SlideShare a Scribd company logo
Phd. Hysni BAJRAMI


Ndarja kryesore e së drejtës është ndarja e sajë në të drejten publike dhe në të drejten
private. E gjithë e drejta ndahet ndahet në këto dy grupe të mëdha normash juridike ,
midis të cilave bëjnë pjesë të gjitha degët e veqanta të së drejtës.



Ndarja e së drejtës në të drejten publike dhe në të drejten private , është bërë për të
paren herë nga juristët romakë. Juristi romak Domicius Ulpian e ka përcaktuar atë si
vijon : “E drejta publike është ajo që ka të bëjë me gjendjen e shteti romak ; e drejta
private është ajo që ka të bëjë me interesat e personave të veqantë , sepse ekziston
interes publik dhe interes privat”



Jurispodenca e mëvonëshme edhe në epokën e kapitalizmit e ka pranuar plotësisht
ndarjen e së drejtëës në publike dhe dhe private .



Në të drejten publike bëjnë pjesë degët e së drejtës që sanksionojnë mardhëniet midis
organeve të shtetit dhe shtetasve si dhe mardheniet e organeve shtetërore midis tyre



Në të drejten private bëjnë pjesë degët e së drejtës që rregullojnë mardhëniet
reciproke ndërmjet shteteve


Në shkencën juridike ekziston edhe një teori tjetër, që shpjegon ndarjen e së
drejtës në publike dhe në private e cila njihet si teoria formale.



Sipas kësaj teorie e drejta ndahet në private dhe publike jo sipas interesit të
mbrojtur nga e drejta, por sipas metodës së mbrojtjes së të drejtave që janë
njohur nga normat juridike



Nëse e drejta mbrohet prej organeve të pushtetit shtetërorë me vetë iniciativën e
tyre , në bazë të detyrës zyrtare të funksionarëve të shtetit , kjo është një e drejtë
publike



Nëse e drejta mbrohet me inicativen e një personi që ka pësuar nga shkelja e së
drejtës, duke ngritur padi për rivendosjen e së drejtës së shkelur, por që mund
edhe të mos e ngrejë këtë padi, kjo është një e drejtë private.



Shkelja e së drejtës publike ndiqet zakonisht nga organet e pushtetit me
inicativen e tyre , kurse shkelja e se drejtes private ne baze te kerkeses se
personave te interesuar.


E drejta publike mund të përkufizohet si tërësia e normave juridike që kanë të
bëjnë me statusin (pozitën) e shtetit dhe të qeveritarëve si dhe e normave që
rregullojnë mardhëniet ndërmjet qeveritarëve dhe shtetasve



Tiparet karakteristike të normave të së drejtës publike janë :

- Ato janë norma të përgjithshme që zbatohen për kategori shtetasish, të
përcaktuar në mënyrë abstrakte. Kjo do të thotë që ato u drejtohen një numri të
papërcaktuar njërzish dhe formulohen në bazë të një interesi publik

- Ato janë norma me një forcë detyruese ndaj shtetasve , të cilëve nuk u
kërkohet pëlqimi për zbatimin e tyre, ndryshe nga normat e së të drejtës private
të cilat, të paktën pjesërisht, janë norma lejuese


Normat e së drejtës publike, në një shoqëri demokratike, kanë një unitet të
brendshëm për shkak të vetë synimit dhe funksionit të tyre, që është, në radhë të
parë, kufizimi i pushtetit shtetëror, për të mbrojtur dhe garantuar sa më shumë
liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Kjo është një bazë ideologjike thelbësore
që përcakton unitetin e së drejtës publike



Normat e së drejtë publike ndahen në disa degë kryesore siq janë :
- E drejta kushtetuese, e cila mund të përkufizohet si tërësia e normave që
përcaktojnë parimet themelore të organizimit politik të shoqërisë dhe të shtetit.
Në mënyrë të veqantë normat juridike kushtetuese trajtojnë organizimin,
funksionimin dhe kompetencat e organeve të larta shtetërore, mardhëniet e tyre
të ndërsjellta, por edhe mardhëniet që ato kanë me organet e tjera shtetërore dhe
me shtetasit.
- E drejta administrative, që përbëhet nga normat specifike që rregullojnë
veprimtarinë administrative. Por duhet thënë se në shkencen juridike bashkohore
ka autorë që e vënë në dyshim saktësinë e këtijë përkufizimi, sepse, ndonëse në
përgjithësi pranohet se e drejta administrative është e drejta e zakonshme e
pushtetit publik, ka një tendencë që të përfshijë në këtë degë edhe norma të së
drejtës private, kur këto norma kanë të bëjnë me ushtrimin e kompetencave të
pushtetit publikë.
- Financat publike, me të cilen nënkuptohet tërësia e normave juridike që
rregullojnë veprimtarinë financiare të shtetit dhe të enteve të tjera publike dhe që
kanë të bëjë njëkohësisht edhe me administrimin e fondeve publike.

- Të drejten penale dhe proceduren penale. E drejta penale është tërësia e
normave juridike që përcaktojnë veprat penale , dënimet dhe parimet e marrjes
në përgjegjësi penale të personave që i kryejnë ato. Procedura penale përfshinë
tërësinë e normave juridike që parashikojnë rregullat dhe procedurat e hetimit
dhe të gjykimit të qështjeve penale


Një degë e së drejtës që ka një karakter të përzier, publik dhe privat, është e drejta
e punës . Karakteri i saj i përzier buron nga njëra anë, nga ligjet që nxjerrë shteti
për mbrojtjen e interesave të punonjësve, të cilat janë pala më e dobët – në
krahasim me punëdhënësit – në mardhëniet e punës, dhe nga ana tjetër, nga
rregullat e vendosura ndërmjet pubonjësve dhe punëdhënësve në bazë të
kontratave, si kolektive ashtu edhe individual.



Në shkencen juridike bashkëkohore pranohet edhe ndarja në “ të drejten publike
të brendshme” dhe “të drejten ndërkomtare”. E para ka si objekt veprimtarinë e
gjdo shteti brenda kuadrit të vet, ndërsa e dyta trajton mardhëniet mes shteteve
të ndryshme , që mund të bëjnë pjesë edhe në bashkësi tjera, të mëdha ose të
vogla, në gjirin e të cilave mund të ketë ndarje në degë të së drejtës në bazë të
veqorive që ekzistojnë në gjdo shtet të veqantë. Si rrjedhojë ekziston sot edhe e
drejta ndërkomtare kushtetuese, administrative, penale

More Related Content

What's hot

E drejta sendore provim
E drejta sendore provimE drejta sendore provim
E drejta sendore provim
v z
 
E Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures AdministrativeE Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures Administrative
Refik Mustafa
 
E Drejta E Punes
E Drejta E PunesE Drejta E Punes
E Drejta E Punesbande7
 
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJEE DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
Refik Mustafa
 
E drejta-civile-1
E drejta-civile-1E drejta-civile-1
E drejta-civile-1zogaj
 
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e KontrataveE Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
Refik Mustafa
 
Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake
Ervina Krasniqi
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta TregtareMenaxherat
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoEsi Hasko
 
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah AliuE Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
Refik Mustafa
 
E drejta romake
E drejta romakeE drejta romake
E drejta romake
Ardenia Flowers
 
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje
E Drejta Familjare  Pyetje e PergjigjeE Drejta Familjare  Pyetje e Pergjigje
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje
Refik Mustafa
 
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Ellmedina Balidemaj
 
HYRJE NE DREJTSI
HYRJE NE DREJTSI HYRJE NE DREJTSI
HYRJE NE DREJTSI
Refik Mustafa
 
E drejta civile
E drejta civileE drejta civile
E drejta civilezogaj
 
Fillet e së drejtës
Fillet e së drejtës Fillet e së drejtës
Fillet e së drejtës
fatmir berisha
 
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovPyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovRamadan Ademi
 
Burimet E Se Drejtes Publike Nderkombetare
Burimet E Se Drejtes Publike NderkombetareBurimet E Se Drejtes Publike Nderkombetare
Burimet E Se Drejtes Publike Nderkombetarefidankryeziu
 
E Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare PrivateE Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare Private
Refik Mustafa
 
E Drejta e Punës
E Drejta e PunësE Drejta e Punës
E Drejta e Punës
Refik Mustafa
 

What's hot (20)

E drejta sendore provim
E drejta sendore provimE drejta sendore provim
E drejta sendore provim
 
E Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures AdministrativeE Drejta e Procedures Administrative
E Drejta e Procedures Administrative
 
E Drejta E Punes
E Drejta E PunesE Drejta E Punes
E Drejta E Punes
 
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJEE DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
E DREJTA PENALE - 300 PYETJE DHE PERGJIGJE
 
