Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

藏漢對照菩提道次第廣論10(S5392L)

630 views

Published on

法尊法師譯
袞卻索南對照整理

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

藏漢對照菩提道次第廣論10(S5392L)

 1. 1. Previous Folio 101 Side 1 (k k+1-.-9$-+#-.:-=}$-0-[{=-0v-+1-.-M1=-<m-,$-`o-0E$-0:-8>o:-0-+$k   三得墮入正行正至善士數中, %},-.-+$-3$=-.-13u$=-.:-]}+-.-+$k 0%,-.-;-+#8-08m-[-M1=-<m-9m+-`o-8}$-6m$-  四為其大師同梵行者, 及於聖教淨信諸天,愛念歡喜者。  +#8-0:-8>o:-0-,mk- [{=-0v-+1-.:-&u+-%m$-%},-.-;-=}#=-.-+>{=-.8}k   謂得趣入善士數中,為大師等之所喜樂,  k[-M1=-'m-W:-+#8-0-,mk &{-#{-1}-6m#-0+#-%#-[0=-=v-8E}-0-#$-+$-X,-.=-+{-,=-  諸天如何歡喜者, 謂彼歡喜唱如是言,我等由其成就歸依,從彼處沒  <m-8/}=-,=k 8+m:-[{=-.8m-[0=-=v-8E}-0-+$-X,-6m$-;,-1$-`o-#,=-.=-,k-  來生此間。是諸人等,今既成就多住歸依,亦當來我眾同分中。  +{-,m-0+#-%#-#m-E}#=-=v-8>o:-0:-8}$-$}-$1-,=-9m+-+#8-6m$-&{+-`o-0I}+-.=-&{+-`o-0I}+-.8}k   教授所出勝利分八。 一得入內道佛弟子者,  k1,-$#-;=-8Ap$-08m-/,-9},-;-0W+-;=k ,$-.-=$=-W=-.:-&u+-.-,mk-]m:-@m-,$-;-  總有多種, 建立內外差別道理, 然共稱許,    8'}#-3u;-1$-`o-'$-,8$k-'}-0}-+$-cvpm-.-[0=-8E}=-8A{+-.:-E#=-.=-[0=-8E}-*}0-,=-1-  覺(口窩)與寂靜論師, 以有歸依而為判別,謂得歸依,   0)$-0-;-A8}k k+{=-,-*}#-1:-=$=-W=-.:-&u+-.-;-+!},-1&}#-#=v1-;-$m$-*#-.-,=-  乃至未捨, 是故最初入佛弟子者,須由至心於三寶所受為大師等,    %},-.-;-=}#=-.:-84n,-.-+#}=-<mk +{-1{+-,-+#{-0-#$-A=-<$-=$=-W=-.:-1m-&u+-+}k   此若無者,任作何善,皆不能入佛弟子數。  k&}1-.-*1=-%+-<m-K{,-`o-8>o:-0-,mk 14~+-8E{;-;=k [0=-=v-8E}-0-M1=-,m-&}1-.-  二成一切律儀所依處者, 俱舍釋云﹕ 「受歸依者,    9$-+#-.:-R$-0-*1=-%+-;-quot;}:->o:-.-9m,-,}k =-+$k  8E}-0`o,-%t-.-;=-<$k  -  k6{ [0=- +#{ 240
 2. 2. 是受一切律儀之門。」 歸依七十論亦云﹕  0${,-#=v1-;-[0=-8E}-0k k+{-,m-&}1-0W+-P-0-9m,k -k6{=-#=v$=-){k   「近事歸三寶, 此是八律本。」  [0=-8E}=-B$-8+=-<m-0=1-.-0K,-.:-A{+-%m$-+{-;=-&}1-.-[{-0-;-+#}$=-=}k   此中意趣,謂由歸依而能堅固涅槃意樂,從此意樂律儀發生。  k#},-0=#=-.8m-;=-<m-am0-.-M1=-0N0=-<m$-84+-.:-  三先集業障輕微滅盡者,  Folio 101 Side 2 8>o:-0-,mk 0U0-0_p=-=v-[0=-=v-8E}-0=-&m#-8+#-.:-%},-.8m-!0=-=vk   集學論中,顯示歸依能淨罪時,說云﹕  8+m:-/#-#m-K}#=-.-0I}+-.-+.{:-A8}-6{=-#=v$=-.=k /#-_p-[{-0:-8>o:-08m-[8m-0v=-  「此中應以生豬因緣,而為譬喻。」 謂有天子當生豬中,  [0=-8E}-A=-.=-+{:-1-[{=-.-W-0v-%{k [0=-8E}-A=-.=-$,-8E}8m-Wv-+#-.8m-@m:-:}k   由歸依故,即未生彼, 是由歸依能淨當生惡趣因故。  k#$-+#-=$=-W=-[0=-=}$-0k k+{-+#-$,-8E}:-8E}-1m-8>o:k k1m-9m-;v=-,m-($=-,=-=vk   「若有歸依佛, 彼不往惡趣, 捨棄人身已,  k+{-+#-[-9m-;v=-8*}0-0}k  =-&}=-+$-+#{-8`o,-;-9$-+{-W:-#=v$=-=}k  =-,-#},-0=#=-  k6{ k+{ 彼當得天身。」 於法及僧亦如是說。 故先集罪,    .8m-&m#-.-;-;-,m-0N0=-.:-8>o:-;k ;-;-,m-84+-.:-8>o:-:}k   有者輕微, 有者罄盡。     k0=}+-,1=-W-&{,-.}-#=}#-.-,mk #:-0<+-.-W:-:}k k$,-8E}:-1m-Ws$-0-9$k   四積廣大福者, 如前所說。 五不墮惡趣  #-1=-<{=-.:-A8}k- k1m-+$-1m-1-9m,->m-0:-#%}+-<m=-1m-3u#=-.-,mg -1+}-;=k   由前應知。 六人與非人不能為難者, 如經云﹕  8'm#=-.=-`#-.8m-1m-M1=-,mk  &{:-:m-+$-,#=-3;-+$k ,-+#8-+$-,m-1&}+-#,=-<mk  k/;- ko   241
 3. 3. 「諸遭怖畏人, 多歸依山林及歸諸園囿, 歸所供樹木。  kV},-<m$-M1=-;-[0=-8E}-%{k k[0=-+{-#2~-0}-1-9m,-6m$k-k[0=-+{-1&}#->o:-1-9m,-;k   其歸非尊勝, 其歸非第一, 雖依其依處,  k[0=-+{-;-,m-0K{,-,=-<$k  #-0#;-o,-;=-1m-E};-6m$k  3|-#$-6m#-=$=-W=-+$k  k&q k#$-   不能脫眾苦。 若時有歸依, 佛法及僧伽,  k&}=-+$-+#{-8`o,-[0=-=}$-;k k&q#-0#;-&q#-0#;-o,-8Ap$-+$k   由知苦苦集, 正超越諸苦。  k&q#-0#;-9$-+#-8+=-.-+$k k8/#=-;1-9,-;#-0W+-0+{-0k   八支聖道樂, 當趣般涅槃,  kB-$,-8+=-.:-8E}-8>o:-+$k- k8/#=-.8m-0+{,-.-06m-.}-+# k<{=-:0-<m=-,m-W-A{+-.k-  以智慧觀見, 諸四聖諦理, 此歸為尊勝。  k[0=-+{-#2~-0}-9m,-.-%{k   +{-1&}#-_p->o:-.-9m,k k[0=- -k[0=-+{-;-,m-0K{,-,=-<$k   此歸是第一, 由歸此歸處, 能解脫眾苦。」  k&q#-  Folio 102 Side 1 (k k0#;-o,-;=-E};-0:-8>o:k k6{=-#=v$=-.-W:-:}k    k8+m:-1v-%{#=-Tt$-6#=-Es0-.-;-=}#=-.8m-#)1-M1=-+.{:-A8}k   此中應以成就風索外道等緣,而為譬喻。  k%m-0=1=-.-*1=-%+-8Es0-.-,mk &}=-X,->m-A-0-#$-0au0-.8m-*}#-1:-+!},-1&}#-;-  七隨一切想悉當成辦者, 隨行何等如法所作,若先供養歸依三寶,  1&}+-%m$k-[0=-=v-=}$-,=-8Es0-.:-#=};-0-0)0-,-0+{-R#-_p-8Es0-.8}k :-`o-83$-W-0-,mk  kBp   祈禱成辦,則易成就。 八速能成佛者,    ={$-#{=-bo=-.-;=k ++-.=-1m-quot;}1-(}$-0:-8>o:k k6{=-#=v$=-.-W:k   如師子請問經云﹕「由信斷無暇。」   +;-0-=+-.:-%,-J{+-%m$-[0=-+$-1';-,=-;1-=+-.:-%,-;-U}0-;k   242
