SlideShare a Scribd company logo
Η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών στην σχολική
τάξη, ενισχύει αντίστοιχα
και την μαθησιακή
απόδοση των μαθητών;
Παράγοντες που
επηρρεάζουν το
αποτέλεσμα.
Βιβλιογραφική Μελέτη
Κων/νος Καλέμης , Άννα Κωσταρέλου,
Αναστασία Μερκούρη, Παναγιώτης
Βελαώρας
Δομή της παρουσίασης
 Εισαγωγή στο θέμα
 Ερμηνεία βασικών όρων
 Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας
 Ερευνητικά ερωτήματα
 Ευρήματα – Αποτελέσματα
 Επίλογος – Συζήτηση
Εισαγωγή στη θεματική της μελέτης
 Αναρίθμητες βιβλιογραφικές πηγές
 Ενσωμάτωση ή αξιοποίηση των ΤΠΕ
 Ευρύτερη χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών
μέσων: Η/Υ, projector, διαδραστικός πίνακας
 Αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που
έχουν αποκτήσει και παιδαγωγική –
εκπαιδευτική χρήση: WEB 2.0, Facebook,
Twitter, Moodle, WizIQ, βίντεο
 Η κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης των
εφαρμογών αυτών για την επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων έχει αξιολογηθεί;
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
Υφιστάμενες διαπιστώσεις
ερευνών
 Αυξημένη πρόσβαση στην τεχνολογία
 Προσβασιμότητα, κόστος τεχνολογίας και
εκπαιδευτικές πλατφόρμες περισσότερο ανέξοδες
 Σχολεία σε όλο τον κόσμο, με μαθητές από διάφορα
κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, εκτίθενται όλο και
περισσότερο στις ΤΠΕ
Τι θα απαντούσαμε όμως σε μια ερώτηση που θα
αναζητούσε την επιτυχημένη τεχνολογική
ενσωμάτωση;
Είναι αυτό που κάνει ένα παθητικό κοινό ενεργό
χρήστη.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέπουν στους
μαθητές – χρήστες διαρκή έλεγχο πάνω στο
περιεχόμενο της ύλης αλλά και τον χρόνο, τον
τόπο και τον τρόπο που θα την κατακτήσουν.
Η αγορά των μαθησιακών τεχνολογιών συνεχίζει
να αναπτύσσεται γεωμετρικά και τα προϊόντα
διαφέρουν σημαντικά ως προς το περιεχόμενο,
την ποιότητα, την εφαρμογή και το πλαίσιο της
χρήσης.
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
Δομή και Μεθοδολογία
της εργασίας
 Η εργασία μας αποτελεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ελληνικής και
διεθνούς βιβλιογραφίας.
 Έχει υπάρξει ένα κύμα δυναμικής παρουσίας της
τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις.
 Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και σταδιακά σαν τάση,
επεκτάθηκε σε όλο το κόσμο.
 Αν και σαν κίνηση είχε αποδοχή, πολλοί αμφισβητούν
τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα των
προγραμμάτων αυτών.
Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες: ο τρόπος που η τεχνολογία είναι
ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, πώς αυτή
αξιοποιείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και
τους διευθυντές σχολείων κ.λπ.
Τα ερευνητικά ερωτήματα
Η βιβλιογραφική μελέτη, θα κινηθεί στην έρευνα,
ανάλυση και στοχοκεντρική αξιολόγηση των ακόλουθων
ερωτημάτων:
1. Με ποιο τρόπο μπορεί η ενσωμάτωση των νέων
τεχνολογιών, να έχει θετικά αποτελέσματα στην τάξη;
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα
μειονεκτήματα από την χρήση των νέων τεχνολογιών
στην σχολική τάξη.
3. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αυξάνει ή
μειώνει την προσοχή των μαθητών από την
εκπαιδευτική διαδικασία;
1ο ερώτημα
 Η επικράτηση της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις
 Ο βαθμός αποδοχής της από μαθητές και εκπ/κούς
 Η διαδικασία μέσα από την οποία θα οδηγηθούμε σε
θετικά κυρίως αποτελέσματα.
 Ο Η/Υ δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε
τους δασκάλους.
 Η ενσωμάτωση των Η/Υ στη σχολική τάξη φέρνει
πολλές ανακατατάξεις στον τομέα της παιδείας και σαν
μια πρώτη τέτοια είναι η κατάργηση ή η μετεξέλιξη
κλασικών διδακτικών μεθόδων, πράγμα που τρομάζει
πολλούς
Νέα δεδομένα για το
έργο των εκπ/κών
 Οι απαραίτητες βάσεις
δίνονται στους μαθητές
από τους υπολογιστές
 Οι εκπ/κοί δεν θα είναι
πλέον αναγκασμένοι να
οργανώνουν το μάθημα
της αυριανής μέρας, να
μένουν πιστοί στο βιβλίο
ύλης, να ετοιμάζουν
διαγωνίσματα ή να
βαθμολογούν τους μαθη-
τές
Έργο τους θα είναι να θέτουν
κρίσιμες ερωτήσεις και να
αναπτύσσουν την κριτική
σκέψη και τις ανθρώπινες
αισθήσεις.
Με τον νέο τρόπο
διδασκαλίας θα έχουν
περισσότερο χρόνο για να
ασχοληθούν με τον καθένα
μαθητή ξεχωριστά και τις
ανάγκες του, γιατί γνωρίζουν
καλά τις αδυναμίες και τις
δυνατότητες του.
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Οι ΤΠΕ καταφέρνουν να τραβήξουν την
προσοχή των παιδιών
