SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 
Καλέμης Κων/νος, Κωσταρέλου Άννα
Δομή της παρουσίασης 
 Εισαγωγή 
 Επεξήγηση εννοιών 
 Σκοπός της εργασίας 
 Μεθοδολογία 
 Αποτελέσματα 
 Συμπεράσματα 
 Ερωτήσεις – Συζήτηση
Εισαγωγή – Επεξήγηση Όρων 
 Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική χροιά. 
 O OECD (2006) και το ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2004) χρησιμοποιούν 
τον όρο μετανάστες μαθητές, αναφερόμενοι στους 
«ξένους μαθητές» ή τους «μαθητές πρώτης γενιάς» όταν 
οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εκτός της 
χώρας υποδοχής. 
 Οι «μαθητές δεύτερης γενιάς» είναι αυτοί που 
γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής αλλά οι γονείς τους 
γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα. 
 Οι μαθητές τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι «γηγενείς»: 
ίσως έχουν υπηκοότητα της χώρας διαμονής, 
γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και τουλάχιστον ένας 
γονέας, επίσης, γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής.
Σκοπός της εργασίας - έρευνας 
Σκοπός 
Κεντρική υπόθεση εργασίας 
Οι καλές πρακτικές του Κράτους αποβλέπουν 
στην διαχείριση της μεταναστευτικής 
παρουσίας και όχι στην ουσιαστική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
μεταναστών. 
Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα: 
(α) οι οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο 
καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και 
προσωρινότητας και, 
(β)η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολο 
του μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και 
για τον μαθητικό πληθυσμό 
συγκεκριμένα. 
Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότι 
ο αριθμός των αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει 
σήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5% 
του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. 
Υλικό - Μεθοδολογία 
Προβλήματα από την φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών: 
• Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές 
αντιμετώπιζαν σοβαρά γλωσσικά 
προβλήματα, οικονομικά προβλήματα της 
οικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τις 
δυσκολίες που βίωναν μέχρι να συνηθίσουν 
να ζουν στην ελληνική κοινωνία. 
• Η οικονομική ανέχεια, είχε σαν αποτέλεσμα 
πληθώρα μαθητών μεταναστευτικού 
υποβάθρου να μην έχουν πρόσβαση σε 
παροχές υγείας και πρόληψης καθώς και σε 
προγράμματα εμβολιασμού. 
• Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση σε 
συνθήκες περιορισμένης συχνά υγιεινής, 
οδήγησε σε πολλαπλά κρούσματα μεταξύ 
μαθητών σε σχολεία κυρίως της 
πρωτοβάθμιας εκπ/σης.
Διεξαγωγή έρευνας 
Φορείς 
Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην 
συγκεκριμένη εργασία περιελάμβανε: 
 βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση 
σχετικών πηγών, 
 αναζήτηση στοιχείων και άλλων 
πληροφοριών στο Διαδίκτυο, 
 επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές 
υπηρεσίες, όπως το Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Συνήγορος 
του Πολίτη, το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). 
 διενέργεια συνεντεύξεων από αρμόδια με 
την μετανάστευση άτομα στο Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), 
στον Συνήγορο του Πολίτη καθώς από 
εκπ/κούς. 
Αποτελέσματα 
• Η τριγωνοποίηση των 
δεδομένων της έρευνας 
επιβεβαίωσε την ελλιπή 
υγειονομική κατάσταση των 
μαθητών αυτών. 
• Το πιο σημαντικό πρόβλημα 
εστιάστηκε στην παντελή 
έλλειψη στοιχείων προληπτικού 
και όχι μόνο εμβολιασμού με τις 
όποιες πιθανές παρενέργειες 
έχει αυτό στην μαθητική 
κοινότητα (κίνδυνος επιδημιών, 
εξάρσεις ιώσεων).
Συμπεράσματα έρευνας 
Η σχολική ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη των 
παιδιών, στα πλαίσια του σεβασμού κι αναγνώρισης της 
διαφορετικότητας κι παροχής ίσων ευκαιριών 
εκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική 
πολιτική συζήτηση κι έρευνα, τόσο στο διεθνές, όσο και 
στον ελλαδικό παιδαγωγικό χώρο, με διάφορους 
τρόπους.
Συμπεράσματα έρευνας 
 Στη βάση των διαφορετικών μέτρων στήριξης, τα οποία 
παρέχουν οι χώρες στους μαθητές που προέρχονται από 
οικογένειες μεταναστών: 
 (α) επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις των σχολικών 
μονάδων, των εκπ/κών, των μαθητών και των οικογενειών 
τους. 
 (β) τονίζεται η ανεπάρκεια των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο γενικά. 
 (γ) επισημαίνεται η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση και η 
εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης που αφορούν τους 
μαθητές.
Θέματα προς συζήτηση 
 Το σχολείο μεταξύ των άλλων δράσεών του, είναι 
αναγκαίο να έχει ως στόχο να εμπλέκεται ενεργά σε 
συνεργασία με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων μεταναστών ή για τους μετανάστες. 
 Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της 
συνεκπαιδευτικής πρακτικής με την παροχή των 
απαιτούμενων πόρων στα σχολεία και την συνεργασία 
με φορείς Υγείας και ιατρικό προσωπικό. 
 Οι καταστάσεις «γκέτο» θα μειωθούν με την αποφυγή 
του διαχωρισμού και του αποκλεισμού.
Σας ευχαριστούμε πολύ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

More Related Content

Similar to ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟtherianos
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούManina Kaouki
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Alexandros Tsikolatas
 
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα ErasmusΣυμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015Alexios Konstantopoulos
 
αμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευσηαμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευσηenadimnionias
 
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"Mel Zot
 
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...marywien
 
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες ΛυκειοΔιδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειοcharalampatou
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dgper2014
 
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑxristinabouda
 
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητωνσυμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων2epalkav
 
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείοΑννα Παππα
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1jk2013
 
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171Chrissy Nova
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Alexandros Tsikolatas
 

Similar to ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου (20)

Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην ΑγγλίαΟι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Αγγλία
 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού ΠαιδαγωγούΕιδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
 
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα ErasmusΣυμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
Συμμετοχή 2ου ΕΠΑΛ στο πρόγραμμα Erasmus
 
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus.
 
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
etwinning 1ο δημοτικό σχολείο βαρθολομιού 2014-2015
 
αμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευσηαμεα και εκπαίδευση
αμεα και εκπαίδευση
 
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
Eκπαιδεύοντας "Ανηλίκους με Εισαγγελική Εντολή"
 
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
Eκπαιδεύοντας "Ανήλικους με Εισαγγελική Εντολή"...
 
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες ΛυκειοΔιδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
Διδακτική στις φυσικές επιστήμες Λυκειο
 
Moraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_d
 
εργασια
εργασια εργασια
εργασια
 
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητωνσυμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
συμπερασματα συνεδριου για τα δικαιωματα των μαθητων
 
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
"Χτίζοντας" ομάδες στο σχολείο
 
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
Programmes s.d. r_peekpe_petridou_v1
 
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
chrissy_nova_AM1058066_theopistipsyllia_AM_1058171
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (6)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 

Recently uploaded

Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxLampriniMagaliou
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...LampriniMagaliou
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)mary nastakou
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςGeorge Papavasileiou
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...LampriniMagaliou
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι ΑνάργυροιSocratis Vasiopoulos
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfathinadimi
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfLampriniMagaliou
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhGermanB-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (ΗΜΕΡΙΔΑ - ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ)
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
 
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdfΘέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
Θέματα και Απαντήσεις - Νεοελληνική Γλώσσα 2024.pdf
 
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptxLouisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
Louisa May Alcott, ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ_ Τσαρτσαρή Ελισάβετ.pptx
 

ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου

 • 1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Καλέμης Κων/νος, Κωσταρέλου Άννα
 • 2. Δομή της παρουσίασης  Εισαγωγή  Επεξήγηση εννοιών  Σκοπός της εργασίας  Μεθοδολογία  Αποτελέσματα  Συμπεράσματα  Ερωτήσεις – Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή – Επεξήγηση Όρων  Η μετανάστευση αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αρνητική χροιά.  O OECD (2006) και το ΕΥΡΥΔΙΚΗ (2004) χρησιμοποιούν τον όρο μετανάστες μαθητές, αναφερόμενοι στους «ξένους μαθητές» ή τους «μαθητές πρώτης γενιάς» όταν οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας υποδοχής.  Οι «μαθητές δεύτερης γενιάς» είναι αυτοί που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής αλλά οι γονείς τους γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα.  Οι μαθητές τρίτης ή τέταρτης γενιάς είναι «γηγενείς»: ίσως έχουν υπηκοότητα της χώρας διαμονής, γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής και τουλάχιστον ένας γονέας, επίσης, γεννήθηκε στη χώρα υποδοχής.
 • 4. Σκοπός της εργασίας - έρευνας Σκοπός Κεντρική υπόθεση εργασίας Οι καλές πρακτικές του Κράτους αποβλέπουν στην διαχείριση της μεταναστευτικής παρουσίας και όχι στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των μεταναστών. Δύο είναι τα καταρχήν προβλήματα: (α) οι οικονομικοί μετανάστες τελούν υπο καθεστώς νομικής αβεβαιότητας και προσωρινότητας και, (β)η έλλειψη στοιχείων τόσο για το σύνολο του μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και για τον μαθητικό πληθυσμό συγκεκριμένα. Τα σημερινά στοιχεία του ΙΠΟΔΕ δείχνουν ότι ο αριθμός των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών αγγίζει σήμερα τις 140,000 μαθητές ήτοι το 9.5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Υλικό - Μεθοδολογία Προβλήματα από την φοίτηση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών: • Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές αντιμετώπιζαν σοβαρά γλωσσικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα της οικογένειας, τη διαφορά νοοτροπίας και τις δυσκολίες που βίωναν μέχρι να συνηθίσουν να ζουν στην ελληνική κοινωνία. • Η οικονομική ανέχεια, είχε σαν αποτέλεσμα πληθώρα μαθητών μεταναστευτικού υποβάθρου να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας και πρόληψης καθώς και σε προγράμματα εμβολιασμού. • Από την άλλη πλευρά, η συμβίωση σε συνθήκες περιορισμένης συχνά υγιεινής, οδήγησε σε πολλαπλά κρούσματα μεταξύ μαθητών σε σχολεία κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπ/σης.
 • 5. Διεξαγωγή έρευνας Φορείς Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στην συγκεκριμένη εργασία περιελάμβανε:  βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση σχετικών πηγών,  αναζήτηση στοιχείων και άλλων πληροφοριών στο Διαδίκτυο,  επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές υπηρεσίες, όπως το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Συνήγορος του Πολίτη, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).  διενέργεια συνεντεύξεων από αρμόδια με την μετανάστευση άτομα στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), στον Συνήγορο του Πολίτη καθώς από εκπ/κούς. Αποτελέσματα • Η τριγωνοποίηση των δεδομένων της έρευνας επιβεβαίωσε την ελλιπή υγειονομική κατάσταση των μαθητών αυτών. • Το πιο σημαντικό πρόβλημα εστιάστηκε στην παντελή έλλειψη στοιχείων προληπτικού και όχι μόνο εμβολιασμού με τις όποιες πιθανές παρενέργειες έχει αυτό στην μαθητική κοινότητα (κίνδυνος επιδημιών, εξάρσεις ιώσεων).
 • 6. Συμπεράσματα έρευνας Η σχολική ενσωμάτωση και η κοινωνική ένταξη των παιδιών, στα πλαίσια του σεβασμού κι αναγνώρισης της διαφορετικότητας κι παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, έχει απασχολήσει την εκπαιδευτική πολιτική συζήτηση κι έρευνα, τόσο στο διεθνές, όσο και στον ελλαδικό παιδαγωγικό χώρο, με διάφορους τρόπους.
 • 7. Συμπεράσματα έρευνας  Στη βάση των διαφορετικών μέτρων στήριξης, τα οποία παρέχουν οι χώρες στους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών:  (α) επισημαίνονται οι κύριες προκλήσεις των σχολικών μονάδων, των εκπ/κών, των μαθητών και των οικογενειών τους.  (β) τονίζεται η ανεπάρκεια των σχολείων και των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο γενικά.  (γ) επισημαίνεται η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αναγνώριση και η εφαρμογή στρατηγικών παρέμβασης που αφορούν τους μαθητές.
 • 8. Θέματα προς συζήτηση  Το σχολείο μεταξύ των άλλων δράσεών του, είναι αναγκαίο να έχει ως στόχο να εμπλέκεται ενεργά σε συνεργασία με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των φορέων μεταναστών ή για τους μετανάστες.  Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της συνεκπαιδευτικής πρακτικής με την παροχή των απαιτούμενων πόρων στα σχολεία και την συνεργασία με φορείς Υγείας και ιατρικό προσωπικό.  Οι καταστάσεις «γκέτο» θα μειωθούν με την αποφυγή του διαχωρισμού και του αποκλεισμού.