Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

藏漢對照菩提道次第廣論4(S5392L)

587 views

Published on

法尊法師譯
袞卻索南對照整理

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

藏漢對照菩提道次第廣論4(S5392L)

 1. 1. Previous Folio 35 Side 1 (k k=}g-g.}-)}-08m-6;-,=k 8}-!};-/;-`o-U}#-Os;-`o-8E}-({,-&{-%{k   博朵瓦云﹕ 「我等多有破衣之過, U}#-Os;-Hs+-.=-)t:-1-8A:-8}$-#={:-d1-1m-8A:-0-06m,-`o-+#{-0<{=-+{8m-9},-),-1m-8#}-  如拖破衣, 唯著草穢, 不沾金沙。 其善知識,所有功德,不能 0:-[},-0#-:{-21-9}+-.-8#}=-,=-8}$-0=-*1=-%+-`o-9v+-9v+-A=-.=-1m-8}$-#=v$-$}k   薰染,略有少過,即便染著。故於一切略略親近,悉無所成。」 kT-.-1-0%{,-.8m-({=-+1m#=-,mk 0<{=-#({,-`o-A=-,=-0%{,-3u;-;}#-,-3|-8+m:-,+-+$-  第五不依過患者。 請為知識若不善依, 於現世中,  #+},-`o-1=-#2|-0-+$-@m-1:-$,-8E}8m-&q#-0#;-+.#-_p-1{+-.-`o=-+.#-_p-1{+-.:-B}$-0:-8>o  遭諸疾疫非人損惱,於未來世,當墮惡趣,經無量時受無量苦. :-){k ;#-,-L}-I{-+0$-0!q:-08m-Wv+-;=k 0%}1-X,-8+=-#$-+#-U}0-+.},-;-0J=-.:-  金剛手灌頂續云﹕ 「薄伽梵,若有毀謗阿闍黎者, 0>m+-.-+{-+#-#m-M1-.:-*m,-.-'m-W-0v-;#=k 0%}1-X,-8+=-<m=-0!8-+;-.k ;#-,-L}-I{k   彼等當感何等異熟。 世尊告曰﹕ 金剛手,  [-+$-0%=-.8m-8'm#-K{,-`#-.:-8>o:->m=-+{-!+-1-e-6m# k#=$-08m-0+#-.}k   莫作是語,天人世間悉皆恐怖, 秘密主 8},-<$-%t$-6m#-0I}+-.:-A-9mk  0}-0am1=-){-+{-(},-%m#  1{+-;-=}#=-1m-07+-.k  +.8- k131=-   然當略說, 勇士應諦聽。 我說無間等   k+B;-0-#$-+#-$=-0<+-.k k+{-M1=-<m-,m-#,=-=v-0I}+k k+{:-,m-0!;-.-1*8-9=-=}k   諸極苦地獄, 即是彼生處, 住彼無邊劫, k+{-W-0=-,-M1-o,-_pk k+{-;-,1-9$-0J=-1m-Ak k6{=-+$k-  是故一切種, 終不應毀師。」  82
 2. 2. ① T-0%t-.-;=-<$k U}0-+.},-;-,m-*}+-.- +{k k91=-+$-1'}-+$-,+-M1=-+$k   五十頌亦云﹕ 「毀謗阿闍黎, 是大愚應遭,疾、癘及諸病,  ② k#+},- +$-:m1=-+$-`o#-M1=-<m=k kO}$=-&{,-+{-,m-8&m-0:-8>o:k  魔、 疫、 諸毒 死,  kW;-.}-1{-+$-du;-#`o#-+$k k&u-+$-1quot;8-8E}-Fy,-.}-+$kk-  王 火及毒蛇, 水 羅叉 盜賊,    Folio 35 Side 2 ③ #+},-+$-;}#- 8H{,-M1=-<m=-<$k k0=+-,=-={1=-%,-+B;-0:-8E}k   非人碍神等, 殺墮有情獄。 k,1-9$-U}0-+.},-+#-#m-,mk ko,-_p-={1=-+Cs#-1m-A-%{k k#;-){-O}$=-.=-A=->o:-,k   終不應惱亂, 諸阿闍黎心, 設由愚故為, ④ k+B;-0:-${=-.:-83|+-.:-8>o:k k1,:-1{+- ;-=}#=-8'm#=-:v$-08mk   地獄定燒煮。 所說無間等,極可畏地獄, ⑤ k+B;-0-0%,-.-#$-9m,-.k kU}0-+.},-;-,m-*}+-.-M1=k k+{:-,m-#,=-.:- 9$-+#-0<+k 諸謗師範者, 佛說住其中。」 善巧成就寂靜論師, k%{=-+$k 1quot;=-Es0-&{,-.}-cvpm-.=-14+-.8m-+E-,#-  所造札那釋難論中,亦引經云﹕  #m-+!8-8E{;-`o-H$=-.-;=-<$k  =-0%+-#%m#-21-1(,-.-;k  #m=-R-1:-1m-84n,-.k  3n# k#$-   ① *}+-.k譏毁;91=k傳染病;,+k疾病 - ② #+},k魑魅、邪魔;:m1=k疫癘;`o#毒;O}$=-&{,k大愚痴;8&m-0:-8>o:k遭逢死亡;1quot;8-8E}k天神(空行);Fy,-.}-k竊賊; ③ ;}#-.k顛倒、邪妄;8H{,-M1=-<m=k做引導;0=+-.k(#=}+-.k的過去式)被殺害;={1=-%,-+B;-0:-8E}k往有情地獄去; ④ 1,:-1{+k無間地獄;=}#=k等等;8'm#=-=v-:v$-0k可怕的、堪畏; ⑤ #,=-.:-9$-+#-0<+k根本清淨論; 83
 3. 3. 「設唯聞一頌, 若不執為尊, k=m-9m-[{-#,=-0W:-[{=-,=k k*{-<-%,-`o-[{-0:-8>o:k k6{=-#=v$=-=}k  百世生犬中, 後生賤族姓。」  #6,-9$-9},-),-1-[{=-.-M1=-1m-[{-6m$-[{=-.-M1=-<$-(1=-,=-8E}-%{k +-W:->m-  又諸功德, 未生不生, 已生退失, 如現在 =$=-W=-1$},-=v1-.8m-)m$-${-84n,-;=k #;-){-+{=-+{-;-1,:-={1=-=1-*-081-&$-08m-  諸佛現證三摩地經云﹕ 「若彼於師住嫌恨心,或堅惡心,或恚惱 ={1=-<m=-#,=-,-9},-),-8*}0-.-,m-#,=-1{+-+}k k%},-08m-8`o-<{=-1m-0[{+-,8$-+{-06m,-,}k   心, 能得功德,無有是處。 若不能作大師想者 亦復如是。   k8+m-W:-*{#-.-#=v1-.8m-#$-7#-+$-&}=-%},-.8m-+#{-U}$-;-]o=-.-+$-R-181-%},-.8m-8`o-<{=  若於三乘補特伽羅, 說法苾芻, 不起恭敬,及尊長想,或大師  -1m-0[{+-,-+{-+#-1-*}0-.8m-&}=-8*}0-.81-*}0-.-&u+-1m-7-0-,m-#,=-1{+-+{-1-]o=-.=-,m-&}=-ao0-  想者, 此等能得未得之法,或已得者,令不退失,無有是處。由不恭敬,沉沒  .:-8>o:-08m-@m:-:}k k6{=-#=v$=-.-W:-:}k   法故。」 k1m-+#{-08m-0<{=-#({,-+$-&m#-E}#=-<$-0%{,-,-9},-),-M1=--  設若親近不善知識及罪惡友, 亦令諸德漸次損減,    Folio 36 Side 1 (k  kquot;+-<m=-8Em0-%m$-({=-.-*1=-%+-8/{;-,=-1m-8+}+-.-1*8-+#-0[{+-.=-M1-.-*1=-%+-`o-  一切罪惡漸次增長, 能生一切非所愛樂, 故一切種悉當遠離。 ($-0:-A-%{k H,-.-({-0:-06#-.-;=k 8+}+-&#=-+$-6{-&$-+$-#)m-1v#-*1=-%+-<m-  念住經云﹕ 「為貪瞋痴一切根本者,  #6m:->o:-.-,m-&m#-.8m-E}#=-.}-%{-+{-,m-`o#-#m-&}$-.}-W-0v8}k k6{=-+$k   謂罪惡友,此如毒樹。」 84