τέτοιου είδους επικοινωνία, τουλάχιστον
στα αρχικά στάδια, είναι απρόσωπη
κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα,
μετατρέποντας την σε παιχνίδι
οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει αυτόν
τον τρόπο επικοινωνίας
αυξάνει την αποδοτικότητα υπάρχει μια διαφωνία για το κατά πόσο η
συνεργασία μέσω των νέων τεχνολογιών
μπορεί να προαχθεί κανονικά.
είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη
στην χρήση
έλλειψη εμπιστοσύνης
απευθύνεται σε όλους και ο καθένας
μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει
αμέσως
Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τρόπο με
τον οποίο ο συνεργάτης του δουλεύει, τις
ικανότητες του, τις γνώσεις του, τότε αυτή
η συνεργασία είναι καταδικασμένη να
αποτύχει.
Αδύνατα σημείαΟφέλη από τη χρήση
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία
3ο ερώτημα
 Μεγάλη ποικιλία από μέσα και εργαλεία: πλατφόρμες
μάθησης, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, χρήση
παιχνιδιών και video, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.
 Αναφέρονται ως ενισχυμένα εργαλεία μάθησης (flipped
classrooms) ή πολυμεσικές τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών.
 Βάση πρέπει να δοθεί στην σωστή χρήση και την
αξιοποίηση του Η/Υ για να έχει πραγματική διδακτική αξία.
Νέος ρόλος για τον
εκπαιδευτικό
• Η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων, ώστε η εκπ/ση να
διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο
άτομο και όχι μόνο την διανοητική του πλευρά.
• Ρόλος συντονιστή και συμβούλου.
• Δεν προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά οργανώνει έτσι το
μάθημα ώστε την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές.
• Ο δάσκαλος παρακολουθεί, ελέγχει και συζητά το
πρόβλημα.
• Αυτός ο ρόλος του εκπ/κού αντιστοιχεί παιδαγωγικά
στην ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη.
Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση
Πολλοί έχουν κατηγορήσει την νέα τεχνολογία ότι
δημιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε
επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα.
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη επηρεάζει τη
μάθηση και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
απορροφήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της
διαδικασίας ενεργούς συνεργασίας.
Παράγοντες επιτυχίας: (1) να έχει σαφείς και
μετρήσιμους στόχους.
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας στο
πρόγραμμα σπουδών, οι εκπ/κοί και οι μαθητές πρέπει
να γνωρίζουν γιατί η τεχνολογία χρησιμοποιείται και
πώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών στόχων.
(2) Η τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο και
μόνο επειδή είναι διαθέσιμη, αλλά γιατί θα επιτρέψει σε
καθηγητές και μαθητές να επιτύχουν τους στόχους
μάθησης που δεν ήταν να αποκτηθούν ή δεν ήταν τόσο
εύκολη η πρόσβαση χωρίς την τεχνολογία.
(3) Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή αποτελέσματα,
είναι το επίπεδο γνώσης και ικανότητας των εκπ/κών που
θα χρησιμοποιήσουν και να διδάξουν τους άλλους να
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
(4) Η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος επιδρούν
καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στις
εργασιακές σχέσεις, στην εκπ/ση και στον πολιτισμό.
(5) Από την συνολική μελέτη της βιβλιογραφίας που είχαμε
στη διάθεσή μας, έγινε εμφανές ότι η ενσωμάτωση των
τεχνολογιών στην εκπ/κή διαδικασία είναι μια
πραγματικότητα, ότι οι εξελίξεις θα έχουν μια αλματώδη
πορεία στο άμεσο μέλλον και ότι θα είναι σημαντική η
συνεχής επιμόρφωση των εκπ/κών στις νέες τεχνολογίες
που διαρκώς εξελλίσονται.
(6) Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια
σε μια διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσής τους στα
διάφορα εκπ/κά συστήματα και σε όλες τις βαθμίδες της.
(7) Σε πολλές χώρες, τα σχολεία πλέον έχουν εντάξει στα
μαθήματά τους την χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, ενώ ακόμα και κρατικοί φορείς (ΟΑΣΠ)
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές ως μέσα
διδασκαλίας και επιμόρφωσης των στελεχών τους.
(8) Εκτιμούμε πως το εργαλείο των τεχνολογιών στην
εκπαίδευση έχει ακόμα μεγάλη πορεία να διανύσει και
σίγουρα θα χρειαστεί μια νέα θεώρηση της παιδαγωγικής
του κάλυψης, ας πούμε μια νέα μορφή e-pedagogy.
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για την
προσοχή σας

More Related Content

What's hot

Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Nikos Papastamatiou
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Christos Gotzaridis
 
Περιγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική ΑξιολόγησηΠεριγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική Αξιολόγηση
Ανδρέας Αθανασόπουλος
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
Stergios
 
ανεργία
ανεργίαανεργία
ανεργία
gdo
 
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
Ανδρέας Αθανασόπουλος
 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού ΣεναρίουΠαρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Maria Dimou
 
Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστή
imarakis
 
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
Ioanna Chats
 
Θεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησηςΘεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησης
salnk
 
Ομάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
Ομάδες μαθητών- ΚοινωνιόγραμμαΟμάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
Ομάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
Nikos Papastamatiou
 
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
effangelop
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Vasiliki Papaioannou
 
Christopoulou m(13)2
Christopoulou m(13)2Christopoulou m(13)2
Christopoulou m(13)2
marinavolos
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
santziak
 
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
papagekon
 
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
SxedioMathimatos
 
παδ
παδπαδ
παδ
Bad85aggelos
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
labr0s
 

What's hot (20)

Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
 
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδοEισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
Eισαγωγή στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο
 
Περιγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική ΑξιολόγησηΠεριγραφική Αξιολόγηση
Περιγραφική Αξιολόγηση
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
 
ανεργία
ανεργίαανεργία
ανεργία
 
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
PowerPoint: Κινήσεις, εφέ και ανάρτηση στο Διαδίκτυο 2021
 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού ΣεναρίουΠαρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου
 
Tο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστήTο υλικό του υπολογιστή
Tο υλικό του υπολογιστή
 
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
Zabderfilio, ιστορία για τη διαφορετικότητα (κουκλοθέατρο)
 
Θεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησηςΘεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησης
 
Ομάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
Ομάδες μαθητών- ΚοινωνιόγραμμαΟμάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
Ομάδες μαθητών- Κοινωνιόγραμμα
 
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειαςΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική αγωγή: Ενα πρόγραμμα αγωγής υγείας με το 10...
 
Christopoulou m(13)2
Christopoulou m(13)2Christopoulou m(13)2
Christopoulou m(13)2
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
 
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
Μαθαίνω τον τόπο μου: Όταν η Τοπική Ιστορία… πάει σχολείο μέσα από ένα πρόγρα...
 
δημιουργούμε μουσείο στην τάξη μας
δημιουργούμε μουσείο στην τάξη μαςδημιουργούμε μουσείο στην τάξη μας
δημιουργούμε μουσείο στην τάξη μας
 
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματοςΦόρμα σχέδιο μαθήματος
Φόρμα σχέδιο μαθήματος
 
παδ
παδπαδ
παδ
 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
 

Viewers also liked

το κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιούτο κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιού
Αννα Παππα
 
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
sarantaporogr
 
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
Αννα Παππα
 
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύουΣχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
makrib
 
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Webμαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
Athina Grammatikopoulou
 
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης ΜάθησηςΣυστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Nikos Papastamatiou
 
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευσηΤο ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Athanasia Papachristou
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Stergios
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
Elena Elliniadou
 
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Nikos Papastamatiou
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
George Palaigeorgiou
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
Υπουργείο Παιδείας
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Anna Bafiti
 
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Αννα Παππα
 
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον""Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
Αννα Παππα
 
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αννα Παππα
 
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Αννα Παππα
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατερίνα Προκοπίου
 
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωήΔιαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
Αννα Παππα
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0

Viewers also liked (20)

το κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιούτο κοσμοείδωλο του παιδιού
το κοσμοείδωλο του παιδιού
 
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
Διπλωματική Εργασία: «Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως παράγοντας ανά...
 
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
12 εργαλεία τεχνολογίας για τη διδασκαλία
 
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύουΣχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
Σχεδίαση μαθημάτων µε τη χρήση του διαδικτύου
 
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Webμαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
μαρτυρίες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες ένταξης του Web
 
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης ΜάθησηςΣυστήματα Διαχείρησης Μάθησης
Συστήματα Διαχείρησης Μάθησης
 
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευσηΤο ιστολόγιο στην εκπαίδευση
Το ιστολόγιο στην εκπαίδευση
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
 
Θεωρίες Μάθησης
Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
 
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
 
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητήςο άτακτος και ζωηρός μαθητής
ο άτακτος και ζωηρός μαθητής
 
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξηΆννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
Άννα Μπαφιτη _Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράςς στη σχολική τάξη
 
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
Μάθηση και Διδασκαλία στο Cloud
 
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον""Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
"Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον"
 
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
To “café” της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...Τα  παιδιά  ως  κοινωνικοί  ερευνητές.  Οδηγός  για  δασκάλους  και ...
Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές. Οδηγός για δασκάλους και ...
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωήΔιαχειρίζομαι το Πένθος  Επιστρέφω στη ζωή
Διαχειρίζομαι το Πένθος Επιστρέφω στη ζωή
 
Web 3.0
Web 3.0Web 3.0
Web 3.0
 

Similar to η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1

ICT
ICTICT
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ioannis Datseris
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis
 
ερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
Annaa77
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
mariakarousiou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Christianamou
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
Annaa77
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
mariakarousiou
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
Georgiadou Agathi
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Christianamou
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Γιώργος Παπανικολάου
 
Διδακτικά Σενάρια
Διδακτικά ΣενάριαΔιδακτικά Σενάρια
Διδακτικά Σενάρια
Stergios
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
gtzeni
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
geomake
 
Nees texnologies
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
polianthi
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
natasa08
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
mariakarousiou
 

Similar to η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1 (20)

ICT
ICTICT
ICT
 
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
 
ερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
Presentation 3
Presentation 3Presentation 3
Presentation 3
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
Διδακτικά Σενάρια
Διδακτικά ΣενάριαΔιδακτικά Σενάρια
Διδακτικά Σενάρια
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
 
Εισαγωγή
ΕισαγωγήΕισαγωγή
Εισαγωγή
 
Nees texnologies
Nees texnologiesNees texnologies
Nees texnologies
 
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσηςπιθανά θέματα ενδιάμεσης
πιθανά θέματα ενδιάμεσης
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
απαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσειςαπαντήσεις στις ερωτήσεις
απαντήσεις στις ερωτήσεις
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (11)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και...
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1

 • 1. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη, ενισχύει αντίστοιχα και την μαθησιακή απόδοση των μαθητών; Παράγοντες που επηρρεάζουν το αποτέλεσμα. Βιβλιογραφική Μελέτη Κων/νος Καλέμης , Άννα Κωσταρέλου, Αναστασία Μερκούρη, Παναγιώτης Βελαώρας
 • 2. Δομή της παρουσίασης  Εισαγωγή στο θέμα  Ερμηνεία βασικών όρων  Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας  Ερευνητικά ερωτήματα  Ευρήματα – Αποτελέσματα  Επίλογος – Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή στη θεματική της μελέτης  Αναρίθμητες βιβλιογραφικές πηγές  Ενσωμάτωση ή αξιοποίηση των ΤΠΕ  Ευρύτερη χρήση των διάφορων ηλεκτρονικών μέσων: Η/Υ, projector, διαδραστικός πίνακας  Αξιοποίηση διαφόρων προγραμμάτων που έχουν αποκτήσει και παιδαγωγική – εκπαιδευτική χρήση: WEB 2.0, Facebook, Twitter, Moodle, WizIQ, βίντεο  Η κατανόηση των επιπτώσεων της χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων έχει αξιολογηθεί;
 • 5. Υφιστάμενες διαπιστώσεις ερευνών  Αυξημένη πρόσβαση στην τεχνολογία  Προσβασιμότητα, κόστος τεχνολογίας και εκπαιδευτικές πλατφόρμες περισσότερο ανέξοδες  Σχολεία σε όλο τον κόσμο, με μαθητές από διάφορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, εκτίθενται όλο και περισσότερο στις ΤΠΕ Τι θα απαντούσαμε όμως σε μια ερώτηση που θα αναζητούσε την επιτυχημένη τεχνολογική ενσωμάτωση;
 • 6. Είναι αυτό που κάνει ένα παθητικό κοινό ενεργό χρήστη. Οι ψηφιακές τεχνολογίες, επιτρέπουν στους μαθητές – χρήστες διαρκή έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο της ύλης αλλά και τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο που θα την κατακτήσουν. Η αγορά των μαθησιακών τεχνολογιών συνεχίζει να αναπτύσσεται γεωμετρικά και τα προϊόντα διαφέρουν σημαντικά ως προς το περιεχόμενο, την ποιότητα, την εφαρμογή και το πλαίσιο της χρήσης.
 • 8. Δομή και Μεθοδολογία της εργασίας  Η εργασία μας αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.  Έχει υπάρξει ένα κύμα δυναμικής παρουσίας της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις.  Ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και σταδιακά σαν τάση, επεκτάθηκε σε όλο το κόσμο.  Αν και σαν κίνηση είχε αποδοχή, πολλοί αμφισβητούν τα τελικά μαθησιακά αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών.
 • 9. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ο τρόπος που η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στη διδακτέα ύλη, πώς αυτή αξιοποιείται από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων κ.λπ.
 • 10. Τα ερευνητικά ερωτήματα Η βιβλιογραφική μελέτη, θα κινηθεί στην έρευνα, ανάλυση και στοχοκεντρική αξιολόγηση των ακόλουθων ερωτημάτων: 1. Με ποιο τρόπο μπορεί η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, να έχει θετικά αποτελέσματα στην τάξη; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα από την χρήση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη. 3. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αυξάνει ή μειώνει την προσοχή των μαθητών από την εκπαιδευτική διαδικασία;
 • 11. 1ο ερώτημα  Η επικράτηση της τεχνολογίας στις σχολικές τάξεις  Ο βαθμός αποδοχής της από μαθητές και εκπ/κούς  Η διαδικασία μέσα από την οποία θα οδηγηθούμε σε θετικά κυρίως αποτελέσματα.  Ο Η/Υ δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε το βιβλίο, ούτε τους δασκάλους.  Η ενσωμάτωση των Η/Υ στη σχολική τάξη φέρνει πολλές ανακατατάξεις στον τομέα της παιδείας και σαν μια πρώτη τέτοια είναι η κατάργηση ή η μετεξέλιξη κλασικών διδακτικών μεθόδων, πράγμα που τρομάζει πολλούς
 • 12. Νέα δεδομένα για το έργο των εκπ/κών  Οι απαραίτητες βάσεις δίνονται στους μαθητές από τους υπολογιστές  Οι εκπ/κοί δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να οργανώνουν το μάθημα της αυριανής μέρας, να μένουν πιστοί στο βιβλίο ύλης, να ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή να βαθμολογούν τους μαθη- τές Έργο τους θα είναι να θέτουν κρίσιμες ερωτήσεις και να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Με τον νέο τρόπο διδασκαλίας θα έχουν περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν με τον καθένα μαθητή ξεχωριστά και τις ανάγκες του, γιατί γνωρίζουν καλά τις αδυναμίες και τις δυνατότητες του.
 • 13. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών τέτοιου είδους επικοινωνία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, είναι απρόσωπη κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα, μετατρέποντας την σε παιχνίδι οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας αυξάνει την αποδοτικότητα υπάρχει μια διαφωνία για το κατά πόσο η συνεργασία μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να προαχθεί κανονικά. είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσης, εύκολη στην χρήση έλλειψη εμπιστοσύνης απευθύνεται σε όλους και ο καθένας μπορεί να βρει οτιδήποτε τον ενδιαφέρει αμέσως Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ο συνεργάτης του δουλεύει, τις ικανότητες του, τις γνώσεις του, τότε αυτή η συνεργασία είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Αδύνατα σημείαΟφέλη από τη χρήση Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • 14. 3ο ερώτημα  Μεγάλη ποικιλία από μέσα και εργαλεία: πλατφόρμες μάθησης, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, χρήση παιχνιδιών και video, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.  Αναφέρονται ως ενισχυμένα εργαλεία μάθησης (flipped classrooms) ή πολυμεσικές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.  Βάση πρέπει να δοθεί στην σωστή χρήση και την αξιοποίηση του Η/Υ για να έχει πραγματική διδακτική αξία.
 • 15. Νέος ρόλος για τον εκπαιδευτικό • Η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων, ώστε η εκπ/ση να διαμορφώνει και να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο άτομο και όχι μόνο την διανοητική του πλευρά. • Ρόλος συντονιστή και συμβούλου. • Δεν προσφέρει έτοιμη την λύση, αλλά οργανώνει έτσι το μάθημα ώστε την ανακαλύπτουν οι ίδιοι οι μαθητές. • Ο δάσκαλος παρακολουθεί, ελέγχει και συζητά το πρόβλημα. • Αυτός ο ρόλος του εκπ/κού αντιστοιχεί παιδαγωγικά στην ενεργητική μάθηση μέσα από την ανακάλυψη.
 • 16. Ανακεφαλαίωση - Συζήτηση Πολλοί έχουν κατηγορήσει την νέα τεχνολογία ότι δημιουργεί αποξένωση και έλλειψη οποιασδήποτε επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα.
 • 17. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη επηρεάζει τη μάθηση και μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να απορροφήσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της διαδικασίας ενεργούς συνεργασίας. Παράγοντες επιτυχίας: (1) να έχει σαφείς και μετρήσιμους στόχους. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών, οι εκπ/κοί και οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν γιατί η τεχνολογία χρησιμοποιείται και πώς θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών στόχων.
 • 18. (2) Η τεχνολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, μόνο και μόνο επειδή είναι διαθέσιμη, αλλά γιατί θα επιτρέψει σε καθηγητές και μαθητές να επιτύχουν τους στόχους μάθησης που δεν ήταν να αποκτηθούν ή δεν ήταν τόσο εύκολη η πρόσβαση χωρίς την τεχνολογία.
 • 19. (3) Σημαντικός παράγοντας για επιτυχή αποτελέσματα, είναι το επίπεδο γνώσης και ικανότητας των εκπ/κών που θα χρησιμοποιήσουν και να διδάξουν τους άλλους να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία
 • 20. (4) Η επιστημονική και η τεχνολογική πρόοδος επιδρούν καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή, στις εργασιακές σχέσεις, στην εκπ/ση και στον πολιτισμό. (5) Από την συνολική μελέτη της βιβλιογραφίας που είχαμε στη διάθεσή μας, έγινε εμφανές ότι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην εκπ/κή διαδικασία είναι μια πραγματικότητα, ότι οι εξελίξεις θα έχουν μια αλματώδη πορεία στο άμεσο μέλλον και ότι θα είναι σημαντική η συνεχής επιμόρφωση των εκπ/κών στις νέες τεχνολογίες που διαρκώς εξελλίσονται.
 • 21. (6) Οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσής τους στα διάφορα εκπ/κά συστήματα και σε όλες τις βαθμίδες της. (7) Σε πολλές χώρες, τα σχολεία πλέον έχουν εντάξει στα μαθήματά τους την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακόμα και κρατικοί φορείς (ΟΑΣΠ) χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές ως μέσα διδασκαλίας και επιμόρφωσης των στελεχών τους.
 • 22. (8) Εκτιμούμε πως το εργαλείο των τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει ακόμα μεγάλη πορεία να διανύσει και σίγουρα θα χρειαστεί μια νέα θεώρηση της παιδαγωγικής του κάλυψης, ας πούμε μια νέα μορφή e-pedagogy.
 • 25. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας