Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba

8,497 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Punim seminarik;mergim hoti,arlind kallaba

 1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT FAKULTETI: SHKENCAT KOMPJUTERIKE DREJTIMI : TIT PUNIM SEMINARIK LENDA: MENAXHIMI I PROJEKTEVE TEMA : STUDIM RASTI: PTK VALA M ENTORI: KANDIDATET:DR.SC. M ALUSH M JAKU M ERGIM HOTI ARLIND KALLABA NENTOR 2012 2012
 2. 2. PERMBAJTJA Hyrja 22:38 Vizioni Misioni Mergim HOTI & Arlind KALLABA Produktet Faktoret e suksesit Promocioni (marketingu) Shpendarja Perparsit diferencuese ne tregje Rekomandimet e ndermarjes Burimet 2
 3. 3. HYRJA Operatori i parë mobil i licencuar në Kosovë 22:38 Vala,operon në Kosovë që prej vitit 2000. Mergim HOTI & Arlind KALLABA Që prej atëherë Vala ka kaluar në faza të ndryshme të zhvillimit përmes rritjes së kapaciteteve. Shtimit të numrit të konsumatorëve, ofrimit të vazhdueshëm të shërbimeve, uljen e çmimeve për shërbimet e ofruara. 3
 4. 4. VizioniQasje dhe liri e plotë në komunikim për të gjithëkosovarëtMisioni 21:32Të jetë gjithmonë udhëheqëse- ofruese së zgjedhjes Mergim HOTI & Arlind KALLABAsë parë,në përputhjen e nevojave të komunikimit mobil nëKosove,duke aplikuar dhe praktikuar teknologjinë modernedhe të sprovuar,duke i përmbushur gjithmonë nevojat ekonsumatorëve përmes shërbimeve superiore dhe të 4arsyeshme
 5. 5. PRODUKTET Vala mendon per ju!!?? 22:38 Operatori publik mobil VALA lanson produktin e quajtur Mergim HOTI & Arlind KALLABA Web SMS, dedikuar bizneseve të cilave u mundësohet dërgimi i SMS-ve në sasi të mëdha nëpërmjet Web Faqes së PTK- së. ”3 euro” është produkti i lansuar në treg nga operatori publik mobile VALA, i cili e ofron këtë pako të zërit vetëm për konsumatorët e vet me parapagim. 5
 6. 6. FAKTORËT E SUKSESIT Ambienti, infrastruktura, pajisje moderne, menaxhimi 22:38 dhe administrimi i planifikuar ne furnizim, prodhimi, shitje e marketing. Mergim HOTI & Arlind KALLABAPërgatitje e personelit dhe struktura kualifikuese e tëpunësuarve, përvoja e punës, disiplina në punë dhestimulimi i punëtorëve. 6
 7. 7. PROMOCIONI (MARKETINGU) Pas një pune 8 vjeqare, PTK-ja ka tri njësi biznesi: 22:38 Postën e Kosovës, Telekomin e Kosovës, dhe operatorin mobil VALA. Mergim HOTI & Arlind KALLABA Te tri njesit e biznesit te PTK-ja janë të licencuara nga Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit të Kosovës. Me 29 qershor të vitit 2005,PTK-ja është shëndruar në një shoqëri aksionare, me emrin e ri PTK SH.A..PTK. 7
 8. 8. SHPËRNDARJAPTK-ja është unike dhe shumë transparente ndaj të gjithë 22:38konsumatorëve të saj në të gjithë regjionin e Kosovës. Mergim HOTI & Arlind KALLABAU ofron shërbime të shpejta dhe të menjëhershme 8
 9. 9. PËRPARËSITË DIFERENCUESE APO SHKATHTËSITË 22:38  Ka përparsi më të madhe në treg sepse njihet si e para telefoni mobile në Kosovë,dhe Mergim HOTI & Arlind KALLABA e licencuar, gjithashtu ka përparsi edhe për nga çmimet dhe produktet si dhe...a) Analiza e klientelësb) Analiza e konkurrencësc) Shpëndarja me efikase e resurseve dhed) Planifikimi strategjik i marketingut 9
 10. 10. SEGMENTIMI I TREGUTRealizohet nga fakti se konsumatorët janë: 22:38I. Të shumtë; Mergim HOTI & Arlind KALLABAII. Të shpëndar në hapsira me mënyra jo të barabarta;III. Kanë nevoja, dëshira dhe kërkesa të ndryshme. 10
 11. 11. REKOMANDIMETRomaing 10 euro në muaj për klientët e valësndërmjet veti, thirrjet dhe sms gratis pa limit, 22:38kurse thirrjet për operatore tjerë me çmime Mergim HOTI & Arlind KALLABAshumë të ultë.Vala për me arrit me fitu me teper klient dhefirma të mëdha duhet të ketë në përdorim përkonsumatorët ekspert të telekomonikacionit përtë këshilluar me mirë dhe ma lirë brenda dhejashtë vendit thirrjet. 11
 12. 12. Literatura: 22:38 www.valamobile.com Mergim HOTI & Arlind KALLABA Dhe nga zyrtar “Posta dhe Telekomi i Kosovës” Dega Prishtine… Ligjërata te autorizuara Etj…. 12
 13. 13. 22:38 Mergim HOTI & Arlind KALLABA 13 PYETJE ???
 14. 14. 22:38 Mergim HOTI & Arlind KALLABA 14 Ju Falemiderit për vëmendje

×