 4. 4. B-$,-;=-8+=-.-;=-<$k  &u0-={1=-+.8-,m-E}#=-$,-.-;-8'm#=-.-W:-Q$-.}-&{-B}=-  A$- 涅槃經云 「如諸菩薩 怖畏惡友, 非醉象等, .-;-=}#=-.-;-,m-1-9m,-){k 8+m=-,m-;v=-21-8'm#=-.:-A{+-<m-#-1=-,m-+#{-0-+$-={1=-  此唯壞身, 前者俱壞善及淨心。」 M1-.:-+#-.-#(m=-!-8'm#-.:-A{+-+}k k9$-+{-#(m=-<m=-<8m-;v=-21-+$-&}=-<m-;v=-8'm#-.-  又說彼二, 一唯壞肉身,一兼壞法身。  +$k $,-=}$-`o-0[w:-0:-1m-ao=-.-+$k ${=-.:-0[w:-ao=-.:-9$-#=v$=-.-+$k  一者不能擲諸惡趣, 一定能擲。 0+{,-.-.}8m-;{8v-;=-<$k #$-+#-&m#-E}#=-du;->m=-={1=-7m,-%m$k 諦者品亦云﹕ 「若為惡友蛇執心, k+#{-08m-0<{=-<m-`o#-*,-M1-($=-.g- g+{-+#-+1-&}=-+!},-1&}#-*}=->o:-,k 棄善知識療毒藥, 此等雖聞正法寶, k<{-1-0#-1{+-#9$-=-&{-;=-Ws$k k6{=-.-+$k 148-0<{=-<m-3~1=-;=-<$k 嗚呼放逸墮險處。」 親友集云: ++-.-1{+-%m$-8'v$=-.-+$k k0Qw,-`o-e-+$-J-1-%,k k1quot;=-.=-0<{=-.:-1m-A-6m$k  「無信而慳悋, 妄語及離間, 智者不應親, k&m#-%,-1m-+$-8E}#=-1m-Ak -k#;-){-&m#-.-A{+-.-+# k&m#-1m-A{+-.=-0%{,-,-9$k 勿共惡人住。 若自不作惡, 近諸作惡者, k&m#-.-A{+-.:-+}#=-[{-6m$k k1m-$,-.-9$-8/{;-0:-8>o:kk-  亦疑為作惡, 惡名亦增長。  Folio 36 Side 2 0%{,-A-1-9m,-0%{,-.8m-1mk  -9m-[},->m=-[},-%,-8>o:k  $-.:-`o#-0!q=-1+8-0%t#-.=k  k+{ k+}   人近非應親, 由彼過成過, 如毒箭置囊, k`o#-1-0!q=-.8$-#}=-.-06m,k k6{=-#=v$=-){k 1m-+#{-08m-0<{=-#({,-,m-#$-;-0K{,-,-  85
 5. 5. 亦染無毒者。」 惡知識者。 謂若近誰能令  :$-06m,-+$-0%=-.8m-quot;-,-1-*}-08m-({=-]}+-#:-9}+-.-M1=-1m-8Em0-%m$-#:-1{+-.-M1=-#=:-  性罪 遮罪惡行,諸先有者不能損減, 諸先非有令新增  `o-8/{;-0:-8>o:-0-M1=-=}k  -0<{=-%},-.8m-6;-,=k 1-6m#-E}#=-07$-.}-+$-8E}#=-  k+#{ *- 長。 善知識敦巴云﹕ 「下者雖與上伴共住, <$-8Km$-;=-1m-*{$=k  :0-%m#-*-1-+$-8E}#=-,-*-1:-8E}-0-;-3|#=-1{+-#=v$-$}k    僅成中等, 上者若與 下者共住, 不待劬勞,而成下趣。」    kHs#-.-+{-+#-#m-+},-0&q-0-,mk +{-W:-,-R-18m-M;-8A}:-6{=-9}$=-=v-E#=-.8m-    第六攝彼等義者。 世徧讚說尊長瑜伽教授者,    #+1=-.8$-#:-0<+-.-W:-#}-+#}=-<mk  #=-.-*v,-:{-21-;-^$=-.=-,m-#:-9$-1m-@m,-;-  +1m 應知即是如前所說。 若一二次,修所緣境,全無所至。  $m$-*#-.-,=-&}=-<m#-A{+-,-,m-1-,}:-0:-8Dm+-.8m-0<{=-#({,-+1-.-;-Wv,-:m$-`o-0K{,-+#}=-  若是至心欲行法者,須恆親近,無錯引導,最勝知識。  ;k +{8m-3|-9$-1&+-!-08m-6;-,=g R-1-0%{,-0+}-2-?-,-($=-+}#=-9}+-#=v$-0-W:k  爾時亦如伽喀巴云﹕ 「依尊重時,恐有所失。」 0%{,-3u;-1-<{=-.:-0%{,-,-,m-quot;{-1m-*},-.:->}$-8Ap$-0=k 0<{=-#({,-0%{,-.8m-&}=-!}:-8+m-  謂若不知依止軌理而依止者,不生利益反致虧損。 故此依止知識法類,  M1=-,m-#$-;=-<$-#;-&{-0-#),->m-8`o,-18m-P-0:-'$-0=-:#=-:m1-6m#-Hm-1-1{+-.8m-  較餘一切極為重要。見是究竟欲樂根本, 故特引諸無垢經論, #=v$-:0-+$-+#}$=-8E{;-,=-H$=-){-#}-U-;-9m+-;-?-8quot;v;-6m$-#=v$-:0-<m-+},-;-#6};-  並以易解,能動心意, 符合經義, 諸善士語,而為莊嚴  08m-+1-.-M1=-<m-#=v$-a}=-<m=-0W,-,=-0!}+-+{k-  ,將粗次第, 略為建設。 (k kW=-.:-#6,-,=-<{=-.:-A8}k   廣如餘處,應當了知。Folio 37 Side 1  86
 6. 6. k8}-!};-(},-1}$=-<m,-_p-:#=-;-R-1-0%{,-3u;-1m-<{=-<m$-<{=-<$-1m-A{+-.:-`o-1-;-&}=-(,-.-  我等煩惱。 極其粗重, 多不了知依師道理, 知亦不行, 諸聞法者,   M1=-;-R-1-;-0K{,-.8m-quot;-,-1-*}-0-+.#-_p-1{+-.-8Ap$-6m$k  +{-;8$-8&#=-.-+$-&}1-.-    反起無量依師之罪,即於此罪亦難發生悔防等心,故應了知如前所說, =}#=-<m-R}-8Ap$-+!8-0=-#:-0<+-.-W:-/,-9},-+$-({=-+1m#=-M1=-<{=-.:-A=-){-9$-+$- 勝利過患, 數數思惟,於昔多生, 未能如法依止諸罪, 應由    9$-`o-0=1=-;k  3|-:0=-#-1-M1=-,=-0%{,-3u;-'m-06m,-`o-1-Ap$-0-M1=-0=1-.-    至心而悔, 多發防護之心,自應勵備法器諸法,  *#-.-,=-0<#=-<m$-&}1-={1=-1$-`o-Ak '}+-:v$-#m-&}=-M1=-<$-:$-;-80+-.=-0au0k   數思圓滿德相知識, 積集資糧, 廣發大願, +#{-08m-0<{=-#({,->m-13,-(m+-9}$=-=v-Q}#=-.-M1=-<$-9$-9$-0=1=-;k 為如是師,乃至未證菩提以來攝受之因。  +{-W-0v=-A$-&u0-1-*}0-<m-0:-`o-I{=-=v-84n,-.8m-Wv:-3~#=-0=#-%m$-*},-;1-1$-`o-#+0-%{k   若如是者,不久,當如志力希有常啼佛子,  +{-W:-A=-,-:m$-.}:-1m-*}#=-.:-$m$-%}0=-/v;-`o-Ap$-08m-W;-N=-K#-_p-$v-+$-0<{=-                   #({,-83~;-0=-$}1=-1m-<{=-.8m-#6},-ao-,}:-07$-W-0v:-8>o:-:}k    及求知識不知厭足善財童子。  k[}$-3u;-1+}:-0&q=-){-0%,-.-;-#(m=k [}$-3u;-+$}=-+$k +{-;-;}#-K}#-+##-.8}k   略說修習軌理分二, 正明修法, 破除此中邪妄分別。 一 二   ⑥ k+$-.}-;-#(m=-;=k *v,- >m-$}-0}-;-'m-W:-A-0-;k +$-.}-^}:-08m-&}=-,m-Hs#-%{k   初中分二, 正修時應如何, 初加行法有六, 一 #={:-Qm$-08m-M1-*:-9m,-.=k  #,=-quot;$-;{#=-.:-Am-+}:-A=-;-!q-#=v$-*v#=-<m-K{,-    ⑥ *v,-.k閉關入座修行者;$}-0}k本質、自性;'m-W:-A-0-;k如何行;^}:-0{k加行;&}=k部份; 8m-&}=-,m-Hs#-%{k 87
 7. 7. 乃是金洲大師傳記, 謂善灑掃所住處所, 莊嚴安布身語意像。  ;{#=-.:-+E1k 1&}+-.-#9}-1{+-.:-02;-;-  由無諂誑求諸供具,    Folio 37 Side 2 0!}+-.-14|=-.:-0<1k  端正陳設。 k+{-,=-(,-=-;=-#(m+-Ow#=-<m-am0-.-;=-={1=-^}$-08m-!0=-=v-/,-3u,-8&#-+#}=-;-+{-;=-  次如聲聞地中所說, 「從昏睡蓋,淨治心時,須為經行。 除此  ⑦ #6,-.8m-8+}+-.-;-8`o,-.-;-=}#=-.8m-am0-.-M1=-;=-={1=-^}$-08m-3|- Dm81-Dm8v-;-  從餘,貪欲等蓋, 淨治心時,應於床座,    =}#=-.8m-%{$-`o-[m;-1}-Cs$-`o-8quot;}+-,=-A-0:-#=v$=-.=k #,=-1;-0+{-0-;-;v=-H$-.}:-  或小座等, 結跏趺坐。」 故於安樂臥具, 0N$-%{-[m;-1}-Cs$-$1-[m;-1}-Cs$-@{+-`o8$-:v$-08m-]}+-;1->m=-8quot;}+-,=-[0=-=v-8E}-0-+$-  端正其身,結跏趺坐,或半跏趺,隨宜威儀。 既安住已,歸依發心, ={1=-0[{+-.-Wv+-+$-8H{=-${=-.-6m#-Ak 1`o,->m-,1-1quot;8-;-W-&{,-]}+-.-+$-70-1}-W-08m-  決定令與相續和合。 於前虛空明現觀想,廣大行派,及深見派, 0Wv+-.8m-R-1-M1=-+$-#6,-9$-=$=-W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-8/#=-.-(,-*}=-+$-:$-  傳承諸師。 復有無量諸佛 菩薩, 聲聞  =$=-W=-0!8-&}+-+$-0%=-.-+.#-_p-1{+-.-0bo#=-.:-0=1=-){-3~#=-#=}#-.8m-6m$-#=;  獨覺, 及護法眾 為資糧田。   -#+0k +{-,=-;1-Wv+-;-[{-08m-1*v,-V{,-3~#=-0=#-.-+$-8#;-V{,-am0-.-^}$-08m-[,-  又自相續中,若無能生道之順緣,積集資糧,及除逆緣 %m#-A{+-V{,-1{+-,-({:-;{,->m-Wv-+1m#=-M1-[}$-0-21-;-80+-<$-;1-<m,-_p-[{-+!8-0=-0=#-  淨治業障 二助緣者,唯勵力修所緣行相之正因,亦難生起。是故次應  ⑦ ={1=-^}$-08m-3|k淨治其心時; 88
 8. 8. ^$-#m-#,+-M1=-0&q=-.8m-9,-;#-0`o,-.=-Wv+-^$-+#}=-=}k  -;-@#-83;-08m-9,-;#-  k+{ 修習七支以治身心, 攝盡集淨諸扼要處。 其禮敬支中, ;-quot;}-#=v1-0&}1=-.8m-@#-,mk  'm-${+-=v-+#-%{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k  8'm#-K{,->m-      三門總禮者, 謂所有等一頌。 非緣一方  quot;1=-@}#=-:{-0-+$-`o=-:{-:{8m-=$=-W=-1-9m,->mk   世界及一時之佛,   ⑧ @}#=-0%t-!-,-0bo#=-.-+$-#:- A},-7m,-.-+$-  應緣十方 過去、 Folio 38 Side 1 (k  8}$=-.-,-8A},-.:-8>o:-0-+$-+-W:-Ap$-08m-W;-0-*1=-%+-;-+1m#=-,=-#6,-  k1- 當來 及現在 所有 一切諸佛,以至誠心,  >m-#91-;-Wv#-W-0v-1m,-.:-0=1-.-*#-.-,=-quot;}-#=v1-]o=-.=-@#-83;-08}k-  三業敬禮 非隨他轉 (智軍阿闍黎釋中云﹕) , 。 ⑨ k+{-9$-=$=-W=-#%m#-;-@#-83;-,-8$- 0=}+-,1=-+.#-_p-1{+-.-;-=$=-W=-+{-21-;-  「此復若僅頂禮一佛, 所得福德, 且無限量,   +1m#=-,=-@#-83;-,-W-%m-*}=-6{=-U}0-+.},-9{-<{=-&{=-8E{;-.:-0<+-+}k  何況緣禮爾許諸佛。」  kquot;}-#=v1-=}-=}-08m-@#-;-;v=-<m-@#-,mk 07$-.}-]}+-.-6{=-=}#=-3n#=-0%+-#%m#-%{k  三門別禮中 身禮敬者, 「普賢行願」等一頌。 W;-0-@}#=-+$-`o=-<m=-0&q=-.-*1=-%+-9m+-<m-9v;-`o-1$},-=v1-.-W:-+1m#=-;-:$-#m-;v=-  謂以方時所攝一切諸佛, 以意攀緣, 如現前境。變化自身 ⑧ #:k往昔;A},-.k(8A},-.k的過去式)已降臨的;7m,-.k了(表過去時間動作的助詞); ⑨ 8$-k尚且;+.#-_p-1{+-.k無量、無邊;21k單獨、唯一;+1m#=-.k所緣、對境;W-%mk不用說;*}=-.k講說;6{=k稱為;U}0-+.},k 師長;9{-<{=-.k智慧尊(行者對面空中修所生起的智慧薩埵);&{k群體、集團、部;8E{;-.:-0<+-+}k(指上面)註釋中的 註解;  89
 9. 9. 6m$-M1=-<m-Ly;-J-:0-+$-E$=-1(1-.:-cu;-;-@#-A8}g- g+{-9$-9v;-M1=-<m-07$-.}8m-  等諸佛剎, 極微塵數, 而申敬禮。 此復是於諸境, ]}+-.-;-:0-_p-++-.8m-%}0=-0[{+-+{-+{=-o,-,=-0U$=-){8}k  k;v=-#%m#-#m=-@#-A=-    所有普賢妙行,發淨信力, 由此信力,發起禮敬, 一身頂禮其福尚大  .8$-0=}+-,1=-&{-,-;v=-+{-21->m=-@#-A=-.-,m-0=}+-,1=-<m,-_p-&{8}-6{=-U}0-+.},-9{-<{=-  ,況以爾許身業禮敬,其福尤大, 智軍阿闍黎所釋也。   &{-#=v$-$}k    k9m+-<m-@#-,mk ;-#%m#-%{$-,-6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k ;-J-:0-:{-:{8m-%{$-,8$-    Ly Ly 意敬禮者, 「於一塵中」等一頌。 謂於一一微塵之上, Ly;-*1=-%+-<m-E$=-+$-1(1-.8m-=$=-W=-8quot;}:-A$-={1=-<m=-0!}:-08m-+0v=-,-0bo#=-.-  皆有一切 塵數諸佛安住菩薩圍繞會中, ;-+{-+#-#m-9},-),-I{=-=v-H,-.8m-1}=-.-0[{+-08}k  應發勝解,隨念諸佛,所有功德。    k$#-#m-@#-,mk +#-0##=-0-6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k  9v;-M1=-<m-9},-),->m-    +{-   語敬禮者, 「各以一切」等一頌。 謂於諸佛功德 0##=-.-7+-1m-<{=-.-M1=-;v=-  勝譽, 不可窮盡,    Folio 38 Side 2 :{-:{-;-1#}-0}-+.#-_p-1{+-.-+$-1#}-:{-:{-;-U{-+.#-_p-1{+-.:-cu;-0:-#=v$=-.-W:-A=-,=-$  化一一身,有無量首, 化一一首, 有無量舌, 以微妙音 ,-.8m-+A$=-<m=-0I}+-.8}k k8+m:-+A$=-,m-0%}+-.-9m,-;-+{8m-9,-;#-,m-Wv-%{-U{8}k   而稱讚之。 此中音者, 即是讚辭,其支分者,謂因即是舌根,    kW-13~-,m-1$-.}8m-3n#-#}  (此與漢文稍有出入)海者是繁多辭。    k1&}+-.8m-9,-;#-;-R-,-9}+-.8m-1&}+-.-,mk-1{-)}#-+1-.-6{=-.8m-3n#=-0%+-#(m=-){k      90
 10. 10. 供養支中, 有上供者, 「以諸最勝」等兩頌。 1{-)}#-+1-.-,m-[-+$-1m8m-9v;-;-=}#=-.8m-1{-)}#-O+-`o-Ap$-0-=m;-1-M1=-=}k kJ{$-0-  最勝華者, 謂人天等處, 所有眾多希有散華, ,m-1{-)}#-'-3~#=-({;-){-0Wv=-.-%{-+{-#(m=-!-9$-+$}=-+$-0%}=-1-*1=-%+-+}k   鬘謂配貫種種妙華。 此二種中, 皆有一切,或實或假。 k=m;-$,-,m-:};-1}-Wv+-%,-+$-80v+-.-+$-0Ly$-0-+$-+C};-0-M1=-=}k kAp#-.-,m-(}=-6m1-.}8m-  伎樂者, 謂諸樂具若弦 若吹, 若打 若擊。 塗香者,謂妙  X{-]o8}k k#`o#=-1&}#-,m-#`o#=-M1=-<m-1&}#-#} k1:-1{-,m-(}=-1:-;-=}#=-.-  香泥。 勝傘蓋者, 謂諸傘中諸勝妙者。 燈燭者,謂香油等  Hm-6m1-6m$-8}+-#=;-0-+$-:m,-&{-08m-,}:-0v-8}+-#=;-08}k  k0`o#-.-,m-0`o#-(}=-^:-0-    氣香光明, 及摩尼寶有光明者。 燒香者,謂配眾香, +$-'-#%m#-.8}k k,-078-+1-.-,m-#}=-*1=-%+-<m-1&}#-#} kHm-1&}#-,m-(}=-&u-9},-&0-_p-  或唯一種所燒然香。勝衣服者,謂一切衣中最勝妙者。 最勝香者,謂妙香水 #=};-0-7{:-){-%}$-#=v1-`o-Hm-$+-X$-08m-Hm=-0quot;}=-.8m-&u-;-=}#=-.8}k  k@{-1-/v:-1-,m-   供為飲水,以氛馥香徧三千界所熏水等。 末香者, (}=-6m1-.}8m-@{-1-#)}:-6m$-0`o#-_p-:v$-0-*v1-.}:-A=-.81-+<m;-8quot;}:-Km=-.8m-3~,-@{-({;-08m- 謂妙香末 可撒 可燒, 或積 為堆, 或畫壇場, :m1-.-W-+$-H1=-:m-:0-+$-1(1-.8}k  k0!}+-.-,m-#}$-1-o,->m-1*:-^}:-0-%{-/;-&{-0-+$-    支配顏色 形量 高廣等妙高峰。 聚者 加於前文一切之後, 有眾多義  c=-.-+$-'-3~#=-.-;-A8}k   及莊飾義 並種種義。    k1&}+-.-R-,-1{+-.-,mk 1&}+-.-#$-M1=-    無上供者, 「我以廣大」境界。(此與漢文稍有出入) Folio 39 Side 1 (k k6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k R-,-9}+-.-,m-8'm#-K{,-.8m-1&}+-.-9m,-.=k   91
 11. 11. 等一頌。 言有上者,謂世間供, 8+m:-,m-A$-&u0-={1=-+.8-;-=}#=-.-1*v-%,-M1=-<m=-07$-+]o-cu;-08}k k3n#-F$-.-*-1-  此中乃是諸菩薩等, 神力所變微妙供具。 頌後二句,  #(m=-,m-#}$-1-+{-#(m=-1-3$-0-*1=-%+-;-^:-){-@#-+$-1&}+-.-M1=-<m-o,-U}$-+$-9v;-%},-  於前一切 不具足此二句義者悉應加之 是說敬禮及諸供養所有等起及其境界 , 。 。 .8}k        k&m#-.-0<#=-.8m-9,-;#-,mk  +-&#=-6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k  -`o#-#=v1-    8+} Wv 悔罪支者, 「我昔所作」等一頌。 依三毒 ;-0K{,-,=-#6m-;v=-;-=}#=-.-#=v1->m=-:$-06m,-,m-0+#-#m=-0>m=-.-%{-+{-9$-+$}=-=v-:$-  因身等三事, 其罪自性 謂我所作, 此復具有親自所  #m=-A-0-+{-;-bo#=-.-+$-#6,-A{+-`o-0%t#-.-+$-#6,->m=-A=-.-;-9m-:$-08}k   作, 及教他作, 或於他作而發隨喜。 總攝一切說「諸惡業。」 ⑩ k+{-+#-*1=-%+-]m:-0&q=-.-,mk  -1&m=-.-6{=-.- %{k  -+#-#m-({=-+1m#=-H,-,=-#-1-;-  %m +{ 應念 此等所有過患, 悔先 ⑪ 8>}+- %m$-@m-1-;-0&1-.8m-={1=-<m=-$m$-*#-.-,=-0<#=-,-#:-A=-8/{;-0-8&+-%m$-@m-1-  防後,至心懺除, 則昔已作, 斷其增長, 諸未來  M1=-8J}-8&+-+}g-   者堵其相續。    gI{=-=v-9m-:$-08m-9,-;#-,mk #=-0%t8m-W;-0-6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k  7#-    @} #$- 隨喜支者, 「十方一切」等一頌。 T-.}-+{8m-+#{-08m-/,-9},-H,-,=-+0v;-.}=-#){:-J{+-.-W:-+#8-0-0quot;}1-.8}k-  隨念此五補特伽羅 所有善利修習歡喜,猶如貧者獲得寶藏。  ⑩ 緣境憶念;#-1k往昔; %m-1&m=-.k一切;+#-#m-({=-.k眾多罪過;+1m#=-.H,-.k  ⑪ 8>}+-.k後悔、懊惱、悔恨;@m-1k將來; 92
 12. 12.   k&}=-8quot;}:-0!}:-0:-0!q;-08m-9,-;#-,mk #$-M1=-@}#=-0%t8m-6{=-.8m-3n#=-0%+-    勸請轉法輪支者, 「十方所有」等一頌。 #%m#-%{k @}#=-0%t8m-6m$-`o-A$-&u0-_p-M1-.:-=$=-W=-){-1-&#=-<m$-*}#=-.-1{+-.8m-  謂於十方剎土之中,現證菩提,獲得無著無障礙智,未經久時, 1={,-.-0J{=-,=-:m$-`o-1-;},-  變爾許身,勸請說法。  Folio 39 Side 2 .-M1=-;-;v=-<$-+{-${+-`o-cu;-,=-&}=-%},-.:-0!q;-1-#+0-0}k   智軍阿闍黎 作「現證菩提,」而為解釋。    kU}0-+.},-9{-<{=-&{=-A$-&u0-M1-.:-=$=-W=-6{=-0)},-,=-0<+-.-14+-+}k      請住世支者, 「諸佛若欲」等一頌。 k#=};-0-8+{0=-.8m-9,-;#-,mk B-$,-8+8-%},-6{=-.8m-3n#=-0%+-#%m#-%{k   謂於十方剎土之中, 諸欲示現般涅槃者, @}#=-0%t8m-6m$-`o-B-$,-;=-8+8-08m-3u;-%},-.-M1=-;-8E}-0-M1=-;-/v#=-=v-/,-.-+$-  為令發起一切眾生究竟利益,  #,=-!0=-=v-0+{-0-0[{+-.8m-@m:-`o-6m$-quot;1=-<m-Ly;-J-:0-<m-E$=-+$-1(1-.8m-0!;-.:-  現前安樂,故變無量身,  B-$,-1m-8+8-0:-0bo#=-.:-;v=-+.#-_p-1{+-.:-A=-){-#=};-0-#+0-0}k   勸住佛剎,微塵數劫,不般涅槃。    k0#}-08m-9,-;#-,mk @#-83;-0-+$-6{=-.8m-3n#=-0%+-+{k #}$-#m-9,-;#-Hs#-#m-    回向支者, 「所有禮讚」等一頌。 以上六支善,  +#{-0=-13~,-,=-+#{-P-*1=-%+-={1=-%,-*1=-%+-+$-*v,-1}$-`o-A=-){-Q}#=-.8m-A$-&u0-<m-  表舉所有一切善根,悉與一切有情共同, 以猛利欲樂迴向令成大菩提因,    Wv:-8`o,-.-H#-.}=-0#}=-.=-,1-9$-1m-84+-.8}k k+{-W:-3n#-+{-+#-#m-+},-#}-0:-A=-;-  永無罄盡。 如是了解,此諸文義, 93
 13. 13. 9m+-#6,-`o-1-9{$=-.:-+;-0v=-'m-!+-0%,-.-06m,-`o-A=-,-0=}+-,1=-<m-/v$-.}-+.#-_p-1{+-.  意不餘散, 具如文中所說而行, 則能攝持無量德聚。 -84n,-)}k k+{-W:-,-@#-+$-1&}+-.-+$-0!q;-0-+$-#=};-0-#+0-.-+$-9m-:$-+$-T-,m-  此中 禮敬供養勸請請白隨喜五者, 1*v,-V{,-3~#=-#=}#-.-9m,-;k  .-,m-8#;-V{,-am0-.-^}$-0-+$-9m-:$-#m-@}#=-#%m#-  0<#=- 是為順緣,積集資糧, 悔者 是除違緣, 淨治罪障。 :$-#m-+#{-0-A=-.-;-+#8-0-0quot;}1-.-,m-:$-#m-+#{-0-({;-0:-9$-8>o:-:}k   隨喜支中一支, 於自造善, 修歡喜者,亦是增長自所作善。 ⑫ k0#}-0=- ,m-0=#=-.-+$-^$=-.-+$-({;-08m-  其迴向者,是使積集,   Folio 40 Side 1 (k k+#{-0-M1=-^p$-`o8$-&{=-1$-0:-({;-0-+$-#,=-!0=-=v-8K=-0v-@p$-%{-7+-.:-  淨治長養諸善,雖極微少,令增廣多。又使現前諸已感果將罄盡者,    8>o:-0-M1=-<$-,1-9$-1m-7+-.:-A{+-.-%{-0&q-,-0=#-.-+$-^$-0-+$-({;-6m$-1m-7+-  終無窮盡, 總之 攝於積集淨治增長無盡  .:-A{+-.-#=v1-`o-8`o8}k  三事之中。    k+{-,=-+1m#=-.-#=;-0:-A=-,=-1b;-/v;-){k 0<{=-#({,-;-1-]o=-.-,=-    次令所緣明了顯現, 供曼陀羅, 應以猛利欲樂, 0+#-#(m=-=v-13,-1:-84n,-.8m-0:->m-@m,-%m-;}#-#m-R}-'-1*8-+#-Bp:-`o-8##-.-+$k   多返祈禱, 謂「唯願加持,從不恭敬善知識起, 0<{=-#({,-;-]o=-.-,=-0+#-1{+-.8m-+{-quot;}-,-(m+-K}#=-.8m-0:->m-@m,-%m-1-;}#-.8m-R}-'-*1=-  乃至執著二種我相 所有一切顛倒分別,速當滅除。 從敬知識,  ⑫ 0#}-0k回向(轉變、增長是回向意),轉變輪迴因力之諸善根成為大菩提因,增長有盡的善根成為無盡。亦即欲求轉變、 增長自他三世所積一切有漏無漏福澤皆為無上菩提之因,名為回向; 94
 14. 14. %+-0+{-R#-_p-[{-0-+$k @m-+$-,$-#m-0:-&+-*1=-%+-({-0:-6m-0:-Am,->m=-0T0-_p-#=};k  乃至通達無我真實,所有一切無顛倒心,速當發起。 6{=-;,-1$-`o-8`o,-.-H#-.}=-#=};-0-#+0-.:-A8}k   及其內外一切障緣,悉當寂滅。」    k+$}=-#6m-;-'m-W:-0[$-0-;-#(m=k ]m8m-[}$-3u;-+$k !0=-8+m8m-[}$-3u;-;}k      正行分二, 總共修法, 此處修法。 一 二 k+$-.}-,mk quot;}1-6{=-E#=-.-={1=-+#{-08m-+1m#=-.-;-9$-+$-9$-`o-#)}+-.8m-+1m#=-M1-  今初 所言修者。 謂其數數於善所緣,令心安住,將護修習所緣行相。  [}$-0-8+m-,m-*}#-1-1{+-.-,=-:$-={1=-<m-+0$-`o->o:-%m$-={1=-:$-#m-+0$-`o-1->o:-;k-  蓋從無始, 自為心所自在, 心則不為自所自在,  ={1=-<$-(},-1}$=-.-;-=}#=-.8m-am0-.-M1=-;-I{=-=v-@}#=-.=-({=-[},-*1=-%+-[{+-.:-  心復隨向煩惱等障, 而為發起一切罪惡。 此修  A{+-.8m-={1=-8+m-:$-#m-+0$-`o-8>o:-0:-A=-,=-+#{-08m-+1m#=-.-;-'m-W:-8+}+-  即是,為令其心,隨自自在,堪如所欲,住善所緣。 Folio 40 Side 2 8+}+-`o-0!};-`o-:v$-0:-A{+-.8m-&{+-9m,-,}k   k+{-9$-#$-7m,-7m,-,=-+1m#=-.-;-0[$=-,-:$-'m-W:-8+}+-.-W:->m-+#{-08m-+1m#=-.-E$=-  此復若隨,任遇所緣, 即使修者,則於所欲,如是次第,修習爾許,善所  8+m-21-+$-#}-:m1-8+m-06m,-0)$-$1-,=-0)$-9$-8E}:-1m-(,-.=-'m-W:-8+}+-.-06m,-`o-  緣境, 定不隨轉。返於如欲善所緣境,堪任安住,成大障碍。 +#{-08m-+1m#=-.-;-0!};-`o-:v$-08m-#{#=-&{,-.}:-8>o:-6m$k   若從最初令成惡習,則終生善行,悉成過失。  +$-.}-,=-;$-`o-=}$-0=-3|-Om;-.}8m-+#{-^}$-[},-%,-`o-8E}8}k-k+{=-,-*}#-1:-#$-0[$-0:-  故於所修諸所緣境,數量次第,先須決定。 次應發起猛利誓願, A-08m-+1m#=-.-M1=-<m-E$=-+$-#}-:m1-${=-${=-Ak   95
 15. 15. 謂如所定,不令修餘。  +{-,=-'m-W:-${=-.:-A=-.-+{-;=-#6,-`o-1m-#)$-0:-A8}-$1-.8m-8/{,-.-H#-.}-8#8-6m#-0)$-  即應具足憶念正知, 而正修習,    ;k 'm-W:-${=-.:-A=-.-+{-;=-[#-&+-1{+-0:-H,-<{=-06m,-+$-X,-.:-0[$-0:-A8}k  如所決定,令無增減。  k!0=-8+m8m-[}$-3u;-,mk +$-.}:-0%{,-.8m-/,-9},-=$=-W=-Bp:-`o-8*}0-.-=}#=-+$k   此處修法者。 先應思惟依止勝利速成佛等, 1-0%{,-.8m-({=-+1m#=-8+m-+$-@m-1:-&q#-0#;-0[{+-.-=}#=-0=1k +{-,=-R-18m-[},-  及不親近所有過患,謂能引發現法後世諸大苦等。 次應多起防護 K}#-.8m-R}-9{-1-<}:-0:-A-$1-.8m-&}1-={1=-1$-`o-0)$-;-3u;-Dm1=-+$-)m$-${-84n,-+$-<{=-  之心,謂不容蓄,分別尊長過失之心。 隨自所知,應當思惟,戒定智慧 :0-+$-*}=-.-=}#=-9},-),-:$-#m=-#$-K}#=-.-M1=-0=1=-){-={1=-+$-08m-M1-.-%,->m-  、聞等諸德, 乃至自心未起清淨行相信時,應恆修習。次應思惟如前  ++-.-1-[{=-<m-0:-`o-0quot;}1-1}k  k+{-,=-:$-;-/,-0)#=-.-+$-8+}#=-.:-8>o:-08m-    經說, 於自己作當作諸恩,  0!8-Hm,-M1=-#:-1+}-&{-,=-H$=-.-W:-0=1=-){-$m$-*#-.-,=-]o=-.-1-[{=-<m-0:-`o-0quot;}1-  乃至未發誠敬而修。  1}k k1'v#-   Folio 41 Side 1 (k  -'m-W:-A-0-,mk  .8m-+#{-0-M1=-07$-.}-]}+-.-+$k  ,-;1-0`o,-%t-.-;-  k_p 0=#=- *} 後時如何行者。 應將所集眾多福善, 以猛利欲 =}#=-.8m-quot;}-,=-#,=-!0=-+$-1*:-*v#-#m-*},-#,=-M1=-=v-8`o,-.-H#-.}=-0#}-0:-A8}k  由普賢行願, 及七十願等, 迴向現時畢竟諸可願處。  k+{-W-0v-+{=-*}-:$=-+$-#-H}-+$-@m-H}-+$-N}+-+{-*v,-06m-;-0quot;}1-.:-A-%{k +{-9$-+$-.}:-9v,-  如是應於晨起, 午前,午後,初夜,四次修習。 此復初修, 96
 16. 16. :m$-,-Am$-G}+-<m-+0$-`o-8E}-U-6m$-+{-;-#}1=-,-R}-8&}=-+!8-0=-*v,-&u$-;-E$=-1$-0:-Ak   若時長久,易隨掉沈自在而轉。此若串習,極難醫改,故應時短,次數增多。 0quot;}1-8+}+-.8m-8J}-;-0%+-<m-,-A=-,-@m-1-:{=-<$-8'v#-$m$-8+}+-#6,-`o-,-1;-1*}$-08m-3|-,-  如云, 「有欲修心,即便截止,則於後次心欲趣入。 [w#-;}#-;}#-8}$-#=v$-0-W:-:}k  $-7+-0K,-`o-=}$-0-,-*v,-0Nm$k -*1=-%+-;8$-^}:-0-  k%t +{ 若不爾者, 見座位時,即覺發嘔。」 若待稍固時漸延長,   >-%$-+1-H#=-.-+$->-%$-[}+-.8m-[},-+$-K;-0:-A=-;-0[$-%{k =-,m-#{#=-^p$-6m$->-%$-  +{ 於一切中,應離太急太緩加行過失。 由此能令障礙減少,    `o0-.-+$-Am$-Ow#=-=}#=-6m-0:-8>o:-:}k   疲倦 昏沉等 亦當消滅。    k*v,-131=-;-'m-W:-A-0-,mk ]m:-@#-+$-0!}:-0-+$-quot;-)},-=}#=-`o-1-6m#-9}+-<$-    未修中間如何行者。 總之雖有禮拜旋繞及讀誦等,多可行事, 8+m:-!0=-=v-00-.8m-#2~-0}-,mk *v,->m-$}-0}-;-80+-,=-*v,-0)$-08m-131=-=v-  然今此中正主要者, 謂於正修時勵力修已,未修之間,  0[$-Wv8m-+1m#=-M1-;-H,-<{=-1-0%{,-.:-W-9,-`o-0)$-,-[{+-<m,-_p-&u$-0=-*v,-131=-  若於所修行相所緣,不依念知,任其逸散, 則所生德,極其微尠。 =v8$-+{-%},-.8m-&}=-M1=-0W-0-+$-9$-9$-H,-.:-Ak   故於中間應閱顯說此法經論。數數憶持,  9},-),-[{-08m-1*v,-V{,-3~#=-quot;}-`o-1-,=-0=#-%m$-8#;-V{,-am0-.-^}$-08$-quot;}-`o-1-,=-Ak   應由多門,修集資糧生德順緣。 亦由多門,淨治所有違緣罪障。  *1=-%+-<m-#6m-#$-quot;=-R$=-.8m-0Ns$-&}1-;-#$-<{=-.8m-quot;}-,=-  一切之根本應如所知,    Folio 41 Side 2 80+-+{-+1m#=-M1-;-R}-^}$-0-+$-&}1-Dm1=-+$-3~#=-#=}#-#=v1-;-=v1-0am;-`o-1m$-0)#  97
 17. 17. 勵力守護所受律儀。故亦有於所緣行相淨修其心,及律儀戒積集資糧三法之上,   =-,=-8Dm+-.8$-9}+-+}k   名為三合而引導者。    k#6,-9$-6m-#,=-+$-[#-1*}$-#m-;1-0+{-R#-_p-[{-08m-Wv:->o:-.8m-3~#=-06m-;8$-    復應學習四種資糧,是易引發奢摩他道, 毘缽舍那道之正因,    0U0-.:-A-%{k +0$-.}8m-quot;}-&}1-.-+$k <{=-06m,-`o-]}+-.-+$k 7=-<m-3~+-:m#-.-+$k   所謂密護根門, 正知而行, 飲食知量, 1m-(;-0:-M;-8A}:-;-0P},-6m$-(;-08m-3|-'m-W:-A-08}k k+$-.}-;-T-;=k   精勤修習悎寤瑜伽,於眠息時應如何行。 初中有五。  #$-#m=-&}1-.-,m-H,-.-o,-_p-0Ns$-0-+$k H,-.-;-K#-8Es=-A{+-.8}k   一 以何防護者,謂徧護正念 及於正念起常委行。  k+{-;-+$-.}-,m-+0$-.}8m-quot;}-&}1-.-;=-0P1=-.8m-&}=-M1=-1m-0I{+-.:-9$-9$-[}$-08}k   其中初者,謂於防護根門諸法,數數修習令不忘失。  k#(m=-.-,m-H,-.