,
upang magdala ng kapayapaan sa
mundo at matapos ang digmaan.
Pagkatapos nito ay nagsimula
siyang bumangon nang dahan-
dahan patungo sa silangan,
hanggang sa mawala siya sa
napakalawak na distansya. Tila
tumagos sa pagitan ng mga bituin
ang liwanag na nakapaligid sa
kanya kaya naman minsan
nasasabi namin na nakita
naminsa langit na bukas.
Bagama't
napagkasunduan nilang
maglihim tungkol saAng
mga pangyayaring ito,
inihayag ni Jacinta ang
lahat sa kanyang ina.
Siya ay medyo hindi
makapaniwala, ngunit
ang kanyang asawang si
Tio Marto ay nagtiwala
sa katapatan ng
kanilang mga anak.
Ang ina ni Lucía, sa kabilang
banda, nang sa wakas ay narinig
niya ang nangyari, ay naniniwala
na ang kanyang sariling anak
na babae ay hindi lamang ang
pasimuno ng pandaraya, kundi
ng kalapastanganan.
Mabilis na naunawaan ni
Lucia ang ibig sabihin ng
Ginang nang sabihin niyang
labis silang magdurusa. Hindi
magawa ni María Rosa na
tumalikod si Lucía, kahit na sa
ilalim ng mga pagbabanta
Sa wakas ay dinala niya siya sa
pamamagitan ng puwersa sa kura
paroko, si Padre Ferreira,
nang walang tagumpay.
Sa kabilang banda, ang ama ni Lucía, na hindi masyadong relihiyoso, ay halos
walang malasakit, na iniuugnay ang lahat sa mga kapritso ng mga babae. Nang
sumunod na ilang linggo, habang naghihintay ang mga bata sa kanilang susunod na
pagbisita ng Ginang noong Hunyo, ipinahayag sa kanila na kakaunti lang ang mga
mananampalataya, at marami ang laban sa kanila sa Aljustrel at Fátima.
The Apparition of June 13,
1917 - Pagkatapos
magrosaryo kasama sina
Jacinta at Francisco kasama
ang mga taong naroroon,
nakita naming muli ang
repleksyon ng liwanag na
papalapit sa amin (sinasabi
namin noon na sila ay sinag)
at pagkatapos, Our Lady in
ang oak tulad noong Mayo.
"Pakisabi sa akin, Lady, ano ang gusto mo sa
akin?" Gusto kong pumunta ka dito sa ikalabintatlo
ng susunod na buwan. Nais kong ipagpatuloy mo
ang pagdarasal ng Rosaryo araw-araw. Pagkatapos
ng bawat misteryo, aking mga anak, nais kong
manalangin kayo sa ganitong paraan. "Oh aking
butihing Hesus, patawarin mo kami sa aming mga
kasalanan, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno.
Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na
ang mga higit na nangangailangan ng iyong Divine
Mercy." Nais kong matuto kang magbasa at
magsulat,at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung
ano ang pinaka gusto ko mula sa iyo.
"Dadalhin ba tayo nito sa
langit?"Oo, kukunin ko sina
Jacinta at Francisco sa lalong
madaling panahon, ngunit
mananatili ka nang kaunti, dahil
nais ni Jesus na ipakilala at
mahalin mo ako sa lupa.Ninanais
din niya na magtatag ka ng
debosyon sa buong mundo sa
aking Kalinis-linisang Puso.
"Dapat ba akong manatili sa mundo na mag-isa? Hindi nag-iisa,
aking anak, at hindi ka dapat malungkot. Lagi akong
makakasama, at ang aking Kalinis-linisang Puso ang iyong
magiging kaaliwan at ang landas na magdadala sa iyo sa Diyos.
Sa sandaling sinabi niya ang mga huling salita, binuksan ang kanyang mga
kamay,Ipinadala niya sa amin sa pangalawang pagkakataon, ang repleksyon
ng matinding liwanag na iyon. Sa loob nito nadama namin na kami ay
nahuhulog sa Diyos.Si Jacinta at Francisco ay tila nasa bahagi ng liwanag
na tumataas patungo sa Langit, at ako sa bahaging bumuhos sa lupa.
Sa harap ng palad ng kanang
kamay ng Mahal na Birhen
ay isang pusong nakapalibot
ng mga tinik na tila
dumikit sa kanya.
Naunawaan namin na ito ay
ang Kalinis-linisang Puso ni
Maria na inialay para sa mga
kasalanan ng sangkatauhan,
na sabik na nagnanais
ng kabayaran.
Ang aparisyon pagkatapos ay
natapos tulad ng sa unang
pagkakataon, na ang Lady ay
tumataas patungo sa silangan
at naglaho sa "kalawakan
ng mga langit."
Talagang naalarma ang mga ina
ng mga batang babae dahil ang
mga pangyayari ay hindi lamang
nagpatuloy kundi lumawak pa.
Idinagdag dito ang matinding pag-
iingat ng pari, na naghinala na
pagkatapos ng lahat ng ito ay magiging
totoo, ngunit mula sa diyablo.
Pagpapakita noong Hulyo 13, 1917 - Ang pagpapakita noong Hulyo 13 ay napatunayang
sa maraming paraan ang pinakakontrobersyal na bahagi ng mensahe ng Fatima, na
nagbibigay ng tatlong bahaging sikreto na naiinggit na binantayan ng mga bata. Ang unang
dalawang bahagi, ang pangitain ng impiyerno at ang propesiya ng hinaharap na papel ng
Russia at kung paano ito maiiwasan, ay hindi ihahayag hanggang kay Lucia.Isinulat niya
ang mga ito sa kanyang ikatlong talaarawan, bilang pagsunod sa obispo, noong 1941.
Ang ikatlong bahagi, na
karaniwang kilala bilang
Ikatlong Lihim, ay ipinaalam
sa obispo, na nagpadala nito
nang hindi pa nababasa
kay Pope Pius XII.
Ilang minuto pagkatapos ng pagdating sa
Cova da Iria, malapit sa puno ng oak,
kung saan maraming tao ang nagdarasal
ng Rosaryo, nakita naming muli ang
isang kislap ng liwanag, at ilang sandali
pa ay nagpakita ang Our Lady sa puno ng oak.
"Lucía," sabi ni Jacinta, "magsalita
ka."Kinakausap ka ng ginang.“
"Oo?" sabi ni Lucía nang
mapagpakumbaba, humihingi ng tawad sa
kanyang mga pagdududa sa lahat ng
kanyang mga kilos, at sinabi sa Ginang
"Ano ang gusto mo sa akin?“
Gusto kong pumunta ka dito sa
ikalabintatlo ng susunod na buwan.
Ipagpatuloy ang pagdarasal ng Rosaryo
araw-araw bilang parangal sa Our Lady
of the Rosary, upang makamit ang
kapayapaan sa mundo at ang katapusan
ng digmaan, dahil ang rosaryo lamang
ang makakamit nito.
"Oo Oo". sagot ni Lucia.
"Gusto kong tanungin
ka kung sino ka, at kung
makakagawa ka ba ng
milagro para siguradong
malaman ng lahat na
nagpakita ka.“
Dapat kang pumunta dito
bawat buwan, at sa
Oktubre sasabihin ko sa
iyo kung sino ako at kung
ano ang gusto ko.
Pagkatapos ay gagawa ako
ng isang himala upang ang
lahat ay maniwala.
Gumawa ng mga
sakripisyo Para sa
mga makasalanan,
at sabihin nang
madalas, lalo na
kapag naghain ka:
O Hesus, ito ay para sa
pag-ibig sa Iyo, para sa
pagbabagong loob ng mga
makasalanan, at bilang
kabayaranpara sa mga
pagkakasala na ginawa laban
sa Immaculatepuso ni Maria.
Habang sinasabi ng Mahal na Birhen ang mga salitang ito ay muling ibinuka niya
ang kanyang mga kamay, tulad ng ginawa niya sa nakaraang dalawang buwan. Ang
mga sinag ng liwanag ay tila tumagos sa lupa, at nakita namin na parang ito ay
isang dagat ng apoy. Nakalubog sa apoy na ito ang mga demonyo at kaluluwa sa
anyo ng tao, tulad ng mga transparent na nasusunog na tatak, lahat ay itim o
sinunog na tanso, lumulutang sa apoy, ngayon ay itinaas sa hangin ng mga apoy na
naglalabas mula sa kanilang sarili kasama ng malalaking ulap ng usok, Sila ay
nahulog sa lahat ng dako tulad ng mga spark sa pagitan ng napakalaking apoy,
walang bigat o balanse, sa pagitan ng mga hiyawan at halinghing ng sakit at
kawalan ng pag-asa, na nagpasindak sa amin at nagpanginig sa amin sa takot.
Ang mga demonyo ay maaaring makilala sa pamamagitan ng kanilang
nakakatakot at nakasusuklam na pagkakatuladsa kakila-kilabot na hindi
kilalang mga hayop, itim at transparent na parang nagniningas na uling.
Takot na takot at parang humihingi ng tulong, tumingin kami sa Our Lady,
na nagsabi sa amin, napakabait at napakalungkot:
Habeis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores.
Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi
Inmaculado Corazón. Si vosotros haceis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán,
y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios,
otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pio XI
Cuando veais una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida
(esto ocurrió el 28 de Enero de 1938) sabreis que ésta, es la señal que Dios les dará
y que indicará que está apunto de castigar al mundo con la guerra y el hambre,
y con la persecución de la Iglesia y del Papa
Para prevenir esto, vengo al
mundo para pedir que Rusia
sea consagrada a mi
Inmaculado Corazón, y pido
que los primeros Sábados de
cada mes se hagan comuniones
en reparación por todos los
pecados del mundo.
Si mis deseos se cumplen,
Rusia se convertirá y habrá paz,
si no, Rusia repartirá sus
errores alrededor del mundo,
trayendo nuevas guerras y
persecuciones
a la Iglesia, los justos serán
martirizados y el Santo Padre
tendrá que sufrir mucho, ciertas
naciones serán aniquiladas.
Pero al final mi Inmaculado
Corazón triunfará.
El Santo Padre consagrará a
Rusia a Mi Inmaculado Corazón,
y esta será convertida y el mundo
disfrutará de un período de paz.
Cuando recéis el Rosario, decid después de cada
misterio: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, especialmente a
las más necesitadas de tu Divina Misericordia.
Luego, al igual que antes Nuestra Señora comenzó
a ascender hacia el Este, hasta que finalmente
Desapareció en la inmensa oscuridad del firmamento.
La posesión del Secreto probó ser una gran prueba para los tres pequeños.
La familia, los vecinos, seguidores de la aparición, hasta el clero, trató sin éxito que
fuera revelado. Finalmente, en cuanto el día de la aparición se iba acercando, hasta
el gobierno civil que era secular y venenosamente anti clerical, alarmado por el número
de personas que estaban interesándose en los eventos de Fátima, atentaron con
arrebatárselos y en el proceso exponer a la Iglesia como colaboradora en un fraude.
Aparición del 19 agosto 1917 - Bajo el pretexto de proveerles de su propio automóvil, para que los niños
pudieran trasladarse seguramente en medio de la multitud que rodeaba sus hogares, el administrador civil
o alcalde del distrito en el que estaba ubicado Fátima, llegó a Aljustrel en la mañana del 13 de agosto. En
un intento por conocer "la verdad“ sin éxito, el 11 de agosto, Arturo Santos, un apóstata católico había
planeado una trampa que dejaría a los niños bajo su custodia para forzarlos a revelar todo.
Como acto de buena fe, se ofreció para llevar a los tres
niños y a sus padres a ver al párroco, quien él decía que
quería verles, y así se fue a Cova. En la casa parroquial
él abandonó esta artimaña así como a los padres
llevándose solo a los niños hasta la sede del distrito
en Vila Nova de Ourem, a unas 9 millas de distancia.
Aquí el intentó comprarlos, los amenazó de muerte y
encerrándolos en una celda con otros "criminales"
para hacerlos retractar de su historia. Todo esto, sin
ningún resultado. A pesar de sus edades, su fe en la
Señora y su coraje fueron imperturbables.
Mientras tanto en Cova al mediodía del día 13,
los signos externos característicos de la aparición se hicieron
visibles para la multitud, la mayor multitud hasta eses momento.
Después que estos signos terminaron la multitud se dispersó,
sin saber nada de las trampas tendidas por el gobierno
El Domingo 19 Lucía, su hermano Juan y Francisco estaban pastoreando sus ovejas en un lugar
llamado Valinhos. Estaba ubicado al lado de la misma colina opuesta a Aljustrel donde se les
apareció el ángel dos veces, un poco más al norte. Alrededor de las 4 de la tarde, presintiendo que
la Señora estaba apunto de aparecerse, Lucía trató sin éxito de convencer a su hermano Juan que
fuera a buscar a Jacinta, hasta que le ofreció unos cuantos centavos por ir a buscarla. Mientras ella
y Francisco esperaban vieron la luz típica. El momento en el que Jacinta llegó, se apareció la Señora.
"¿Que queréis de mí?“
Que vengáis otra vez a Cova
da Iria el trece del mes que
viene, y continuéis rezando
el Rosario todos los días.
El último día yo haré un
milagro para que todos crean.
"¿Qué debemos hacer con las
ofrendas que deja la gente en
Cova da Iria?"
Quiero que hagáis dos andas (para
cargar estatuas) para la fiesta de
Nuestra Señora del Rosario.
Quiero que tú y Jacinta llevéis una
de ellas con otras dos niñas.
Vosotras dos os vestiréis de blanco.
Y luego quiero que Francisco, con
tres niños ayudándolo, cargue la
otra. Los niños también han de
vestir de blanco. Lo que quede
de las ofrendas ayudará para la
construcción de la capilla que
ha de ser construida aquí.
(Y mirándolos
tristemente, les dijo)
Rezad, rezad,
rezad mucho.
Haced sacrificios
por los pecadores.
Muchas almas se van
al infierno, porque
nadie está dispuesto a
ayudarlas con sacrificios.
Habiendo dicho esto se
retiró como lo había hecho
en otras ocasiones.
Setyembre 13, 1917 - Sa kabila ng pangungutya at pangungutya na dulot ng sekular at
ateistang pamamahayag, mahigit 30,000 katao ang nagtipon sa Cova para sa pagpapakita
ng buwan ng Setyembre. Ngayon habang dinadasal ang Rosaryo ay nakikita ng
karamihan ang mga bata na nakatayong nakaharap sa silangan at nakita kung paano
napalitan ng paghanga ang kanilang mga mukha. Ilang sandali habang naghihintay ang
mga bata, nakatingin at nakatingin, ang kanilang mga mata sa puno ng oak, ang
kanilang kagalakan ay nagliliwanag na parang ningas. Napaluhod na naman sila,
"Anong kailangan mo sa akin?
"Ipagpatuloy ang pagdarasal
ng Rosaryo, mga anak ko.
Gawin ito araw-araw upang
matigil ang digmaan.
Pagpapakita noong Okt 13, 1917
Umulan buong gabi sa Cova.
Lumitaw ang Ginang gaya ng
kanyang sinabi."Anong kailangan
mo sa akin?"Gusto ko ng chapel
na itinayo dito sa karangalan ko.
Nais kong ipagpatuloy mo ang
pagdarasal ng Rosaryo araw-
araw. Malapit nang matapos ang
digmaan, at babalik ang mga
sundalo sa kanilang mga tahanan.
"Oo Oo""Sasabihin mo ba sa
akin ang iyong pangalan?
Ako ang Ginang ng Rosaryo
Habang ang Lady of the Rosary ay tumataas patungo sa silangan, ibinaling niya ang
kanyang mga palad patungo sa madilim na kalangitan. Bagama't humupa na ang
ulan, patuloy na tinatakpan ng maitim na ulap ang araw, na biglang dumulas sa
kanila at tila isang malambot na pilak na disk. - "Tingnan mo ang araw!"
Sa sandaling ito, dalawang magkaibang mga aparisyon ang makikita: ang
kababalaghan ng araw na nasaksihan ng 70,000 na manonood - Ayon sa
pahayagan ng araw, "o seculo" - ang araw ay nanginginig, gumawa ng
ilang biglaang paggalaw sa labas ng mga batas sa kosmiko - ang araw
"nagsayaw" ayon sa mga tipikal na ekspresyon ng mga tao.
Ayon sa pahayagan na "o dia" - Ang araw ay may belo ng transparent na
gasa na nagpapadali sa pagtitig. Ang kulay abong ina-ng-perlas na tono ay
naging isang piraso ng pilak, na nabasag nang maghiwalay ang mga ulap at
ang pilak na araw na nakabalot sa parehong tabing ng kulay abong liwanag,
ay nakitang umiikot at gumagalaw sa bilog ng bukas na mga ulap.
Ang liwanag ay naging isang magandang asul, na para bang ito ay dumadaan sa
stained glass ng isang katedral at ikinakalat ang mga sinag nito sa mga taong
nakaluhod habang nakabuka ang kanilang mga braso. Unti-unting naglaho ang asul
at saka parang dumaan ang liwanag sa dilaw na salamin. Kinulayan ng dilaw na
liwanag ang puting scarves, ang maitim na palda ng mga babae. Ganito rin ang
nangyari sa mga puno, sa mga bato at sa mga bundok. Ang mga tao ay umiyak at
nanalanginna walang takip ang kanilang mga ulo sa presensya ng milagrong
inaasahan nila. Ang mga segundo ay tila mga oras, kung gaano sila katindi.
Sinabi ni Tio Marto (ama nina
Jacinta at Francisco) –Madali
kaming tumingin sa araw, na sa
ilang kadahilanan ay hindi kami
nabulag. Ito ay tila gumana muna
sa isang direksyon at pagkatapos
ay sa isa pa.Ang mga sinag nito ay
kumalat sa maraming direksyon at
pininturahan ang lahat ng bagay sa
iba't ibang kulay,ang mga puno, ang
mga tao, ang hangin at ang lupa.-
Ngunit ang pinaka pambihirang
bagay para sa akin ay ang araw ay
hindi nasaktan ang aming mga
mata. Tahimik at tahimik ang lahat
at tumingala ang lahat.Biglang
parang tumigil ang pag-ikot ng
araw. Pagkatapos ay nagsimula
itong gumalaw at sumayaw sa
langit, hanggang sa tila humiwalay
ito sa kanyang kinalalagyan at
bumagsak sa amin.Ito ay isang
kakila-kilabot na sandali.
Ito ang mga huling pagpapakita sa Fatima para kay Jacinta at Francisco.
Gayunpaman, kay Lucia, nagpakita ang ating Ginang sa ikapitong pagkakataon
noong 1920, gaya ng ipinangako ng Ginang sa buwan ng Mayo.
Sa pagkakataong ito si Luciasa panalangin sa Cova, bago umalis sa Fátima
upang pumasok sa isang boarding school ng mga babae. Dumating ang
Ginang upang himukin siya na italaga ang kanyang sarili nang buo sa Diyos.
Si Lucía ang pinakamatanda
sa mga saykiko. Pumasok siya
sa relihiyosong buhay kasama
ang mga kapatid na Doroteas,
na kasama niya sa
Pontevedra bago pumasok
sa Carmelite cloister sa
Coimbra, Portugal.
Sa panahong ito naganap
ang mga sumusunod:
-Ang kahilingan ng
Limang Unang
Sabadopagkukumpuni.
-Ang pangitain ng Trinity
na may kahilingan para
sa pagtatalaga ng Russia.
Pangitain ng Trinidadat petisyon para sa pagtatalaga
ng Russia. Noong Hunyo 1929, si Lucía ay kasama na
ng mga madre, ang Dorothean Daughters, at
inilalarawan ang pagpapakitang ito ng ganito:
"...Biglang ang buong Chapel ng kumbento ay
naliwanagan ng isang supernatural na liwanag, at
isang Krus ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng altar,
abot hanggang sa kisame Sa liwanag sa itaas ay
makikita mo ang mukha ng isang lalaki at ang kanyang
katawan hanggang baywang Sa kanyang dibdib ay
isang kalapati ng liwanag, at nakapako sa Krus ang
katawan ng isa pang lalaki , na nakabitin sa hangin,
nakita niya ang isang kalis at isang malaking Host,
kung saan ang mga patak ng dugo ay nahulog mula sa
mukha ng ipinako na si Hesus at mula sa sugat sa
kanyang tagiliran, ang mga patak na ito, na tumutulo sa
Host, ay nahulog sa kalis. Sa ilalim ng kanang braso ng
krus ay ang Our Lady of Fatima, kasama ang kanyang
Kalinis-linisang puso sa kanyang kaliwang kamay,
walang espada o rosas, ngunit may koronang tinik at
apoy sa ilalim ng kaliwang braso ng Krus mga titik, na
parang gawa sa mala-kristal na tubig, na umaagos sa
ibabaw ng Altar na bumubuo ng mga salitang ito:
"Grace and Mercy." Sinabi sa atin ni Lucía:
Naunawaan kona siyang Misteryo ng Banal na Trinidad
na itinuro sa akin, at nakatanggap ako ng kaliwanagan
tungkol sa misteryong ito,na bawal kong ihayag."
Sinabi sa kanya ng
Birhen:"Dumating na ang
panahon na tinanong ng
Diyos angBanal na Ama,
kasama ang lahat ng mga
obispo sa mundo, italaga
ang Russia sa aking Puso,
na nangangako na iligtas
ito sa pamamagitan ng
ganitong paraan.
Pinigilan nito ang pagkalat
ng kanilang mga
pagkakamali at ang
kanilang pagbabagong
loob ay dinala.
Buod ng mga mensahe at panalangin na natanggap sa Fatima.
1 - Panalangin ng Dekada ng Rosaryo. - O mabuting Hesus, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Iligtas mo
kami sa apoy ng impiyerno. Akayin ang lahat ng kaluluwa sa Langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan.
2- Panalangin ng Pagpapatawad. - Diyos ko, naniniwala ako, sinasamba ko, umaasa ako at mahal kita! tanong
ko sayoPagpapatawad sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, hindi nagmamahal sa iyo.
3 - Banal na Trinidad: Ama, Anak at Banal na Espiritu, lubusan kitang sinasamba at iniaalay
ko sa Iyo ang Pinakamamahal na Katawan, Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ni
Hesukristo,naroroon sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo, bilang kabayaran para sa
mga pagkakasala, kalapastanganan at kawalang-interes na kung saan Siya ay nasaktan.
Sa pamamagitan ng walang katapusang merito ng Sagradong Puso ni Hesus at ng Kalinis
-linisang Puso ni Maria, hinihiling ko sa iyo ang pagbabagong loob ng mga
makasalanan.Eukaristikong Panalangin. - Banal na Trinidad, sinasamba kita, aking Diyos,
mahal kita sa Banal na Sakramento. Panalangin ng Sakripisyo (Magdasal kapag nag-aalay
ng sakripisyo.) O Hesus ko, ito ay para sa iyong pag-ibig, bilang
kabayaran sa mga pagkakasala na ginawa laban sa Kalinis-linisang
Puso ni Mariaat para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan.
Mga mensahe mula
sa ating Ginang ng
Fatima."Magdasal,
manalangin ng marami at
magsakripisyo para sa mga
makasalanan. Maraming
kaluluwa ang napupunta sa
impiyerno dahil walang
nagsasakripisyo at nagdarasal
para sa kanila." - August 19, 1917)
“Kailangan nilang
amyendahan ang sarili nila,
itanong nilakapatawaran sa
iyong mga kasalanan...Huwag
mo nang saktan ang ating
Panginoon, sinomasyado
nang nasaktan!"
(Oktubre 13, 1917)
Upang iligtas ang mga
makasalanan, nais ng
Panginoon na magtatag ng
debosyon sa aking Kalinis-
linisang Puso sa mundo"
(Hulyo 13, 1917)
"Kung kanino man niyayakap ang debosyon sa aking Kalinis-linisang Puso,
nangangako ako ng kaligtasan" - (Hunyo 13, 1917) "Darating ako upang hingin
ang pagtatalaga ng mundo sa aking Kalinis-linisang Puso at ang komunyon
ng kabayaran sa mga unang Sabado ng buwan" - (13 Hunyo 1917)
LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH
CHRIST
Resurrection – according to the gospels
Christ the King
Christ lives
Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4
Christ and his Kingdom
Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine –
Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart
Vocation to beatitude
Vocation to evangelize with Christ
CHURCH
Divine Revelation
Priestly Ministry
Human Community
Church, Mother and Teacher
Signs of hope
youth synod
CULTURE and HISTORY
Columbus and the discovery of America
Confraternities and processions– Hispanic
Diwali – Festival of lights – Hindi feast
Football in Spain
President Trump
Russian Revolution and Communism 1, 2, 3
Sevilla's fair
Virgen del Pilar and Hispanicity
FAMILY, CHILDREN
Grandparents
Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignity of women – John Paul II
God of Love (sex)
World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families
Familiaris Consortium 1,2,3,4
GOD
Angels
Come Holy Spirit
God is Love 1,2– Benedict XVI
Man, image of God
Trinity
LITURGICAL YEAR
Advent and Christmas, 1 + 2
All departed souls
All Saints – Halloween for Christians
Carnival and Lent
Christmas – the birth of our Lord
Holy Week for adults
Holy Week for children 8+ years
Holy Week - drawings for children
Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion
Sunday – Lord's Day – JP2
Thanksgiving
POPE FRANCIS – TRAVEL
Pope Francis in Africa
Pope Francis in America
Pope Francis in Bahrain 1+ 2
Pope Francis in Brazil WYD 2013
Pope Francis in Bulgaria and Macedonia
Pope Francis in Canada 1,2,3
Pope Francis in Central African Republic
Pope Francis in Chile 1 + 2
Pope Francis in Cyprus
Pope Francis in Colombia 1 + 2
Pope Francis in Congo 1+ 2
Pope Francis in Cuba 2015
Pope Francis in Egype
Pope Francis in Slovakia 1 + 2
Pope Francis in Europe – parliament
Pope Francis in Fatima
Pope Francis in Greece
Pope Francis in Holy Land,
- Israel, Palestine Jordan
Pope Francis in Hungary 2021 + 2023
Pope Francis in Iraq 1,2,3
Pope Francis in Ireland
– world meeting of families
Pope Francis in Kenya
Pope Francis in Japan
Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2
Pope Francis in Malta
Pope Francis in Mexico
Pope Francis in Mexico 2016
Pope Francis in Mongolia
Pope Francis in Morocco
Pope Francis in Panama – WYD 2019
Pope Francis in Peru
Pope Francis in Poland - Auschwitz
Pope Francis in Poland WYD 2016
Pope Francis in Portugal 2021 + WYD
2023
Pope Francis in Romania
Pope Francis in Sudan
Pope francis in Sweden
Pope Francis in Thailand
Pope Francis in Uganda
Pope Francis in United Arab Emirates
MARIA
Fatima – History of the Apparitions of the Virgin
Mary and the Bible
Mary Doctrine and Dogmas
Medjugore pilgrimage
Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions
Virgen de Pilar – Hispanic festival
Our Lady of Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explores Jupiter
Parker Solar Test
MORAL AND ETHICAL
Christian holidays - JP2
Conscience, human community,
human freedom and salvation
justification and grace, Life in Christ, merit and
holiness
moral law, Morality of human acts, Passions, Sin,
Sincerity
social justice, Social Life – participation, Virtue, vice
United Nations and the Universal Declaration of Human
Rights
Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith
Vocation – www.vocation.org
Vocation to evangelize
Vocation to beatitude
Pope John XXIII – Peace on Earth
Pope Paul VI
Pope Juan Pablo II –
Redeemer of man,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005
POPE FRANCIS – DOCUMENTS
love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 –
3.4 – 5.6
Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8
LAUDATE Sii
1 – care of the common home
2 – gospel of creation
3 – The root of the ecological crisis
4 – integral ecology
5 – lines of action
6 – Ecological Education and Spirituality
LAUDATE DEUM
LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy
Dear Amazonia 1,2,3,4
SAINTS and MARTYRS
Martyrs of Albania
Martyrs of Algeria
Martyrs of Korea
Martyrs of Libya
Martyrs of Japan
Martyrs of Uganda
Martyrs of Vietnam
Martires North American
Saint Albert the Great
Saint Alphonsus Maria Liguori
Saint Ambrose of Milan
Saint Andrew, Apostle
Saint Anthony of Padua
Saint Anthony of the desert (Egypt)
Saint Bruno, founder of the Carthusians
Saint Charles Borromeo
Saint Clement of Rome, Pope and Martyr
Saint Ciyil y Methodius
Saint Columbanus 1,2
Saint Daniel Comboni
Saint Damien of Molokai
Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland
Saint Dominic de Guzman, Dominican founder
Saint George and the legend of the dragon
Saint Dominic Savio
Saint Stephen, proto-martyr
Saint Philip Neri
Saint Fidelis of Simaringen, martyr
Saint Francis of Assisi 1,2,3,4
Saint Francis de Sales
Saint Francis Xavier
Saint Ignatius of Loyola
Saint Joaquin and Saint Ana
Saint Joseph, worker, husband, father
Saint John Bosco, founder of the Salesians
Saint John Chrysostom
Saint John of Damascus
Saint John of God
Saint John of the Cross
Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars
Saint John Henry Newman, Cardinal
Saint John N. Neumann, of Philadelphia
Saint John Paul II, Karol Wojtyla
Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr
Saint John, Apostle and Evangelist
Saint Leo the Great
Saint Luke the Evangelist
Saint Mark the Evangelist
Saint Martin de Porres
Saint Martin of Tours
Saint Matthew, Apostle and Evangelist
Saint Maximilian Kolbe
Saint Nazarius and Celsus
Saint Nicholas (Santa Claus)
Saint Paul, 1 + 2
Saint Padre Pio of Pietralcina
Saint Patrick and Ireland
Saint Perpetua and Felicity
Saint Peter Claver
Saint Robert Bellarmine
Saint James the Apostle
Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles
Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs
Saint Zacharias and Elizabeth,
- parents of John the Baptist
Saint Thomas Becket
Saint Thomas Aquinas
Saint Valentine
Saint Vincent of Paul
Saint Zacharias and Saint Elizabeth
Saint Agatha, virgin and martyr
Saint Agnes of Rome, virgin and martyr
Saint Bernadette of Lourdes
Saint Brigid of Ireland
Saint Catherine of Alexandria,
- virgin and martyr
Saint Catherine of Siena
Saint Cecilia
Saint Faustina and divine mercy
Saint Elizabeth of Hungary
Saint Lucia, virgin and martyr
Saint Margaret of Scotland
Saint Maria Goretti
Saint Mary Magdalene
Saint Martha, Mary and Lazarus
Saint Monica, mother of Saint Augustine
Saint Rita of Cascia
Saint Teresa of Avila
Saint Teresa of Calcutta
Saint Therese of Lisieux 1 + 2
Saints Martha, Mary, and Lazarus
For comments – email –
mflynn@lcegionaries.org –
fb – Martin M Flynn
Donations to
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5
CHF Account number 16-127928-5
BIC POFICHBEXXX
LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL
CRISTO
Resurrección – según los evangelios
Cristo Rey
Cristo vive
Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4
Cristo y su Reino
Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina–
Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón
Vocación a la bienaventuranza
Vocación a evangelizar con Cristo
IGLESIA
Revelacíon Divina
Ministerio sacerdotal
Comunidad humana
Iglesia, madre y maestra
Signos de esperanza
Sinodo jovenes
CULTURA Y HISTORIA
Colón y el descubriento de America
Confraternitdades y processiones– Hispanic
Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi
Futbol en España
Presidente Trump
Revolución y el Comunismo 1, 2, 3
Feria de Sevilla
Virgen del Pilar y Hispanicidad
FAMILIA, HIJOS, NIÑOS
Abuelos
Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Dignidad de la mujer – John Paul II
Dios de Amor (sexo)
Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias
Familiaris Consortium 1,2,3,4
DIOS
Angeles
Ven Espiritu Santo
Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI
El hombre, imagen de Dios
Trinidad
AÑO LITURGICO
Adviento y Navidad 1 + 2
Todos las Almas
Todos los Santos– Halloween para Cristianos
Carnival y Cuaresma
Navidad– el nacimiento del Señor
Semana Santa para adullos
Semana Santa para niños 8+ años
Semana Santa – dibujos para niños
Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión
Domingo– Dia del Señor – JP2
Accion de Gracias - Thanksgiving
MARIA
Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen
Maria y la Biblia
Maria Doctrina y Dogmas
Medjugore peregrinación
Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes
Virgen del Pilar –festival hispanica
Nuestra Señora de Sheshan, China
SCIENCE
Mars Rover Perseverence – Spanish
Juno explora Jupiter
Parker Sonda Solar
MORAL Y ETICA
Vacaciones Cristianos - JP2
Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y
Salvacion
Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y
Santidad, Ley moral
Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado ,
Sinceridad
Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud
Las Naciones Unidas y la declaración universal de los
derechos humanos.
Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la
doctrina de la fe
Vocación– www.vocation.org
Vocación a evangelizar
Vocación a la bienaventuranza
Papa John XXIII – Paz en la tTerra
Papa Paul VI
Papa Juan Pablo II –
Redentor del hombre,
Karol Wojtyla + Pontificado 1+2
Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005
PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS
Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2
– 3.4 – 5.6
Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9
Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5
Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5
FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos
hermanos)
LAUDATE Sii
1 – cuidado de la casa común
2 – evangelio de la creación
3 – la raiz de la crisis ecologica
4 – ecologia integral
5 – lineas de acción
6 –Educación y Espiritualidad Ecological
LAUDATUM DEUM
LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4
Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón
Querida Amazonia 1,2,3,4
PAPA FRANCISCO – VIAJES
Papa Francisco en Africa
Papa Francisco en America
Papa Francisco en Bahrain 1+ 2
Papa Francisco en Brazil WYD 2013
Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia
Papa Francisco en Canada 1,2,3
Papa Francisco en Central African Republic
Papa Francisco en Chile 1 + 2
Papa Francisco en Chipre
Papa Francisco en Colombia 1 + 2
Papa Francisco en Congo 1+ 2
Papa Francisco en Cuba 2015
Papa Francisco en Egypto
Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2
Papa Francisco en Europa – parliamento
Papa Francisco en Fatima, Portugal
Papa Francisco en Grecia
Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine
Jordan
Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023
Papa Francisco en Iraq 1,2,3
Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de
familias
Papa Francisco en Kenia
Papa Francisco en Japón
Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2
Papa Francisco en Malta
Papa Francisco en Marruecos
Papa Francisco en México
Papa Francisco en México 2016
Papa Francisco en Mongolia
Papa Francisco en Panama – JMJ 2019
Papa Francisco en Peru
Papa Francisco en Polonia- Auschwitz
Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016
Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023
Papa Francisco en Romania
Papa Francisco en Sudan
Papa Francisco en Suecia
Pope Francis en Tailandiia
Papa Francisco en Uganda
Papa Francisco en United Arab Emirates
SANTOS Y MÁRTIRES
Mártires de Albania
Mártires de Algeria
Mártires de Corea
Mártires de Libia
Mártires de Japón
Mártires de Uganda
Mártires de Vietnam
Mártires de Nortd America
San Alberto Magno
San Alfonso Maria Liguori
San Ambrosio de Milan
San Andrés, Apostol
San Antonio de Padua
San Antonio del desierto (Egypto)
San Bruno,
- fundador de los cartujos
San Carlos Borromeo
San Ciril and Metodio
San Clemente de Roma, papa y martir
San Columbanus 1,2
San Damian de Molokai
San Daniel Comboni
San Domingo de Guzman,
-fundador de los Dominicos
San Dominic Savio
San Donnán, misionario a Escocia
San Esteban, proto-martir
San Felipe Neri
San Fidelis of Simaringen, martir
San Francis co de Asís 1,2,3,4
San Francisco de Sales
San Francisco Xavier
San Ignacio de Loyola
San Joaquin y Santa Ana
San Jorge, y la leyenda del dragón
San José, obrero, marido, padre
San Juan Bosco, fundador de los Salesianos
San Juan Crisostom
San Juan Damascene
San Juan de Dios
San Juan de la cruz
San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars
San Juan E. Newman, cardinal
San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia
San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir
San Juan Paul II, Karol Wojtyla
San Juan, Apostol y Evangelista
San Leon el Grande
San Lukas, Evangelista
San Marcos, Evangelista
San Martin de Porres
San Martin de Tours
San Mateo, Apostol y Evangelista
San Maximiliana Kolbe
San Nazareo y Celso, martires
San Nicolas (Santa Claus)
San Pablo, 1 + 2
San Padre Pio de Pietralcina
San Patricio de Irlanda
San Pedro Claver
Santa Perpetua y Felicidad
San Roberto Bellarmino
Santiago, Apostol
San Simon y Judas Tadeo, apostoles
Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires
San Zacharias e Isavel,
- padres de Juan el Bautista
San Tomás Beckett
San Tomás de Aquinas
San Valentino
San Vincent e de Paul
San Zacharias y Santa Isabel
Sant’ Agueda, virgen and martir
Santa Bernadita de Lourdes
Santa Brigid a de Irlanda
Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir
Santa Caterina de Siena
Santa Cecilia, virgen e martir
Santa Faustina and divine mercy
Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir
Sant’ Isabel de Hungria
Sant’ Inés, virgen y martir
Santa Lucia, virgen y martir
Santa Margarita de Escocia
Santa Maria Goretti
Santa Maria Magdalena
Santa Marta, Maria y Lazaro
Santa Monica, madre de San Augustine
Santa Rita de Cascia
Santa Teresa deAvila
Santa Teresa de Calcutta
Santa Terese de Lisieux 1 + 2
Para commentarioa – email –
mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn
Donativos a
IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF
Account number 16-127928-5 BIC
POFICHBEXXX
FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx

More Related Content

Similar to FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx

Angeli (Filippino).pptx
Angeli (Filippino).pptxAngeli (Filippino).pptx
Angeli (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Freedom Day
Freedom DayFreedom Day
Freedom Day
Bong Baylon
 
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptx
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptxSanta Teresa de Ávila (Filipín).pptx
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptx
Martin M Flynn
 
Visita Iglesia 2014 Tagalog version
Visita Iglesia 2014 Tagalog versionVisita Iglesia 2014 Tagalog version
Visita Iglesia 2014 Tagalog version
Fergus Ducharme
 
Advent at Pasko 1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
Advent at Pasko  1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)Advent at Pasko  1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
Advent at Pasko 1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
Martin M Flynn
 
Bisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya PrayerBisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya Prayer
guestc7aa65a
 
Bisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya PrayerBisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya Prayer
guest00e392
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Ric Eguia
 
Panahon ng Kastila
Panahon ng KastilaPanahon ng Kastila
Panahon ng Kastila
MiMitchy
 
AGOSTO 15.pptx
AGOSTO 15.pptxAGOSTO 15.pptx
AGOSTO 15.pptx
Harold Velasco
 
Kontrobersyal na Isyu
Kontrobersyal na IsyuKontrobersyal na Isyu
Kontrobersyal na Isyu
Albert B. Callo Jr.
 
Kredo, Ika-3 Artikulo
Kredo, Ika-3 ArtikuloKredo, Ika-3 Artikulo
Kredo, Ika-3 ArtikuloRic Eguia
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
Joemer Aragon
 
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
Elmer982286
 
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docxRito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
AndrewKimGeluz
 

Similar to FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx (17)

Angeli (Filippino).pptx
Angeli (Filippino).pptxAngeli (Filippino).pptx
Angeli (Filippino).pptx
 
Freedom Day
Freedom DayFreedom Day
Freedom Day
 
Aguinaldo songs
Aguinaldo songsAguinaldo songs
Aguinaldo songs
 
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptx
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptxSanta Teresa de Ávila (Filipín).pptx
Santa Teresa de Ávila (Filipín).pptx
 
Visita Iglesia 2014 Tagalog version
Visita Iglesia 2014 Tagalog versionVisita Iglesia 2014 Tagalog version
Visita Iglesia 2014 Tagalog version
 
Advent at Pasko 1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
Advent at Pasko  1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)Advent at Pasko  1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
Advent at Pasko 1 - sa Bibliya (Filipino - tagalo)
 
Bisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya PrayerBisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya Prayer
 
Bisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya PrayerBisita Iglesya Prayer
Bisita Iglesya Prayer
 
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
Holy Hour for the Unborn (Tagalog)
 
Panahon ng Kastila
Panahon ng KastilaPanahon ng Kastila
Panahon ng Kastila
 
AGOSTO 15.pptx
AGOSTO 15.pptxAGOSTO 15.pptx
AGOSTO 15.pptx
 
Paghuhubog bagong l.c.
Paghuhubog bagong l.c.Paghuhubog bagong l.c.
Paghuhubog bagong l.c.
 
Kontrobersyal na Isyu
Kontrobersyal na IsyuKontrobersyal na Isyu
Kontrobersyal na Isyu
 
Kredo, Ika-3 Artikulo
Kredo, Ika-3 ArtikuloKredo, Ika-3 Artikulo
Kredo, Ika-3 Artikulo
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
 
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
410629065-Sacrament-of-the-Holy-Eucharist.pptx
 
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docxRito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
Rito sa Pagpapahid ng Abo ng Walang Misa.docx
 

More from Martin M Flynn

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Martin M Flynn
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Martin M Flynn
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
Martin M Flynn
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
Martin M Flynn
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
Martin M Flynn
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Martin M Flynn
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Martin M Flynn
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
Martin M Flynn
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Martin M Flynn
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Martin M Flynn
 

More from Martin M Flynn (20)

Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Chino).pptx
 
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptxVacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
Vacaciones Cristianas - finalidad y sugerencias (Ruso).pptx
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
 
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptxSan Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
San Bonaventura, vescovo francescano, dottore della Chiesa, (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, évêque franciscain, docteur de l'Église, (1221-1274).pptx
 
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptxSan Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
San Buenaventura, obispo franciscano, doctor de la Iglesia (1221-1274).pptx
 
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptxSaint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
Saint Bonaventure, Franciscan Bishop, Doctor of the Church, (1221-1274).pptx
 
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptxMÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
MÄRTYRER VON UGANDA - Konvertiten zum Christentum - 1885-1887.pptx
 
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptxMÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
MÁRTIRES DE UGANDA Convertem-se ao Cristianismo - 1885-1887.pptx
 
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptxMARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
MARTIRI DELL'UGANDA convertiti al cristianesimo 1885-87.pptx
 
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptxTHE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
THE WORSHIP OF THE BODY - CORPUS CHRISTI (Filippino).pptx
 
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptxCorpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
Corpus Christi - Worship of the Body - (Polish).pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Griego).pptx
 
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptxPAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
PAPA FRANCESCO e LA CANONIZZAZIONE dei MARTIRI DELLA ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptxPapa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
Papa Francisco canoniza los martires de Rumanía (Rumanian).pptx
 
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptxPOPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
POPE FRANCIS’ CANONIZATION of the MARTYRS OF ROMANIA.pptx
 
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptxPapa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
Papa Francisco canoniza Martires de Rumanía (Ruso).pptx
 
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptxSaint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
Saint Justin, martyr, doctor of the Church (Chinese).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Russian).pptx
 
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptxSaint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
Saint Joan of Arc, patron of France, 1412-1431 (Chinese).pptx
 

FATIMA - History of the Apparitions - memoirs of Sister Lucia (Filippino).pptx

 • 1.
 • 2. Kasaysayan ng mga pagpapakita ng Birheng Maria Sa Fatima, Portugal 1917 base sa Memoirs of Sister Lucia
 • 3.
 • 4. ang tagsibol ng 1916 Lucía, (10 taong gulang) at ang kanyang mga pinsan na sina Francisco (9 taong gulang) at Jacinta (7 taong gulang)Pinapastol nila ang mga tupa sa Aljustrel, malapit sa bayan ng Fátima.
 • 5. Upang protektahan ang sarili mula sa ulan ay pumasok sila sa isang kweba. Isang malakas na hangin ang nagsimulang gumalaw sa mga puno.
 • 6. Nakita nila sa malayo sa itaas ng mga puno ang isang liwanag na mas puti kaysa sa niyebe sa hugis ng isang binata, isang bagay na transparent, kasing liwanag ng salamin sa sinag ng araw.
 • 7. Lumuhod siya, nakasubsob ang mukha sa lupa.Sa isang supernatural na salpok ay ginawa rin namin ang parehong, inuulit ang mga salitang narinig naming sinabi niya:
 • 8. Matapos ulitin ang panalanging ito ng tatlong beses, tumayo ang anghel at sinabi sa amin:Manalangin sa ganitong paraan. Ang mga puso ni Hesus at Maria ay handang makinig sa iyo.At nawala. Iniwan kami nito sa isang kapaligiran ng supernatural na napakatindina tayo ay matagal nang hindi namamalayan ang ating sariling pag-iral. Ang presensyang Diyos ay napakalakas at matalik na kahit sa ating sarili ay hindi tayo makapagsalita "Diyos ko, naniniwala ako, sinasamba ko, umaasa ako at mahal kita. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo." - panalangin na itinuro ng anghel ng kapayapaan, sa Fatima,
 • 9. Noong tag-araw ng 1916 ang tatlong magpinsan ay naglalaro sa init ng araw sa hardin malapit sa balon sa likod ng bahay ng mga Santos sa Aljustrel. Inilarawan ni Lucia kung paano muling nagpakita sa kanila ang anghel, pinagalitan sila dahil sa kawalan ng kanilang espirituwal na kaseryosohan.
 • 10. Bigla naming nakita ang parehong anghel na malapit sa amin. Anong ginagawa mo? sinabi sa kanila. Kailangan mong magdasal! Manalangin!. Ang mga puso ni Hesus at ni Maria ay may Maawaing mga disenyo para sa iyo. Dapat mong ialay ang iyong mga panalangin at mga sakripisyo sa Diyos, ang Kataas-taasan.
 • 11. Ngunit paano tayo dapat magsakripisyo? Humingi ako ng.Sa lahat ng paraan maaari kang mag-alay ng mga hain sa Diyos bilang kabayaran para sa mga kasalanan kung saan Siya nasaktan, at sa pagsusumamo para saang mga makasalanan. Sa ganitong paraan ay magdadala ka ng kapayapaan sa bansang ito, dahil ako ang anghel na tagapag-alaga nito, ang Anghel ng Portugal. Higit pa rito, tanggapin at matiyagang tiisin ang mga pagdurusa na ipapadala sa iyo ng Diyos.
 • 12. Ang ikatlong pagpapakita ng anghel ay noong Setyembre 1916 malapit sa Cabeço. Matapos ulitin ang panalanging ito...nakita namin ang kakaibang liwanag na sumikat sa amin. Itinaas namin ang aming mga ulo upang makita kung ano ang nangyayari. Ang anghel ay may kalis sa kanyang kaliwang kamay at sa itaas nito, sa hangin, ay isang host.mula sa kung saan ang mga patak ng dugo ay nahulog sa kalis.
 • 13. Iniwan ng anghel ang kalis sa hangin, lumuhod malapit sa amin at hiniling sa amin na ulitin nang tatlong beses: Banal na Trinidad, Ama, Anak at Banal na Espiritu, lubusan kitang sinasamba, at iniaalay ko sa iyo ang mahalagang katawan, dugo, kaluluwa at kaluluwa ni Jesucristo, na naroroon sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo, bilang kabayaran sa kawalan ng utang na loob, kalapastanganan at kawalang-interes kung saan Siya ay nasaktan.At sa pamamagitan ng walang katapusang merito ng kanyang Sacred Heart at ng Immaculate Heartni Maria, buong kababaang- loob kong hinihiling sa iyo ang pagbabagong loob ng mga mahihirap na makasalanan.
 • 14. Pagkatapos ay tumayo siya at kinuha ang kalis at ang host sa kanyang mga kamay. Ibinigay niya sa akin ang host at ang laman ng kalis na ibinigay niya kina Jacinta at Francisco, sabay sabing: Kunin at inumin ang Katawan at Dugo ni Hesukristo, na labis na naagrabyado sa kawalan ng pasasalamat ng mga tao. Mag-alok ng kabayaran para sa kanila at aliwin ang Diyos.
 • 15. Muli siyang yumuko sa lupa na inuulit sa amin ang parehong panalangin Oh Holy Trinity...etc., at nawala. Dahil sa labis na kapaligirang bumabalot sa amin, tinularan namin ang anghel sa lahat ng bagay, nakaluhod na nakadapa gaya ng ginagawa niya at inuulit ang mga panalangin habang sinasabi niya ang mga ito.
 • 16. Ang unang paglitaw ng Birhen ay naganap noong Mayo 13, 1917 sa hilaga ng mga dalisdis ng Cova.Nagdadasal sila ng rosaryo pagkatapos ng tanghalian, nang makakita sila ng kidlat sa gitna ng bughaw na kalangitan.
 • 17. Naghahanda na silang tumakas mula sa isang bagyo, muli silang nakakita ng kakaibang liwanag. Habang pababa sila ay nakita nila ang isa pang kidlat at sa isang puno ng oak ay isang babaeng nakasuot ng puti
 • 18. na nagniningning na mas maliwanag kaysa sa araw, na naglalabas ng mga sinag ng malinaw at matinding liwanag, tulad ng isang kristal na tasa na puno ng dalisay na tubig kapag ang nagniningning na araw ay dumaan dito. Napatigil kami sa pagtataka sa aparisyon. Napakalapit namin na nasa liwanag na nakapaligid sa kanya, o kaya'y nag- radiated siya, halos limang talampakan ang layo.
 • 19. Please wag kang matakot, hindi kita sasaktan.Tumugon si Lucía sa ngalan ng tatlo, gaya ng ginawa niya sa lahat ng mga aparisyon. Saan ka nagmula? galing ako sa langit. Ang Ginang ay nakasuot ng purong puting balabal, na may gintong hangganan na nahulog sa kanyang mga paa. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang mga butil ng rosaryo na tila mga bituin, na may krusipiho na pinakamakinang na hiyas sa lahat.Gayunpaman, hindi natakot si Lucía. Ang presensya ng Ginang ay nagdala lamang sa kanya ng kaligayahan at tiwala na kagalakan.
 • 20. tanong ni Lucia sa kanya “Anong kailangan mo sa akin? "Gusto kong bumalik ka rito sa ikalabintatlo ng bawat buwan para sa susunod na anim na buwan nang sabay-sabay. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung sino ako, at kung ano ang pinaka gusto ko.At babalik ako rito sa ikapitong pagkakataon. "At pupunta ako sa langit?“ Oo, mapupunta ka sa langit. "At si Jacinta?"Pupunta rin siya. "At si Francisco?"Siya rin, ngunit kailangan muna niyang magdasal ng maraming Rosaryo. Ang Ginang ay tumingin kay Francisco nang may habag sa loob ng ilang minuto, na may bahid ng kaunting kalungkutan.
 • 21. Iaalay mo ang iyong sarili sa Diyos at tatanggapin mo ang lahat ng pagdurusa na ipinadala Niya sa iyo, bilang kabayaran sa lahat ng kasalanang nakasakit sa Kanya at para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan. "Opo, gagawin natin“ Kailangan mong magdusa nang husto, ngunit ang biyaya ng Diyos ay sasaiyo at magpapalakas sa iyo.
 • 22. Isinalaysay ni Lucía na habang binibigkas ng Ginang ang mga salitang ito, ibinuka niya ang kanyang mga kamay, at kami ay naligo sa isang makalangit na liwanag na tila direktang nagmumula sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan ng liwanag na ito ay tumagos sa aming mga puso at kaluluwa, at alam namin na ang liwanag na ito ay Diyos, at nakikita namin ang aming sarili na niyakap nito. Sa pamamagitan ng panloob na simbuyo ng biyaya kami ay lumuhod, na inuulit sa aming mga puso: "O Banal na Trinidad,Sinasamba ka namin. Diyos ko, Diyos ko, mahal kita saBanal na Sakramento"
 • 23. Ang mga bata ay nanatili sa kanilang mga tuhod sa agos ng kahanga-hangang liwanag na ito, hanggang sa muling nagsalita ang Ginang, binanggit ang digmaan sa Europa, kung saan sila ay may kaunti o walang paniwala. Magdasal ng Rosaryo araw-araw, upang magdala ng kapayapaan sa mundo at matapos ang digmaan. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang bumangon nang dahan- dahan patungo sa silangan, hanggang sa mawala siya sa napakalawak na distansya. Tila tumagos sa pagitan ng mga bituin ang liwanag na nakapaligid sa kanya kaya naman minsan nasasabi namin na nakita naminsa langit na bukas.
 • 24. Bagama't napagkasunduan nilang maglihim tungkol saAng mga pangyayaring ito, inihayag ni Jacinta ang lahat sa kanyang ina. Siya ay medyo hindi makapaniwala, ngunit ang kanyang asawang si Tio Marto ay nagtiwala sa katapatan ng kanilang mga anak.
 • 25. Ang ina ni Lucía, sa kabilang banda, nang sa wakas ay narinig niya ang nangyari, ay naniniwala na ang kanyang sariling anak na babae ay hindi lamang ang pasimuno ng pandaraya, kundi ng kalapastanganan. Mabilis na naunawaan ni Lucia ang ibig sabihin ng Ginang nang sabihin niyang labis silang magdurusa. Hindi magawa ni María Rosa na tumalikod si Lucía, kahit na sa ilalim ng mga pagbabanta
 • 26. Sa wakas ay dinala niya siya sa pamamagitan ng puwersa sa kura paroko, si Padre Ferreira, nang walang tagumpay.
 • 27. Sa kabilang banda, ang ama ni Lucía, na hindi masyadong relihiyoso, ay halos walang malasakit, na iniuugnay ang lahat sa mga kapritso ng mga babae. Nang sumunod na ilang linggo, habang naghihintay ang mga bata sa kanilang susunod na pagbisita ng Ginang noong Hunyo, ipinahayag sa kanila na kakaunti lang ang mga mananampalataya, at marami ang laban sa kanila sa Aljustrel at Fátima.
 • 28. The Apparition of June 13, 1917 - Pagkatapos magrosaryo kasama sina Jacinta at Francisco kasama ang mga taong naroroon, nakita naming muli ang repleksyon ng liwanag na papalapit sa amin (sinasabi namin noon na sila ay sinag) at pagkatapos, Our Lady in ang oak tulad noong Mayo.
 • 29. "Pakisabi sa akin, Lady, ano ang gusto mo sa akin?" Gusto kong pumunta ka dito sa ikalabintatlo ng susunod na buwan. Nais kong ipagpatuloy mo ang pagdarasal ng Rosaryo araw-araw. Pagkatapos ng bawat misteryo, aking mga anak, nais kong manalangin kayo sa ganitong paraan. "Oh aking butihing Hesus, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong Divine Mercy." Nais kong matuto kang magbasa at magsulat,at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang pinaka gusto ko mula sa iyo.
 • 30. "Dadalhin ba tayo nito sa langit?"Oo, kukunin ko sina Jacinta at Francisco sa lalong madaling panahon, ngunit mananatili ka nang kaunti, dahil nais ni Jesus na ipakilala at mahalin mo ako sa lupa.Ninanais din niya na magtatag ka ng debosyon sa buong mundo sa aking Kalinis-linisang Puso.
 • 31. "Dapat ba akong manatili sa mundo na mag-isa? Hindi nag-iisa, aking anak, at hindi ka dapat malungkot. Lagi akong makakasama, at ang aking Kalinis-linisang Puso ang iyong magiging kaaliwan at ang landas na magdadala sa iyo sa Diyos.
 • 32. Sa sandaling sinabi niya ang mga huling salita, binuksan ang kanyang mga kamay,Ipinadala niya sa amin sa pangalawang pagkakataon, ang repleksyon ng matinding liwanag na iyon. Sa loob nito nadama namin na kami ay nahuhulog sa Diyos.Si Jacinta at Francisco ay tila nasa bahagi ng liwanag na tumataas patungo sa Langit, at ako sa bahaging bumuhos sa lupa.
 • 33. Sa harap ng palad ng kanang kamay ng Mahal na Birhen ay isang pusong nakapalibot ng mga tinik na tila dumikit sa kanya. Naunawaan namin na ito ay ang Kalinis-linisang Puso ni Maria na inialay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, na sabik na nagnanais ng kabayaran. Ang aparisyon pagkatapos ay natapos tulad ng sa unang pagkakataon, na ang Lady ay tumataas patungo sa silangan at naglaho sa "kalawakan ng mga langit."
 • 34. Talagang naalarma ang mga ina ng mga batang babae dahil ang mga pangyayari ay hindi lamang nagpatuloy kundi lumawak pa.
 • 35. Idinagdag dito ang matinding pag- iingat ng pari, na naghinala na pagkatapos ng lahat ng ito ay magiging totoo, ngunit mula sa diyablo.
 • 36. Pagpapakita noong Hulyo 13, 1917 - Ang pagpapakita noong Hulyo 13 ay napatunayang sa maraming paraan ang pinakakontrobersyal na bahagi ng mensahe ng Fatima, na nagbibigay ng tatlong bahaging sikreto na naiinggit na binantayan ng mga bata. Ang unang dalawang bahagi, ang pangitain ng impiyerno at ang propesiya ng hinaharap na papel ng Russia at kung paano ito maiiwasan, ay hindi ihahayag hanggang kay Lucia.Isinulat niya ang mga ito sa kanyang ikatlong talaarawan, bilang pagsunod sa obispo, noong 1941.
 • 37. Ang ikatlong bahagi, na karaniwang kilala bilang Ikatlong Lihim, ay ipinaalam sa obispo, na nagpadala nito nang hindi pa nababasa kay Pope Pius XII.
 • 38. Ilang minuto pagkatapos ng pagdating sa Cova da Iria, malapit sa puno ng oak, kung saan maraming tao ang nagdarasal ng Rosaryo, nakita naming muli ang isang kislap ng liwanag, at ilang sandali pa ay nagpakita ang Our Lady sa puno ng oak. "Lucía," sabi ni Jacinta, "magsalita ka."Kinakausap ka ng ginang.“ "Oo?" sabi ni Lucía nang mapagpakumbaba, humihingi ng tawad sa kanyang mga pagdududa sa lahat ng kanyang mga kilos, at sinabi sa Ginang "Ano ang gusto mo sa akin?“ Gusto kong pumunta ka dito sa ikalabintatlo ng susunod na buwan. Ipagpatuloy ang pagdarasal ng Rosaryo araw-araw bilang parangal sa Our Lady of the Rosary, upang makamit ang kapayapaan sa mundo at ang katapusan ng digmaan, dahil ang rosaryo lamang ang makakamit nito. "Oo Oo". sagot ni Lucia.
 • 39. "Gusto kong tanungin ka kung sino ka, at kung makakagawa ka ba ng milagro para siguradong malaman ng lahat na nagpakita ka.“ Dapat kang pumunta dito bawat buwan, at sa Oktubre sasabihin ko sa iyo kung sino ako at kung ano ang gusto ko. Pagkatapos ay gagawa ako ng isang himala upang ang lahat ay maniwala.
 • 40. Gumawa ng mga sakripisyo Para sa mga makasalanan, at sabihin nang madalas, lalo na kapag naghain ka: O Hesus, ito ay para sa pag-ibig sa Iyo, para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan, at bilang kabayaranpara sa mga pagkakasala na ginawa laban sa Immaculatepuso ni Maria.
 • 41. Habang sinasabi ng Mahal na Birhen ang mga salitang ito ay muling ibinuka niya ang kanyang mga kamay, tulad ng ginawa niya sa nakaraang dalawang buwan. Ang mga sinag ng liwanag ay tila tumagos sa lupa, at nakita namin na parang ito ay isang dagat ng apoy. Nakalubog sa apoy na ito ang mga demonyo at kaluluwa sa anyo ng tao, tulad ng mga transparent na nasusunog na tatak, lahat ay itim o sinunog na tanso, lumulutang sa apoy, ngayon ay itinaas sa hangin ng mga apoy na naglalabas mula sa kanilang sarili kasama ng malalaking ulap ng usok, Sila ay nahulog sa lahat ng dako tulad ng mga spark sa pagitan ng napakalaking apoy, walang bigat o balanse, sa pagitan ng mga hiyawan at halinghing ng sakit at kawalan ng pag-asa, na nagpasindak sa amin at nagpanginig sa amin sa takot.
 • 42. Ang mga demonyo ay maaaring makilala sa pamamagitan ng kanilang nakakatakot at nakasusuklam na pagkakatuladsa kakila-kilabot na hindi kilalang mga hayop, itim at transparent na parang nagniningas na uling. Takot na takot at parang humihingi ng tulong, tumingin kami sa Our Lady, na nagsabi sa amin, napakabait at napakalungkot:
 • 43. Habeis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. Si vosotros haceis lo que yo os diga, muchas almas se salvarán, y habrá paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pio XI
 • 44. Cuando veais una noche que será iluminada por una luz extraña y desconocida (esto ocurrió el 28 de Enero de 1938) sabreis que ésta, es la señal que Dios les dará y que indicará que está apunto de castigar al mundo con la guerra y el hambre, y con la persecución de la Iglesia y del Papa
 • 45. Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón, y pido que los primeros Sábados de cada mes se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo. Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, Rusia repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia, los justos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, ciertas naciones serán aniquiladas. Pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará a Rusia a Mi Inmaculado Corazón, y esta será convertida y el mundo disfrutará de un período de paz.
 • 46. Cuando recéis el Rosario, decid después de cada misterio: Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia. Luego, al igual que antes Nuestra Señora comenzó a ascender hacia el Este, hasta que finalmente Desapareció en la inmensa oscuridad del firmamento.
 • 47. La posesión del Secreto probó ser una gran prueba para los tres pequeños. La familia, los vecinos, seguidores de la aparición, hasta el clero, trató sin éxito que fuera revelado. Finalmente, en cuanto el día de la aparición se iba acercando, hasta el gobierno civil que era secular y venenosamente anti clerical, alarmado por el número de personas que estaban interesándose en los eventos de Fátima, atentaron con arrebatárselos y en el proceso exponer a la Iglesia como colaboradora en un fraude.
 • 48. Aparición del 19 agosto 1917 - Bajo el pretexto de proveerles de su propio automóvil, para que los niños pudieran trasladarse seguramente en medio de la multitud que rodeaba sus hogares, el administrador civil o alcalde del distrito en el que estaba ubicado Fátima, llegó a Aljustrel en la mañana del 13 de agosto. En un intento por conocer "la verdad“ sin éxito, el 11 de agosto, Arturo Santos, un apóstata católico había planeado una trampa que dejaría a los niños bajo su custodia para forzarlos a revelar todo.
 • 49. Como acto de buena fe, se ofreció para llevar a los tres niños y a sus padres a ver al párroco, quien él decía que quería verles, y así se fue a Cova. En la casa parroquial él abandonó esta artimaña así como a los padres llevándose solo a los niños hasta la sede del distrito en Vila Nova de Ourem, a unas 9 millas de distancia. Aquí el intentó comprarlos, los amenazó de muerte y encerrándolos en una celda con otros "criminales" para hacerlos retractar de su historia. Todo esto, sin ningún resultado. A pesar de sus edades, su fe en la Señora y su coraje fueron imperturbables.
 • 50. Mientras tanto en Cova al mediodía del día 13, los signos externos característicos de la aparición se hicieron visibles para la multitud, la mayor multitud hasta eses momento. Después que estos signos terminaron la multitud se dispersó, sin saber nada de las trampas tendidas por el gobierno
 • 51. El Domingo 19 Lucía, su hermano Juan y Francisco estaban pastoreando sus ovejas en un lugar llamado Valinhos. Estaba ubicado al lado de la misma colina opuesta a Aljustrel donde se les apareció el ángel dos veces, un poco más al norte. Alrededor de las 4 de la tarde, presintiendo que la Señora estaba apunto de aparecerse, Lucía trató sin éxito de convencer a su hermano Juan que fuera a buscar a Jacinta, hasta que le ofreció unos cuantos centavos por ir a buscarla. Mientras ella y Francisco esperaban vieron la luz típica. El momento en el que Jacinta llegó, se apareció la Señora.
 • 52. "¿Que queréis de mí?“ Que vengáis otra vez a Cova da Iria el trece del mes que viene, y continuéis rezando el Rosario todos los días. El último día yo haré un milagro para que todos crean. "¿Qué debemos hacer con las ofrendas que deja la gente en Cova da Iria?" Quiero que hagáis dos andas (para cargar estatuas) para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Quiero que tú y Jacinta llevéis una de ellas con otras dos niñas. Vosotras dos os vestiréis de blanco. Y luego quiero que Francisco, con tres niños ayudándolo, cargue la otra. Los niños también han de vestir de blanco. Lo que quede de las ofrendas ayudará para la construcción de la capilla que ha de ser construida aquí.
 • 53. (Y mirándolos tristemente, les dijo) Rezad, rezad, rezad mucho. Haced sacrificios por los pecadores. Muchas almas se van al infierno, porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sacrificios. Habiendo dicho esto se retiró como lo había hecho en otras ocasiones.
 • 54. Setyembre 13, 1917 - Sa kabila ng pangungutya at pangungutya na dulot ng sekular at ateistang pamamahayag, mahigit 30,000 katao ang nagtipon sa Cova para sa pagpapakita ng buwan ng Setyembre. Ngayon habang dinadasal ang Rosaryo ay nakikita ng karamihan ang mga bata na nakatayong nakaharap sa silangan at nakita kung paano napalitan ng paghanga ang kanilang mga mukha. Ilang sandali habang naghihintay ang mga bata, nakatingin at nakatingin, ang kanilang mga mata sa puno ng oak, ang kanilang kagalakan ay nagliliwanag na parang ningas. Napaluhod na naman sila,
 • 55. "Anong kailangan mo sa akin? "Ipagpatuloy ang pagdarasal ng Rosaryo, mga anak ko. Gawin ito araw-araw upang matigil ang digmaan.
 • 56. Pagpapakita noong Okt 13, 1917 Umulan buong gabi sa Cova. Lumitaw ang Ginang gaya ng kanyang sinabi."Anong kailangan mo sa akin?"Gusto ko ng chapel na itinayo dito sa karangalan ko. Nais kong ipagpatuloy mo ang pagdarasal ng Rosaryo araw- araw. Malapit nang matapos ang digmaan, at babalik ang mga sundalo sa kanilang mga tahanan. "Oo Oo""Sasabihin mo ba sa akin ang iyong pangalan? Ako ang Ginang ng Rosaryo