 4. 4. 謂由獲得殊勝閒暇,遇歸依處,學殊勝道,  +{=-,m-:m$-.}-1m-*}#=-.:-83$-W8}k k+{-W:-/,-9},-H,-.:-A=-,=-6#-:{-;-(m,-;,-#=v1-  由此不久當得成佛, 如是憶念諸勝利故,於日日中,  +$-13,-;,-#=v1-`o-[0=-8E}-A8}k k+!},-1&}#-#=v1-*-,-06+-#+-<m-@m:-:1k  晝三夜三,勤修歸依。 第六下至戲笑乃至命緣,  -N}#-#m-@m:-9$-1m-0)$-6m$-0Ns$-0:-A-0-,mk ;v=-+$-N}#-+$-;}$=-]}+-,m-#+},-1m-7-0:-  應當守護不捨三寶者。 身命受用,定當捨離,  8K;-0:-8>o:-0=k +{-+#-#m-@m:-`o-+!},-1&}#-0)$-,-,m-3|-:0=-o,-_p-&q#-0#;-0Wv+-1:-  若為此故,棄捨三寶,則一切生輾轉受苦故,  8Ap$-08m-@m:k %m-;-00-<$-[0=-1m-0)$-$}-$1-`o-9$-9$-6{-+1-A-6m$k   任至何事,不捨歸依。  06+-#+-21->m-&{+-`o-9$-[0=-#)}$-08m-3n#-e-0:-1m-A8}k k@}#=-#:-8E}-9$-+{8m-+{-  作是念已,數起誓願,雖為戲笑亦不應說捨歸依語, 諸先覺等說一學處  06m,-#<{#=-.-;-[0=-=v-8E}-0-;-0U0-%{=-.8m-0U0-A-6m#-#}$-1-M1=-#=v$-%{-quot;v$=-1-1  謂隨往何方,於彼如來應學歸依,未見根據。  *}$-$}k k+{-W:-*v,-1}$-#m-0U0-A-Hs#-,mk ;1-a},-8E{;-.:-8Ap$-0-  如是六種共同學處, 是如道炬釋論中說。  Folio 102 Side 2 06m,-9m,-;k =}-=}8m-0U0-A-+$-.}-#=v1-,m-1+}-&{-;=-0<+-%m$-@m-1-#=v1-,mk   各別學處等三種者,契經中說。 後三種者,  [0=-8E}-9,-;#-Hs#-.-;=-8Ap$-%{k 'm-!+-`ok !q-#7v#=-3n#=-=v-0%+-.-+$k   出於歸依六支論中。 如彼說云﹕「應於形像頌,    k[,-.-={:-.}-0)0-.-;k k++-1}=-quot;}-,=-%},-.:-0K# k6;-,=-#=v$=-.-1*8-+#-;k  及諸碎黃布, 信解為大師, 親口說諸法,    -k!q:-.-1m-#+-.-]m-0}:-R$k k#$-7#-+#-+$-1-+#-;k -k+1-.:-0W-0:-A-0-9m,k   243
 5. 5. 不謗應頂戴, 淨未淨諸人, 應觀為善士。」  k6{=-=}k k#),-;-+00-.-0&q-0-;=-8Ap$-0-M1=-;k !-1-08m-#=v$-,=-8+m-M1=-'{8v-  攝決擇中所說此等(皈依後四種處),迦摩跋云﹕「此諸學處,  7v:-.-#=v$-*$-0-;-${+-1(1-.}:-+#},-.-0-;-*}=-#=v$-6m$k   內鄔蘇跋,想亦宣說,我二同從阿蘭若師所聞。」  quot;}$-,=-;v1-.-0-;-0Wv+-.8m-;1-:m1-,=-8Ap$-$}k   此語出於此師所傳壠跋嚩道次第中。  k0U0-A-+{-+#-+$-8#;-0-;-(1=-.-+$-#)}$-08m-Wv:-8>o:-3u;-,mk   若有違犯此諸學處,當成虧損及棄捨之理者。 quot;-%m#-=}-=}8m-0U0-A-+$-.}-#=v1-+$-Wv,-`o-[0=-=v-8E}-0-+$-N}#-#m-@m:-9$-1m-#)}$-0-+$-+!}  有說違犯六種成捨,謂初三種各別學處及恆修歸依,為命不捨供養三寶。  ,-1&}#-1&}+-.-%{-Hs#-+$-8#;-,-#)}$-0:-8+}+-;k quot;-%m#-=}-=}8m-0U0-A-@m-1-#=v1-  有說由其九種成捨,  +$-8#;-0-%{-+]o=-#)}$-0:-8+}+-+{k [#-1-(1=-.8m-Wv:-A{+-+}k   謂加違後三種,各別學處, 其餘僅是虧損之因,  k8},-<$-N}#-#m-@m:-9$-1m-#)}$-0-+$-8#;-0-,m-[0=-8E}-#)}$-0-+$}=-9m,-;k   然作是思,若與為命亦不棄捨,有違犯者,實捨歸依,  +{-06m,-`o-+!},-1&}#-#=v1-1-0)$-9$-+{-+#-+$-1m-1*v,-.8m-%},-.-;-=}#=-.-#=v1-;-  如是雖未棄捨三寶,然俱愛執三寶異品,大師等三,  #(m=-84n,-A{+-,8$-#6,-`o-1m-e-0-+$-8#;-6m$k [0=-;-R}-1-quot;{;-0=-#)}$-;k   亦違不言有餘大師,心未誠歸,故亦成捨, 若未犯此,    +{-+#-1-Ap$-,-0U0-A-+$-8#;-0-21-9m,->mk #)}$-Wv-1m,-.:-  僅違學處,非是捨因。  Folio 103 Side 1 244
 6. 6. (k k={1=-=}k  k+{-W:-,-[0=-=v-8E}-0-,m-=$=-W=-<m-0%,-.-;-8'v#-.8m-quot;}-&{,-.}-9m,-%m$k   是故歸依,是於佛教,能入大門。  [0=-8E}-3n#-21-1m,-.-9}+-,-1*v-/v;-`o-Ap$-0-;-0K{,-.-9m,-.=-@m-+$-,$-#m-0:-&+-<m=-1m-0  若有歸依,非唯虛言,則是依止最殊勝力。內外障緣不能違害。  Qm-0-+$k 9},-),->m-=+-.:-M1=-[{-U-6m$-(1=-+!8-0=-#}$-,=-#}$-`o-8/{;-0:-8>o:-0=-  功德差別,易生難退,倍轉增長,故如前說,  #:-0<+-.-W:-8'm#=-.-+$-9},-),-H,-.-=}#=-<m-quot;}-,=-[0=-=v-07v$-6m$-+{8m-0U0-A-;=-  由於怖畏及由憶念功德等門,受持歸依, 勵力不違歸依學處, 1m-8+8-0-;-80+-.-#,+-`o-&{8}k k+{-W:-8&m-0-H,-6m$-<m-,=-$,-8E}:-[{-0-0=1=-.=-  是極扼要。 設作是念,如是念死及思死後當生惡趣,  8'm#=-.-,k +{-;=-[}0-.8m-[0=-,m-+!},-1&}#-#=v1-9m,-;k   而起怖畏, 能從其中救拔歸處,是為三寶。  +{-;-[0=-=v-07v$-6m$-+{8m-0U0-A-+$-1-8#;-0:-A=-.-,-[0=-<m=-'m-W:-[}0-$1-,k   若歸三寶不違學處,然其歸處,如何救拔,  3~1=-;=k- Nm+-.8m-7v#-Ly-#%}+-A{+-;1k k$=-,m-={+-%#-M1=-;-0%,k k+{-  如集法句云﹕「能斷有箭道, 我教示爾等,  06m,-#<{#=-.-%},-.-%{k k={+-%#-M1=-<m=-A-+#}=-=}k- k6{=-#=v$=-.-W:k   如來是大師, 爾等應須行。」  =$=-W=-,m-[0=-%},-.-+$-+#{-8`o,-,m-[0=-0au0-.8m-E}#=-9m,-.=k   佛是歸依大師,僧是歸依正行助伴,  [0=-+$}=-,m-&}=-+!},-1&}#-%{g- +{-*}0-.-,-8'm#=-.-;=-E};-08m-@m:-:}k   故正歸依是為法寶。 若能得此,解脫畏故。  k1*8m-&}=-+!},-1&}#-+{-9$-;=-+$-.}-.8m-`o=-<m-[},-@}#=-:{-21-(}$-08m-($=-.-+$k   最下法寶,亦是由其初修業時,遠一分過,  245
 7. 7. 9},-),-@}#=-:{-21-0au0-.8m-K}#=-.-#(m=-#}$-  修一分德,斷證二事, Folio 103 Side 2 ,=-#}$-`o-=+-bo#=-.:-=}$-0-;-8'}#-#mk +{-;=-#6,-Q}-0v:-`o-8Ap$-0-1m,-,}k   倍轉勝進而為安立, 非離此外,忽從他來。 k+{=-,-!0=-8+m:-,m-+#{-1m-+#{-8K=-0v-+$-0%=-.8m-M1-+A{-;-1quot;=-.:-A=-,=-8+}:-;{,-3u;  故於此時,是須善巧,善不善業及果差別,如理取捨而修正行,是為修法。  -06m,-`o-0au0-.-6m#-;-&}=-=v-A-+#}=-){k ;=-#(m=-8K=-0v-+$-0%=-.-:m$-`o-0=1=-,=-  若不久思二業及果,如理取捨,  R$-+}:-3u;-06m,-`o-1-A=-,-$,-8E}8m-Wv-1m-X}#-.=k $,-8E}-;-8'm#=-<$-8'm#=-.-+{-  則不能遮諸惡趣因, 縱畏惡趣,然亦不能脫此畏故。   ;=-1m-E};-08m-@m:-:}k k-+{8m-@m:-8K=-0v8m-`o=-=v-$,-8E}-;=-[}0-.-;-Wv8m-`o=-,-9m+-  是故救拔果位惡趣,須於因時,  1m-+#{-0-;-8'v#-.-8&}=-+#}=-<m$k +{-9$-;=-8K=-;-9m+-&{=-J{+-.-;-:#-;=-.=k   糾治其意隨不善轉, 此復依賴於諸業果得深忍信。  #(m=-.-0+{-;{#=-*1=-%+-<m-P-0-9m+-&{=-<m-++-.-0[{+-.-;-#=v1k ;=-8K=-]m:-0=1-  第二引發一切善樂根本深忍信中分三, 思總業果, 一 .-+$k-A{-K#-_p-0=1-.-+$k 0=1=-,=-8'v#-X}#-A-3u;-;}k k+$-.}-;-#(m=k   思別業果, 思已正行進止之理。 初中分二,  二 三   ]m:-0=1-3u;-+$}=-+$k =}-=}:-@{-%{-0=1-.8}k k+$-.}-;-06m-;=k ;=-${=-.8m-3u;-,mk   正明思總之理, 分別思惟。 今初 初中有四。 業決定理者,  一 二   =}-=}8m-[{-0}-+$-8/#=-.-#$-9m,-<$-3~:-0-=m1-.8m-M1-.-%,->m-0+{-0-*-,-={1=-%,-+B;-0:-  謂諸異生及諸聖者,隨有適悅行相樂受,下至生於有情地獄,由起涼風,    [{=-.-,-Tt$-0=m;-0-;$=-.-;-0K{,-,=-[{=-.-9,-&+-*1=-%+-,m-#},-+#{-08m-;=-0=#=-.-  所發樂受,一切皆是從先造集善業所起。  246
 8. 8. ;=-8Ap$-#mk 1m-+#{-08m-;=-;=-0+{-0-8Ap$-0-,m-#,=-1{+-;k   從不善業發生安樂,無有是處。  3~:-0-#`o$-08m-M1-.-%,->m-&q#-0#;-*-,-+E-0%}1-.8m-Wv+-;-[{=-.-9,-&+-*1=-%+-,m-  所有逼迫行相苦受,下至羅漢相續之苦,一切皆是,  Folio 104 Side 1 (k k#},-1m-+#{-0-0=#=-.-;=-8Ap$-#mk   從先造集不善而起。  +#{-08m-;=-;=-&q#-0#;-8Ap$-0-,m-#,=-1{+-+{k :m,-&{,-J{$-0-;=k   從諸善業發生諸苦,無有是處。 寶鬘論云﹕  1m-+#{-0-;=-&q#-0#;-o,k k+{-06m,-$,-8E}-*1=-%+-+}k k+#{-;=-0+{-8E}-*1=-%+-+$k   「諸苦從不善, 如是諸惡趣, 從善諸善趣,  k[{-0-o,-_p-0+{-0-+# k%{=-#=v$=-=}k   一切生安樂。」  k+{8m-@m:-0+{-0-+$-&q#-0#;-M1=-,m-Wv-1{+-.-;=-Ap$-0-+$k #2~-0}-+$-+0$-@p#-;-  故諸苦樂非無因生, 亦非自性, 自在天等不順因生,  =}#=-.-1m-1*v,-.8m-Wv-;=-Ap$-0-9$-1m,-.:-+#{-1m-+#{8m-;=-]m-;=-0+{-&q#-]m-+$k   是為從總善不善業生總苦樂。  0+{-&q#-#m-=+-.:-'-3~#=-.-M1=-<$-;=-#(m=-<m-=+-.:-'-3~#=-.-;=-%t$-7+-<$-1-8&};  諸苦安樂種種差別, 亦從二業種種差別, 無少紊亂,    -0:-=}-=}:-8Ap$-08m-;=-8K=-${=-.-%,-,1-1m-Ut-0-;-${=-.-J{+-.-,mk ,$-.-=$=-W=-.-  各別而起。 若於業果,或決定相,或無欺罔,獲定解者,是為一切內佛弟子  *1=-%+-<m-9$-+#-.8m-W-0-6{=-.-+!:-.}8m-&}=-o,->m-#6m:-0##=-.8}k   所有正見,讚為一切白法根本。  k;=-8/{;-&{-0-,mk ;=-+#{-0-&u$-$v-;=-<$-8K=-0v-0+{-0-<m,-_p-&{-0-8Ap$-;g-;=-1m-+#{-  247
 9. 9. 業增長廣大者。 謂雖從其微少善業, 亦能感發極大樂果, 雖從微少 0-&u$-$v-;=-<$-8K=-0v-&q#-0#;-<m,-_p-&{-0-8Ap$-0=-,$-#m-Wv-8K=-<m-8/{;-8H-0-,m-@m-:};-  諸不善業,亦能感發極大苦果,故如內身因果增長,諸外因果無能等者,    >m-Wv-8K=-;-1{+-+}k  -9$-3~1=-;=k #-.-&u$-$v-A=-.=-<$k  #-K{,-/-:};-8'm#=-  k+{ &m k8'm 此亦如集法句云﹕「雖造微少惡, 他世大怖畏,    &{,-+$k k/v$-C};-&{,-.}-A{+-8>o:-){k kquot;}$-.:-=}$-08m-`o#-06m,-,}k   當作大苦惱, 猶如入腹毒。  k0=}+-,1=-&u$-$v-A=-.=-<$k k8'm#-K{,-/-:};-0+{-&{,-8H{,k   雖造微少福, 他世引大樂,    k+},-&{,-+#-<$-A{+-8>o:-){k- k8Ks-M1=-/v,-3~#=-*m,-.-06m,k k6{=-  亦作諸大義, 如諸穀豐熟。」  Folio 104 Side 2 =}g-g;=-&u$-$v-;=-8K=-0v-&{,-.}-8Ap$-0-+{-9$-#},->m-Ap$-08m-1*8-0I}+-.=-${=-.-0[{+-.-,mk  從輕微業起廣大果,此復當由說宿因緣發定解者,    ;v$-#6m-;=k  Qm-+#8-0}-+$-+{8m-8quot;:-0=-0Qm=-.8m-);-.-+$k  .-+$-(-+$-:v=-);-  #,#- $$- 如阿笈摩說,牧人喜歡,及彼手杖,所穿田蛙, 五百水鵝,    T-0W-+$-9m-3#=-T-0W-+$-6m$-.-+$-Q$-T-0W8m-Ap$-0-+$k   五百魚龜,五百餓鬼,五百田夫及五百牛,所有因緣。  14$=-Rt,-,=-8Ap$-08m-#={:-[-+$-#={:-+Am#-+$-Q$-.}-[}$-#m-Ap$-08m-1*8-06m,-){k   並賢愚經說,金天金寶牛護因緣,    ;v$-+$-14$=-Rt,-+$-;=-0W-.-=}#=-;=-${=-.:-A8}k   當從阿笈摩及賢愚經,百業經等,求發定解。  k#6,-9$-3u;-Dm1=-+$-&}-#-+$-83~-0-+$-W-0-06m-;=k -1-1-(1=-<m$-#-1-#=v1-9}$=-  @m 復次尸羅軌則淨命正見四中, 後未虧損,前三未能圓滿 =v-+#-.-Q}#=-.:-1-A=-.:-&-8#8-:{-(1=-.:-A=-.-M1=-Pt:-[{-0:-#=v$=-){k   248
 10. 10. 清淨,少虧損者,說生龍中。  W-13~=-bo=-.-;=k 0%}1-X,-8+=-#$-#m-3|-0+#-0!;-.8m-+$-.}:-W-13~-&{,-.}8m-,$-,-  海龍王請問經云﹕ 「世尊我於劫初,住大海內,    #,=-.-+$k #$-#m-3|-+{-06m,-#<{#=-.-8quot;}:-0-8'm#-8'm#-K{,-`o-Ap$-0-+{8m-3|-,m-  時有拘留孫如來出現世間,    W-13~-&{,-.}8m-,$-,-Pt-+$-Pt8m-0v-+$-Pt8m-0v-1}-+#-^p$-0:->o:-){-0+#-<$-8quot;}:-^p$-0:->o:k   爾時大海之中,諸龍龍子龍女悉皆減少,我亦減少眷屬。  0%}1-X,-8+=-+-,m-W-13~-&{,-.}8m-,$-,-Pt-+$-Pt8m-0v-+$-Pt8m-0v-1}-+#-<$-8+m-W:-3+-1-1&m=-){  世尊現大海中,諸龍龍子龍女,悉皆如是無有限量,不能得知數量邊際,    -E$=-<m-1*8-K}#=-.:-1m-ao=-;#=-,k 0%}1-X,-8+=-8+m-;-Wv-,m-#$-;#=-V{,-,m-  世尊有何因緣而乃如此。  #$-;#=k 0%}1-X,-8+=-<m=-0!8-+;-.k   世尊告曰:「龍王  Pt8m-0+#-.}-#$-+#-;{#=-.:-#=v$=-.8m-&}=-8`o;-0-;-:0-_p-Ap$-,=-3u;-  若於善說法毘奈耶而出家已,    Folio 105 Side 1 (k kDm1=-+#-.-9}$=-=v-Q}#=-.:-1-A=-){k   未能清淨圓滿尸羅,    &}-#-(1=-.-+$-83~-0-(1=-.-+$-3u;-Dm1=-(1=-.-,m-9}$=-=v-Q}#=-.:-1-A=-;k   虧損軌則, 虧損淨命, 虧損尸羅, 未能圓滿,    +{-+#-#m-W-0-9$-H$-.}:->o:-){-+{-={1=-%,-+B;-0-M1=-=v-,m-1m-[{-9mk <m-8/}=-,=-  然見正直,此等不生有情地獄, 死沒已後,    Pt8m-[{-#,=-M1=-=v-[{-0:-8>o:-){k 6{=-#=v$=-=}k   當生龍中。」  k+{-9$-%},-.-8quot;}:-0-8'm#-#m-0%,-.-;-=m1-.-+$-:0-Ap$-A{-0-J#-#}-0W+-+$g-%},-.-#={:-  249
