Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

藏漢對照菩提道次第廣論26(S5392 L)

538 views

Published on

法尊法師譯
袞卻索南對照整理

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

藏漢對照菩提道次第廣論26(S5392 L)

 1. 1. Previous Folio 277 Side 1 (k k%,-+},-A{+-<m-0P},-8Es=-=}k k+$-.}-,mk 饒益有情精進。 今初 A$-={1=-M1=-0P},-8Es=-P}1-.-,-^}:-08m-#-:};-,=-={1=-<m-c}-0-#},-`o-8E}-08m-0=1-.8m- 三 菩薩地說,「謂諸菩薩於發精進加行之前, 其心勇悍, #}-&-8+m-W-0v->},-.:-A{+-+{k 0+#-,m-0!;-.-&{,-.}-%}$-+$-9v,-1(1-.8m-(m,-6#-0=#=-.8m- 先應如是擐意樂甲。 若為除一有情苦故,以千大劫等一晝夜, 0!;-.-&{,-.}-E$=-1{+-.-#=v1-A{-0-J#-80v1-8>o:->m=-={1=-%,-#%m#-#m-&q#-0#;-0=;- 集為百千俱胝倍數三無數劫, 08m-@m:-`ok ={1=-%,-+B;-0-quot;}-,:-#,=-,=-=$=-W=-8*}0-.:-8>o:-,8$-c}-0:-A{+- 唯住有情那洛迦中乃能成佛。 +{-Q}#=-A$-#m-@m:-`o-0P},-.:-A{+-;-0P},-8Es=-;-bo#=-.8$-1m-#)}$-,k 我亦勇悍為正等覺非不進趣,發精進已終不懈廢, `o=-<m-9v,-+{-;=-*v$-0-+$-&q#-0#;-&{=-&u$-0=-W-%m-*}=-$1-.-+{-W-0v-,m-#}-&8m-0P},-8Es=-=} 況時較短其苦極微,如是名為擐甲精進。 k kA$-={1=-#$-0P},-8Es=-+{-8H-0-;-1}=-.-21-+$-++-.-21-0[{+-.-+{-9$-0K,-.}-9m,-){k 若有菩薩於此精進,少發勝解少生淨信亦名堅固, R-1{+-A$-&u0-<m-@m:-`o-0P},-8Es=-P}1-.-+.#-_p-1{+-.8m-Wv-K=-.:-A{+-,-0P},-8Es=-+{- 尚能長養為求無上大菩提故,發起無量精進之因。 +$-X,-.-W-%m-*}=k +{-;-,m-A$-&u0-+$-#6,->m-@m:-`o-;=-#$-;-={1=-bo1-.81-+!8-0-]+-+#}=-.8m-A-+!8-0-%m- 何況成就如是精進,於求菩提饒益有情,無有少分難行事業, 9$-1{+-.:-A$-=-;=-#=v$=-){k 8+m-8H-08m-0=1-.-;-#}1=-.:-A=-,-*{#-.- 可生怯劣難作之心。」 若能修習如是意樂,
 2. 2. &{,-.}8m-:m#=-<m-ao=-.-=+-${=-.8m-Wv:-8E}-0=-^$-0:-A8}k k/:-@m,-0&q=-.-;=-<$k 定能醒覺大乘種性所有堪能,故應修習。 攝波羅蜜多論云﹕ #-@m:-8quot;}:-08m-1*8-+$-1(1-21-`ok kW-&{-:m$-08m-(m,-+$-13,->o:-;k 「設等生死前後際, 成為極長大晝夜, k+{-8H-0=#=-.=-;}:->o:- 集此為年成長劫, Folio 277 Side 2 `o=-:m$-08mk k0!;-.-W-13~8m-&u-*m#=-E$=-${+-<m=k 以盡大海水滴量。 kA$-&u0-1&}#-#m-={1=-<m#-[{-8>o:-;k k+{-8H8m-M1-.=-3~#=-#6,-:{-:{-6m$k 發一最勝菩提心, 須以此相漸集餘, k0au0-+#}=->o:-<$-$m$-I{=-[}-0-1{+k kA$-&u0-+1-.-m+-;v#-1{+-.:-0au0k 一一資糧悲無厭, 無諸懈廢修菩提。 k8quot;}:-3|-:$-#m-&q#-0#;-={1=-0)$-6m$k k#}-&-0K,-.-+.#-9=-+{-0[{+-,k 自心莫思流轉苦, 而擐無量穩固甲, k0eq;-bo#=-+.8-0}-$m$-I{8m-$$-%,-;k k9$-+#-R$=-.-+$-.}-9m,-.:-0I}+k 住戒悲性諸勇識, 是為最初所應取。」 k%{=-#=v$=-.8$-#}-&8m-0P},-8Es=-=}k 此亦是說擐甲精進。 k#6,-9$-8quot;}:-0-*}#-1{+-,=-+-W-9,-&+-;-6#-#%m#-_p-A=-.8m-6#-=v1-%t-;-S-0-+$-+{-0%t- 又如無盡慧經所說, 「設從無始生死以來,現在以前為一晝夜,三十晝夜而 #(m=-;-;}:-A=-.8m-;}-80v1-=}$-0-,-A$-&u0-<m-={1=-#%m#-[{-6m$k =$=-W=-#%m#- 為一月,於十二月計為一年,經十萬年始發一次菩提之心 見一次佛, 1*}$-;-+{-8H-0-#_j?rm-Pt$-#m-A{-18m-E$=-+$-1(1-.-#%m#-#m=-={1=-%,-#%m#-#m-={1=-+$- 如是等一(歹克)伽沙數,始能知一有情心行。
 3. 3. ]}+-.-<{=-;k- +{-W-0v8m-3u;->m=-={1=-%,-*1=-%+-<m-={1=-+$-]}+-.-<{=-.:-A-+#}=-<$- 以如是理,須知一切有情心行, 1m-bo1-.8m-#}-&-;-#}-&-1m-7+-.:-R}-E}=-1m-7+-.=-bo=-.-;=-#=v$=-){-#}$-,-1{+-.8m-#}-&8m- 亦無怯弱而擐誓甲,為無盡甲。」是為無上擐甲精進。 0P},-8Es=-=}k k1+}:-,-8+m-8H-08m-0=1-.-:{-0[{+-ao=-,-3~#=-1*8-9=-.-0+{- 總之若能引發少分如此意樂,速能圓滿無邊資糧, R#-_p-Q}#=-<m$-am0-.-+.#-_p-1{+-.-8+#-;-@m:-1m-X}#-.8m-Wv-1&}#-_p-8>o:-6m$k 淨無量障而成最勝不退轉因, 9v,-'m-W:-:m$-0-;-+#8-0-+{-21-`o-Bp:-`o-83$-W-;k- ]}+-.-1*8-9=-.-+$-`o=-&{=-:m$-0- 如於長劫能生喜樂,如是亦能速當成佛。 若於無邊妙行及於極長時等, =}#=-;-c}-0-%m-9$-1{+-.:-`o=-*v$-$v=-83$-W- 全無勇悍,唯樂短時速當成佛, Folio 278 Side 1 (k k0:-8+}+-.-,m-=$=-W=-;-&{=-:m$-0:-8>o:-0-9m,-){k 反於成佛極為遙遠, W;-N=-M1=-<m-$m$-%}0=-O+-`o-Ap$-0-[{-0-;-#{#=-=v-8>o:-08m-@m:-:}k 以能障礙諸菩薩眾發最殊勝大志力故。 k+{-W-0v8m-#}-&->},-,=-#$-#m-+},-`o-0P},-8Es=-P}1-.-;-#(m=-;=k 為何義故,如是擐甲發勤精進,其中有二, +#{-08m-&}=-&q+-.8m-0P},-8Es=-,mk @m,-Hs#-9$-+#-.:-8Es0-.:-A-08m-@m:-+{-+#-;-^}:-08}k 攝善法精進者, 謂為正引發六種波羅蜜多故,修彼加行。 k={1=-%,->m-+},-A{+-.8m-0P},-8Es=-,mk-+},-A-0-0%t-#%m#-;-'m-W:-:m#=-.:-^}:-08m-0P},- 饒益有情精進者,謂於十一事,如其所應而發精進。 8Es=-=}k k#(m=-.-0P},-8Es=-0[{+-.8m-*0=-,mk #:-0<+-.-W:-3~#=-#(m=-<m- 第二發生精進之方便者。 如前所說,二種資糧
 4. 4. +!:-&}=-*1=-%+-[{-0-+$-#,=-.-+$-8/{;-0-8+m-;-:#-;=-.=-8+m-0[{+-.8m-(1=-;{,-,m- 一切白法,由依此故生住增長,故修精進極為重要。 <m,-_p-#;-&{8}k k+{-9$-1quot;=-Es0-&{,-.}-6m-0-[8m-#bo$-(m+-#}-U-6m$-[}$-0+{-;-9}$=- 此亦唯見寂天菩薩論說,易解便修最圓滿故,當說此宗。 =v-Q}#=-.:-1*}$-0=-+{8m-;v#=-0I}+-.:-A8}k k8+m-;-06mk 此中分四, 0P},-8Es=-<m-#{#=-8#;-V{,-($-0-+$k 1*v,-V{,-+.v$-#m-3~#=-0=#-.-+$k- 捨離障礙精進違緣, 修積順緣護助資糧, +{-#(m=-;-0K{,-,=-0P},-8Es=-P}1-.-[s:-R$-0-+$k -+{-;=-;v=-+$-={1=-;=-=v-:v$-0:- 一 二 依上二緣發勤精進, 由此身心堪能之理。 A-3u;-;}k k+$-.}-;-#(m=k 1m-1*v,-@}#=-$}=-07v$-0-+$k +{-(}$-08m-*0=-0%{,-.8}k 三 四 初中分二, 明所治品, 修斷彼方便。 k+$-.}-,mk ;1-;-1m-8'v#-.-;-#(m=-){k au0-ao=-.:-1*}$-9$-1m-8'v#-.-+$-0+#-#m=-+{- 一 二 今初 不入道者略有二類, 一雖見能修而不趣入, 二怯弱不入, 8H-0-au0-#-;-ao=-$1-%{-bo1-,=-1m-8'v#-.8}k 謂我豈能如是修習。 kau0-ao=-1m-ao=-;-R}-quot;-1-@}#=-,=-1m-0au0-.8$-9}+-1}+-<mk 雖尚有餘能不能修未嘗思擇而不趣者, 8+m:-,m-E};-0-+},-#({:-;-8&+-.=- 然此是說求解脫者,彼非此說。 Folio 278 Side 2 !0=-1m,-,}k k+$-.}-;-#(m=-9}+-+{k +-`o$-;}$-9}+-$1-,=-@m-0<};-A{+-.8m-;{-;}-%,-+$k 初中有二, 一推延懈怠,謂念後時有暇能修, +{-1m,-<$-A-0-+1,-.-*-1;-.8m-A-0-M1=-;-&#=-.=-7m;->m=-,},-.8}k 二雖非如是,然於庸常諸下劣事,貪著覆蔽。
 5. 5. k+{-W:-9$-]}+-8'v#-;=k +{-9m-1m-1*v,-@}#=-0<+-Ak k;{-;}-$,-;-6{,-.-+$k 如入行論云﹕ 「說其所治品, 懈怠,耽惡事, km+-;v#-0+#-(m+-0J=-.8}k k6{=-=}k 自輕而退屈。」 k;{-;}-[{-08m-Wv-,mk- $}1-;=-+$-0+{-0-+1,-.8m-:}-;-&#=-.-+$-#(m+-<m-0+{-0-;-N{+-.-+$- 能生懈怠之因者,謂諸懶惰味著微樂, 8quot;}:-0-;-[}-<=-1{+-.-M1=-){k $}1-;=-0+{-08m-:}-B$-+$k k#(m+-;-0K{,-.8m-N{+-.-9m=k 愛睡眠樂,不厭生死。 如云﹕「懶惰受樂味, 愛習近睡眠, k8quot;}:-08m-&q#-0#;-1m-[}-;=k k;{-;}-({-0:-[{-0:-8>o:k k6{=-=}k 不厭生死苦, 當生諸懈怠。」 kquot;-%m#-F$-.-+$-.}-#(m=-<m=-M1-.-'m-W:-`o-[{-0-0%,-.:-8+}+-+}k 有釋前二句文,謂明如何生起之相。 k+{-($-08m-*0=-0%{,-.-;-#=v1-;=k @m-0-<};->m-;{-;}-8#}#-.-;-#=v1k 修斷彼方便分三, 初破除推延懈怠者,略有三種, ;v=-*}0-.-8+m-Bp:-`o-8'm#-.k <m-08m-8}#-_p-$,-8E}:-Ws$-0k 謂已得之身速當壞滅, 命終之後墮諸惡趣, U:-9$-K{,-07$-.}-8+m-J{+-+!8-0-#=v1-0quot;}1=-,=-;}$-9}+-`o-84n,-.8m-;{-;}-0!#-,=-;}$- 如此人身極難再得。由修此三能除執為有暇懈怠,引發恆覺無暇之心, 1{+-Wv+-;-0[{+-.8}k k+{-#=v1-,m-#:-[{=-0v-&u$-$v8m-!0=-=v-0<+-7m,-)}k 此三於前下士之時,已廣宣說。 kA-0-$,-.-;-&#=-.-+##-.-,mk +1-.8m-&}=-,m-8+m-@m:-+#8-0-1*8-9=-.-8Ap$-08m- 二破除貪著惡劣事業者, 應觀正法,是能出生現後無邊喜樂之因, Wv-9m,-.-+$k +},-1{+-.8m-%;-%};-e-0-+$-G}+-.-=}#=-<m-M1-#9{$-M1=-8+m8m-+},- 無義狂談掉等散亂,是能失壞現前大利,引發當來 &{,-.}-(1=-.:-A{+-.-+$k @m-1:-+},-1-9m,-.-&q#-0#;-`o-1-0[{+-.8m-#,=-=v-1*}$-,=-
 6. 6. 無義眾苦無依之處, 修習對治而正滅除。 0quot;}1=-;-+##-.:-A-%{k +#8-08m-Wv-,m-1*8-9=-.8mk k- 如云﹕「棄妙善正法, Folio 279 Side 1 (k k+1-&}=-+#8-08m-1&}#-($=-,=k k&q#-0#;-Wv-,m-M1-#9{$-+$k 無邊歡喜因, 汝何故反喜, kG}+-=}#=-;-=}+-%m-@m:-+#8k k6{=-=}k km+-;v#-.81-0+#-(m+-0J=-.-+##-.-,mk 苦因散掉等。」 三破除退屈或自輕者, +{-W:-@m-0<};-+$-A-0-$,-6{,-0!#-,=-+1-.8m-&}=-;-c}-0-Ap$-9$-+{-21->m=-1m-&}#-#mk 如是破除推延耽惡事已,雖於正法能起勇悍,然非以此便為喜足, *{#-.-&{,-.}-;-U}0-+#}=-.=-+{-;-0+#-8H-0=-0au0-1m-ao=-=}-$1-`o-bo1-,-+{-0=;-0:-A8}k 應於大乘精勤修學,故應除遣於彼怯弱,謂念如我何能修證。 -k8+m-;-#=v1k *}0-A-;-m+-;v#-.-+##-.-+$k- 此中分三, 於所應得破除退屈, +{-*}0-.8m-*0=-;-m+-;v#-.-+##-.-+$k #$-`o-#,=-,=-0au0-.8m-#,=-;-bo1-.-+##-.8}k 於能得方便破除退屈, 於所安住修道處所破除怯弱。 k+$-.}-,mk *}0-A-=$=-W=-,m-[},-1*8-+#-7+-.-+$-9},-),-1*8-+#-Q}#=-.-9m,-,k 所得佛者。 謂是永盡一切過失,畢竟圓滿一切功德, 0+#-#m=-,m-9},-),-'-:{-0au0-.-+$-[},-'-:{-8#}#-.8$-&{=-+!8-0:-'$-0=-0+#-8H-0=-,m- 我修一德斷一過失且極艱難,故我豈能獲如是果。 8K=-0v-+{-8H-0-*}0-.:-#-;-ao=-$1-.8m-bo1-.-+$}=-=v-Ap$-,-,m-={1=-0[{+-#)}$-0=-({=- 若實發起如此退怯,已捨發心過患極重, +1m#=-&{-;k 1-Ap$-9$-+$-.}-,=-+{8m-1*8-+##-+#}=-=}k k8#}#-3u;-,mk 設未實起,亦應從初滅不令起。 破除道理者, 0%}1-X,-8+=-0+{,-.-+$-9$-+#-.-#=v$-#mk 0Qw,-+$-;}#-.-1m-#=v$-08m-3+-18m-[{=-0v-
 7. 7. 應作是念策擧其心,佛薄伽梵定量士夫,是諦語者是實語者,不虛妄語不顛倒語, +{=-d$-0v-=}#=-<m=-<$-A$-&u0-8*}0-.:-#=v$=-,k 0+#-,m-1m:-[{=-.=-K{,-07$-;k 彼尚記說蚊虻等類能證菩提, 何況我今生在人中身報賢善, R$-+}:-;-+?}+-.8m-R}8m-1*v-9}+-.=-0+#-#m=-0P},-.-1-0)$-,-%m8m-@m:-1m-8*}0-$1-`o-#7{$=- 有智慧力觀擇取捨。 故我若能精進不廢,何故不能證得菩提。 0%}+-+{k 0+#-#m=-A$-&u0-#-;-6{=k km+-;v#-.:-,m-1m-A-%{k k8+m-W:-+{-06m,- 如云﹕「不應自退怯, 謂不證菩提, 如來諦語者, Folio 279 Side 2 #<{#=-.-,mk k0+{,-.-#=v$-0=-0+{,-8+m-#=v$=k kd$-0v-<-d$-0v$-0-+$k 作此諦實說。 所有蚊虻蜂, k+{-06m,-Nm,-0v:-#$->o:-.k- k+{=-<$-0P},-.8m-%}0=-0[{+-,k 如是諸蟲蛆, 彼發精進力, kA$-&u0-8*}0-+!8-R-1{+-8*}0k k0+#-W-:m#=-<m-1m:-[{=-;k k/,-+$-#,}+-.-$}-<{=-,=k 證無上菩提。 況我生人中, 能知利非利, kA$-&u0-]}+-.-1-0)$-,k k0+#-#m=-A$-&u0-%m=-1m-8*}0k k%{=-=}k 不捨菩提行, 何不證菩提。」 k#6,-9$-#},-=$=-W=-){-8+=-.-+$-+-W:-=$=-W=-){-0bo#=-.-+$-1-8}$=-.-,-83$-W-0- 又於往昔過去諸佛及現在佛並未來佛, +{-+#-<$-=$=-W=-7m,-6m#-#m=-;1-0au0=-.-1m,->mk 此等亦非先已成佛次修諸道, 0+#-%#-8H-0-6m#-quot;}-,-9:-;-'{-1*}:-#<{#=-,=-=$=-W=-.-+$-W-08}-$1-`o-0=1=-,=- 初唯如我,由漸昇進而得成佛及當成佛。 bo1-.-+##-%{k +!},-1&}#-cm,-;=g- A$-&u0-={1=-+.=-,m-8+m-W:-+{-06m,-#<{#=-.- 由如是思破除怯弱。寶雲經云﹕ 「菩薩應念所有如來應正等覺, +E-0%}1-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-=$=-W=-#$-+#-1$},-.:-Q}#=-.:-=$=-W=-.-+{-+#-+$
 8. 8. 謂諸已現等覺, k #$-+#-1$},-.:-Q}#=-.:-83$-W-0-+{-+#-+$k 今現等覺, #$-+#-1$},-.:-Q}#=-.:-83$-W-0:-8>o:-0-+{-+#-<$k 3u;-8+m-8H-0-+$-;1-8+m-8H-0- 當現等覺, 此等皆以如是方便, +$-0P},-8Es=-8+m-8H-0=-1$},-.:-Q}#=-.:-=$=-W=k 1$},-.:-Q}#=-.:-83$-Wk 如是修道 如是精進,已現等覺, 今現等覺, 1$},-.:-Q}#=-.:-83$-W-0:-8>o:k 當現等覺。」 6{=-A-0-,=-+{-06m,-#<{#=-.-+{-+#-<$-+{-06m,-#<{#=-.:->o:-.-<-%#-;=-1$},-.:-Q}#=- 乃至說云﹕ 「此諸如來亦非皆是成如來已而現等覺, .:-=$=-W=-.-1-9m,->mk 0+#-<$-%m-,=-R-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$- 故我亦當於其無上正等菩提而現等覺, Folio 280 Side 1 (k k&u0-1$},-.:-Q}#=-.:-83$-W-0:-8>o:-0:-={1=-%,-*1=-%+-+$-*v,-1}$-#m-0P},-8Es=-+$ 我亦應發共同一切有情精進, -={1=-%,-*1=-%+-;-+1m#=-.8m-0P},-8Es=-<m=-0+#-#m=-<$-+{-W-+{-W:-02;- 普緣一切有情精進, 如是如是 ;}-80+-+}k k6{=-+$k 9},-),-1*8-9=-.:-0%}+-.-;=-<$k 策勵尋求。」 無邊功德讚云﹕ #$-=v-;-;-+#-#m=-0+{:-#<{#=-#}-8/$-0J{=-.-+{-+#-<$k 「雖諸已得善逝位, k8+m-0=-<m,-_p-*+-.8m-#,=-!0=-+#-_p-[s$-0-Ap$-$}-6{=k k+{-U+- 亦曾墮諸極下處,
 9. 9. =}+-<m=-(1-$:-[s$-08m-3|-9$-0+#-(m+-*+-1-14+k 佛墮險時不自輕, k0+#-;-*}+-.-1m-:v$-[{=-0v-+:-0bo1-.:-0>m+-.-;#=k k6{=-=}k 不應自輕壯亦怯。」 kbo1-.-[{-0-+{-9$-=$=-W=-9},-),-1*8-9=-<m$-8K=-0v-Wv8m-I{=-=v-A{+-.=-;1->m-3|-9},-),- 生此怯弱是由善知諸佛功德無有邊際,果隨因行,故修道時, quot;}-1*8-9=-.-,=-0au0-.-+$k [},-quot;}-1*8-9=-.-,=-+##-+#}=-.:-;{#=-.}:-#}-,=- 須無量門引發功德, 及無量門滅除過失。 +{-,=-:$-%{$-`o-0W=-.-,-bo1-.-[{-0-9m,->mk =$=-W=-9},-),-1*8-9=-.-+{-(1=- 次觀自身而生怯弱, 若謂諸佛無量功德於修行時, ;{,->m-`o=-=v-9},-),->m-&-J-1}-:{-;-V$-8+{+-+$-/v:-3u#=-A=-.=-8Es0-$1-`o-;1->m-#}-0-@m,- 僅由專懇修學一分微少功德即能成就, 於道生此顛倒了解, %m-;}#-_p-=}$-,-+-W8m-`o=-06m,-`o-bo1-.-#),-1m-[{8}k 則於現在全無所怯。 k8},-<$-+{-07$-K#=-1m,->mk ;1->m-8E}-3u;-;-${=-.-1-J{+-.81-#}-0-*:-*}:-9}+-<$-:$- 然此非是賢善之相, 是於修道之理未獲定解,或雖少有散渙了解, #m=-;#-_p-1-R$=-.=-U-U-8H-0-6m#-#m=-0am0=-.=-;,-.-9m,-){k 然皆未曾親切修持,總覺容易障覆所致。 (1=-;{,-;-#_p#=-.-,-;1->m-8#}-1'v#-:$-:m1-0am#=-.8m-;v=-3$-0-21- 若至實行雖略顯示道之首尾粗概次第滿分之體, Folio 280 Side 2 :{-0%,-.-,8$-+{-21-+#}=-,-=v=-ao=-7{:-,=-;{#=-.:-(}$-0:-'$-08m-@m:-:}k 生恐懼云﹕「若須如是誰復能修而捨棄故。 k<-:-08m-6;-,=-<$k-;#-;{,-;-1-bo#=-.8m-A$-&u0-={1=-+.8m-]}+-.-o,-1+8-8/{,-1m#-;- 霞惹瓦亦云﹕ 「未曾實行諸菩薩行,如看射箭
 10. 10. U-0:-=}$-,=-bo1-.-21-1m-8}$-+-W-&}=-;{#=-.}:-3$-0-:$-1{+-.=-bo1-.-+$-:$-=+-`o-#=}+- 總覺甚易全無怯弱, 現在之法無完善者,故不致到怯弱自輕之地, .8m-=:-@m,-.:-1m-8`o#-%{k ;{#=-.:-3$-,-bo1-.-+$-=+-#=}+-8Ap$-({,-&{-#=v$-%{-<m,-_p- 若善圓滿恐必多起怯懼自輕。」此言極實。 1+-.-9m,-,}k k+{-*}0-.8m-*0=-;-bo1-.-+##-.-,mk =$=-W=-0au0-.-;-F$-;#-;-=}#=-.-0)$- 於能得方便破除怯退者。 謂念成佛須捨手足等, +#}=-;k +{-8H-0-0+#-#m=-1m-ao=-=}-$1-,-+{-21->m-&q#-0#;-,m-07}+-+#}=-){k 我不能爾,如此之苦應須堪忍。 ]}+-.-M1=-;-1-bo#=-.:-:$-+#:-0&+-.-;8$-8quot;}:-0:-8quot;}:-0-,-;v=-0%+-.-+$-H;-0- 即不修行 自任運住,流轉生死, 亦曾多受斫裂刺燒 +$-/v#-.-+$-0N{#=-.-;-=}#=-.8m-&q#-0#;-0I}+-;=-8+=-.-B}$-;-+{:-9$-:$-#m-+},-1- 此等大苦,不可說數,然亦未能成辦自利。 Es0-%m$k A$-&u0-<m-@m:-`o-+!8-0-]}+-.8m-&q#-0#;-;-,m-&q#-0#;-#-18m-&-21-9$-1{+-;k 為求菩提難行之苦,較其前苦尚無一分, :$-#6,->m-+},-8Es0-.8m-+#}=-.8$-&{-08m-@m:-){k 8},-){-F$-;#-;-=}#=-.k- 然能成辦自他大利。 如云,「若謂捨手等, k#)$-+#}=-0+#-,m-8'm#=-<{-,k kUm-+$-9$-0-1-+?+-.:k kO}$=-.=-0+#-,m- 是我所怖畏, 是未察輕重, 愚故自恐怖。 8'm#=-.:-7+k k0!;-.-A{-0-E$=-1{+-`ok k;,-E$=-`o-1:-0%+-.-+$k 無量俱胝劫, 曾多受割截, k+0v#-+$-0N{#-+$-#<{#-8>o:->m=k kA$-&u0-8*}0-.:-1m-8>o:-:}k 刺燒及解裂, 然未證菩提。 k0+#-#m-A$-&u0-0au0-.-9mk- k&q#-0#;-8+m-,m-3~+-
 11. 11. 我今修菩提, 此苦有分齊, Folio 281 Side 1 (k k9}+-+{k k7v#-Hw-quot;}$-0T#-#,}+-0=;-@m:k k;v=-O-0)}+-.8m-&q#-0#;-06m,k 為除腹內病, 如受割身苦。 k*,-.-o,-<$-#=}:-A{+-<mk k1m-0+{-0-9m=-,+-1{+-A{+k k+{-0=-&q#-0#;-1$-.}-+# 諸醫以小苦, 能治令病愈, 故為除眾苦, k#6}1-@m:-1m-0+{-&u$-07}+-Ak k6{=-=}k k;v=-#)}$-0-,m-+$-.}-,=-8'm#=-.8m-3|-1m-#)}$-#mk 小苦應堪忍。」 又捨身者初怖畏時,非可即捨, ^m,-.-;-:m1->m=-0U0=-.=-:$-;v=-;-&#=-.-;}#-%m$k $m$-I{-&{,-.}8m-%}0=-W=-.8m-3|-+},- 先於布施漸次學習,至於自身全無貪著, 大悲心力開發之時, &{,-.}:-8>o:-,-#)}$-0=-#)}$-08m-`o=-=v-,m-+!8-0-1{+-+{k #=}-+?+-/;-.-8+m-8H-08$k 若有大利方可施捨,故正捨時全無難行。 如云﹕「如此治療法, k*,-.-1&}#-#m=-1-14+-+{k k&}-#-<m,-_p-8'1-.}-9m=k k,+-&{,-+.#-1{+-#=}-0:-14+k 勝醫且不用, 以柔和儀軌, 治無量大病。 k3~+-1-;-=}#=-^m,-.-;8$k k8H{,-.=-*}#-1:-^}:-0:-14+k k+{-;-#}1=-,=-@m=-,=-,mk 導師先令行, 惠施蔬菜等, 習此故而後, k:m1->m=-:$-#m-<-9$-#)}$k k#$-3|-:$-#m-;v=-;-,mk k3~+-=}#=-W-0v8m-R}-[{=-.k 自肉漸能施。 若時於自身, 覺如諸菜葉, k+{-3|-<-;-=}#=-#)}$-0k k+{-;-+!8-0-%m-6m#-9}+k k%{=-=}k k+{=-,-quot;-%m#-/- 爾時捨肉等, 於此有何難。」 是故有說 :};-_p-@m,-.8m-*{#-.-.=-;v=-N}#-#)}$-+#}=-.=-#`o$-0-0[{+-%m$k 波羅蜜乘,須捨身命故生逼惱是難作道。 A-+!8-08m-;1-1}-7{:-0-,m-#bo$-8+m=-;{#=-.:-0!#-'$-%{k 今此教典善為破除, A-+!8-08m-8`o-<{=-[{-08m-:m$-;-1m-#)}$-;k 3~+-1-=}#=-%{:-0-+$-8H-0:-
 12. 12. 謂於發生難行想時不須即捨, 如與菜等極易捨時,方可捨故。 <m,-_p-U-08m-3|-#)}$-0-9m,-.8m-@m:-:}k k#$-`o-#,=-,=-;1-0au0-.8m-#,=-;-bo1-.-+##-.-,mk 於所安住修道處所破除怯弱者。 =$=-W=-0au0-.-,m-8quot;}:-0:-[{-0-1*8-9=-.-R$=-,=-A{+-+#}=-;k 謂念成佛須於生死受無量生, +{8m-3|-8quot;}:-08m-&q#-0#;->m=-#,}+- 爾時生死眾苦逼惱, Folio 281 Side 2 .=-+{-W-0v-+{-1m-ao=-=}-$1-,k 故我不能修如是行。應如是思, A$-={1=-<m=-&m#-($=-.=-Wv-;}#-.=-8K=-0v-3~:-0-&q#-0#;-1m-8Ap$-;k 菩薩由其已斷諸惡以因遮故,必不能生苦受之果, 8quot;}:-0-:$-06m,-1{+-.-w-1-W:-K}#=-.-0K,-.=-={1=-;-&q#-0#;-1{+-%m$-;v=-={1=- 堅固通達,生死如幻悉無自性,故心無苦,若其身心安樂增盛, 0+{-0=-W=-,-8quot;}:-0:-&}+-<$-[}-+},-1{+-.=-+{-W:-0=1-%{k &m#-.-($=-@m:-&q#-0#;-1{+k 雖處生死無厭患義。 如云﹕「斷惡故無苦, k1quot;=-.8m-@m:-,-1m-+#8-1{+k k8+m-W:-;}#-.:-K}#-.-+$k k&m#-.=-={1=-+$-;v=-;-#,}+k 善巧故無憂, 謂由邪分別, 罪惡害身心, k0=}+-,1=-<m=-,m-;v=-0+{-;k k1quot;=-.-9m=-,m-={1=-0+{-,k k#6,-+},-8quot;}:-0:-#,=-<$-,mk 福令身安樂, 智故心亦安, 利他處生死, k$m$-I{-%,-+#-%m-%{-[}k k6{=-+$k +{-0=-[}-$;-o,-={;-08mk 悲者何所厭。」 又云﹕「故遍除疲厭, kA$-&u0-={1=-<m-K-6},-,=k- k0+{-,=-0+{-0:-8E}-0-;k k={1=-<{=-=v-6m#-m+-;v#-8>o:k 騎菩提心馬, 從樂而趣樂, 有智誰退屈。」
 13. 13. k6{=-=}k k+{-06m,-`o-`o=-+.#-_p-1{+-.-8#}:-0=-<$-9m+-bo1-.:-1m-A-%{-`o=-:m$-0-21-[}-08m-Wv-1m,-.8m- 如是雖延無量時劫不應怯弱,唯時長久非厭因故, @m:-:}k k8+m-W:-&q#-0#;-30=-<m,-_p-&{-,-`o=-*v$-9$-[}-;k &q#-0#;-1{+-%m$- 謂苦極重雖時短促亦生厭離, 無苦安樂時雖久遠 0+{-,-`o=-:m$-0-9$-1m-[}-08m-@m:-){k :m,-&{,-J{$-0-;=k &q#-0#;-0-;-`o=-*v$-9$k 無所厭故。 寶鬘論云﹕ 「重苦雖時短, k07}+-+!8-9v,-:m$-*}=-%m-+#}=k k&q#-0#;-1{+-%m$-0+{-0-;k 難忍況久遠, 無苦而安樂, k1*8-9=-`o=-<$-%m-6m#-#,}+k k+{-;-;v=-<m-&q#-0#;-1{+g -g9m+-<m-&q#-0#;-#-;-9}+k 無邊時何害。 此中身無苦, 意苦從何有, k+{-,m-$m$-I{=-8'm#-K{,-&q# k+{-(m+-<m=-,-9v,-:m$-#,=k k+{-0=-=$=-W=-:m$-*}#=-6{=k 唯悲世間苦, 由此而久住。 故謂佛久遠, kR}-+$-X,-.-m+-1m-;v# k({=-7+-9},-),-+},-`o-,mk k8+m-;-K#-_p-80+-.:-Ak k- 智者無退屈, 為盡過集德, 恆勤修資糧。」 Folio 282 Side 1 (k k6{=-=}k k9$-83$-W-0-;-3~#=-1*8-9=-.-Q}#=-+#}=-;k 又念成佛必須圓滿無邊資糧, +{-<m,-_p-+!8-0=-1m-ao=-=}-$1-`o-bo1-.:-1m-A-%{k &{+-`o-A-0-={1=-%,-1*8-9=-.8m-@m:-`o- 此極難作故我不能,亦莫怯退。 若為利益無邊有情, *}0-A-=$=-W=-<m-9},-),-1*8-9=-.-*}0-.:-8+}+-.=-o,-,=-0U$=-){k 求證諸佛無邊功德而為發起, `o=-+.#-_p-1{+-.:-#,=-.-;-+1m#=-,=-3~#=-1*8-9=-.-0au0-.:-A8}-$1-,=-&}1-.- 住無量劫,欣樂修集無邊資糧而受律儀,則於一切, 07v$-0-,k #(m+-;}#-1-;}#-+$-={1=-#6,-`o-#9{$=-1-#9{$=-*1=-%+-`o-0=}+-,1=-
 14. 14. 若睡未睡心散不散,乃至有此律儀之時, ,1-1quot;8-+$-1(1-.-&}1-.-9}+-.-+{-Nm+-`o-K#-_p-#=}#-.=-3~#=-1*8-9=-.-Q}#=-.:-1m-+! 福恆增長量等虛空,故無邊資糧非難圓滿。 8-08m-@m:-){k +{-(m+-;=k- @}#=-M1=-o,-_p-,1-1quot;8-+$k k=-+$-&u-+$-1{-+$-Tt$k 即前論云﹕ 「如一切諸方, 地水火風空, k'm-W:-1*8-9=-+{-06m,-`ok k&q#-0#;-={1=-%,-1*8-9=-8+}+k 無邊如是說, 有情亦無邊。 k={1=-%,-1*8-9=-+{-+#-,mk kA$-&u0-={1=-+.8-$m$-0P{-0=k 菩薩普悲愍, 此無邊有情, k&q#-0#;-+#-;=-H$=-A=-){k k=$=-W=-(m+-;-+#}+-.:-${=k k+{-W:-0K,-.:-#,=-+{-,mk 欲度諸苦厄, 安立於佛位。 如是堅住者, k1m-(;-081-(;-9$-:v$k k9$-+#-R$=-.-,=-07v$-%{k -k0#-1{+->o:-<$-={1=-%,-M1=k 從正受戒已, 隨其眠不眠, 及放逸而住。 k1*8-9=-@m:-,-={1=-%,-06m,k k0=}+-,1=-1*8-9=-K#-#=}#-8>o:k 如有情無邊, 恆集無邊福, k1*8-9=-+{=-,-=$=-W=-(m+k -k1*8-9=-8*}0-1m-+!8-6{=-Ak 無邊福非難, 證無邊德佛。 k#$-6m#-+.#-1{+-`o=-#,=-){k k;v=-%,-+.#-_p-1{+-+},-`ok kA$-&u0-+.#-_p-1{+-8+}+-%m$k 若住無量時, 為無量有情, 求無量菩提, k+#{-0-+.#-_p- 而修無量善。 Folio 282 Side 2 1{+-A{+-.k k+{=-!}-A$-&u0-+.#-1{+-<$k k+.#-_p-1{+-.-M1-06m-9m=k 菩提雖無量, 以此四無量, k3~#=-<m=-:m$-.}:-1m-*}#=-.:k k'm-W-0v:-,-8*}0-1m-8>o:k k6{=-=}k