-+{-;-Wv,-`o-+$-]o=-.:-[}$-08}k k#$-&}1-.-,m-+0$-.}-Hs#-#}k   二者謂於正念,常恆委重而修習之。 二 何所防護者,謂六種根。 k#$-;=-&}1-.-,m-9v;-Hs#-9m+-`o-8}$-0-+$-1m-8}$-0-;=-=}k k'm-W:-0&1-.-;-#(m=-;=k   三 從何防護者,謂從可愛及非可愛,六種境界。 四 如何防護, +0$-.}-Ns$-0:-A{+-.-,mk 9v;-+$-+0$-.}-;-0K{,-,=-M1-.:-<{=-.-Hs#-[{=-.8m-1'v#-_p-  其中有二,守護根者, 謂根境合, 起六識後,  9m+-<{=-9v;-9m+-`o-8}$-0-Hs#-+$-9m+-`o-1m-8}$-0-Hs#-;-&#=-.-+$-&$-0-[{-0:-8>o:-0-  意識便於六可愛境六非愛境, 發生貪瞋, 應當勵力,  +{-;=-80+-.-&{,-.}=-1m-[{-0:-0Ns$-08}k k+0$-.}-Hs#-#m=-<$-&}1-.-au0-.:-A{+-.-,mk   從彼諸境護令不生。 即以六根而防護者, #$-;-0W-0-;-=}#=-.-A=-,-(},-1}$=-[{-0:-8>o:-08m-9v;-+{-M1=-;-+0$-.}-1m-#)}$-0:-8#}  若於何境, 由瞻視等, 能起煩惱, 即於此境, 不縱諸根而正 止息。  98
 18. 18. #-.8}k k+0$-.}-0Ns$-0-+{-9$-9v;-Hs#-;-13,-1:-+$-1$},-K#=-=v-1m-84n,-  不取行相,不取隨好。Folio 42 其守護根者,是於六境, Side 1 (k  $-0I{+-$=-+$-(},-1}$=-1$-0=-&m#-.8m-={1=-Ap$-,8$-&}1-.:-A{+-.=-0au0-0}k  k%m   若由忘念 煩惱熾盛, 起罪惡心, 亦由防護而能止息。 k13,-1:-84n,-.-,mk 0W-0:-1m-A-08m-#7v#=-;-=}#=-.-9v;-`o-A=-.81-9v;-'$-0-  取行相者, 謂於非應觀視色等, 正為境界, 或現在前,即便作意 M1=-+{-+#-8Ap$-0-9m+-;-A{+-.-1$},-=v1-`o-A=-,=-1*}$-08}k k1$},-K#=-=v-84n,-.-,mk   彼等行相, 現前往觀, 取隨好者, <{=-.-Hs#-#m-1'v#-_p-&#=-&$-O}$=-#=v1-[{-08m-9v;-;-9m+-<m-<{=-.=-84n,-.81-9v;-1$},-  謂於六識起後, 能引貪瞋痴三之境, 意識執持, 或其境界,    =v1-`o-1m-'$-9$-#6,-;=-*}=-,=-+{-+#-;-K}#-.8}k-  雖未現前,由從他聞, 分別彼等。    k&}1-.-#$-9m,-.-,mk (},-1}$=-%,-;=-9m+-0Ns$=-,=-+#{-081-;v$-1-0%,-;-    五 防護為何者,謂從雜染守護其意,令住善性,或無記性。  8'}#-.8}k k8+m:-1-0am0=-.8m-;v$-1-0%,-;-8'}#-.-,m-={1=-+#{-08m-+1m#=-.-;-  此中所住無覆無記者。 謂威儀等時, 84n,-.8m-`o=-1m,->m-]}+-;1-;-=}#=-.8m-!0=-=v8}k   非是持心住善緣時。  k<{=-06m,-`o-]}+-.-,m-#(m=-){k -#$-;-]}+-.8m-#6m-+$k +{-;-]}+-.8m-<{=-06m,-,}k-  正知而行者有二, 何為所行事, 於彼行正知。  k+$-.}-,m-#(m=-){k Wv-0-+$-X,-.8m-;=-T-+$k  ]}+-.-+$-X,-.8m-;=-T8}k    初中有二, 謂五行動業及五受用業。 其中初五之身事業者,  k+{-;-+$-.}-T8m-;v=-<m-;=-,mk E}$-+$-#2t#-;#-quot;$-;-=}#=-.-#6,-`o-/:-8E}-0-+$-  謂若往赴所餘聚落餘寺院等。  +{-,=-3u:-X}#-.8}k k1m#-#m-;=-,mk R}-#},-`o-1-0)$-0:-9v;-'-3~#=-1*}$-08m-  99
 19. 19. 若從彼還。 眼事業者, 一若略覩,謂無意為先,見種種境。  %t$-7+-0W=-.-+$k R}-#},-`o-0)$-,=-1*}$-08m-M1-.:-0W=-.8}k  二若詳瞻, 謂動意為先,而有所見。  k9,-;#-+$-(m$-;#-*1=-%+-<m-;=-,mk 9,-;#-+$-(m$-;#-0V$-0-+$-  一切支節業者, 謂諸支節,   Folio 42 Side 2 0!q1-.8}k k&}=-#}=-+$-[s$-07{+-<m-;=-,mk &}=-#}=-#=v1-+$-[s$-07{+-;}$=-]+-.-+$-  若屈若伸。 衣缽業者, 謂若受用及其受持三衣及缽。  0%$-0:-A-08}k-  +-$}1=-<m-;=-,mk =-8*v$=-=}#=-=}k  #-;#-quot;$-,-]}+-.8m-;=-  k0=} 7} k#2t 乞食業者, 謂飲食等。 寺內五種受用業中, T8m-;v=-<m-;=-,mk 8&#=-,-8&#-.81-&}=-1*v,-.8m-#,-`o-8E}-081-&}=-<m-@m:-;1-`o-  身事業者, 若行謂往經行處, 或往同法者所,或為法故行經  bo#=-.8m-=}$-0-+$-8&#=-&}=-1*v,-.-1quot;,-U}0-R-1-+$-+{-8H-0-M1=-<m-1`o,-,-&}+-.-+$-Dm  於道。 若住謂住行處,同法親教,軌範尊重,似尊等前。  -;-=}#=-.8m-%{$-`o-[m;-1}-Cs$-0%=-,=-8`o#-.8}k   若坐謂於床等上結跏趺坐。        k$#-#m-;=-,mk  ;v$-1-1,}=-.8m-#=v$-:0-0%t-#(m=-<m-;v$-,}+-%m$-o,-&u0-.:-A{+-.-    語事業者, 謂若請受,曾所未受,十二分教, 分別了解。諸已受者, +$-1,}=-.-M1=-quot;-)},-+$-#6,-;-%},-.-+$-0P},-8Es=-0[{+-.8m-+},-`o-#6,-+$-[,-%m#-  或自誦讀, 或為他說, 或為引發正精進故, 與他議論  #)1-8H{-0:-A{+-.8m-e-08}k               所有言說。   k9m+-<m-;=-,mk ,1->m-*v,-0:-.-;-(;-0-+$-+0{,-.:-=}$-%{-'m-W:-*}=-.8m-+},-    意事業者, 謂諸默然, 若於中夜而正眠臥,若赴靜處,思所聞義,    ={1=-.-+$-={1=-+]o=-)m$-${-84n,-`o-A{+-.-+$-[#-1*}$-;-0P},-.8m-1m-e-0-+$k   100
 20. 20. 若以九心修三摩地, 若正勤修毘缽舍那,或於熱季極疲倦時,  3-08m-`o=-=v-$;-08m-3|-`o=-1-9m,-.:-#(m+-<m-$}1=-.-8+}+-.-0=$-0:-A{+-.8}k k(m,-1}-+$k   於非時中起睡眠欲,略為消遣。 ,    13,-1}8m-;=-#(m=-,mk (m,-1}-+$-,1->m-&-%}+-*+-;-1m-(;-0=-0%,-;-+{=-;v=-$#-#m-;=-  晝夜二業者 謂於永日及初後夜, 不應睡眠。 此亦顯示身語  <$-0%,-)}k k(;-0-6{=-#=v$=-.=-<$-13,-1}8m-;=-+$-9m+-<m-;=-quot;}-,-0%,-)}k  二業, 言睡眠者, 顯示唯是夜間之業及是意業。  k0%t-.}-+{-;-<{=-06m,-`o-]}+-.-,mk Wv-081-]}+-.8m-;=-<m#-P}1-  謂隨發起若行動業, Folio 43 於此十事正知行者, Side 1 (k k.:-A{+-,-+$-.}-quot;}-,:-;=-+{-;-H,-.-({-0:-06#-%m$-0#-9}+-.:-]}+-;k   或受用業, 即於此業先應住念,不放逸行。 +{-#(m=-<m=-7m,-.=-M1-.-#$-#m=-0K#-.:-A-0-+$-3u;-'m-W:-0K#-.:-A-08m-M1-.-+{=-3u;-  由彼二種所攝持故, 應以何相而正觀察 如何方便而正觀察 , ,    +{-W:-K}#-.:-A{+-%m$-<{=-.:-A{+-.8}k k+{-9$-M1-.-06m-%{k   即以是相,如是方便觀察正知。 此中復有四種行相,  +$-.}-,mk ;v=-<m-;=-;-=}#=-.8m-#6m-0%t-.}-#$-;-M1-.-#$-#m=-'m-W:-0K#-.:-A-08m-#6m  初 謂於其身事業等十種依處, 應以何相如何觀察,即於是處  -+{-;-M1-.-+{=-+{-W:-K}#-.:-A{+-.-%{k  以是行相, 如是觀察,    -+.{:-,k 8E}-0-+$-X}#-.8m-;=-;-8E}-0-+$-8}$-08m-o,-]}+-8`o;-0-,=-#=v$=-.-W:-<{=-  譬如 於其往返事業, 如律所說, 往返行儀,正了知已,  ,=-+{8m-3|-+-W-8+m-+$-8+m-A{+-+}-6{=-K}#-.-W-0v8}k k#(m=-.-,mk @}#=-#$-`o-M1-.-#$-#m=-  即於其時正知現前,行如是事。 二 謂於其何種方所, 'm-W:-0K#-.:-A-08m-@}#=-+{-;-M1-.-+{=-+{-W:-K}#-.-%{k   應以何相如何觀察, 即於是方,以是行相如是觀察,  101
 21. 21. +.{:-,k 8E}-08m-3|-&$-83~$-;-=}#=-.8m-#,=-T:-1m-8E}-6m$-+{-;=-#6,-`o-8E}-08m-3u;-  譬如 行時,應先了知沽酒等處, 五非應行, 除此所餘是可行處, M1=-<{=-,=-+{-+$-+{8m-3|-<{=-06m,-8'}#-.-W-0v8}k   於彼彼時,安住正知。     k#=v1-.-,mk `o=-#$-#m-3|-M1-.-#$-#m=-'m-W:-0K#-.:-A-08m-`o=-+{8m-3|-M1-.-+{=-+{-    三 謂於其何等時分, 應以何相如何觀察,即於是時,以如是相 W:-K}#-.-%{k  :-,k  H}-E}$-Wv:-:v$-9$-@m-H}-1m-:v$-0:-<{=-,=-+{-W:-]}+-%m$-+{8m-3|-9$-  +.{ #- 如是觀察, 譬如 午前可赴聚落,午後不可,既了知已,即如是行,爾時  <{=-06m,-8'}#-.-W-0v8}k   亦應安住正知。    k06m-.-,mk  +{-+#-'m-${+-%m#-M1-.-#$-#m=-'m-W:-0K#-.:-A-08m-;=-+{-${+-%m#-M1-.-    ;=- 四 於所有此諸事業, 應以何相如何觀察, 即應於其爾所事業,   +{=-+{-W:-K}#-.:-A{+-.-%{k +.{:-,k-  以如是相,如是觀察, 譬如  Folio 43 Side 2 8E}-08m-3|-<m,-_p-0&1=-<m$-=m1-#6,-`o-8E}-0:-A8}-6{=-.-;-=}#=-.-8E}-08m-0U0-A-'m-${+-  宣說行時應當極善防護而入他家, 所有此等行走學處,  9}+-.-M1=-H,-.:-A{+-.-W-0v8}k k1+}:-,-(m,-1}-+$-13,-1}8m-o,-]}+-'m-21-9}+-  悉當憶念。 總之 所有若晝若夜一切現行,悉應憶念,  H,-.:-A=-,=-+{-+#-#m-A-0-+$-A-0-1-9m,-.-<{=-.:-A-0-+$-8'v#-X}#-#m-3|-,8$-+-  了知其中,應不應行, 於進止時,  W-8'v#-.81-X}#-.-8+m-+$-8+m-A{+-+}-6{=-*1=-%+-;-<{=-06m,-8'}#-.8}k   一切皆應安住正知,謂我現前正行如是,    k+{-W:-A=-,-3|-8+m:-9$-Ws$-0=-1m-#}=-.-+$-<m-,=-<$-$,-=}$-`o-1m-Ws$-0-+$-;1->m-K}#=-.-  102
 22. 22. 若進若止, 若如是行,則現法中不為罪染,沒後亦不墮諸惡趣, 諸道證德未獲 1-*}0-.-*}0-.:-A-08m-Wv8m-3~#=-;-#,=-.:-#=v$=-=}k k8+m-+$-+0$-.}8m-quot;}-&}1-.-#(m=-,m-  得者,即住能得正因資糧。 此與密護根門二者,  8/#=-.-*}#=-1{+-<m=-1+}-H$=-,=-+{8m-+},-0C;-0-W:-0!}+-.-%{-8+m-#(m=-;-80+-,-  如聖無著引經解釋而正錄取。 若能勵力修此二事,    +#{-^}:-A{+-.-*1=-%+-;-0}#=-#6,-+$-1m-8H-0:-8}$-6m$-=+-.:-`o-3u;-Dm1=-9}$=-=v-+#-  則能增長一切善行, 非餘能等。 特能清淨尸羅  .-+$k 6m-#,=-+$-[#-1*}$-#m=-0&q=-.8m-={1=-M1-.:-1m-K}#-.8m-)m$-${-84n,-0+{-R#-_p-  及能速引止觀所攝 無分別心勝三摩地,  8Es0-.:-#=v$=-.=-80+-.:-A8}k k7=-<m-3~+-:m#-.-,mk &}=-06m-+$-X,-.-%{k   故應勤學。    >-%$-^p$-0-1-9m,-.-,mk >-%$-^p$=-,-0C{=-.-+$-(1-&u$-0:->o:-,=-+#{-08m-A-0-;-    飲食知量者, 謂具四法。 非太減少, 若太減少 1*v-1{+-.:-8>o:-0=-=$-#m-7=-<m-`o=-;-1-U{0-<m-0:-`o-0C{=-.=-1m-#,}+-.8m-3~+-21-`o-7-08}  飢虛羸劣,無勢修善,故所食量,應令未到次日食時無飢損惱。   k k>-%$-1$-0-1-9m,-.-,mk 1$-,-;v=-quot;v:-*}#=-.-W:-Um-0-+$-+0v#=-8Ap$-Ly0-+!8-  非太多食, 若食太多, 令身沈重,如負重擔,息難出入, Folio 44 Side 1 (k  k0-+$-#(m+-Ow#=-8/{;-0-+$-;=-=v-1m-:v$-0=-(},-1}$=-(}$-0-;-1*v-1{+-.:-8>o:-0=-=}k   增長昏睡,無所堪任,故於斷惑全無勢力。  k7=-bo-0-+$-8J}+-.=-,mk 7=-;-0K{,-.8m-3~:-0-&q#-0#;-Jm$-.-M1=-(}$-6m$-3~:-0-  相宜而食消化而食者, 依飲食起, 諸舊苦受, 悉當斷除, &q#-0#;-#=:-.-M1=-1m-0[{+-+}k k(},-1}$=-.-%,-1-9m,-.8m-7=-:,-.=-,mk   諸新苦受皆不生長。 非染污心中量食者, 103
 23. 23. quot;-,-1-*}-0-1m-0[{+-.-+$-0+{-0-;-:{#-.:-#,=-.8}k k+{-9$-7=-;-N{+-.8m-#({,-.}k   謂不起眾罪安樂而住。 又於飲食愛著對治者, +{8m-({=-+1m#=-0quot;}1-.-;-:#-;=-.=-({=-+1m#=-,m-#=v1-;=k ;}$=-]+-.8m-Wv-;=-Ap$-  謂依修習飲食過患。 過患有三, 由受用因所生過患者,    08m-({=-+1m#=-,mk quot;-+}#-Hm-:}-07$-.}8m-7=-%m-8H-0-6m#-<$-=}-9m=-0X+-%m$-  謂應思惟任何精妙色香味食, 為齒所嚼,  1&m;-1=-0T,-.-,-[w#=-.-W:-'$-0-={1=-.8}k k7=-bo-0-;=-Ap$-08m-({=-+1m#=-,mk   為涎所濕,猶如嘔吐。 由食消化所生過患者, 7=-+{-,1->m-*v,-0:-.81-*-1-;-bo-,=-<-D#-=}#=-[{-6m$k-quot;-%m#-,m-0<$-#%m:->o:-,=-  謂思所食至中夜分, 或後夜分, 消化之後,  ;v=-<m-*+-;-#,=-<m$-+{-9$-(m,-:{-06m,-0=;-+#}=-.-+$-7=-+{-;-0K{,-,=-,+-<m-:m#=-`o-1-  生血肉等,諸餘一類變成大小便穢不淨,住身下分。此復日日應須除遣,  0[{+-.-={1=-.8}k k7=-3~;-0-;=->o:-.8m-({=-+1m#=-,m-T-;=g  及由依食生多疾病。由求飲食所起過患,此有五種,  -0au0=-.-;=-Ap$-08m-({=-+1m#=-,mk 7=-+$-7=-<m-Wv8m-+},-`o-3-E$-#m=-({,-06m,-`o-  由為成辦所生過患者, 謂為成辦食及食因,遭寒熱苦,多施劬勞。  80+-.-`o-1-A=-,=-0au0-%m$-1-Es0-,-B-$,-=}#=-<m=-&q#-0#;-;-Es0-,8$-J}#=-.-  若不成辦憂憾而苦,設若成辦,亦恐劫奪及損失故, Folio 44 Side 2 +$-&u+-7}=-<m=-+}#=-,=-0Ns$-08m-P};-0-H#-.}=-&q#-0#;-08}k k148-0-(1=-.-,mk   發起猛利精勤守護,而受諸苦。 親友失壞者,    +{8m-@m:-`o-/-+$-0v-;-=}#=-.8$-/,-3u,-P}+-%m$-8*0-.8}k k$}1=-1m-<{=-.-,mk   謂由此故,雖父子等互相鬥諍。 不知滿足者, +{-;-N{+-.-'{-&{:->o:-,=-W;-.}-=}#=-/,-3u,-`o-#9v;-c}+-%m$-&q#-0#;-`o-1-B}$-08}k   由於飲食愛增長故,諸國王等互相陣戰,領受非一眾多大苦。  104
 24. 24. k:$-+0$-1{+-.8m-({=-.-,mk #6,->m-7=-7-0-M1=-I{-0}8m-+},-`o-/-:};-+$-8*0-.-,-  無自在過失者, 諸食他食者,為其主故,與他鬥競,    &q#-0#;-`o-1-B}$-08}k k({=-.:-]+-.-;=-Ap$-0-,mk 7=-+$-7=-<m-Wv8m-@m:-  受眾多苦。 從惡行生者, 謂為飲食,飲食因故,    quot;}-#=v1->m-&m#-.-0=#=-,=-8&m-08m-3|-+{-+#-H,-,=-8>}+-06m,-`o-8&m-6m$-<m-,=-<$-$,-8E}:  三業造罪, 臨命終時, 憶念其罪,追悔而死,沒後復當墮諸惡趣。  -Ws$-08}k k+{-W-,8$-/,-9},-8#8-9}+-+{-7=-;-0K{,-,=-;v=-#,=-.8}k k+{-21-  雖乃如是,然亦略有少許勝利, 謂由 >m-@m:-`o-7=-0%{,-.:-1m-:m#=-.=-;v=-#,=-.-;-0K{,-,=-0+#-#m=-3$=-.:-]}+-.-9$-+#-  飲食安住其身, 若唯為此故,依止飲食,不應道理。 故應善思而後受用,    .:-0au0-.:-A8}k-k^m,-.-.}-+$-^m,-0+#-.#=-.-+$-<-D#-02n:-){-8K=-0v-=+-.:-%,-8+}+-  謂由身住,我當善修清淨梵行。施者施主,亦為希求殊勝果故,  ,=-^m,-.:-A{+-.-+{-+#-#m=-A-0-A=-.-+{-9$-8K=-0v-&{,-.}:-8>o:-0:-A8}-$1-`o-0=1=-;-+{-  搾皮血肉而行惠施,亦當成辦彼等所願,令得大果。 又應憶念集學論  ,=-;}$=-]+-+}k k0U0-0_p=-=v-^m,-.-.}-;-/,-#+#=-.-+$-;v=-<m-Nm,-0v-+-W-7$-7m$-#m=-  說, 應當思念饒益施主, 及身中蟲, 現以財攝, 0&q-;-1-8}$=-.-,-&}=-<m=-0&q-$1-.-+$k 1=-%,-*1=-%+-<m-+},-0au0-$1-.8m-0=1-.=-  ={ 於當來世, 當以法攝。 又應思惟當辦一切有情義利,    078-0:-#=v$=-.8$-H,-.:-A8}k  =-cm$=-;=-<$k  7=-*,-+$-8H-0:-:m#-.-9m=k  k0<{ quot;-   而受飲食。 親友書亦云﹕ 「應知飲食如醫藥,  k8+}+-&#=-6{-&$-1{+-.:-0%{,-  無貪瞋痴而近習,  Folio 45 Side 1 (k  -%{k  @m:-1-;#=-0${1=-.8m-@m:-1-;#=k  @m:-1-;#=-;v=-  k0>m kW#=- k13#- 非為憍故非慢故,          非壯唯為住其身。」        105
 25. 25. #,=-808-6m#-@m:k k6{=-#=v$=-=}k    k1m-(;-0:-M;-8A}:-;-0P},-6m$-(;-08m-3|-'m-W:-A-0-,mk 0<{=-cm$=-;=k   精勤修習悎寤瑜伽,於眠息時如何行者。 親友書云﹕ :m#=-.8m-0+#-(m+-(m,-.:-1*8-+#-+$k k13,-1}8$-*v,->m-%}+-*+-8+=-,=-,mk   「種性之主於永晝, 夜間亦過初後分, k1,;-3|8$-8K=-0v-1{+-.:-1m-8>o:-0:k kH,-+$-X,-.:-+{-+#-0:-`o-1,};k   眠時亦莫空無果, 具足正念於中眠。」  k6{=-#=v$=-.=k (m,-1}-Om;-.}-+$-13,-1}8m-&-%}+-*+-#(m=-*v,->m-$}-0}-+$-*v,-131=-  此顯永日,及其夜間初後二分, 若正修時,若其中間, =v-'m-W:-A-0-0%,-.=-8&#-.-+$-8`o#-,=-am0-.-T-;=-={1=-9}$=-=v-^$=-.=-+},-  如所應行。 故行坐時,應從五蓋,淨修其心, 令不唐捐,    X,-`o-A-0-%{-#:-0<+-.-W:-:}k   如前已說。 k8+m-+$-+0$-.}8m-quot;}-&}1-.-+$-<{=-06m,-`o-]}+-.-#=v1-;-*v,->m-$}-0}-+$-*v,-131=-#(m=-!8m-  此與 護根 正知三中, 皆具修時修後二法,    &}=-9}+-.=-8+m:-*v,-131=-M1=-07v$-$}k k(;-08m-o,-]}+-,m-*v,-131=-9m,-.=-+{-9$-  此中所說,是修後者。 眠睡現行是修後事, 故此  +},-1{+-`o-1m-#)$-0:-A8}k k+{-'m-W:-A-0-,m-(m,-1}-+$-13,-1}-;-&-#=v1-`o-A=-.8m-&-%}+-;-  莫令空無果。 如何眠者, 謂於永日及夜三分, 於初分中,    +#{-08m-A-0=-`o=-8+8-0:-A=-,=-&-0:-.-;-00-.8m-3|-(;-0:-A-%{-#(m+-<m=-W=-.:-A-08m-  修諸善行, 過初分已 至中分時,應當眠息,諸為睡眠所養  8Ap$-0-M1=-#(m+-<m=-W=-.:-A-08m-@m:-:}k   大種,由須睡眠而增長故。  k+{-W:-;v=-+{-0K=-,-+#{-08m-@}#=-;-0P},-8Es=-#(m=-A-0-;-<m,-_p-;=-=v-:v$-6m$-/,-.:-  106
 26. 26. 若能如是長養其身, 於諸善品修二精進, 極有堪能, 極為利益。Folio 45 Side 2 9$-8>o:-:}k  k(;-08m-3|-,-#,=-quot;$-,=-@m:-Ap$-%{-F$-.-0Cs=-,=-,$-`o-bo#=-.-+$-Q}-#9=-.-/0-%{-F$-  臨睡息時,應出房外,洗足入內,右脅而臥,重疊左足於右足上, .-#9},-.-#9=-.8m-%{$-`o-06#-,=-={$-#{-W:-(;-0:-A8}k k={$-#{-W:-(;-0-,mk 'm-W:-  猶如獅子而正睡眠, 如獅子臥者, 猶如  `o+-8E}-*1=-%+-<m-,$-,-={$-#{-,m-;v=-P;-&{-0-+$-={1=-#7{$=-1*}-0-+$-0K,-.=-/-:};-#  一切旁生之中, 獅力最大, 心高而穩, 摧伏於他。  ,},-.-06m,-`ok 1m-(;-0:-M;-8A}:-;-0P},-.8$-P;-&{-0-=}#=-<m=-/-:};-#,},-6m$-  如是修習悎寤瑜伽,亦應由其大勢力等,伏他而住,  #,=-.=-={$-#{-06m,-`o-(;->mk 9m-3#=-+$-[-+$-8+}+-.-;-]}+-.-+{-+#-#m-(;-%$=-,m-  故如獅臥。 餓鬼諸天, 及受欲人,所有臥狀,則不能爾。 +{-W-1m,-){-+{-+#-*1=-%+-;{-;}-%,-0P},-8Es=-6,-.-/-:};-#,},-.-&u$-08m-@m:-:}k  kM1-    彼等一切悉具懈怠, 精進微劣,少伏他故。  E$=-#%m#-_p-,-Q}-#9=-.=-={$-#{-06m,-`o-(;-0-,mk &}=-(m+-<m=-;v=-[}+-.:-1m-8>o:-0-+$-  又有異門,猶如獅子右脇臥者, 法爾令身,能不緩散, #(m+-;}#-,8$-H,-.-1m-0I}+-.-+$-#(m+-%r#-.}:-1m-8>o:-0-+$-Om-;1-&m#-.81-$,-.-1m-Om-0-  雖睡沈已, 亦不忘念, 睡不濃厚, 無諸惡夢。 9m,->mk +{-W-1-9m,-.:-(;-0-,m-#-1-06m-;=-X}#-.8m-({=-.-*1=-%+-8Ap$-08}k   若不如是而睡眠者,違前四種,一切過失,悉當生起。 k0=1-.-'m-8H-0=-(;-0-;-06m-;=k '$-08m-8`o-<{=-,mk 8}+-<m-13,-1-;{#=-.:-  以何意樂睡眠有四, 光明想者, 謂應善取光明之相, 07v$-%{-8}+-+$-X,-.8m-={1=-<m=-(;-){-+{=-#(m+-;}#-.8m-3|-={1=-;-1v,-.-1m-8Ap$-$}k   以其光心而睡眠之, 由是睡時心無黑暗。 107
 27. 27. kH,-.-,mk &}=-+#{-0-+},-+$-X,-.-1(,-.-+$-0=1=-.-+$-0quot;}1=-.-;=-Ap$-08m-H,-.-  念者 謂聞思修,諸善法義,所成正念,乃至未入熟睡之際,應令隨逐,  #(m+-`o-1-=}$-#m-0:-`o-I{=-=v-8K$-0:-0%{,-.8}k k+{=-,m-#(m+-;}#-  由此能令已睡沈時等同未睡,於彼諸法心多隨轉,  Next 108

×