SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Корреляци ба регрессийн
    анализ
  Эпидемиологи Биостатистикийн тэнхим
  Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль
Агуулга
•  Энгийн корреляцийг тооцох, тайлбарлах
•  Ач холбогдолтой эсэхийг шалгах
•  Энгийн шугаман регрессийг тооцох
  тайлбарлах
•  Регрессийн урьдач нөхцөлүүд
•  Регрессийн загвар ач холбогдолтой эсэхийг
  тодорхойлох
Агуулга
                (үргэлжлэл)

• Регрессийн коэффициетүүдийн итгэх
 интервал
• Шугаман бус хамаарал
КОРРЕЛЯЦИЙН АНАЛИЗ
Нэр томъёо

Y хувьсагч        Х хувьсагч

Хамааран хувьсагч     Үл хамааран хувьсагч
Тайлбарлуулагч хувьсагч  Тайлбарлагч хувьсагч
Үр дүнгийн хувьсагч    Хүчин зүйлийн хувьсагч
.......          .......
Ангилал 1.


            Корреляци

  Эерэг корреляци       Сөрөг корреляци


Жин, систолын даралт     Архины хэрэглээ , жолоодлогын
               чадвар
Ангилал 2.

  Корреляци

        Олон хүчин
Энгийн     зүйлийн

     Хэсгийн    Нийлбэр
Ангилал 3.

     КорреляциШугаман     Шугаман бус
Цэгэн диаграм ба Корреляци

• Цэгэн диаграм нь хоёр хувьсагчийн
 хоорондох хамаарлыг үзүүлдэг.
• Корреляцийн шинжилгээ нь шугаман
 хамаарлыг шинжилдэг.
 – Нас болон систолын даралт
 – Жин болон диастолын даралт
Жишээ
  Шугаман хамаарал        Шугаман бус хамаарал

y               y
          x                x

y               y
          x                x
Жишээ
                        (үргэлжлэл)
  Хүчтэй хамаарал          Сул хамаарал

y                 y
           x               x

y                 y
           x               x
Жишээ
           (үргэлжлэл)
  Хамааралгүй

y
         x

y
         x
Корреляцийн коэф
                (үргэлжлэл)

• ρ (rho) эх олонлогийн корреляцийн
 коэф
• r нь түүврийн корреляцийн коэфф,
 ρ-г үнэлэхэд хэрэглэдэг.
Авах утгууд
• -1 ба 1
• -1 ойртох тусам хүчтэй сөрөг
 хамааралтай
• 1 ойртох тусам хүчтэй эерэг
 хамааралтай
• 0 ойртох тусам сул хамааралтай
Жишээлбэл

y         y         y
       x         x       x
  r = -1       r = -.6      r=0
   y           y
            x         x
       r = +.3       r = +1
Хүчийг үнэлэх
•  0.00-0.20  -  маш сул
•  0.21-0.40  -  сул
•  0.41-0.60  -  дундаж
•  0.61-0.80  -  хүчтэй
•  0.81-1.00  -  маш хүчтэй
Корреляцийн коэф-г тооцох
Түүврийн корреляци:


 r
      ( x  x)(y  y)
    [ ( x  x ) ][ ( y  y ) ]
            2         2


Эквивалент :

          n xy   x  y
 r
    [n(  x )  (  x ) ][n(  y )  (  y ) ]
        2      2   2      2
Жишээ
Модны   Их
өндөр  биеийн
    диаметр
 y    x    xy   y2    x2
 35    8    280  1225   64
 49    9    441  2401   81
 27    7    189  729   49
 33    6    198  1089   36
 60    13    780  3600   169
 21    7    147  441   49
 45    11    495  2025   121
 51    12    612  2601   144
=321  =73   =314 =14111  =713
          2
Жишээ                   (үргэлжлэл)

Модны                            n xy   x  y
өндөр,                   r
y 70                       [n(  x 2 )  (  x) 2 ][n(  y 2 )  (  y)2 ]
 60

                             8(3142)  (73)(321)
 50                     
 40
                         [8(713)  (73) 2 ][8(14111)  (321) 2 ]

                       0.886
 30


 20


 10


 0
                        r = 0.886 → хүчтэй эерэг
   0  2  4  6  8  10  12  14
                        хамааралтай
     Их биеийн диаметр, x
Excel ашиглах
Excel Корреляци тооцохдоо
Tools / data analysis / correlation…
                 Их биеийн
         Модны өндөр   диаметр
 Модны өндөр        1
  Их биеийн
  диаметр      0.886231        1    Хувьсагч хоорондын хамаарал
Ач холбогдлыг шалгах
• Таамаглалууд
  H0: ρ = 0 (хамааралгүй)
  HA: ρ ≠ 0 (хамааралтай)

