SlideShare a Scribd company logo
Ano-ano ang mga kasarian ng
pangngalan?
Magbigay ng halimbawa ng
bawat isa.
Magpakita ng larawan ng isang bansang may
niyebe.
Itanong: Ano kaya ang maaring gawing
libangan sa mga bansang may niyebe?
Day 1
Aralin 4
MASIPAG NA BATA AY ISANG BIYAYA
Basahin ang Paghandaan natin
Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal kaya
nakararanas lamang ito ng dalawang uri ng panahon-
ang tag-araw at tag-ulan. Dahil sa ganitong klima,
basketbol ang karaniwang larong kinahihiligan ng mga
Pilipino anumang edad. Laganap ang pagtangkilik sa
larong ito lalo na ng kabataan.
Taliwas naman ito sa nakahiligang skating ni
Michael Chrstian Martinez
Karangalan Mula sa Niyebe
Nakilala si Michael Christian Martinez sa larong
skating nang nakapasok siya sa Winter Olympics noong
taong 2014. siya ang kauna-unahang figure skater sa
Pilipinas at sa Timog-silangang Asya.
Hindi madali ang larong ito para kay Michael. Ang
larong skating ay kilala sa malalamig na bansa dahil sa
niyebe rito. Kaya mistulang namangha ang buong mundo
kay Michael sa ipinakita niyang husay at galing sa
nasabing sport kahit na walang taglamig o winter season
sa Pilipinas.
Naging papalaisipan sa marami kung paano siya
nakapagsanay nang husto dahil walang niyebe sa
Pilipinas. Bukod pa sa malaking halaga ang kailangan para
sa gastusin kaugnay ng isport na ito. Ngunit nalalagpasan
ito ni Michael at kaniyang ina. Buong- buo ang suporta ng
ina sa anak.
Malaki ang papel ng isang sikat na mall
kay Michael at sa isport niyang skating. Dito
siya nagsimula. Bata pa si Michael ay
nakararanas siya ng asthmatic bronchitis
ngunit kahit na nagdudulot nang masamang
epekto ang lamig mula sa skating rink ay
hindi niya ito ininda. Nakatulonh pa nga ito
kay Michael dahil bumuti ang kaniyang
kondisyon kaya naman hinayaan na siya ng
kaniyang ina na dito niy a ibinuhos ang
kaniyang panahon.
“Taon-taong bumubuti ang aking kalusugan,
kaya tuluyang sinuportahan ng aking ina ang aking
skating. Maigi pang gumastos ng pera sa pag-
skating kaysa sa ospital,” ang pahayag ni Michael.
Marami nang kompetisyong sinalihan si
Michael sa ibang bansa. Pinalad din naman siyang
manalo sa ilang kompetisyong ito. Karangalan ang
dala niya para sa ating bansa.
Dumating ang panahon na kailangang
magsanay ni Michael. Kailangan niyang paghandaan
ang isang malaking kompetisyong international.
Itinuturing niya na pinakamalaking laban niya ito
bilang skater.
Kailangan nila ng malaking halaga para sa
pagsasanay na gagawin sa ibang bansa.
“Huwag kang mag-alala, Anak. Makakasali ka
sa Sochi Winter Olympics. Isasanla muna natin ang
ating bahay. Huwag mong alalahanin ito. Matutubos
din natin ang bahay na ito. Magtiwala ka lang sa
kakayahan mo at sa Diyos, higit sa lahat.
Paghusayan mo para sa iyo, para sa ating pamilya,
at para sa ating bansa,” ang mahabang pahayag ng
ina ni Michael.
May mabubuting puso rin ang nag-sponsor sa
kinakaharap na ito ni Michael at ng kaniyang
pamilya, ito ang Philippine Retail and Development
Corporation, na nagmamay-ari ng skating rink sa
bansa at Philippine Skating Union.
Natupad ang pangarap ni Michael na
makasali sa Sochi Olympics. Hindi
man siya nanalo, umabot naman siya
sa final round ng Men’s figure skating
