SlideShare a Scribd company logo
COMPETENTIES
                   IN
                    BEELD
HET INVOEREN VAN COMPETENTIEMANAGEMENT

BIJ DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN
JUNI 2004
WERKGROEP COMPETENTIEMANAGEMENT:

Frederiek Dekens
Andries de Boer
Romkje Wijnja
Rene van der Kooy
Belinda Hoeksma
Sietze Kamstra
Competentiemanagement, 29 juni 2004
Inleiding
     Er worden telkens andere eisen aan onze organisatie gesteld, onze organisatie moet daarop
     kunnen inspelen. De tegenwoordige vraagstukken zijn complex van aard. Dit betekent onder
     andere dat wij meer moeten samenwerken. Van ons ambtelijk apparaat en van onze
     ambtenaren mogen wij verwachten dat zij inspelen op veranderingen.

     Onze organisatie wil zich meer richten op het behalen van doelstellingen, daarvoor kiezen wij
     het concept van integraal management. Dit vergt een grotere gerichtheid op het halen van
     doelen en op het volledig daarover informeren. Het maken van afspraken brengt een nieuwe
     zakelijkheid met zich. Daarnaast verplichten wij ons om integraal te denken en te werken.

     Een veranderende organisatie van mensen vraagt ook andere competenties van onze
     medewerkers. Vooral nieuwe of verborgen competenties van onze medewerkers maken
     verandering mogelijk. Daarvoor willen wij het sturingsinstrument van
     competentiemanagement ontwikkelen.

     Wat zijn competenties en wat is competentiemanagement?
     In het dagelijks spraakgebruik geldt, dat wie iets goed weet of goed kan, competent op dat
     gebied is. Om goed te kunnen presteren in een bepaalde situatie is een specifieke
     combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag noodzakelijk. De verschillende combinaties
     van kennis, vaardigheden en gedrag worden competenties genoemd.

     Competentiemanagement is het effectief kunnen beheren en sturen van aanwezige kennis,
     vaardigheden en gedrag en is gericht op het behalen van doelstellingen. Dit betekent het
     creëren van de juiste match tussen aanwezige en gewenste competenties en het
     ontwikkelen van competenties die nog niet (voldoende) aanwezig zijn.

     Met het formuleren van competenties alleen is er nog geen sprake van
     competentiemanagement. Om te kunnen sturen met competenties is het noodzakelijk dat er
     een koppeling ontstaat met - aanwezige of nog te ontwikkelen - p&o-instrumenten. Hierbij
     moet worden gedacht aan de koppeling met werving & selectie, loopbaanbeleid (Persoonlijke
     Ontwikkelingsplannen), functionerings- en beoordelingsgesprekken en beloningsbeleid.

     In onderstaand schema wordt duidelijk gemaakt waar de relatie ligt tussen competenties en de overige P&O instrumenten. Het
     gesprek is een jaarlijks gesprek in de vorm van een POP-gesprek of een beoordelingsgesprek.


                          GEMEENTE ACHTKARSPELEN

                              Visie en en doelen


                            Vastgestelde competenties                                             Belonen
Arbeidsmarkt         Werving &           Inzet en           Gesprek               Arbeidsmarkt
               Selectie           prestatie
                            Coaching            Ontwikkelen/
                                            Opleiden     2

     Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
Doel van competentiemanagement
Wat willen we met competentiemanagement bereiken?
  • Een bewustwordingsproces waarbij gewenste kennis, vaardigheden en gedrag van
    medewerkers bespreekbaar worden;
  • een continue persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot
    organisatiedoelstellingen;
  • een continue ontwikkeling naar betere prestaties door de organisatie, teams en
    medewerkers.
Een gedegen en doordachte invoering van competentiemanagement leidt tot verhoging van
de kwaliteit van de organisatie. Capaciteiten van medewerkers worden effectief en efficiënt
ingezet op de doelstellingen van de organisatie. Er kan resultaatgericht worden ingespeeld
op de veranderende omgeving.

Uitgangspunten
Er zijn 7 uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor het welslagen van
competentiemanagement binnen onze organisatie.
    De directie en de managers committeren zich aan competentiemanagement en
    dragen dat uit.
    Er moet voldoende draagvlak voor competentiemanagement binnen de organisatie
    worden gecreëerd.
    De directie en managers worden geschoold in competentiemanagement.
    5 organisatiecompetenties benoemen die aansluiten op de doelstellingen van de
    organisatie. Deze competenties gelden voor alle medewerkers.
    Voor de functiespecifieke competenties wordt een woordenboek ontwikkeld waarbij
    het totaal aantal competenties hanteerbaar is (totaal 27 competenties).
    Per functie worden maximaal 10 competenties benoemd. Dit betekent dat iedere
    medewerker die in een bepaald soort functie (bijvoorbeeld beleidsmedewerker) is
    benoemd, moet voldoen aan dezelfde competenties, ongeacht de vakinhoudelijke
    aspecten. De functiespecifieke competenties worden door het management
    vastgesteld.
    Competentiemanagement wordt gefaseerd ingevoerd; eerst komen de
    managementfuncties aan bod. Vervolgens de overige functies.

Competentiewoordenboek
Er is een woordenboek ontwikkeld waarin 27 competenties zijn gedefinieerd. Dit
woordenboek is een handboek voor het management. Zij gebruikt het boek om competenties
aan functies te koppelen. Met nadruk moet hierbij wel gesteld worden dat er een nauwe
relatie bestaat tussen competentiemanagement en het nieuwe functiewaarderingssysteem.
Dit systeem gaat uit van functiefamilies waarbinnen enkele functies worden aangewezen.
Aan de functiefamilies en de functies worden competenties toegewezen.
Het competentiewoordenboek begint met de definiering van de 5 organisatiebrede
competenties. Organisatiebreed betekent dat iedere medewerker die binnen onze
organisatie werkzaam is/komt, moet voldoen aan deze competenties.
• Verantwoordelijkheid
• Resultaatgerichtheid
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Flexibiliteit
Tot slot
Competentiemanagement is een instrument dat vrijwel dagelijks door de manager wordt
gebruikt. Wellicht wordt bij dit intensieve gebruik na enige tijd geconstateerd dat er
competenties missen of dat de aan de functiefamilie toegekende competenties onjuist zijn.
Ook vereisten aan de organisatie of de functies kunnen veranderen. Gevolg is dat er
aanpassingen plaats moeten vinden. Het mag niet zo zijn dat hetgeen hier voor u ligt niet
voor verbetering vatbaar is en dus niet aangepast kan worden. Competentiemanagement
binnen een veranderende organisatie moet een dynamisch instrument zijn.

3

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
COMPETENTIE
                    WOORDENBOEK

                      2004 - 2005
              WERKGROEP COMPETENTIEMANAGEMENT
                   29 JUNI 2004
4

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
OVERZICHT COMPETENTIES


Organisatiebrede competenties

1.   Samenwerken

2.   Klantgerichtheid

3.   Resultaatgerichtheid

4.   Verantwoordelijk

5.   Flexibiliteit

Overige competenties

6.   Plannen en Organiseren

7.   Delegeren

8.   Coachen

9.   Visie

10.   Organisatiebewust

11.   Communiceren

12.   Zorgvuldig handelen

13.   Creatief handelen

14.   Besluiten nemen

15.   Initiatieven nemen

16.   Problemen oplossen

17.   Analyseren

18.   Onderhandelen

19.   Overtuigen

20.   Omgaan met agressie

21.   Stress bestendig

22.   Financieel bewustzijn

23.   Lerend vermogen

24.   Netwerken

25.   Representativiteit
5

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
26.   Presentatie

27.   Pro-activiteit
6

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
UITWERKING VAN DE COMPETENTIES


Organisatiebrede competenties

1.   Samenwerken

Definitie
Zoekt samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage in het formuleren en
behalen van gemeenschappelijke doelen.

2.   Klantgerichtheid

Definitie
Laat zien vanuit het perspectief van de klant/gebruiker te denken en te handelen. Speelt in
op wensen en problemen van de klant gebruiker.

3.   Resultaatgerichtheid

Definitie
Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; is daarbij gemotiveerd, gedreven
en vasthoudend.

4.   Verantwoordelijkheid

Definitie
Aanvaardt de risico's en neemt de consequenties van gemaakte afspraken. Geeft noch
anderen, noch de omstandigheden de schuld wanneer doelen niet worden bereikt.

5.   Flexibiliteit

Definitie
Is in staat en bereid zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden. Staat
open voor nieuwe ideeën.

Overige competenties

6.   Plannen en organiseren

Definitie
Kan op een effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en
middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

7.   Delegeren

Definitie
Deelt de taken en bevoegdheden op een duidelijke manier toe aan de juiste medewerkers;
geeft mogelijkheden om de taken uit te voeren.

8.   Coachen

Definitie
Is in staat anderen te helpen hun capaciteiten te vergroten, hun mogelijkheden optimaal te
benutten of alternatieven te herkennen


7

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
9.   Visie

Definitie
Is in staat zich een beeld te vormen van de richting waarin de organisatie en/of vakgebied zal
gaan ontwikkelen en de doelstellingen te formuleren die worden nagestreefd

10.   Organisatiebewust

Definitie
Herkent en begrijpt hoe een organisatie functioneert. Is goed geïnformeerd over de
maatschappelijke en de politieke ontwikkelingen en weet deze kennis effectief te benutten
voor het eigen functioneren en de organisatie. Houdt bij acties rekening met de invloed op en
de gevolgen voor de eigen organisatie of die van externe relaties.

11.   Communiceren

Definitie
Luistert, laat anderen uitspreken en drukt zich zowel mondeling als schriftelijk zodanig uit dat
de boodschap goed overgebracht wordt op de ander.

12.   Zorgvuldig handelen

Definitie
Handelen gericht op het voorkomen van fouten. Het accuraat volgen van procedures en het
nakomen van afspraken.


13.   Creatief handelen

Definitie
Met vernieuwend oplossingen komen voor problemen, nieuwe werkwijzen bedenken ter
vervanging van bestaande, improviseren en vernieuwend zijn

14.   Besluiten nemen

Definitie
Beslissingen nemen, wat zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het
uitspreken van oordelen.

15.   Initiatieven nemen

Definitie
Ziet ontwikkelingen en kansen op maatschappelijke en/of vakinhoudelijke gebied en
anticipeert erop.

16.   Problemen oplossen

Definitie
Signaleren van problemen en deze zelfstandig of in samenwerking met anderen oplossen.

17.   Analyseren

Definitie
Signaleren van problemen en vragen; herkennen van belangrijke informatie en structuren;
verbanden leggen tussen gegevens, opsporen van mogelijke oorzaken van problemen;
zoeken naar relevante gegevens en achtergronden.

8

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
18.   Onderhandelen

Definitie
Vanuit verschillende standpunten en/of belangen tot een gezamenlijk
onderhandelingsresultaat komen.

19.   Overtuigen

Definitie
Presenteert ideeën en plannen zo aan anderen dat zij deze accepteren dan wel hun
standpunt wijzigen en hun activiteit daaraan aanpassen.

20.   Omgaan met agressie

Definitie
Weet op een correcte wijze met agressieve mensen om te gaan met het doel om agressie
om te buigen in een zakelijk gesprek.

21.   Stressbestendig

Definitie
Blijft goed presteren onder (tijds)druk en beheerst moeilijke situaties ook bij tegenslag,
teleurstelling en tegenspel.

22.   Financieel bewustzijn

Definitie
Houdt bewust rekening met zowel de kosten als de baten van activiteiten en beslissingen.

23.   Lerend vermogen

Definitie
Is in staat om continue zichzelf te ontwikkelen.

24.   Netwerken

Definitie
Legt en onderhoud contacten met anderen die nu en in de toekomst nuttig kunnen zijn voor
het verkrijgen van informatie of het behalen van doelen en resultaten

25.   Representativiteit

Definitie
Is in staat zich te presenteren en te gedragen op een wijze zoals de organisatie graag gezien
wil worden door de buitenwereld.


26.   Presentatie

Definitie
Is in staat om diensten en/of producten op professionele wijze over te brengen aan (een
groep van) personen.

27.   Pro-activiteit

Definitie
Is in zijn denken en doen in staat actief bij te dragen zonder dat vooraf gevraagd wordt.
9

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
BIJLAGE:

GEDRAGSCRITERIA

BEHORENDE BIJ COMPETENTIES VAN DE GEMEENTE
ACHTKARSPELEN
10

Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
1 Samenwerken              2 Klantgerichtheid       3 Resultaatgerichtheid            4 Verantwoordelijk
1    Stuurt/ regisseert medewerker      Bekendheid met de in- en    Maakt afspraken over de levering van     Neemt de aanvaarding van
     tot samenwerken             externe klant          producten/diensten              risico's van producten/diensten
                                                                voor zijn/haar rekening

2    Heeft actieve bijdrage          Onderhoudt en bouwt uit de   Bewaakt de voortgang van gemaakte     Staat voor eventuele
     teambuilding               contacten            afspraken                 consequenties van gemaakte
                                                              afspraken
3    Initieert en onderhoudt         Weet voorwaarden te       Houdt vast aan afgesproken doelstellingen Kent zijn/haar eigen
     contacten met andere           scheppen binnen de afdeling                        grenzen/bevoegdheden
     afdelingen en gemeenten
4    Deelname aan overlegvormen        Heeft bereidheid tot inleving  Vertaalt doelen in haalbare en realistische  Heeft een kritische houding ten
                         in de klant           werkzaamheden                 opzichte van eigen
                                                                functioneren
5    Stemt werk af met collega's       Is servicegericht        Komt gemaakte afspraken na          Heeft inzicht in gevolgen van
                                                                eigen handelen
6    Respecteert bijdrage van         Vermijdt vakjargon indien
                                    Onderneemt actie zodra doelen niet            Handelt binnen eigen
     anderen                 nodig        gehaald dreigen te worden, of in gevaar         bevoegdheden
                                    komen.
7    Is bereid het werk van anderen Komt gemaakte afspraken    Legt periodiek verantwoording af over          Onderneemt tijdig actie bij
     over te nemen          met klanten na.        gemaakte voortgang en resultaten             signaleren van problemen e.d.
8    Is bereid het werk met anderen Heeft inzicht in processen en Toetst regelmatig werkzaamheden aan de          Houdt rekening met belangen
     te delen            procedures en communiceert nieuwe voortschrijdende ontwikkelingen           van anderen
                     die met klanten
9    Stelt het groepsresultaat boven Is zich bewust van het effect Spreekt anderen aan op (te behalen)        Is integer in gedrag en houding
     het eigen resultaat       van zijn/haar eigen houding  resultaten                     ten opzichte van uit te voeren
                                                             werkzaamheden
10    Heeft actieve houding ten        Kan actief met de klant     Schept voorwaarden om doelen te behalen Schuift niet zijn/haar werk af
     opzichte van anderen           meedenken                                naar anderen
11
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
5 Plannen en               6 Delegeren          7Coachen                  8 Visie
      organiseren

1    Stelt duidelijke prioriteiten      Kent de kwaliteiten van    Geeft nuttige en constructieve feedback  Neemt afstand van korte
                         medewerkers                                termijn-denken en richt zich op
                                                              de lange termijn
2    Houdt in de gaten of en hoe       Geeft taken en bevoegdheden Stimuleert anderen, zodat zij zich(verder) Onderscheidt hoofdzaken van
     zaken worden uitgevoerd         op heldere wijze uit handen  kunnen ontwikkelen.             bijzaken
3    Zet juiste middelen in om op       Durft los te laten      Helpt de ander inzicht te krijgen in sterke Heeft inzicht in de koers van de
     termijn resultaten te behalen                     en zwakke kanten, interesses en ambities organisatie
4    Zet juiste mensen in om op        Spreekt medewerkers aan    Heeft oog voor potentiële capaciteiten   Heeft inzicht in invloed van
     termijn resultaten te behalen      indien resultaten achterwege van de ander                 externe factoren
                         blijven
5    Zet tijdpad uit             Geeft medewerkers ruimte en Biedt ruimte voor leermogelijkheden      Is in staat om toekomstige
                         mogelijkheden om taken uit te                       ontwikkelingen te vertalen in
                         voeren                                  concrete doelstellingen
6    Is zich bewust van planningen                     Is laagdrempelig en benaderbaar       Vertaalt
     van anderen                                                    organisatie/afdelingsdoelstellin
                                                              gen in een koers voor de/het
                                                              eigen afdeling/team
7    Verzamelt de juiste informatie                     Motiveert de ander optimaal gebruik te   Overziet bij het bepalen van de
     om te kunnen plannen                          maken van zijn talenten           koers de gevolgen voor de
                                                              andere organisatieonderdelen
8    Is in staat de planning bij te
     stellen
9    Weet welke kwaliteiten van
     mensen en middelen nodig en
     beschikbaar zijn
10    Stemt continue mensen,
     middelen, werkzaamheden en
     resultaat op elkaar af
12
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
9 Flexibiliteit              10 Organisatiebewust     11 Communiceren           12 Zorgvuldig
                                                             handelen
1    Is veranderingsbereid       Kent de weg binnen de eigen     Luistert               Handelt zodanig om fouten te
                      organisatie                                voorkomen
2    Past zich gemakkelijk aan, aan   Heeft inzicht in politieke en    Laat anderen uitspreken       Handelt volgens vastgelegde
     veranderende omstandigheden    maatschappelijke                             procedures
                      ontwikkelingen en de invloed
                      daarvan op de organisatie
3    Staat open voor verschillende   Houdt bij acties rekening met    Kan kernachtig samenvatten      Komt afspraken na
     methoden en wijzen van werken de invloed op andere
                      afdelingen
4    Hanteert verschillende stijlen van Houdt bij acties rekening met    Weet duidelijk en helder te     Bouwt controle momenten in
     aanpak om doelen te kunnen     invloed op externe relaties     formuleren
     bereiken
5    Weet te manoeuvreren in een    Weet welke personen         Gebruikt taal die aansluit bij de  Onderneemt actie n.a.v.
     complexe situatie         belangrijk zijn voor het creëren   doelgroep              signalen over ineffectiviteit of
                      van draagvlak                               kwaliteitsverlies
6    Verandert manier van werken    Weet onderscheid te maken      Structureert informatie,       Bewaakt voortgang
     indien het gewenste resultaat niet tussen de formele en informele    bijvoorbeeld door opbouw en vorm   processen/procedures
     wordt behaald           organisatie
7    Heeft snel door dat een      Legt en onderhoudt contacten     Kan informatie op verschillende   Geeft tijdig informatie aan de
     voorgenomen aanpakstijl niet    met andere afdelingen        manieren uitleggen/beschrijven    ander indien afspraken niet
     effectief zal zijn                                              nagekomen kunnen worden
8    Ondersteunt initiatieven tot    Zorgt er voor dat de doelen van   Gebruikt verhelderende        Houdt rekening met
     verandering            de eigen afdeling in lijn zijn met  voorbeelden of metaforen       belangen/prioriteiten van de
                      de organisatiedoelen                           ander
9    Is in een bijeenkomst in staat van Is in staat het juiste moment te   Plaatst het verhaal in een bredere  Heeft oog voor detail
     stijl of aanpak te wijzigen op het kiezen voor             context; geeft samenhang aan
     moment dat zich onverwacht     organisatieveranderingen
     kritiek, weerstand etc. voordoet
10    Staat open voor signalen van    Overziet de belangen,        Kan abstracte/vaktechnische     Werkt accuraat
     anderen              prioriteiten en doelen van      informatie vertalen in concrete
                      verschillende groepen        informatie13
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
13 Creatief Handelen            14 Besluiten nemen         15 Initiatieven nemen         16 Problemen
                                                                oplossen
1    Komt met een andere zienswijze       Ziet de consequenties en/of    Is in korte tijd in staat kansen te  Kunnen denken in concrete
                          belangen van een besluit voor   zien en daarop te anticiperen     oplossingsmogelijkheden en -
                          zichzelf en/of anderen                          scenario's
2    Kan losdenken van de vaste         Durft knopen door te hakken,    Weet zichzelf en anderen te      In korte tijd een probleem
     structuren en denkwijzen          ook als er grote gevolgen en    bewegen tot het ontplooien van    doorzien en een oplossing
                          risico's aanzitten         nieuwe activiteiten          hebben
3    Komt met alternatieve           Is bereid zijn besluit aan te   Komt uit zichzelf met voorstellen   Zijn werk dusdanig kunnen
     mogelijkheden om een probleem       passen, c.q. terug te draaien op  ter verbetering van het eigen werk  inrichten dat mogelijke
     op te lossen                basis van nieuwe informatie                       problemen makkelijk opgelost
                                                               kunnen worden
4    Benaderen van zaken vanuit een Weet de juiste informatie te          Onderneemt actie op zaken in de    Denkt zelfstandig en
     nieuwe of onverwachte     bemachtigen en is in staat op         directe werkomgeving die anders    oplossingsgericht
     invalshoeken          basis daarvan een besluit te          en/of beter kunnen
                    nemen.
5    Ziet mogelijkheden die anderen                        Houdt ontwikkelingen en signalen Zichzelf en anderen kunnen
     niet zien                                   vanuit en buiten de werkomgeving bewegen een probleem op te
                                            in de gaten en vindt hier kansen en lossen
                                            mogelijkheden
6    Experimenteert met nieuwe
     methoden
7    Integreert de eigen creativiteit
     met die van anderen om tot
     vernieuwde resultaten te komen
14
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
17 Analyseren               18 Onderhandelen             19 Overtuigen        20 Omgaan met
                                                               agressie
1    Stelt vragen om de herkomst van Is in staat partijen tot elkaar te      Kan anderen zover krijgen dat zij  Signaleert afwijkend gedrag
     een probleem te achterhalen   brengen                   akkoord gaan met eigen       bij anderen
                                           ingebrachte voorstellen
2    Raadpleegt een of meerdere         Weet als afgevaardigde van    Kan argumenten helder uiteen
                                                       Neemt een neutrale houding
     bronnen om de benodigde          een partij de belangen goed te  zetten         aan ten opzichte van
     informatie te verkrijgen          waarborgen                        agressieve mensen
3    Onderscheidt hoofd- en bijzaken      Kan anderen zover krijgen dat
                                     Brengt standpunten in en weet    Behoudt in alle gevallen en
                          zij akkoord gaan met zijn
                                     daarmee anderen enthousiast te   omstandigheden de
                          voorstel       maken                zelfcontrole
4    Weet uit allerlei bronnen en        Is actief op zoek naarOnderbouwt zijn standpunt met    Is in staat via communicatie
     gegevens de essentiële           zogenaamde "win-win situaties''
                                     argumenten in begrijpelijke taal  bij de ander een rustig gedrag
     informatie te filteren                                        te realiseren
5    Kan op kernachtige wijze de    Kan zich inleven in de ander Weet twijfels en vragen bij anderen Negeert strijd, maakt contact
     juiste informatie weergeven                   weg te nemen            en kalmeert de ander
6    Weet de consequenties in beeld Is in staat vanuit verschillende Biedt ruimte voor tegenargumenten Laat de ander uitpraten
     te brengen van zaken en      belangen en benaderingen   en kritische vragen en weet deze
     mogelijke oplossingen       goed te kunnen overleggen met te vertalen naar het eigen
                      partijen           standpunt
7    Kan complexe zaken omzetten in                  Weet de juiste personen mee te   Probeert constructief
     een structurele uiteenzetting                  krijgen in zijn standpunt      gezamenlijk een oplossing te
                                                       vinden
8    Is in staat zichzelf en anderen te                                  Luistert en verplaatst zich in
     bewegen een uiteenzetting te                                     de beleving van de ander
     maken van een probleem
15
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
21 Stressbestendig                  22 Financieel           23 Lerend vermogen 24 Netwerken
                                bewustzijn
1.   Blijft efficiënt en foutloos werken bij een Houdt bij het maken van          Is in staat en bereid vak-  Maakt gebruik van bestaande
    verhoogde werkdruk             afspraken rekening met kosten       gerichte opleidingen te   contacten
                                               volgen.
2.   Blijft kalm en effectief               Weet wat de kosten en baten zijn Heeft oog voor         Aarzelt niet om personen te
                               van een voorstel of een idee   ontwikkelingen op eigen    benaderen voor het
                                               vakgebied           beantwoorden van een
                                                               specifieke vraag
3.   Blijft flexibel                   Zoekt actief naar mogelijkheden  Is in staat nieuwe informatie Onderhoudt actief bestaande
                               om kosten te besparen       in zich op te nemen en deze relaties
                                                effectief toe te passen.
4.   Kan tijdig en goed doordachte besluiten Vergelijkt alternatieve            Weet zich aan te passen    Bezoekt beurzen, congressen
    nemen                  leveranciers op basis van prijs-        aan de bedrijfscultuur    en symposia
                        kwaliteitverhouding
5.   Behoudt overzicht van eigen werk    Maakt strategische keuzes met         Past kennis en ervaringen  Is bereid anderen informatie
                        betrekking tot investeringen          op de juiste wijze toe   te geven
                                                              (tweerichtingsverkeer)
6.   Komt tot stijgende prestaties bij          Gaat in het werk zuinig om met                Weet ingangen voor zichzelf
    (constante) hoge werkdruk              materialen en hulpmiddelen                  te creëren.
7.   Heeft snel zicht op de maatregelen die        Reorganiseert werkzaamheden                  Kent de verhoudingen binnen
    genomen moeten worden om een crisis         om kosten te besparen                     andere organisaties en maakt
    af te wenden                                                    hier gebruik van
8.   Blijft objectief bij persoonlijke aanvallen     Weegt alternatieve oplossingen                Gebruikt eigen netwerk om
    of kritiek                      tegen elkaar af                        invloed uit te oefenen op
                                                              besluitvormingsprocedures
9.   Is gericht op de inhoud en niet op de        Heeft oog voor verbetering van                Bouwt en onderhoudt
    persoon                       efficiency                          relatienetwerken in
                                                              verschillende
                                                              maatschappelijke sferen
10.   Is in staat prioriteiten te stellen         Taxeert de kosten en                     Durft contacten te leggen met
                               opbrengsten alvorens uitgaven                 personen die hiërarchisch
                               te doen.                           hoger in de organisatie zitten16
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
25 Representativiteit                26 Presentatie            27 Pro-activiteit
1.    Kan de organisatie op een correcte         Ziet er netjes en verzorgd uit    Toont initiatief
     manier vertegenwoordigen
2.    Kent de standpunten van een eigen          Brengt een verhaal levendig en    Zoekt meerdere
     organisatie en weet deze uit te dragen       enthousiast             invalshoeken
3.    Is zich bewust van het effect van          Gebruikt een taal die aansluit bij  Denkt mee met anderen en
     zijn/haar eigen handelen              de doelgroep             ontwikkelingen
4.    Kent zijn eigen grenzen en             Kan zich zowel mondeling als     Is oplossingsgericht
     bevoegdheden                    schriftelijk goed uitdrukken
5.    Is zich bewust van de situatie en          Kan argumenten en signalen van    Weet te anticiperen op
     omgeving                      anderen in een context plaatsen   voorkomende situaties
6.    Handelt binnen eigen bevoegdheden          Maakt een onderscheid van      Handelt binnen eigen
                               hoofd- en bijzaken voor anderen   bevoegdheden
7.    Is integer in gedrag en houding           Gebruikt verhelderende        Kent eigen grenzen en
                               voorbeelden/metaforen        bevoegdheden
8.    Ziet er netjes en verzorgd uit           Geeft aan wat vast ligt en wat    Durft voor eigen mening uit
                               nog open staat voor discussie    te komen
9.                              Kan abstracte informatie vertalen  Kan tegen kritiek
                               in concrete informatie
10.                             Kan een verhaal op verschillende   Weet zijn omgeving te
                               doelgroepen overbrengen.       enthousiasmeren en heeft
                                                 realiteitszin.
17
Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004

More Related Content

What's hot

Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
 
Lean is leiderschap sept 2011
Lean is leiderschap sept 2011Lean is leiderschap sept 2011
Lean is leiderschap sept 2011Kienologic
 
Artikel Zuidmagazine
Artikel ZuidmagazineArtikel Zuidmagazine
Artikel Zuidmagazine
Competenter
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
imkopleidingenbv
 
Ascento Talent & Performance Management
Ascento Talent & Performance ManagementAscento Talent & Performance Management
Ascento Talent & Performance Managementstijnmaes
 
Praktisch competentiemanagement def
Praktisch competentiemanagement defPraktisch competentiemanagement def
Praktisch competentiemanagement defHauthem
 
Ink college hs utrecht maart 2011
Ink college hs utrecht maart 2011Ink college hs utrecht maart 2011
Ink college hs utrecht maart 2011
Judith Joe
 
Verbeter Workshops
Verbeter WorkshopsVerbeter Workshops
Verbeter Workshopsepmroelofs
 
Organisatie- & functie-inrichting
Organisatie- & functie-inrichtingOrganisatie- & functie-inrichting
Organisatie- & functie-inrichting
Van den Engel advies
 
HR quick scan
HR quick scanHR quick scan
HR quick scan
karenvdvalk
 
Interim Management
Interim ManagementInterim Management
Interim Managementepmroelofs
 
Algemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m
2Matter
 
Algemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m2Matter
 
Kostbaar misverstand van training naar business improvement
Kostbaar misverstand van training naar business improvementKostbaar misverstand van training naar business improvement
Kostbaar misverstand van training naar business improvement
Jos Arets
 
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012SABAS BV
 
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectBedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectEstella Griffioen
 

What's hot (17)

Bureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht Presentatie
 
Lean is leiderschap sept 2011
Lean is leiderschap sept 2011Lean is leiderschap sept 2011
Lean is leiderschap sept 2011
 
Artikel Zuidmagazine
Artikel ZuidmagazineArtikel Zuidmagazine
Artikel Zuidmagazine
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
 
Opm Quest
Opm QuestOpm Quest
Opm Quest
 
Ascento Talent & Performance Management
Ascento Talent & Performance ManagementAscento Talent & Performance Management
Ascento Talent & Performance Management
 
Praktisch competentiemanagement def
Praktisch competentiemanagement defPraktisch competentiemanagement def
Praktisch competentiemanagement def
 
Ink college hs utrecht maart 2011
Ink college hs utrecht maart 2011Ink college hs utrecht maart 2011
Ink college hs utrecht maart 2011
 
Verbeter Workshops
Verbeter WorkshopsVerbeter Workshops
Verbeter Workshops
 
Organisatie- & functie-inrichting
Organisatie- & functie-inrichtingOrganisatie- & functie-inrichting
Organisatie- & functie-inrichting
 
HR quick scan
HR quick scanHR quick scan
HR quick scan
 
Interim Management
Interim ManagementInterim Management
Interim Management
 
Algemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m
 
Algemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 mAlgemene brochure 2 m
Algemene brochure 2 m
 
Kostbaar misverstand van training naar business improvement
Kostbaar misverstand van training naar business improvementKostbaar misverstand van training naar business improvement
Kostbaar misverstand van training naar business improvement
 
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
Nieuwsbrief Custom Management lente 2012
 
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig trajectBedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
Bedrijfskunde post-hbo 1 jarig traject
 

Viewers also liked

Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
annehallema
 
Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Pop Instructie Algemeen (digicollege)Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Verwater Frank
 
Pop pap eva
Pop pap evaPop pap eva
Pop pap evaevaaa17
 
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
Obama White House
 
Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02
Obama White House
 
упко младши 1година
упко младши 1годинаупко младши 1година
упко младши 1годинаeclass
 
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partiePrésentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
Jean-Paul Chéno
 
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental QualityAugust 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
Obama White House
 
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental Quality
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental QualityAugust 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental Quality
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental QualityObama White House
 
Amistad3
Amistad3Amistad3
Amistad3
nathalyafricano
 
EntrepreneurshipLab.net Tour
EntrepreneurshipLab.net TourEntrepreneurshipLab.net Tour
EntrepreneurshipLab.net Tour
Cory Miller
 
Separate and Unequal
Separate and UnequalSeparate and Unequal
Separate and Unequal
healingcircles
 
CAR Email 6.10.02 (e)
CAR Email 6.10.02 (e)CAR Email 6.10.02 (e)
CAR Email 6.10.02 (e)
Obama White House
 
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
Obama White House
 
CAR Email 6.4.02 (zz)
CAR Email 6.4.02 (zz)CAR Email 6.4.02 (zz)
CAR Email 6.4.02 (zz)
Obama White House
 
RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03
Obama White House
 
Sena
SenaSena
Merry christmas
Merry christmasMerry christmas
Merry christmas
eclass
 