 11. 11. 此復說於拘留孫大師教法之中, 在家出家有九十八俱胝, 金仙大師  *v0-<m-0%,-.-;-A{-0-J#-:{-06m-+$k %},-.-8}+-Ns$=-<m-0%,-.-;-A{-0-J#-0W+-%t-+$k   教法之中,有六十四俱胝, 迦葉大師教法之中,有八十俱胝,    0+#-%#-#m-%},-.8m-0%,-.-;-A{-0-J#-#}-+]ok &}-#-+$-83~-0-+$-3u;-Dm1=-(1=-.8m-  吾等大師教法之中,有九十九俱胝, 由其虧損軌則淨命,尸羅增上,    +0$-#m=-Pt:-[{=-.-+$-[{-0:-8>o:-;k :$-:{8m-%},-.-B-$,-;=-8+=-I{=-=v8$-8quot;}:-06m-  於龍趣中已生當生。 吾等大師,般涅槃後,諸行惡行,毀犯尸羅,    &m#-]}+-.-M1=-3u;-Dm1=-(1=-,=-Pt:-[{-0:-#=v$=-=}k  ,-<$-+{-+#-#m-^}:-0-1-+#-<$-  k8} 四眾弟子,亦生龍中。 然亦宣說,彼等加行,    0%,-.-;-9m+-&{=-.8m-0=1-.-1-(1=-.8m-+0$-#m=-,m-Pt-,=-<m-8/}=-){-[-+$-1m:-[{-6m$k   雖不清淨,由於聖教尚未退失,深忍意樂,增上力故,從龍死歿,當生人天。  0!;-.-07$-.}-8+m-;-83$-W-0-+{-+#-#m-0%,-.-;-*{#-&{,-;-bo#=-.-M1=-1-#)}#=-.-*1=  除諸趣入於大乘者,一切悉當於此賢劫諸佛教中,而般涅槃。  -%+-<$-B-$,-;=-8+8-0:-0<+-+}k k+{8m-@m:-+!:-,#-#m-;=-J-1}-9$-Em0-1-06m,-I{=-=v-  是故微細黑白諸業,如影隨形,    8K$=-,=-0+{-&q#-&{,-.}-0[{+-.-;-${=-.-0K,-.:-A=-,=-+#{-08m-;=-J-1}-,=-<$-0au0-.-  皆能發生廣大苦樂。當生堅固決定解已,雖微善業應勵力修,微少惡罪,    +$k &m#-Ws$-J-1}-  Folio 105 Side 2 ,=-<$-(}$-0-;-80+-.:-A-%{k 3~1=-;=k 1quot;8-;-A-+#-#,=-.-+{8mk   應勵力斷。 如集法句云﹕「如鳥在虛空,    kEm0-1-[,-%m#-8E}-0-06m,k k;{#=-.:-A=-+$-({=-.:-A=k k+{-+#-8E}-08m-I{=-=v-8K$k-  其影隨俱行, 作妙行惡行, 隨彼眾生轉。  k'm-W:-;1-0W#=-^p$-0+#  bo#=-&q#-0#;-8E}-0-W:k -06m,-;=-07$-1-A=-.8mk  k;1- k+{   如諸少路糧, 入路苦惱行, 如是無善業,    250
 12. 12. k={1=-%,-+#-,m-$,-8E}:-8E}k k'm-W:-;1-0W#=-1$-0&}#=-.k   有情往惡趣, 如多有路糧,  k;1-bo#=-0+{-0:-8E}-0-W:k  -06m,-;=-07$-A=-.-9mk  1=-%,-+#-,m-0+{-8E}:-8E}k  k+{ k={   入路安樂行, 如是作善業, 有情往善趣。」 k6{=-+$k &m#-.-<m,-_p-&u$-$v-;8$k k1m-#,}+-$1-`o-0J=-1m-Ak   又云﹕「雖有極少惡, 勿輕念無損,    k&u-9m-*m#=-.-0=#=-.=-<$k k'}+-&{,-quot;$-<m=-#$-0:-8>o:k k6{=-+$k   如集諸水滴, 漸當滿大器。」 又云﹕  &m#-.-&u$-A=-0+#-(m+-<mk k@m-06m,-1m-8}$-1-={1=-<m# k&u-9m-*m#=-.-[s$-0-9m=k   「莫思作輕惡, 不隨自後來, 如落諸水滴,  k'}+-&{,-#$-0-+{-06m,-`ok k%t$-7+-0=#=-.8m-&m#-.=-<$k kAm=-.-:0-_p-#$-0:-8>o:k   能充滿大器, 如是集少惡, 愚夫當極滿,    k+#{-0-&u$-A=-0+#-(m+-<mk -k@m-06m,-1m-8}$-1-={1=-<m#- g&u-9m-*m#=-.-[s$-0-9m=k   莫思作少善, 不隨自後來。 如落諸水滴,    k0v1-&{,-#$-0-'m-06m,-`ok k%t$-7+-0=#=-.8m-+#{-0-9m=k k0K,-.-:0-_p-#$-0:-8>o:k   能充滿大瓶, 由略集諸善, 堅勇極充滿。」  k6{=-+$k [{=-:0=-;=-<$k +#{-+$-1m-+#{8m-;=-M1=-#}1=-A=-.=g  本生論亦云﹕ 「由修善不善諸業,    -g1m-M1=-;-,m-8Hm=-.-(m+-`o-8>o:k k+{-W-0v-+#-&{+-`o-1-0am1=-<$k   諸人即成慣習性, 如是雖不特策勵,  3|-:0=-#6,-;-Om-;1-06m,-`o-]}+k- k:0-_p-^m,-+$-3u;-Dm1=-;-=}#=-1-^$=-,k   他世現行猶如夢。 若未修施尸羅等,    k:m#=-+$-#7v#=-+$-;$-  隨具種色少壯德,    Folio 106 Side 1 251
 13. 13. (k k3~8m-9},-),-M1=-+$-,mk k%}0=-,m-:0-_p-&{-6m$-,}:-M1=-@p#-<$-:v$k   極大勢力多富財,    k@m-18m-3|-;-=v-9$-0+{-0-8*}0-1m-8>o:k k:m#=-;-=}#=-.-+18-9$-&m#-;1-&#=-<m$k  後世悉不獲安樂。 種等雖卑不著惡,    k:0-_p-^m,-+$-3u;-Dm1=-;-=}#=-9},-),-X,k k+A:->m-`o=-,-800-&u=-W-13~-#$-0-06m,k   具足施戒等功德, 如夏江河能滿海,  k@m-18m-3|-;-${=-.:-0+{-0-W=-.:-8>o:k k+#{-+$-1m-+#{8m-;=-;=-8'm#-K{,-/-:};-_pk   後世安樂定增廣。 應善定解善非善,    k0+{-+$-&q#-0#;-8Ap$-0:-:0-_p-${=-A=-,=k k&m#-.-($=-){-+#{-08m-;=-;-:0-_p-80+k   諸業他世生苦樂, 斷惡勵力修善業,    k++-.-1{+-.-+#-,m-'m-W:-8+}+-.:-]}+k k%{=-=}k k;=-1-A=-.-+$-1m-J+-.-,mk   無信豈能如欲行。」 所未造業不會遇者。 0+{-&q#-B}$-08m-Wv:->o:-.8m-;=-1-0=#=-,k ;=-+{8m-8K=-0v-0+{-&q#-#),-1m-B}$-0-%{k   謂若未集能感苦樂正因之業, 則定不受業苦樂果,  %},-.=-3~#=-E$=-1{+-.-0=#=-.8m-8K=-0v-;-]}+-.-M1=-<m=-<$k   諸能受用大師所集,無數資糧所有妙果,    +{8m-Wv-*1=-%+-0=#-1m-+#}=-<$-&-#%m#-0=#-+#}=-.-9m,-,}k   雖不必集彼一切因,然亦定須集其一分。 k;=-A=-.-&u+-1m-7-0-,mk ;=-+#{-0-+$-1m-+#{-0-A=-.-M1=-<m=-9m+-`o-8}$-0-+$-1m-8}$-  已造之業不失壞者。 謂諸已作善不善業, 定能出生愛非愛果,    08m-8K=-0v-8Am,-.-%{k =+-.:-8/#=-0%}+-;=k K1-7{-M1=-,m-+#{-&m#-+#   如超勝讚云﹕ 「梵志說善惡,  kAm,-.-;{,-06m,-8/}-0:-ek k=}+-<m=-A=-&u+-1m-7-+$k k1-A=-.-+$-J+-1{+-#=v$=k   能換如取捨, 尊說作不失, 未作無所遇。」  k6{=-+$k )m$-${-84n,->m-W;-.}-;=-<$k   252
 14. 14. 三摩地王經亦云﹕  +{-9$-A=-,=-:{#-.:-1m-8>o:-1m,k -k#6,->m=-A=-.-3~:-0: -  「此復作已非不觸, 餘所作者亦無受。」 Folio 106 Side 2 8>o:-08$-1{+k k%{=-+$k 8`o;-0-;v$-;=-<$k ;=-M1=-0!;-.-0W:-9$-,mk   毘奈耶阿笈摩亦云﹕「假使經百劫,    k&u+-1m-7-08$-3~#=-+$-`o=k kJ{+-,-;v=-%,-M1=-;-,mk k8K=-0v-+#-_p-8>o:-0-(m+k   諸業無失亡, 若得緣會時, 有情自受果。」  k%{=-#=v$=-=}k   k#(m=-.-=}-=}:-@{-%{-0=1-.-;-#(m=k ;=-;1-0%t-#2~-0}:-0%,-.-+$k  第二分別思惟分二, 顯十業道而為上首, 一 ;=-+$-8K=-0v-#),-;-+00-.8}k k+$-.}-,mk +{-W:-0+{-&q#-#m-Wv-8K=-=}-=}:-${=-.-+$k  決擇業果。 今初 如是了知苦樂因果,各各決定  二 ;=-8/{;-&{-0-+$-1-A=-.-+$-1m-J+-%m$-A=-.-&u+-1m-7-0:-:m#-.-+{=-;=-+$-8K=-0v8m-3u;-'m-  及業增大,未作不會,作已無失。彼當先於何等業果所有道理發起定解而取捨耶,     8H-0-6m#-;-*}#-1:-${=-.-0[{+-,=-R$-+}:-A-6{-,k ]m:-;{#=-]}+-({=-]}+-8'v#-.8m-quot;}-,m-  總能轉趣妙行惡行三門決定,    #=v1-`o-${=-;k quot;}-#=v1->m-+#{-1m-+#{-*1=-%+-;=-<m-;1-0%t:-1-8`o=-<$k   三門一切善不善行,雖十業道不能盡攝,    +#{-1m-+#{-M1=-<m-&{-;}$-$1-:#=-.-quot;-,-1-*}-08m-#6m-<m,-_p-&{-0-M1=k   然諸粗顯,善不善法罪惡根本諸極大者, =$=-W=-0%}1-X,-8+=-<m=-#,+-0&q=-,=-,#-.}8m-;=-;1-0%t:-#=v$=-<m$k   世尊攝其扼要而說十黑業道, +{-+#-($=-,-+},-<m,-_p-&{-08m-#,+-M1=-<$-0%t:-8`o-0:-#7m#=-,=-+!:-.}8m-;=-;1-0%t-  若斷此等,則諸極大義利扼要亦攝為十,見此故說十白業道。 253
 15. 15. #=v$=-){k 14~+-;=k +{-;=-&{-;}$-0&q=-,=-,mk- k+#{-+$-1m-+#{-%m-:m#=-.:k   俱舍論云, 「攝其中粗顯, 善不善如應, k;=-<m-;1-,m-0%t:-#=v$=-=}k -k6{=-+$k  $-M1-8A{+-;=-<$k  M1=-0Ns$-6m$-  ;v $#- 說為十業道。」 辨阿笈摩亦云﹕ 「應護諸言善護意, 9m+-<m=-:0-0&1=-){k k;v=-<m=-1m-+#{-0-+#-1m-A{+-%m$k   身不應作諸不善, k;=-;1-#=v1-.}-8+m-+#-:0-^$=-,k kH$-N}$-#=v$=-.8m-;1-,m-8*}0-.:-8>o:k   如是善淨三業道, 當得大仙所說道。」 k6{=-#=v$=-=}k k,#-  Folio 107 Side 1 (k  k.}8m-;=-;1-0%t-8K=-0v-+$-0%=-.-<{=-,=-+{-+#-#m-o,-U}$-21-,=-<$-0&1=-){-quot;}-#=v1-  由善了知十黑業道及諸果已, 於其等起亦當防護, +{-+#-+$-9{-1-8H{=-.:-A{+-.8m-+#{-0-0%t8m-;=-<m-;1-0%{,-.-8+m-,mk *{#-.-#=v1-  使其三門全無彼雜。習近十種善業道者, 即是成辦一切三乘  *1=-%+-+$-[{=-0v8m-+},-#(m=-8Es0-.8m-#6m:-1{+-`o-1m-:v$-0=k  0=-quot;}-`o-1-,=-9$-+$-  W;- 及其士夫二種義利,所有根本,不容缺少, 故佛由其眾多門中  9$-`o-0##=-.-9m,-){k W-13~=-bo=-.-;=k +#{-08m-&}=-M1=-6{=-A-0-,mk   數數稱讚。 海龍王請問經云﹕「諸善法者,    [-+$-1m8m-[{-+]o8m-/v,-=v1-3~#=-.8m-P-08m-K{,-,}k k(,-*}=-+$-:$-=$=-W=-<m-A$-&u0-<m-  是諸人天眾生圓滿根本依處, 聲聞獨覺菩提根本依處,      P-08m-K{,-,}k kR-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-<m-P-08m-K{,-,}k   無上正等菩提根本依處,  254
 16. 16. -kP-08m-K{,-<$-#$-6{-,k 8+m-W-%{k +#{-0-0%t8m-;=-M1=-){k-  何等名為根本依處, 謂十善業。」  6{=-+$k Pt8m-0+#-.}k +.{:-,k E}$-+$-E}$-={:-+$-E}$-L;-+$-V}$=-+$-  又云﹕ 「龍王, 譬如 一切聚落都城市埠方邑國土王宮,  9v;-8quot;}:-+$-W;-.}8m-/}-K$-*1=-%+-+$k Z-+$-<m$-#{;-.-+$-*,-+$-<m$-*1=-%+-+$-  一切草木,藥物樹林,  ;=-<m-1*8-*1=-%+-+$-=-0},->m-3~#=-*1=-%+-+$-;}-)}#-*1=-%+-[{-6m$-O}-0-+$-<;-0=-  一切事業邊際, 一切種子集聚, 生一切穀, 若耕若耘  0<;-0-+$-8Ap$-0-M1=-,m-=-;-#,=-){k -+#-#m-#,=-,m-=-9m,-,}k  8m-0+#-.}-+{-06m,-`ok  +{ kPt   及諸大種,皆依地住, 地是彼等所依處所, 龍王,如是  +#{-0-0%t8m-;=-<m-;1-8+m-+#-,m-[-+$-1m:-[{-0-+$-U}0-.-+$-1m-U}0-.8m-+#{-^}$-#m-8K=-0v-  此諸十善業道,是生人天,得學無學諸沙門果,    8*}0-.-+$-:$-=$=-W=-<m-A$-&u0-+$-A$-&u0-={1=-+.8m-]}+-.-*1=-%+-+$-=$=-W=-<m-  獨覺菩提,及諸菩薩一切妙行,一切佛法所依止處。」  &}=-*1=-%+-<m-#,=-9m,-,}k k6{=-#=v$=-=}k k+{8m-@m:-=-0%t-.8m-  是故十地經中,  Folio 107 Side 2 1+}-,=-1m-+#{-0%t-(}$-#m-3u;-Dm1=-;-0##=-.8m-+},k +0v-1-;-8'v#-.-;=-<$k   稱讚遠離十不善戒所有義理。 入中論中亦總攝云,    =}-=}8m-[{-0}-M1=-+$-#=v$-[{=-+$k k:$-A$-&u0-;-0+#-(m+-${=-M1=-+$k   「若諸異生諸語生, 若諸自力證菩提,  kW;-N=-M1=-<m-${=-.:-;{#=-.-+$k k1$},-1*}8m-Wv-,m-3u;-Dm1=-;=-#6,-1{+k   及諸勝子決定勝, 增上生因戒非餘。」  k%{=-0&q=-,=-#=v$=-=}k  k+{-W:-3u;-Dm1=-'-:{-;-9$-&}1-={1=-9$-9$-0%{,-,=-0Ns$-Wv-1{+-<$k   255
 17. 17. 如是不能於一尸羅, 數修防護而善守護,反自說云, quot;}-0}-,m-*{#-&{,-.8}k k6{=-e-,-,m-<m,-_p-*+-+{k =8m-$m$-.}8m-1+}-;=k-  我是大乘者, 極應呵責。 地藏經云﹕  +#{-08m-;1-0%t-.}-8+m-+#-#m=-=$=-W=-=v-8>o:->mk #$-'m-Nm+-83~8m-0:-`o-*-,-  「由如是等十善業道而能成佛, 若有乃至命存以來,  +#{-08m-;=-<m-;1-#%m#-21-9$-1m-0Ns$-;k 8},-<$-3n#-8+m-!+-`o-$-,m-*{#-.-&{,-.}-.-%{k   下至不護一善業道, 然作是言,我是大乘,    $-R-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-3~;-;}-6{=-7{:-,k #$-7#-+{-,m-<m,-_p-3u;-  我求無上正等菩提, 此數取趣至極詭詐,  8&}=-.-0Qw,-&{,-.}-e-0k =$=-W=-0%}1-X,-8+=-*1=-%+-<m-],-#:-8'm#-K{,-;-  說大妄語, 是於一切佛世尊前欺罔世間,說斷滅語,  Ut-0:-A{+-.-&+-.:-e-0-%{k +{-O}$=-06m,-`o-8&m-08m-`o=-A{+-%m$-;}#-.:-Ws$-0:-8E}8}k   此由愚蒙, 而至命終, 顛倒墮落。」  k6{=-#=v$=-=}k k;}#-.:-Ws$-0-,m-*1=-%+-`o-$,-8E}8m-1m$-#m-M1-E$=-=v-#}-0:-A8}k   顛倒墮落者,於一切中,應知即是惡趣異名。 k;=-+$-8K=-0v-#),-;-+00-.-;-#=v1k ,#-.}8m-;=-8K=-+$k +!:-.}8m-;=-  決擇業果分三, 顯示黑業果, 白業果,  一 二  8K=-+$k ;=-<m-M1-+A{-#6,-0%,-.8}k k+$-.}-;-#=v1k ,#-.}8m-;=-;1-+$}=-+$k   業餘差別。 初中分三, 正顯示黑業道,  三 一 Um-9$-#m-=+-.:-+$k- +{-+#-#m-8K=-0v-0%,-.8}k k+$-.}-,mk N}#-#%}+-.-#$-6{-,k   輕重差別, 此等之果。 今初 云何殺生。  二 三 8+m-;-0&q-0:-#6m-+$-  攝分於此說為, Folio 108 Side 1 (k k8`o-<{=-+$-0=1-.-+$-(},-1}$=-+$-1*8-%{-T:-#=v$=-<$k   256
 18. 18. 事想欲樂煩惱究竟五相, 0:-.-#=v1-0=1-.:-0&q=-){-^}:-0-0',-,=-#6m-+$-0=1-.-+$-^}:-0-+$-1*:-*v#-06m-  然將中三攝入意樂, 更加加行攝為四相, 謂事意樂加行究竟,    06m:-0&q=-){-0<+-,-8'v#-.-0+{-6m$-+#}$=-.-+$-1m-8#;-;}k k+{-;-N}#-#%}+-<m-#6m-,mk   易於解釋,意趣無違。 其中殺生事者,    N}#-+$-X,-.8m-={1=-%,-){k +{-9$-#=}+-.-.}-:$-(m+-#=}+-,-^}:-08m-&m#-.-9}+-<mk   謂具命有情, 此復若是殺者自殺,有加行罪,  1*:-*v#-1{+-.-;-+#}$=-,=-M;-8A}:-]}+-.8m-=-;=-N}#-&#=-/-:};-.}-6{=-#=v$=-=}k   無究竟罪。 瑜伽師地論於此意趣,說他有情,  k0=1-.-;-#=v1-;=k 8`o-<{=-,m-06m-%{k #6m-={1=-%,-W-0v-;-={1=-%,-`o-8`o-<{=-.-+$-  意樂分三, 想有四種。 謂如於有情事作有情想及非情想,    ={1=-%,-1m,-.:-8`o-<{=-.-+$-={1=-%,-1m,-.-;-={1=-%,-1m,-.:-8`o-<{=-.-+$-={1=-%,-`o-  於非有情作非情想及有情想,   8`o-<{=-.-06m-%{k  -<{=-+$-.}-+$-#=v1-.-,m-1-8Ds;-0-+$k  =-.-+$-06m-.-,m-8Ds;-08}k  8`o #(m   初及第三是不錯想, 二、四錯誤,    k8+m-;-o,-U}$-A{-K#-%,-+.{:-,k [=-Am,-quot;}-,-0=+-$1-,=-^}:-0-0P1=-.-,-1&}+-^m,-  此中等起若有差別,譬如 念云,唯殺天授,若起加行誤殺祠授,無根本罪,    `o-,}:-,=-0=+-,k +$}=-#6m8m-&m#-1{+-.=-+{-W-0v-;-8`o-<{=-1-8Ds;-0-+#}=-<m$k   故於此中須無錯想。若其等起於總事轉,念加行時,任有誰來悉當殺害,    ^}:-08m-`o=-=v-#$-Ap$-9$-#=}+-$1-.-o,-U}$-]m-;-bo#=-.-9}+-,-8`o-<{=-1-  是則不須無錯誤想。  8Ds;-0-1m-+#}=-=}k  ;-8+m-,m-[#-1-+]o-;-9$-%m-:m#=-.:-<{=-.:-A8}k  ,-1}$=-.-,mk  k3u k(}   如是道理,於餘九中,如其所應,皆當了知。煩惱者  `o#-#=v1-#$-:v$-$}k -ko,-U}$-,mk 0=+-.:-8+}+-.8}k k^}:-0-;-^}:-0-.}-,mk  謂三毒隨一, 等起者 謂樂殺害, 加行中能加行者,    :$-#m=-A=-.81-#6,-A{+-  257
 19. 19. 謂若自作,或教他作, Folio 108 Side 2 `o-8'v#-.-#(m=-#$-A=-<$-8H-%{k ^}:-08m-$}-0}-,m-13~,-,1k `o#-#1k   二中誰作,等無差別。 加行體者謂用器杖,或用諸毒,    :m#-##=-<m-quot;}-,=-^}:-0-A=-.-;-=}#=-.-#$-9$-:v$-08}k k1*:-*v#-,mk   或用明咒,隨以一種起加行等。 究竟者,  ^}:-0-+{8m-V{,->m=-/-:};-.}-+{8m-3|81k `o=-#6,->m-3|-<m-08}k k+{-9$-14~+-;=k   謂即由其加行因緣,彼爾時死, 或餘時死。 此復如俱舍云﹕  #-+$-1(1-`o-<m-0-;k k+$}=-1{+-;v=-#6,-[{=-@m:-:}k k6{=-#=v$=-.-,m-8+m:-9$-8H8}k   「前等死無本, 已生餘身故。」 此中亦爾。  k1-Am,-.:-;{,-.8m-#6m-,mk #6,->m=-9}$=-=v-07v$-08m-Q=-#$-9$-:v$-08}k k0=1-  不與取。事者, 謂隨一種他所攝物。   .-;-#=v1-;=k 8`o-<{=-+$-(},-1}$=-,mk #:-06m,-,}k  意樂分三, 想與煩惱俱如前說, 等起者,  ko,-U}$-,m-1-#,$-9$-/-:};-;=-+K;-0:-8+}+-.8}k-k^}:-0-;-^}:-0-.}-,m-#:-+$-8H-;k   謂雖未許令離彼欲, 加行中能加行者如前。  ^}:-08m-$}-0}-,m-1*v=-8J}#-.-+$-8'0=-,=-0Fy-0-#$-A{+-<$-8H8}k   加行體者,謂若力劫若闇竊盜,任何悉同,  k+{-9$-0v-;},-+$-0%};-0-;-#9}-A=-.-+$-#9}-*0=-#6,->m=-<$-1-Am,-.:-;{,-.-+$k  此復若於債及寄存,以諸矯詐欺惑方便,不與而取,  :$-$1-#6,->m-+},-,1-/-:};-;-#,}+-.-;-=}#=-.8m-@m:-`o-A{+-,8$-8H-%{-1-Am,-;{,-,}k   或為自義,或為他義,或為令他耗損等故,所作悉同成不與取。  k1*:-*v#-,mk 0&q-0-;=k #,=-#6,-`o-(}=-.8}k k6{=-#=v$=-=}k   究竟者 攝分中說, 「移離本處。」  k8+m8m-+},-;-1m-1*v,-.-1$-9$-Q=-#,=-,=-#6,-`o-(}=-.-13~,-A{+-21-9m,-){k   258
 20. 20. 於此義中,雖多異說, 然從物處,移於餘處,唯是一例,  6m$-;-=}#=-.-;-#,=-,=-(}:-1{+-<$-1*:-*v#-06#-+#}=-.-06m,-,}k =-,-*}0-R}-[{=-.8}k  k+{   猶如田等無處可移,然亦皆須安立究竟,是故應以發起得心,  k+{-9$-8J}#-_p-8'v#-.81-0Fy:-8'v#-,-+{-;-[{=-.=-&}#-%{k   此復若是教劫教盜,彼生即可,  +.{:-,k :$-#m=-1-<{=-<$-1$#=-.=-/-:};-.}-0=+-,-+{-,1-<m-0-+$-#=}+-`o-8'v#-  譬如 遣使往殺他人,自雖不知,然他何時死,  Folio 109 Side 1 (k k1quot;,-;-+$}=-#6m8m-&m#-.-8Ap$-0-06m,-,}k-    其教殺者,即生本罪。 [注]《瑜伽師地論》云︰菩薩於如來所修十種供養︰一、設利羅供養(親現供 養如來色身)。二、制多供養(塔廟等供養) 。三、現前供養。四、不現前供養。 五、自作供養。六、教他供養。七、財敬供養。八、廣大供養。九、無染供養。 十、正行供養。 菩提道次第廣論卷四終 菩提道次第廣論卷五  k;}#-.:-#9{1-.8m-#6m-,mk 8'v#-.:-A-0-1m,-.-+$-9,-;#-1m,-.-+$-#,=-1m,-.-  欲邪行。事者, 略有四種,謂所不應行,非支,非處,及以非時。  +$-`o=-1m,-.-06m8}k k+{-;-+$-.}-,mk 0E}+-.:-A-0-1m,-.8m-0v+-1{+-+$-[{=-.-*1=-%+-+$-  此中初者, 謂行不應行所有婦女及一切男,    1-,m$-$}k k+{8m-+$-.}-,mk 0&q-0-;=k 1-;-=}#=-.-+$-1=-0Ns$=-.-;-=}#=-.k-  非男非女。此之初者, 攝分中云, 若於母等母等所護,    1+}-;=-'m-!+-#=v$=-.-M1=-,m-8'v#-.:-A-0-1m,-.-6{=-A8}k k6{=-#=v$=-;k   如經廣說名不應行。  +{8m-+},-U}0-+.},-K-+A$=-<m=k- 0E}+-.:-A-1m,-6{=-A-,mk   如馬鳴阿闍黎 說此義云﹕  k#6,-07v$-&}=-<m-W;-13,-X,k k:m#=-<m=-0Ns$=-+$-W;-.}=-0Ns$=k   259
 21. 21. 「言非應行者,他攝具法幢, 種護至王護,    k#6,->m=-R$=-.8m-*+-83~$-+$k k({-`o-+#-+$-8K{;-0-+$k k+{-+#-0E}+-A-1m,-.-9m,k   他已娶娼妓, 諸親及繫屬, 此是不應行。」  k6{=-#=v$=-.-W:-:}k k#6,->m=-07v$-0-,m-#6,->m-&u$-18}k   他所攝者謂他妻妾,    k&}=-<m-W;-13,-%,-,m-:0-Ap$-18}k k:m#=-<m=-0Ns$=-.-,m-0#-1:-1-=}$-0-:$-#m-/-;-  具法幢者謂出家女, 種姓護者謂未適嫁,父母等親,  =}#=-.8m-#({,-,1->}=-w#-#1-quot;}-0Ns$-$1-+{-+#-1{+-,-:$-#m=-<$-0Ns$=-.8}k  或大公姑,或守門者。 或雖無此,自己守護。  kW;-.}-+$-0!}=-.=-0Ns$=-.-,m-+{-;-&+-.8m-Dm1=-0%=-.8}k k#6,->m=-Q-#6;-08m-  若王若敕而守護者, 謂於其人制治罰律, 於他已給價金娼妓,  *+-83~$-;-;}#-#9{1-`o-#=v$=-.=k :$-#m=-Q-Am,-.-;-;}#-#9{1-1{+-.:-0%,-)}k   說為邪行, 顯自給價,非欲邪行。  k'}-.}-&{,-.}=-<$-+{-+$-8H-0:-#=v$=-=}g- g[{=-.-,m-:$-#6,-#(m=-!-;-A8}k   大依怙尊,亦作是說。 男者俱通自他。  k9,-;#-1m,-.-,mk 1$;-quot;}1-#)}#=-.8m-9,-;#-#} kU}0-+.},-K-+A$=-<m=k   非支分者 謂除產門所有餘分, 馬鳴阿闍黎云﹕  9,-;#-1m,-.-#$-6{-,k  +$-0<$-;1-Am,-.-+$k  0&1=-;#-.:-0[}+-.-9m,k   kquot;- k0T- k- 「云何名非支, 口,便道,嬰童, 腿逼,及手動。」 Folio 109 Side 2 6{=-#=v$=-){k  '}-0}-&{,-.}=-9,-;#-1m,-.-6{=-A-0-,m-quot;-+$-0<$-08m-;1-+$-={8v-+$-0v-1}8m-1`o,-+$-W0-<m-0v  大依怙云﹕「言非支者, 謂口穢道及童男女前後孔戶,并其自手。」 #-.-+$-:$-#m-;#-.8}-6{=-.-+$-1*v,-,}k k#,=-1m,-.-,mk   此說亦同。 非處所者,    260
 22. 22. R-1-W-0v-M1=-<m-({-8quot;}:-+$-1&}+-K{,->m-#,=-+$-[{-0}-1$-.}8m-1$},-=v1-+$-9v;-+{-;-#,}+-  謂諸尊重所集會處,若塔廟處,若大眾前,若於其境有妨害處,    .8m-=-@}#=-80:-80v:-%,-+$-N-0-;-=}#=-.8}k kU}0-+.},-K-+A$=-<m=k   謂地高下及堅硬等, 馬鳴阿闍黎云﹕  +{-;-9v;-1m,-A-0-,mk k+1-&}=-1&}+-K{,-!q-=}#=-+$k   「此中處境者, 在法塔像等,  kA$-&u0-={1=-+.8m-0bo#=-#,=-=}#=k  .}-+$-,m-U}0-+.},-+$k 1-Hs$-,-#,=-.-,mk  k1quot;,- k/-   菩薩居處等, 親教及軌範, 并在父母前,  k9v;-1m,-+{-:v-1m-A8}k k6{=-#=v$=-){k '}-0}-&{,-.}=-<$-+{-W:-#=v$=-=}k k`o=-1m,-.-,mk   非境不應行。」 大依怙師 亦如是說。 非其時者,   S-13,-84#-.-+$-S-0-3$-08m-du1-1-+$-ao-6}-84#-.8m-0v-&u$-+$-0%=-.-+$k-  謂穢下降胎滿孕婦,若飲兒乳,若受齋戒,  0${,-#,=-;-#,=-.-+$-8Dm#-.-]+-1m-:v$-08m-,+-+$-X,-.-+$-3~+-;=-[#-.8}k   若有疾病, 匪宜習故, 若道量行量  k3~+-,m-;,-T8m-0:-`o-A{+-.8}k kU}0-+.},-K-+A$=-<m=k +{-;-`o=-1m,-A-0-,mk   謂極至經於五返。 馬鳴阿闍黎云﹕ 「此中非時者,  kS-13,-84#-+$-du1-1-+$k  -&u$-+$-0%=-1m-1}=-+$k  #-0#;-9m+-1m-0+{-=}#=-+$k  k0v k&q   穢下及孕婦, 有兒非欲解, 及其苦憂等,  k9,-;#-0W+-#,=-`o=-1m,-9m,k k6{=-#=v$=-){k   住八支非時。」   $}-0}-&{,-.}-9$-+{-+$-8H-0-;-=+-.:-,m-(m,-1}8m-`o=-<$-`o=-1m,-`o-14+-+}k   大依怙尊亦復同此, 稍差別者,謂晝日時,亦名非時。  k9,-;#-1m,-.-=}#=-#=v1-,mk :$-#m-&u$-1-;-9$-;}#-#9{1-`o-8>o:-,-#6,-;-W-%m-*}=k   非支等三, 雖於自妻,尚成邪行,況於他所。  0=1-.-;-#=v1-;=k 8`o-<{=-,mk 0&q-0-;=k   261
 23. 23. 意樂分三, 想者 攝分中說,  +{-;-+{:-8`o-<{=-.-6{=-1-8Ds;-0-+#}=-.:-#=v$=-;k 8`o;-0-;=k   於彼彼想,是須無誤, 毘奈耶中,  1m-3$=-]}+-<m-  於不淨行他勝處時, Folio 110 Side 1 (k k/1-.-;-8`o-<{=-8Ds;-1-8Ds;-8H-0:-#=v$=-=}k   說想若錯不錯皆同。  k14~+-8E{;-;=-,mk :$-#m-9m,-.8m-8`o-<{=-<m=-#6,->m-&u$-18m-#,-`o-=}$-,-;=-;1-`o-1m-  俱舍釋說, 作自妻想而趣他妻,不成業道,  8>o:-0-+$k #6,-6m#-#m-&u$-1-;-+{-;=-#6,-.8m-9m,-.:-8`o-<{=-,=-bo#=-.-;-  若於他妻作餘妻想而趣行者,  8>o:-0-+$-1m-8>o:-08m-;v#=-#(m=-0<+-+}k ,-1}$=-,mk  -#=v1-#$-:v$-$}k ,-U}$-,mk  k(} `o# ko   有二家計,謂成不成。 煩惱者 三毒隨一。 等起者  1m-3$=-.:-]}+-.=-0E}+-.:-8+}+-.8}k k^}:-0-,mk 0&q-0-;=-#6,-;-;}#-#9{1-A{+-`o-  謂樂欲行諸不淨行。 加行者 攝分中說, 教他邪行,  0%t#-.-;-9$-8'v#-.-.}-;-;}#-#9{1->m-quot;-,-1-*}-0-0[{+-.:-#=v$=-;k  +-P-8E{;-;=k  14~   教者亦生欲邪行罪, 俱舍釋說,  +{-W-0v-;-+$}=-#6m8m-;=-;1-1{+-.:-0<+-+{-#-1-+$}=-#6m-1-9m,-.8m-({=-.-;-+#}$=-=1-  如此則無根本業道, 前或意說非根本罪,然須觀察。  0K#-#} k1*:-*v#-,mk #(m=-<m=-#(m=-c+-.8}k k0Qw,-`o-e-08m-#6m-,mk   究竟者 謂兩兩交會。 妄語。事者,  1*}$-0-*}=-.-A{-K#-@{+-.-M1-.:-<{=-.-06m-+$-+{-;=-X}#-.-06m-%{k   謂見聞覺知四,及此相違四。  #}-A8m-9v;-,m-/-:};-.}=-+},-#}-08}k k0=1-.-;-#=v1-;=k 8`o-<{=-,mk   262
 24. 24. 能解之境,謂他領義。 意樂分三, 想者  1*}$-0-;-1-1*}$-0:-0w:-0-+$-1-1*}$-0-;-1*}$-0:-8`o-<{=-0w:-0-=}#=-=}k   謂於所見變想不見, 及於未見變想見等。  k(},-1}$=-,mk-#=v1-1}k ko,-U}$-,mk 8`o-<{=-0w:-){-e-0:-8+}+-.8}k- k^}:-0-,mk   煩惱者謂三毒。 等起者 謂覆藏想樂說之欲。 加行者 e-081-%$-1m-e-0=-+$-`o-;{,-.81-;v=-0w:-08m-13,-1=-%},-.8}k   謂或言說或默忍受或現身相,  k+{-9$-+#}=-.-:$-$1-#6,->m-+},-'m-8H-6m#-#m-@m:-`o-e=-<$-8H-0:-#=v$=-=}k   此復所求或為自利或為利他,隨為何故說悉同犯,  k8+m:-0Qw,-+$-J-1-+$-3n#-Pw0-1}-#=v1-;-0%};-0-;8$-+{-#=v1-`o-8>o:-0:-  此中說於妄語離間及粗惡語, 雖教他說其三亦成。  Folio 110 Side 2 #=v$=-<m$k 14~+-P-8E{;-`o-$#-#m-06m-!-;-0%};-0=-;=-;1-`o-8>o:-0:-0<+-+}k   俱舍本釋, 於語四業。皆說教他亦成業道,  k8`o;-0-;=-,mk +{-+#-#m-1*:-*v#-#m-Ws$-0-0[{+-.-;-:$-#m=-e=-.-+#}=-.:-#=v$=-=}k   毘奈耶中, 說起此等究竟犯時,要須自說。  k1*:-*v#-,mk /-:};-.}=-#}-0-9m,-){-1-#}-,-3n#-<;-.-21-`o-8E}-0:-14~+-8E{;-;=-0<+-+}k   究竟者 謂他領解,俱舍釋說若他未解,僅成綺語,    k+{-,m-J-1-+$-3n#-Pw0-;-9$-8H8}k  18m-#6m-,mk  1=-%,-1*v,-.-+$-1m-1*v,-.-M1=-=}k  kJ- ={   離間粗語,亦皆同此。 離間語。事者,謂諸有情,或和不和。 k0=1-.-;-#=v1-;=k 8`o-<{=-+$-(},-1}$=-,m-#:-06m,-,}k ko,-U}$-,mk   意樂分三, 想及煩惱如前。 等起者  ={1=-%,-1*v,-.-;-+A{-0:-8+}+-.-+$-={1=-%,-1m-1*v,-.-;-1m-8`o-1-.:-8+}+-.8}k   和順有情樂乖離欲,不和有情樂不合欲。  k^}:-0-,mk 0+{,-.-+$-1m-0+{,-.8m-3n#-#$-9$-:v$-0=-0I}+-A-$,-1m-$,-#$-:v$-0I}+-.-+$-  263