 • 57. Habang ang Lady of the Rosary ay tumataas patungo sa silangan, ibinaling niya ang kanyang mga palad patungo sa madilim na kalangitan. Bagama't humupa na ang ulan, patuloy na tinatakpan ng maitim na ulap ang araw, na biglang dumulas sa kanila at tila isang malambot na pilak na disk. - "Tingnan mo ang araw!"
 • 58. Sa sandaling ito, dalawang magkaibang mga aparisyon ang makikita: ang kababalaghan ng araw na nasaksihan ng 70,000 na manonood - Ayon sa pahayagan ng araw, "o seculo" - ang araw ay nanginginig, gumawa ng ilang biglaang paggalaw sa labas ng mga batas sa kosmiko - ang araw "nagsayaw" ayon sa mga tipikal na ekspresyon ng mga tao.
 • 59. Ayon sa pahayagan na "o dia" - Ang araw ay may belo ng transparent na gasa na nagpapadali sa pagtitig. Ang kulay abong ina-ng-perlas na tono ay naging isang piraso ng pilak, na nabasag nang maghiwalay ang mga ulap at ang pilak na araw na nakabalot sa parehong tabing ng kulay abong liwanag, ay nakitang umiikot at gumagalaw sa bilog ng bukas na mga ulap.
 • 60. Ang liwanag ay naging isang magandang asul, na para bang ito ay dumadaan sa stained glass ng isang katedral at ikinakalat ang mga sinag nito sa mga taong nakaluhod habang nakabuka ang kanilang mga braso. Unti-unting naglaho ang asul at saka parang dumaan ang liwanag sa dilaw na salamin. Kinulayan ng dilaw na liwanag ang puting scarves, ang maitim na palda ng mga babae. Ganito rin ang nangyari sa mga puno, sa mga bato at sa mga bundok. Ang mga tao ay umiyak at nanalanginna walang takip ang kanilang mga ulo sa presensya ng milagrong inaasahan nila. Ang mga segundo ay tila mga oras, kung gaano sila katindi.
 • 61. Sinabi ni Tio Marto (ama nina Jacinta at Francisco) –Madali kaming tumingin sa araw, na sa ilang kadahilanan ay hindi kami nabulag. Ito ay tila gumana muna sa isang direksyon at pagkatapos ay sa isa pa.Ang mga sinag nito ay kumalat sa maraming direksyon at pininturahan ang lahat ng bagay sa iba't ibang kulay,ang mga puno, ang mga tao, ang hangin at ang lupa.- Ngunit ang pinaka pambihirang bagay para sa akin ay ang araw ay hindi nasaktan ang aming mga mata. Tahimik at tahimik ang lahat at tumingala ang lahat.Biglang parang tumigil ang pag-ikot ng araw. Pagkatapos ay nagsimula itong gumalaw at sumayaw sa langit, hanggang sa tila humiwalay ito sa kanyang kinalalagyan at bumagsak sa amin.Ito ay isang kakila-kilabot na sandali.
 • 62. Ito ang mga huling pagpapakita sa Fatima para kay Jacinta at Francisco. Gayunpaman, kay Lucia, nagpakita ang ating Ginang sa ikapitong pagkakataon noong 1920, gaya ng ipinangako ng Ginang sa buwan ng Mayo. Sa pagkakataong ito si Luciasa panalangin sa Cova, bago umalis sa Fátima upang pumasok sa isang boarding school ng mga babae. Dumating ang Ginang upang himukin siya na italaga ang kanyang sarili nang buo sa Diyos.
 • 63. Si Lucía ang pinakamatanda sa mga saykiko. Pumasok siya sa relihiyosong buhay kasama ang mga kapatid na Doroteas, na kasama niya sa Pontevedra bago pumasok sa Carmelite cloister sa Coimbra, Portugal. Sa panahong ito naganap ang mga sumusunod: -Ang kahilingan ng Limang Unang Sabadopagkukumpuni. -Ang pangitain ng Trinity na may kahilingan para sa pagtatalaga ng Russia.
 • 64. Pangitain ng Trinidadat petisyon para sa pagtatalaga ng Russia. Noong Hunyo 1929, si Lucía ay kasama na ng mga madre, ang Dorothean Daughters, at inilalarawan ang pagpapakitang ito ng ganito: "...Biglang ang buong Chapel ng kumbento ay naliwanagan ng isang supernatural na liwanag, at isang Krus ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng altar, abot hanggang sa kisame Sa liwanag sa itaas ay makikita mo ang mukha ng isang lalaki at ang kanyang katawan hanggang baywang Sa kanyang dibdib ay isang kalapati ng liwanag, at nakapako sa Krus ang katawan ng isa pang lalaki , na nakabitin sa hangin, nakita niya ang isang kalis at isang malaking Host, kung saan ang mga patak ng dugo ay nahulog mula sa mukha ng ipinako na si Hesus at mula sa sugat sa kanyang tagiliran, ang mga patak na ito, na tumutulo sa Host, ay nahulog sa kalis. Sa ilalim ng kanang braso ng krus ay ang Our Lady of Fatima, kasama ang kanyang Kalinis-linisang puso sa kanyang kaliwang kamay, walang espada o rosas, ngunit may koronang tinik at apoy sa ilalim ng kaliwang braso ng Krus mga titik, na parang gawa sa mala-kristal na tubig, na umaagos sa ibabaw ng Altar na bumubuo ng mga salitang ito: "Grace and Mercy." Sinabi sa atin ni Lucía: Naunawaan kona siyang Misteryo ng Banal na Trinidad na itinuro sa akin, at nakatanggap ako ng kaliwanagan tungkol sa misteryong ito,na bawal kong ihayag."
 • 65. Sinabi sa kanya ng Birhen:"Dumating na ang panahon na tinanong ng Diyos angBanal na Ama, kasama ang lahat ng mga obispo sa mundo, italaga ang Russia sa aking Puso, na nangangako na iligtas ito sa pamamagitan ng ganitong paraan. Pinigilan nito ang pagkalat ng kanilang mga pagkakamali at ang kanilang pagbabagong loob ay dinala.
 • 66. Buod ng mga mensahe at panalangin na natanggap sa Fatima. 1 - Panalangin ng Dekada ng Rosaryo. - O mabuting Hesus, patawarin mo ang aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno. Akayin ang lahat ng kaluluwa sa Langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan. 2- Panalangin ng Pagpapatawad. - Diyos ko, naniniwala ako, sinasamba ko, umaasa ako at mahal kita! tanong ko sayoPagpapatawad sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, hindi nagmamahal sa iyo. 3 - Banal na Trinidad: Ama, Anak at Banal na Espiritu, lubusan kitang sinasamba at iniaalay ko sa Iyo ang Pinakamamahal na Katawan, Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ni Hesukristo,naroroon sa lahat ng mga tabernakulo ng mundo, bilang kabayaran para sa mga pagkakasala, kalapastanganan at kawalang-interes na kung saan Siya ay nasaktan.
 • 67. Sa pamamagitan ng walang katapusang merito ng Sagradong Puso ni Hesus at ng Kalinis -linisang Puso ni Maria, hinihiling ko sa iyo ang pagbabagong loob ng mga makasalanan.Eukaristikong Panalangin. - Banal na Trinidad, sinasamba kita, aking Diyos, mahal kita sa Banal na Sakramento. Panalangin ng Sakripisyo (Magdasal kapag nag-aalay ng sakripisyo.) O Hesus ko, ito ay para sa iyong pag-ibig, bilang kabayaran sa mga pagkakasala na ginawa laban sa Kalinis-linisang Puso ni Mariaat para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan.
 • 68. Mga mensahe mula sa ating Ginang ng Fatima."Magdasal, manalangin ng marami at magsakripisyo para sa mga makasalanan. Maraming kaluluwa ang napupunta sa impiyerno dahil walang nagsasakripisyo at nagdarasal para sa kanila." - August 19, 1917) “Kailangan nilang amyendahan ang sarili nila, itanong nilakapatawaran sa iyong mga kasalanan...Huwag mo nang saktan ang ating Panginoon, sinomasyado nang nasaktan!" (Oktubre 13, 1917)
 • 69. Upang iligtas ang mga makasalanan, nais ng Panginoon na magtatag ng debosyon sa aking Kalinis- linisang Puso sa mundo" (Hulyo 13, 1917)
 • 70. "Kung kanino man niyayakap ang debosyon sa aking Kalinis-linisang Puso, nangangako ako ng kaligtasan" - (Hunyo 13, 1917) "Darating ako upang hingin ang pagtatalaga ng mundo sa aking Kalinis-linisang Puso at ang komunyon ng kabayaran sa mga unang Sabado ng buwan" - (13 Hunyo 1917)
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH CHRIST Resurrection – according to the gospels Christ the King Christ lives Body of Christ - Corpus Christi 1,2,3,4 Christ and his Kingdom Sacred Heart 1 + 2 – bible and doctrine – Haurietis aquas – the cult of the Sacred Heart Vocation to beatitude Vocation to evangelize with Christ CHURCH Divine Revelation Priestly Ministry Human Community Church, Mother and Teacher Signs of hope youth synod CULTURE and HISTORY Columbus and the discovery of America Confraternities and processions– Hispanic Diwali – Festival of lights – Hindi feast Football in Spain President Trump Russian Revolution and Communism 1, 2, 3 Sevilla's fair Virgen del Pilar and Hispanicity FAMILY, CHILDREN Grandparents Love and Marriage 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignity of women – John Paul II God of Love (sex) World Meeting of Families Rome 2022 – festival of families Familiaris Consortium 1,2,3,4 GOD Angels Come Holy Spirit God is Love 1,2– Benedict XVI Man, image of God Trinity LITURGICAL YEAR Advent and Christmas, 1 + 2 All departed souls All Saints – Halloween for Christians Carnival and Lent Christmas – the birth of our Lord Holy Week for adults Holy Week for children 8+ years Holy Week - drawings for children Holy Week – Views of the last hours of JC – the passion Sunday – Lord's Day – JP2 Thanksgiving POPE FRANCIS – TRAVEL Pope Francis in Africa Pope Francis in America Pope Francis in Bahrain 1+ 2 Pope Francis in Brazil WYD 2013 Pope Francis in Bulgaria and Macedonia Pope Francis in Canada 1,2,3 Pope Francis in Central African Republic Pope Francis in Chile 1 + 2 Pope Francis in Cyprus Pope Francis in Colombia 1 + 2 Pope Francis in Congo 1+ 2 Pope Francis in Cuba 2015 Pope Francis in Egype Pope Francis in Slovakia 1 + 2 Pope Francis in Europe – parliament Pope Francis in Fatima Pope Francis in Greece Pope Francis in Holy Land, - Israel, Palestine Jordan Pope Francis in Hungary 2021 + 2023 Pope Francis in Iraq 1,2,3 Pope Francis in Ireland – world meeting of families Pope Francis in Kenya Pope Francis in Japan Pope Francis in Kazakhstan 1+ 2 Pope Francis in Malta Pope Francis in Mexico Pope Francis in Mexico 2016 Pope Francis in Mongolia Pope Francis in Morocco Pope Francis in Panama – WYD 2019 Pope Francis in Peru Pope Francis in Poland - Auschwitz Pope Francis in Poland WYD 2016 Pope Francis in Portugal 2021 + WYD 2023 Pope Francis in Romania Pope Francis in Sudan Pope francis in Sweden Pope Francis in Thailand Pope Francis in Uganda Pope Francis in United Arab Emirates MARIA Fatima – History of the Apparitions of the Virgin Mary and the Bible Mary Doctrine and Dogmas Medjugore pilgrimage Virgin of Guadalupe, Mexico – apparitions Virgen de Pilar – Hispanic festival Our Lady of Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explores Jupiter Parker Solar Test MORAL AND ETHICAL Christian holidays - JP2 Conscience, human community, human freedom and salvation justification and grace, Life in Christ, merit and holiness moral law, Morality of human acts, Passions, Sin, Sincerity social justice, Social Life – participation, Virtue, vice United Nations and the Universal Declaration of Human Rights Human Dignity – declaration of dicastery for doctrine of faith Vocation – www.vocation.org Vocation to evangelize Vocation to beatitude Pope John XXIII – Peace on Earth Pope Paul VI Pope Juan Pablo II – Redeemer of man, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Pope Benedict XVII - in Germany WYD 2005 POPE FRANCIS – DOCUMENTS love and marriage - Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Christ lives - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 LAUDATE Sii 1 – care of the common home 2 – gospel of creation 3 – The root of the ecological crisis 4 – integral ecology 5 – lines of action 6 – Ecological Education and Spirituality LAUDATE DEUM LUMEN FIDEI – chapter 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Face of Mercy Dear Amazonia 1,2,3,4