 15. 15. 資糧非久遠, 如何不得證。」 k+{=-,-A1=-.-+$-$m$-I{-+$-A$-&u0-<m-={1=-&{=-<m,-_p-co#=-H#-,=-9m+-0[}+-.=-={1=-%,- 是故若由最極猛利大慈大悲,及菩提心衝動其意,為利有情, >m-+},-`o-=$=-W=-`o=-*v$-$v-6m#-;-*}0-,-$1-.-9m,-,-<m,-_p-$}-13:-9$k 願於短時速成佛者,極為希有。 +{-+#-#m-@}#=-,-1{+-.8m-3|-`o=-<m,-_p-:m$-0-+$-]}+-.-1*8-9=-.-;-U}0-+#}=-.-+$-+!8-]+- 然若未近此之方隅,僅由見於極長時劫,須正修學無邊諸行及多難行, 1$-`o-+#}=-.-M1=-1*}$-0-,k +{-W:-=}$-,-=v=-ao=-$1-,=-({-;1-83~;-0-!+-A{+-,-,m-*},-={1=-;-0Wv+-,=-#,}+-%m$k 便作是念誰能如是,故妄說云,求速近道,此於願心間接損害, 8'v#-={1=-;-+$}=-=v-#,}+-;k *{#-&{,->m-:m#=-<m-ao=-.-'{-+1,-`o-=}$-,=-83$-W-0-;-&{=- 正損行心, 令大乘種漸趣劣弱, :m$-`o-8E}-%{k A$-&u0-<m-={1=-<m-%}0=-&{=-&{:-W=-.:-A{+-.8m-3u;k 故於成佛反極遙遠。 W;-08m-+#}$=-.-Pt-au0-+$-*}#=-1{+-<m=-#),-;-/0-.-+$-;{#=-.:-8#;-08m-@m:-:}k 以與龍猛無著決擇如來密意,最極增長菩提心力所有道理極相違故。 k+{-W:-,-bo1-,=-0&+-.=-,m-%m-;-9$-1m-/,-6m$-'{-bo1-`o-8E}-0=-A$-&u0-0au0-.8m-*0=-M1=- 如是若僅怯弱而住,全無所益,反漸怯劣,故應善知諸能修證菩提方便, ;{#=-.:-<{=-.:-A=-,=-R}-#7{$=-0%}+-,-+},-M1=-8Es0-.-;#-,-9}+-.-+$-8H-%{k 策擧其心,則辦諸利如在掌內。 [{=-:0=-;=k bo1-.=-/}$=-;=-*:-;-1m-/,->mk k+{-0=-B-$,-#`o$-0:-1-A{+-.:k 如本生論云﹕ 「怯弱無益悅匱乏, 是故不應徒憂惱, k+#}=-.8m-+},-0au0-1quot;=-;-0K{,-A=-,k k:0-_p-+!8-08$-U-0=-*:-0:-8>o:k 若依能辦利聰叡, 雖極難事亦易脫。 k+{-0=-8'm#=-<m$-1m-+#8-1-A{+-.:k k-
 16. 16. 故莫恐怖莫憂惱, Folio 283 Side 1 (k k'm-W:-A-08m-*0=-<m=-+#}=-.-au0=k k1quot;=-.8m-#7m-0Im+-0K,-.=-#7{$=-0%}+-,k 如其方便辦所作, 智者威堅而策擧, k+},-M1=-*1=-%+-8Es0-.-;#-,-9}+k k%{=-=}k k8/#=-.-*}#=-1{+-<m=-W-&{,- 辦一切利如在掌。」 聖者無著數數說為, 「當具二事, .}-;-U}0-3u;-M1=-;{#=-.:-<{=-<$-bo1-.-1{+-.-+$k- 一雖善了知於廣大法學習道理,應無怯弱, 9},-),-$,-$},-21->m=-&}#-<{=-1m-A{+-.-#(m=-+$-X,-.-6m#-+#}=-.:-9$-9$-#=v$=-.-;k 二於下劣功德不應喜足。」 +-W-,m-9},-),-W:-'$-:{81-9},-),-13,-(m+-.-9m,-<$-@}#=-#%m#-21-6m#-[{=-,- 然現在人,若生少分相似功德,或生少分真實功德, ;1->m-=-&{,-.}-6m#-0%+-+}-$1-6m$-+{-!-#}1=-.=-&}#-.:-84n,-;k ;1->m-#,+-;-1quot;=-. 便覺已進極大道位,計唯修此便為滿足。 若為智者知道扼要, -6m#-#m=-;v$-:m#=-<m-V-0:-,=-0)},-,=-+{-9$-9},-),-&-#%m#-9m,-1}+k 依於教理善為開曉,謂此雖是一分功德, 8},-<$-+{-21->m=-#:-9$-1m-@m,-,}-6{=-0L-c+-+{-#}-Wv-6m#-Ap$-,-9m+-<m,-_p-bo1-,=-8E}-0:-'$- 然唯以此全無所至。果能了解意必怯退, 0=-9},-),-@}#=-:{=-&}#-.:-1m-84n,-.:-#}$-18m-=+-.:-83~;-0-+$k- 是故能於一分功德不執為足,更求上勝, 0U0-A-1*8-9=-.-;-U}0-+#}=-<$-bo1-.-1{+-.-<m,-_p-+!},-.:-'$-$}k 及知須學無邊學處而無怯弱,極為稀少。 k#(m=-.-1*v,-V{,-+.v$-#m-3~#=-0=#-.-;-06mk 1}=-.-+$k 0K,-.-+$k 第二積集順緣護助資糧分四, 發勝解力,二 發堅固力, +#8-08m-%}0=-0[{+-.-+$k +}:-08m-%}0=-=}g- g+$-.}-,mk 一
 17. 17. 發歡喜力, 暫止息力。 今初 8`o,-.=-0P},-8Es=-<m-K{,-A{+-.:-#=v$=-.=-8+m:-1}=-.-,m-8`o,-.8}k 三 四 諸論中說,欲為進依,此中勝解即是欲樂。 k+{-0[{+-+#}=-.-,mk- 0+#-,m-#},-+$-+-W:-9$k k&}=-;-1}=-+$-K;-0-9m=k 須發此者, 如云﹕「我從昔至今, 於法離勝解, k/}$=-.-8+m-8H-Ap$-0:->o:kk- 感如此因乏, Folio 283 Side 2 =v-6m#-&}=-;-1}=-.-#)}$k k+#{-08m-@}#=-,m-*1=-%+-<mk kP-0-1}=-.:-*v0-.=-#=v$=k 故誰棄法解, 佛說一切善, 根本為勝解。」 k6{=-.-W:-:}k-k1}=-.-'m-W:-0[{+-.-,mk +{8m-9$-P-0-K#-_p-,mk-kM1-*m,-8K=-0v-0quot;}1=-.=-=}k 勝解如何而起者,如云﹕「又此之根本,恆修異熟果。」 k6{=-+!:-#,#-#m-;=-;=-8K=-0v-9m+-`o-8}$-1m-8}$-8Ap$-08m-3u;-0quot;}1-.-;-0<+-+{k 此說修習從黑白業,生愛非愛諸果道理。 ++-.=-8`o,-.8m-K{,-A{+-.:-#=v$=-.=-9m+-&{=-<m-++-.-#(m=-<m=-($-0-+$-R$-0:-8+}+-.- 諸論又說信為欲依,以從二種深忍之信,能引取捨 #(m=-0[{+-.8m-@m:-:}g- 二種欲故。 g+{-9$-;=-8K=-]m-+$-=+-.:-`o-A$-={1=-<m-]}+-.-M1=-<m-/,-9},-+$k 此是思惟諸總業果,及特思惟諸菩薩行所有勝利, +{-+#-;=-8+=-.8m-({=-+1m#=-<m-Wv-8K=-={1=-.-9m,-){-!0=-<m=-<{=-=}k 及越諸行所有過患諸因果等。 k+{-W:-*{#-&{,-;-1}=-,=-+{8m-quot;}:-bo#=-.-,m-:$-#6,->m-({=-.-1*8-+#-0=;-0-+$-9},-),- 如是勝解大乘入大乘門,即是誓除自他一切過失,誓引自他一一功德。
 18. 18. 1*8-+#-0au0-.:-quot;=-R$=-.-9m,-;k ({=-.-:{-:{-0#-&#=-+$-0%=-.-+#-.:-A{+-.-+$-9},-),-:{-:{-1*:-*v#-.:-W=-.:-A{+-.-;-0 然一一過及其習氣究竟清淨, 一一功德畢竟圓滿, !;-.-`o-1-6m#-#}1=-+#}=-,k 0+#-;-,m-+{-+#-={;-0-+$-0au0-.8m-0P},-8Es=-<m-&-<=- 必須經歷多劫修習, 不見我有淨除過失引發功德一分精進, :{-9$-1m-'$-0=-0+#-#m=-+;-0-+},-1{+-`o-0)$-8`o#-#}-$1-`o-0=1=-,=-:$-;-:$-#m=-0!q 我實徒耗有暇之身,如是思惟自行策發。 ;-+#}=-){k 0+#-+$-#6,->m-({=-.-,mk k+.#-1{+-0+#-#m=-#6}1-A-%{k 如云﹕「我應除自他, 無量諸過失, k#$-`o-({=-.-:{-:{-;8$k k0!;-.-W-13~:-7+->o:-.k k({=-7+-P}1-.-+{-9m-,mk 然盡一一過, 須經諸劫海。 未見我有此, k&-9$-0+#-;-1-1*}$-,k k&q#-0#;-+.#-_p-1{+-.8m-#,=k k0+#-!}-%m=-){-$m$- 斷過精進分, 墮無量苦處, 我心何不裂。 Folio 284 Side 1 (k k1-#=k k0+#-+$-#6,->m-9},-),-,mk k1$-.}-0+#-#m=-0au0-A-%{k 我應勤引發, 自他眾功德, k+{-;-9},-),-:{-:{-;8$k k0!;-.-W-13~:-#}1=-8>o:-0k k0+#-,m-9},-),-&-21-;8$k 然修一一德, 須歷經劫海。 我終未能起, k#}1=-.-,1-9$-1-[{=-){k k%m-6m#-W:-J{+-[{-0-,mk k0+#-#m=-+},-1{+-A=-.-13:k k6{=-=}k 修此德一分, 我將難得身, 空棄實奇哉。」 k0K,-.8m-%}0=-,mk #$-;-0P},-8Es=-0P1=-.-+{-;=-1m-X}#-.:-1*:-8Am,-.8}k 堅固力者。 謂於何事發起精進,即於彼事究竟不退。 k+{-9$-+$-.}-%m-:v$-:v$-`o-1m-8'v#-.:-;{#=-.:-0K#=-;-ao=-.-W-,-8'v#-;k 此初不應率爾而行,當善觀察,見其能辦次乃進趣, 1m-ao=-,-1m-8'v#-.-+$-bo#=-,=-0:-!0=-=v-8+}:-0-;=-+$-.}-,=-1m-P}1-.-1&}#-9m,-,}k
 19. 19. 若不能者則莫趣入,與其既行中間廢捨,莫若最初不趣為勝。 k+{8m-Wv-13,-,mk +1-0%=-.-0:-1-+}:-8+}:-0-;-#}1=-,-[{-0-#6,-`o-9$-+{8m-Wv-1*v,->m=- 其因相者, 以於中間棄捨誓願,若成串習,由此等流, 0U0-.-quot;=-R$=-.-=}#=-8+}:-0=-3|-+{:-&m#-8/{;-0-+$k 則餘生中亦棄所受學處等故。 [{-0-#6,-`o-+{8m-8K=-0v-&q#-0#;-8/{;-0-+$-#-1-+{-A-0:-0=1=-.=-+#{-0-#6,-1m-8Es0-.- 於現法中增長眾惡,於餘生中增長苦果。 +$k #-1-+{-;=-;}#-.=-+{8m-8K=-0v-+1,-.-+$-#-1-+{-(m+-<$-1*:-1-@m,-.=-Q}#=-.:- 又因先思作此事故,未修餘善,退捨先作其果下劣,即此一事亦未究竟, 1m-8Es0-.8m-@m:-){k 1+}:-,-#$-A-0:-9m-+1-0%=-.-+{-9$-1#}-1m-*},-;-#6,-8Es0-.8m-9$- 故其所作終無圓滿。 總之誓作何事,其事未成 #{#=-=v-8>o:-6m$-Wv-1*v,->m=-&}1-.-quot;=-R$=-.8m-+1-0%8-9$-1m-0K,-.8}k 亦障餘事,由其等流,令其誓願所受律儀,亦不堅固。 k+{-W:-9$k- +$-.}-^}:-0-0K#=-,=-,mk k0P1-11-9$-,-1m-0P1-Ak 如云﹕ 「先應觀加行, 應作不應作, k1-0P1=-.-,m-1&}#-9m,->mk k0P1=-,=-X}#-.:-1m-A8}k k[{-0-#6,-`o-+{-#}1=-<m$k k&m#- 未作為第一, 作後不應退。 餘生亦成習, Folio 284 Side 2 +$-&q#-0#;-8/{;-8>o:-){k k#6,-+$-8K=-0v8m-`o=-<$-,mk k+1,->o:-+{-9$-8Es0-1m-8>o:k 當增諸惡苦, 障餘及果劣, 此亦未能辦。」 k6{=-=}k- k+{=-,-+1-0%8-1*:-@m,-.:-8+}+-.=-$-W;-#=v1-0quot;}1-.:-A-%{k 是故願令誓願究竟,應修三慢, ;=-+$-(},-1}$=-ao=-.-%{k k#=v1-.}-+#-;-$-W;-Ak k6{=-=}k k+{-;-;=-<m-$-W;-,mk 如云「於業惑功能, 三事應我慢。」 其業慢者, #6,-=v-;-9$-:$-#m-;1-0au0-.8m-E}#=-<m-0W}=-.-1m-8&8-0:-:$-quot;}-,=-0au0-.-%{k- 0+#-
 20. 20. 謂自修道全不賴他為作助伴,唯應自修。如云﹕ (m+-#%m#-.v=-A8}-6{=k k8+m-,m-;=-<m-$-W;-(m+k k%{=-+$k 0<{=-cm$=-;=-<$k 「謂我應自為, 此即事業慢。」 親友書亦云﹕ *:-.-0+#-;-:#-;=-8+m-;-,mk k#6,->m=-E}#=-0>m:-%m-9$-1-1&m=-<mk k6{=-.-W:-:}k 「解脫唯依於自修, 非他於此能助伴。」 k8+m-,m-#6,-;-1m-:{-0:-0+#-#%m#-.v=-0au0-0}-$1-.-;-$-W;-+$-8H-0-9}+-.=-+{:-0)#=- 此是念其我當自修,不希望他,與慢相似,假名為慢。 .8}k kao=-.8m-$-W;-,mk 8E}-0-M1=-,m-(},-1}$=-<m-+0$-`o->o:-.=-:$-#m-+},-9$-0au0-.:- 功能慢者, 謂諸眾生隨煩惱轉,尚不能辦自己利義, 1m-ao=-,-#6,->m-+},-W-%m-*}=k 0+#-#m=-,m-:$-#6,->m-+},-0au0-.:-ao=-=}-$1-,=- 況能利他, 念我能引自他利義而勤修行。 0au0-.-%{k (},-1}$=-+0$-1{+-8'm#-K{,-8+m=k-k :$-+},-0au0-.:-1m-ao=-.=k 如云﹕「此世隨惑轉, 無能引自利, k8E}-0=-0+#-W:-1m-ao=-){k k+{-0=-0+#-#m=-8+m-A8}k k6{=-=}k 眾生非如我, 故我應修此。」 k#6,-9$-8+m-+#-<$-+1,-.8m-;=-;-P};-0-1m-#%}+-,-0+#-8K=-0v->-,}1-.-0au0-.8m-;=- 又此諸人於下劣業且勤不捨,我今此業能引妙果何故不為, %m8m-@m:-1m-A{+-$1-`o-0=1=-,=-0au0-.-%{k #6,-+#-+1,-.8m-;=-A{+-,k 作是思已而正修習。 如云﹕「餘尚勤劣業, k0+#-(m+-<$-,m-'m-W:-8`o# k%{=-=}k k8},-<$-+{-#(m=-0au0-.-,-#6,-=+-`o-0=+-,=-:$- 我如何閑住。」 然修此二,非輕蔑他而自憍慢, Folio 285 Side 1 (k k;-T}1-.=-0au0-.-1m,->mk 0P{-08m-M1-.-%,-`o-0W=-,=-$-W;-+$-1-8H{=-.:-A-%{k 謂應觀為可悲愍相,無慢雜糅。 $-W;->m=-8+m-1m-A{+-+{k k0+#-;-$-W;-1{+-.-1&}# k%{=-=}k k#6,->m=-1m-ao=-
 21. 21. 如云﹕「非以慢修此,自無慢為勝。」 .-0+#-#m=-ao=-$1-.-9$-$-W;-+$-&}=-1*v,-.=-$-W;-`o-0)#=-=}k 由念我能餘則不能,與慢相似假名為慢。 k(},-1}$=-.8m-$-W;-,mk (},-1}$=-.-M1-.-*1=-%+-`o-=+-`o-0=+-,=-0+#-8+m- 煩惱慢者, 謂一切種輕毀煩惱,我當勝此, +#-;=-W;-0:-A-9mk 8+m-+#-0+#-;=-,1-9$-W;-0:-1m-A8}-$1-`o-1m-1*v,-.8m- 終不使此有勝於我,為欲摧伏諸所治品, @}#=-8'}1=-.-;-R}8m-+.8-0[{+-,=-0K,-.:-A{+-.-%{k- 0+#-#m=-o,-;=-W;-A-%{k 令心勇悍令心堅穩。 如云﹕「我當勝一切, k0+#-;=-=v-9$-W;-1m-Ak- kW;-0-={$-#{8m-N=-+#-.=k k-$-W;-8+m-;-#,=-.:-Ak 不使誰勝我, 諸佛獅子兒, 應住此我慢。」 k6{=-=}k k+{-W:-1-A=-.:-N}-<m-,-1m-1*v,-@}#=-&u$-$v=-<$-#,}+-.:-ao=-.-,mk 若不如是而退弱者,障品雖小亦能為害。 -<m-08m-du;-+$-J+->o:-,k kquot;-9$-1quot;8-Xm$-W-0v:-]}+k k#;-){-0+#-(m+-(1-&u$-,k 如云﹕「若遇死毒蛇, 烏亦如鵬鳥, 若我太軟弱, kWs$-0-&u$-$v8$-#,}+-.:-A{+k kbo1-0%=-P};-;-0-+}:-0-;k -k/}$=-;=-*:-0-9}+-+1-%mk 小罪亦為損, 怯劣棄功用, 豈能脫匱乏。」 k6{=-=}k k<-:-08m-6;-,=k- &}=-0}:-08m-0+{-0-;-#:->m-0+{-0-;=-[#-.-9$-1{+-;k 霞惹瓦云﹕ 「棄法之樂,較往昔樂全無過上, 8+m:-&}=-0}:-,-@m-1-/,-&+-`o-&q#-0#;-1v-1*8-1{+-.-(1=-=v-R$-+#}=-.-9$-0=1k 於現法中若棄正法,應思當來所受諸苦無有邊際。 -:$-#m=-P};-0-1-A=-,-(},-1}$=-.=-<$-$m$-I{-1m-0Wk 若自不能勤加功用,煩惱亦必不覺悲愍, #({,-.}-9$-=}+-<m=-0quot;}1-1m-ao=-.=-${+-:$-Q}#=-.:-A{+-7{:-,=-1m-8}$k =$=- 對治不說汝不能修,我自圓滿, Folio 285
 22. 22. Side 2 W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-+#-#m=-<$-0[0-.:-1m-ao=-#=v$-$}k 諸佛菩薩亦不能救。」 k#-1-W-0v8m-$-W;-A=-,-1m-1*v,-@}#=-&{,-.}=-<$-0:-`o-#%}+-1m-ao=-.=k 若能生起如前我慢,障品雖大不能為障, +{=-,-$-W;-+{-0[{+-+#}=-.-,mk $-W;-P};-0-0[{+-.=-,mg -g&{,-.}-9m=-<$-*v0-.:-+!8k 是故應須發起慢心。 如云﹕「若起慢功用, 障大亦難勝, k+{-0=-={1=-,m-0K,-.}-9m=k kWs$-0-M1=-,m-#6}1-A-%{k k6{=-=}k 故心應堅固, 摧伏諸罪惡。」 k+{-W-1-9m,-.:-au0-.-.}-Ws$-0=-/1-.:-A=-,-quot;1=-#=v1->m-(},-1}$=-;=-W;-0:-8+}+-.-,m- 若不爾者,修行之人為罪所勝,猶願戰勝三界煩惱, 1quot;=-.=-D{;-08m-#,=-9m,-){k 0+#-,m-Ws$-0=-/1-A=-,k 實為智者所恥之處。 如云﹕「我為罪所勝, kquot;1=-#=v1-W;-8+}+-06+-#+-8>o:k k6{=-=}k 勝三界可笑。」 k+{-,m-(},-1}$=-;-=+-#=}+-A=-,=-8'}1=-.:-8+}+-.=-(},-1}$=-.8m-$-W;-6{=-0)#=-=}g- 此由輕毀諸煩惱故,欲為摧伏,故假名為煩惱我慢。 gM1-0<+-14+-.-M1=-+{-+$-1m-8H-0:-8&+-1}+k-#bo$-;-#-1-8Em#-#1-$1-1}k 諸作釋者雖有異說,然覺此說與論相符。 k+{-W:-,-#6,-;-:{-0-0!#-,=-:$-#%m#-.v=-A{+-.:-#}-0#}k 如是應斷希望於他,當擐誓甲願我自作, +{-9$-#6,->m=-:$-W:-A-0:-1m-ao=-<mk :$-#m=-ao=-=}-$1-`o-#+{$-8&8k 此復覺其非餘所能, 唯我始能自負其任。 +{-W:-1*}$-,=-0au0-.8m-3|-9$-(},-1}$=-/:-;-#6}1->mk 如是見已,正修之時令心堅固,唯應向外摧伏煩惱,
 23. 23. +{=-3u:-;-,1-9$-8'}1=-1m-ao=-.:-A{+-.8m-R}8m-0K,-.-0[{+-%m$-+1-0%8-0:-!0=-=v-8+}:- 不令煩惱向內摧伏,更思中途棄捨誓願所有過失。 08m-({=-+1m#=-0=1=-;k ;{#=-.:-0K#=-,=-#$-A-0:-9m-+1-0%=-.-*1=-%+-;- 善思擇已,隨所作事,一切誓願悉願究竟, 1*:-8Am,-8+}+-<m-R}-0K,-.}-1-J{+-<m-0:-`o-^$-0:-A8}k k+#8-08m-%}0=-0[{+-.-,mk 乃至未獲堅穩以來淨修其心。 發歡喜力者。 +{-W:-8`o,-.-H#-.}8m-1}=-.8m-%}0=- 如是由其猛利欲樂勝解之力, Folio 286 Side 1 (k k<m=-0P},-8Es=-1-[{=-.-0[{+-%m$-[{=-7m,-1m-X}#-.8m-Wv:-0K,-.8m-%}0=-=1-$-W;->m-%}0=- 精進未生能令生起。又令已生不退之因,謂由成就 0au0=-,=-+$-.}:-8'v#-.8m-3|-9$-+#8-06m,-`o-8'v#-.-+$k- bo#=-.8m-3|-9$-;=-+{8m-8J}- 堅固之力或我慢力。最初入時歡喜而入, 已趣入時, #%}+-.:-1m-8+}+-.=-1m-$}1=-.8m-0=1-.-,m-+#8-08m-%}0=-9m,-.=-+{-0[{+-.:-A8}k 於其事業不欲斷絕無飽意樂者,即歡喜力,故應引發。 k+{-;-1m-$}1=-.8m-3u;-'m-8H-0-6m#-0[{+-.-,mk P{+-1}8m-0+{-8K=-8+}+-.-W:k k8+m-9m=-A- 應發何等無飽之理, 如云﹕「此於所作業, 08m-;=-#$-9m,k k;=-+{-;-,m-6{,-A-%{k k;=-+{=-1m-$}1=-+#8-0:-Ak k6{=-#=v$=-.-W:k 如欲遊戲樂, 應著其事業, 喜此業無飽。」 Am=-.-M1=-P{+-1}8m-;=-;-$}1=-.-1{+-.:-8'v#-.-+$-8H-08m-R}-[{=-[{=-=v-80+-.8}k 謂應勵力發起喜心,如同小兒遊戲之業,無飽足心。 k+{-9$-8K=-0v-0+{-0=-1m-$}1=-.-06m,-`o-+{8m-Wv8m-;=-<m=-<$-1m-$}1=-+#}=-){k 又如樂果無所飽滿,其因之業亦應無飽, *-1;-.-M1=-8K=-0v-0+{-0-8*}0-1m-8*}0-*{-3~1-7-0-;-9$-80+-,=-8'v#-,k ;=-#$-]+-
 24. 24. 如諸俗人於安樂果能不能得,尚有猶預且策勵轉, ,-8K=-0v-0+{-0-8Ap$-0:-${=-.-;-*}=-=v-1{+-.8m-@m:-){k 0+{-08m-+},-`o-;=-A=-<$k 況行此業決定能生安樂之果。 如云﹕「成樂否無定, k0+{-8>o:-1m-8>o:-#)};-1{+-<mk k#$-#m-;=-(m+-0+{-8>o:-0k k+{-;=-1m-A{+-'m-W:-0+{k 尚為樂作業, 若業定感樂, 不修云何樂。」 k6{=-=}k kWv-13,-8+m=-<$-$}1=-.:-1m-:m#=-){k (t-Em8m-=}:-&#=-d$-Pm-W8mk 又以此理亦不應飽足, 如云﹕「諸欲如刀蜜, k8+}+-.-M1=-<m=-1m-$}1=-,k kM1-*m,-0+{-;-6m-0-9mk k0=}+-,1=-<m=-W-%m-%{-$}1=k 尚且無飽足, 況福感樂果, 寂靜何故飽。」 k6{=-#=v$=-.-W:k 1$:-08m-:}-%t$-7+-B$-Wv-9}+-<$-0X#=-,-U{-#<}#-.8m-(t-Em-M},-.}8m-=}- 如鋒刀蜜雖亦略有甜味可嘗,但若舐之必能割舌, Folio 286 Side 2 ;-&#=-.8m-d$-Pm-+$-8H-0:-8J;-0+{-%t$-7+-9}+-<$k 可愛欲塵雖與現前少分安樂, 8+m-@m:-&q#-0#;-30=-&{-0-%{:-08m-8+}+-.8m-9},-),-9m+-`o-8}$-0-]+-.-;-9$-$}1=-.-1m-'$- 然生現後極大痛苦,其受用者尚無飽足。 ,k quot;-,-1-*}-0-1{+-.8m-8J;-+$-9v,->m-0+{-0-1*8-9=-.-%{:-08m-3~#=-<m=-%m-%{-$}1=-.:- 況諸資糧能與無罪現前久遠無邊安樂,何應飽足。 :m#=-$1-`o-0=1=-;-1m-$}1=-.8m-0=1-.-0[{+-.:-A8}k-k+{=-,-#$-;-8'v#-.8m-+#{-08m-;=- 如是思已,應當發生無飽意樂, 故為圓滿所修善業, M1=-9}$=-=v-Q}#=-.:-A-08m-@m:k +{-+#-;-8'v#-.-,-(m-1=-#`o$=-.8m-Q$-&{,-(m-1- 乃至未生如日中時, @{+-<m-`o=-=v-9m+-`o-8}$-08m-.+-13~:-8'v#-.-W-0v8m-R}-1-[{=-<m-0:-`o-^$-0:-A-%{k 日熾諸象趣向可意蓮池之心,應善修習。 +{-W8m-;=-3:-@m,-A8m-@m:k k(m-1-@{+-`o=-#`o$=-.-9mk kQ$-&{,-13~:-J+-13~:-8'v#-W:k
 25. 25. 如云﹕「為圓滿業故, 如日中熾象, 遇池而入池, k;=-+{-;-9$-8'v#-.:-Ak k6{=-=}k k+}:-08m-%}0=-,mk 亦應趣其業。」 暫止息力者。 0P},-8Es=-0P1=-.=-;v=-={1=-`o0-,-:{-6m#-$;-0=}-+#}=-){k 發勤精進身心疲勞須暫止息, +{-W-1-9m,-,-<m,-_p-[}-6m$-=v,-.=-@m=-0P},-.8m-0:-&+-`o-8>o:-08m-@m:-:}k 若不爾者則極厭離,能障後時發精進故。 k$;-=}=-1-*#-9$-0P},-8Es=-0P1-6m$-#-1-;{#=-.:-1*:-*},-,-+{-21->m=-&}#-<{=-1m-A- 休息無間仍發精進, 前事究竟 不應以此便為喜足, 0:-#}$-1-#6,-6m#-A-0-;-0P},-8Es=-0P1-+#}=-){k %}0=-(1=-.-+$-I{=-8K{;-,k 應於上勝更發精進。 如云,「若時力衰乏, kU:-A8m-+},-`o-+}:-0:-Ak k;{#=-.:-7m,-,-@m-1-+$k k@m-1-8+}+-.=-+{-($-Ak k6{=-=}k 為後故暫捨, 為趣後後故, 善竟即應捨。」 k@m-1-8+m-#;-&{-%{k 9},-),-#-1-:{=-&}#-<{=-A=-,-=+-.:-#}$-1-1$-.}-8*}0-.-;-#{#=-&{,- 此後所說極為重要,若以前德而為喜足,則能障礙修證眾多勝功德故。 Folio 287 Side 1 (k k.}:-8>o:-08m-@m:-:}k k8+m=-,m-0P},-8Es=-P}1-;v#=-0%,-){->-%$-0eq,-$=-){-P};-0-H#=-.-+$->-%$-[}+-.-#(m=- 此又顯示發精進規,謂應俱斷,太為熾然,功用過猛及太散緩, !-($=-,=-&u-0}8m-Wv,-06m,-`o-,-:{-0-6m#-+#}=-){k +.;-X,-1-quot;};->m=k 當恆相續如瀑流水。 吉祥敬母云﹕ =+-.:-8/#=-.:-0>m-0-;k k=}+-;-*$-[}+-8#8-1-Ap$k k+{-U+-=}+-<m-=+-.:-M1=k 「修殊勝德時, 尊曾無急緩, 故尊諸勝德, k*}#-Hs$-:m1-.-+A{:-1-1&m=k k6{=-=}k k.}-)}-08m-6;-,=-<$k 前後無差別。」 博朵瓦亦云﹕
 26. 26. ={-1}-Es-.8m-:-1+8-W-0v=-1m-8}$g- A$-.8m-:-1+8-+$-.}-=}=-0+;-,=-'#-.-1-U{0-0:-`o-8+{+k 「如席摩主巴之逐盜者無益,應如絳巴之逐盜者,初先預備,次乃至未及盜處 +{-06m,-`o-=}=-0+;-9v,-0Nm$=-,=-A{+-+#}=k +.{:-,k <m#-#m=-=}=-0+;-,=- 而追,如是緩追,又須耐久。 譬若全不停息, 1-0&+-.:-@m,-.=-Bp:-`o-@m,k- Vm-0=-*{0=-:{-1&}$=-<m$-0&+-.=-1-@m,-.-W-0v8}k 速猛而進, 走至極乏,坐不能起,等同未進。」 菩提道次第廣論卷十二終 k6{=-#=v$-$}k-k+{-W:-0P},-8Es=-<m-8#;-V{,-#=v1-$}=-07v$-,=-#({,-.}-0%{,-){-(1=-*+-1- 如是了知精進三種違緣,修習對治。其未生修持,能令生起之順緣, [{=-.-[{-08m-1*v,-V{,-1}=-.-+$-bo#=-7m,-1m-X}#-.8m-Wv-0K,-.-+$-;=-+{-;-8'v#-.-,-9$-8J}- 謂勝解力,若已生者能令不退之因,謂堅固力,修彼業時不欲斷絕者, #%}+-.:-1m-8+}+-.-+#8-08m-%}0=-0[{+-%m$k 謂歡喜力,更以息捨力勤發精進。 +}:-08m-%}0=-<m=-0P},-8Es=-P}1-;v#=-;-1quot;=-.-,k 0P},-8Es=-;-[s:-R$-08m-%}0=-0[{+- 若於此理已得善巧, 則於精進當發欣樂之力, +#}=-.=-+{-0<+-.:-A8}k k+{-;-($-A-(}$-08m-0P},-8Es=-P}1-.8m-3|-'m-W:-A-0-,mk 茲當宣釋。 第三發勤精進斷所斷時, 8*0-Jm$-+E-+$-[,-%m#-_pk- k#9v;-$}:-:;-#:-[#=-.-06m,k 如云﹕「如與慣戰敵, 鬥劍於陣前, k(},-1}$=-13~,-;=-07v:-A-6m$k k(},-1}$=-+E-M1=-8'{0=- 當避煩惱劍, 返擊煩惱敵。」 Folio 287 Side 2 .:-0)$k k%{=-#=v$=-.-W:k +.{:-,k 8*0-1}-0-Jm$-.k ;=-+{-;-#}1=-.8m-1quot;=-.-,m-+E-+$-:;-#-=}#=-8>{+-.8m-3|-/-:};- 如慣戰智者 與諸怨敵鬥劍等時,不應專謀害他,當善二事,
 27. 27. 8'}1=-.-#%m#-.v8m-Pm=-1m-A{+-<mk-:$-;-3u:-13~,->m-#,}+-.-800-.-;=-07v:-0-;-1quot;=-.-+$ 謂須善避他來擊刺, k /:-;-8'}1=-.-#(m=-!8m-;=-0au0-.-06m,-`ok au0-.-.}-9$-(},-1}$=-+$-8*0-.8m- 及返害他。 行者亦爾,與煩惱鬥時, 3|-(},-1}$=-<m=-3u:-={1=-;-O-8Am,-.-;-7},-A{+-%m$-07v:-0-+$k /:-;-#({,-.}- 一須善防避煩惱來傷自心, 二須依止對治更進害他。 0%{,-,=-8'}1=-.-#(m=-!-;-1quot;=-.:-A=-,=-0P},-.-A-+#}=-){k +{-W-1-9m,-,-(},-1}$=-&-#%m#-#m-A{+-.-6m#-#({,-.}=-0!#-<$-(},-1}$=-#6,-6m#-#m=-<$- 若不爾者,雖以對治滅除一分煩惱作用,然餘煩惱,則又劫奪一分善法, +#{-08m-&-8#8-6m#-8J}#-.81k 9$-,-={1=-;-quot;-,-1-*}-0-&{-0-6m#-0[{+-.=-#(m=- 或令心中起一大罪, 損利平均,則諸善行極難生故。 !-1(1-.}:-=}$-,=-+#{-^}:-;-[{+-8}$-0:-+!8-08m-@m:-:}k k+{-,m-+.{:-0I}+-,-&}=-A{+-.-;-<{=-.-#;-&{-0:-8`o#-$1-,=-<{=-.-21-;-$m$-.}:- 喻如欲修法者,覺以先知為要,唯於了解執為堅實極力尋求。 07v$-,=-P+-0%+-.-,-1m-<{=-.8m-O}$=-.-*}=-.=-0=;-9$-(},-1}$=-#6,-;-7},-1-A=-.=-+{ 此以多聞雖能除遣無知之愚,若不防慎諸餘煩惱,即於爾時染多惡行, 8m-:m$-;-({=-]}+-`o-1=-#}=-,=-Wv+-&{=-1-:v$=-.:-8>o:-0-+$k 致令身心極不調順。 <{=-.-;=-<$-Wv+-8`o;-0-#;-&{-0:-8`o#-$1-,=-0quot;}1-.-#2~-0}:-A=-){k 又如念云,調伏身心要於多聞,若專重其修不防愚敵, O}$=-.8m-+E-;-7},-A{+-.-+}:-,=-&}=-1-(,-%m$-1-0U0=-.=-:$-#m=-quot;=-R$=-.8m-&}1-.- 不聞不學正法,即自所受律儀進止之處,亦極愚蒙, M1=-<m-0%=-.8m-8'v#-X}#-;-&{=-O}$=-,=-Wv,-`o-Ws$-0=-8'}1=-.- 則亦恆為眾罪侵害。又如臨陣手劍失落,恐被他殺,無間拾取。 Next

×