E drejta-civile-1
E drejta-civile-1E drejta-civile-1
E drejta-civile-1
 
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e KontrataveE Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
E Drejta e Detyrimeve dhe e Kontratave
 
Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake Permbledhje nga : E drejta-romake
Permbledhje nga : E drejta-romake
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
 
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah AliuE Drejta CIvile - Abdullah Aliu
E Drejta CIvile - Abdullah Aliu
 
E drejta romake
E drejta romakeE drejta romake
E drejta romake
 
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje
E Drejta Familjare  Pyetje e PergjigjeE Drejta Familjare  Pyetje e Pergjigje
E Drejta Familjare Pyetje e Pergjigje
 
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiareShkenca mbi financat dhe e drejta financiare
Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare
 
HYRJE NE DREJTSI
HYRJE NE DREJTSI HYRJE NE DREJTSI
HYRJE NE DREJTSI
 
E drejta civile
E drejta civileE drejta civile
E drejta civile
 
Fillet e së drejtës
Fillet e së drejtës Fillet e së drejtës
Fillet e së drejtës
 
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi KumanovPyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
Pyetjet Nga E Drejta Kushtetuese -Shamicevi Kumanov
 
Burimet E Se Drejtes Publike Nderkombetare
Burimet E Se Drejtes Publike NderkombetareBurimet E Se Drejtes Publike Nderkombetare
Burimet E Se Drejtes Publike Nderkombetare
 
E Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare PrivateE Drejta Ndërkombtare Private
E Drejta Ndërkombtare Private
 
E Drejta e Punës
E Drejta e PunësE Drejta e Punës
E Drejta e Punës
 

Viewers also liked

E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrativepetritzogaj
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]kulla 2010
 
Burimet e Se Drejtes Penale
Burimet e Se Drejtes PenaleBurimet e Se Drejtes Penale
Burimet e Se Drejtes Penale
Refik Mustafa
 
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrateKushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Menaxherat
 
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
e-Democracy Conference
 
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
julimarsi
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
LidijeRapaj
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Durim Krasniqi
 
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
Ardenia Flowers
 
Tema 1 e drejta e biznesit
Tema 1 e drejta e biznesitTema 1 e drejta e biznesit
Tema 1 e drejta e biznesitBledi Lila
 
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
endritrrustemi9
 
PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
 PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR” PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
Arianit Zeqiri
 
Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1kulla 2010
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Shpejtim Rudi
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaNuhi Sela
 

Viewers also liked (20)

E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrative
 
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]E+drejta+nderkombetare+publike[1]
E+drejta+nderkombetare+publike[1]
 
Burimet e Se Drejtes Penale
Burimet e Se Drejtes PenaleBurimet e Se Drejtes Penale
Burimet e Se Drejtes Penale
 
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrateKushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
 
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
[2011] Case Study: e-Cabinet solution - Fisnik Kruja
 
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
Shoqerite Aksionere..E drejte tregtare (Ekonomi Manaxhim)
 
Hyrje ne drejtesi
Hyrje ne drejtesiHyrje ne drejtesi
Hyrje ne drejtesi
 
Normat juridike
Normat juridikeNormat juridike
Normat juridike
 
Buxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalitBuxhetimi i kapitalit
Buxhetimi i kapitalit
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
ADMINISTRIM PUBLIK (I AVANCUAR )
 
Tema 1 e drejta e biznesit
Tema 1 e drejta e biznesitTema 1 e drejta e biznesit
Tema 1 e drejta e biznesit
 
Administrata publike
Administrata publikeAdministrata publike
Administrata publike
 
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
 
PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
 PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR” PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
PUNIM SEMINARIK - TEMA : “TRAJTAT E PUSHTETIT SHTETËROR”
 
Procedura administrativ1
Procedura administrativ1Procedura administrativ1
Procedura administrativ1
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
 
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi SelaIdentifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
Identifikimi dhe matja e riskut 1, Nuhi Sela
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 

Similar to Koncepti i sw drejtws publike

E drejta civile_1
E drejta civile_1E drejta civile_1
E drejta civile_1zogaj
 
33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civilezogaj
 
E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrative
Ferdi Nuredini
 
E Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
E Drejta Civile - Përmbledhje e ShkurtuarE Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
E Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
Refik Mustafa
 
50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliuzogaj
 
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Ramadan Ademi
 
Lnda drejta penale
Lnda drejta penaleLnda drejta penale
Lnda drejta penale
zogaj
 
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02petritzogaj
 
Projekt Hulumtues -Administrata publike
Projekt Hulumtues -Administrata publikeProjekt Hulumtues -Administrata publike
Projekt Hulumtues -Administrata publike
RinorAjeti1
 
Civile 1
Civile 1Civile 1
Civile 1zogaj
 
E drejta civile
E drejta civileE drejta civile
E drejta civilezogaj
 
E Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare PrivateE Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare Private
Refik Mustafa
 
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
AlbanFejzullahu2
 
E Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare Publike
Refik Mustafa
 
E drejta administrative fatmir berisha
E drejta administrative         fatmir berishaE drejta administrative         fatmir berisha
E drejta administrative fatmir berisha
fatmir berisha
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
Refik Mustafa
 
Administrative 2
Administrative 2Administrative 2
Administrative 2zogaj
 

Similar to Koncepti i sw drejtws publike (20)

E drejta civile_1
E drejta civile_1E drejta civile_1
E drejta civile_1
 
33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile33739619 e-drejta-civile
33739619 e-drejta-civile
 
E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrative
 
E Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
E Drejta Civile - Përmbledhje e ShkurtuarE Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
E Drejta Civile - Përmbledhje e Shkurtuar
 
50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu50740448 5-abdulla-aliu
50740448 5-abdulla-aliu
 
E Drejta Private
E Drejta PrivateE Drejta Private
E Drejta Private
 
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
Hyrje Ne Shkencat Administrative Pyetje Pergjigje (Repaired)
 
Lnda drejta penale
Lnda drejta penaleLnda drejta penale
Lnda drejta penale
 
tafo
tafotafo
tafo
 
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02
Ed kushtetuese-i-100608110031-phpapp02
 
Administrative 2
Administrative 2Administrative 2
Administrative 2
 
Projekt Hulumtues -Administrata publike
Projekt Hulumtues -Administrata publikeProjekt Hulumtues -Administrata publike
Projekt Hulumtues -Administrata publike
 
Civile 1
Civile 1Civile 1
Civile 1
 
E drejta civile
E drejta civileE drejta civile
E drejta civile
 
E Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare PrivateE Drejta Nderkombtare Private
E Drejta Nderkombtare Private
 
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
 
E Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare PublikeE Drejta Ndërkombtare Publike
E Drejta Ndërkombtare Publike
 
E drejta administrative fatmir berisha
E drejta administrative         fatmir berishaE drejta administrative         fatmir berisha
E drejta administrative fatmir berisha
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
 
