SlideShare a Scribd company logo
อารยธรรมบนผื น แผ่ น ดิ น
ที่ ร าบชายฝั่ ง และหมู่ เ กาะต่ า ง ๆ
บริ เ วณทะเลอี เ จี ย น
เล่ า โดย :
ครู ข วั ญ จิ ต บุ ญ มาก
2800-3000 B.C.
พบหลักฐาน
การตั้งถิ่นฐานที่เมือง
เอเธนส์[Athens]
ไพลอส[Pylos]
เธเบส[Thebes]
ทิรินส์[Tiryns]
สปาร์ต้า[Spata]
ไมซีนี [Mycenae]
และเมืองมีโนอัน
[Minoan]
บนเกาะครีต
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
เทพธิดางู   ประติมากรรมไมนวน
อารยธรรมกรีก
1600-1100 B.C.
เมืองไมซีนี
[Mycenae]
บนคาบสมุทรกรีซ
แผ่อานาจผนวก
เกาะครีตเข้ารวมเป็น
อาณาจักรกรีก
เรียกอารยธรรม
ไมซีเนียน
อารยธรรมกรีก
ราว 1,000 ก่อนคริสตกาล ความแข็งแกร่งไมซีนี ก็ถึงกาลล่มสลาย
เพราะถูกรุกรานทาลายโดยนักรบคนเถื่อน ดอเรียน [Dorian] ที่รุกมาจากทาง
เหนือ (ดินแดนทางใต้ของรัสเซีย) พวกดอเรียนเป็นพวกดุร้าย ไม่มี
วัฒนธรรม เมื่อปล้นทาลายเข้าครอบครองดินแดนได้ ก็ไม่สามารถพัฒนา
สร้างความเจริญขึ้นได้ กรีกจึงเข้าสู่ ยุคมืด [Dark Age]
เป็นเวลาเกือบ 300 ปี
   อารยธรรมกรีกเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้ง ราว 800 B.C. นับเป็นยุคเริ่มต้นของ
"อารยธรรมกรีกโบราณ" [Ancient Greek] วัฒนธรรมและกิจการทหารของ
กรีกเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองเอเธนส์ สปาร์ต้า เป็นศูนย์กลางของอานาจ
มหาอาณาจักรกรีกประกอบด้วยอิตาลีทางตอนใต้ อันเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ
ของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ กรีกย่างก้าวเข้าสู่ยุคคลาสสิกหรือยุคทอง
ลักษณะเป็นแบบนครรัฐ ซึ่งชาวกรีกนิยมเรียกว่า โพลิส ต่อมาพัฒนาการกลายเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันประมาณ ๕๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช ศูนย์กลางความ
เจริญของกรีกได้ย้ายมาสู่นครรัฐเอเธนส์ ในยุคนี้เองชาวกรีกสร้างวิหารพาร์เธนอน
อันเป็นที่รู้จักของชาวโลก โซโฟคลิสได้เขียนมหากาพย์อีดิปุสขึ้น และโสคราติส
ได้เริ่มการสอนลูกศิษย์ชาวเอเธนส์ให้รู้จักวิชาตรรกวิทยา และหลักการของ
ประชาธิปไตยต่อมาไม่นานนักยุคทองของกรีซก็ถึงจุดเสื่อม แล้วกรีซก็เข้าสู่ยุค
สงครามเพโลพอนนีเซียน ซึ่งกองทหารอันเกรียงไกรของสปาร์ตาได้ยกกาลัง
เข้าบดขยี้ชาวเอเธนส์เสียจนย่อยยับ
วิหารพาร์เธนอน (THE PARTHENON) บนเนินเขาอะโครโปลิสแห่งนครเอเธนส์
รูปสลักของ เทพีอธีนา (ATHENA)
วิหารแห่งเทพอปอลโล กับเทพพยากรณ์ แห่งเดลฟี
(THE ORA-CLE OF DELPHI)
ยุคนี้มีการผสมผสานนักปรัชญาและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของชนชั้นปกครอง
จนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ศิวิไลซ์ยิ่งขึ้น เมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
ทรงกรีฑาทัพจากเมืองมาซิโดเนีย พิชิตเมืองใหญ่น้อยทุกเมืองครอบคลุมดินแดนกรีก
อียิปต์ เปอร์เซีย ลุ่มแม่น้าสินธุของอินเดีย
โรงละครแห่ง
อีพิดาอุรุส
(THE THE-ATRE
OF EPIDAURUS)
-เทคนิคของระบบเสียง
(ACOUSTICS)
-โรงละครรูปชามอ่าง
ตัดเจาะเนินเขา ที่นั่งโดย
ใช้หินบล็อกตั้ง55 แถว
ฉากเวทีสูงขนาดตึก
สองชั้น
-มีสเปเชียลเอฟเฟกต์
-แม้แต่เหรียญอันหนึ่งตก
บนเวที ผู้ดูที่นั่งแถว
หลังสุดจากทั้งหมด
14,000 คน ก็ยังได้ยิน
เสียงเหรียญตกนั้นชัดเจน
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช   มหาวิหารอาร์เทมีส The Temple of Artemis (Diana)
เมืองเก่าเอเฟซุส
ครั้นถึงปีที่ 205 ก่อนคริสต์ศักราช อิทธิพลของโรมันแผ่ขยายเข้ารุกรานกรีก
และเมื่อถึงปี 146 ก่อนคริสตกาล กรีกกับมาซิโดเนียตกอยู่ใต้การปกครองของโรมัน
หลังจากที่มีการแบ่งอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรตะวันออกและตะวันตก
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก

More Related Content

What's hot

อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
Heritagecivil Kasetsart
 
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
Supicha Ploy
 
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
Heritagecivil Kasetsart
 
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้วอารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
kittiyawir
 
2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย
Jitjaree Lertwilaiwittaya
 
อียิป สอง
อียิป สองอียิป สอง
อียิป สอง
wannisa_arch13
 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
girapong
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
Napatrapee Puttarat
 
Mesopotamia Civilization
Mesopotamia CivilizationMesopotamia Civilization
Mesopotamia Civilization
timtubtimmm
 
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
Horania Vengran
 
อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน
Ning Rommanee
 
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
Som Moiz
 
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBgเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
game41865
 
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
Heritagecivil Kasetsart
 
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
Jitjaree Lertwilaiwittaya
 
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตก
Chanapa Youngmang
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
Pannaray Kaewmarueang
 

What's hot (18)

อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ(อัพเดท2557)
 
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณบทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมของโลกตะวันตกในยุคโบราณ
 
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
อารยธรรมตะวันตกกรีกโรมัน(อัพเดท2557)
 
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้วอารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
อารยธรรมของโลกยุคโบราณและยุคแบบแก้แล้ว
 
2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย2.2 อารยธรรมอินเดีย
2.2 อารยธรรมอินเดีย
 
001 persian
001 persian001 persian
001 persian
 
อียิป สอง
อียิป สองอียิป สอง
อียิป สอง
 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย2
 
Mesopotamia Civilization
Mesopotamia CivilizationMesopotamia Civilization
Mesopotamia Civilization
 
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
 
อารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมัน
อารยธรรมโรมัน
 
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
Roman Empire and Christianity in the Middle Ages (Thai language)
 
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBgเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณBg
 
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
อารยธรรมยุคกลาง ยุคใหม่(อัพเดท2557)
 
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
2.3 อิทธิพลอารยธรรมตะวันออก
 
อารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันตก
อารยธรรมตะวันตก
 
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
 

More from Kwandjit Boonmak

แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากลแนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
Kwandjit Boonmak
 
Earthfrom sky1
Earthfrom sky1Earthfrom sky1
Earthfrom sky1
Kwandjit Boonmak
 
สอนทวีปเอเชีย
สอนทวีปเอเชียสอนทวีปเอเชีย
สอนทวีปเอเชีย
Kwandjit Boonmak
 
แผ่นพับ Copy
แผ่นพับ Copyแผ่นพับ Copy
แผ่นพับ Copy
Kwandjit Boonmak
 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอนภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
Kwandjit Boonmak
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
Kwandjit Boonmak
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
Kwandjit Boonmak
 
ติวเศรษฐศาสตร์55 copy
ติวเศรษฐศาสตร์55   copyติวเศรษฐศาสตร์55   copy
ติวเศรษฐศาสตร์55 copy
Kwandjit Boonmak
 
ไบแซนทิอุม
ไบแซนทิอุมไบแซนทิอุม
ไบแซนทิอุม
Kwandjit Boonmak
 
รุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุขรุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุข
Kwandjit Boonmak
 
Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Kwandjit Boonmak
 
Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Kwandjit Boonmak
 
Tutor social science
Tutor social scienceTutor social science
Tutor social science
Kwandjit Boonmak
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
Kwandjit Boonmak
 

More from Kwandjit Boonmak (20)

แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากลแนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
แนวข้อสอบกลางภาคประวัติศาสตร์สากล
 
เนื้อหา
เนื้อหาเนื้อหา
เนื้อหา
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
Earthfrom sky1
Earthfrom sky1Earthfrom sky1
Earthfrom sky1
 
Ocean beauties
Ocean beautiesOcean beauties
Ocean beauties
 
สอนทวีปเอเชีย
สอนทวีปเอเชียสอนทวีปเอเชีย
สอนทวีปเอเชีย
 
แผ่นพับ Copy
แผ่นพับ Copyแผ่นพับ Copy
แผ่นพับ Copy
 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอนภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวเศรษฐศาสตร์55 copy
ติวเศรษฐศาสตร์55   copyติวเศรษฐศาสตร์55   copy
ติวเศรษฐศาสตร์55 copy
 
ไบแซนทิอุม
ไบแซนทิอุมไบแซนทิอุม
ไบแซนทิอุม
 
รุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุขรุ่งอรุณแห่งความสุข
รุ่งอรุณแห่งความสุข
 
Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
 
Tutor social science
Tutor social scienceTutor social science
Tutor social science
 
Tutorอารยธรรมตะวันตก
TutorอารยธรรมตะวันตกTutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
 
Tutor social science
Tutor social scienceTutor social science
Tutor social science
 
อารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีก
 

อารยธรรมกรีก