Successfully reported this slideshow.
1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
<ul><li>N ë këtë ligjëratë do të njiheni me: </li></ul><ul><li>Nocionin e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Llojet e kontab...
Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Paciolo Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndi...
Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhën...
Definimi i Kontabilitetit sipas literaturës amerikane Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasio...
<ul><li>Komponentë kyçë të këtij definicioni janë: </li></ul><ul><li>Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat, </li></ul>...
<ul><li>K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BE...
Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces inf...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet e...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet e...
Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe akti...
Fokusimi i kontabilitetit <ul><li>Identifikimi & Matje të informatave </li></ul><ul><li>Regjistrimi i informatave në libra...
<ul><li>FOKUSIMI I  K ONTABILITETI T  ËSHTË  N Ë ? </li></ul><ul><ul><li>A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifiki...
LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT <ul><ul><ul><li>KONTABILITETI FINANCIAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rregu...
<ul><li>LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ? </li></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regji...
DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
KONTABILITETI FINANCIAR  është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet...
<ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul...
<ul><li>pronarët </li></ul><ul><li>menaxherët </li></ul><ul><li>punëtorët </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti ...
Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILI...
<ul><li>RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË? </li></ul><ul><ul><li>Objektive dhe të dedikuara ...
Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo ...
Për çfarë përdoren raportet e kontabilitetit ? <ul><li>Përdoren nga </li></ul><ul><li>menaxhmenti për </li></ul><ul><li>P...
<ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE? </li></ul><ul><ul><li>Në mënyrë objektive dhe subjekt...
<ul><li>Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik </li></ul><ul><li>Regjistrimi besnik i të dhe r...
Personi A dhe B  kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se...
Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi €  8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet  200 Total € 10,...
Profit i  € 1,900 Të hyrat e pritura për A dhe B Kostoja e prodhimit  8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunal...
<ul><li>Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët ...
Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aero...
Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë pë...
Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill ...
Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi  <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Lehtë për t ’u organi...
Ortakëria  është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.  <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Themelim i lehtë ...
Ortakëritë <ul><li>Në pronësi të dy a më tepër personave </li></ul><ul><li>Të klasifikuara si: </li></ul><ul><li>të përgji...
Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione ...
Llojet e korporatave SHA SHPK
Përparësitë e  k orporat ës <ul><li>Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre . </li></u...
Mangësitë e  k orporat ës <ul><li>Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre. </li></u...
<ul><li>Kodi i mirësjelljes i cili bazohet në tri parime bazë : </li></ul><ul><li>Në integritetin e personit që përgatit,...
Etika në kontabilitet <ul><li>Fokusimi në këto parime: </li></ul><ul><li>Mënjanon gabimet e vogla etike . </li></ul><ul><l...
Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse  saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeri...
<ul><li>Në Kodin e mirësjelljes profesionale janë dhënë parimet bazë, të cilat i përgjithësojmë në tri pjesë : </li></ul><...
Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (pri...
G AAP  - Generally Accepted Accounting Principles  – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë stand...
Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë ...
<ul><li>Federata ndërkombëtare e kontabilistëve (IFAC) </li></ul><ul><li>Këshilli për standardet financiare dhe kontabël (...
Fundi i ligjëratës 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1

1,876 views

Published on

 • Be the first to comment

K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1

 1. 1. 1 Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 2. 2. <ul><li>N ë këtë ligjëratë do të njiheni me: </li></ul><ul><li>Nocionin e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Llojet e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Zanafillën e kontabilitetit si dhe lindjen e nevojës për kontabilitetin financiar </li></ul><ul><li>Dallimet në mes të kontabilitetit financiar dhe kontabilitetit menaxherial </li></ul><ul><li>Ndikimin e kontabilitetit financiar në ambientin biznesor </li></ul>Prezantimi i kontabilitetit dhe bizneseve
 3. 3. Zanafilla e kontabilitetit të dyfishtë Luca Paciolo Zbulues i kontabilitetit të dyfishtë më 1494
 4. 4. Ndikimi i kontabilitetit Identifikon Regjistron Komunikon Relevant e Të besueshme Të krahasueshme Kontabiliteti Për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira është s i stem i cili informat at që janë
 5. 5. Kontabiliteti – gjuhë e biznesit Kontabiliteti është sistem informativ që... mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
 6. 6. Definimi i Kontabilitetit sipas literaturës amerikane Kontabiliteti definohet si sistem për ofrimin... e informatave sasiore, para së gjithash të natyrës financiare, mbi entitetet biznesore me qëllim të marrjes së vendimeve sa më të shfrytëzueshme
 7. 7. <ul><li>Komponentë kyçë të këtij definicioni janë: </li></ul><ul><li>Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat, </li></ul><ul><li>Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare, </li></ul><ul><li>I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik, </li></ul><ul><li>Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme. </li></ul>Kontabiliteti – gjuhë e biznesit
 8. 8. <ul><li>K ONTABILITET I ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON , REGJISTRON , KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE , TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA ? </li></ul><ul><li>A) E saktë </li></ul><ul><ul><li>B) E pasaktë </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 9. 9. Kontabiliteti — një proces informativ Identifikimi i shfrytëzuesve
 10. 10. Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Identifikimi i shfrytëzuesve Kontabiliteti — një proces informativ
 11. 11. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Sistemi i kontabilitetit Kontabiliteti — një proces informativ
 12. 12. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces informativ
 13. 13. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportet Kontabiliteti — një proces informativ
 14. 14. Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Sistemi I kontabilitetit Raportet Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Kontabiliteti — një proces infiormativ Vendimet e shfrytëzuesve
 15. 15. Fokusimi i kontabilitetit <ul><li>Identifikimi & Matje të informatave </li></ul><ul><li>Regjistrimi i informatave në libra kontabël </li></ul><ul><li>Raportimi i rezultateve & Analizimi i tyre për nevoja të shfrytëzuesve </li></ul>
 16. 16. <ul><li>FOKUSIMI I K ONTABILITETI T ËSHTË N Ë ? </li></ul><ul><ul><li>A) Regjistrime të vazhdueshme dhe identifikime të kohëpaskohshme </li></ul></ul><ul><ul><li>B) Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë </li></ul></ul><ul><ul><li>C) Ne disa raportime të pasqyrave financiare në periudha jo të përcaktuara </li></ul></ul><ul><ul><li>D) Identifikim, orientim, raportim dhe marrje të vendimeve </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 17. 17. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT <ul><ul><ul><li>KONTABILITETI FINANCIAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rregullat dhe procedurat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Auditimi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I KOSTOS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja e produktit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përllogaritja sipas ABC metodës </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI MENAXHERIAL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Përkrahje në marrje të vendimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kontroll organizacional </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhment i kostos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i profitit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menaxhmenti i investimeve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KONTABILITETI I TAKSAVE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I bizneseve individuale </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ortakërive dhe korporatave </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trusteve dhe karteleve </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tatimimi ndërkombëtar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Çështje speciale në lidhje me tatimet </li></ul></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>LLOJET E SISTEMEVE T Ë KONTABILITETI T JANË ? </li></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, planifikimit, regjistrimit dhe raportimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, i financave, i buxhetit dhe tatimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti: financiar, menaxherial, i kostos dhe taksave </li></ul></ul><ul><ul><li>A dhe D </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 19. 19. DALLIMET NË MES TË KONTABILITETIT MENAXHERIAL DHE KONTABILITETIT FINANCIAR ?
 20. 20. KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave KONTABILITETI I MENAXHMENTIT & KONTABILITETI FINANCIAR
 21. 21. <ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul><ul><li>konkurenca </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 22. 22. <ul><li>pronarët </li></ul><ul><li>menaxherët </li></ul><ul><li>punëtorët </li></ul>SHFRYTëZUESIT E JASHTëM Kontabiliteti financiar <ul><li>investitorët </li></ul><ul><li>kreditorët </li></ul><ul><li>rregullatorët </li></ul><ul><li>konsumatorët </li></ul><ul><li>konkurenca </li></ul>SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM Kontabiliteti i menaxhmentit Shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit
 23. 23. Shfrytëzuesit Objektive Të përgatitura sipas GAAP Të përgatitura periodikisht Entitete biznesore Karakteristikat KONTABILITETI FINANCIAR Bilanci Pasqyra e të ardhurave Raporti mbi rrjedhjen e parasë Pasqyra e ndërrimeve në ekuitet Raportet financiare Të jashtëm dhe menaxhmenti
 24. 24. <ul><li>RAPORTET FINANCIARE TE KONTABILITETI T FINANCIAR DUHET TË JENË? </li></ul><ul><ul><li>Objektive dhe të dedikuara për shfrytëzuesit e jashtëm dhe menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura sipas GAAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Të përgatitura periodikisht dhe për entitete biznesore </li></ul></ul><ul><ul><li>Të gjitha të mësipërmet </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 25. 25. Shfrytëzuesit Objektive dhe subjektive Të përgatitura në pajtim me nevojat e menaxhmentit Të përgatitura periodikisht apo sipas nevojës Për entitetin biznesor apo një segment të tij Karakteristikat KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Raportet e menaxhmentit Menaxhmenti
 26. 26. Për çfarë përdoren raportet e kontabilitetit ? <ul><li>Përdoren nga </li></ul><ul><li>menaxhmenti për </li></ul><ul><li>Planifikim </li></ul><ul><li>Implementim të planeve </li></ul><ul><li>Kontrollim të kostove </li></ul><ul><li>Marrje vendimesh </li></ul><ul><li>Përdoren nga palë të jashtme që kanë interes ekonomik në firmë </li></ul><ul><li>Bilanci i gjendjes </li></ul><ul><li>Pasqyra e të ardhurave </li></ul><ul><li>Pasqyra e cash flow-it </li></ul>Raportet e brendshme Raportet e jashtme
 27. 27. <ul><li>KONTABILITETI I MENAXHMENTIT PËRGATITË RAPORTET FINANCIARE? </li></ul><ul><ul><li>Në mënyrë objektive dhe subjektive për menaxhmentin </li></ul></ul><ul><ul><li>Në mënyrë strikte dhe të rregullt periodike </li></ul></ul><ul><ul><li>Në pajtim dhe për nevoja të menaxhmentit </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetëm për entitete biznesore si tërësi </li></ul></ul>TEST I SHPEJT 
 28. 28. <ul><li>Roli i informacionit kontabël në drejtimin e një sistemi ekonomik </li></ul><ul><li>Regjistrimi besnik i të dhe rigoroz të të gjitha ngjarjeve ekonomike, </li></ul><ul><li>Përdorimi i informacionit në marrjen e vendimeve çofshin personale apo të biznesit, </li></ul>INFORMACIONI KONTABËL
 29. 29. Personi A dhe B kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale . Ata përcaktuan se mund të shesin € 12,000 të prodhimeve të tyre ( pjekjeve ) për secilin muaj . INFORMACIONI KONTABËL shembull
 30. 30. Ata kalkuluan koston e tyre mujore . Prodhimi € 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total € 10,100
 31. 31. Profit i € 1,900 Të hyrat e pritura për A dhe B Kostoja e prodhimit 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunalet 200 Total € 10,100 K ost oja Shitja e prodhimeve € 12,000 Shitja
 32. 32. <ul><li>Sipas kësaj vijmë deri te informacioni kontabël mbi arsyeshmërinë e marrjes së një vendimi të drejtë nga pronarët </li></ul><ul><li>Sipas shembullit – vendimi mbi vazhdimin e procesit të prodhimit të biskotave për shkak të rezultatit financiar pozitiv. </li></ul>INFORMACIONI KONTABËL
 33. 33. Bizneset prodhuese Llojet e bizneseve Produkti General Motors Auto, kamionë , furgonë Intel Çipa kompjuterësh Boeing Aeroplanë Nike Këpucë atletike dhe tjera Coca-Cola Pije Sony TV dhe pajisje tjera
 34. 34. Bizneset tregtare Llojet e bizneseve Produkti wal-Mart Tregti e përgjithshme Toys “R” Us Lodra Circuit City Elektronikë për konsumat. Lands’ End Rroba Amazon.com Libra interneti, muzikë, video etj.
 35. 35. Bizneset shërbyese Llojet e bizneseve Produkti Disney Argëtim Delta Air Lines Transport Marriott Hotels Hotelieri Merrill Lynch Këshilla financiare Sprint Telekomunikacion
 36. 36. Form at e organizimit Laë Offices Korporata Ortakëria Biznesi individual Shitore ushqime Biznesi
 37. 37. Form at e organizimit Shkollat Qeveria Jo biznesore Jo profitabile
 38. 38. Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Lehtë për t ’u organizuar </li></ul><ul><li>Kosto e ulët e organizimit </li></ul><ul><li>Mangësitë </li></ul><ul><li>Burime të kushtëzuara financiare </li></ul><ul><li>Detyrime të pakushtëzuara </li></ul>Ardi
 39. 39. Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve. <ul><li>Përparësitë </li></ul><ul><li>Themelim i lehtë </li></ul><ul><li>Më tepër burime financiare se sa biznesi individual . </li></ul><ul><li>Aftësi shtesë menaxheriale . </li></ul><ul><li>Mangësitë </li></ul><ul><li>Vështirë për t’u rritur fondet </li></ul><ul><li>Ortakëria shuhet kur vdes pronari </li></ul><ul><li>Detyrime të paku fizuara. </li></ul>Ardi dhe Zana
 40. 40. Ortakëritë <ul><li>Në pronësi të dy a më tepër personave </li></ul><ul><li>Të klasifikuara si: </li></ul><ul><li>të përgjithshme </li></ul><ul><li>të kufizuara </li></ul><ul><li>Kryesore të kufizuara (publikisht si SHA...) </li></ul><ul><li>Joint Venture (Bashkëndërmarrja) </li></ul>
 41. 41. Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Standard Benz
 42. 42. Korporatat Pronarët e korporatës quhen aksionarë Kur korporata emeton vetëm një lloj të aksioneve, ato i quajmë aksione të zakonshme ( apo aksione kapitale ).
 43. 43. Llojet e korporatave SHA SHPK
 44. 44. Përparësitë e k orporat ës <ul><li>Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre . </li></ul><ul><li>Aksionar ët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate ( përgjegjësi e kufizuar ). </li></ul><ul><li>Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menaxhojnë kompanitë . Ata zgjedhin m e nag j er ë profesional të cilët udhëheqin kompaninë . </li></ul><ul><li>Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menaxherë e as drejtorë. </li></ul>
 45. 45. Mangësitë e k orporat ës <ul><li>Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre. </li></ul><ul><li>Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë. </li></ul><ul><li>Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto . </li></ul><ul><li>Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurrentët. </li></ul><ul><li>Korporatat më të mëdha është vështirë menaxhohen . </li></ul><ul><li>Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Kodi i mirësjelljes i cili bazohet në tri parime bazë : </li></ul><ul><li>Në integritetin e personit që përgatit, raporton dhe kontrollon informatat e kontabilitetit </li></ul><ul><li>Në objektivitetin e informatave të përgatitura </li></ul><ul><li>Në pavarësinë profesionale të personit... </li></ul>Etika në kontabilitet
 47. 47. Etika në kontabilitet <ul><li>Fokusimi në këto parime: </li></ul><ul><li>Mënjanon gabimet e vogla etike . </li></ul><ul><li>Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë . </li></ul><ul><li>3. Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik . </li></ul>
 48. 48. Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata . Etika në kontabilitet
 49. 49. <ul><li>Në Kodin e mirësjelljes profesionale janë dhënë parimet bazë, të cilat i përgjithësojmë në tri pjesë : </li></ul><ul><li>Çmuarja – kontabilisti duhet të jetë i sinqertë, i drejtë , i ndershëm </li></ul><ul><li>Objektiv në paraqitjen e informatave, t’i ikë konfliktit të interesave </li></ul><ul><li>Të ketë aftësi profesionale </li></ul><ul><li>Të jetë i besueshëm </li></ul><ul><li>Të ketë sjellje profesionale </li></ul><ul><li>Të respektoj standardet e kontabilitetit </li></ul>Etika në kontabilitet
 50. 50. Profesionet në kontabilitet Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë (privat) . Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar .
 51. 51. G AAP - Generally Accepted Accounting Principles – ( p arimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
 52. 52. Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditimi dhe auditorët
 53. 53. Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
 54. 54. <ul><li>Federata ndërkombëtare e kontabilistëve (IFAC) </li></ul><ul><li>Këshilli për standardet financiare dhe kontabël (FASB) </li></ul><ul><li>Komisioni për sigurimin e këmbimeve (SEC </li></ul><ul><li>Instituti amerikan për certifikimin e kontabilistëve (AICPA) </li></ul><ul><li>Komiteti ndërkombëtar për standardet e kontabilitetit (IASC) </li></ul><ul><li>Këshilli kosovar për standardet për raportim financiar </li></ul>Këshillat dhe shoqatat e kontabilistëve
 55. 55. Fundi i ligjëratës 1

×