 • 75. SAINTS and MARTYRS Martyrs of Albania Martyrs of Algeria Martyrs of Korea Martyrs of Libya Martyrs of Japan Martyrs of Uganda Martyrs of Vietnam Martires North American Saint Albert the Great Saint Alphonsus Maria Liguori Saint Ambrose of Milan Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of Padua Saint Anthony of the desert (Egypt) Saint Bruno, founder of the Carthusians Saint Charles Borromeo Saint Clement of Rome, Pope and Martyr Saint Ciyil y Methodius Saint Columbanus 1,2 Saint Daniel Comboni Saint Damien of Molokai Saint Donnán, irish mok and missionary to Scotland Saint Dominic de Guzman, Dominican founder Saint George and the legend of the dragon Saint Dominic Savio Saint Stephen, proto-martyr Saint Philip Neri Saint Fidelis of Simaringen, martyr Saint Francis of Assisi 1,2,3,4 Saint Francis de Sales Saint Francis Xavier Saint Ignatius of Loyola Saint Joaquin and Saint Ana Saint Joseph, worker, husband, father Saint John Bosco, founder of the Salesians Saint John Chrysostom Saint John of Damascus Saint John of God Saint John of the Cross Saint John Ma Vianney, Curé de'Ars Saint John Henry Newman, Cardinal Saint John N. Neumann, of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint John Ogilvie, Scottish Jesuir Martyr Saint John, Apostle and Evangelist Saint Leo the Great Saint Luke the Evangelist Saint Mark the Evangelist Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Saint Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Nazarius and Celsus Saint Nicholas (Santa Claus) Saint Paul, 1 + 2 Saint Padre Pio of Pietralcina Saint Patrick and Ireland Saint Perpetua and Felicity Saint Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint James the Apostle Saint Simon and Judah Thaddeus, apostles Saints Timothy and Titus, bishops, martyrs Saint Zacharias and Elizabeth, - parents of John the Baptist Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saint Valentine Saint Vincent of Paul Saint Zacharias and Saint Elizabeth Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Bernadette of Lourdes Saint Brigid of Ireland Saint Catherine of Alexandria, - virgin and martyr Saint Catherine of Siena Saint Cecilia Saint Faustina and divine mercy Saint Elizabeth of Hungary Saint Lucia, virgin and martyr Saint Margaret of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalene Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Monica, mother of Saint Augustine Saint Rita of Cascia Saint Teresa of Avila Saint Teresa of Calcutta Saint Therese of Lisieux 1 + 2 Saints Martha, Mary, and Lazarus For comments – email – mflynn@lcegionaries.org – fb – Martin M Flynn Donations to IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX
 • 76. LISTA de PRESENTACIONES en ESPAÑOL CRISTO Resurrección – según los evangelios Cristo Rey Cristo vive Cuerpo de Crito - Corpus Christi 1,2,3,4 Cristo y su Reino Sagrado Corazón 1 + 2 – biblia y doctrina– Haurietis aquas – el culto del Sagrado Corazón Vocación a la bienaventuranza Vocación a evangelizar con Cristo IGLESIA Revelacíon Divina Ministerio sacerdotal Comunidad humana Iglesia, madre y maestra Signos de esperanza Sinodo jovenes CULTURA Y HISTORIA Colón y el descubriento de America Confraternitdades y processiones– Hispanic Diwali – Festival de luz – Fiesta Hindi Futbol en España Presidente Trump Revolución y el Comunismo 1, 2, 3 Feria de Sevilla Virgen del Pilar y Hispanicidad FAMILIA, HIJOS, NIÑOS Abuelos Amor y Matrimonio 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Dignidad de la mujer – John Paul II Dios de Amor (sexo) Encuentro Mundial de Familias - Roma 2022 – festival de ls familias Familiaris Consortium 1,2,3,4 DIOS Angeles Ven Espiritu Santo Dios es Amor 1,2– Benedicto XVI El hombre, imagen de Dios Trinidad AÑO LITURGICO Adviento y Navidad 1 + 2 Todos las Almas Todos los Santos– Halloween para Cristianos Carnival y Cuaresma Navidad– el nacimiento del Señor Semana Santa para adullos Semana Santa para niños 8+ años Semana Santa – dibujos para niños Semana Santa– Vistas de las ultimas oras de JC – La Pasión Domingo– Dia del Señor – JP2 Accion de Gracias - Thanksgiving MARIA Fátima – Historia de las Aparitciones de la Virgen Maria y la Biblia Maria Doctrina y Dogmas Medjugore peregrinación Virgen de Guadalupe, Mexico – aparitciónes Virgen del Pilar –festival hispanica Nuestra Señora de Sheshan, China SCIENCE Mars Rover Perseverence – Spanish Juno explora Jupiter Parker Sonda Solar MORAL Y ETICA Vacaciones Cristianos - JP2 Conciencia, Comunidad Humana, Libertad Humana y Salvacion Justificación y gracia, Vida en Cristo, Merito y Santidad, Ley moral Moraliidad de actos humanos, Pasiones, Pecado , Sinceridad Justicia social ,Vida Social– participacion,Virtud Las Naciones Unidas y la declaración universal de los derechos humanos. Dignidad Humana – declaracion del dicasterio por la doctrina de la fe Vocación– www.vocation.org Vocación a evangelizar Vocación a la bienaventuranza Papa John XXIII – Paz en la tTerra Papa Paul VI Papa Juan Pablo II – Redentor del hombre, Karol Wojtyla + Pontificado 1+2 Papa Benedicto XVII – en Alemania JMJ 2005 PAPA FRANCISCO – DOCUMENTOS Amor y matrimonio- Amoris Laetitia – 1.2 – 3.4 – 5.6 Cristo vive - 1,2,3 – 4,5,6 – 7,8,9 Evangelii Gaudium 1,2,3,4,5 Gaudete et Exultate 1,2,3,4,5 FRATELLI TUTTI - 1,2 – 3,4,5 – 6,7,8 (somos todos hermanos) LAUDATE Sii 1 – cuidado de la casa común 2 – evangelio de la creación 3 – la raiz de la crisis ecologica 4 – ecologia integral 5 – lineas de acción 6 –Educación y Espiritualidad Ecological LAUDATUM DEUM LUMEN FIDEI – capitulo 1,2, - 3,4 Misericordiae Vultus in Spanish – Rostro del Perdón Querida Amazonia 1,2,3,4 PAPA FRANCISCO – VIAJES Papa Francisco en Africa Papa Francisco en America Papa Francisco en Bahrain 1+ 2 Papa Francisco en Brazil WYD 2013 Papa Francisco en Bulgaria and Macedonia Papa Francisco en Canada 1,2,3 Papa Francisco en Central African Republic Papa Francisco en Chile 1 + 2 Papa Francisco en Chipre Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Congo 1+ 2 Papa Francisco en Cuba 2015 Papa Francisco en Egypto Papa Francisco en Eslovaqiia 1 + 2 Papa Francisco en Europa – parliamento Papa Francisco en Fatima, Portugal Papa Francisco en Grecia Papa Francisco en Tierra Santa, Israel, Palestine Jordan Papa Francisco en Hungria 2021 + 2023 Papa Francisco en Iraq 1,2,3 Papa Francisco en Ireanda – encuentro mundial de familias Papa Francisco en Kenia Papa Francisco en Japón Papa Francisco en Kazaquistan 1+ 2 Papa Francisco en Malta Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco en México 2016 Papa Francisco en Mongolia Papa Francisco en Panama – JMJ 2019 Papa Francisco en Peru Papa Francisco en Polonia- Auschwitz Papa Francisco en Polonia – JMU - 2016 Papa Francisco en Portugal 2021 + JMJ 2023 Papa Francisco en Romania Papa Francisco en Sudan Papa Francisco en Suecia Pope Francis en Tailandiia Papa Francisco en Uganda Papa Francisco en United Arab Emirates
 • 77. SANTOS Y MÁRTIRES Mártires de Albania Mártires de Algeria Mártires de Corea Mártires de Libia Mártires de Japón Mártires de Uganda Mártires de Vietnam Mártires de Nortd America San Alberto Magno San Alfonso Maria Liguori San Ambrosio de Milan San Andrés, Apostol San Antonio de Padua San Antonio del desierto (Egypto) San Bruno, - fundador de los cartujos San Carlos Borromeo San Ciril and Metodio San Clemente de Roma, papa y martir San Columbanus 1,2 San Damian de Molokai San Daniel Comboni San Domingo de Guzman, -fundador de los Dominicos San Dominic Savio San Donnán, misionario a Escocia San Esteban, proto-martir San Felipe Neri San Fidelis of Simaringen, martir San Francis co de Asís 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Xavier San Ignacio de Loyola San Joaquin y Santa Ana San Jorge, y la leyenda del dragón San José, obrero, marido, padre San Juan Bosco, fundador de los Salesianos San Juan Crisostom San Juan Damascene San Juan de Dios San Juan de la cruz San Juan Ma Vianney, Curé de'Ars San Juan E. Newman, cardinal San Juan N. Neumann, obispo de Filadelfia San Juan Ogilvie, Jesuita, Escosés, Martir San Juan Paul II, Karol Wojtyla San Juan, Apostol y Evangelista San Leon el Grande San Lukas, Evangelista San Marcos, Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliana Kolbe San Nazareo y Celso, martires San Nicolas (Santa Claus) San Pablo, 1 + 2 San Padre Pio de Pietralcina San Patricio de Irlanda San Pedro Claver Santa Perpetua y Felicidad San Roberto Bellarmino Santiago, Apostol San Simon y Judas Tadeo, apostoles Santos Timoteo y Tito, obispos, mártires San Zacharias e Isavel, - padres de Juan el Bautista San Tomás Beckett San Tomás de Aquinas San Valentino San Vincent e de Paul San Zacharias y Santa Isabel Sant’ Agueda, virgen and martir Santa Bernadita de Lourdes Santa Brigid a de Irlanda Santa Caterina de Alexandria, virgen y martir Santa Caterina de Siena Santa Cecilia, virgen e martir Santa Faustina and divine mercy Sant’ Agnes of Rome, virgen y martir Sant’ Isabel de Hungria Sant’ Inés, virgen y martir Santa Lucia, virgen y martir Santa Margarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa Maria Magdalena Santa Marta, Maria y Lazaro Santa Monica, madre de San Augustine Santa Rita de Cascia Santa Teresa deAvila Santa Teresa de Calcutta Santa Terese de Lisieux 1 + 2 Para commentarioa – email – mflynn@lcegionaries.org fb – Martin M Flynn Donativos a IBAN CH51 0900 0000 1612 7928 5 CHF Account number 16-127928-5 BIC POFICHBEXXX