Administrative 2
Administrative 2Administrative 2
Administrative 2
 

Koncepti i sw drejtws publike

 • 2.  Ndarja kryesore e së drejtës është ndarja e sajë në të drejten publike dhe në të drejten private. E gjithë e drejta ndahet ndahet në këto dy grupe të mëdha normash juridike , midis të cilave bëjnë pjesë të gjitha degët e veqanta të së drejtës.  Ndarja e së drejtës në të drejten publike dhe në të drejten private , është bërë për të paren herë nga juristët romakë. Juristi romak Domicius Ulpian e ka përcaktuar atë si vijon : “E drejta publike është ajo që ka të bëjë me gjendjen e shteti romak ; e drejta private është ajo që ka të bëjë me interesat e personave të veqantë , sepse ekziston interes publik dhe interes privat”  Jurispodenca e mëvonëshme edhe në epokën e kapitalizmit e ka pranuar plotësisht ndarjen e së drejtëës në publike dhe dhe private .  Në të drejten publike bëjnë pjesë degët e së drejtës që sanksionojnë mardhëniet midis organeve të shtetit dhe shtetasve si dhe mardheniet e organeve shtetërore midis tyre  Në të drejten private bëjnë pjesë degët e së drejtës që rregullojnë mardhëniet reciproke ndërmjet shteteve
 • 3.  Në shkencën juridike ekziston edhe një teori tjetër, që shpjegon ndarjen e së drejtës në publike dhe në private e cila njihet si teoria formale.  Sipas kësaj teorie e drejta ndahet në private dhe publike jo sipas interesit të mbrojtur nga e drejta, por sipas metodës së mbrojtjes së të drejtave që janë njohur nga normat juridike  Nëse e drejta mbrohet prej organeve të pushtetit shtetërorë me vetë iniciativën e tyre , në bazë të detyrës zyrtare të funksionarëve të shtetit , kjo është një e drejtë publike  Nëse e drejta mbrohet me inicativen e një personi që ka pësuar nga shkelja e së drejtës, duke ngritur padi për rivendosjen e së drejtës së shkelur, por që mund edhe të mos e ngrejë këtë padi, kjo është një e drejtë private.  Shkelja e së drejtës publike ndiqet zakonisht nga organet e pushtetit me inicativen e tyre , kurse shkelja e se drejtes private ne baze te kerkeses se personave te interesuar.
 • 4.  E drejta publike mund të përkufizohet si tërësia e normave juridike që kanë të bëjnë me statusin (pozitën) e shtetit dhe të qeveritarëve si dhe e normave që rregullojnë mardhëniet ndërmjet qeveritarëve dhe shtetasve  Tiparet karakteristike të normave të së drejtës publike janë : - Ato janë norma të përgjithshme që zbatohen për kategori shtetasish, të përcaktuar në mënyrë abstrakte. Kjo do të thotë që ato u drejtohen një numri të papërcaktuar njërzish dhe formulohen në bazë të një interesi publik - Ato janë norma me një forcë detyruese ndaj shtetasve , të cilëve nuk u kërkohet pëlqimi për zbatimin e tyre, ndryshe nga normat e së të drejtës private të cilat, të paktën pjesërisht, janë norma lejuese
 • 5.  Normat e së drejtës publike, në një shoqëri demokratike, kanë një unitet të brendshëm për shkak të vetë synimit dhe funksionit të tyre, që është, në radhë të parë, kufizimi i pushtetit shtetëror, për të mbrojtur dhe garantuar sa më shumë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Kjo është një bazë ideologjike thelbësore që përcakton unitetin e së drejtës publike  Normat e së drejtë publike ndahen në disa degë kryesore siq janë : - E drejta kushtetuese, e cila mund të përkufizohet si tërësia e normave që përcaktojnë parimet themelore të organizimit politik të shoqërisë dhe të shtetit. Në mënyrë të veqantë normat juridike kushtetuese trajtojnë organizimin, funksionimin dhe kompetencat e organeve të larta shtetërore, mardhëniet e tyre të ndërsjellta, por edhe mardhëniet që ato kanë me organet e tjera shtetërore dhe me shtetasit.
 • 6. - E drejta administrative, që përbëhet nga normat specifike që rregullojnë veprimtarinë administrative. Por duhet thënë se në shkencen juridike bashkohore ka autorë që e vënë në dyshim saktësinë e këtijë përkufizimi, sepse, ndonëse në përgjithësi pranohet se e drejta administrative është e drejta e zakonshme e pushtetit publik, ka një tendencë që të përfshijë në këtë degë edhe norma të së drejtës private, kur këto norma kanë të bëjnë me ushtrimin e kompetencave të pushtetit publikë. - Financat publike, me të cilen nënkuptohet tërësia e normave juridike që rregullojnë veprimtarinë financiare të shtetit dhe të enteve të tjera publike dhe që kanë të bëjë njëkohësisht edhe me administrimin e fondeve publike. - Të drejten penale dhe proceduren penale. E drejta penale është tërësia e normave juridike që përcaktojnë veprat penale , dënimet dhe parimet e marrjes në përgjegjësi penale të personave që i kryejnë ato. Procedura penale përfshinë tërësinë e normave juridike që parashikojnë rregullat dhe procedurat e hetimit dhe të gjykimit të qështjeve penale
 • 7.  Një degë e së drejtës që ka një karakter të përzier, publik dhe privat, është e drejta e punës . Karakteri i saj i përzier buron nga njëra anë, nga ligjet që nxjerrë shteti për mbrojtjen e interesave të punonjësve, të cilat janë pala më e dobët – në krahasim me punëdhënësit – në mardhëniet e punës, dhe nga ana tjetër, nga rregullat e vendosura ndërmjet pubonjësve dhe punëdhënësve në bazë të kontratave, si kolektive ashtu edhe individual.  Në shkencen juridike bashkëkohore pranohet edhe ndarja në “ të drejten publike të brendshme” dhe “të drejten ndërkomtare”. E para ka si objekt veprimtarinë e gjdo shteti brenda kuadrit të vet, ndërsa e dyta trajton mardhëniet mes shteteve të ndryshme , që mund të bëjnë pjesë edhe në bashkësi tjera, të mëdha ose të vogla, në gjirin e të cilave mund të ketë ndarje në degë të së drejtës në bazë të veqorive që ekzistojnë në gjdo shtet të veqantë. Si rrjedhojë ekziston sot edhe e drejta ndërkomtare kushtetuese, administrative, penale