Waste to Energy Articles
Waste to Energy ArticlesWaste to Energy Articles
Waste to Energy Articles
Obama White House
 

Viewers also liked (20)

Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
Sheets Competentiemanagement Haconplus 2010
 
Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Pop Instructie Algemeen (digicollege)Pop Instructie Algemeen (digicollege)
Pop Instructie Algemeen (digicollege)
 
Pop pap eva
Pop pap evaPop pap eva
Pop pap eva
 
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
Agriculture Regulatory Reform Plan August 2011
 
Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02Letter from UtiliTree 8.23.02
Letter from UtiliTree 8.23.02
 
упко младши 1година
упко младши 1годинаупко младши 1година
упко младши 1година
 
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partiePrésentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
Présentation_Turquie_déc. 2010_2°partie
 
Morocco
MoroccoMorocco
Morocco
 
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental QualityAugust 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
August 1985 The Sixteenth Annual Report Of The Council On Envirnomental Quality
 
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental Quality
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental QualityAugust 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental Quality
August 1973 The Third Annual Report Of The Council On Environmental Quality
 
Amistad3
Amistad3Amistad3
Amistad3
 
EntrepreneurshipLab.net Tour
EntrepreneurshipLab.net TourEntrepreneurshipLab.net Tour
EntrepreneurshipLab.net Tour
 
Separate and Unequal
Separate and UnequalSeparate and Unequal
Separate and Unequal
 
CAR Email 6.10.02 (e)
CAR Email 6.10.02 (e)CAR Email 6.10.02 (e)
CAR Email 6.10.02 (e)
 
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
Crew, Foia, Voluntary greenhouse gas reporting draft (part 1) documents 01144...
 
CAR Email 6.4.02 (zz)
CAR Email 6.4.02 (zz)CAR Email 6.4.02 (zz)
CAR Email 6.4.02 (zz)
 
RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03
 
Sena
SenaSena
Sena
 
Merry christmas
Merry christmasMerry christmas
Merry christmas
 
Waste to Energy Articles
Waste to Energy ArticlesWaste to Energy Articles
Waste to Energy Articles
 

Similar to Competenties In Beeld 2004

Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0emaatman
 
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Ido Verhagen
 
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!dennislanda
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy and More Consultancy
 
Kpn Case
Kpn CaseKpn Case
Kpn Case
Henk Roosendaal
 
Algemene presentatie Feedback AvZ
Algemene presentatie Feedback AvZAlgemene presentatie Feedback AvZ
Algemene presentatie Feedback AvZAnnemiekevanZwieten
 
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor!
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor! Feedback en Dennis Landa stellen zich voor!
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor! dennislanda
 
Zelfsturing en talent binnen TriFinance
Zelfsturing en talent binnen TriFinanceZelfsturing en talent binnen TriFinance
Zelfsturing en talent binnen TriFinance
TriFinance
 
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdf
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdfFeedback en jessica stellen zich voor!.pdf
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdfJessRoos
 
Feedback en Jessica stellen zich voor!
Feedback en Jessica stellen zich voor!Feedback en Jessica stellen zich voor!
Feedback en Jessica stellen zich voor!JessRoos
 
Feedback stelt zich voor!
Feedback stelt zich voor!Feedback stelt zich voor!
Feedback stelt zich voor!JessRoos
 
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheidhelgajanssen
 
Presentatie
PresentatiePresentatie
Presentatieppti
 
De toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieanitadeibert
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
Erik Janssen
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalshansstreng
 
Human Mobility Group - The Performance Improvers
Human Mobility Group - The Performance ImproversHuman Mobility Group - The Performance Improvers
Human Mobility Group - The Performance Improvers
We Build Bridges
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0lsguldenmund
 

Similar to Competenties In Beeld 2004 (20)

Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
Flyer verbindend leiderschap versie 2.0
 
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
Adaptability: wendbaarheid als succesfactor in onvoorspelbare tijden
 
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
Feedback En Dennis Landa Stellen Zich Voor!
 
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management
 
Eickmoment brochure
Eickmoment brochureEickmoment brochure
Eickmoment brochure
 
Kpn Case
Kpn CaseKpn Case
Kpn Case
 
Algemene presentatie Feedback AvZ
Algemene presentatie Feedback AvZAlgemene presentatie Feedback AvZ
Algemene presentatie Feedback AvZ
 
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor!
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor! Feedback en Dennis Landa stellen zich voor!
Feedback en Dennis Landa stellen zich voor!
 
Human Synergy Group
Human Synergy GroupHuman Synergy Group
Human Synergy Group
 
Zelfsturing en talent binnen TriFinance
Zelfsturing en talent binnen TriFinanceZelfsturing en talent binnen TriFinance
Zelfsturing en talent binnen TriFinance
 
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdf
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdfFeedback en jessica stellen zich voor!.pdf
Feedback en jessica stellen zich voor!.pdf
 
Feedback en Jessica stellen zich voor!
Feedback en Jessica stellen zich voor!Feedback en Jessica stellen zich voor!
Feedback en Jessica stellen zich voor!
 
Feedback stelt zich voor!
Feedback stelt zich voor!Feedback stelt zich voor!
Feedback stelt zich voor!
 
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
8 Managementvaardigheden Voor Verandergerichtheid
 
Presentatie
PresentatiePresentatie
Presentatie
 
De toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatie
 
Brochure Start Connecting
Brochure Start ConnectingBrochure Start Connecting
Brochure Start Connecting
 
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionalsBrochure Leidinggeven voor ICT professionals
Brochure Leidinggeven voor ICT professionals
 
Human Mobility Group - The Performance Improvers
Human Mobility Group - The Performance ImproversHuman Mobility Group - The Performance Improvers
Human Mobility Group - The Performance Improvers
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer 3.0
 

More from Sietze Jan Kamstra

Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenPresentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenSietze Jan Kamstra
 
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoSietze Jan Kamstra
 
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Sietze Jan Kamstra
 
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Sietze Jan Kamstra
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie Sietze
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Sietze Jan Kamstra
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Sietze Jan Kamstra
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Sietze Jan Kamstra
 

More from Sietze Jan Kamstra (15)

Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
 
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenPresentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
 
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
 
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
 
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
 
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie Sietze
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
 
Gastcollege Chn 28 April 2006
Gastcollege Chn 28 April 2006Gastcollege Chn 28 April 2006
Gastcollege Chn 28 April 2006
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
 

Recently uploaded

NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
BBPMedia1
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
BBPMedia1
 

Recently uploaded (8)

NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
NIMA2024 | Herpositionering Museum Rembrandthuis | Marieke de Klein | Museum ...
 
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | CarharttNIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
NIMA2024 | Als werkkleding trendy wordt… | Marga Stehmann | Carhartt
 
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
NIMA2024 | Duurzame Marketing – Grote stappen maken met een klein team | Jero...
 
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
NIMA2024 | Krijg grip op je bureau – Verrijk je inzichten en rapportages | Ma...
 
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
NIMA2024 | Zo vertienvoudigde Telegraaf Webshop het omzetaandeel uit e-mailma...
 
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
NIMA2024 | Van traditioneel naar digitaal: Wolky’s volgende stap naar relevan...
 
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
NIMA2024 | Dopper geeft inhoud aan duurzame branding met QR-code van GS1 | Br...
 
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
NIMA2024 | Geef je merk een gezicht. Case: de congrescoaches van Jaarbeurs | ...
 

Competenties In Beeld 2004

 • 1. COMPETENTIES IN BEELD HET INVOEREN VAN COMPETENTIEMANAGEMENT BIJ DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN JUNI 2004 WERKGROEP COMPETENTIEMANAGEMENT: Frederiek Dekens Andries de Boer Romkje Wijnja Rene van der Kooy Belinda Hoeksma Sietze Kamstra Competentiemanagement, 29 juni 2004
 • 2. Inleiding Er worden telkens andere eisen aan onze organisatie gesteld, onze organisatie moet daarop kunnen inspelen. De tegenwoordige vraagstukken zijn complex van aard. Dit betekent onder andere dat wij meer moeten samenwerken. Van ons ambtelijk apparaat en van onze ambtenaren mogen wij verwachten dat zij inspelen op veranderingen. Onze organisatie wil zich meer richten op het behalen van doelstellingen, daarvoor kiezen wij het concept van integraal management. Dit vergt een grotere gerichtheid op het halen van doelen en op het volledig daarover informeren. Het maken van afspraken brengt een nieuwe zakelijkheid met zich. Daarnaast verplichten wij ons om integraal te denken en te werken. Een veranderende organisatie van mensen vraagt ook andere competenties van onze medewerkers. Vooral nieuwe of verborgen competenties van onze medewerkers maken verandering mogelijk. Daarvoor willen wij het sturingsinstrument van competentiemanagement ontwikkelen. Wat zijn competenties en wat is competentiemanagement? In het dagelijks spraakgebruik geldt, dat wie iets goed weet of goed kan, competent op dat gebied is. Om goed te kunnen presteren in een bepaalde situatie is een specifieke combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag noodzakelijk. De verschillende combinaties van kennis, vaardigheden en gedrag worden competenties genoemd. Competentiemanagement is het effectief kunnen beheren en sturen van aanwezige kennis, vaardigheden en gedrag en is gericht op het behalen van doelstellingen. Dit betekent het creëren van de juiste match tussen aanwezige en gewenste competenties en het ontwikkelen van competenties die nog niet (voldoende) aanwezig zijn. Met het formuleren van competenties alleen is er nog geen sprake van competentiemanagement. Om te kunnen sturen met competenties is het noodzakelijk dat er een koppeling ontstaat met - aanwezige of nog te ontwikkelen - p&o-instrumenten. Hierbij moet worden gedacht aan de koppeling met werving & selectie, loopbaanbeleid (Persoonlijke Ontwikkelingsplannen), functionerings- en beoordelingsgesprekken en beloningsbeleid. In onderstaand schema wordt duidelijk gemaakt waar de relatie ligt tussen competenties en de overige P&O instrumenten. Het gesprek is een jaarlijks gesprek in de vorm van een POP-gesprek of een beoordelingsgesprek. GEMEENTE ACHTKARSPELEN Visie en en doelen Vastgestelde competenties Belonen Arbeidsmarkt Werving & Inzet en Gesprek Arbeidsmarkt Selectie prestatie Coaching Ontwikkelen/ Opleiden 2 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 3. Doel van competentiemanagement Wat willen we met competentiemanagement bereiken? • Een bewustwordingsproces waarbij gewenste kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers bespreekbaar worden; • een continue persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot organisatiedoelstellingen; • een continue ontwikkeling naar betere prestaties door de organisatie, teams en medewerkers. Een gedegen en doordachte invoering van competentiemanagement leidt tot verhoging van de kwaliteit van de organisatie. Capaciteiten van medewerkers worden effectief en efficiënt ingezet op de doelstellingen van de organisatie. Er kan resultaatgericht worden ingespeeld op de veranderende omgeving. Uitgangspunten Er zijn 7 uitgangspunten geformuleerd die leidend zijn voor het welslagen van competentiemanagement binnen onze organisatie. De directie en de managers committeren zich aan competentiemanagement en dragen dat uit. Er moet voldoende draagvlak voor competentiemanagement binnen de organisatie worden gecreëerd. De directie en managers worden geschoold in competentiemanagement. 5 organisatiecompetenties benoemen die aansluiten op de doelstellingen van de organisatie. Deze competenties gelden voor alle medewerkers. Voor de functiespecifieke competenties wordt een woordenboek ontwikkeld waarbij het totaal aantal competenties hanteerbaar is (totaal 27 competenties). Per functie worden maximaal 10 competenties benoemd. Dit betekent dat iedere medewerker die in een bepaald soort functie (bijvoorbeeld beleidsmedewerker) is benoemd, moet voldoen aan dezelfde competenties, ongeacht de vakinhoudelijke aspecten. De functiespecifieke competenties worden door het management vastgesteld. Competentiemanagement wordt gefaseerd ingevoerd; eerst komen de managementfuncties aan bod. Vervolgens de overige functies. Competentiewoordenboek Er is een woordenboek ontwikkeld waarin 27 competenties zijn gedefinieerd. Dit woordenboek is een handboek voor het management. Zij gebruikt het boek om competenties aan functies te koppelen. Met nadruk moet hierbij wel gesteld worden dat er een nauwe relatie bestaat tussen competentiemanagement en het nieuwe functiewaarderingssysteem. Dit systeem gaat uit van functiefamilies waarbinnen enkele functies worden aangewezen. Aan de functiefamilies en de functies worden competenties toegewezen. Het competentiewoordenboek begint met de definiering van de 5 organisatiebrede competenties. Organisatiebreed betekent dat iedere medewerker die binnen onze organisatie werkzaam is/komt, moet voldoen aan deze competenties. • Verantwoordelijkheid • Resultaatgerichtheid • Klantgerichtheid • Samenwerken • Flexibiliteit Tot slot Competentiemanagement is een instrument dat vrijwel dagelijks door de manager wordt gebruikt. Wellicht wordt bij dit intensieve gebruik na enige tijd geconstateerd dat er competenties missen of dat de aan de functiefamilie toegekende competenties onjuist zijn. Ook vereisten aan de organisatie of de functies kunnen veranderen. Gevolg is dat er aanpassingen plaats moeten vinden. Het mag niet zo zijn dat hetgeen hier voor u ligt niet voor verbetering vatbaar is en dus niet aangepast kan worden. Competentiemanagement binnen een veranderende organisatie moet een dynamisch instrument zijn. 3 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 4. COMPETENTIE WOORDENBOEK 2004 - 2005 WERKGROEP COMPETENTIEMANAGEMENT 29 JUNI 2004 4 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 5. OVERZICHT COMPETENTIES Organisatiebrede competenties 1. Samenwerken 2. Klantgerichtheid 3. Resultaatgerichtheid 4. Verantwoordelijk 5. Flexibiliteit Overige competenties 6. Plannen en Organiseren 7. Delegeren 8. Coachen 9. Visie 10. Organisatiebewust 11. Communiceren 12. Zorgvuldig handelen 13. Creatief handelen 14. Besluiten nemen 15. Initiatieven nemen 16. Problemen oplossen 17. Analyseren 18. Onderhandelen 19. Overtuigen 20. Omgaan met agressie 21. Stress bestendig 22. Financieel bewustzijn 23. Lerend vermogen 24. Netwerken 25. Representativiteit 5 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 6. 26. Presentatie 27. Pro-activiteit 6 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 7. UITWERKING VAN DE COMPETENTIES Organisatiebrede competenties 1. Samenwerken Definitie Zoekt samenwerking met anderen en levert een actieve bijdrage in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen. 2. Klantgerichtheid Definitie Laat zien vanuit het perspectief van de klant/gebruiker te denken en te handelen. Speelt in op wensen en problemen van de klant gebruiker. 3. Resultaatgerichtheid Definitie Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; is daarbij gemotiveerd, gedreven en vasthoudend. 4. Verantwoordelijkheid Definitie Aanvaardt de risico's en neemt de consequenties van gemaakte afspraken. Geeft noch anderen, noch de omstandigheden de schuld wanneer doelen niet worden bereikt. 5. Flexibiliteit Definitie Is in staat en bereid zich aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden. Staat open voor nieuwe ideeën. Overige competenties 6. Plannen en organiseren Definitie Kan op een effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. 7. Delegeren Definitie Deelt de taken en bevoegdheden op een duidelijke manier toe aan de juiste medewerkers; geeft mogelijkheden om de taken uit te voeren. 8. Coachen Definitie Is in staat anderen te helpen hun capaciteiten te vergroten, hun mogelijkheden optimaal te benutten of alternatieven te herkennen 7 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 8. 9. Visie Definitie Is in staat zich een beeld te vormen van de richting waarin de organisatie en/of vakgebied zal gaan ontwikkelen en de doelstellingen te formuleren die worden nagestreefd 10. Organisatiebewust Definitie Herkent en begrijpt hoe een organisatie functioneert. Is goed geïnformeerd over de maatschappelijke en de politieke ontwikkelingen en weet deze kennis effectief te benutten voor het eigen functioneren en de organisatie. Houdt bij acties rekening met de invloed op en de gevolgen voor de eigen organisatie of die van externe relaties. 11. Communiceren Definitie Luistert, laat anderen uitspreken en drukt zich zowel mondeling als schriftelijk zodanig uit dat de boodschap goed overgebracht wordt op de ander. 12. Zorgvuldig handelen Definitie Handelen gericht op het voorkomen van fouten. Het accuraat volgen van procedures en het nakomen van afspraken. 13. Creatief handelen Definitie Met vernieuwend oplossingen komen voor problemen, nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande, improviseren en vernieuwend zijn 14. Besluiten nemen Definitie Beslissingen nemen, wat zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen. 15. Initiatieven nemen Definitie Ziet ontwikkelingen en kansen op maatschappelijke en/of vakinhoudelijke gebied en anticipeert erop. 16. Problemen oplossen Definitie Signaleren van problemen en deze zelfstandig of in samenwerking met anderen oplossen. 17. Analyseren Definitie Signaleren van problemen en vragen; herkennen van belangrijke informatie en structuren; verbanden leggen tussen gegevens, opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar relevante gegevens en achtergronden. 8 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 9. 18. Onderhandelen Definitie Vanuit verschillende standpunten en/of belangen tot een gezamenlijk onderhandelingsresultaat komen. 19. Overtuigen Definitie Presenteert ideeën en plannen zo aan anderen dat zij deze accepteren dan wel hun standpunt wijzigen en hun activiteit daaraan aanpassen. 20. Omgaan met agressie Definitie Weet op een correcte wijze met agressieve mensen om te gaan met het doel om agressie om te buigen in een zakelijk gesprek. 21. Stressbestendig Definitie Blijft goed presteren onder (tijds)druk en beheerst moeilijke situaties ook bij tegenslag, teleurstelling en tegenspel. 22. Financieel bewustzijn Definitie Houdt bewust rekening met zowel de kosten als de baten van activiteiten en beslissingen. 23. Lerend vermogen Definitie Is in staat om continue zichzelf te ontwikkelen. 24. Netwerken Definitie Legt en onderhoud contacten met anderen die nu en in de toekomst nuttig kunnen zijn voor het verkrijgen van informatie of het behalen van doelen en resultaten 25. Representativiteit Definitie Is in staat zich te presenteren en te gedragen op een wijze zoals de organisatie graag gezien wil worden door de buitenwereld. 26. Presentatie Definitie Is in staat om diensten en/of producten op professionele wijze over te brengen aan (een groep van) personen. 27. Pro-activiteit Definitie Is in zijn denken en doen in staat actief bij te dragen zonder dat vooraf gevraagd wordt. 9 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 10. BIJLAGE: GEDRAGSCRITERIA BEHORENDE BIJ COMPETENTIES VAN DE GEMEENTE ACHTKARSPELEN 10 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 11. 1 Samenwerken 2 Klantgerichtheid 3 Resultaatgerichtheid 4 Verantwoordelijk 1 Stuurt/ regisseert medewerker Bekendheid met de in- en Maakt afspraken over de levering van Neemt de aanvaarding van tot samenwerken externe klant producten/diensten risico's van producten/diensten voor zijn/haar rekening 2 Heeft actieve bijdrage Onderhoudt en bouwt uit de Bewaakt de voortgang van gemaakte Staat voor eventuele teambuilding contacten afspraken consequenties van gemaakte afspraken 3 Initieert en onderhoudt Weet voorwaarden te Houdt vast aan afgesproken doelstellingen Kent zijn/haar eigen contacten met andere scheppen binnen de afdeling grenzen/bevoegdheden afdelingen en gemeenten 4 Deelname aan overlegvormen Heeft bereidheid tot inleving Vertaalt doelen in haalbare en realistische Heeft een kritische houding ten in de klant werkzaamheden opzichte van eigen functioneren 5 Stemt werk af met collega's Is servicegericht Komt gemaakte afspraken na Heeft inzicht in gevolgen van eigen handelen 6 Respecteert bijdrage van Vermijdt vakjargon indien Onderneemt actie zodra doelen niet Handelt binnen eigen anderen nodig gehaald dreigen te worden, of in gevaar bevoegdheden komen. 7 Is bereid het werk van anderen Komt gemaakte afspraken Legt periodiek verantwoording af over Onderneemt tijdig actie bij over te nemen met klanten na. gemaakte voortgang en resultaten signaleren van problemen e.d. 8 Is bereid het werk met anderen Heeft inzicht in processen en Toetst regelmatig werkzaamheden aan de Houdt rekening met belangen te delen procedures en communiceert nieuwe voortschrijdende ontwikkelingen van anderen die met klanten 9 Stelt het groepsresultaat boven Is zich bewust van het effect Spreekt anderen aan op (te behalen) Is integer in gedrag en houding het eigen resultaat van zijn/haar eigen houding resultaten ten opzichte van uit te voeren werkzaamheden 10 Heeft actieve houding ten Kan actief met de klant Schept voorwaarden om doelen te behalen Schuift niet zijn/haar werk af opzichte van anderen meedenken naar anderen 11 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 12. 5 Plannen en 6 Delegeren 7Coachen 8 Visie organiseren 1 Stelt duidelijke prioriteiten Kent de kwaliteiten van Geeft nuttige en constructieve feedback Neemt afstand van korte medewerkers termijn-denken en richt zich op de lange termijn 2 Houdt in de gaten of en hoe Geeft taken en bevoegdheden Stimuleert anderen, zodat zij zich(verder) Onderscheidt hoofdzaken van zaken worden uitgevoerd op heldere wijze uit handen kunnen ontwikkelen. bijzaken 3 Zet juiste middelen in om op Durft los te laten Helpt de ander inzicht te krijgen in sterke Heeft inzicht in de koers van de termijn resultaten te behalen en zwakke kanten, interesses en ambities organisatie 4 Zet juiste mensen in om op Spreekt medewerkers aan Heeft oog voor potentiële capaciteiten Heeft inzicht in invloed van termijn resultaten te behalen indien resultaten achterwege van de ander externe factoren blijven 5 Zet tijdpad uit Geeft medewerkers ruimte en Biedt ruimte voor leermogelijkheden Is in staat om toekomstige mogelijkheden om taken uit te ontwikkelingen te vertalen in voeren concrete doelstellingen 6 Is zich bewust van planningen Is laagdrempelig en benaderbaar Vertaalt van anderen organisatie/afdelingsdoelstellin gen in een koers voor de/het eigen afdeling/team 7 Verzamelt de juiste informatie Motiveert de ander optimaal gebruik te Overziet bij het bepalen van de om te kunnen plannen maken van zijn talenten koers de gevolgen voor de andere organisatieonderdelen 8 Is in staat de planning bij te stellen 9 Weet welke kwaliteiten van mensen en middelen nodig en beschikbaar zijn 10 Stemt continue mensen, middelen, werkzaamheden en resultaat op elkaar af 12 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 13. 9 Flexibiliteit 10 Organisatiebewust 11 Communiceren 12 Zorgvuldig handelen 1 Is veranderingsbereid Kent de weg binnen de eigen Luistert Handelt zodanig om fouten te organisatie voorkomen 2 Past zich gemakkelijk aan, aan Heeft inzicht in politieke en Laat anderen uitspreken Handelt volgens vastgelegde veranderende omstandigheden maatschappelijke procedures ontwikkelingen en de invloed daarvan op de organisatie 3 Staat open voor verschillende Houdt bij acties rekening met Kan kernachtig samenvatten Komt afspraken na methoden en wijzen van werken de invloed op andere afdelingen 4 Hanteert verschillende stijlen van Houdt bij acties rekening met Weet duidelijk en helder te Bouwt controle momenten in aanpak om doelen te kunnen invloed op externe relaties formuleren bereiken 5 Weet te manoeuvreren in een Weet welke personen Gebruikt taal die aansluit bij de Onderneemt actie n.a.v. complexe situatie belangrijk zijn voor het creëren doelgroep signalen over ineffectiviteit of van draagvlak kwaliteitsverlies 6 Verandert manier van werken Weet onderscheid te maken Structureert informatie, Bewaakt voortgang indien het gewenste resultaat niet tussen de formele en informele bijvoorbeeld door opbouw en vorm processen/procedures wordt behaald organisatie 7 Heeft snel door dat een Legt en onderhoudt contacten Kan informatie op verschillende Geeft tijdig informatie aan de voorgenomen aanpakstijl niet met andere afdelingen manieren uitleggen/beschrijven ander indien afspraken niet effectief zal zijn nagekomen kunnen worden 8 Ondersteunt initiatieven tot Zorgt er voor dat de doelen van Gebruikt verhelderende Houdt rekening met verandering de eigen afdeling in lijn zijn met voorbeelden of metaforen belangen/prioriteiten van de de organisatiedoelen ander 9 Is in een bijeenkomst in staat van Is in staat het juiste moment te Plaatst het verhaal in een bredere Heeft oog voor detail stijl of aanpak te wijzigen op het kiezen voor context; geeft samenhang aan moment dat zich onverwacht organisatieveranderingen kritiek, weerstand etc. voordoet 10 Staat open voor signalen van Overziet de belangen, Kan abstracte/vaktechnische Werkt accuraat anderen prioriteiten en doelen van informatie vertalen in concrete verschillende groepen informatie 13 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 14. 13 Creatief Handelen 14 Besluiten nemen 15 Initiatieven nemen 16 Problemen oplossen 1 Komt met een andere zienswijze Ziet de consequenties en/of Is in korte tijd in staat kansen te Kunnen denken in concrete belangen van een besluit voor zien en daarop te anticiperen oplossingsmogelijkheden en - zichzelf en/of anderen scenario's 2 Kan losdenken van de vaste Durft knopen door te hakken, Weet zichzelf en anderen te In korte tijd een probleem structuren en denkwijzen ook als er grote gevolgen en bewegen tot het ontplooien van doorzien en een oplossing risico's aanzitten nieuwe activiteiten hebben 3 Komt met alternatieve Is bereid zijn besluit aan te Komt uit zichzelf met voorstellen Zijn werk dusdanig kunnen mogelijkheden om een probleem passen, c.q. terug te draaien op ter verbetering van het eigen werk inrichten dat mogelijke op te lossen basis van nieuwe informatie problemen makkelijk opgelost kunnen worden 4 Benaderen van zaken vanuit een Weet de juiste informatie te Onderneemt actie op zaken in de Denkt zelfstandig en nieuwe of onverwachte bemachtigen en is in staat op directe werkomgeving die anders oplossingsgericht invalshoeken basis daarvan een besluit te en/of beter kunnen nemen. 5 Ziet mogelijkheden die anderen Houdt ontwikkelingen en signalen Zichzelf en anderen kunnen niet zien vanuit en buiten de werkomgeving bewegen een probleem op te in de gaten en vindt hier kansen en lossen mogelijkheden 6 Experimenteert met nieuwe methoden 7 Integreert de eigen creativiteit met die van anderen om tot vernieuwde resultaten te komen 14 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 15. 17 Analyseren 18 Onderhandelen 19 Overtuigen 20 Omgaan met agressie 1 Stelt vragen om de herkomst van Is in staat partijen tot elkaar te Kan anderen zover krijgen dat zij Signaleert afwijkend gedrag een probleem te achterhalen brengen akkoord gaan met eigen bij anderen ingebrachte voorstellen 2 Raadpleegt een of meerdere Weet als afgevaardigde van Kan argumenten helder uiteen Neemt een neutrale houding bronnen om de benodigde een partij de belangen goed te zetten aan ten opzichte van informatie te verkrijgen waarborgen agressieve mensen 3 Onderscheidt hoofd- en bijzaken Kan anderen zover krijgen dat Brengt standpunten in en weet Behoudt in alle gevallen en zij akkoord gaan met zijn daarmee anderen enthousiast te omstandigheden de voorstel maken zelfcontrole 4 Weet uit allerlei bronnen en Is actief op zoek naarOnderbouwt zijn standpunt met Is in staat via communicatie gegevens de essentiële zogenaamde "win-win situaties'' argumenten in begrijpelijke taal bij de ander een rustig gedrag informatie te filteren te realiseren 5 Kan op kernachtige wijze de Kan zich inleven in de ander Weet twijfels en vragen bij anderen Negeert strijd, maakt contact juiste informatie weergeven weg te nemen en kalmeert de ander 6 Weet de consequenties in beeld Is in staat vanuit verschillende Biedt ruimte voor tegenargumenten Laat de ander uitpraten te brengen van zaken en belangen en benaderingen en kritische vragen en weet deze mogelijke oplossingen goed te kunnen overleggen met te vertalen naar het eigen partijen standpunt 7 Kan complexe zaken omzetten in Weet de juiste personen mee te Probeert constructief een structurele uiteenzetting krijgen in zijn standpunt gezamenlijk een oplossing te vinden 8 Is in staat zichzelf en anderen te Luistert en verplaatst zich in bewegen een uiteenzetting te de beleving van de ander maken van een probleem 15 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 16. 21 Stressbestendig 22 Financieel 23 Lerend vermogen 24 Netwerken bewustzijn 1. Blijft efficiënt en foutloos werken bij een Houdt bij het maken van Is in staat en bereid vak- Maakt gebruik van bestaande verhoogde werkdruk afspraken rekening met kosten gerichte opleidingen te contacten volgen. 2. Blijft kalm en effectief Weet wat de kosten en baten zijn Heeft oog voor Aarzelt niet om personen te van een voorstel of een idee ontwikkelingen op eigen benaderen voor het vakgebied beantwoorden van een specifieke vraag 3. Blijft flexibel Zoekt actief naar mogelijkheden Is in staat nieuwe informatie Onderhoudt actief bestaande om kosten te besparen in zich op te nemen en deze relaties effectief toe te passen. 4. Kan tijdig en goed doordachte besluiten Vergelijkt alternatieve Weet zich aan te passen Bezoekt beurzen, congressen nemen leveranciers op basis van prijs- aan de bedrijfscultuur en symposia kwaliteitverhouding 5. Behoudt overzicht van eigen werk Maakt strategische keuzes met Past kennis en ervaringen Is bereid anderen informatie betrekking tot investeringen op de juiste wijze toe te geven (tweerichtingsverkeer) 6. Komt tot stijgende prestaties bij Gaat in het werk zuinig om met Weet ingangen voor zichzelf (constante) hoge werkdruk materialen en hulpmiddelen te creëren. 7. Heeft snel zicht op de maatregelen die Reorganiseert werkzaamheden Kent de verhoudingen binnen genomen moeten worden om een crisis om kosten te besparen andere organisaties en maakt af te wenden hier gebruik van 8. Blijft objectief bij persoonlijke aanvallen Weegt alternatieve oplossingen Gebruikt eigen netwerk om of kritiek tegen elkaar af invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocedures 9. Is gericht op de inhoud en niet op de Heeft oog voor verbetering van Bouwt en onderhoudt persoon efficiency relatienetwerken in verschillende maatschappelijke sferen 10. Is in staat prioriteiten te stellen Taxeert de kosten en Durft contacten te leggen met opbrengsten alvorens uitgaven personen die hiërarchisch te doen. hoger in de organisatie zitten 16 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004
 • 17. 25 Representativiteit 26 Presentatie 27 Pro-activiteit 1. Kan de organisatie op een correcte Ziet er netjes en verzorgd uit Toont initiatief manier vertegenwoordigen 2. Kent de standpunten van een eigen Brengt een verhaal levendig en Zoekt meerdere organisatie en weet deze uit te dragen enthousiast invalshoeken 3. Is zich bewust van het effect van Gebruikt een taal die aansluit bij Denkt mee met anderen en zijn/haar eigen handelen de doelgroep ontwikkelingen 4. Kent zijn eigen grenzen en Kan zich zowel mondeling als Is oplossingsgericht bevoegdheden schriftelijk goed uitdrukken 5. Is zich bewust van de situatie en Kan argumenten en signalen van Weet te anticiperen op omgeving anderen in een context plaatsen voorkomende situaties 6. Handelt binnen eigen bevoegdheden Maakt een onderscheid van Handelt binnen eigen hoofd- en bijzaken voor anderen bevoegdheden 7. Is integer in gedrag en houding Gebruikt verhelderende Kent eigen grenzen en voorbeelden/metaforen bevoegdheden 8. Ziet er netjes en verzorgd uit Geeft aan wat vast ligt en wat Durft voor eigen mening uit nog open staat voor discussie te komen 9. Kan abstracte informatie vertalen Kan tegen kritiek in concrete informatie 10. Kan een verhaal op verschillende Weet zijn omgeving te doelgroepen overbrengen. enthousiasmeren en heeft realiteitszin. 17 Competentiemanagement gemeente Achtkarspelen, 29 juni 2004