• Тестийн статистик
     r
  t      (n – 2 чөлөөний зэрэг бүхий)
     1 r 2


     n2
Жишээ
 H0: ρ = 0     (хамааралгүй)
 H1: ρ ≠ 0     (хамааралтай)
    =.05 , df = 8 - 2 = 6
    r       .886
t                 4.68
   1 r 2    1  .886 2
   n2       82
Жишээ

       r       .886              Шийдвэр :
t                    4.68
    1 r 2     1  .886 2            H0 няцаах

    n2        82               Дүгнэлт:
                             Шугаман
d.f. = 8-2 = 6
                             хамааралтай,
                             5%-н ач
 /2=.025                /2=.025
                             холбогдлын
                             түвшинд
няцаана H0       Няцаахгүй H0    няцаана H0
      -tα/2             tα/2
               0
     -2.4469            2.4469
                          4.68
Бусад корреляцийн коэф
• Дараалсан хувьсагчид
 – Спийрмений ρ эсвэл Кендалын Тау
• Дихитом хувьсагч (интервал/харьцаа)
 – Цэгэн бисериал r (тасралттай)
 – Бисериал r (тасралтгүй)
• Хоёр дихитом хувьсагч
 – Phi коэффициент
Цэгэн бисериал r
• Үл хамаарах хувьсагч нь бодит дихитом
 (2 категори)
• Хамааран хувьсагч нь интервал,
 тасралтгүй
   Жишээ
   Үл хамаарах хувьсагч  Хамааран хувьсагч
   Эрүүл, өвчтэй     холестрин
   Эрэгтэй, эмэгтэй    Цалин
   ...........      ............
Бисериал r
• Үл хамаарах хувьсагч нь үүсмэл
 дихитом (2 категори)
• Хамааран хувьсагч нь интервал,
 тасралтгүй
   Жишээ
   Үл хамаарах хувьсагч    Хамааран хувьсагч
   Тарган, туранхай      Холестрин
   Даралт ихсэлттэй, хэвийн  Цалин

   ...........        ............
Phi корреляци
• Үл хамааран, хамааран хувьсагчид
 бодит дихитом (2 категори) байна.


   Жишээ
   Үл хамаарах хувьсагч  Хамааран хувьсагч
   Тамхи (тийм, үгүй)   Архи (тийм,үгүй)
   Эрэгтэй эмэгтэй    Профессор, профессор биш

   ...........      ............
Спийрмений ρ, Кендаллын tau
• Үл хамааран, хамааран хувьсагчид
 дараалсан байна.

 – n > 20 бол Спийрмений ρ
 – n < 20 бол Кендаллын tau
  Жишээ
  Үл хамаарах хувьсагч  Хамааран хувьсагч
  Насны бүлэг      Боловсролын түвшин
  Анги , дамжаа     Дүн (A B C D F)
  ...........      ............
Хэсгийн корреляци
• X ба Y-н корреляцид 3-дагч хувьсагчийн
 нөлөөг засварлах
Хэсгийн корреляци
Нийлбэр корреляци

   X2
X1      X3
    Y
РЕГРЕССИЙН АНАЛИЗ
Энгийн регрессийн загвар

• Зөвхөн нэг үл хамаарах
 хувьсагч, x
• х ба у хамаарлыг шугаман
 функцээр тайлбарладаг.
• Х өөрчлөлтөөр У-н өөрчлөлтийг
 тайлбарладаг.
Регрессийн загварын төрлүүд
 Эерэг шугаман хамаарал  Шугаман биш хамаарал
Сөрөг шугаман хамаарал     Хамааралгүй
Эх олонлогийн шугаман
         регресс
  Эх олонлогийн регрессийн загвар:
             Налалтын  Үл хамаарах
       тогтмол                 алдаа
             коэфф   хувьсагч
Хамааран


       y  β0  β1x  ε
хувьсагч
            Шугаман компонент  Алдааны компонент
Шугаман регрессийн урьдач
    нөхцөлүүд
• Алдаа (ε) үл хамаарах байна.
• Алдаа нь хэвийн тархалттай.
• Алдаа нь тогтмол дисперстэй.
• Х хувьсагч У-ээс шугаман хамаарна.
Эх олонлогийн шугаман
        регресс    (үргэлжлэл)

        y  y  β0  β1x  ε
  Y-н бодит
   утгууд

             εi      Налалт = β1
Y-н таамагласан
   утгууд          алдаа


тогтмол = β0

          xi             x
Регрессийн загварын үнэлгээ
   Түүврийн регрессийн шулуунаар эх олонлогийн
   шулуунаар төсөөлдөг.


           Үнэлэгдсэн  Үнэлсэн налалт
Үнэлэгдсэн (эсвэл
           тогтмол
таамагласан) yтга

                      Үл хамаарах

          y i  b 0  b1x
          ˆ           хувьсагч
        Алдааны дундаж 0 байна.
Хамгийн бага квадратын арга

• b0 ба b1 -г олохдоо алдаануудын кв-г
 минимумчилдаг.


     e   (y y
      2
          ˆ )2

           (y  (b
              0   b1x))  2
Тэнцэтгэл
• b1 ба b0 олох:

   b1  
       ( x  x )( y  y )
        (x  x)  2 Эквивалент:
                  ба
       xy   x y
   b1        n       b0  y  b1 x
          ( x ) 2
        x2 
           n
Налалт, тогтмол утгуудыг
     тайлбарлах
• b0 нь х-н утга 0 байх үеийн у-н
 дундаж

• b1 нь х-н нэгж өөрчлөлтөд
 харгалзах у-н дундаж өөрчлөлт
Жишээ
(y)      (x)

245      1400
312      1600
279      1700
308      1875
199      1100
219      1550
405      2350
324      2450
319      1425
255      1700
Excel ашиглах
• Tools / Data Analysis /
 Regression
Excel үр дүн
    Regression Statistics
Multiple R           0.76211
R Square            0.58082
                     Регрессийн тэгшитгэл:
                          y  98.24833 0.10977(x)
Adjusted R Square        0.52842
Standard Error       41.33032
Observations             10ANOVA
                df       SS        MS      F    Significance F


Regression              1     18934.9348   18934.9348  11.0848     0.01039


Residual               8     13665.5652   1708.1957
Total                9     32600.5000
            Coefficients   Standard Error    t Stat   P-value  Lower 95%    Upper 95%


Intercept          98.24833       58.03348    1.69296  0.12892    -35.57720  232.07386


Х                0.10977       0.03297   3.32938  0.01039     0.03374   0.18580
График
• Цэгэн диаграм ба регрессийн
 шулуун

                    Налалт
                    = 0.10977
 тогтмол
 = 98.248


       y  98.24833 0.10977(x)
Налалтын коэф-г
     тайлбарлах, b1
    y  98.24833 0.10977(x)

• Х нэг нэгжээр өсөхөд у дундажаар
 0.1097 дахин өснө.
Хэлбэлзэлүүд

 • Нийт хазайлт:

   SST          SSE         SSR
   Кв-н нийт      Алдааны кв-н     Регрессийн кв-н
   нийлбэр        нийлбэр        нийлбэр


SST   ( y  y )2   SSE   ( y  y )2
                   ˆ   SSR   ( y  y )2
                           ˆ

           y = дундаж утга
           y = бодит утгууд
           ˆ
           y = үнэлсэн утга
Хэлбэлзлүүд
                         (үргэлжлэл)
 y
yi                        
                       2
               SSE = (yi - yi )  y
         _
   SST = (yi - y)2

y                    _2
_               SSR = (yi - y)      _
y                            y             Xi               x
Детерминацийн коэф,  R2    SSR
  R 
   2

    SST
   Энд

  0  R 1
      2
Детерминацийн коэф,            R2
                        (үргэлжлэл)  SSR регрессээр ттайлбарл гдах кв - н нийлбэр
R 
 2
    
  SST      кв - н нийт нийлбэр


Нэг үл хамаарах хувьсагчтай тохиолдолд
детерминацийн коэф нь:

   энд:
              R r2     2

       R2 = детерминацийн коэф
       r = энгийн корреляцийн коэф
Жишээ

y
          R2 = 1

          x ба y-н төгс шугаман
          хамаарал:
        x
  R2 = 1
y
        x
  R2  = +1
Жишээ

y
    0 < R2 < 1

    x ба y-н сул шугаман
    хамаарал:
  x
    x-ээр y-н зарим хэсгийг
y
    тайлбарлаж чадна.  x
Жишээ


         R2 = 0
y
         x ба y нь шугаман
         хамааралгүй:

         x-ээр y-г тайлбарлаж
  R2 = 0
       x  чадахгүй.
Excel үр дүн
                      SSR 18934.9348
  Regression Statistics
                    R 2
                               0.58082
Multiple R      0.76211        SST 32600.5000
R Square       0.58082
Adjusted R                          Х-ээр У-н 58.08%-г
Square        0.52842                 тайлбарлаж чадна
Standard Error   41.33032
Observations        10


ANOVA                                 Significance
           df       SS      MS     F       F
                         18934.934  11.084
Regression          1   18934.9348      8    8    0.01039

Residual           8   13665.5652  1708.1957
Total            9   32600.5000


         Coefficien                  P-           Upper
           ts     Standard Error  t Stat   value  Lower 95%    95%
Стандарт алдаа

      SSE
   s 
      n  k 1

SSE= алдааны кв-н нийлбэр
n= түүврийн хэмжээ
К= үл хамаарах хувьсагчдын тоо
Налалтын коэф-н хэлбэлзэл
• (b1)-н стандарт алдаа нь:
         sε              sε
  sb1            
        (x  x)  2
                   (  x)
                 x  n  2
                          2
 Энд:
  sb1 = налалтын коэф-н стандарт алдаа
    SSE
  sε    = стандарт алдаа
    n2
Excel үр дүн
  Regression Statistics
Multiple R
R Square
           0.76211
           0.58082
                      sε  41.33032
Adjusted R
Square        0.52842
Standard Error
Observations
          41.33032
              10
                       sb1  0.03297
ANOVA                                 Significance
           df       SS      MS     F      F
                         18934.934  11.084
Regression          1   18934.9348      8    8    0.01039

Residual           8   13665.5652  1708.1957
Total            9   32600.5000
         Coefficien                  P-           Upper
           ts     Standard Error  t Stat   value  Lower 95%    95%
                               0.1289         232.0738
Intercept      98.24833     58.03348   1.69296    2   -35.57720      6
                               0.0103
Square Feet     0.10977      0.03297   3.32938    9    0.03374   0.18580
Стандарт алдаануудыг
     харьцуулах
y         y
  s ε бага  x    s b1 бага  x

y         y
   s ε их  x          x
             s ε их
Т тест, налалтын коэф
• Эх олонлогийн налалтыг коэф-н тухай
 таамаглал шалгах
  – x ба y нь шугаман хамааралтай эсэх?
• Таамаглал
  – H0: β1 = 0 (шугаман хамааралгүй)
  – H1: β1  0 (шугаман хамааралтай)
• Тестийн статистик    Энд :

  b1  β1        b1 = налалт

t –            β1 = Эх олонлогийн налалт
   sb1  d.f.  n  2  sb1 =стандарт алдаа
Т тест, налалтын коэф
                       (үргэлжлэл)

       Үнэлэгдсэн регрессийн загвар:
(y)  (x)
           y  98.25  0.1098(x)

245  1400
312  1600
279  1700
       Загварын налалт нь 0.1098
308  1875  Y-т Х нөлөөлдөг эсэх?
199  1100
219  1550
405  2350
324  2450
319  1425
255  1700
Жишээ
      Тестийн статистик: t = 3.329
                                b1   sb1   t
 H0: β1 = 0         Үр дүн:
 HA: β1  0                 Coefficient
                              Standard
                               Error   t Stat
                                           P-
                                           value

               Intercept    98.24833   58.03348  1.6929    0.1289
d.f. = 10-2 = 8

               Х         0.10977    0.03297  3.3293    0.0103
 /2=.025          /2=.025

                         Шийдвэр: H0 няцаана
Няцаах H0   Няцаахгүй H0    Няцаах H
     -tα/2
          0
              tα/2   0
                         Дүгнэлт: Y-т Х нөлөөлнө
    -2.3060     2.3060 3.329
Итгэх интервал
    Итгэх интервал:
               b1  t /2sb1          d.f. = n - 2


      Coefficient  Standard                    Upper
        s      Error   t Stat  P-value  Lower 95%   95%

Intercept   98.24833    58.03348  1.69296  0.12892  -35.57720  232.07386

Х       0.10977    0.03297  3.32938  0.01039   0.03374   0.18580  Налалтын 95%-н итгэх интервал нь (0.0337, 0.1858)
Алдааны анализ
• Зорилт
 – Шугаман эсэх
 – Тогтмол дисперстэй эсэх
 – Хэвийн тархалттай
• График
 – Алдаа ба х –ийн зураглал
 – Алдааны гистограмыг дүрслэх
Алдааны анализ

  y              y
           x               x
алдаа
             x  алдаа           x


    Шугаман биш
                     Шугаман
Тогтмол дисперс

    y                y
                 x               x
алдаа
                 x  алдаа          x


      Дисперс нь тогтмол
      бус
                       Дисперс нь тогтмол
Excel үр дүн

Алдаа

   Таамаглас
   ан утга Y   Алдаа
 1  251.92316   -6.923162
 2  273.87671   38.12329
 3  284.85348   -5.853484
 4  304.06284   3.937162
 5  218.99284   -19.99284
 6  268.38832   -49.38832
 7  356.20251   48.79749
 8  367.17929   -43.17929
 9   254.6674  64.33264
10  284.85348   -29.85348
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
  БАЯРЛАЛАА

More Related Content

What's hot

таамаглал шалгах
таамаглал шалгахтаамаглал шалгах
таамаглал шалгах
Serod Khuyagaa
 
Lecture 4-Risk _ Return.ppsx
Lecture 4-Risk _ Return.ppsxLecture 4-Risk _ Return.ppsx
Lecture 4-Risk _ Return.ppsx
anujinmunkhbat3
 
тойм статистик лекц 2
тойм статистик лекц 2тойм статистик лекц 2
тойм статистик лекц 2
zorigoo.sph
 
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
Adilbishiin Gelegjamts
 
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээзардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
Enebish Vandandulam
 
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud butenLekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
Anhaa8941
 
магадлал, тархалт
магадлал, тархалтмагадлал, тархалт
магадлал, тархалт
zorigoo.sph
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
Bbujee
 
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮНД.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
Nomuuntk
 

What's hot (20)

таамаглал шалгах
таамаглал шалгахтаамаглал шалгах
таамаглал шалгах
 
Correlation
CorrelationCorrelation
Correlation
 
Lekts 7
Lekts 7Lekts 7
Lekts 7
 
Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж /орлогын мэдрэмж, солбисон мэдрэмж/
Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж /орлогын мэдрэмж, солбисон мэдрэмж/ Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж /орлогын мэдрэмж, солбисон мэдрэмж/
Эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмж /орлогын мэдрэмж, солбисон мэдрэмж/
 
Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4Зардлын бүртгэл Лекц 4
Зардлын бүртгэл Лекц 4
 
Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин Маркетингийн орчин
Маркетингийн орчин
 
Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн ү...
Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн ү...Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн ү...
Мөнгө, мөнгөний үнэ цэнэ, мөнгөний цаг хугацааны үнэлгээ, мөнгөний өнөөгийн ү...
 
Lecture 4-Risk _ Return.ppsx
Lecture 4-Risk _ Return.ppsxLecture 4-Risk _ Return.ppsx
Lecture 4-Risk _ Return.ppsx
 
Үйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардалҮйлдвэрлэлийн зардал
Үйлдвэрлэлийн зардал
 
Бизнесийн статистик
Бизнесийн статистикБизнесийн статистик
Бизнесийн статистик
 
тойм статистик лекц 2
тойм статистик лекц 2тойм статистик лекц 2
тойм статистик лекц 2
 
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
Үйлдвэрлэлийн функц /Хураангуй/
 
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээзардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
 
сэдэв 1-хотш
сэдэв 1-хотшсэдэв 1-хотш
сэдэв 1-хотш
 
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud butenLekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
Lekts12 hamaarliin huchiig hemjih engiin arguud buten
 
магадлал, тархалт
магадлал, тархалтмагадлал, тархалт
магадлал, тархалт
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮНД.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
Д.БА206 СТАТИСТИК ХЭМЖИГДЭХҮҮН
 

Similar to Correlation, other correlation

Similar to Correlation, other correlation (12)

Lekts10 shugaman zagvariin parametr
Lekts10 shugaman zagvariin parametrLekts10 shugaman zagvariin parametr
Lekts10 shugaman zagvariin parametr
 
MATH1B-2020-2021-lecture-5.pdf
MATH1B-2020-2021-lecture-5.pdfMATH1B-2020-2021-lecture-5.pdf
MATH1B-2020-2021-lecture-5.pdf
 
Lection 7
Lection 7Lection 7
Lection 7
 
бодит тоо
бодит тоободит тоо
бодит тоо
 
Б.Хосбаяр - Мөнгө, сангийн бодлогын харилцан үйлчлэлийн динамик
Б.Хосбаяр - Мөнгө, сангийн бодлогын харилцан үйлчлэлийн динамикБ.Хосбаяр - Мөнгө, сангийн бодлогын харилцан үйлчлэлийн динамик
Б.Хосбаяр - Мөнгө, сангийн бодлогын харилцан үйлчлэлийн динамик
 
Econ ch 10
Econ ch 10Econ ch 10
Econ ch 10
 
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaa
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaaAlgebr ba-geometr-n1-hargalzaa
Algebr ba-geometr-n1-hargalzaa
 
Lekts5 tarhaltiin tsuvaanii dundaj, helbelzliin uzuuleltuud
Lekts5 tarhaltiin tsuvaanii dundaj, helbelzliin uzuuleltuud Lekts5 tarhaltiin tsuvaanii dundaj, helbelzliin uzuuleltuud
Lekts5 tarhaltiin tsuvaanii dundaj, helbelzliin uzuuleltuud
 
Lekts 1
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
 
Tootson bodoh matematic lekts
Tootson bodoh matematic lektsTootson bodoh matematic lekts
Tootson bodoh matematic lekts
 
Lection 5
Lection 5Lection 5
Lection 5
 
Таамаглал шалгах
Таамаглал шалгахТаамаглал шалгах
Таамаглал шалгах
 

More from zorigoo.sph

дасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регрессдасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регресс
zorigoo.sph
 
Davaalkham scientific writing
Davaalkham scientific writingDavaalkham scientific writing
Davaalkham scientific writing
zorigoo.sph
 
Davaalkham clinical trial
Davaalkham clinical trialDavaalkham clinical trial
Davaalkham clinical trial
zorigoo.sph
 
Ph d risk analysis
Ph d risk analysisPh d risk analysis
Ph d risk analysis
zorigoo.sph
 
Des & cross sec ph.d
Des & cross sec ph.dDes & cross sec ph.d
Des & cross sec ph.d
zorigoo.sph
 
Davaa questionnaire
Davaa questionnaireDavaa questionnaire
Davaa questionnaire
zorigoo.sph
 
Literature review, davaalkham
Literature review, davaalkhamLiterature review, davaalkham
Literature review, davaalkham
zorigoo.sph
 
Clinical trial, davaalkham
Clinical trial, davaalkhamClinical trial, davaalkham
Clinical trial, davaalkham
zorigoo.sph
 
Case control, cohort study, davaalkham
Case control, cohort study, davaalkhamCase control, cohort study, davaalkham
Case control, cohort study, davaalkham
zorigoo.sph
 
One&two way anova ph d
One&two way anova ph dOne&two way anova ph d
One&two way anova ph d
zorigoo.sph
 
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph dHypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
zorigoo.sph
 
Descriptive statistics ph d
Descriptive statistics ph dDescriptive statistics ph d
Descriptive statistics ph d
zorigoo.sph
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
zorigoo.sph
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
zorigoo.sph
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
zorigoo.sph
 

More from zorigoo.sph (17)

дасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регрессдасгал корреляци регресс
дасгал корреляци регресс
 
Davaalkham scientific writing
Davaalkham scientific writingDavaalkham scientific writing
Davaalkham scientific writing
 
Davaalkham clinical trial
Davaalkham clinical trialDavaalkham clinical trial
Davaalkham clinical trial
 
Sampling 2
Sampling  2Sampling  2
Sampling 2
 
Ph d risk analysis
Ph d risk analysisPh d risk analysis
Ph d risk analysis
 
Des & cross sec ph.d
Des & cross sec ph.dDes & cross sec ph.d
Des & cross sec ph.d
 
Davaa questionnaire
Davaa questionnaireDavaa questionnaire
Davaa questionnaire
 
Literature review, davaalkham
Literature review, davaalkhamLiterature review, davaalkham
Literature review, davaalkham
 
Clinical trial, davaalkham
Clinical trial, davaalkhamClinical trial, davaalkham
Clinical trial, davaalkham
 
Case control, cohort study, davaalkham
Case control, cohort study, davaalkhamCase control, cohort study, davaalkham
Case control, cohort study, davaalkham
 
One&two way anova ph d
One&two way anova ph dOne&two way anova ph d
One&two way anova ph d
 
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph dHypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
Hypothesis testing.pdf; t test and chi-square test ph d
 
Descriptive statistics ph d
Descriptive statistics ph dDescriptive statistics ph d
Descriptive statistics ph d
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
 
Sampling method
Sampling methodSampling method
Sampling method
 
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1эрүүл мэндийн статистик лекц 1
эрүүл мэндийн статистик лекц 1
 

Correlation, other correlation

 • 1. Корреляци ба регрессийн анализ Эпидемиологи Биостатистикийн тэнхим Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль
 • 2. Агуулга • Энгийн корреляцийг тооцох, тайлбарлах • Ач холбогдолтой эсэхийг шалгах • Энгийн шугаман регрессийг тооцох тайлбарлах • Регрессийн урьдач нөхцөлүүд • Регрессийн загвар ач холбогдолтой эсэхийг тодорхойлох
 • 3. Агуулга (үргэлжлэл) • Регрессийн коэффициетүүдийн итгэх интервал • Шугаман бус хамаарал
 • 5. Нэр томъёо Y хувьсагч Х хувьсагч Хамааран хувьсагч Үл хамааран хувьсагч Тайлбарлуулагч хувьсагч Тайлбарлагч хувьсагч Үр дүнгийн хувьсагч Хүчин зүйлийн хувьсагч ....... .......
 • 6. Ангилал 1. Корреляци Эерэг корреляци Сөрөг корреляци Жин, систолын даралт Архины хэрэглээ , жолоодлогын чадвар
 • 7. Ангилал 2. Корреляци Олон хүчин Энгийн зүйлийн Хэсгийн Нийлбэр
 • 8. Ангилал 3. Корреляци Шугаман Шугаман бус
 • 9. Цэгэн диаграм ба Корреляци • Цэгэн диаграм нь хоёр хувьсагчийн хоорондох хамаарлыг үзүүлдэг. • Корреляцийн шинжилгээ нь шугаман хамаарлыг шинжилдэг. – Нас болон систолын даралт – Жин болон диастолын даралт
 • 10. Жишээ Шугаман хамаарал Шугаман бус хамаарал y y x x y y x x
 • 11. Жишээ (үргэлжлэл) Хүчтэй хамаарал Сул хамаарал y y x x y y x x
 • 12. Жишээ (үргэлжлэл) Хамааралгүй y x y x
 • 13. Корреляцийн коэф (үргэлжлэл) • ρ (rho) эх олонлогийн корреляцийн коэф • r нь түүврийн корреляцийн коэфф, ρ-г үнэлэхэд хэрэглэдэг.
 • 14. Авах утгууд • -1 ба 1 • -1 ойртох тусам хүчтэй сөрөг хамааралтай • 1 ойртох тусам хүчтэй эерэг хамааралтай • 0 ойртох тусам сул хамааралтай
 • 15. Жишээлбэл y y y x x x r = -1 r = -.6 r=0 y y x x r = +.3 r = +1
 • 16. Хүчийг үнэлэх • 0.00-0.20 - маш сул • 0.21-0.40 - сул • 0.41-0.60 - дундаж • 0.61-0.80 - хүчтэй • 0.81-1.00 - маш хүчтэй
 • 17. Корреляцийн коэф-г тооцох Түүврийн корреляци: r  ( x  x)(y  y) [ ( x  x ) ][ ( y  y ) ] 2 2 Эквивалент : n xy   x  y r [n(  x )  (  x ) ][n(  y )  (  y ) ] 2 2 2 2
 • 18. Жишээ Модны Их өндөр биеийн диаметр y x xy y2 x2 35 8 280 1225 64 49 9 441 2401 81 27 7 189 729 49 33 6 198 1089 36 60 13 780 3600 169 21 7 147 441 49 45 11 495 2025 121 51 12 612 2601 144 =321 =73 =314 =14111 =713 2
 • 19. Жишээ (үргэлжлэл) Модны n xy   x  y өндөр, r y 70 [n(  x 2 )  (  x) 2 ][n(  y 2 )  (  y)2 ] 60 8(3142)  (73)(321) 50  40 [8(713)  (73) 2 ][8(14111)  (321) 2 ]  0.886 30 20 10 0 r = 0.886 → хүчтэй эерэг 0 2 4 6 8 10 12 14 хамааралтай Их биеийн диаметр, x
 • 20. Excel ашиглах Excel Корреляци тооцохдоо Tools / data analysis / correlation… Их биеийн Модны өндөр диаметр Модны өндөр 1 Их биеийн диаметр 0.886231 1 Хувьсагч хоорондын хамаарал
 • 21. Ач холбогдлыг шалгах • Таамаглалууд H0: ρ = 0 (хамааралгүй) HA: ρ ≠ 0 (хамааралтай) • Тестийн статистик r t (n – 2 чөлөөний зэрэг бүхий) 1 r 2 n2
 • 22. Жишээ H0: ρ = 0 (хамааралгүй) H1: ρ ≠ 0 (хамааралтай)  =.05 , df = 8 - 2 = 6 r .886 t   4.68 1 r 2 1  .886 2 n2 82
 • 23. Жишээ r .886 Шийдвэр : t   4.68 1 r 2 1  .886 2 H0 няцаах n2 82 Дүгнэлт: Шугаман d.f. = 8-2 = 6 хамааралтай, 5%-н ач /2=.025 /2=.025 холбогдлын түвшинд няцаана H0 Няцаахгүй H0 няцаана H0 -tα/2 tα/2 0 -2.4469 2.4469 4.68
 • 24. Бусад корреляцийн коэф • Дараалсан хувьсагчид – Спийрмений ρ эсвэл Кендалын Тау • Дихитом хувьсагч (интервал/харьцаа) – Цэгэн бисериал r (тасралттай) – Бисериал r (тасралтгүй) • Хоёр дихитом хувьсагч – Phi коэффициент
 • 25. Цэгэн бисериал r • Үл хамаарах хувьсагч нь бодит дихитом (2 категори) • Хамааран хувьсагч нь интервал, тасралтгүй Жишээ Үл хамаарах хувьсагч Хамааран хувьсагч Эрүүл, өвчтэй холестрин Эрэгтэй, эмэгтэй Цалин ........... ............
 • 26. Бисериал r • Үл хамаарах хувьсагч нь үүсмэл дихитом (2 категори) • Хамааран хувьсагч нь интервал, тасралтгүй Жишээ Үл хамаарах хувьсагч Хамааран хувьсагч Тарган, туранхай Холестрин Даралт ихсэлттэй, хэвийн Цалин ........... ............
 • 27. Phi корреляци • Үл хамааран, хамааран хувьсагчид бодит дихитом (2 категори) байна. Жишээ Үл хамаарах хувьсагч Хамааран хувьсагч Тамхи (тийм, үгүй) Архи (тийм,үгүй) Эрэгтэй эмэгтэй Профессор, профессор биш ........... ............
 • 28. Спийрмений ρ, Кендаллын tau • Үл хамааран, хамааран хувьсагчид дараалсан байна. – n > 20 бол Спийрмений ρ – n < 20 бол Кендаллын tau Жишээ Үл хамаарах хувьсагч Хамааран хувьсагч Насны бүлэг Боловсролын түвшин Анги , дамжаа Дүн (A B C D F) ........... ............
 • 29. Хэсгийн корреляци • X ба Y-н корреляцид 3-дагч хувьсагчийн нөлөөг засварлах
 • 33. Энгийн регрессийн загвар • Зөвхөн нэг үл хамаарах хувьсагч, x • х ба у хамаарлыг шугаман функцээр тайлбарладаг. • Х өөрчлөлтөөр У-н өөрчлөлтийг тайлбарладаг.
 • 34. Регрессийн загварын төрлүүд Эерэг шугаман хамаарал Шугаман биш хамаарал Сөрөг шугаман хамаарал Хамааралгүй
 • 35. Эх олонлогийн шугаман регресс Эх олонлогийн регрессийн загвар: Налалтын Үл хамаарах тогтмол алдаа коэфф хувьсагч Хамааран y  β0  β1x  ε хувьсагч Шугаман компонент Алдааны компонент
 • 36. Шугаман регрессийн урьдач нөхцөлүүд • Алдаа (ε) үл хамаарах байна. • Алдаа нь хэвийн тархалттай. • Алдаа нь тогтмол дисперстэй. • Х хувьсагч У-ээс шугаман хамаарна.
 • 37. Эх олонлогийн шугаман регресс (үргэлжлэл) y y  β0  β1x  ε Y-н бодит утгууд εi Налалт = β1 Y-н таамагласан утгууд алдаа тогтмол = β0 xi x
 • 38. Регрессийн загварын үнэлгээ Түүврийн регрессийн шулуунаар эх олонлогийн шулуунаар төсөөлдөг. Үнэлэгдсэн Үнэлсэн налалт Үнэлэгдсэн (эсвэл тогтмол таамагласан) yтга Үл хамаарах y i  b 0  b1x ˆ хувьсагч Алдааны дундаж 0 байна.
 • 39. Хамгийн бага квадратын арга • b0 ба b1 -г олохдоо алдаануудын кв-г минимумчилдаг.  e   (y y 2 ˆ )2   (y  (b 0  b1x)) 2
 • 40. Тэнцэтгэл • b1 ба b0 олох: b1   ( x  x )( y  y )  (x  x) 2 Эквивалент: ба  xy   x y b1  n b0  y  b1 x ( x ) 2  x2  n
 • 41. Налалт, тогтмол утгуудыг тайлбарлах • b0 нь х-н утга 0 байх үеийн у-н дундаж • b1 нь х-н нэгж өөрчлөлтөд харгалзах у-н дундаж өөрчлөлт
 • 42. Жишээ (y) (x) 245 1400 312 1600 279 1700 308 1875 199 1100 219 1550 405 2350 324 2450 319 1425 255 1700
 • 43. Excel ашиглах • Tools / Data Analysis / Regression
 • 44. Excel үр дүн Regression Statistics Multiple R 0.76211 R Square 0.58082 Регрессийн тэгшитгэл: y  98.24833 0.10977(x) Adjusted R Square 0.52842 Standard Error 41.33032 Observations 10 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 18934.9348 18934.9348 11.0848 0.01039 Residual 8 13665.5652 1708.1957 Total 9 32600.5000 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 98.24833 58.03348 1.69296 0.12892 -35.57720 232.07386 Х 0.10977 0.03297 3.32938 0.01039 0.03374 0.18580
 • 45. График • Цэгэн диаграм ба регрессийн шулуун Налалт = 0.10977 тогтмол = 98.248 y  98.24833 0.10977(x)
 • 46. Налалтын коэф-г тайлбарлах, b1 y  98.24833 0.10977(x) • Х нэг нэгжээр өсөхөд у дундажаар 0.1097 дахин өснө.
 • 47. Хэлбэлзэлүүд • Нийт хазайлт: SST  SSE  SSR Кв-н нийт Алдааны кв-н Регрессийн кв-н нийлбэр нийлбэр нийлбэр SST   ( y  y )2 SSE   ( y  y )2 ˆ SSR   ( y  y )2 ˆ y = дундаж утга y = бодит утгууд ˆ y = үнэлсэн утга
 • 48. Хэлбэлзлүүд (үргэлжлэл) y yi   2 SSE = (yi - yi ) y _ SST = (yi - y)2  y  _2 _ SSR = (yi - y) _ y y Xi x
 • 49. Детерминацийн коэф, R2 SSR R  2 SST Энд 0  R 1 2
 • 50. Детерминацийн коэф, R2 (үргэлжлэл) SSR регрессээр ттайлбарл гдах кв - н нийлбэр R  2  SST кв - н нийт нийлбэр Нэг үл хамаарах хувьсагчтай тохиолдолд детерминацийн коэф нь: энд: R r2 2 R2 = детерминацийн коэф r = энгийн корреляцийн коэф
 • 51. Жишээ y R2 = 1 x ба y-н төгс шугаман хамаарал: x R2 = 1 y x R2 = +1
 • 52. Жишээ y 0 < R2 < 1 x ба y-н сул шугаман хамаарал: x x-ээр y-н зарим хэсгийг y тайлбарлаж чадна. x
 • 53. Жишээ R2 = 0 y x ба y нь шугаман хамааралгүй: x-ээр y-г тайлбарлаж R2 = 0 x чадахгүй.
 • 54. Excel үр дүн SSR 18934.9348 Regression Statistics R 2   0.58082 Multiple R 0.76211 SST 32600.5000 R Square 0.58082 Adjusted R Х-ээр У-н 58.08%-г Square 0.52842 тайлбарлаж чадна Standard Error 41.33032 Observations 10 ANOVA Significance df SS MS F F 18934.934 11.084 Regression 1 18934.9348 8 8 0.01039 Residual 8 13665.5652 1708.1957 Total 9 32600.5000 Coefficien P- Upper ts Standard Error t Stat value Lower 95% 95%
 • 55. Стандарт алдаа SSE s  n  k 1 SSE= алдааны кв-н нийлбэр n= түүврийн хэмжээ К= үл хамаарах хувьсагчдын тоо
 • 56. Налалтын коэф-н хэлбэлзэл • (b1)-н стандарт алдаа нь: sε sε sb1    (x  x) 2 (  x) x  n 2 2 Энд: sb1 = налалтын коэф-н стандарт алдаа SSE sε  = стандарт алдаа n2
 • 57. Excel үр дүн Regression Statistics Multiple R R Square 0.76211 0.58082 sε  41.33032 Adjusted R Square 0.52842 Standard Error Observations 41.33032 10 sb1  0.03297 ANOVA Significance df SS MS F F 18934.934 11.084 Regression 1 18934.9348 8 8 0.01039 Residual 8 13665.5652 1708.1957 Total 9 32600.5000 Coefficien P- Upper ts Standard Error t Stat value Lower 95% 95% 0.1289 232.0738 Intercept 98.24833 58.03348 1.69296 2 -35.57720 6 0.0103 Square Feet 0.10977 0.03297 3.32938 9 0.03374 0.18580
 • 58. Стандарт алдаануудыг харьцуулах y y s ε бага x s b1 бага x y y s ε их x x s ε их
 • 59. Т тест, налалтын коэф • Эх олонлогийн налалтыг коэф-н тухай таамаглал шалгах – x ба y нь шугаман хамааралтай эсэх? • Таамаглал – H0: β1 = 0 (шугаман хамааралгүй) – H1: β1  0 (шугаман хамааралтай) • Тестийн статистик Энд : b1  β1 b1 = налалт t – β1 = Эх олонлогийн налалт sb1 d.f.  n  2 sb1 =стандарт алдаа
 • 60. Т тест, налалтын коэф (үргэлжлэл) Үнэлэгдсэн регрессийн загвар: (y) (x) y  98.25  0.1098(x) 245 1400 312 1600 279 1700 Загварын налалт нь 0.1098 308 1875 Y-т Х нөлөөлдөг эсэх? 199 1100 219 1550 405 2350 324 2450 319 1425 255 1700
 • 61. Жишээ Тестийн статистик: t = 3.329 b1 sb1 t H0: β1 = 0 Үр дүн: HA: β1  0 Coefficient Standard Error t Stat P- value Intercept 98.24833 58.03348 1.6929 0.1289 d.f. = 10-2 = 8 Х 0.10977 0.03297 3.3293 0.0103 /2=.025 /2=.025 Шийдвэр: H0 няцаана Няцаах H0 Няцаахгүй H0 Няцаах H -tα/2 0 tα/2 0 Дүгнэлт: Y-т Х нөлөөлнө -2.3060 2.3060 3.329
 • 62. Итгэх интервал Итгэх интервал: b1  t /2sb1 d.f. = n - 2 Coefficient Standard Upper s Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept 98.24833 58.03348 1.69296 0.12892 -35.57720 232.07386 Х 0.10977 0.03297 3.32938 0.01039 0.03374 0.18580 Налалтын 95%-н итгэх интервал нь (0.0337, 0.1858)
 • 63. Алдааны анализ • Зорилт – Шугаман эсэх – Тогтмол дисперстэй эсэх – Хэвийн тархалттай • График – Алдаа ба х –ийн зураглал – Алдааны гистограмыг дүрслэх
 • 64. Алдааны анализ y y x x алдаа x алдаа x Шугаман биш  Шугаман
 • 65. Тогтмол дисперс y y x x алдаа x алдаа x Дисперс нь тогтмол бус Дисперс нь тогтмол
 • 66. Excel үр дүн Алдаа Таамаглас ан утга Y Алдаа 1 251.92316 -6.923162 2 273.87671 38.12329 3 284.85348 -5.853484 4 304.06284 3.937162 5 218.99284 -19.99284 6 268.38832 -49.38832 7 356.20251 48.79749 8 367.17929 -43.17929 9 254.6674 64.33264 10 284.85348 -29.85348
 • 67. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА