Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punim Seminarik - Menaxhment

1,626 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Punim Seminarik - Menaxhment

  1. 1. Qendra E Kompentencës – Lubizhdë
  2. 2. Lënda : Menaxhment 22/01/2015 Adel Bajra Tema : Menaxhmenti si aktivitet universal Nivelet e menaxhimit
  3. 3. Menaxhmenti si proces Puna e menaxherit dhe rolet Menaxhmenti si aktivitet universal Kuptimi i menaxhmentit si kategori mjaftë komplekse përkatësisht udhëheqja si kategori universal shtron nevojën e njohjes së shtrirjes së këtij aktiviteti , njëkohësisht edhe pozitat në organizata të ndryshme.
  4. 4. Menaxherët mund të gjenden në ndërmarrje të ndryshme pa marrë parasysh veprimtarinë , kur njerëzit dëshirojnë të punojnë bashkërisht me qëllim që të arrijë qëllime të përbashkëta. Kjo edhe është kërkesë permanente që delë nga vetë njeriu si kategori universal. Nga kjo del se këta persona krijohen me emër si menaxherë , kurse tërë aktiviteti i përbaskët i tyre quhet menaxhment. Nivelet e menaxhimit Puna e menaxherit ndahet në tri nivele :
  5. 5.  Niveli i ulël  Niveli i mesëm  Niveli i lartë Niveli i ulët – Nga ky nivel menaxheri mbikqyr punëtorët. Në këtë pozitë ai ka dy role njëkohësisht , në njërën anë paraqitet si përfaqësues i menaxhimit të niveleve më të larta hierarkike , ndërsa në anën tjetër person perms të cilës punëtorët mund të hyjnë në kontakt ( lidhje ) me menaxhmentin. Niveli i mesëm – Ne këtë nivel dallojmë menaxherët të ndryshëm siq janë : drejtorët , shefat e njësive dhe shërbimeve etj. Në këtë nivel menaxherët kanë detyrë apo rol të rëndësishëm në realizimin e faktorit integrues midis menaxherëve të niveleve të ndryshme. Niveli i lartë – Ky nivel është nivel kryrës i menaxhmentit të një organizate. Menaxhmenti si process Funksionet kryesore që e përbëjnë esencën e menaxhmentit si procesë në organizmat bashkohore janë : Planifikimi , Organizimi , Personeli , Udhëheqja dhe Kontrolli.
  6. 6.  Planifikimi përfshin zgjidhjen e detyrave dhe qëllimeve të aksioneve me ndihmën e të cilave mund të arrihen ato.  Organizimi si funksion kryen shpërndarjen e punës dhe detyrave dhe vendos marëdhënie midis të punësuarve në organizatë.  Personeli duhet të rekrutohet dhe të zgjidhet ashtu që të kryjejë punë të caktuara në ndërmarrje.  Udhëheqja si funksion apo si pjesë e procesit të menaxhmentit realizohet me njerëzit dhe midis njerëzve ashtu që të arrihen rezultatet e dëshiruara.  Kontrolli si funksion ka për qëllim krahasimin përkatësisht korigjimin e rezultateve të arritura me të dhëna të planifikuara. Kontrolli në këtë mënyrë mbyll rrethin e ciklit dhe jep informata mbi atë se me qfarë suksesi firma po ecën kah qëllimet e përcaktuara. Puna e menaxherit dhe rolet
  7. 7. Për të kuptuar punën e menaxherit përkatësisht për tu përgjigjur në pyetjen se qka punon menaxheri , do të bëjmë ndarjen e punës së tij në dy kategori :  Puna e menaxherit si funksion  Puna e menaxherit si rol Puna e menaxherit si rol paraqet qasje tjetër të vrojtimit të punëve të menaxhmentit. Roli paraqet tërësinë e sjelljeve të cilat janë karakteristikë për personin në pozitë të caktuar. Sipas “MICBERGUT” menaxherët luajnë 10 role të cilat mund të sistematizohen në tri kategori kryesore : Roli ndërnjerzorë Roli informative Roli vendosës

×