SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στην σχολική
τάξη, ενισχύει αντίστοιχα
και την μαθησιακή
απόδοση των μαθητών;
Παράγοντες που
επηρρεάζουν το
αποτέλεσμα.
Βιβλιογραφική Μελέτη
Κων/νος Καλέμης , Άννα Κωσταρέλου,
Αναστασία Μερκούρη, Παναγιώτης
Βελαώρας
Δομή της παρουσίασης
 Εισαγωγή στο θέμα
 Ερμηνεία βασικών όρων
 Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας
 Ερευνητικά ερωτήματα
 Ευρήματα – Αποτελέσματα
 Επίλογος – Συζήτηση
Εισαγωγή στη θεματική της μελέτης
 Αναρίθμητες βιβλιογραφικές πηγές
 Ενσωμάτωση ή αξιοποίηση των ΤΠΕ
 Ευρύτερη χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών
μέσων: Η/Υ, projector, διαδραστικός πίνακας
 Αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που
έχουν αποκτήσει και παιδαγωγική –
εκπαιδευτική χρήση: WEB 2.0, Facebook,
Twitter, Moodle, WizIQ, βίντεο
 Η κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης των
εφαρμογών αυτών για την επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων έχει αξιολογηθεί;
Υφιστάμενες διαπιστώσεις
ερευνών
 Αυξημένη πρόσβαση στην τεχνολογία
 Προσβασιμότητα, κόστος τεχνολογίας και
εκπαιδευτικές πλατφόρμες περισσότερο ανέξοδες
 Σχολεία σε όλο τον κόσμο, με μαθητές από διάφορα
κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, εκτίθενται όλο και
περισσότερο στις ΤΠΕ
Τι θα απαντούσαμε όμως σε μια ερώτηση που θα
αναζητούσε την επιτυχημένη τεχνολογική
ενσωμάτωση;
Είναι αυτό που κάνει ένα παθητικό κοινό ενεργό
χρήστη.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέπουν στους
μαθητές – χρήστες διαρκή έλεγχο πάνω στο
περιεχόμενο της ύλης αλλά και τον χρόνο, τον
τόπο και τον τρόπο που θα την κατακτήσουν.
Η αγορά των μαθησιακών τεχνολογιών συνεχίζει
να αναπτύσσεται γεωμετρικά και τα προϊόντα
διαφέρουν σημαντικά ως προς το περιεχόμενο,
την ποιότητα, την εφαρμογή και το πλαίσιο της
χρήσης.
Δομή και Μεθοδολογία
της εργασίας
 Η εργασία μας αποτελεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ελληνικής και
διεθνούς βιβλιογραφίας.
 Έχει υπάρξει ένα κύμα δυναμικής παρουσίας της
τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις.
 Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και σταδιακά σαν τάση,
επεκτάθηκε σε όλο το κόσμο.
 Αν και σαν κίνηση είχε αποδοχή, πολλοί αμφισβητούν
τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα των
προγραμμάτων αυτών.
Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες: ο τρόπος που η τεχνολογία είναι
ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, πώς αυτή
αξιοποιείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και
τους διευθυντές σχολείων κ.λπ.
Τα ερευνητικά ερωτήματα
Η βιβλιογραφική μελέτη, θα κινηθεί στην έρευνα,
ανάλυση και στοχοκεντρική αξιολόγηση των ακόλουθων
ερωτημάτων:
1. Με ποιο τρόπο μπορεί η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών, να έχει θετικά αποτελέσματα στην τάξη;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα
μειονεκτήματα από την χρήση των νέων τεχνολογιών
στην σχολική τάξη.
3. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αυξάνει ή
μειώνει την προσοχή των μαθητών από την
εκπαιδευτική διαδικασία;
1ο ερώτημα
 Η επικράτηση της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις
 Ο βαθμός αποδοχής της από μαθητές και εκπ/κούς
 Η διαδικασία μέσα από την οποία θα οδηγηθούμε σε
θετικά κυρίως αποτελέσματα.
 Ο Η/Υ δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε
τους δασκάλους.
 Η ενσωμάτωση των Η/Υ στη σχολική τάξη φέρνει
πολλές ανακατατάξεις στον τομέα της παιδείας και σαν
μια πρώτη τέτοια είναι η κατάργηση ή η μετεξέλιξη
κλασικών διδακτικών μεθόδων, πράγμα που τρομάζει
πολλούς
Νέα δεδομένα για το
έργο των εκπ/κών
 Οι απαραίτητες βάσεις
δίνονται στους μαθητές
από τους υπολογιστές
 Οι εκπ/κοί δεν θα είναι
πλέον αναγκασμένοι να
οργανώνουν το μάθημα
της αυριανής μέρας, να
μένουν πιστοί στο βιβλίο
ύλης, να ετοιμάζουν
διαγωνίσματα ή να
βαθμολογούν τους μαθη-
τές
Έργο τους θα είναι να θέτουν
κρίσιμες ερωτήσεις και να
αναπτύσσουν την κριτική
σκέψη και τις ανθρώπινες
αισθήσεις.
Με τον νέο τρόπο
διδασκαλίας θα έχουν
περισσότερο χρόνο για να
ασχοληθούν με τον καθένα
μαθητή ξεχωριστά και τις
ανάγκες του, γιατί γνωρίζουν
καλά τις αδυναμίες και τις
δυνατότητες του.
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Οι ΤΠΕ καταφέρνουν να τραβήξουν την
προσοχή των παιδιών
τέτοιου είδους επικοινωνία, τουλάχιστον
στα αρχικά στάδια, είναι απρόσωπη
κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα,
μετατρέποντας την σε παιχνίδι
οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει αυτόν
τον τρόπο επικοινωνίας
αυξάνει την αποδοτικότητα υπάρχει μια διαφωνία για το κατά πόσο η
συνεργασία μέσω των νέων τεχνολογιών
μπορεί να προαχθεί κανονικά.
είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη
στην χρήση
έλλειψη εμπιστοσύνης
απευθύνεται σε όλους και ο καθένας
μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει
αμέσως
Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τρόπο με
τον οποίο ο συνεργάτης του δουλεύει, τις
ικανότητες του, τις γνώσεις του, τότε αυτή
η συνεργασία είναι καταδικασμένη να
αποτύχει.
Αδύνατα σημείαΟφέλη από τη χρήση
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία
3ο ερώτημα
 Μεγάλη ποικιλία από μέσα και εργαλεία: πλατφόρμες
μάθησης, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, χρήση
παιχνιδιών και video, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.
 Αναφέρονται ως ενισχυμένα εργαλεία μάθησης (flipped
classrooms) ή πολυμεσικές τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών.
 Βάση πρέπει να δοθεί στην σωστή χρήση και την
αξιοποίηση του Η/Υ για να έχει πραγματική διδακτική αξία.
Νέος ρόλος για τον
εκπαιδευτικό
• Η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων, ώστε η εκπ/ση να
διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο
άτομο και όχι μόνο την διανοητική του πλευρά.
• Ρόλος συντονιστή και συμβούλου.
• Δεν προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά οργανώνει έτσι το
μάθημα ώστε την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές.
• Ο δάσκαλος παρακολουθεί, ελέγχει και συζητά το
πρόβλημα.
• Αυτός ο ρόλος του εκπ/κού αντιστοιχεί παιδαγωγικά
στην ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη.
Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση
Πολλοί έχουν κατηγορήσει την νέα τεχνολογία ότι
δημιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε
επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα.
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη επηρεάζει τη
μάθηση και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
απορροφήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της
διαδικασίας ενεργούς συνεργασίας.
Παράγοντες επιτυχίας: (1) να έχει σαφείς και
μετρήσιμους στόχους.
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας στο
πρόγραμμα σπουδών, οι εκπ/κοί και οι μαθητές πρέπει
να γνωρίζουν γιατί η τεχνολογία χρησιμοποιείται και
πώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών στόχων.
(2) Η τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο και
μόνο επειδή είναι διαθέσιμη, αλλά γιατί θα επιτρέψει σε
καθηγητές και μαθητές να επιτύχουν τους στόχους
μάθησης που δεν ήταν να αποκτηθούν ή δεν ήταν τόσο
εύκολη η πρόσβαση χωρίς την τεχνολογία.
(3) Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή αποτελέσματα,
είναι το επίπεδο γνώσης και ικανότητας των εκπ/κών που
θα χρησιμοποιήσουν και να διδάξουν τους άλλους να
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
(4) Η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος επιδρούν
καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στις
εργασιακές σχέσεις, στην εκπ/ση και στον πολιτισμό.
(5) Από την συνολική μελέτη της βιβλιογραφίας που είχαμε
στη διάθεσή μας, έγινε εμφανές ότι η ενσωμάτωση των
τεχνολογιών στην εκπ/κή διαδικασία είναι μια
πραγματικότητα, ότι οι εξελίξεις θα έχουν μια αλματώδη
πορεία στο άμεσο μέλλον και ότι θα είναι σημαντική η
συνεχής επιμόρφωση των εκπ/κών στις νέες τεχνολογίες
που διαρκώς εξελλίσονται.
(6) Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια
σε μια διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσής τους στα
διάφορα εκπ/κά συστήματα και σε όλες τις βαθμίδες της.
(7) Σε πολλές χώρες, τα σχολεία πλέον έχουν εντάξει στα
μαθήματά τους την χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ ακόμα και κρατικοί φορείς (ΟΑΣΠ)
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές ως μέσα
διδασκαλίας και επιμόρφωσης των στελεχών τους.
(8) Εκτιμούμε πως το εργαλείο των τεχνολογιών στην
εκπαίδευση έχει ακόμα μεγάλη πορεία να διανύσει και
σίγουρα θα χρειαστεί μια νέα θεώρηση της παιδαγωγικής
του κάλυψης, ας πούμε μια νέα μορφή e-pedagogy.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για την
προσοχή σας

More Related Content

What's hot

σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσεσενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
elantoniou
 
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Fotini Pog
 
το εσωτερικο του υπολογιστη
το εσωτερικο του υπολογιστητο εσωτερικο του υπολογιστη
το εσωτερικο του υπολογιστη
Popi Magaliou
 
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
Vasilis Drimtzias
 
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Xristina Fotopoulou
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
mvourtsian
 

What's hot (20)

ο καταδικος τελικο
ο καταδικος τελικοο καταδικος τελικο
ο καταδικος τελικο
 
σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσεσενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
σενάριο διδασκαλίας ελενη αντωνιου ασπαιτε κσε
 
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
 
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
 
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημώνΗ Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
Η Διερευνητική Μέθοδος στη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών
 
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθειαέκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
έκφραση - έκθεση Α' Λυκείου, γλωσσομάθεια
 
Νέα Παιδαγωγική, Ν.Καζαντζάκης, Α΄ Γυμνασίου
Νέα Παιδαγωγική, Ν.Καζαντζάκης, Α΄ ΓυμνασίουΝέα Παιδαγωγική, Ν.Καζαντζάκης, Α΄ Γυμνασίου
Νέα Παιδαγωγική, Ν.Καζαντζάκης, Α΄ Γυμνασίου
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/ΥΒ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ
 
το εσωτερικο του υπολογιστη
το εσωτερικο του υπολογιστητο εσωτερικο του υπολογιστη
το εσωτερικο του υπολογιστη
 
Δομή Επανάληψης
Δομή ΕπανάληψηςΔομή Επανάληψης
Δομή Επανάληψης
 
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
3. Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
 
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 5 Πόλεμος –Ειρήνη Φύλλο εργασίας
 
Μοντέλο TPACK.pptx
Μοντέλο TPACK.pptxΜοντέλο TPACK.pptx
Μοντέλο TPACK.pptx
 
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της (2016) Β΄2
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της (2016) Β΄2Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της (2016) Β΄2
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της (2016) Β΄2
 
Προστασία λογισμικού – Ιοί
Προστασία λογισμικού – ΙοίΠροστασία λογισμικού – Ιοί
Προστασία λογισμικού – Ιοί
 
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,Λ.ΨΑΡΑΥΤΗ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,Λ.ΨΑΡΑΥΤΗ,  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,Λ.ΨΑΡΑΥΤΗ,  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ,Λ.ΨΑΡΑΥΤΗ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
Κοινωνικά Προβλήματα Γ1 (18ο Γυμνάσιο Πάτρας)
 
Διαδικτυακός Εκφοβισμός.pptx
Διαδικτυακός Εκφοβισμός.pptxΔιαδικτυακός Εκφοβισμός.pptx
Διαδικτυακός Εκφοβισμός.pptx
 

Viewers also liked

το κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιούτο κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιού
Αννα Παππα
 
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
sarantaporogr
 
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
Αννα Παππα
 
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύουΣχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
makrib
 
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης ΜάθησηςΣυστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Nikos Papastamatiou
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
Elena Elliniadou
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
George Palaigeorgiou
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Anna Bafiti
 
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Αννα Παππα
 

Viewers also liked (20)

το κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιούτο κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιού
 
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
 
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
 
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύουΣχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
 
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Webμαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
 
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης ΜάθησηςΣυστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
 
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευσηΤο ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
 
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
 
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
 
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον""Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
 
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωήΔιαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
 

Similar to η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Γιώργος Παπανικολάου
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
geomake
 
Nees texnologies
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
polianthi
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
natasa08
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti
 

Similar to η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1 (20)

ICT
ICTICT
ICT
 
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
 
ερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
Διδακτικά Σενάρια
Διδακτικά ΣενάριαΔιδακτικά Σενάρια
Διδακτικά Σενάρια
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
 
Nees texnologies
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (11)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1

 • 1. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη, ενισχύει αντίστοιχα και την μαθησιακή απόδοση των μαθητών; Παράγοντες που επηρρεάζουν το αποτέλεσμα. Βιβλιογραφική Μελέτη Κων/νος Καλέμης , Άννα Κωσταρέλου, Αναστασία Μερκούρη, Παναγιώτης Βελαώρας
 • 2. Δομή της παρουσίασης  Εισαγωγή στο θέμα  Ερμηνεία βασικών όρων  Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας  Ερευνητικά ερωτήματα  Ευρήματα – Αποτελέσματα  Επίλογος – Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή στη θεματική της μελέτης  Αναρίθμητες βιβλιογραφικές πηγές  Ενσωμάτωση ή αξιοποίηση των ΤΠΕ  Ευρύτερη χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών μέσων: Η/Υ, projector, διαδραστικός πίνακας  Αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που έχουν αποκτήσει και παιδαγωγική – εκπαιδευτική χρήση: WEB 2.0, Facebook, Twitter, Moodle, WizIQ, βίντεο  Η κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων έχει αξιολογηθεί;
 • 4.
 • 5. Υφιστάμενες διαπιστώσεις ερευνών  Αυξημένη πρόσβαση στην τεχνολογία  Προσβασιμότητα, κόστος τεχνολογίας και εκπαιδευτικές πλατφόρμες περισσότερο ανέξοδες  Σχολεία σε όλο τον κόσμο, με μαθητές από διάφορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, εκτίθενται όλο και περισσότερο στις ΤΠΕ Τι θα απαντούσαμε όμως σε μια ερώτηση που θα αναζητούσε την επιτυχημένη τεχνολογική ενσωμάτωση;
 • 6. Είναι αυτό που κάνει ένα παθητικό κοινό ενεργό χρήστη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέπουν στους μαθητές – χρήστες διαρκή έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο της ύλης αλλά και τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που θα την κατακτήσουν. Η αγορά των μαθησιακών τεχνολογιών συνεχίζει να αναπτύσσεται γεωμετρικά και τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά ως προς το περιεχόμενο, την ποιότητα, την εφαρμογή και το πλαίσιο της χρήσης.
 • 7.
 • 8. Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας  Η εργασία μας αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.  Έχει υπάρξει ένα κύμα δυναμικής παρουσίας της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις.  Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και σταδιακά σαν τάση, επεκτάθηκε σε όλο το κόσμο.  Αν και σαν κίνηση είχε αποδοχή, πολλοί αμφισβητούν τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών.
 • 9. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ο τρόπος που η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, πώς αυτή αξιοποιείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων κ.λπ.
 • 10. Τα ερευνητικά ερωτήματα Η βιβλιογραφική μελέτη, θα κινηθεί στην έρευνα, ανάλυση και στοχοκεντρική αξιολόγηση των ακόλουθων ερωτημάτων: 1. Με ποιο τρόπο μπορεί η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, να έχει θετικά αποτελέσματα στην τάξη; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα από την χρήση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη. 3. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αυξάνει ή μειώνει την προσοχή των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία;
 • 11. 1ο ερώτημα  Η επικράτηση της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις  Ο βαθμός αποδοχής της από μαθητές και εκπ/κούς  Η διαδικασία μέσα από την οποία θα οδηγηθούμε σε θετικά κυρίως αποτελέσματα.  Ο Η/Υ δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε τους δασκάλους.  Η ενσωμάτωση των Η/Υ στη σχολική τάξη φέρνει πολλές ανακατατάξεις στον τομέα της παιδείας και σαν μια πρώτη τέτοια είναι η κατάργηση ή η μετεξέλιξη κλασικών διδακτικών μεθόδων, πράγμα που τρομάζει πολλούς
 • 12. Νέα δεδομένα για το έργο των εκπ/κών  Οι απαραίτητες βάσεις δίνονται στους μαθητές από τους υπολογιστές  Οι εκπ/κοί δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να οργανώνουν το μάθημα της αυριανής μέρας, να μένουν πιστοί στο βιβλίο ύλης, να ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή να βαθμολογούν τους μαθη- τές Έργο τους θα είναι να θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με τον νέο τρόπο διδασκαλίας θα έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τον καθένα μαθητή ξεχωριστά και τις ανάγκες του, γιατί γνωρίζουν καλά τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του.
 • 13. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών τέτοιου είδους επικοινωνία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, είναι απρόσωπη κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα, μετατρέποντας την σε παιχνίδι οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας αυξάνει την αποδοτικότητα υπάρχει μια διαφωνία για το κατά πόσο η συνεργασία μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να προαχθεί κανονικά. είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη στην χρήση έλλειψη εμπιστοσύνης απευθύνεται σε όλους και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει αμέσως Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ο συνεργάτης του δουλεύει, τις ικανότητες του, τις γνώσεις του, τότε αυτή η συνεργασία είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αδύνατα σημείαΟφέλη από τη χρήση Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • 14. 3ο ερώτημα  Μεγάλη ποικιλία από μέσα και εργαλεία: πλατφόρμες μάθησης, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, χρήση παιχνιδιών και video, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.  Αναφέρονται ως ενισχυμένα εργαλεία μάθησης (flipped classrooms) ή πολυμεσικές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.  Βάση πρέπει να δοθεί στην σωστή χρήση και την αξιοποίηση του Η/Υ για να έχει πραγματική διδακτική αξία.
 • 15. Νέος ρόλος για τον εκπαιδευτικό • Η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων, ώστε η εκπ/ση να διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο άτομο και όχι μόνο την διανοητική του πλευρά. • Ρόλος συντονιστή και συμβούλου. • Δεν προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά οργανώνει έτσι το μάθημα ώστε την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές. • Ο δάσκαλος παρακολουθεί, ελέγχει και συζητά το πρόβλημα. • Αυτός ο ρόλος του εκπ/κού αντιστοιχεί παιδαγωγικά στην ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη.
 • 16. Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση Πολλοί έχουν κατηγορήσει την νέα τεχνολογία ότι δημιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα.
 • 17. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη επηρεάζει τη μάθηση και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να απορροφήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της διαδικασίας ενεργούς συνεργασίας. Παράγοντες επιτυχίας: (1) να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών, οι εκπ/κοί και οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν γιατί η τεχνολογία χρησιμοποιείται και πώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών στόχων.
 • 18. (2) Η τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο και μόνο επειδή είναι διαθέσιμη, αλλά γιατί θα επιτρέψει σε καθηγητές και μαθητές να επιτύχουν τους στόχους μάθησης που δεν ήταν να αποκτηθούν ή δεν ήταν τόσο εύκολη η πρόσβαση χωρίς την τεχνολογία.
 • 19. (3) Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή αποτελέσματα, είναι το επίπεδο γνώσης και ικανότητας των εκπ/κών που θα χρησιμοποιήσουν και να διδάξουν τους άλλους να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
 • 20. (4) Η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος επιδρούν καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στις εργασιακές σχέσεις, στην εκπ/ση και στον πολιτισμό. (5) Από την συνολική μελέτη της βιβλιογραφίας που είχαμε στη διάθεσή μας, έγινε εμφανές ότι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην εκπ/κή διαδικασία είναι μια πραγματικότητα, ότι οι εξελίξεις θα έχουν μια αλματώδη πορεία στο άμεσο μέλλον και ότι θα είναι σημαντική η συνεχής επιμόρφωση των εκπ/κών στις νέες τεχνολογίες που διαρκώς εξελλίσονται.
 • 21. (6) Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσής τους στα διάφορα εκπ/κά συστήματα και σε όλες τις βαθμίδες της. (7) Σε πολλές χώρες, τα σχολεία πλέον έχουν εντάξει στα μαθήματά τους την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακόμα και κρατικοί φορείς (ΟΑΣΠ) χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές ως μέσα διδασκαλίας και επιμόρφωσης των στελεχών τους.
 • 22. (8) Εκτιμούμε πως το εργαλείο των τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει ακόμα μεγάλη πορεία να διανύσει και σίγουρα θα χρειαστεί μια νέα θεώρηση της παιδαγωγικής του κάλυψης, ας πούμε μια νέα μορφή e-pedagogy.
 • 23.
 • 24.
 • 25. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας