SlideShare a Scribd company logo
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 
Καλέμης Κων/νος, Κωσταρέλου Άννα
Δομή της παρουσίασης 
 Εισαγωγή 
 Επεξήγηση εννοιών 
 Σκοπός της εργασίας 
 Μεθοδολογία 
 Αποτελέσματα 
 Συμπεράσματα 
 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Εισαγωγή – Επεξήγηση Όρων 
 Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική χροιά. 
 O OECD (2006) και το ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2004) χρησιμοποιούν 
τον όρο μετανάστες μαθητές, αναφερόμενοι στους 
«ξένους μαθητές» ή τους «μαθητές πρώτης γενιάς» όταν 
οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εκτός της 
χώρας υποδοχής. 
 Οι «μαθητές δεύτερης γενιάς» είναι αυτοί που 
γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής αλλά οι γονείς τους 
γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα. 
 Οι μαθητές τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι «γηγενείς»: 
ίσως έχουν υπηκοότητα της χώρας διαμονής, 
γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και τουλάχιστον ένας 
γονέας, επίσης, γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής.
Σκοπός της εργασίας - έρευνας 
Σκοπός 
Κεντρική υπόθεση εργασίας 
Οι καλές πρακτικές του Κράτους αποβλέπουν 
στην διαχείριση της μεταναστευτικής 
παρουσίας και όχι στην ουσιαστική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
μεταναστών. 
Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα: 
(α) οι οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο 
καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και 
προσωρινότητας και, 
(β)η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολο 
του μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και 
για τον μαθητικό πληθυσμό 
συγκεκριμένα. 
Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότι 
ο αριθμός των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει 
σήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5% 
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. 
Υλικό - Μεθοδολογία 
Προβλήματα από την φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών: 
• Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές 
αντιμετώπιζαν σοβαρά γλωσσικά 
προβλήματα, οικονομικά προβλήματα της 
οικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τις 
δυσκολίες που βίωναν μέχρι να συνηθίσουν 
να ζουν στην ελληνική κοινωνία. 
• Η οικονομική ανέχεια, είχε σαν αποτέλεσμα 
πληθώρα μαθητών μεταναστευτικού 
υποβάθρου να μην έχουν πρόσβαση σε 
παροχές υγείας και πρόληψης καθώς και σε 
προγράμματα εμβολιασμού. 
• Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση σε 
συνθήκες περιορισμένης συχνά υγιεινής, 
οδήγησε σε πολλαπλά κρούσματα μεταξύ 
μαθητών σε σχολεία κυρίως της 
πρωτοβάθμιας εκπ/σης.
Διεξαγωγή έρευνας 
Φορείς 
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην 
συγκεκριμένη εργασία περιελάμβανε: 
 βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση 
σχετικών πηγών, 
 αναζήτηση στοιχείων και άλλων 
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 
 επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές 
υπηρεσίες, όπως το Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Συνήγορος 
του Πολίτη, το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). 
 διενέργεια συνεντεύξεων από αρμόδια με 
την μετανάστευση άτομα στο Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), 
στον Συνήγορο του Πολίτη καθώς από 
εκπ/κούς. 
Αποτελέσματα 
• Η τριγωνοποίηση των 
δεδομένων της έρευνας 
επιβεβαίωσε την ελλιπή 
υγειονομική κατάσταση των 
μαθητών αυτών. 
• Το πιο σημαντικό πρόβλημα 
εστιάστηκε στην παντελή 
έλλειψη στοιχείων προληπτικού 
και όχι μόνο εμβολιασμού με τις 
όποιες πιθανές παρενέργειες 
έχει αυτό στην μαθητική 
κοινότητα (κίνδυνος επιδημιών, 
εξάρσεις ιώσεων).
Συμπεράσματα έρευνας 
Η σχολική ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη των 
παιδιών, στα πλαίσια του σεβασμού κι αναγνώρισης της 
διαφορετικότητας κι παροχής ίσων ευκαιριών 
εκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική 
πολιτική συζήτηση κι έρευνα, τόσο στο διεθνές, όσο και 
στον ελλαδικό παιδαγωγικό χώρο, με διάφορους 
τρόπους.
Συμπεράσματα έρευνας 
 Στη βάση των διαφορετικών μέτρων στήριξης, τα οποία 
παρέχουν οι χώρες στους μαθητές που προέρχονται από 
οικογένειες μεταναστών: 
 (α) επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις των σχολικών 
μονάδων, των εκπ/κών, των μαθητών και των οικογενειών 
τους. 
 (β) τονίζεται η ανεπάρκεια των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο γενικά. 
 (γ) επισημαίνεται η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση και η 
εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης που αφορούν τους 
μαθητές.
Θέματα προς συζήτηση 
 Το σχολείο μεταξύ των άλλων δράσεών του, είναι 
αναγκαίο να έχει ως στόχο να εμπλέκεται ενεργά σε 
συνεργασία με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων μεταναστών ή για τους μετανάστες. 
 Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της 
συνεκπαιδευτικής πρακτικής με την παροχή των 
απαιτούμενων πόρων στα σχολεία και την συνεργασία 
με φορείς Υγείας και ιατρικό προσωπικό. 
 Οι καταστάσεις «γκέτο» θα μειωθούν με την αποφυγή 
του διαχωρισμού και του αποκλεισμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

More Related Content

Similar to ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην ΑγγλίαΟι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
44o & 152o Primary Schools of Athens * 44ο & 152ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟtherianos
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Manina Kaouki
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Alexandros Tsikolatas
 
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα ErasmusΣυμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
Alexios Konstantopoulos
 
αμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευσηαμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευση
enadimnionias
 
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Mel Zot
 
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
marywien
 
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες ΛυκειοΔιδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
charalampatou
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dgper2014
 
εργασια
εργασια εργασια
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑxristinabouda
 
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητωνσυμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων2epalkav
 
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
Αννα Παππα
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
jk2013
 
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
Chrissy Nova
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Alexandros Tsikolatas
 

Similar to ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου (20)

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην ΑγγλίαΟι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
 
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα ErasmusΣυμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
 
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
 
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
 
αμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευσηαμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευση
 
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
 
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
 
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες ΛυκειοΔιδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_d
 
εργασια
εργασια εργασια
εργασια
 
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητωνσυμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
 
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
 
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (6)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 

Recently uploaded

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
polychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
polychronopoulou-migdalia maria 2270! chpolychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
polychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
PolychronopoulouMigd
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
oureilidouan
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
Dimitra Mylonaki
 

Recently uploaded (12)

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
polychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
polychronopoulou-migdalia maria 2270! chpolychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
polychronopoulou-migdalia maria 2270! ch
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson RefresherΑνακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
Ανακεφαλαίωση Μαθήματος - Lesson Refresher
 
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλοΗ ΣΑΪΤΑ                 6ο φύλλο
Η ΣΑΪΤΑ 6ο φύλλο
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλοΕΦΗΜΕΡΙΔΑ              ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΛΥΒΑΚΙΑ 2ο φύλλο
 

ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

 • 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Καλέμης Κων/νος, Κωσταρέλου Άννα
 • 2. Δομή της παρουσίασης  Εισαγωγή  Επεξήγηση εννοιών  Σκοπός της εργασίας  Μεθοδολογία  Αποτελέσματα  Συμπεράσματα  Ερωτήσεις – Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή – Επεξήγηση Όρων  Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική χροιά.  O OECD (2006) και το ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2004) χρησιμοποιούν τον όρο μετανάστες μαθητές, αναφερόμενοι στους «ξένους μαθητές» ή τους «μαθητές πρώτης γενιάς» όταν οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας υποδοχής.  Οι «μαθητές δεύτερης γενιάς» είναι αυτοί που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής αλλά οι γονείς τους γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα.  Οι μαθητές τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι «γηγενείς»: ίσως έχουν υπηκοότητα της χώρας διαμονής, γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και τουλάχιστον ένας γονέας, επίσης, γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής.
 • 4. Σκοπός της εργασίας - έρευνας Σκοπός Κεντρική υπόθεση εργασίας Οι καλές πρακτικές του Κράτους αποβλέπουν στην διαχείριση της μεταναστευτικής παρουσίας και όχι στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών. Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα: (α) οι οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και προσωρινότητας και, (β)η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και για τον μαθητικό πληθυσμό συγκεκριμένα. Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότι ο αριθμός των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει σήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Υλικό - Μεθοδολογία Προβλήματα από την φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών: • Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές αντιμετώπιζαν σοβαρά γλωσσικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα της οικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τις δυσκολίες που βίωναν μέχρι να συνηθίσουν να ζουν στην ελληνική κοινωνία. • Η οικονομική ανέχεια, είχε σαν αποτέλεσμα πληθώρα μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας και πρόληψης καθώς και σε προγράμματα εμβολιασμού. • Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση σε συνθήκες περιορισμένης συχνά υγιεινής, οδήγησε σε πολλαπλά κρούσματα μεταξύ μαθητών σε σχολεία κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπ/σης.
 • 5. Διεξαγωγή έρευνας Φορείς Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην συγκεκριμένη εργασία περιελάμβανε:  βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση σχετικών πηγών,  αναζήτηση στοιχείων και άλλων πληροφοριών στο Διαδίκτυο,  επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές υπηρεσίες, όπως το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Συνήγορος του Πολίτη, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).  διενέργεια συνεντεύξεων από αρμόδια με την μετανάστευση άτομα στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), στον Συνήγορο του Πολίτη καθώς από εκπ/κούς. Αποτελέσματα • Η τριγωνοποίηση των δεδομένων της έρευνας επιβεβαίωσε την ελλιπή υγειονομική κατάσταση των μαθητών αυτών. • Το πιο σημαντικό πρόβλημα εστιάστηκε στην παντελή έλλειψη στοιχείων προληπτικού και όχι μόνο εμβολιασμού με τις όποιες πιθανές παρενέργειες έχει αυτό στην μαθητική κοινότητα (κίνδυνος επιδημιών, εξάρσεις ιώσεων).
 • 6. Συμπεράσματα έρευνας Η σχολική ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη των παιδιών, στα πλαίσια του σεβασμού κι αναγνώρισης της διαφορετικότητας κι παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική συζήτηση κι έρευνα, τόσο στο διεθνές, όσο και στον ελλαδικό παιδαγωγικό χώρο, με διάφορους τρόπους.
 • 7. Συμπεράσματα έρευνας  Στη βάση των διαφορετικών μέτρων στήριξης, τα οποία παρέχουν οι χώρες στους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών:  (α) επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις των σχολικών μονάδων, των εκπ/κών, των μαθητών και των οικογενειών τους.  (β) τονίζεται η ανεπάρκεια των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο γενικά.  (γ) επισημαίνεται η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση και η εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης που αφορούν τους μαθητές.
 • 8. Θέματα προς συζήτηση  Το σχολείο μεταξύ των άλλων δράσεών του, είναι αναγκαίο να έχει ως στόχο να εμπλέκεται ενεργά σε συνεργασία με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των φορέων μεταναστών ή για τους μετανάστες.  Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της συνεκπαιδευτικής πρακτικής με την παροχή των απαιτούμενων πόρων στα σχολεία και την συνεργασία με φορείς Υγείας και ιατρικό προσωπικό.  Οι καταστάσεις «γκέτο» θα μειωθούν με την αποφυγή του διαχωρισμού και του αποκλεισμού.