SlideShare a Scribd company logo
Aangenaam kennis te maken!
Jaarbericht 2008 / 2009           sollicitatie
Commissie NVP Sollicitatiecode
en Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
                      CODE
Jaarbericht 2008 / 2009 | 3
Inhoudsopgave
Voorwoord                p 04

Na werven komt selecteren        p 06

Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode  p 09

Workshop NVP Sollicitatiecode      p 13

Bijlage                 p 17
4 | Voorwoord NVP Sollicitatiecode
    Voorwoord
    De jaren 2008 en 2009 kenmerkten zich door een aantal opvallende ontwikkelingen. Allereerst
    een toename van de werkloosheid, mede als gevolg van de recessie eind 2008. Ten opzichte van
    2007, een jaar dat zich kenmerkte door meer vacatures dan kandidaten, heeft de arbeidsmarkt
    in de afgelopen twee jaar meer werkzoekenden tot zich genomen.
                   T
                              egelijkertijd blijft de grote schaarste aan (jong) talent zich ontwikkelen.
                              Verder valt op dat externe bureaus hun positie als wervingskanaal
                              versterken. En dat de groep ZZP-ers aanzienlijk is gegroeid.

                              De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging, wordt flexibeler. En ook
                              de komende tijd zal er behoefte blijven aan het vinden van geschikte
                              kandidaten. Of kandidaten die geschikt te maken zijn. Employability
                              staat hoog op de politieke agenda! Hiermee is het belang van een
                              goede werving en selectie voor arbeidsorganisaties een gegeven. Het
                    nut en, naar mijn mening, ook de noodzaak van de NVP Sollicitatiecode staat daarmee
                    vast: een code met basisregels die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen,
                    en daarmee een norm biedt voor transparante en eerlijke werving en selectie.

                    In de afgelopen jaren is deze gedragscode regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo is
                    in 2008 een aantal workshops gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode.
                    En ook voor het komende jaar staat een toegenomen aantal workshops op de agenda,
                    waarvan onlangs de eerste met enthousiasme is ontvangen door leden van de NVP.
Jaarbericht 2008 / 2009 | 5
                   In 2009 is veel tijd en energie door de   De hernieuwde Code is op 7 oktober 2009 gepresenteerd en in
De actualisering was         Commissie besteed aan het actuali-     de publiciteit gebracht. De Code staat weer volop in de belang-
                   seren van de Code. Deze actualisering    stelling en dat is een goede zaak.
noodzakelijk als           was noodzakelijk als gevolg van de
                   snelle ontwikkelingen rondom internet,   Als we de werkzaamheden van de Klachteninstantie NVP
gevolg van de snelle         de voortgaande digitalisering, en ook    Sollicitatiecode over de afgelopen periode nader bezien, valt op
                   vanwege het - in toenemende mate - via   - hoewel het aantal vragen in 2009 is toegenomen ten opzichte
ontwikkelingen            externe bureaus werven en selecteren van  van 2008 - dat er uiteindelijk minder daadwerkelijke klachten zijn
                   kandidaten.                 geuit. Een gedetailleerder verslag van onze Klachteninstantie vindt
rondom internet.           Een belangrijke wijziging in de vernieuw-  u in dit jaarbericht. De cijfers spreken voor zich.
                   de NVP Sollicitatiecode is onder meer dan
                   ook dat deze uitdrukkelijk van toepassing  In 2009 heeft Marcus Draaisma zijn voorzitterschap helaas neerge-
     is verklaard op externe bemiddelingsbureaus. Ook is het gebruik     legd. Graag wil ik hem nogmaals langs deze weg hartelijk danken
     van gevonden informatie over sollicitanten op internet scherper     voor al zijn werkzaamheden voor de NVP en de Commissie NVP
     geregeld. Het besef dat digitale informatie niet altijd betrouwbaar   Sollicitatiecode in het bijzonder. De continuïteit van de Commissie
     is, blijkt essentieel. En daarmee ook een zorgvuldige communica-    en zijn aanstekelijk enthousiasme blijven gelukkig behouden, nu
     tie tussen sollicitanten en de arbeidsorganisatie daarover in geval   hij als commissielid aanblijft. Met daarnaast de steun van het
     van werving en selectie. Tot slot is in de Code duidelijker aandacht  Bestuur van de NVP en alle leden van de Commissie NVP
     gegeven aan de bewaartermijnen van gegevens, en is de opge-       Sollicitatiecode, is het onder de aandacht brengen van de meer
     nomen bepaling over een eventueel voorkeursbeleid verduidelijkt.    dan 30 jaar bestaande Code ook voor de toekomst gewaarborgd.
     De Commissie NVP Sollicitatiecode meent daarmee de transparan-
     te en eerlijke norm voor werving en selectie nog beter te hebben                          Debby Wentink-Kolk,
     verankerd.                                            Voorzitter Commissie NVP Sollicitatiecode
6 | Na werven komt selecteren NVP Sollicitatiecode
    Na werven komt selecteren
    De laatste tijd viel er weinig te werven. Werving en selectie als ondernemingsactiviteit is het
    afgelopen anderhalf jaar dan ook weinig profijtelijk geweest. Goede bureaus, die werk van
    werving en selectie maken, en betrokken zijn bij hogere functies, konden gelukkig het hoofd
    boven water houden. Mede dankzij opdrachtgevers in de non-profitsector.
                        E
                                     n als er dan geworven moet worden, dan dienen zich wel 300 kandi-
                                     daten op een functie. Waarmee de focus niet zozeer op werving, maar
                                     met name op selectie ligt. In een krappe arbeidsmarkt is dit vanwege
                                     de vele goede en gekwalificeerde kandidaten, een tijdrovende klus.
                                     En dan is de hulp van internet efficiënt. Via allerlei zoekmachines is
                                     informatie over kandidaten te vinden. Dus waarom niet? Het is onzin-
                                     nig om gebruik van internet te verbieden, of te beperken voor het
                                     snuffelen naar informatie over kandidaten. Maar we moeten hier wel
                                     eerlijk mee omgaan…

                           In de nieuwe NVP Sollicitatiecode van 2009 is hierom een belangrijke handleiding gegeven
                           voor fair play van de selectie met behulp van internet. En is deze van toepassing geworden
                           voor werving- en selectiebureaus. Art. 5.1 van de Sollicitatiecode bepaalt in de laatste zin:
                           ‘De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien re-
                           levant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron
                           en b) met de sollicitant worden besproken.’ De NVP, daarin gesteund door de Stichting
                           van de Arbeid, vindt het belangrijk dat de recruiter die selecteert met behulp van internet,
Jaarbericht 2008 / 2009 | 7
                     gevonden informatie die hij of zij  recruiter geen Ali of Mohammed in dienst wil nemen, dan verzint
Er is niets op tegen als         van belang acht, met de kandidaat   hij gewoon dat deze onvoldoende gekwalificeerd is. Een eerste
                     bespreekt. Zo krijgt de kandidaat   selectie op anonieme basis helpt daar niet tegen. Een gang van
van twee gekwalificeerde         de kans misverstanden recht te    zaken die ik ten zeerste betreur. Ik ga ervan uit dat werving- en
                     zetten. Bijvoorbeeld wanneer     selectiebureaus er mede voor zorgen dat de Nederlanders met een
kandidaten de mooiste,          kandidaten een profiel hebben ge-   Arabische naam gelijkwaardig worden behandeld. Dus zoals ook
                     kregen op internet door toedoen    een Henk of Ingrid behandeld zouden worden. Een werkwijze die
de best geklede of de          van hun vijand of een sarcastische  je zelfs duurzaam zou kunnen noemen. Duurzaam (het nieuwe
                     grapjas. Dit komt voor. Veel men-   reclamewoord) voor de samenhang in de maatschappij en contrair
lekkerst ruikende wordt         sen zijn zich onvoldoende bewust   aan polarisatie.
                     van de reikwijdte van internet,
geselecteerd.              wanneer zij via het web informatie  Tenslotte wil ik een misverstand wegwerken. Ik heb een HR
                     over zichzelf prijsgeven.       functionaris wel eens horen beweren dat je niet op uiterlijk mag
                                        selecteren. Dat lijkt mij onjuist en ook ongewenst. Er is niets op
     Nog altijd actueel is het verschijnsel discriminatie. Bij selectie  tegen als van twee gekwalificeerde kandidaten de mooiste, de
     mag de werkgever onder meer niet discrimineren op grond van     best geklede of de lekkerst ruikende wordt geselecteerd.
     geslacht, ras, politieke gezindheid, leeftijd, levensovertuiging,
     nationaliteit, seksuele gerichtheid en godsdienst. Over het alge-                          Marcus Draaisma,
     meen houdt men zich daar wel aan. En als een werkgever of een                     Lid Commissie NVP Sollicitatiecode
Jaarbericht 2008 / 2009 | 9
Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
Met spanning hebben wij het afgelopen jaar vanuit de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode de
gevolgen van de recessie voor de sollicitanten gevolgd. Wat zou er overblijven van alle strategieën
over goed en aantrekkelijk werkgeverschap nu de arbeidsmarkt weer in het nadeel van sollicitanten
zou veranderen?
H
            et is goed om terugblikkend te mogen     of conflictsituaties uit veel vragen en klachten. Het omgaan met
            concluderen dat de normen en waarden     nieuwe media is vaak nog onwennig, en regelgeving hierbij nog
            zoals in de NVP Sollicitatiecode beschre-   onduidelijk of in ontwikkeling. In die zin is de Klachteninstantie
            ven, lijken te beklijven. Zowel het aantal  NVP Sollicitatiecode verheugd over het feit dat de NVP Sollicitatie-
            daadwerkelijk ingediende klachten als het   code in 2009 opnieuw is geactualiseerd. En dat de NVP work-
            aantal schriftelijke vragen gesteld bij het  shops over de NVP Sollicitatiecode organiseert. Inmiddels heeft
            secretariaat van de Klachteninstantie NVP   ook de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode in deze workshops
            Sollicitatiecode, is teruggelopen.      haar rol. Immers het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’,
                                   blijft. Zeker daar waar het de menselijke maat betreft.
Wel maakt de aard en de diversiteit van klachten nog steeds dui-
delijk dat het continu vernieuwen en onder de aandacht houden                              Arthur Faessen,
van de NVP Sollicitatiecode belangrijk is. Ook blijken onbegrip             Voorzitter Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
10 | Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
               Vragen/klachten over sollicitaties in 2008                                        Van de 78 vragen hebben 10 geleid tot
                                                                            het indienen van een klacht bij de Klach-
               In 2008 zijn er in totaal 78 schriftelijke vragen geregistreerd en                            teninstantie NVP Sollicitatiecode. Van
               beantwoord door het secretariaat van de Klachteninstantie NVP                               deze 10 klachten zijn er 6 gegrond en 4
               Sollicitatiecode.                                                     ongegrond verklaard door de Klachten-
                                                                            instantie NVP Sollicitatiecode. Bij 2 inge-
               De in 2008 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende                                diende klachten was er een combinatie
               thema’s:                                                         van gegrond en ongegrond.

               -  Reiskostenvergoeding                                                 De klachten hadden betrekking op de
               -  Richtlijnen verklaring V.O.G.                                             volgende onderwerpen:
               -  Referenties opvragen zonder toestemming van de sollicitant                              - De sollicitant heeft geen gemotiveerde
               -  Bewaartermijn personeelsdossiers                                            afwijzing ontvangen.
               -  Vernietigen gegevens van de sollicitant                                        - Geen eerlijke kans van de sollicitant in
               -  Sollicitant heeft geen gemotiveerde afwijzing ontvangen                                 de sollicitatieprocedure.
               -  Sollicitant heeft geen afwijzing ontvangen
               -  Het vermoeden van leeftijdsdiscriminatie                                       De arbeidsorganisaties waar een klacht
               -  Online sollicitatieformulier met verplichte velden                                  tegen werd ingediend kwamen uit de
               -  Geen bevestiging ontvangen van de sollicitatie                                    onderwijs-, gezondheids-, overheids-,
               -  Speeddaten                                                      bedrijfs-, bank- en uitzendsector.
               -  Hoe een klacht in te dienen bij de Klachteninstantie
                 NVP Sollicitatiecode                                                 Door 7 arbeidsorganisaties werd positief
               -  Anoniem solliciteren                                                 gereageerd op de uitspraak van de
               -  Het vragen naar de salarisstrook                                           Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode.
               -  Assessment                                                      Deze organisaties hebben toegezegd
               -  Vragen over de gezondheid van de sollicitant                                     in haar werving- en selectieprocedures
               -  Ziek bij indiensttreding                                               voortaan de NVP Sollicitatiecode te
               -  Wat zijn de richtlijnen bij interne sollicitaties                                   hanteren.


               Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2008


                          19                                             20
            20


                                             10
            10      8                7                   7         7


             0
                 P&O-Adviseur                         Gezondheidszorg                                  Uitzend-/ werving-
                                  en selectiebureaus


                                            Bedrijfssector                                                     Overheidssector                                                              Onderwijssector                                                                       Anoniem
Jaarbericht 2008 / 2009 | 11

                                                                                             Case 1

                                                                                             Uit de culturele sector is de volgende

                                                                                             klacht in behandeling genomen door

   Vragen/klachten over sollicitaties in 2009                                                Van de 92 vragen hebben 5 geleid     de Klachteninstantie NVP Sollicitatie-
                                                                        tot het indienen van een klacht bij
                                                                                             code:
   In 2009 zijn er in totaal 92 schriftelijke vragen geregistreerd                                      de Klachteninstantie NVP Sollicitatie-
   en beantwoord door het secretariaat Klachteninstantie NVP                                         code. Van deze 5 klachten zijn er 4
   Sollicitatiecode.                                                             gegrond en 1 ongegrond verklaard
                                                                        door de Klachteninstantie NVP       Achtergrond klacht
   De in 2009 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende                                        Sollicitatiecode.             In de vacaturetekst werd de sluitingsdatum
   thema’s:
                                                                        De klachten hadden betrekking op     vermeld. Arbeidsorganisatie laat sollicitant
   - Bewaartermijnen gegevens sollicitanten                                                 de volgende onderwerpen:
                                                                                             weten dat men de sluitingsdatum van de
   - Referenties inwinnen bij derden zonder toestemming van de                                        - De arbeidsorganisatie heeft de
    sollicitant                                                                sollicitant geen afwijzing toe-     openstaande vacature, in verband met de
   - Geen gemotiveerde afwijzing                                                        gezonden.
   - Wet- en regelgeving identiteitskaart/paspoort                                              - De sollicitant heeft geen gemoti-    vele reacties, heeft vervroegd.
   - Referenties zijn negatief uitgevallen voor de sollicitant                                         veerde afwijzing ontvangen.
   - Vergoeding gemaakte reiskosten                                                     - Geen eerlijke kans van de sollicitant
   - Informatie V.O.G.                                                             in de sollicitatieprocedure.      Uitspraak
   - Afwijzing ontvangen voor de sluitingsdatum                                               - Een afwijking in de sollicitatie-
                                                                                             Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
   - Het stellen van vragen over de gezondheid van de sollicitant                                       procedure.
   - De voorkeur van de werkgever (allochtoon, niet-rokende)                                                              Wijzigingen van de sluitingsdatum, zonder
   - Discriminatie (geloof)                                                         De arbeidsorganisaties waar een
   - Wat is de duur werving- en selectieperiode                                               klacht tegen werd ingediend, kwa-     dit expliciet aan te geven, is in strijd met
   - Foutief functieprofiel                                                         men uit de onderwijs-, culturele-,    de gedragsregels genoemd in artikel 4.1.
   - Is Googelen/Hyves/Facebook toegestaan in de selectieprocedure                                      bedrijfs- en gezondheidssector.
   - Het hanteren van testformulieren/kennistest gebruiken in                                                             van de NVP Sollicitatiecode: “De arbeids-
    sollicitatieproces                                                           Door 5 arbeidsorganisaties werd
                                                                                             organisatie bericht de sollicitant zo spoe-
   - Het gebruik van een leugendetector                                                   positief gereageerd op de uitspraak
                                                                        van de Klachteninstantie NVP Sol-     dig mogelijk (binnen enkele weken) na de
                                                                        licitatiecode. Deze organisaties heb-
    Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2009                                    ben toegezegd in haar werving- en     sluitingsdatum: of hij wordt afgewezen,

30                                                                  28    selectieprocedures voortaan de NVP    of hij wordt uitgenodigd, of zijn sollicitatie
                                                                        Sollicitatiecode te hanteren.
                                                                                             wordt aangehouden (onder vermelding
20                                                                       N.B. In 2008 en 2009 zijn de
                     16                                                                       van de termijn waarbinnen nader bericht
                                15                                       binnenkomende telefoongesprekken
                                                                        niet geregistreerd. Het advies wordt   volgt). Indien de sollicitant voor een
              9                            9
10                                                  7                    gegeven om de vraagstelling/klacht
      6                                                                                      bezoek wordt uitgenodigd of indien zijn
                                                                        per e-mail aan het secretariaat
                                                             2
                                                                        van de Klachteninstantie         sollicitatieprocedure, met inbegrip van de
 0                                                                       NVP Sollicitatiecode te zenden.
    P&O-Adviseur


           Gezondheidszorg


                    Uitzend-/ werving-
                    en selectiebureaus

                               Bedrijfssector


                                       Overheidssector


                                                Onderwijssector


                                                         Onderzoekbureaus


                                                                   Anoniem
                                                                                             verwachte duur daarvan”.

                                                                                             De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

                                                                                             heeft de klacht gegrond verklaard.
Jaarbericht 2008 / 2009 | 13
Workshop NVP Sollicitatiecode
De door de Commissie NVP Sollicitatiecode ontwikkelde ‘Workshop NVP Sollicitatiecode’,
is een twee uur durende intensieve workshop die de deelnemers een actueel beeld geeft
van de inhoud van de NVP Sollicitatiecode.
W
             aar moeten werkgever én werknemer rekening mee houden bij werving en selectie? Wat zijn de
             veranderingen in deze Code? Hoe houdt u rekening met uw eigen werving- en selectieprocedure
             én deze Code? Waaraan moet uw werving- en selectieprocedure voldoen? Aan de hand van actuele
             casuïstiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van deze Code.

             De workshop NVP Sollicitatiecode wordt gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode
             en georganiseerd voor zowel NVP-leden als niet-leden. Daarnaast wordt de workshop in-company
             aangeboden. De workshop is in 2008 een aantal keer gegeven, naar aanleiding van de in 2007
             vernieuwde Sollicitatiecode.
14 | Workshop NVP Sollicitatiecode
    Evaluatie workshops
    De eerste workshop was een in-company workshop voor een     Een volgende workshop in de Soester Duinen betrof een hele po-
    grote beursgenoteerde onderneming te Amsterdam. Er waren 32   sitieve en leergierige groep, waarbij 75% van de deelnemers aan-
    deelnemers.                           gaf dat er meer dan voldoende, tot zelfs helemaal (42%) voldaan
                                    was aan de verwachting die men vooraf van de workshop had.
    De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat de workshop aan
    de verwachting voldeed, 13% van de deelnemers beoordeelde de   Daarnaast gaf 92% van de deelnemers aan dat de algemene
    workshop als goed. Ook over de presentatie tijdens de workshop  indruk die men van van de workshop heeft, goed was. 8% van de
    was men grotendeels positief.                  deelnemers beoordeelde de workshop zelfs als uitstekend. Ook de
                                    presentatie tijdens de workshop werd door een deel als uitstekend
    Het vooraf formuleren van leerdoelen werkt goed en zorgt voor  ervaren. 83% beoordeelde de presentatie als goed.
    een leerzame en leuke interactie met alle deelnemers. Op deze
    wijze kan ook ruimte worden gemaakt voor een meer op maat    Op basis hiervan is besloten de workshops ook voor de toekomst
    gemaakt programma, indien daaraan behoefte is.          te blijven aanbieden en in toenemende intensiteit.
Jaarbericht 2008 / 2009 | 15

                               Case 2

                               Uit de transport-, opslag- en vervoers-

                               branche is onderstaande klacht in behan-

                               deling genomen door de Klachteninstan-

                               tie NVP Sollicitatiecode:                               Achtergrond klacht

                               Er is gesolliciteerd naar een functie bij een

                               vliegtuigmaatschappij. De sollicitatieproce-

                               dure is op de volgende punten niet correct

                               verlopen: de afwijzing van de sollicitatie was

                               niet voldoende onderbouwd, het gehanteerde

                               beleid “eenmaal afgewezen is altijd afgewe-

                               zen”, en het feit dat de sollicitant geen bericht

                               heeft ontvangen van wat er met zijn/haar

                               persoonlijke gegevens is gebeurd.                               Uitspraak

                               Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

                               Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie, in
Workshops 2010
                               enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit
Vanwege het feit dat de Commissie NVP Sollicitatiecode
                               dat een sollicitant niet in aanmerking komt
veel tijd en energie gestoken heeft in het vernieuwen van
                               voor de vervulling van de vacature, ontvangt
de Sollicitatiecode, is besloten om na de vernieuwde NVP   deze binnen twee weken na dit besluit
Sollicitatiecode van 2009 ten minste 4 workshops in 2010 te  schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed
organiseren, waarvan de eerste bij het ter perse gaan van   mogelijk gemotiveerd. De afwijzing geschiedt

dit jaarbericht alweer met groot succes zijn gegeven.     schriftelijk (per brief of e-mailbericht)”.

                               De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is

                               van oordeel dat de afwijzing zorgvuldig tot

                               stand is gekomen en onderbouwd aan de sol-

                               licitant is meegedeeld. De klacht is op dit punt

                               derhalve ongegrond.
Jaarbericht 2008 / 2009 | 17

                                               Case 3

                                               Uit de lokale overheid is onderstaande

                                               klacht in behandeling genomen door

                                               de Klachteninstantie NVP Sollicitatie-

                                               code:                                               Achtergrond klacht

                                               Intern gesolliciteerd. Sollicitant is niet

                                               tevreden over de gevolgde sollicitatiepro-

                                               cedure.

BIJLAGE
                                               Uitspraak

                                               Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

                                               De arbeidsorganisatie heeft zich niet

                                               gehouden aan artikel 1.2. van de NVP

                                               Sollicitatiecode: “Het is van belang dat de
Commissie NVP Sollicitatiecode                                sollicitant duidelijkheid heeft over de te
Taken van de Commissie                                    volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent

1. Beheren en actueel houden van de NVP Sollicitatiecode.                   dat indien de arbeidsorganisatie afwijkt
2. Kansen signaleren voor, en onder de aandacht brengen van de NVP Sollicitatiecode.
                                               van de eenmaal gekozen procedure, zij dit
3. Aanspreekpunt zijn voor het NVP-bureau voor acties in de media of telefonische
  vragen.                                          aan de sollicitant meedeelt en toelicht. De
4. Onderhouden van contacten met instanties die op het terrein van werving en
  selectie actief zijn.                                   sollicitant kan, indien daartoe aanleiding
5. Namens de NVP adviseren en standpunten innemen over ontwikkelingen op het         bestaat, om een afwijking van de proce-
  terrein van werving en selectie in relatie tot de NVP Sollicitatiecode of op het terrein
  van normen, waarden of gedrag op de arbeidsmarkt.                     dure verzoeken”.

                                               De arbeidsorganisatie heeft geen duide-

                                               lijke procedure gehanteerd, de procedure

                                               tussentijds gewijzigd en de sollicitant

                                               hiervan niet in kennis gesteld.

                                               De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

                                               heeft de klacht gegrond verklaard.
18 | Bijlage NVP Sollicitatiecode
                                   Klachteninstantie
    Samenstelling Commissie per 1 januari 2010
                                   NVP Sollicitatiecode
    Voorzitter
    Debby Wentink-Kolk, advocaat                 Taken van de Klachteninstantie
    AWVN-advocaten (VNO-NCW)
                                   1. Het behandelen en afhandelen van schriftelijke klachten
    Leden                              door middel van een uitspraak
    Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply  2. Het behandelen van telefonische klachten
                                   3. Het geven van informatie aan werkgevers en werknemers
    Marcus Draaisma, advocaat Palthe Oberman Advocaten,
    specialisten in arbeidsrecht                 Samenstelling Klachteninstantie

    Rini de Groot, directeur/consultant DGA Personeelsadvies   Voorzitter
                                   Arthur Faessen, hoofd P&O Novadic & Kentron
    Ron Jansen, interim recruiter/HRM
                                   Leden
    Wim Nierman, directeur Teamforce               Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply

    Rik Ringers, teamleider P&O Veiligheidsregio Zeeland     Sietze Kamstra, adviseur Personeel en Organisatie Gemeente
                                   Borger-Odoorn
    Kees Warmerdam, directeur/senior adviseur Malsen Advies,
    Talent & Organisatieontwikkeling               Marianne van der Meulen, directeur M.T. van der Meulen
                                   Consultancy
    Secretariële ondersteuning
    Ank Beringen-van Oorschot,                  Secretariële ondersteuning
    medewerkster NVP-bureau                    Ank Beringen-van Oorschot, medewerkster NVP-bureau
Jaarbericht 2008 / 2009 | 19

Case 4

Uit de uitzendbranche is onderstaande       Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie,

klacht in behandeling genomen door de       in enige fase van de sollicitatieprocedure,

                          besluit dat een sollicitant niet in aanmerking
Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode:
                          komt voor de vervulling van de vacature,

                          ontvangt deze binnen twee weken na dit
Achtergrond klacht
                          besluit schriftelijk bericht. De afwijzing
Open sollicitatie bij een uitzendorganisatie.
                          wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. De
Sollicitant heeft schriftelijke verzoeken aan
                          afwijzing geschiedt schriftelijk (per brief of
uitzendorganisatie gedaan over de stand van
                          e-mailbericht)”.
zaken van de sollicitatie. Sollicitant heeft ge-
                          De arbeidsorganisatie heeft op het verzoek
vraagd om een bevestiging van de sollicitatie
                          van de sollicitant niet gereageerd.
en het verzoek om persoonlijke gegevens te
                          Artikel 6.1.: “Voor zover van toepassing
vernietigen. De uitzendorganisatie heeft niet
                          worden (schriftelijke) gegevens afkom-
gereageerd.
                          stig van de sollicitant teruggezonden of
De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
                          vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is
heeft de uitzendorganisatie in de gelegen-
                          overeengekomen”.
heid gesteld een visie te geven op genoem-
                          Op dit verzoek van de sollicitant is door de
de klacht, daar is door de uitzendorganisatie
                          arbeidsorganisatie niet gereageerd.
niet op gereageerd.
                          De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

                          heeft de klacht op basis van genoemde
Uitspraak
                          artikelen gegrond verklaard.
Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode

Artikel 4.1.: “De arbeidsorganisatie bericht

de sollicitant zo spoedig mogelijk (binnen

enkele weken) na de sluitingsdatum voor

reactie: of hij wordt afgewezen; of hij wordt

uitgenodigd; of zijn sollicitatie wordt aan-

gehouden (onder vermelding van de termijn

waarbinnen nader bericht volgt).

Op het schriftelijke verzoek van de sollicitant

is door de uitzendorganisatie niet gerea-

geerd.
Colofon
Uitgave: Nederlandse Vereniging voor
Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)
Villawal 1
3432 NX Nieuwegein
Postbus 70
3430 AB Nieuwegein
tel (030) 236 71 01
fax (030) 234 39 91
e-mail info@nvp-plaza.nl
website www.nvp-plaza.nl

Vormgeving: Marieke Vugts, Sisters at Work

U kunt een of meerdere exemplaren van de
NVP Sollicitatiecode bestellen via het e-mailadres
sollicitatiecode@nvp-plaza.nl. De Sollicitatiecode kan ook
worden gedownload via www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.

De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van woensdag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
tel. (030) 605 57 84
fax (030) 234 39 91
e-mail sollicitatiecode@nvp-plaza.nl
                               sollicitatie
                               CODE

More Related Content

Viewers also liked

Letter from Association of American Railroads 9.26.02
Letter from Association of American Railroads 9.26.02Letter from Association of American Railroads 9.26.02
Letter from Association of American Railroads 9.26.02
Obama White House
 
CAR Email 6.4.02 (gg)
CAR Email 6.4.02 (gg)CAR Email 6.4.02 (gg)
CAR Email 6.4.02 (gg)
Obama White House
 
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
Obama White House
 
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
Obama White House
 
Crew documents 020497 - 020548
Crew documents 020497 - 020548Crew documents 020497 - 020548
Crew documents 020497 - 020548
Obama White House
 
Social Media for "The Eye and the Chip"
Social Media for "The Eye and the Chip" Social Media for "The Eye and the Chip"
Social Media for "The Eye and the Chip"
Brenda Meller
 
Pekeboka mi
Pekeboka miPekeboka mi
Pekeboka mi
Unnjacob
 
Waste to Energy Articles
Waste to Energy ArticlesWaste to Energy Articles
Waste to Energy Articles
Obama White House
 
Separate and Unequal
Separate and UnequalSeparate and Unequal
Separate and Unequal
healingcircles
 
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform PlanDepartment of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
Obama White House
 
Crew Documents 019945 - 019998
Crew Documents 019945 - 019998Crew Documents 019945 - 019998
Crew Documents 019945 - 019998
Obama White House
 
Considering Cumulative Effects Under Nepa
Considering Cumulative Effects Under NepaConsidering Cumulative Effects Under Nepa
Considering Cumulative Effects Under Nepa
Obama White House
 
Fc Connect Presentation- 1st draft
Fc Connect Presentation- 1st draftFc Connect Presentation- 1st draft
Fc Connect Presentation- 1st draft
Steve Farnham
 
Crew documents 019727 - 019763
Crew documents 019727 - 019763Crew documents 019727 - 019763
Crew documents 019727 - 019763
Obama White House
 
RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03
Obama White House
 
Sell Direct English
Sell Direct EnglishSell Direct English
Sell Direct English
NUCORPO FRANQUICIAS
 
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
Obama White House
 
WordCamp Dayton - Keynote
WordCamp Dayton - KeynoteWordCamp Dayton - Keynote
WordCamp Dayton - Keynote
Cory Miller
 
Cfo Whitepaper The Path To Prosperity
Cfo Whitepaper The Path To ProsperityCfo Whitepaper The Path To Prosperity
Cfo Whitepaper The Path To Prosperity
dmichaelreid
 

Viewers also liked (19)

Letter from Association of American Railroads 9.26.02
Letter from Association of American Railroads 9.26.02Letter from Association of American Railroads 9.26.02
Letter from Association of American Railroads 9.26.02
 
CAR Email 6.4.02 (gg)
CAR Email 6.4.02 (gg)CAR Email 6.4.02 (gg)
CAR Email 6.4.02 (gg)
 
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
RCEC Document Kyoto Protocol and Global Warming 3.02
 
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
Document- "Mining Industry Climate Action Plan" 12.19.02
 
Crew documents 020497 - 020548
Crew documents 020497 - 020548Crew documents 020497 - 020548
Crew documents 020497 - 020548
 
Social Media for "The Eye and the Chip"
Social Media for "The Eye and the Chip" Social Media for "The Eye and the Chip"
Social Media for "The Eye and the Chip"
 
Pekeboka mi
Pekeboka miPekeboka mi
Pekeboka mi
 
Waste to Energy Articles
Waste to Energy ArticlesWaste to Energy Articles
Waste to Energy Articles
 
Separate and Unequal
Separate and UnequalSeparate and Unequal
Separate and Unequal
 
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform PlanDepartment of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
Department of the Interior Preliminary Regulatory Reform Plan
 
Crew Documents 019945 - 019998
Crew Documents 019945 - 019998Crew Documents 019945 - 019998
Crew Documents 019945 - 019998
 
Considering Cumulative Effects Under Nepa
Considering Cumulative Effects Under NepaConsidering Cumulative Effects Under Nepa
Considering Cumulative Effects Under Nepa
 
Fc Connect Presentation- 1st draft
Fc Connect Presentation- 1st draftFc Connect Presentation- 1st draft
Fc Connect Presentation- 1st draft
 
Crew documents 019727 - 019763
Crew documents 019727 - 019763Crew documents 019727 - 019763
Crew documents 019727 - 019763
 
RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03RCEC Email 6.23.03
RCEC Email 6.23.03
 
Sell Direct English
Sell Direct EnglishSell Direct English
Sell Direct English
 
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
Crew, Foia, Appendix a (part 1) 008511 - 008555
 
WordCamp Dayton - Keynote
WordCamp Dayton - KeynoteWordCamp Dayton - Keynote
WordCamp Dayton - Keynote
 
Cfo Whitepaper The Path To Prosperity
Cfo Whitepaper The Path To ProsperityCfo Whitepaper The Path To Prosperity
Cfo Whitepaper The Path To Prosperity
 

Similar to Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

Masterclass Bedier Search & Match
Masterclass Bedier  Search & MatchMasterclass Bedier  Search & Match
Masterclass Bedier Search & Matchjobvanderweijden
 
E magazine 2014 januari
E magazine 2014 januariE magazine 2014 januari
E magazine 2014 januari
Sjouke van der Schaaf
 
Presentatie Recruitment Kengetallen
Presentatie Recruitment KengetallenPresentatie Recruitment Kengetallen
Presentatie Recruitment KengetallenCarerix
 
Employment Screening
Employment ScreeningEmployment Screening
Employment Screening
Bob Evertse
 
Employment Screening
Employment ScreeningEmployment Screening
Employment ScreeningBob Evertse
 
Whitepaper Recruitment Process Outsourcing
Whitepaper Recruitment Process OutsourcingWhitepaper Recruitment Process Outsourcing
Whitepaper Recruitment Process Outsourcing
Jacco Valkenburg
 
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
Ricardo Risamasu
 
HBO\'ers voor het Contactcenter
HBO\'ers voor het ContactcenterHBO\'ers voor het Contactcenter
HBO\'ers voor het Contactcenter
michielnijrolder
 
Recruitment 2011
Recruitment 2011Recruitment 2011
Recruitment 2011
hanscfjjanssen
 
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraan
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraanTrendrapport-De-ZP-er-komt-eraan
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraanNiels Huismans
 
Presentatie diVintum
Presentatie diVintumPresentatie diVintum
Presentatie diVintumdiVintum
 
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partnerCRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
Gijs van Kampen
 
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagilityPwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
Lectoraat Employability, Zuyd Onderzoek
 
Ict agenda 2009 - accountant adviseur
Ict agenda 2009 - accountant adviseurIct agenda 2009 - accountant adviseur
Ict agenda 2009 - accountant adviseurArjan Gelderblom
 
Presentaties passende dienstverlening
Presentaties passende dienstverleningPresentaties passende dienstverlening
Presentaties passende dienstverlening
VNG Realisatie
 
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. WatsonConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
LinkedIn Talent Solutions Nederland, België en Luxemburg
 
It's all about CEX !
It's all about CEX !It's all about CEX !
It's all about CEX !
Arno Zondag
 
f business presentatie 210409 final
f business presentatie 210409 finalf business presentatie 210409 final
f business presentatie 210409 final
Patrick Terranea
 

Similar to Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009 (20)

Masterclass Bedier Search & Match
Masterclass Bedier  Search & MatchMasterclass Bedier  Search & Match
Masterclass Bedier Search & Match
 
E magazine 2014 januari
E magazine 2014 januariE magazine 2014 januari
E magazine 2014 januari
 
Presentatie Recruitment Kengetallen
Presentatie Recruitment KengetallenPresentatie Recruitment Kengetallen
Presentatie Recruitment Kengetallen
 
Employment Screening
Employment ScreeningEmployment Screening
Employment Screening
 
Employment Screening
Employment ScreeningEmployment Screening
Employment Screening
 
Whitepaper Recruitment Process Outsourcing
Whitepaper Recruitment Process OutsourcingWhitepaper Recruitment Process Outsourcing
Whitepaper Recruitment Process Outsourcing
 
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
Intro Rise 'Google Optimalisatie Vacatures'
 
HBO\'ers voor het Contactcenter
HBO\'ers voor het ContactcenterHBO\'ers voor het Contactcenter
HBO\'ers voor het Contactcenter
 
Recruitment 2011
Recruitment 2011Recruitment 2011
Recruitment 2011
 
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraan
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraanTrendrapport-De-ZP-er-komt-eraan
Trendrapport-De-ZP-er-komt-eraan
 
Presentatie diVintum
Presentatie diVintumPresentatie diVintum
Presentatie diVintum
 
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partnerCRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
CRMWaypoint succes bpd salesforce implementatie partner
 
Bas de Vos - SKO - FOAM
Bas de Vos - SKO - FOAMBas de Vos - SKO - FOAM
Bas de Vos - SKO - FOAM
 
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagilityPwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
Pwc arbeidsmarkt-digitalisering-robotisering-employagility
 
Ict agenda 2009 - accountant adviseur
Ict agenda 2009 - accountant adviseurIct agenda 2009 - accountant adviseur
Ict agenda 2009 - accountant adviseur
 
Presentaties passende dienstverlening
Presentaties passende dienstverleningPresentaties passende dienstverlening
Presentaties passende dienstverlening
 
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. WatsonConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
ConnectIn Amsterdam 2014 - Het roer om van gevoel naar cijfers - A.S. Watson
 
It's all about CEX !
It's all about CEX !It's all about CEX !
It's all about CEX !
 
f business presentatie 210409 final
f business presentatie 210409 finalf business presentatie 210409 final
f business presentatie 210409 final
 
efficiencyslag vidomes
efficiencyslag vidomesefficiencyslag vidomes
efficiencyslag vidomes
 

More from Sietze Jan Kamstra

Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenPresentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenSietze Jan Kamstra
 
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoSietze Jan Kamstra
 
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Sietze Jan Kamstra
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie Sietze
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Sietze Jan Kamstra
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Sietze Jan Kamstra
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Sietze Jan Kamstra
 
Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004
Sietze Jan Kamstra
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Sietze Jan Kamstra
 

More from Sietze Jan Kamstra (15)

Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
Presentatie voorstel dienstverlening hr en spp okt 2012
 
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoerenPresentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
Presentatie Strategische personeelsplanning en gesprekkencyclus invoeren
 
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
Op Worldcafe Avontuur Bij De Gemeente Borger 1e Versie Met Tekening 1 Decembe...
 
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 BoPresentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
Presentatie Worldcafe 16 November 2010 Bo
 
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
Conceptpresentatie Slowmanagement Studenten Hanze Op 18012012
 
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
Presentatie Hrm Boce 10 Februari 2011
 
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
Presentatie Integriteit Verklaring En Eedafleggen 2010 (2)
 
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst DefinitiefPresentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
Presentatie Cafetariamodel 2009 Buitendienst Definitief
 
Integraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie SietzeIntegraal Werken Versie Sietze
Integraal Werken Versie Sietze
 
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
Presentatie Cm Nofa Sietze 2004
 
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
Presentatie Over Diagnosemodellen Visie Op Probleem Oplossen 2007
 
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O FondsMeer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
Meer Dan Welkom Introductiebeleid A&O Fonds
 
Gastcollege Chn 28 April 2006
Gastcollege Chn 28 April 2006Gastcollege Chn 28 April 2006
Gastcollege Chn 28 April 2006
 
Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004Competenties In Beeld 2004
Competenties In Beeld 2004
 
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
Borger Odoorn Quo Vadiskoersnotitie Hrm 2007[1]
 

Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

 • 1. Aangenaam kennis te maken! Jaarbericht 2008 / 2009 sollicitatie Commissie NVP Sollicitatiecode en Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode CODE
 • 2.
 • 3. Jaarbericht 2008 / 2009 | 3 Inhoudsopgave Voorwoord p 04 Na werven komt selecteren p 06 Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode p 09 Workshop NVP Sollicitatiecode p 13 Bijlage p 17
 • 4. 4 | Voorwoord NVP Sollicitatiecode Voorwoord De jaren 2008 en 2009 kenmerkten zich door een aantal opvallende ontwikkelingen. Allereerst een toename van de werkloosheid, mede als gevolg van de recessie eind 2008. Ten opzichte van 2007, een jaar dat zich kenmerkte door meer vacatures dan kandidaten, heeft de arbeidsmarkt in de afgelopen twee jaar meer werkzoekenden tot zich genomen. T egelijkertijd blijft de grote schaarste aan (jong) talent zich ontwikkelen. Verder valt op dat externe bureaus hun positie als wervingskanaal versterken. En dat de groep ZZP-ers aanzienlijk is gegroeid. De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging, wordt flexibeler. En ook de komende tijd zal er behoefte blijven aan het vinden van geschikte kandidaten. Of kandidaten die geschikt te maken zijn. Employability staat hoog op de politieke agenda! Hiermee is het belang van een goede werving en selectie voor arbeidsorganisaties een gegeven. Het nut en, naar mijn mening, ook de noodzaak van de NVP Sollicitatiecode staat daarmee vast: een code met basisregels die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen, en daarmee een norm biedt voor transparante en eerlijke werving en selectie. In de afgelopen jaren is deze gedragscode regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo is in 2008 een aantal workshops gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode. En ook voor het komende jaar staat een toegenomen aantal workshops op de agenda, waarvan onlangs de eerste met enthousiasme is ontvangen door leden van de NVP.
 • 5. Jaarbericht 2008 / 2009 | 5 In 2009 is veel tijd en energie door de De hernieuwde Code is op 7 oktober 2009 gepresenteerd en in De actualisering was Commissie besteed aan het actuali- de publiciteit gebracht. De Code staat weer volop in de belang- seren van de Code. Deze actualisering stelling en dat is een goede zaak. noodzakelijk als was noodzakelijk als gevolg van de snelle ontwikkelingen rondom internet, Als we de werkzaamheden van de Klachteninstantie NVP gevolg van de snelle de voortgaande digitalisering, en ook Sollicitatiecode over de afgelopen periode nader bezien, valt op vanwege het - in toenemende mate - via - hoewel het aantal vragen in 2009 is toegenomen ten opzichte ontwikkelingen externe bureaus werven en selecteren van van 2008 - dat er uiteindelijk minder daadwerkelijke klachten zijn kandidaten. geuit. Een gedetailleerder verslag van onze Klachteninstantie vindt rondom internet. Een belangrijke wijziging in de vernieuw- u in dit jaarbericht. De cijfers spreken voor zich. de NVP Sollicitatiecode is onder meer dan ook dat deze uitdrukkelijk van toepassing In 2009 heeft Marcus Draaisma zijn voorzitterschap helaas neerge- is verklaard op externe bemiddelingsbureaus. Ook is het gebruik legd. Graag wil ik hem nogmaals langs deze weg hartelijk danken van gevonden informatie over sollicitanten op internet scherper voor al zijn werkzaamheden voor de NVP en de Commissie NVP geregeld. Het besef dat digitale informatie niet altijd betrouwbaar Sollicitatiecode in het bijzonder. De continuïteit van de Commissie is, blijkt essentieel. En daarmee ook een zorgvuldige communica- en zijn aanstekelijk enthousiasme blijven gelukkig behouden, nu tie tussen sollicitanten en de arbeidsorganisatie daarover in geval hij als commissielid aanblijft. Met daarnaast de steun van het van werving en selectie. Tot slot is in de Code duidelijker aandacht Bestuur van de NVP en alle leden van de Commissie NVP gegeven aan de bewaartermijnen van gegevens, en is de opge- Sollicitatiecode, is het onder de aandacht brengen van de meer nomen bepaling over een eventueel voorkeursbeleid verduidelijkt. dan 30 jaar bestaande Code ook voor de toekomst gewaarborgd. De Commissie NVP Sollicitatiecode meent daarmee de transparan- te en eerlijke norm voor werving en selectie nog beter te hebben Debby Wentink-Kolk, verankerd. Voorzitter Commissie NVP Sollicitatiecode
 • 6. 6 | Na werven komt selecteren NVP Sollicitatiecode Na werven komt selecteren De laatste tijd viel er weinig te werven. Werving en selectie als ondernemingsactiviteit is het afgelopen anderhalf jaar dan ook weinig profijtelijk geweest. Goede bureaus, die werk van werving en selectie maken, en betrokken zijn bij hogere functies, konden gelukkig het hoofd boven water houden. Mede dankzij opdrachtgevers in de non-profitsector. E n als er dan geworven moet worden, dan dienen zich wel 300 kandi- daten op een functie. Waarmee de focus niet zozeer op werving, maar met name op selectie ligt. In een krappe arbeidsmarkt is dit vanwege de vele goede en gekwalificeerde kandidaten, een tijdrovende klus. En dan is de hulp van internet efficiënt. Via allerlei zoekmachines is informatie over kandidaten te vinden. Dus waarom niet? Het is onzin- nig om gebruik van internet te verbieden, of te beperken voor het snuffelen naar informatie over kandidaten. Maar we moeten hier wel eerlijk mee omgaan… In de nieuwe NVP Sollicitatiecode van 2009 is hierom een belangrijke handleiding gegeven voor fair play van de selectie met behulp van internet. En is deze van toepassing geworden voor werving- en selectiebureaus. Art. 5.1 van de Sollicitatiecode bepaalt in de laatste zin: ‘De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien re- levant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron en b) met de sollicitant worden besproken.’ De NVP, daarin gesteund door de Stichting van de Arbeid, vindt het belangrijk dat de recruiter die selecteert met behulp van internet,
 • 7. Jaarbericht 2008 / 2009 | 7 gevonden informatie die hij of zij recruiter geen Ali of Mohammed in dienst wil nemen, dan verzint Er is niets op tegen als van belang acht, met de kandidaat hij gewoon dat deze onvoldoende gekwalificeerd is. Een eerste bespreekt. Zo krijgt de kandidaat selectie op anonieme basis helpt daar niet tegen. Een gang van van twee gekwalificeerde de kans misverstanden recht te zaken die ik ten zeerste betreur. Ik ga ervan uit dat werving- en zetten. Bijvoorbeeld wanneer selectiebureaus er mede voor zorgen dat de Nederlanders met een kandidaten de mooiste, kandidaten een profiel hebben ge- Arabische naam gelijkwaardig worden behandeld. Dus zoals ook kregen op internet door toedoen een Henk of Ingrid behandeld zouden worden. Een werkwijze die de best geklede of de van hun vijand of een sarcastische je zelfs duurzaam zou kunnen noemen. Duurzaam (het nieuwe grapjas. Dit komt voor. Veel men- reclamewoord) voor de samenhang in de maatschappij en contrair lekkerst ruikende wordt sen zijn zich onvoldoende bewust aan polarisatie. van de reikwijdte van internet, geselecteerd. wanneer zij via het web informatie Tenslotte wil ik een misverstand wegwerken. Ik heb een HR over zichzelf prijsgeven. functionaris wel eens horen beweren dat je niet op uiterlijk mag selecteren. Dat lijkt mij onjuist en ook ongewenst. Er is niets op Nog altijd actueel is het verschijnsel discriminatie. Bij selectie tegen als van twee gekwalificeerde kandidaten de mooiste, de mag de werkgever onder meer niet discrimineren op grond van best geklede of de lekkerst ruikende wordt geselecteerd. geslacht, ras, politieke gezindheid, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, seksuele gerichtheid en godsdienst. Over het alge- Marcus Draaisma, meen houdt men zich daar wel aan. En als een werkgever of een Lid Commissie NVP Sollicitatiecode
 • 8.
 • 9. Jaarbericht 2008 / 2009 | 9 Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Met spanning hebben wij het afgelopen jaar vanuit de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode de gevolgen van de recessie voor de sollicitanten gevolgd. Wat zou er overblijven van alle strategieën over goed en aantrekkelijk werkgeverschap nu de arbeidsmarkt weer in het nadeel van sollicitanten zou veranderen? H et is goed om terugblikkend te mogen of conflictsituaties uit veel vragen en klachten. Het omgaan met concluderen dat de normen en waarden nieuwe media is vaak nog onwennig, en regelgeving hierbij nog zoals in de NVP Sollicitatiecode beschre- onduidelijk of in ontwikkeling. In die zin is de Klachteninstantie ven, lijken te beklijven. Zowel het aantal NVP Sollicitatiecode verheugd over het feit dat de NVP Sollicitatie- daadwerkelijk ingediende klachten als het code in 2009 opnieuw is geactualiseerd. En dat de NVP work- aantal schriftelijke vragen gesteld bij het shops over de NVP Sollicitatiecode organiseert. Inmiddels heeft secretariaat van de Klachteninstantie NVP ook de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode in deze workshops Sollicitatiecode, is teruggelopen. haar rol. Immers het adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’, blijft. Zeker daar waar het de menselijke maat betreft. Wel maakt de aard en de diversiteit van klachten nog steeds dui- delijk dat het continu vernieuwen en onder de aandacht houden Arthur Faessen, van de NVP Sollicitatiecode belangrijk is. Ook blijken onbegrip Voorzitter Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode
 • 10. 10 | Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Vragen/klachten over sollicitaties in 2008 Van de 78 vragen hebben 10 geleid tot het indienen van een klacht bij de Klach- In 2008 zijn er in totaal 78 schriftelijke vragen geregistreerd en teninstantie NVP Sollicitatiecode. Van beantwoord door het secretariaat van de Klachteninstantie NVP deze 10 klachten zijn er 6 gegrond en 4 Sollicitatiecode. ongegrond verklaard door de Klachten- instantie NVP Sollicitatiecode. Bij 2 inge- De in 2008 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende diende klachten was er een combinatie thema’s: van gegrond en ongegrond. - Reiskostenvergoeding De klachten hadden betrekking op de - Richtlijnen verklaring V.O.G. volgende onderwerpen: - Referenties opvragen zonder toestemming van de sollicitant - De sollicitant heeft geen gemotiveerde - Bewaartermijn personeelsdossiers afwijzing ontvangen. - Vernietigen gegevens van de sollicitant - Geen eerlijke kans van de sollicitant in - Sollicitant heeft geen gemotiveerde afwijzing ontvangen de sollicitatieprocedure. - Sollicitant heeft geen afwijzing ontvangen - Het vermoeden van leeftijdsdiscriminatie De arbeidsorganisaties waar een klacht - Online sollicitatieformulier met verplichte velden tegen werd ingediend kwamen uit de - Geen bevestiging ontvangen van de sollicitatie onderwijs-, gezondheids-, overheids-, - Speeddaten bedrijfs-, bank- en uitzendsector. - Hoe een klacht in te dienen bij de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Door 7 arbeidsorganisaties werd positief - Anoniem solliciteren gereageerd op de uitspraak van de - Het vragen naar de salarisstrook Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode. - Assessment Deze organisaties hebben toegezegd - Vragen over de gezondheid van de sollicitant in haar werving- en selectieprocedures - Ziek bij indiensttreding voortaan de NVP Sollicitatiecode te - Wat zijn de richtlijnen bij interne sollicitaties hanteren. Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2008 19 20 20 10 10 8 7 7 7 0 P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving- en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector Anoniem
 • 11. Jaarbericht 2008 / 2009 | 11 Case 1 Uit de culturele sector is de volgende klacht in behandeling genomen door Vragen/klachten over sollicitaties in 2009 Van de 92 vragen hebben 5 geleid de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- tot het indienen van een klacht bij code: In 2009 zijn er in totaal 92 schriftelijke vragen geregistreerd de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- en beantwoord door het secretariaat Klachteninstantie NVP code. Van deze 5 klachten zijn er 4 Sollicitatiecode. gegrond en 1 ongegrond verklaard door de Klachteninstantie NVP Achtergrond klacht De in 2009 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende Sollicitatiecode. In de vacaturetekst werd de sluitingsdatum thema’s: De klachten hadden betrekking op vermeld. Arbeidsorganisatie laat sollicitant - Bewaartermijnen gegevens sollicitanten de volgende onderwerpen: weten dat men de sluitingsdatum van de - Referenties inwinnen bij derden zonder toestemming van de - De arbeidsorganisatie heeft de sollicitant sollicitant geen afwijzing toe- openstaande vacature, in verband met de - Geen gemotiveerde afwijzing gezonden. - Wet- en regelgeving identiteitskaart/paspoort - De sollicitant heeft geen gemoti- vele reacties, heeft vervroegd. - Referenties zijn negatief uitgevallen voor de sollicitant veerde afwijzing ontvangen. - Vergoeding gemaakte reiskosten - Geen eerlijke kans van de sollicitant - Informatie V.O.G. in de sollicitatieprocedure. Uitspraak - Afwijzing ontvangen voor de sluitingsdatum - Een afwijking in de sollicitatie- Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode - Het stellen van vragen over de gezondheid van de sollicitant procedure. - De voorkeur van de werkgever (allochtoon, niet-rokende) Wijzigingen van de sluitingsdatum, zonder - Discriminatie (geloof) De arbeidsorganisaties waar een - Wat is de duur werving- en selectieperiode klacht tegen werd ingediend, kwa- dit expliciet aan te geven, is in strijd met - Foutief functieprofiel men uit de onderwijs-, culturele-, de gedragsregels genoemd in artikel 4.1. - Is Googelen/Hyves/Facebook toegestaan in de selectieprocedure bedrijfs- en gezondheidssector. - Het hanteren van testformulieren/kennistest gebruiken in van de NVP Sollicitatiecode: “De arbeids- sollicitatieproces Door 5 arbeidsorganisaties werd organisatie bericht de sollicitant zo spoe- - Het gebruik van een leugendetector positief gereageerd op de uitspraak van de Klachteninstantie NVP Sol- dig mogelijk (binnen enkele weken) na de licitatiecode. Deze organisaties heb- Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2009 ben toegezegd in haar werving- en sluitingsdatum: of hij wordt afgewezen, 30 28 selectieprocedures voortaan de NVP of hij wordt uitgenodigd, of zijn sollicitatie Sollicitatiecode te hanteren. wordt aangehouden (onder vermelding 20 N.B. In 2008 en 2009 zijn de 16 van de termijn waarbinnen nader bericht 15 binnenkomende telefoongesprekken niet geregistreerd. Het advies wordt volgt). Indien de sollicitant voor een 9 9 10 7 gegeven om de vraagstelling/klacht 6 bezoek wordt uitgenodigd of indien zijn per e-mail aan het secretariaat 2 van de Klachteninstantie sollicitatieprocedure, met inbegrip van de 0 NVP Sollicitatiecode te zenden. P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving- en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector Onderzoekbureaus Anoniem verwachte duur daarvan”. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht gegrond verklaard.
 • 12.
 • 13. Jaarbericht 2008 / 2009 | 13 Workshop NVP Sollicitatiecode De door de Commissie NVP Sollicitatiecode ontwikkelde ‘Workshop NVP Sollicitatiecode’, is een twee uur durende intensieve workshop die de deelnemers een actueel beeld geeft van de inhoud van de NVP Sollicitatiecode. W aar moeten werkgever én werknemer rekening mee houden bij werving en selectie? Wat zijn de veranderingen in deze Code? Hoe houdt u rekening met uw eigen werving- en selectieprocedure én deze Code? Waaraan moet uw werving- en selectieprocedure voldoen? Aan de hand van actuele casuïstiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van deze Code. De workshop NVP Sollicitatiecode wordt gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode en georganiseerd voor zowel NVP-leden als niet-leden. Daarnaast wordt de workshop in-company aangeboden. De workshop is in 2008 een aantal keer gegeven, naar aanleiding van de in 2007 vernieuwde Sollicitatiecode.
 • 14. 14 | Workshop NVP Sollicitatiecode Evaluatie workshops De eerste workshop was een in-company workshop voor een Een volgende workshop in de Soester Duinen betrof een hele po- grote beursgenoteerde onderneming te Amsterdam. Er waren 32 sitieve en leergierige groep, waarbij 75% van de deelnemers aan- deelnemers. gaf dat er meer dan voldoende, tot zelfs helemaal (42%) voldaan was aan de verwachting die men vooraf van de workshop had. De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat de workshop aan de verwachting voldeed, 13% van de deelnemers beoordeelde de Daarnaast gaf 92% van de deelnemers aan dat de algemene workshop als goed. Ook over de presentatie tijdens de workshop indruk die men van van de workshop heeft, goed was. 8% van de was men grotendeels positief. deelnemers beoordeelde de workshop zelfs als uitstekend. Ook de presentatie tijdens de workshop werd door een deel als uitstekend Het vooraf formuleren van leerdoelen werkt goed en zorgt voor ervaren. 83% beoordeelde de presentatie als goed. een leerzame en leuke interactie met alle deelnemers. Op deze wijze kan ook ruimte worden gemaakt voor een meer op maat Op basis hiervan is besloten de workshops ook voor de toekomst gemaakt programma, indien daaraan behoefte is. te blijven aanbieden en in toenemende intensiteit.
 • 15. Jaarbericht 2008 / 2009 | 15 Case 2 Uit de transport-, opslag- en vervoers- branche is onderstaande klacht in behan- deling genomen door de Klachteninstan- tie NVP Sollicitatiecode: Achtergrond klacht Er is gesolliciteerd naar een functie bij een vliegtuigmaatschappij. De sollicitatieproce- dure is op de volgende punten niet correct verlopen: de afwijzing van de sollicitatie was niet voldoende onderbouwd, het gehanteerde beleid “eenmaal afgewezen is altijd afgewe- zen”, en het feit dat de sollicitant geen bericht heeft ontvangen van wat er met zijn/haar persoonlijke gegevens is gebeurd. Uitspraak Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie, in Workshops 2010 enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit Vanwege het feit dat de Commissie NVP Sollicitatiecode dat een sollicitant niet in aanmerking komt veel tijd en energie gestoken heeft in het vernieuwen van voor de vervulling van de vacature, ontvangt de Sollicitatiecode, is besloten om na de vernieuwde NVP deze binnen twee weken na dit besluit Sollicitatiecode van 2009 ten minste 4 workshops in 2010 te schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed organiseren, waarvan de eerste bij het ter perse gaan van mogelijk gemotiveerd. De afwijzing geschiedt dit jaarbericht alweer met groot succes zijn gegeven. schriftelijk (per brief of e-mailbericht)”. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van oordeel dat de afwijzing zorgvuldig tot stand is gekomen en onderbouwd aan de sol- licitant is meegedeeld. De klacht is op dit punt derhalve ongegrond.
 • 16.
 • 17. Jaarbericht 2008 / 2009 | 17 Case 3 Uit de lokale overheid is onderstaande klacht in behandeling genomen door de Klachteninstantie NVP Sollicitatie- code: Achtergrond klacht Intern gesolliciteerd. Sollicitant is niet tevreden over de gevolgde sollicitatiepro- cedure. BIJLAGE Uitspraak Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode De arbeidsorganisatie heeft zich niet gehouden aan artikel 1.2. van de NVP Sollicitatiecode: “Het is van belang dat de Commissie NVP Sollicitatiecode sollicitant duidelijkheid heeft over de te Taken van de Commissie volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent 1. Beheren en actueel houden van de NVP Sollicitatiecode. dat indien de arbeidsorganisatie afwijkt 2. Kansen signaleren voor, en onder de aandacht brengen van de NVP Sollicitatiecode. van de eenmaal gekozen procedure, zij dit 3. Aanspreekpunt zijn voor het NVP-bureau voor acties in de media of telefonische vragen. aan de sollicitant meedeelt en toelicht. De 4. Onderhouden van contacten met instanties die op het terrein van werving en selectie actief zijn. sollicitant kan, indien daartoe aanleiding 5. Namens de NVP adviseren en standpunten innemen over ontwikkelingen op het bestaat, om een afwijking van de proce- terrein van werving en selectie in relatie tot de NVP Sollicitatiecode of op het terrein van normen, waarden of gedrag op de arbeidsmarkt. dure verzoeken”. De arbeidsorganisatie heeft geen duide- lijke procedure gehanteerd, de procedure tussentijds gewijzigd en de sollicitant hiervan niet in kennis gesteld. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht gegrond verklaard.
 • 18. 18 | Bijlage NVP Sollicitatiecode Klachteninstantie Samenstelling Commissie per 1 januari 2010 NVP Sollicitatiecode Voorzitter Debby Wentink-Kolk, advocaat Taken van de Klachteninstantie AWVN-advocaten (VNO-NCW) 1. Het behandelen en afhandelen van schriftelijke klachten Leden door middel van een uitspraak Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply 2. Het behandelen van telefonische klachten 3. Het geven van informatie aan werkgevers en werknemers Marcus Draaisma, advocaat Palthe Oberman Advocaten, specialisten in arbeidsrecht Samenstelling Klachteninstantie Rini de Groot, directeur/consultant DGA Personeelsadvies Voorzitter Arthur Faessen, hoofd P&O Novadic & Kentron Ron Jansen, interim recruiter/HRM Leden Wim Nierman, directeur Teamforce Ted van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply Rik Ringers, teamleider P&O Veiligheidsregio Zeeland Sietze Kamstra, adviseur Personeel en Organisatie Gemeente Borger-Odoorn Kees Warmerdam, directeur/senior adviseur Malsen Advies, Talent & Organisatieontwikkeling Marianne van der Meulen, directeur M.T. van der Meulen Consultancy Secretariële ondersteuning Ank Beringen-van Oorschot, Secretariële ondersteuning medewerkster NVP-bureau Ank Beringen-van Oorschot, medewerkster NVP-bureau
 • 19. Jaarbericht 2008 / 2009 | 19 Case 4 Uit de uitzendbranche is onderstaande Artikel 6.1.: “Indien de arbeidsorganisatie, klacht in behandeling genomen door de in enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode: komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit Achtergrond klacht besluit schriftelijk bericht. De afwijzing Open sollicitatie bij een uitzendorganisatie. wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. De Sollicitant heeft schriftelijke verzoeken aan afwijzing geschiedt schriftelijk (per brief of uitzendorganisatie gedaan over de stand van e-mailbericht)”. zaken van de sollicitatie. Sollicitant heeft ge- De arbeidsorganisatie heeft op het verzoek vraagd om een bevestiging van de sollicitatie van de sollicitant niet gereageerd. en het verzoek om persoonlijke gegevens te Artikel 6.1.: “Voor zover van toepassing vernietigen. De uitzendorganisatie heeft niet worden (schriftelijke) gegevens afkom- gereageerd. stig van de sollicitant teruggezonden of De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is heeft de uitzendorganisatie in de gelegen- overeengekomen”. heid gesteld een visie te geven op genoem- Op dit verzoek van de sollicitant is door de de klacht, daar is door de uitzendorganisatie arbeidsorganisatie niet gereageerd. niet op gereageerd. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht op basis van genoemde Uitspraak artikelen gegrond verklaard. Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Artikel 4.1.: “De arbeidsorganisatie bericht de sollicitant zo spoedig mogelijk (binnen enkele weken) na de sluitingsdatum voor reactie: of hij wordt afgewezen; of hij wordt uitgenodigd; of zijn sollicitatie wordt aan- gehouden (onder vermelding van de termijn waarbinnen nader bericht volgt). Op het schriftelijke verzoek van de sollicitant is door de uitzendorganisatie niet gerea- geerd.
 • 20. Colofon Uitgave: Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) Villawal 1 3432 NX Nieuwegein Postbus 70 3430 AB Nieuwegein tel (030) 236 71 01 fax (030) 234 39 91 e-mail info@nvp-plaza.nl website www.nvp-plaza.nl Vormgeving: Marieke Vugts, Sisters at Work U kunt een of meerdere exemplaren van de NVP Sollicitatiecode bestellen via het e-mailadres sollicitatiecode@nvp-plaza.nl. De Sollicitatiecode kan ook worden gedownload via www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. tel. (030) 605 57 84 fax (030) 234 39 91 e-mail sollicitatiecode@nvp-plaza.nl sollicitatie CODE