 25. 25. 加行者 隨以實語,若非實語,隨說所說,若美不美,隨其所求,    +#}=-.-:$-#6,-#$-:v$-#m-@m:-`o-e-08}k k1*:-*v#-,mk- 0&q-0-;=k   為自為他而有陳說。 究竟者 攝分中云﹕  1*8-,m-+A{-0:-A-0=-M1-.:-:m#-.:-A8}k-k6{=-#=v$=-){k 8A{+-.8m-3n#-e=-.-#}-08}k   「究竟者,謂所破領解。」 謂他了解所說離言。 k3n#-Pw0-.}8m-#6m-,mk o,-,=-1,:-={1=-[{-08m-#6m:->o:-.8m-={1=-%,-,}k   粗惡語。事者, 謂諸有情能引恚惱。  k0=1-.-;-8`o-<{=-+$-(},-1}$=-,m-#:-06m,-,}k ko,-U}$-,mk $#-Pw0-.}=-e-0:-8+}+-.8}k   意樂中想煩惱如前。 等起者 謂樂粗言欲。  k^}:-0-,mk 0+{,-1m-0+{,-#$-9$-:v$-0=-:m#=-=1-;v=-<m-[},-;=-^:-081-3u;-Dm1=-  加行者 謂以若實,若非實語,或依種過,或依身過,或依業過,或依戒過,    =1-o,-]}+-<m-[},-;=-0P1=-){-1m-$,-.-e-08}k- k1*:-*v#-,mk 0&q-0-;=k   或依現行所有過失,說非愛語。 究竟者 攝分中說,    1*8-,m-+{-;-$#-Pw0-0}-e=-.8}k k6{=-#=v$=-.8m-+},-#$-;-e=-.8m-9v;-+{=-#}-0-+#}=-.:-  「究竟者謂呵罵彼。」 俱舍釋說,須所說境,解所說義。   14~+-8E{;-;=-0<+-+}k k$#-<;--  Folio 111 Side 1 (k  -#6m-,mk ,-1{+-.-+$-X,-.8m-+},-,}k k.8m +} k0=1-.-;-#=v1-;=k  -<{=-,mk  8`o   綺語。事者,謂能引發無利之義。 意樂中三, 想者  +{-;-+{:-8`o-<{=-.8}k -k6{=-.-21-;=-1-#=v$=-<$-8+m:-,m-0I}+-8+}+-.8m-+},-+{-(m+-;-+{:-  雖僅說為於彼彼想, 然於此中,是即於其所欲說義,彼想而說,  8`o-<{=-,=-e-0-9m,-){k 8+m-;-#}-A8m-9v;-1m-+#}=-.8m-@m:-:}k -k(},-1}$=-,mk   此中不須能解境故。 煩惱者  #=v1-.}-#$-:v$-$}k ko,-U}$-,mk 1-8K{;-08m-Ap$-W;-e-0:-8+}+-.8}k k^}:-0-,mk   謂三毒隨一, 等起者 謂樂宣說無屬亂語。 加行者  264
 26. 26. $#-<;-0-e-0:-P}1-.8}k k1*:-*v#-,mk $#-<;-e=-7m,-.8}k   謂發勤勇宣說綺語。 究竟者 謂纔說綺語。  k+{-9$-#6m-0`o,-+$-X,-.-%{-8*0-1}-+$-13$-8Ks-0-+$-P}+-.-+$-8>{+-.-e-0-+$k   此復七事相應,謂若宣說鬥訟兢諍。  @m-:};-.8m-0%,-0%}=-=1-K1-7{8m-#=$-##=-;-+#8-08m-R}=-;v$-80}#=-.-+$-quot;-)},-A{+-.-  若於外論或梵志咒,以愛樂心受持諷頌,    =}#=-+$k (1-*#-.8m-e-0-e{-##=-W-0v-+$k- 0#+-.-+$-0P{=-.-+$-+#8-0:-A=-.-  若苦逼語如傷嘆等, 若戲笑遊樂受欲等語,  +$-+#8-1]o:-]+-.-e-0-+$k W;-.}-+$-R},-.}-+$-9v;-+$-Fy,-.}8m-#)1-;-=}#=-.8m-8`o-  若樂處眾宣說 王論 臣論 國論 盜賊論等,  84n8m-#)1-e-0-+$g- :-:}-0-+$-_}=-.-W-0v:-e-0-+$k ;}#-.8m-83~-0=-e-08}k   若說醉語及顛狂語, 若邪命語,  k8K{;-0-1{+-.-+$-&}=-+$-1m-X,-.-+$-+},-+$-1m-X,-.-e-0-,m-#-@m-1-8K{;-0-+$-o,-,=-(},-  語無係屬, 無法相應, 非義相應者, 謂前後語無所連續,  1}$=-.-%},-.-+$-06+-#+-+$-Qt-;-=}#=-.-+$-S}=-#:-1quot;,-;-=}#=-.-;-0W-08m-`o=-,-e-  若說雜染,若歌笑等,若觀舞時而發言詞。  08}k k$#-#m-({=-.-+$-.}-#=v1-$#-<;-`o-8+}+-1m-8+}+-<m-;v#=-#(m=-9}+-<$-8+m:-,m-#-1-  前三語過,是否綺語,雖有二家, 然此所說,    +$-1*v,-.:-#=v$=-=}k k0-M0-={1=-<m-#6m-,mk #6,->m-,}:-  順於前家。 貪欲。事者, 謂屬他財產。 Folio 111 Side 2 +$-9}-A+-+}k  .-;-#=v1-;=k  -<{=-,mk  -+{-;-+{:-8`o-<{=-.8}k  ,-1}$=-,mk  k0=1- 8`o #6m k(}   意樂分三, 想者 謂於彼事作彼事想, 煩惱者 #=v1-.}-#$-:v$-$}k ko,-U}$-,mk 0+#-#m:-A-0:-8+}+-.8}k k^}:-0-,mk-  265
 27. 27. 謂三毒隨一。 等起者 謂欲令屬我。 加行者 0=1=-.8m-+},-+{-;-P};-0-A{+-.8}g -g1*:-*v#-,mk +{-0+#-#m:-A-0:-${=-.8}k   謂於所思義,正發進趣。 究竟者 說於彼事,定期屬已  k6{=-#=v$=-){k ,}:-;-=}#=-.-+{-0+#-#m:->o:-%m#-$1-.8}k   謂念其財等願成我有。  k+{-;-0M0-={1=-9}$=-=v-Q}#=-.-;-&}=-T-3$-+#}=-){k- :$-#m-;}$=-]}+-;-[#-  此中貪心圓滿,須具五相, 一有耽著心,   .:-&#=-.8m-={1=-+$-X,-.-+$k ;}$=-]}+-#=}#-.:-8+}+-.8m-0F1-&#=-<m-={1=-+$-  謂於自財所, 二有貪婪心,謂樂積財物, X,-.-+$k #6,->m-,}:-;-=}#=-.-07$-.}-;-9}$=-=v-K}#-%m$-:}-B$-0:-A{+-.=-8&u-1=-.8m-  三有饕餮心,謂於屬他資財等事,計為華好深生愛味,  ={1=-+$-X,-.-+$k #6,-+#-#m-#$-9m,-.-+{-0+#-#m:->o:-%m#-$1-.-8quot;v-08m-={1=-+$-  四有謀略心,謂作是念,凡彼所有何當屬我,    X,-.-+$k 0M0-={1=-+{=-$}-3-0-1{+-%m$-({=-+1m#=-;=-${=-.:-8Ap$-0-1m-<{=-.=-7m;-  五有覆蔽心,謂由貪欲不覺羞恥,不知過患及與出離。  >m=-,},-.8m-={1=-+$-X,-.8}g -g={1=-+{-T-.}-#$-:v$-6m#-1-3$-,-0M0-={1=-<m-13,-(m+-1m-Q}#=-=}k   若此五心,隨缺一種,貪欲心相即非圓滿,瑜伽師地論中,  k1m-+#{-0-0%t-!-;-M;-8A}:-]}+-.8m-=-;=-^}:-0-#=v$=-=}k   於十不善,俱說加行。  k9}$=-=v-1-Q}#=-.8m-0M0-={1=-=v-8>o:-3u;-,mk <{-1-=m1->m-I{-+.},-+{-0+#-#m-  又非圓滿貪欲之理者, 謂作是念,云何當能令其家主,    K,-`o->o:-%m$-%m-8+}+-.-06m,-`o->o:-,-%m-1-:v$-$1-.-+$k +{8m-0v-+$-&u$-1-=}#=-+$-  成我僕使,如我所欲。 又於其妻子等及飲食等,  7=-;-=}#=-.8m-;v=-<m-9}-A+-;8$-+{-W:-={1=-.-+$k   266
 28. 28. 諸資身具,亦如是思。  <{-1-0+#-8+}+-.-&u$-0-+$-:0-_p-+0{,-.-  又作是念云何當能令他知我, Next 267

×