SlideShare a Scribd company logo
Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning 
ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης 
του πορτραίτου της σχολικής μονάδας 
Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα
Δομή της παρουσίασης 
Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας ως: 
(α) εργαλείο οικοδόμησης γνώσης και, 
(β) ως γέφυρα για τη συνεργασία των 
ερευνητών και των εκπ/κών. 
Εισαγωγή 
Οι δείκτες της ΑΕΕ 
Ερμηνεία όρων 
Η φιλοσοφία της ΑΕΕ 
Ο ρόλος του e-twinning ως 
παράγοντα αποτύπωσης της 
εξέλιξης του σχολείου 
Συμπεράσματα 
Συζήτηση
Εισαγωγή 
Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω 
της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και 
της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση. 
(Hargreaves, 2003). 
Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων 
εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η 
αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής 
μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου. 
(Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000).
Μια καινοτόμος δράση με επίσημη 
έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία 
για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική 
δράση του προγράμματος eLearning. 
Εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά 
Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές 
αδελφοποιήσεις σχολείων από 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω 
της χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου.
Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας 
Αποτελεί ένα φιλικό προς τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας εργαλείο περιγραφής 
και κατανόησης των αντιλήψεων τους, της 
διαδικασίας αλλαγής με τρόπους, που να 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να 
συλλαμβάνουν και να αποδίδουν την 
πραγματικότητα του σχολείου και να 
αποτελούν πυξίδα προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης του.
Η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 
Ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα 
του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται 
μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του 
σχολείου. 
(Hargreaves, 2003) 
Σκοπός της να περιγράψει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου 
και τους εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. 
(Schildkamp, 2007˙ Vanhoof, Petegem & Sven De Maeyer, 2009) 
Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της 
επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται 
ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία 
που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά». 
(MacBeath, Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005, σ. 157)
Στόχος της παρουσίασης, είναι: 
3. Να συνδέσει την ΑΕΕ με 
την διαδικασία συμμετοχής σε 
δράσεις e-twinning. 
2. Να διαμορφώσει μια 
νέα εικόνα του 
πορτραίτου της σχολικής 
μονάδας μέσα από 
μετρήσιμους δείκτες 
1. Να σκιαγραφήσει πως η 
συμμετοχή και η 
αλληλεπίδραση σε δράσεις 
etwinning μεταξύ των 
σχολικών μονάδων, σταδιακά 
διαμορφώνει και βελτιώνει την 
εικόνα του σχολείου σε σχέση 
με αυτό που υπήρχε πριν
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας
Οι δείκτες της ΑΕΕ και το πορτραίτο της 
σχολικής μονάδας 
. 
Αναφέρονται σε μορφές και δράσεις της 
σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των 
οποίων παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία 
και χαρακτηρίζουν τόσο το έργο όσο και την 
συνολική εικόνα του σχολείου στην ευρύτερη 
περιοχή.
Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο - 
αξιολόγησης 
Το πορτραίτο του σχολείου δημιουργείται με τη 
συνεργασία της σχολικής κοινότητας με επαγγελματίες 
ερευνητές εκτός σχολείου. 
Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή 
ενός σχολείου, για την οποία πολλές φορές δεν έχουν 
ολοκληρωμένη εικόνα τα μεμονωμένα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, δηλ. η διεύθυνση, οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.
Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο – 
αξιολόγησης 2 
Το πορτραίτο μπορεί να αξιοποιηθεί 
κυρίως ερευνητικά ως εργαλείο 
σύγκρισης της αρχικής και τελικής 
κατάστασης του σχολείου κατά την 
διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας 
παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη 
και εξέλιξη του.
Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα 
αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου 
Το πορτραίτο βοηθά τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας να απαντήσουν στην ερώτηση «κάνουμε 
σωστά τα πράγματα»; 
(MacBeath & Moos, 2004) 
Τα σχολεία έχουν πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο όχι 
μόνο λόγω των εκπαιδευτικών και του προσωπικού 
αλλά επίσης και λόγω των μαθητών, των 
οικογενειών και της κοινότητας στην οποία ζουν.
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας
Βασικά χαρακτηριστικά 
To etwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. 
που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία 
στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες 
κάνοντας χρήση των ΤΠΕ ενώ τους παρέχει 
την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά 
εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη 
υποστήριξη).
Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας
Το etwinning μπορεί να οριστεί ως μία 
συνεργασία μακράς διάρκειας όπου 
τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο 
Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για 
να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική 
δραστηριότητα. 
Το etwinning προσφέρει διαδικτυακά 
προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε 
ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 
1 
6
Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Το πορτραίτο ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εμπλέκει 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
Τα δεδομένα βοηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας 
να προσανατολιστούν σε εστίες ανάπτυξης, στη λήψη 
αποφάσεων και στη δέσμευση τους να εργαστούν σε 
στόχους που θέτουν. 
Oι απόψεις των μαθητών είναι ουσιαστικές και 
χρειάζεται μεγαλύτερη συστηματοποίηση και 
υποστήριξη στο ρόλο τους ως ερευνητών στη σχολική 
τους κοινότητα.
Συμπεράσματα - Συζήτηση 
Προσφέρει θετικά στον περιορισμό της 
απώλειας διδακτικού χρόνου. 
Η συμμετοχή τους βοηθά τη καλλιέργεια 
αμοιβαιότητας και αποτελεί απόδειξη ότι οι 
αντιλήψεις όλων έχουν αξία και σημασία. 
1 
8
Σας 
ευχαριστούμε 
πολύ 
Ερωτήσεις

More Related Content

What's hot

Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώω
hrisgiou
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
zohsschool
 
παρώνυμα
παρώνυμαπαρώνυμα
παρώνυμα
alexadra71
 
ορθογραφια ουσιαστικων
ορθογραφια ουσιαστικωνορθογραφια ουσιαστικων
ορθογραφια ουσιαστικων
elivasile
 
αν όλα τα παιδιά της γης
αν όλα τα παιδιά της γηςαν όλα τα παιδιά της γης
αν όλα τα παιδιά της γης
Eirini Mousiadou
 
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξειςΙστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
theodora tz
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Alexandra Tsigkou
 
Σύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γηΣύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γη
Christos Skarkos
 
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσειςΚύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
AlexandraTsikriktsi1
 
Δεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικοί αριθμοίΔεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικοί αριθμοί
theodora tz
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
filippos_chatziandreas
 
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
Αντιγόνη Κριπαροπούλου
 
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Οδύσσεια 14η ενότητα
Οδύσσεια 14η ενότηταΟδύσσεια 14η ενότητα
Οδύσσεια 14η ενότητα
aggpet
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
Christiana Violari
 
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
Nansy Tzg
 
η εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνουη εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνου
filipboy
 
ιδιοτητες πραξεων
ιδιοτητες πραξεωνιδιοτητες πραξεων
ιδιοτητες πραξεων
schoolarxeio
 
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
Natassa Pechtelidou
 

What's hot (20)

Είμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώωΕίμαι ό,τι τρώω
Είμαι ό,τι τρώω
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
 
παρώνυμα
παρώνυμαπαρώνυμα
παρώνυμα
 
ορθογραφια ουσιαστικων
ορθογραφια ουσιαστικωνορθογραφια ουσιαστικων
ορθογραφια ουσιαστικων
 
αν όλα τα παιδιά της γης
αν όλα τα παιδιά της γηςαν όλα τα παιδιά της γης
αν όλα τα παιδιά της γης
 
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξειςΙστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
Ιστορική γραμμή για όλες τις τάξεις
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
 
Σύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γηΣύνθετες λέξεις με τη γη
Σύνθετες λέξεις με τη γη
 
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσειςΚύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
Κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις
 
Δεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικοί αριθμοίΔεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικοί αριθμοί
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
Κοινωνικές αξίες (σελ.12-13)
 
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
Φυσική Ε΄ 9.7. ΄΄ Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη; ΄΄
 
Οδύσσεια 14η ενότητα
Οδύσσεια 14η ενότηταΟδύσσεια 14η ενότητα
Οδύσσεια 14η ενότητα
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
 
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
Ιστορική Γραμμή Μεγάλης Επανάστασης 1821 - 1830 (http://blogs.sch.gr/goma/) (...
 
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσειςαποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
αποτελεσματικές - συμπερασματικές προτάσεις
 
η εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνουη εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνου
 
ιδιοτητες πραξεων
ιδιοτητες πραξεωνιδιοτητες πραξεων
ιδιοτητες πραξεων
 
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
Θέματα προαγωγικών ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2009-2010
 

Similar to Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηΘέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Xyla Eleni
 
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
Xyla Eleni
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
OurMil
 
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
ΔΔΕ Φλώρινας
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
1o Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
JIMKON
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
JIM KAVALIEROS
 
Digital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digital
Fryni Maravelaki
 
Axiologisi i
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
iodinou
 
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησηςο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
Γιάννης Παπαδόπουλος
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Mary Pap
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Γιώργος Παπανικολάου
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Vasilis Drimtzias
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti
 
Observatory methodology - 30062019
Observatory  methodology - 30062019Observatory  methodology - 30062019
Observatory methodology - 30062019
Ioannis Zarkadas
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
gtzeni
 

Similar to Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας (20)

Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξηΘέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη
 
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξηΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέματα αξιοποίησης της ομάδας στην σχολική τάξη
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
 
Aee 2013
Aee 2013Aee 2013
Aee 2013
 
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου με μια ματιά, Οκτ 2013
 
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας : Διαδικασία αυτοαξι...
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
 
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
%Ce%a4%ce%9 f %ce%91%ce%a1%ce%98%ce%a1%ce%9f-%ce%9c%ce%9f%ce%a5
 
Axiologisi
AxiologisiAxiologisi
Axiologisi
 
Digital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digital
 
Axiologisi i
Axiologisi iAxiologisi i
Axiologisi i
 
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησηςο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
ο ρόλος του σχολείου, ως φορέα δευτερογενούς κοινωνικοποίησης
 
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕAποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
Aποτελέσματα Πιλοτικής Εφαρμογής ΑΕΕ
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
Tο επιμορφωτικό υλικό που μοιράζεται στα Στελέχη Εκπαίδευσης στα Σεμινάρια Αξ...
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
Observatory methodology - 30062019
Observatory  methodology - 30062019Observatory  methodology - 30062019
Observatory methodology - 30062019
 
1 aee φιλoσοφια 30-10-2013
1 aee  φιλoσοφια 30-10-20131 aee  φιλoσοφια 30-10-2013
1 aee φιλoσοφια 30-10-2013
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
KONSTANTINOS KALEMIS
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
KONSTANTINOS KALEMIS
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
KONSTANTINOS KALEMIS
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
KONSTANTINOS KALEMIS
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
KONSTANTINOS KALEMIS
 

More from KONSTANTINOS KALEMIS (11)

Netties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentationNetties 2018 kalemis_presentation
Netties 2018 kalemis_presentation
 
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
παρουσιαση εργαστηριο καλεμησ_κωσταρελου_ιακε_2016
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
αντιμετωπιζοντασ τη χρηση εξαρτησιογονων ουσιων στη σχολικη κοινοτητα καλεμησ 1
 
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_finalKalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
Kalemis kostarelou 1_pde_2016_syros_presentation_final
 
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
Intellectual capital management and reporting in the context of post new publ...
 
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
ε25 αντιμετωπιση προβληματων συμπεριφορασ σε ομαδεσ μαθητων με χρονιεσ ασθενειεσ
 
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρουε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
ε24 προληψη προβληματων υγειασ σε μαθητεσ μεταναστευτικου υποβαθρου
 
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
Designing an intellectual capital management system: evaluation process throu...
 
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
Η συμβουλευτική παρέμβαση στην σχολική μονάδα: οφέλη και μειονεκτήματα σε μαθ...
 
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: διαδικασίες ένταξης μαθητών με ειδικές...
 

Η Διαδικασία της Αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως Εργαλείο Βελτίωσης και Ενίσχυσης του Πορτραίτου της σχολικής μονάδας

 • 1. Η Διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης και το e-twinning ως εργαλείο βελτίωσης και ενίσχυσης του πορτραίτου της σχολικής μονάδας Καλέμης Κωνσταντίνος, Κωσταρέλου Άννα
 • 2. Δομή της παρουσίασης Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας ως: (α) εργαλείο οικοδόμησης γνώσης και, (β) ως γέφυρα για τη συνεργασία των ερευνητών και των εκπ/κών. Εισαγωγή Οι δείκτες της ΑΕΕ Ερμηνεία όρων Η φιλοσοφία της ΑΕΕ Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου Συμπεράσματα Συζήτηση
 • 3. Εισαγωγή Στην κοινωνία της γνώσης η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της ταχύτητας, της οξυδέρκειας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας και απαιτείται συνεχής μάθηση. (Hargreaves, 2003). Ένα από τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι η αποκέντρωση και η σταδιακή αυτονόμηση της σχολικής μονάδας καθώς και η προσπάθεια αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. (Eurydice, 2007; MacBeath et al, 2000).
 • 4. Μια καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση, αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και του Διαδικτύου.
 • 5. Το πορτραίτο της σχολικής μονάδας Αποτελεί ένα φιλικό προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας εργαλείο περιγραφής και κατανόησης των αντιλήψεων τους, της διαδικασίας αλλαγής με τρόπους, που να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο να συλλαμβάνουν και να αποδίδουν την πραγματικότητα του σχολείου και να αποτελούν πυξίδα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του.
 • 6. Η αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας Ορίζεται ως μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών από τα υποσυστήματα του σχολείου (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), γι αυτό και θεωρείται μηχανισμός μέσω του οποίου η εξουσία μεταβιβάζεται στο επίπεδο του σχολείου. (Hargreaves, 2003) Σκοπός της να περιγράψει και να αξιολογήσει τις λειτουργίες του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς στόχους με σκοπό τη βελτίωση του οργανισμού. (Schildkamp, 2007˙ Vanhoof, Petegem & Sven De Maeyer, 2009) Αποτελεί «το ειδοποιό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών σχολείων και της επαγγελματικής πρακτικής» και βασίζεται στην αρχή ότι «τα σχολεία γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά». (MacBeath, Schratz, Meuret, & Jacibcent, 2005, σ. 157)
 • 7. Στόχος της παρουσίασης, είναι: 3. Να συνδέσει την ΑΕΕ με την διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις e-twinning. 2. Να διαμορφώσει μια νέα εικόνα του πορτραίτου της σχολικής μονάδας μέσα από μετρήσιμους δείκτες 1. Να σκιαγραφήσει πως η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση σε δράσεις etwinning μεταξύ των σχολικών μονάδων, σταδιακά διαμορφώνει και βελτιώνει την εικόνα του σχολείου σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν
 • 9. Οι δείκτες της ΑΕΕ και το πορτραίτο της σχολικής μονάδας . Αναφέρονται σε μορφές και δράσεις της σχολικής μονάδας τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στην τοπική κοινωνία και χαρακτηρίζουν τόσο το έργο όσο και την συνολική εικόνα του σχολείου στην ευρύτερη περιοχή.
 • 10. Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο - αξιολόγησης Το πορτραίτο του σχολείου δημιουργείται με τη συνεργασία της σχολικής κοινότητας με επαγγελματίες ερευνητές εκτός σχολείου. Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ζωή ενός σχολείου, για την οποία πολλές φορές δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα τα μεμονωμένα μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλ. η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς.
 • 11. Το σχολικό Πορτραίτο ως εργαλείο αυτο – αξιολόγησης 2 Το πορτραίτο μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως ερευνητικά ως εργαλείο σύγκρισης της αρχικής και τελικής κατάστασης του σχολείου κατά την διάρκεια ενός προγράμματος ή μιας παρέμβασης με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη του.
 • 12. Ο ρόλος του e-twinning ως παράγοντα αποτύπωσης της εξέλιξης του σχολείου Το πορτραίτο βοηθά τα μέλη της σχολικής κοινότητας να απαντήσουν στην ερώτηση «κάνουμε σωστά τα πράγματα»; (MacBeath & Moos, 2004) Τα σχολεία έχουν πλούσιο πνευματικό κεφάλαιο όχι μόνο λόγω των εκπαιδευτικών και του προσωπικού αλλά επίσης και λόγω των μαθητών, των οικογενειών και της κοινότητας στην οποία ζουν.
 • 14. Βασικά χαρακτηριστικά To etwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ε.Ε. που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των ΤΠΕ ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες, γενικότερη υποστήριξη).
 • 16. Το etwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας όπου τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας μαζί μία παιδαγωγική δραστηριότητα. Το etwinning προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (elearning), σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 1 6
 • 17. Συμπεράσματα - Συζήτηση Το πορτραίτο ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης εμπλέκει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Τα δεδομένα βοηθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας να προσανατολιστούν σε εστίες ανάπτυξης, στη λήψη αποφάσεων και στη δέσμευση τους να εργαστούν σε στόχους που θέτουν. Oι απόψεις των μαθητών είναι ουσιαστικές και χρειάζεται μεγαλύτερη συστηματοποίηση και υποστήριξη στο ρόλο τους ως ερευνητών στη σχολική τους κοινότητα.
 • 18. Συμπεράσματα - Συζήτηση Προσφέρει θετικά στον περιορισμό της απώλειας διδακτικού χρόνου. Η συμμετοχή τους βοηθά τη καλλιέργεια αμοιβαιότητας και αποτελεί απόδειξη ότι οι αντιλήψεις όλων έχουν αξία και σημασία. 1 8