SlideShare a Scribd company logo
LIFE IN ANCIENT EGYPTIAN “ ยุคของอ
อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์อียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งใน
อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
มีพื้นที่ตั้งแต่
ตอนกลางจนถึงปากแม่นำ้าไนล์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ประเทศอียิปต์
อารยธรรมอียิปต์โบราณเริ่มขึ้นประมาณ 3,150 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช
โดยการรวมอำานาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือ
และตอนใต้
ภายใต้ฟาโรห์องค์แรกแห่งอียิปต์ และมีการพัฒนา
อารยธรรม
เรื่อยมากว่า 5,000 ปี
ประวัติของอียิปต์โบราณปรากฏขึ้นในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง
หรือที่รู้จักกันว่า "ราชอาณาจักร" มีการแบ่งยุคสมัย
ของอียิปต์โบราณ
เป็นราชอาณาจักร ส่วนมากแบ่งตามราชวงศ์ที่ขึ้น
มาปกครอง
จนกระทั่งราชอาณาจักรสุดท้าย
หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "ราชอาณาจักรกลาง"
งานจิตรกรรมงานจิตรกรรม
งานจิตรกรรมของอียิปต์ เป็นภาพที่เขียน
ไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่าง ๆ สีที่ใช้
เขียนภาพทำาจากวัสดุทางธรรมชาติ
ได้แก่ เขม่าไฟ สารประกอบทองแดง หรือ
สีจากดินแล้วนำามาผสมกับนำ้าและยางไม้
ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานที่เน้น
ให้เห็นรูปร่างแบน ๆ มีเส้นรอบ นอกที่คม
ชัด จัดท่าทางของคนแสดงอิริยาบถต่าง ๆ
ในรูปสัญลักษณ์มากกว่าแสดงความ
เหมือนจริงตามธรรมชาติ มักเขียนอักษร
ภาพลงในช่องว่างระหว่างรูปด้วย และ
เน้นสัดส่วนของสิ่งสำาคัญในภาพให้ใหญ่
โตกว่าส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ภาพของ
กษัตริย์หรือฟาโรห์ จะมีขนาดใหญ่กว่า
งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมอียิปต์ ใช้ระบบโครงสร้างเสาและคาน
แสดงรูปทรงที่เรียบง่ายและ แข็งทื่อ ขนาดช่องว่าง
ภายในมีเล็กน้อยและต่อเนื่องกันโดยตลอด
สถาปัตยกรรมสำาคัญของชาวอียิปต์ได้แก่ สุสานที่ฝัง
ศพ ซึ่งมีตั้งแต่ของประชาชนธรรมดาไปจนถึงกษัตริย์
ซึ่งจะมีความวิจิตร พิสดาร ใหญ่โตไปตามฐานะ และ
อำานาจ
ลักษณะของการสร้างสุสานที่เป็นสถาปัตยกรรม
สำาคัญแห่งยุคก็คือ พีรามิด พีรามิดในยุคแรกเป็นแบบ
ขั้นบันได หรือเรียกว่า มัสตาบา ต่อมามีการพัฒนา รูป
แบบวิธีการก่อสร้างจนเป็นรูปพีรามิดที่เห็นในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างวิหารเทพเจ้า เพื่อใช้ประกอบ
พิธีกรรมของนักบวช และวิหารพิธีศพ เพื่อใช้ประกอบ
พิธีศพ ในสมัยอาณาจักรใหม่ (1,020 ปีก่อน พ.ศ -
พ.ศ. 510) วิหารเหล่านี้มีขนาดใหญ่โต และสวยงาม
ทำาจากอิฐและหิน ซึ่งนำารูปแบบวิหารมาจากสมัย
อาณาจักรกลางที่เจาะเข้าไปในหน้าผา บริเวณหุบผา
ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาของชาวอียิปต์ ชาวอียิปต์เป็น
ชนชาติที่มีความสามารถในการคิดค้น
เทคโนโลยีและวิทยาการความเจริญ ด้านต่างๆ
เพื่อตอบสนองการดำารงชีวิต ความเชื่อทาง
ศาสนาและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
จักรวรรดิอียิปต์ เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เรขาคณิต และฟิสิกส์ ได้ส่งเสริมความเจริญใน
ด้านการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ความรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ช่วยให้ชาวอียิปต์ประดิษฐ์ปฏิทิน
รุ่นแรกๆของโลก ความสามารถในการประดิษฐ์
อักษรที่เรียกว่า “ไฮโรกลิฟิก” (Hieroglyphic)
ทำาให้เกิดการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา
และฟาโรห์ และความเจริญทางการแพทย์ก็
ทำาให้ชาวอียิปต์สามารถคิดค้นวิธีผ่าตัดเพื่อ
รักษา ผู้ป่วย ตลอดจนใช้นำ้ายารักษาศพไม่ให้
เน่าเปื่อย (มัมมี่) ความเจริญเหล่านี้ทำาให้สังคม
มรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรม
มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบ
ด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสส
ที่ 2 และวิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่ง
เป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหา
รอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และ
มีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการสร้าง
เขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน ทำาให้
วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้นำ้า จนองค์
การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให้พ้น
นำ้าและมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูก
ยกขึ้นสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่ง
เป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4
ปี สิ้นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ
ภายในวิหารใหญ่มีห้องบูชาและมี
รูปสลัก 4 องค์นั่งอยู่ หนึ่งในนั้นคือ
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 พร้อมด้วย
เทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ ทุกปีวันที่
22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลำาแสง
แรกของพระอาทิตย์จะสาดส่อง
เข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันประสูติ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural landscape)
คือพื้นที่ที่ได้รับการนิยามไว้โดยกรรมาธิการมรดก
โลกว่าเป็นพื้นที่เด่นทางภูมิศาสตร์ หรือทรัพย์สินที่
“...เป็นตัวแทนของธรรมชาติและผลงานของมนุษย์”
ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ แนวคิดนี้เกิดจากการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ในแวดวงของ
มรดกโลกนานาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความพยายามระหว่างประเทศที่จะไกล่เกลี่ย
ปรองดอง “...คติ “ทวินิยมแห่งธรรมชาติและ
วัฒนธรรม” ที่โด่งดังแพร่หลายมากในโลกตะวันตก
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับ “ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม” มีต้นตอจาก
ภาพเขียนภูมิทัศน์แบบ
ประเพณีของยุโรป นับตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ. 2,050 เป็นต้น
มา ศิลปินยุโรปหลายคนได้
เขียนภาพภูมิทัศน์แบบตามใจ
ผู้คน โดยย่อตัวคนในภาพ
เขียนให้เล็กลงและจัดกลุ่มให้
อยู่ในภูมิทัศน์ประเภทต่างๆ ที่
กว้างใหญ่
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการแพร่หลาย
แนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมได้แก่ คาร์ล
โอ. ซาวเออร์ นักภูมิศาสตร์มนุษย์ ซาว
เออร์มีความแน่วแน่ในการผลักดันหน่วย
งานทางวัฒนธรรมให้มีอิทธิพลในการ
สร้างรูปโฉมของพื้นผิวโลกในเขต
กำาหนดเฉพาะ ในการให้นิยามนี้ ซาวเอ
อร์บ่งชี้ว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพควรคง
ไว้ซึ่งความสำาคัญที่เป็นมัชชิมหรือ
ตัวกลางร่วมอยู่กับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของมนุษย์ นิยามคลาสสิก
ของซาวเออร์มีดังนี้ :
“ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นรูปแบบที่ปั้นแต่ง
มาจากภูมิทัศน์ธรรมชาติโดยกลุ่ม
วัฒนธรรมกลุ่มหนึ่ง วัฒนธรรมเป็น
ตัวการ (agent) ธรรมชาติเป็นตัวกลาง
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม
ประเทศอียิปต์มีสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบ
ทะเลทราย
มีผลทำาให้รูปแบบการจัด
พื้นที่มีลักษณะการใช้กำาแพง
ปิดล้อม (enclosed garden)
เพื่อปิดกั้นทิวทัศน์ความแห้ง
แล้งของทะเลทรายอันเวิ้งว้าง
กว้างไกล กำาแพงล้อมรอบ
เป็นรูปทรงเราขาคณิต
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมีการ
แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็นส่วน
ย่อยโดยใช้กำาแพงเตี้ยๆอีก
หลายชั้น

More Related Content

What's hot

อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้วอารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
kittiyawir
 
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
Heritagecivil Kasetsart
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
Kwandjit Boonmak
 
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
Horania Vengran
 
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตก
Chanapa Youngmang
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
Milky' __
 

What's hot (7)

อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้วอารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
 
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
 
3.4 อารยธรรมกรีก
3.4 อารยธรรมกรีก3.4 อารยธรรมกรีก
3.4 อารยธรรมกรีก
 
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
 
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตก
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
 

More from Aniwat Suyata

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
Aniwat Suyata
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
Aniwat Suyata
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
Aniwat Suyata
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
Aniwat Suyata
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
Aniwat Suyata
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
Aniwat Suyata
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
Aniwat Suyata
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
Aniwat Suyata
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
Aniwat Suyata
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
Aniwat Suyata
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
Aniwat Suyata
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
Aniwat Suyata
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
Aniwat Suyata
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
Aniwat Suyata
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
Aniwat Suyata
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
Aniwat Suyata
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
Aniwat Suyata
 

More from Aniwat Suyata (20)

020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
020 industrial revolution ขวัญพัฒน์
 
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
018 neo–classic พรหมพิเชฐ สนธิเมือง
 
017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน017 rococo มาลิน
017 rococo มาลิน
 
016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์016 baroque ธีรศักดิ์
016 baroque ธีรศักดิ์
 
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
015 renaissance c.1425 1600 อนันญา
 
014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร014 shinden ชัชฎาพร
014 shinden ชัชฎาพร
 
011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ011 gothic คฑาวุธ
011 gothic คฑาวุธ
 
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
012 ancient chinese wooden architecture นิลลดา
 
009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร009 byzentine อนิวัตร
009 byzentine อนิวัตร
 
008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์008 roman empire วริทธินันท์
008 roman empire วริทธินันท์
 
010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์010 romanesque ปิยะพัทธ์
010 romanesque ปิยะพัทธ์
 
007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา007 ancient greek architecture ศศิประภา
007 ancient greek architecture ศศิประภา
 
006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์006 hindu ทัศนีย์
006 hindu ทัศนีย์
 
005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต005 aztec ชัยทัต
005 aztec ชัยทัต
 
003 maya วารุณี
003 maya วารุณี003 maya วารุณี
003 maya วารุณี
 
004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร004 ancient indian พัชรพร
004 ancient indian พัชรพร
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 
002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล002 ancient egypt กัมพล
002 ancient egypt กัมพล
 
001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์001 persia ณรงค์ศักดิ์
001 persia ณรงค์ศักดิ์
 

002 ancient egypt