category. Pinatunayan ni Michael na
kapag masipag, matiyaga, masigsig,
at may determinasyon, kayang-kayang
makipagtagisan ng Pilipino sa ibang
lahi, kahit na walang niyebe sa
Pilipinas.
Itanong:
Naniniwala ba kayo na ang
masipag na bata, ay isang
biyaya?
Talakayin ang Pag-usapan Natin
 Talasalitaan: Ibigay ang kahulugan ng mga salita at
gamitin ito sa pangungusap.
 skating
 niyebe
 namangha
 palaisipan
 suporta
 ibuhos
 isasanla
 sponsor
 matutubos
 determinasyon
Ano ang magandang dulot
ng pagiging masipag,
matiyaga, masigasig at
pagkakaroon ng
determinasyon sa buhay?
Paano mo ipakikita ang
iyong pagmamalasakit sa
bansa?
1. Bata pa si Michael nang makahiligan niya ang
________
2.Kahit na nakararanas ng ______________
3. Nakabuti sa _________ ni Michael ang lamig
ng skating rink.
4. Ang ___________ ay ang kompetisyong
itinuring ni Michael na pinakamalaking laban
niya bilang skater.
5. Kayang-kayang makipagtagisan ng Pilipino
kapag ___________, ________,
____________, at _____________________.
Pasagutan ang Pag-unawa sa Binasa. Buuin ang pangungusap
sa bawat bilang. Punan ang patlang ng angkop na salita. Isalat
ang mga sagot sa iyong kuwaderno.
Kailanan ng Pangngalan
DAY 2
Ano ang naging bunga ng
pagiging masipag ng isang bata?
Paano nakamit ni Michael ang
kanyang pangarap na makasali
sa Sochi Olympics?
DAY 2
Magsagawa ng laro na “The
boat is sinking”
Ipakita o ipapangkat ang sarili
ayon sa sasabihing bilang.
Talakayin ang tatlong uri ng kailanan ng
pangngalan sa PAG-ARALAN NATIN sa
pahina 20.”
Magbigay ng mga halimbawa
ng bawat isa at hayaang
magbigay din ng halimbawa
ang mga mag-aaral.
Ano ang panghalip panaklaw?
Talakayin ito at magbigay ng mga
halimbawa ng pangungusap gamit
ang mga panghalip panaklaw at
ipatukoy ang ginamit sa mga mag-
aaral.
Hal. Nagdiwang ang madla dahil sa
nakamit na tagumpay ni Kyrie
Verzosa sa ginanap na Miss
International sa Japan.
Pasagutan ang PAGSIKAPAN NATIN
A sa pahina 21.
Ano ang kahalagahan ng
wastong paggamit ng mga
kailanan ng pangngalan at
panghalip panaklaw sa
pagbuo ng isang
pangungusap?
Ano-ano ang tatlong uri ng
kailanan ng pangngalan?
Magbigay ng halimbaw ng
mga ito.
Piliin ang kailanan ng pangngalang may salungguhit. Isulat
ang sagot sa iyong kuwaderno.
1.Matapat na naglilingkod ang dama sa palasyo.
2. Mahal na mahal siya ng magkapatid na prinsesa.
3. Maging ang hukbo ng mga kawal ay labis ang paggalang sa damang
ito.
4. May isa pang kapatid ang daman a kasingbait din niya.
5. Naglilingkod naman ito sa kabataan bilang guro.
6. Ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisigasig na mag-aaral.
7. Ang kambal na anak ng kapatid ng dama ay maliliit pa.
8. Inaalagan ito ng kanilang mga magulang.
9. May magandang samahan at pagsusunuran ang sambayanan.
10. Labis itong ikinatuwa ng hari at reyna.
DAY 3
• Kailanan ng Pangngalan
• Pagbabahagi ng pangyayaring
nasaksiha o naobserbahan
• Ano-ano ang tatlong uri ng
kailanan ng pangngalan?
• Magbigay ng halimbawa ng bawat
isa.
• Ano ang kahulugan ng panghalip
panaklaw?
• Bilang pangganyak na gawain, basahin sa
klase ang sumusunod na pangungusap,
saka sila mag-uunahan sagutin ang mga
ito sa kanilang show me board.
• 1.Masayang nagkukuwentuhan ang
magkakaklase sa loob ng kanilang silid-
aralan.
• 2.Si Maria ay mabuting ina.
• 3.Nagtungo kahapon sa bukid ang mag-
pinsan upang magtanim ng palay.
• Talakayin ang mga sagot ng mag-aaral.
Ipasulat sa pisara ang mga tamang sagot.
• Mula sa kasagutan ng mga mag-aaral ay
talakayin na rin ang mga kailanan ng
pangngalang ginamit at papunan ang
talahanayan. bilang halimbawa sa
susunod na gawain.
Isahan Dalawahan Maramihan
magkakaklase
ina
magpinsan
Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN C. Talakayin ang
kasagutan ng mga mag-aaral matapos nilang sagutan
ang gawain.
• Magsagawa ng pangkatang Gawain bilang
pangganyak sa aralin.
• Basahin ang pangungusap at ipatukoy
kung anong uri ng kailanan ng pangngalan
o panghalip panaklaw na ginamit sa
pangungusap. Mag-uunahan ang bawat
pangkat na maisulat ito sa kanilang show
me board.
Makapal na sweater ang suot ng
magpipinsan dahil malamig ang
panahon sa Lungsod ng Baguio.
Sagot
Magpipinsan - Maramihan
Ang aking kamag-aral ay nakatira sa
isang condominium.
Sagot
Kamag-aral- Isahan
Maagang gumising ang mag-ama para
manghuli sa dagat.
Sagot
Mag-ama- Dalawahan
• Anuman ang iyong edad.
Sagot
Anuman- Panaklaw
• Sinuman ang iyong kasama
Sagot
Sinuman- Panaklaw
Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN D.
Sipiin sa iyong kuwaderno ang talahanayan sa
ibaba. Pagkatapos, punan ito ng kailanan ng
pangngalan.
Isahan Dalawahan Maramihan
1.ama
2.kapatid
3.bata
4.guro
5.kalaro
• Sa iyong palagay, bakit mahalaga
na matukoy ang bawat kailanan
ng pangngalan na ginagamit sa
pangungusap?
• Ano-ano ang mga kailanan ng
pangngalan?
• Ano ang panghalip panaklaw?
DAY 4
Paglalarawan sa mga
tauhan at tagpuan ng
napanuod na pelikula
https://www.youtube.com/watc
h?v=Rz4-EpN-884
Si Buboy ang Masipag na
Bubuyog
Ano ang panghalip panaklaw?
Magbigay ng halimbawa ng
pangungusap na may gamit na
panghalip panaklaw.
Ano ang pinakapaborito mong
pelikula?
Bakit mo ito paborito?
Ano ang nagustuhan mo sa
pelikulang ito?
Hingan ang mga mag-aaral ng
kanilang kasagutan upang
makuha ang interes nila sa
aralin.
 Magpanood ng isang maikling pelikula sa mga
bata.
 Ipanood ang “Si Buboy ang Masipag na Bubuyog”
 -Ipaskel sa pisara ang pamagat ng pelikulang
panonuorin
 -Pag-usapan ang pamagat
 -Ano ang pamagat ng pelikula
 -Gamit ang prediction chart, ano ang mga tanong
na nais ninyong masagot sa pelikulang
papanuorin?
Tanong Huling sagot Tunay na sagot
Ano ang inyong natutuhan
sa kuwento?
PAGNILAYAN NATIN:
Magbigay ng halimbawa upang
higit na mapatunayan ang
kahalagahan ng kasipagan sa
buhay ng isang tao.
Tumawag ng mga mag-aaral na
magbahagi ng kanilang sagot.
PAG-ALABIN NATIN
GABAYAN ANG MGA MAG-AARAL UPANG MAKAGAWA NG
ISLOGAN NA NAGPAPAKITA NG PAGMAMALASAKIT SA
PAMAYANAN. GAMITIN ANG RUBRIK SA PAGMAMARKA NG
NATAPOS NA ISLOGAN.
Ano ang magadang naidudulot
ng pagiging masipag na bata?
Paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan ng napanuod na pelikula
Paano mailalarawan ng wasto ang
mga tauhan at tagpuan?
Sagot:
Upang mailarawan ng wasto ang mga
tauhan at tagpuan, kailangan ng
masusing panonood sa pelikulang
pinapanood at upang lubos din
maunawaan ang kuwentong
pinapanood.
Gawin Natin 1
a.Sinu-sino ang mga tauhan sa
napanuod ninyo sa pelikula?
b.Ilarawan ang mga tauhan.
c.Saan ang tagpuan ng
pelikula?
d.Ilarawan ang tagpuan.

More Related Content

Similar to Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION

Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Alice Failano
 
WEEK-18-DAY1.pptx
WEEK-18-DAY1.pptxWEEK-18-DAY1.pptx
WEEK-18-DAY1.pptx
JennicaCrisostomo1
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
reychelgamboa2
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
JohannaDapuyenMacayb
 
WEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docxWEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docx
MyleneDelaPena2
 
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
DiaCelLanariaLenisen
 
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptxEsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
RaffyTaban1
 
All visual feb 8
All visual feb 8 All visual feb 8
All visual feb 8
MARIA LOVI TATEL
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano
 
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MejayacelOrcales1
 
esp6m2-211005041732.pptx
esp6m2-211005041732.pptxesp6m2-211005041732.pptx
esp6m2-211005041732.pptx
loidagallanera
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
EDITHA HONRADEZ
 
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptxFILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
VeniaGalasiAsuero
 
interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
ssusere801fe1
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
NicolePadilla31
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
LalainGPellas
 
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjectsDocuments.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
MARY JEAN DACALLOS
 
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptxFIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
MaryGraceRafaga3
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
MaestroSonnyTV
 

Similar to Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION (20)

Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
WEEK-18-DAY1.pptx
WEEK-18-DAY1.pptxWEEK-18-DAY1.pptx
WEEK-18-DAY1.pptx
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
WEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docxWEEK1-dll-ESP.docx
WEEK1-dll-ESP.docx
 
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
06Pagpapahalaga ng Pilipino tulong ba o hadlang sa Pag unlad.pdf
 
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptxEsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
EsP QUARTER 2 WEEK 8 DAY 1-5 (ARALIN 18).pptx
 
All visual feb 8
All visual feb 8 All visual feb 8
All visual feb 8
 
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
 
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
q2w2fil5.pptxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
esp6m2-211005041732.pptx
esp6m2-211005041732.pptxesp6m2-211005041732.pptx
esp6m2-211005041732.pptx
 
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
Aralin 2 pagiging matiyaga uugaliin ko!
 
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptxFILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
FILIPINO 5 QUARTER 3 WEEK 1 QUARTER 3.pptx
 
interaktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturointeraktibong kagamitang panturo
interaktibong kagamitang panturo
 
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptxTibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
Tibay-ng-Iyong-Kalooban.pptx
 
Fil12 2
Fil12 2Fil12 2
Fil12 2
 
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
3RD QUARTER FILIPINO Pagsasalaysay muli sa napakinggang teksto gamit ang sari...
 
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjectsDocuments.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
Documents.tips grade 2-lesson-plan-2nd-to-4th-grading-all-subjects
 
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptxFIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
FIL q1 W9 DAY 1-5.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 

More from OlinadLobatonAiMula

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
OlinadLobatonAiMula
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
OlinadLobatonAiMula
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
OlinadLobatonAiMula
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
OlinadLobatonAiMula
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
OlinadLobatonAiMula
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
OlinadLobatonAiMula
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
OlinadLobatonAiMula
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot vGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
OlinadLobatonAiMula
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
OlinadLobatonAiMula
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
OlinadLobatonAiMula
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihanGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
OlinadLobatonAiMula
 
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxPagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
OlinadLobatonAiMula
 

More from OlinadLobatonAiMula (12)

digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxappppppppdigmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
digmaang pilipino-amerikano.pptxapppppppp
 
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptxAraling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
Araling panlipunan 6 week 6 day 1.bbbbbbbpptx
 
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptxANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
ANG KABABAIHAN SA REBOLUSYONG PILIPINO.pptx
 
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
AP 6 deMO.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching mathMath-COT-3.pptx for your references in teaching math
Math-COT-3.pptx for your references in teaching math
 
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
mtb 2.pptx FOR CLASSROOM OBSERVATION IN GRADE 2
 
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottxMapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
Mapeh-Aralin-4.1-Healthpptx (1).pp for cottx
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot vGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx for cot v
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reportingICT IN EDUCATION for ur references in reporting
ICT IN EDUCATION for ur references in reporting
 
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihanGRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
GRADE 5 Week 4 2nd quarter.pptx..pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan
 
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxPagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 

Fil q1 W4 D1-5.ppt FOR FILIPINO INSTRUCTION

 • 1. Ano-ano ang mga kasarian ng pangngalan? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa.
 • 2. Magpakita ng larawan ng isang bansang may niyebe. Itanong: Ano kaya ang maaring gawing libangan sa mga bansang may niyebe?
 • 3. Day 1 Aralin 4 MASIPAG NA BATA AY ISANG BIYAYA
 • 4. Basahin ang Paghandaan natin Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal kaya nakararanas lamang ito ng dalawang uri ng panahon- ang tag-araw at tag-ulan. Dahil sa ganitong klima, basketbol ang karaniwang larong kinahihiligan ng mga Pilipino anumang edad. Laganap ang pagtangkilik sa larong ito lalo na ng kabataan. Taliwas naman ito sa nakahiligang skating ni Michael Chrstian Martinez
 • 5.
 • 6. Karangalan Mula sa Niyebe Nakilala si Michael Christian Martinez sa larong skating nang nakapasok siya sa Winter Olympics noong taong 2014. siya ang kauna-unahang figure skater sa Pilipinas at sa Timog-silangang Asya. Hindi madali ang larong ito para kay Michael. Ang larong skating ay kilala sa malalamig na bansa dahil sa niyebe rito. Kaya mistulang namangha ang buong mundo kay Michael sa ipinakita niyang husay at galing sa nasabing sport kahit na walang taglamig o winter season sa Pilipinas. Naging papalaisipan sa marami kung paano siya nakapagsanay nang husto dahil walang niyebe sa Pilipinas. Bukod pa sa malaking halaga ang kailangan para sa gastusin kaugnay ng isport na ito. Ngunit nalalagpasan ito ni Michael at kaniyang ina. Buong- buo ang suporta ng ina sa anak.
 • 7. Malaki ang papel ng isang sikat na mall kay Michael at sa isport niyang skating. Dito siya nagsimula. Bata pa si Michael ay nakararanas siya ng asthmatic bronchitis ngunit kahit na nagdudulot nang masamang epekto ang lamig mula sa skating rink ay hindi niya ito ininda. Nakatulonh pa nga ito kay Michael dahil bumuti ang kaniyang kondisyon kaya naman hinayaan na siya ng kaniyang ina na dito niy a ibinuhos ang kaniyang panahon.
 • 8. “Taon-taong bumubuti ang aking kalusugan, kaya tuluyang sinuportahan ng aking ina ang aking skating. Maigi pang gumastos ng pera sa pag- skating kaysa sa ospital,” ang pahayag ni Michael. Marami nang kompetisyong sinalihan si Michael sa ibang bansa. Pinalad din naman siyang manalo sa ilang kompetisyong ito. Karangalan ang dala niya para sa ating bansa. Dumating ang panahon na kailangang magsanay ni Michael. Kailangan niyang paghandaan ang isang malaking kompetisyong international. Itinuturing niya na pinakamalaking laban niya ito bilang skater.
 • 9. Kailangan nila ng malaking halaga para sa pagsasanay na gagawin sa ibang bansa. “Huwag kang mag-alala, Anak. Makakasali ka sa Sochi Winter Olympics. Isasanla muna natin ang ating bahay. Huwag mong alalahanin ito. Matutubos din natin ang bahay na ito. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo at sa Diyos, higit sa lahat. Paghusayan mo para sa iyo, para sa ating pamilya, at para sa ating bansa,” ang mahabang pahayag ng ina ni Michael. May mabubuting puso rin ang nag-sponsor sa kinakaharap na ito ni Michael at ng kaniyang pamilya, ito ang Philippine Retail and Development Corporation, na nagmamay-ari ng skating rink sa bansa at Philippine Skating Union.
 • 10. Natupad ang pangarap ni Michael na makasali sa Sochi Olympics. Hindi man siya nanalo, umabot naman siya sa final round ng Men’s figure skating category. Pinatunayan ni Michael na kapag masipag, matiyaga, masigsig, at may determinasyon, kayang-kayang makipagtagisan ng Pilipino sa ibang lahi, kahit na walang niyebe sa Pilipinas.
 • 11. Itanong: Naniniwala ba kayo na ang masipag na bata, ay isang biyaya?
 • 12. Talakayin ang Pag-usapan Natin  Talasalitaan: Ibigay ang kahulugan ng mga salita at gamitin ito sa pangungusap.  skating  niyebe  namangha  palaisipan  suporta  ibuhos  isasanla  sponsor  matutubos  determinasyon
 • 13. Ano ang magandang dulot ng pagiging masipag, matiyaga, masigasig at pagkakaroon ng determinasyon sa buhay?
 • 14. Paano mo ipakikita ang iyong pagmamalasakit sa bansa?
 • 15. 1. Bata pa si Michael nang makahiligan niya ang ________ 2.Kahit na nakararanas ng ______________ 3. Nakabuti sa _________ ni Michael ang lamig ng skating rink. 4. Ang ___________ ay ang kompetisyong itinuring ni Michael na pinakamalaking laban niya bilang skater. 5. Kayang-kayang makipagtagisan ng Pilipino kapag ___________, ________, ____________, at _____________________. Pasagutan ang Pag-unawa sa Binasa. Buuin ang pangungusap sa bawat bilang. Punan ang patlang ng angkop na salita. Isalat ang mga sagot sa iyong kuwaderno.
 • 17. Ano ang naging bunga ng pagiging masipag ng isang bata? Paano nakamit ni Michael ang kanyang pangarap na makasali sa Sochi Olympics? DAY 2
 • 18. Magsagawa ng laro na “The boat is sinking” Ipakita o ipapangkat ang sarili ayon sa sasabihing bilang.
 • 19. Talakayin ang tatlong uri ng kailanan ng pangngalan sa PAG-ARALAN NATIN sa pahina 20.”
 • 20. Magbigay ng mga halimbawa ng bawat isa at hayaang magbigay din ng halimbawa ang mga mag-aaral.
 • 21. Ano ang panghalip panaklaw? Talakayin ito at magbigay ng mga halimbawa ng pangungusap gamit ang mga panghalip panaklaw at ipatukoy ang ginamit sa mga mag- aaral. Hal. Nagdiwang ang madla dahil sa nakamit na tagumpay ni Kyrie Verzosa sa ginanap na Miss International sa Japan.
 • 22. Pasagutan ang PAGSIKAPAN NATIN A sa pahina 21.
 • 23. Ano ang kahalagahan ng wastong paggamit ng mga kailanan ng pangngalan at panghalip panaklaw sa pagbuo ng isang pangungusap?
 • 24. Ano-ano ang tatlong uri ng kailanan ng pangngalan? Magbigay ng halimbaw ng mga ito.
 • 25. Piliin ang kailanan ng pangngalang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno. 1.Matapat na naglilingkod ang dama sa palasyo. 2. Mahal na mahal siya ng magkapatid na prinsesa. 3. Maging ang hukbo ng mga kawal ay labis ang paggalang sa damang ito. 4. May isa pang kapatid ang daman a kasingbait din niya. 5. Naglilingkod naman ito sa kabataan bilang guro. 6. Ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisigasig na mag-aaral. 7. Ang kambal na anak ng kapatid ng dama ay maliliit pa. 8. Inaalagan ito ng kanilang mga magulang. 9. May magandang samahan at pagsusunuran ang sambayanan. 10. Labis itong ikinatuwa ng hari at reyna.
 • 26. DAY 3 • Kailanan ng Pangngalan • Pagbabahagi ng pangyayaring nasaksiha o naobserbahan
 • 27. • Ano-ano ang tatlong uri ng kailanan ng pangngalan? • Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. • Ano ang kahulugan ng panghalip panaklaw?
 • 28. • Bilang pangganyak na gawain, basahin sa klase ang sumusunod na pangungusap, saka sila mag-uunahan sagutin ang mga ito sa kanilang show me board. • 1.Masayang nagkukuwentuhan ang magkakaklase sa loob ng kanilang silid- aralan. • 2.Si Maria ay mabuting ina. • 3.Nagtungo kahapon sa bukid ang mag- pinsan upang magtanim ng palay.
 • 29. • Talakayin ang mga sagot ng mag-aaral. Ipasulat sa pisara ang mga tamang sagot. • Mula sa kasagutan ng mga mag-aaral ay talakayin na rin ang mga kailanan ng pangngalang ginamit at papunan ang talahanayan. bilang halimbawa sa susunod na gawain. Isahan Dalawahan Maramihan magkakaklase ina magpinsan
 • 30. Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN C. Talakayin ang kasagutan ng mga mag-aaral matapos nilang sagutan ang gawain.
 • 31. • Magsagawa ng pangkatang Gawain bilang pangganyak sa aralin. • Basahin ang pangungusap at ipatukoy kung anong uri ng kailanan ng pangngalan o panghalip panaklaw na ginamit sa pangungusap. Mag-uunahan ang bawat pangkat na maisulat ito sa kanilang show me board.
 • 32. Makapal na sweater ang suot ng magpipinsan dahil malamig ang panahon sa Lungsod ng Baguio. Sagot Magpipinsan - Maramihan
 • 33. Ang aking kamag-aral ay nakatira sa isang condominium. Sagot Kamag-aral- Isahan
 • 34. Maagang gumising ang mag-ama para manghuli sa dagat. Sagot Mag-ama- Dalawahan
 • 35. • Anuman ang iyong edad. Sagot Anuman- Panaklaw • Sinuman ang iyong kasama Sagot Sinuman- Panaklaw
 • 36. Gawin ang PAGSIKAPAN NATIN D. Sipiin sa iyong kuwaderno ang talahanayan sa ibaba. Pagkatapos, punan ito ng kailanan ng pangngalan. Isahan Dalawahan Maramihan 1.ama 2.kapatid 3.bata 4.guro 5.kalaro
 • 37. • Sa iyong palagay, bakit mahalaga na matukoy ang bawat kailanan ng pangngalan na ginagamit sa pangungusap?
 • 38. • Ano-ano ang mga kailanan ng pangngalan? • Ano ang panghalip panaklaw?
 • 39. DAY 4 Paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan ng napanuod na pelikula
 • 41. Ano ang panghalip panaklaw? Magbigay ng halimbawa ng pangungusap na may gamit na panghalip panaklaw.
 • 42. Ano ang pinakapaborito mong pelikula? Bakit mo ito paborito? Ano ang nagustuhan mo sa pelikulang ito? Hingan ang mga mag-aaral ng kanilang kasagutan upang makuha ang interes nila sa aralin.
 • 43.  Magpanood ng isang maikling pelikula sa mga bata.  Ipanood ang “Si Buboy ang Masipag na Bubuyog”  -Ipaskel sa pisara ang pamagat ng pelikulang panonuorin  -Pag-usapan ang pamagat  -Ano ang pamagat ng pelikula  -Gamit ang prediction chart, ano ang mga tanong na nais ninyong masagot sa pelikulang papanuorin? Tanong Huling sagot Tunay na sagot
 • 44. Ano ang inyong natutuhan sa kuwento?
 • 45. PAGNILAYAN NATIN: Magbigay ng halimbawa upang higit na mapatunayan ang kahalagahan ng kasipagan sa buhay ng isang tao. Tumawag ng mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang sagot.
 • 46. PAG-ALABIN NATIN GABAYAN ANG MGA MAG-AARAL UPANG MAKAGAWA NG ISLOGAN NA NAGPAPAKITA NG PAGMAMALASAKIT SA PAMAYANAN. GAMITIN ANG RUBRIK SA PAGMAMARKA NG NATAPOS NA ISLOGAN.
 • 47. Ano ang magadang naidudulot ng pagiging masipag na bata? Paglalarawan sa mga tauhan at tagpuan ng napanuod na pelikula
 • 48. Paano mailalarawan ng wasto ang mga tauhan at tagpuan? Sagot: Upang mailarawan ng wasto ang mga tauhan at tagpuan, kailangan ng masusing panonood sa pelikulang pinapanood at upang lubos din maunawaan ang kuwentong pinapanood.
 • 49. Gawin Natin 1 a.Sinu-sino ang mga tauhan sa napanuod ninyo sa pelikula? b.Ilarawan ang mga tauhan. c.Saan ang tagpuan ng pelikula? d.Ilarawan ang tagpuan.