Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

藏漢對照菩提道次第廣論11(S5392 L)

551 views

Published on

法尊法師譯
袞卻索南對照整理

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

藏漢對照菩提道次第廣論11(S5392 L)

 1. 1. Previous Folio 112 Side 1 (k  k+$-0P},-8Es=-0P1=-.-+$-1$-`o-*}=-.-+$-#)}$-08m-$$-3u;-%,-;-=}#=-.:-#6,->m=-<{=  少欲遠離,勇猛精進,具足多聞,成施性等。 -,-%m-1-:v$-$1-.-+$k 0+#-;-W;-.}-+$-+{+-+.},-+$-8quot;}:-M1-06m=-0o:-%m-A=-.-  又作是念, 云何當能令諸國王及諸商主,四眾弟子,供事於我,  +$-7=-#}=-=}#=-*}0-,-%m-1-:v$-$1-.-+$k <{-1-0+#-@m-1-;-[:-[{=-,=-+{8m-8+}+-9},-  得衣食等。 又作是念起如是欲, 云何令我當生天上,天妙五欲以為遊戲,   T-;-P{-0-+$k H#-.}-+$-=0-8'v#-#m-8'm#-K{,-,=-#6,-8Js;-+0$-A{+-`o-[{-.:->o:-%m#-  當生猛利,徧入世界, 乃至願生他化自在。  $1-`o-8+}+-.-0[{+-.-+$k /-1-+$-0v-+$-&u$-1-+$-K,-;-=}#=-.-+$-3$=-.-13u$=-.:-  又於父母妻子僕等、同梵行者,  ]}+-.8m-9}-A+-;-8+}+-.-0[{+-,-9$-0M0-={1=-=}k- k#,}+-={1=-<m-#6m-+$k-  所有資具,發欲得者,亦是貪欲。 瞋恚心中。事 8`o-<{=-+$k (},-1}$=-,mk 3n#-Pw0-.}-'m-W-0-06m,-,}k ko,-U}$-,mk   想 煩惱, 如粗惡語。 等起者,  0L{#-0-;-=}#=-.:-8+}+-.-%{k 0=+-.-+$-0%m$=-.-+$-#6,-,1-:$-#m-$$-#m=-  樂打等欲, 云何令其遭殺遭縛, 若由他緣,或自  ;}$=-]}+-Gy+-,-%m-1-:v$-$1-.-=}#=-=}g -g^}:-0-,mk 0=1-.-+{-;-^}:-0-A=-.8}k   任運耗失財產。 加行者 即於所思而起加行。  k1*:-*v#-,mk 0L{#-.-=}#=-A-0:-${=-.81-*#-0%+-.8}k   究竟者 謂於打等,期心決定或已斷決。  k8+m-9$-T-3$-,-Q}#=-;-1-3$-,-1m-Q}#=-){k #,}+-A{+-<m-Wv-;-+{-+$-1*v,-.8m-&}=-  此亦有五,全則圓滿,缺則非圓。 謂具五心,一有憎惡心,謂於能損害相,    268
 2. 2. 13,-1:-84n,-.=-6{-&$-#m-={1=-+$k #,}+-.-A{+-.-;-1m-07}+-.=-1m-07}+-.8m-={1=-+$k   隨法分別故, 二有不堪耐心,謂於不饒益不堪忍故,    9$-+$-9$-`o-3u;-06m,-1m,-.-quot;}$-D}8m-Wv-9m+-;-A{+-.-H,-.=-quot;}-,-`o-84n,-.8m-={1=-+$k   三有怨恨心,謂於不饒益數數非理思惟隨念故,  0L{#-  Folio 112 Side 2 .-+$-0=+-,-%m-1-:v$-$1-.-8quot;v-08m-={1=-+$k   四有謀略心,謂作是念何當捶撻,何當殺害,  -#,}+-={1=-0[{+-.-;-$}-3-1{+-%m$-({=-+1m#=-;=-8Ap$-0-1m-<{=-.=-7m;->m=-,},-.8m-={1=-  五有覆蔽心,謂於瞋恚不覺羞恥,不知過患,及與出離。  ){-={1=-T-+$-X,-.8}k k#,}+-={1=-21-`o-8>o:-0-,mk 8+m-,m-0+#-;-#,}+-.-  僅成損害心者, 謂作是念彼於我所,已作  A=-=1-A{+-.8}-$1-,=-+{-;-#,}+-.-A-08m-@m:-'m-${+-={1=-.-+{-${+-*1=-%+-#,}+-={1=-9m,-  正作,諸無義事故,我於彼當作無義。盡其所有幾許思惟, 爾許一切皆損害心,   ;k +{-06m,-`o-#6,->m-#({,-+$-;}$=-]}+-+$-+#{-0-;-=}#=-.-3|-8+m-;-(1=-.:-*},-.-  如是願他現法,喪失親屬資財及善法等,及願後法往惡趣中,  +$-@m-1-;-$,-8E}:-=}$-,-$1-`o-*},-.-9$-#,}+-={1=-=}k k;}#-.:-W-08m-#6m-,mk   亦是損心。 邪見。事者,  9}+-.8m-+},-,}k  .-;-#=v1-;=k- 8`o-<{=-,mk :-.-8+{0=-.8m-+},-;-0+{,-.:-8`o-  k0=1- !q 謂實有義。 意樂分三, 想者 謂於所謗義,作諦實想。  <{=-.8}k -k(},-1}$=-,mk  1-.}-#$-:v$-$}k  ,-U}$-,mk  :-.-8+{0=-.:-8+}+-.8}k  #=v ko !q   煩惱者 謂三毒隨一。 等起者 謂樂誹謗欲。  k^}:-0-,mk 0=1-.-+{-;-^}:-0-0P1=-.8}k k+{-9$-06m-%{k Wv-+$-8K=-0v-+$-A{+-.-+$-  加行者 即於所思策發加行, 此復有四, 謂謗因,果,作用,有 9}+-.8m-+$}=-.}-;-!q:-.-8+{0=-.8}k kWv-;-!q:-0-,mk ;{#=-.:-]+-.-+$-({=-.:-  269
 3. 3. 事。 誹謗因者 謂云無有妙惡行等。  ]+-.-;-=}#=-.-1{+-+}-6{=-.8}k k8K=-0v-;-!q:-0-,mk- +{-#(m=-<m-M1-*m,-1{+-+}-6{=-.8}k   誹謗果者 謂云無有彼二異熟。    kA{+-.-;-!q:-0-;-#=v1-;=k =-0},-8+{0=-.-+$-84n,-.8m-A{+-.-;-!q:-0-,mk   誹謗作用分三, 誹謗殖種持種作用者,    /-+$-1-1{+-+}-6{=-.8}k k8E}-8}$-#m-A{+-.-;-!q:-0-,mk 8'm#-K{,-#-@m-1{+-+}-6{=-.8}k-  謂云無有若父若母, 誹謗往來作用者, 謂云無有前世後世,    k[{-0:-8>o:-08m-A{+-.-;-!q:-0-,mk ={1=-%,-0Qw=-){-[{-0-1{+-+}-6{=-.8}k   誹謗受生作用者。 謂云無有化生有情。  k9}+-.8m-+$}=-.}-;-!q:-0-,mk- +E-0%}1-.-=}#=-1{+-+}-6{=-.8}k k1*:-*v#-,mk !q:-  謗實有事者 謂云無有阿羅漢等。 究竟者  Folio 113 Side 1 (k k0-#+0-.:-${=-.8}k   謂誹謗決定。  k8+m-9$-T=-Q}#=-){k- <{=-A-'m-W-0-06m,-`o-1m-<{=-.=-O}$=-.8m-={1=-+$k-   此亦由於五相圓滿,謂具五心,一有愚昧心,謂不如實了所知故,  &m#-.-;-+#8-0=-H#-co;->m-={1=-+$k 3u;-06m,-1m,-.8m-&}=-;-${=-.:-K}#-.=-  二有暴酷心,謂樂作惡故, 三有越流行心,謂於諸法不如正理善觀察故,   ;}#-.:-Wv,-`o-bo#=-.8m-={1=-+$k ^m,-.-+$-1&}+-^m,-+$-^m,-N{#-+$-;{#=-]$-=}#=-  四有失壞心,謂謗無布施愛養祠祀妙行等故,    1{+-+}-6{=-!q:-.-8+{0=-.=-:0-_p-(1=-.8m-={1=-+$k ;}#-W-+{=-$}-3-0-1{+-%m$-({=-  五有覆蔽心,謂由邪見不覺 +1m#=-;=-${=-.:-8Ap$-0-1m-<{=-.=-7m;->m=-,},-.8m-={1=-){-T-.}-+{-+#-+$-X,-.8}k   羞恥,不知過患及與出離故。   k+{-T-1-3$-,-,m-1m-Q}#=-=}k k;}#-.:-W-0-#6,-9$-9}+-1}+-<mk   270
 4. 4. 此五若缺,則不圓滿。 雖其邪見復有所餘,  8+m-quot;}-,-;-;}#-W-6{=-#=v$=-.-,m-8+m=-+#{-P-*1=-%+-#%}+-%m$-&m#-.-;-8+}+-+]o:-]}+-.-  然唯說此名邪見者,由此能斷一切善根,隨順諸惡隨意所行,  +$-1*v,-.=-,-;}#-W-*1=-%+-<m-&{-<}=-9m,-.8m-@m:-:}k k+{-;-N}#-#%}+-+$-3n#-Pw0-+$-  是為一切邪見之中極重者故。 其中殺生粗語瞋心,  #,}+-={1=-,m-`o#-#=v1->m=-P}1-.:-A{+-;-6{-&$-#m=-1*:-8Am,-.:-A{+-%m$g   由三毒起,由瞋究竟。   -1-Am,-;{,-+$-;}#-#9{1-+$-0M0-={1=-,m-`o#-#=v1->m=-P}1-.:-A{+-;-8+}+-&#=-quot;}-,=-  不與而取邪行貪欲,由三毒起,唯貪究竟。  1*:-8Am,-,}k -k0Qw,-+$-J-1-+$-3n#-<;-0-,m-P}1-.-+$-1*:-@m,-.-#(m=-!-#=v1-&:-  妄言離間及諸綺語,發起究竟,俱由三毒。  >m=-A{+-%m$g- ;}#-W-,m-`o#-#=v1->m=-P}1-.:-A{+-;-#)m-1v#-quot;}-,=-1*:-*v#-.:-A{+-+}k   邪見由其三毒發起,唯痴究竟。  k+{-+#-;=-={1=-.-,m-;=-9m,-;-;=-<m-;1-,m-1m,-,}k   此等之中,思唯是業而非業道,  k;v=-$#-#m-0`o,-,mk ;=-<$-9m,-;-={1=-.-8'v#-.8m-#6m-9m,-  身語所有七支 是業亦是業道,思行處故。  Folio 113 Side 2 .=-;=-<m-;1-9$-9m,-,}k k0M0-={1=-=}#=-#=v1-,m-;=-<m-;1-9m,->m-;=-,m-1m,-,}k   貪欲等三業道非業。  k#(m=-.-Um-9$-0%,-.-;-#(m=k ;=-;1-0%t8m-Um-9$-+$k   第二顯示輕重分二, 十業道輕重,  一 6:-;-%}0=-X,->m-;=-<m-quot;}-0&q=-){-0%,-.8}k k+$-.}-,m-T-;=k N}#-#%}+-.-;-13~,-,k   兼略顯示具力業門。 初中有五, 例如殺生,  二 0=1-.=-Um-0-,mk `o#-#=v1-H#-.}=-A{+-.8}k k^}:-0=-Um-0-,mk   271
 5. 5. 由意樂故重者, 謂猛利三毒所作。 由加行故重者,  N}#-#%}+-.-A=-=1-A{+-.81-A{+-.:-8>o:-0-;-+#8-6m$-:$=-.8m-={1=-+$-X,-.-+$-  謂或已殺生,或正或當,具歡喜心具踴躍心,  :$-9$-A{+-;-#6,-+{-84n,-`o-8'v#-%m$-+{8m-0##=-.-0I}+-.-+$k   或有自作或復勸他,於彼所作稱揚讚歎,見同行者意便欣慶。  +{-8H-0-1*}$-,-9m+-+#8-0-+$-9v,-:m$-.}-,=-0=1=-<m$-0=#=-.8m-={1=-<m=-A{+-.-+$k   由其長時思量積蓄,怨恨心已,方有所作,無間所作,殷重所作,    K#-_p-+$-]o=-.:-A{+-%m$-;,-:{-;-9$-1$-`o-#=}+-.-+$-&q#-0#;-H#-.}-0[{+-.=-#=}+-.-  或於一時頓殺多生。或令發起猛利痛苦而行殺害。  +$-8'm#=-.-0[{+-,=-A-0-1m,-.-A{+-`o-0%t#-%{k   或令怖畏,作不應作而後殺害。  #=}+-.-+$-6,-.-+$-&q#-0#;-0-+$-0C{,-.-+$-(1-*#-.:-e-0-+$-$m$-I{-0:-e{-##=-8+},-  若於孤苦貧窮哀慼悲泣等者而行殺害。  06m,-`o-#=}+-.8}k k#({,-.}-1{+-.-;=-Um-0-,mk (m,-#%m#-06m,-`o-0U0-.-8#8-9$-  由無治故重者, 謂不能日日,    1m-;{,-;-S-@{+-+$-0W+-+$-0%t-06m-+$-0%}-T-;-0${,-#,=-;-#,=-.-+$-`o=-`o=-=v-^m,-.-  乃至極少時持一學處,或亦不能,半月八日十四十五,受持齋戒。  +$-0=}+-,1=-+$-1$},-`o-e-0-+$-@#-83;-0-+$-X$-0-+$-*;-1}-^}:-0-+$-8`o+-.8m-={1=-  於時時間,惠施修福,問訊禮拜,迎送合掌和敬業等。又亦不能,於時時間,    ;-=}#=-.-1m-A{+-.-+$k `o=-`o=-=v-$}-3-<{=-.-+$-D{;-9}+-.-+$-8>}+-.-<=-&{,-.}-  獲得增上慚愧惡作。 又不能證世間離欲,或法現觀。    1m-8*}0-.-+$-8'm#-K{,-.8m-&#=-K;-;1-&}=-1$},-.:-K}#=-  Folio 114 Side 1 (k k.-;-1m-:{#-.8}k k;}#-.:-1$},-.:-6{,-.-;=-Um-0-,mk   由邪執故重者,  272
 6. 6. 1&}+-^m,-A{+-.-+#-#m-W-0-;-0K{,-.=-&}=-8+}+-,=-#=}+-.-+$-@p#=-M1=-,m-[{-+]o8m-0+#-  謂由依於作邪祠祀,所有邪見,執為正法,而行殺戮。又作是心,畜等乃是  .}=-9}-A+-<m-Wv:-cu;-0=-,-0=+-<$-({=-.-1{+-+}-$1-.-=}#=-;}#-W-#$-:v$-;-0K{,-){-#=}+-  世主所化為資具故,雖殺無罪,諸如是等,依止邪見而行殺害。  .8}k k#6m-;=-Um-0-,mk `o+-8E}-0}$-&{,-.}-+$-1m81-1m:-&#=-.-+$-/-1-+$-/v-ao-+$-  由事故重者, 謂若殺害大身傍生,人或人相,父母兄弟,  ① R-1-W-0v- +$-9m+-#%t#=-.-+$-U}0-.-+$-A$-={1=-+$-+E-0%}1-.-+$-:$-=$=-W=-#=}+-.-  尊長委信,有學菩薩,羅漢獨覺,  +$k +{-06m,-#<{#=-.-0C}$=-1m-ao=-.:-<{=-06m,-`o-$,-={1=-<m=-D#-8Am,-.8}k   及知如來不能殺害,而以惡心出其身血。  kWv-T-.}-+{-;=-X}#-.-,m-N}#-#%}+-.-9$-08}k -k[#-1-+]o-9$-#6m-1-#)}#=-.-N}#-#%}+-  違此五因,為輕殺生。 餘九除事,如其殺生,輕重應知。  .-W:-Um-9$-<{=-.:-A-;k  Am,-;{,-#6m-;=-Um-0-,mk  .}-+$-07$-.}-+$-9m+-0K,-.-;-  1- 1$- 由其事故重不與取者, 謂若劫盜眾多上妙及委信者。   8quot;v-6m$-8J}#-.-+$-+1,-.-+$-0C{,-.-+$-:0-_p-Ap$-0-+$-&}=-8+m-.-;-8J}#-.-+$-#}$-`o-&u+-  劫資孤貧,出家之眾及此法眾。  .-8J}#-.-+$-U}0-.-+$-+E-0%}1-.-+$-:$-=$=-W=-+$-+#{-8`o,-+$-1&}+-K{,->m-Q=-8J}#-  若入聚落而行劫盜,若劫有學,羅漢獨覺,僧伽佛塔,所有財物。  .8}k k;}#-#9{1-#6m-;=-Um-0-,mk 8'v#-.:-A-0-1m,-.-181-+{-+$-8K{;-081-[{=-.-  由其事故重邪行者, 謂行不應行中,若母母親,委信他妻,  9m+-#%t#=-.8m-&u$-181-+#{-U}$-1-+$-+#{-U}0-1-+$-+#{-3u;-1-;-(;-.}-A{+-.-+$k   或比丘尼,或正學女,或勤策女,  ② 9,-;#-1m,-.-quot;:-8'v#-.-+$k `o=- 1m,-.-0${,-#,=-;-#,=-.81-du1-1-S-0-  ① W-0vk如、似; ② `o=k時節; 273
 7. 7. 非支行中謂於面門, 非時行中謂受齋戒,或胎圓滿,或有重病,  3$-081-,+-.-+$k- #,=-1m,-.-1&}+-K{,->m-({-8quot;}:-+$-  非處行中謂塔近邊,若僧伽藍。 Folio 114 Side 2 +#{-8`o,->m-o,-+#8-:-0:-(;-.}-A{+-.8}k k0Qw,-#6m-;=-Um-0-,mk   由其事故重妄語者,    #6,-8Hm+-%m$-0Ut-0:-8+}+-.=-+},-1$-.}=-0Qw,-e-0-+$-/-1-,=-=$=-W=-<m-0:-+$-07$-.}  謂為誑惑多取他財而說妄語,若於父母乃至於佛,若於善賢,  -+$-148-0}-;-e-0-+$-N}#-#%}+-.-=}#=-#=v1-Um-0-0[{+-.-e-08}k   若於知友而說妄語,若能起重殺生等三而說妄語,  k+#{-8`o,-+A{-08m-@m:-0Qw,-e-0-,m-*1=-%+-<m-,$-,=-Um-08}k kJ-1-#6m-;=-Um-0-,mk   為破僧故而說妄語, 於一切中,此為最重。 由其事故重離間語者,  9v,-:m$-.}-,=-0<{=-.-+$-+#{-08m-0<{=-#({,-+$-/-1-+$-0v81-+#{-8`o,-8A{+-.-+$-  謂破壞他長時親愛,及善知識父母男女,若能破僧,  ;v=-<m-#=v1-Um-0-0[{+-.8m-J-18}k k3n#-Pw0-#6m-;=-Um-0-,mk   若能引發身三重業,所有離間語。由其事故重粗惡語者,  /-1-;-=}#=-+$-R-1-W-0v-;-e-0-+$-9$-+#-.-+$-+{-quot;}-,-1m,-.8m-0Qw,->m=-3n#-Pw0-.}-e-0-  謂於父母等及餘尊長,說粗惡語,若以非真非實妄語說粗惡語,現前毀罵,  +$-1$},-=v1-`o-#<{-0-+$-]}-0-+$-0W+-0!#-e-08}k k$#-<;-.-#6m-;=-Um-0-,mk   訶責於他。 由其事故重綺語者,  0Qw,-`o-e-0-=}#=-#=v1->m-$#-<;->m-Um-9$-,m-#:-06m,-,}k k8*0-1}-+$-13$-8Ks-0-+$-  妄語等三,所有綺語,輕重如前。 若諸依於鬥訟諍兢  P}+-.-+$-8>{+-.-;-0K{,-.8m-3n#-<;-.-+$-&#=-={1=-<m=-@m-:};-.8m-0%,-0%=-P}#-.-  所有綺語,若以染心,於外典籍,而讀誦等。  =}#=-+$-/-1-+$-({-`o-+$-R-1-W-0v-;-0%m$-U+-+$-%}-8Hm-0-+$-3n#-#m-;1-+$-1m-#<8-0-0I}+-  274
 8. 8. 若於父母親屬尊重,調弄輕笑,現作語言,不近道理。  .8}k k0M0-={1=-#6m-;=-Um-0-,mk +#{-8`o,-+$-1&}+-K{,->m-+!}:-;-8+}+-.-+$-9},-  由其事故重貪欲者, 謂若貪欲僧伽,佛塔所有財寶,及於已德  ),->m-T}1-.=-W;-.}-;-=}#=-.-+$-3$=-.-13u$=-.:-]}+-.-1quot;=-.-M1=-;=k   起增上慢,乃於王等及諸聰叡同梵行所起增上欲,  <{=-<m-quot;{-+$-0o:-%m-8+}+-.8}k k#,}+-={1=-#6m-;=-Um-0-,mk   貪求利敬。 由其事故重瞋恚者,  /-1-+$-({-`o-+$-R-1-+$-({=-.-1{+-.-+$-0C{,-.-  謂於父母親屬尊長,無過貧苦  Folio 115 Side 1 (k  k+$-&q#-0#;-0-+$-$m$-I{-0-+#-+$-({=-.-A{+-.-+#-$m$-*#-.-,=-0<#=-.-A{+-.-;-1,:-  諸可哀愍,諸誠心悔所作過者,起損害心。  ={1=-0[{+-.8}k k;}#-.:-W-0-#6m-;=-Um-0-,mk #6m-*1=-%+-;-!q:-.-8+{0=-  由其事故重邪見者, 謂能轉趣謗一切事,    .:-bo#=-.-%{-+{-,m-;}#-W-#6,-.=-<$-Um-;k 8'm#-K{,-,-+E-0%}1-.-+$-9$-+#-.:-  較餘邪見此為最重。 又謂世間無阿羅漢,  =}$-0-+$-9$-+#-.:-bo#=-.-+#-1{+-%{=-W-0-9$-$}k k+{-;=-X}#-.-,m-9$-0:-<{=-.:-A8}k   正至正行,此見亦爾。 與上相違是輕應知。  k=8m-+$}=-#6m-;=-,m-Um-08m-3u;-Hs#-#=v$=-){k 1$},-.:-8`o-A{+-.-,mk  本地分中說有六相,成極尤重。 加行故者,  -`o#-#=v1-11-+{-#=v1-1{+-.-H#-.}=-;=-o,-,=-U}$-08}k-k#}1=-.-,mk   謂由猛利三毒,或由猛利無彼三毒,發起諸業。  +#{-1m-+#{8m-;=-#(m=-9v,-:m$-.}-,=-o,-_p-0%{,-#}1=-;,-E$=-1$-`o-A=-.8}k   串習故者,謂於長夜親近修習,若多修習善惡二業。  275
 9. 9. k$}-0}-(m+-,mk ;v=-$#-#m-0`o,-#-1-#-1-@m-1-@m-1-;=-Um-6m$k   自性故者, 謂屬身語七支,前前重於後後,    9m+-<m-#=v1-,m-#-1-#-1-;=-@m-1-@m-1-Um-08}k k#6m-,mk   屬意三支,後後重於前前。 事故者,    =$=-W=-&}=-+#{-8`o,-R-1-W-0v-M1=-;-/,-#,}+-A{+-.8}k k1m-1*v,-.8m-@}#=-#%m#-_p-  謂於佛法僧諸尊重所,為損為益。 所治一類故者,    ${=-.-,mk 'm-Nm+-83~8m-0:-`o-#%m#-_p-${=-.:-1m-+#{-08m-;=-R$=-){-8`o#-;k   謂乃至壽存,一向受行諸不善業,    +#{-0-,m-;,-%m#-<$-1m-A{+-08}k k1m-1*v,-@}#=-={;-0-,mk 1m-+#{-08m-@}#=-($=-){-8+}+-  未曾一次受行善法。 所治損害故者, 謂永斷除諸不善品,    &#=-+$-K;-,=-+#{-08m-;=-]}+-.8}k k0<{=-cm$=-;=-<$k   令諸善業離欲清淨。 親友書中亦云﹕  K#-+$-1$},-.:-6{,-+$-#({,-.}-1{+k k9},-),-#2~-X,-#6m-;=-Ap$-08m-;=k   「無間,貪著,無對治, 從德,尊事所起業,  k+#{-+$-1m-+#{-M1-T-&{,-.}-%{k k+{-;=-+#{-0-]}+-  是五重大善不善, 其中應勤修善行。」  Folio 115 Side 2 ;-0P},-.:->m=k =-#=v$=-=}k -9$-+!},-1&}#-;-=}#=-.-9},-),-+$-X,-.8m-#6m-+$k  k6{ k+{   其三寶等為具德事,  /-1-;-=}#=-.-/,-8+}#=-.8m-#6m-#(m=-=v-@{-0=-T8}k  =-.-6:-;-%}0=-+$-X,-.8m-;=-  k#(m 其父母等為有恩事,開二成立。  <m-quot;}-0&q=-){-0%,-.-;-06m-;=k  $-#m-quot;}-,=-%}0=-&{-0-,mk  ,-1&}#-#=v1-+$-R-1-+$-  6m +!} 第二兼略開示具力業門分四。 由福田門故力大者。 謂於三寶尊重 R-1-+$-8H-0-+$-/-1-;-=}#=-.-%{-8+m-+#-;-,m-0=1-.-co#=-H#-.}-1{+-%m$-/,-#,}+-&u$-$v-  似尊父母等所, 於此雖無猛利意樂,略作損益,能得大福  276
 10. 10. 6m#-A=-<$-0=}+-,1=-+$-quot;-,-1-*}-0-&{-08m-@m:-:}k k+{-9$-H,-.-({:-#6#-;=-8Ap$-0-  及大罪故。 此復猶如念住經云﹕  W-0v-%{k 'm-!+-`ok -=$=-W=-+$-&}=-+$-+#{-8`o,-+#-;=-,m-&u$-$v-6m#-R$=-,-9$-  「從佛法僧,雖取少許亦成重大。  &{,-.}:-8>o:-){k =$=-W=-+$-&}=-+$-+#{-8`o,->m-1-Am,-.:-R$=-.-+{-+#-;=-<$-  若不與取佛法僧物,    :m=-=v-1*v,-.:-U:-/v;-,-=$=-W=-+$-&}=-<m-,m-+#-.:-8>o:-;k +#{-8`o,->m-0Fy=-.-,mk   仍以彼等同類奉還。盜佛法者,即得清淨, 盜僧伽者,乃至  3~:-0-1-B}$-0:-+#-.:-8>o:-0-1{+-+{k $-Um-08m-@m:g 6m #;-){-6;-`o-8`o-08m-quot;}-6m#-,-,m-+{-  未受不得清淨, 福田重故。 若盜食物,當墮有情大那落迦,    ={1=-%,-+B;-0-&{,-.}:-Ws$-;k #;-){-6;-`o-8`o-08m-quot;}1-9m,-,-,m-+{8m-,$-#m-0:-1,:-  若非食物,則當生於諸獄間隙,    1{+-.8m-8quot;}:-1v,-,#-&{,-.}-;-=}#=-.:-[{-0:-8>o:-:}k k6{=-#=v$=-=}k   無間近邊極黑暗處。」   k=+-.:-`o-+#{-8`o,->m-Q=-8+0-181-1{-)}#-#1-8K=-0v-21-6m#-3u;-8&;->m=-]+-,-={1=-  日藏經中特說犯戒,受用僧物少許,或葉或華或果,當生有情大那落迦,    %,-+B;-0-&{,-.}:-[{-0-+$k 0W;-9v,-:m$-.}-,-*:-9$-8K}#-+#},-.-:}-!1-`o-  設經長夜而得脫離,復當生於曠野尸林,    Folio 116 Side 1 (k  k`o+-8E}-F$-;#-1{+-.-+$-9m-3#=-;}$-0-F$-;#-1{+-.:-[{=-){k ;}-1$-.}:-&q#-0#;-  無手乏足諸旁生類,及無手足盲餓鬼中, 經歷多年恆受苦等  B}$-0-;-=}#=-.8m-({=-+1m#=-&{-0:-(m-18m-$m$-.}-;=-#=v$=-=}k k#6,-9$-+#{-8`o,-+$-  極大過患。 又說已施僧眾苾芻,    +#{-U}$-;-0#}=-.-1{-)}#-;-=}#=-.-21-9$-:$-#m=-]}+-.-+$-=m1-.-;-%{:-0-+$-=m1-.=-  277
 11. 11. 雖諸華等,自不應用,不應轉與諸居家者,  ;}$=-]}+-`o-1m-:v$-0:-#=v$=-<m$-quot;-,-1-*}-0-9$-<m,-_p-&{-%{k 1+}-+{-(m+-;=k (t-Em-  諸居家者,不應受用,罪亦極重。 即前經云﹕  M},-.}-+#-#m=-=vk k:$-#m-9,-;#-#_p0=-.-R8mk k+#{-8`o,-+#-;-0#}=-7m,-.k   「寧以諸利劍, 割斷自支體, 已施僧伽物,    k=m1-.-M1=-;-^m,-1m-Ak k1{-U{-80:-0-W-0v-9mk kU#=-<m-*v-;v1-7}=-.-R8mk   不與在家者。 寧食熱鐵丸, 火燄即熾猛,    k+#{-8`o,-+#-;=-#$-+{-,mk k+#{-8`o,->m-;=-;}$=-1m-]+k k[s,-.}-+$-,m-8H-08m-1{k-  不應於僧中, 受用僧伽業。 寧取食猛火,    kR$-0-A=-){-7}=-.-R8mk k=m1-.:->o:-.=-+#{-8`o,->mk k;}$=-]+-.:-,m-1m-A8}k   量等須迷盧, 不以居家身, 受用僧財物。  k*1=-%+-+Ap$-0-A=-.-+$k  <m$-%{$-`o-0){#-.-R8mk  1-.:->o:-.=-+#{-8`o,->mk  k#=;- k=m   寧破一切體, 貫諸大串上, 不以居家身,    k;}$=-]+-.:-,m-1m-A8}k k1{-1+#-+#-#m=-#$-0-9mk k#,=-quot;$-+{:-,m-bo#=-.-R8mk   受用僧財物。 寧入諸舍宅,火炭徧充滿,    k=m1-.=-+#{-8`o,-#,=-quot;$-`ok k13,-1}-#,=-.:-1m-A8}k k-6{=-=}k   不以居家身, 夜宿僧房舍。」  k+#{-8`o,->m-,$-,=-<$-A$-&u0-={1=-+.8m-#$-7#-,m-+#{-1m-+#{8m-6m$-<m,-_p-%}0=-&{-%{k   又僧伽中,若諸菩薩補特伽羅,是極大力善不善田。  ++-.8m-%}0=-0[{+-.-;-8'v#-.8m-@#-W8m-1+}-;=k 8#8-6m#-D}=-,=-@}#=-0%t8m-  能入發生信力契印經說, 「設如有一由忿恚故,    Folio 116 Side 2 ={1=-%,-*1=-%+-02~,-:-1v,-#,#-_p-0%t#-.-0=-D}=-){-A$-={1=-;-W0-<m=-@}#=-){-8`o#-  禁閉十方一切有情於黑暗獄。 若有忿恚背菩薩住,    ,=-1-:v$=-.-8+m-1m-0W8}k k6{=-7{:-,-&m#-&{=-E$=-1{+-.-0[{+-.-+$k  278
 12. 12. 云不瞻視, 此暴惡者,較前生罪極無數量。  841-0v8m-Qm$-#m-={1=-%,-*1=-%+-<m-0+}#-.-*1=-%+-J}#=-.-0=-A$-={1=-#$-9$-:v$-0-;  又較劫奪南贍部洲,一切有情一切財物,若有輕毀隨一菩薩,亦如前說。  -*+-,-#:-W:-+$k 1&}+-K{,-#_j?rm-Pt$-#m-A{-1-${+-0<m#-.-+$-0N{#=-.-;=-*{#-.-&{,-.}-  又較焚毀(歹克)伽沙數諸佛塔廟,若於勝解大乘菩薩,    ;-1}=-.8m-A$-={1=-;-#,}+-={1=-+$-quot;}$-D}-0[{+-%m$-1m-$,-.-e=-,-#:-W:-#=v$=-.-+$k   起損害心,發生瞋恚,說諸惡稱,亦如前說。」  ${=-.-+$-1-${=-.-;-8'v#-.8m-@#-W8m-1+}-;=k-@}#=-0%t8m-={1=-%,->m-1m#-@p$-0-;-A1=-.  能入定不定契印經說, 「若剜十方有情眼目,由慈心故  8m-={1=-<m=-1m#-U:-0[{+-.-+$-={1=-%,-#-1-M1=-02~,-:-,=-0)},-){-8quot;}:-w:-:1-3$=-.  令眼還生,及將前說一切有情,放出牢獄,悉皆安立轉輪王樂  8m-0+{-0-;-0!}+-.-0=k :m1-.-W:-*{#-&{,-;-1}=-.8m-A$-={1=-;-+$-0=-0W-0-+$-3$-  或梵天樂。 如次若於諸能勝解大乘菩薩,淨信瞻視及由淨信  0=-0W-8+}+-%m$-+{8m-0##=-.-0I}+-,-0=}+-,1=-&{=-E$=-1{+-.-0[{+-.:-#=v$=-.-+$k  樂欲瞻視,稱揚讚歎,較前生福極無數量。」  :0-_p-6m-0-M1-.:-${=-.8m-&}-8Js;->m-1+}-;=-<$k 841-0v8m-Qm$-#m-={1=-%,-*1=-%+-<m-  極善寂靜決定神變經中亦說, 「較諸殺害南贍部洲一切有情,  N}#-0%+-+1-0+}#-.-*1=-%+-J}#=-.-;=-A$-={1=-<m=-*-,-`o+-8E}-;-7,-&$=-#%m#-^m,-  或盡劫奪一切財產,若於菩薩所修善行,  .8m-+#{-0-;-0:-&+-A=-,-&m#-.-&{=-E$=-1{+-.-0[{+-.:-#=v$=-.=k   下至搏食施諸旁生,而作障難,能生無量罪。」  #,=-8+m-;-,m-<m,-_p-#70-.:-A8}k kK{,->m-quot;}-,=-%}0=-&{-0-,mk U#=-<m-#}$-0v-&u$-9$-  故於是處,極應防慎。由 所依門故力大者。 謂如鐵丸小亦沈水, Folio 117 Side 1 (k k&u8m-#)m$-`o-8Am$-;k +{-(m+-'}+-`o-A=-.-,m-&{-9$-%{$-`o-8@}-0-06m,-`ok   279
 13. 13. 即彼成器雖大上浮,  1m-1quot;=-.-+$-1quot;=-.=-A=-.8m-&m#-.-9$-Um-0-+$-9$-0:-#=v$=-){k   說智不智所作罪惡,而有輕重。  +{8m-Wv-13,-,m-8+=-&{,-;=g-#)m-1v#-%,-c$-0v-$:-'0=-;-8A:-0-8Ap$-1m-ao=-.-+$-8H-0:k   此因相者,涅槃經說, 諸愚痴者,如蠅粘涕不能脫離,雖於小罪不能脫離。  ({=-.-&u$-$v-;=-<$-8Ap$-1m-ao=-<m$-8>}+-={1=-1{+-.=-+#{-0-]}+-1m-ao=-;k   由無悔心不能善行,由覆藏過,    [},-0%0=-.=-#:->m-+#{-0-+#-9}+-<$-&m#-.=-*{-0:-A=-.=-,k W-M1-.:-*m,-.-B}$-08m-  +- 雖先有善為惡染污。 故應現受異熟之因,  Wv-9$-0w:-){-+B;-0-<m,-_p-Um-0:-8>o:-:}k k&u-^p$-$v:-;,-B-/v;-#$-0)0-,-0_p$-0:-  變為極重那落迦因。 又如少水投鹽一掬,則難飲用, +!8-0-06m,-,1k #6,->m-+}$-3|-#%m#-&#=-.-8';-1m-/}$-.=-0%m$=-H#=-){-&q#-0#;-  或如欠他一文金錢,不能還償,漸被逼縛受諸苦惱。  B}$-0-+$-8H8}k k9$-M1-.-T=-+-W:->m-M1-.:-*m,-.-9$-08$-+B;-0:-*m,-.:-8>o:-){k   又說五相,雖是當感現輕異熟,能令熟於那落迦中,  #)m-1v#-%,-+$-+#{-08m-P-0-&u$-0-+$-&m#-.8m-;=-Um-0-+$-8>}+-3$=-1-A=-.-+$-*}#-1:-  謂重愚痴,善根微薄,惡業尤重,不起追悔,先無善行。  +#{-0-1m-]}+-.8}k k6{=-#=v$=-.=k  #-1-;-8>}+-.-+$-@m-1-&}1-.-+$-&m#-.-1m-#=$-6m$-+{8m-#({,-.}-+#{-0-A{+-.8m-1quot;=-.-;-9$-  故說輕微是指智者,能悔前失,防護後過,不藏諸惡,勤修善法,諸惡對治  0:-#=v$=-<mg-  +{-+#-1m-A{+-.:-=+-#=}+-<m-quot;}-,=-<{=-06m,-`o-8'v#-.8m-1quot;=-.:-T}1-.-    ,若不修此妄矜為智,由輕蔑門,知而故行,是為尤重。  ;-,m-Um-0-9m,-,}k k:m,-.}-&{8m-/v$-.}-;=-<$k %}$-#=v1->m-={1=-%,-*1=-%+-*{#-&{,-;-  寶蘊經亦說, 「三千所有一切有情,  bo#=-){-8quot;}:-0w:-  280
 14. 14. 皆入大乘, Folio 117 Side 2 >m-W;-Nm+-+$-X,-.-:{-:{=-<$-1:-1{8m-'}+-W-13~-21-;-$m$-.}-:m-:0-21->m-1:-1{=-=$=-W=-  具輪王位,各以燈燭器等大海,炷如須彌,供養佛塔,其福不及出家菩薩,  <m-1&}+-K{,-;-1&}+-.-;=k A$-={1=-=m1-,=-Ap$-0=-1:-1{8m-$m$-.}-8Ks-1:->m=-  於小燈燭塗以油脂,    0!q=-.-1&}+-K{,->m-Hs$-`o-84n,-.8m-0=}+-,1=-<m-0W8m-&:-9$-1m-/}+-.:-#=v$=-){k   持供塔前,所得福德百分之一。」  8+m-,m-0=1-.-A$-&u0-<m-={1=-+$-6m$-;-=+-1{+-%m$-+$}=-.}-;-=+-.:-<m,-_p-&{-9$-K{,->m-  此中意樂,謂菩提心及其福田俱無差別,然所供物,殊異極大,  %}0=-=v-#=;-;}k k8+m8m-:m#=-.=-&}1-.-1{+-.-+$-9}+-.-+$-9}+-.-;-9$-#%m#-X,-+$-  是所依力極為明顯。由是道理,則無律儀與有律儀,同是有中,具一  #(m=-X,-+$-#=v1-X,->m-K{,->m=-;1-0quot;}1-.-9$-#-1-#-1-M1=-;=-@m-1-@m-1=-&}+-&{-0:-  具二具三之身,修行道時,顯然後後,較於前前,進趣優勝。  #=;-6m$k =m1-.-W-0v=-^m,-#)}$-;-=}#=-.-A{+-.8m-3|-9$-0${,-#,=-8H-08m-&}1-.-+$-  如諸在家修施等時,受持齋戒律儀而修,  X,-.8m-$$-,=-A{+-.-+$k 1-.-1{+-.:-A{+-.-#(m=-+#{-P-%}0=-&{-&u$-<m,-_p-&{-0:-#=;-;}k  &}   與無律儀所修善根,勢力大小,亦極明顯。  k3u;-Dm1=-8&;-0-3:-#%}+-.8m-1+}-;=g-1m-+#{-0%t-+$-X,-.8m-1m-6m#-Wv,-`o-0:-&+-1{+-.:-  制罰犯戒經說, 較諸世人,具十不善,經百歲中,    ;}-0W8m-0:-`o-&m#-0=#=-.-;=k +#{-U}$-3u;-Dm1=-:;-0=-H$-N}$-#m-W;-13,->m=-  恆無間缺所集眾惡。 若有此丘毀犯尸羅,仙幢覆身,經一日夜,    #9}#=-,=-++-.=-Am,-.-;-6#-#%m#-;}$=-]+-,-1m-+#{-0-&{=-1$-0:-#=v$=-.-9$-K{,->m-  受用信施,不善極多,亦是由其所依門中,罪惡力大。  quot;}-,=-&m#-.-%}0=-&{-08}k k;v$-M1-8A{+-;=-<$k U#=-#}$-1{-U{-80:-0-+#   281
 15. 15. 分辨阿笈摩亦云﹕ 「寧吞熱鐵丸,    k7}=-.:->o:-.-1&}#-9m,->mk k3u;-8&;-9$-+#-1m-&}1-.=k k9v;-  猛燄極可畏, 不以犯戒身, Folio 118 Side 1 (k k8quot;}:-0=}+-$}1=-7-0-1m,k k6{=-3u;-8&;-+$-0U0-.-;=-[}+-.-#(m=-!-;-  受用國人食。」 通說犯戒及緩學處。  #=v$=-=}k  ,-.-:m,-.}-&{8m-#=v$-,=-&}=-;-0K{,-.8m-&m#-.8m-#1-,-1m-+#{-0-0%t-&m#-.-Ks+-  k%} 敦巴仁波卿云﹕ 「較依正法所起罪惡,十種不善,是極少惡。」   Ks+-9m,-#=v$-%{-1{+-.:-'$-$}k k+$}=-.}8m-quot;}-,=-%}0=-&{-0-,mk   現見實爾。 由事物門故力大者。  ={1=-%,-;-^m,-.-#)}$-0-;-&}=-<m-^m,-.-+$k =$=-W=-1&}+-.-;-au0-.8m-1&}+-.-,mk   施有情中正法布施, 供養佛中正行供養,  7$-7m$-#m-^m,-.-+$-1&}+-.-;=-&{=-/v;-`o-Ap$-0-%{g- +{=-13~,-,=-#6,-9$-<{=-.:-A8}k   較諸財施財物供養,最為超勝, 此是一例,餘皆應知。 k0=1-.8m-quot;}-,=-%}0=-&{-0-,mk :m,-.}-&{8m-/v$-.}-;=k %}$-#=v1->m-={1=-%,-*1=-%+-  由意樂門故力大者。 寶蘊經說, 較三千界一切有情,  =}-=}-,=-=$=-W=-<m-1&}+-K{,-:m-:0-21-A{+-;-+{-+#-;-9$-0!;-.-A{-0-${+-`o-0%m-%$-`o-A-0-  各建佛塔,量等須彌。於此諸塔,復經微塵沙數之劫,以一切種可供養事,    *1=-%+-<m=-0%m-%$-A{+-.-;=k A$-={1=-<m=-*1=-%+-1={,-.8m-={1=-+$-1-K;-0=-  承事供養。 若諸菩薩不離一切智心,    1{-)}#-#%m#-21-+}:-0-0=}+-,1=-1$-0:-#=v$=-){k +{-06m,-`o-*}0-A-1&}#-+1,-;-  僅散一華,其福極多。 如是由其攀緣所得,    +1m#=-.-+$-:$-#6,->m-+},-;-+1m#=-.-;-=}#=-.8m-0=1-.8m-=+-.:-+$-+{-9$-co#=-H#-  若有勝劣,及緣自他利益事等意樂差別。 此復由其強盛,  6,-+$-Wv,-:m$-*v$-=}#=-<m-quot;}-,=-<{=-.:-A8}k k({=-]}+-;-9$-(},-1}$=-.8m-0=1-.-  282
 16. 16. 微弱恆促等門,應當了知, 又於惡行,若煩惱心,猛利恆長,    co#=-H#-.-+$-Wv,-:m$-0-%}0=-&{-;-+{-+#-#m-,$-,=-<$-quot;}$-D}-<m,-_p-%}0=-&{-%{k ]}+-  其力則大,其中復以瞋力為大。  8'v#-;=k 0!;-.-%}$-`o-0=#=-.-9mk k^m,-+$-0+{-#<{#=-1&}+-;-=}#=k   入行論云﹕「千劫所集施, 供養善逝等,  k;{#=-]+-#$-9m,-+{-o,-<$k kquot;}$-D}-#%m#-#m=-8'}1=-  此一切善行, 一恚能摧壞。」  Folio 118 Side 2 .:-A{+k k%{=-=}k  k+{-9$-3$=-.-13u$=-.:-]}+-.-+$-+{-;=-<$-W;-N=-;-D}-0-,m-<m,-_p-Um-%{k )m$-${-84n,-  此復若瞋同梵行者,及瞋菩薩較前尤重。  >m-W;-.}-;=k #%m#-;-#%m#-<$-#,}+-={1=-A=-,-,mk k+{-;-3u;-Dm1=-*}=-.=-  三摩地王經云﹕「若互相瞋恚, 非戒聞能救, [}0-1m-ao=k k0=1-#),-1m-[}0-+#},-#,=-[}0-1m-ao=k   非定非蘭若,    k^m,-.=-1m-[}0-=$=-W=-1&}+-.=-1m,k k6{=-+$k ]}+-8'v#-;=-<$k   施供佛能救。」 入行論中亦云﹕  #$-6m#-+{-8H8m-W;-N=-^m,-0+#-;k k#;-){-$,-={1=-[{+-.:-A{+-.-+{k   「如此勝子施主所, 設若有發暴惡心,    k$,-={1=-0[{+-.8m-E$=-06m,-0!;-.:-,mk  0:-#,=-.:-8>o:-6{=-*v0-.=-#=v$=k  k+B;-   能仁說如惡心數, 當住地獄經爾劫。」  k6{=-=}k k#=v1-.-+{-+#-#m-8K=-0v-;-#=v1-;=k M1-*m,->m-8K=-0v-,mg-  第三其果分三。 異熟果者。  ;=-;1-0%t-.}-:{-:{-9$-#6m-`o#-#=v1-&u$-8Km$-&{-#=v1-;-0K{,-.=-#=v1-#=v1-1}k   謂十業道,一一皆依事及三毒上中下品,有三三等。  283
 17. 17. k+{-;-N}#-#%}+-=}#=-&{,-.}-0%t-.}-:{-:{=-+B;-0k 8Km$-0%t-.}-:{-:{=-9m-3#=-+$k   本地分說,此中上品殺生等十,一一能感生那落迦,中十一一感生餓鬼,  -&u$-$v-0%t-.}-:{-:{=-`o+-8E}:-[{-0:-=8m-+$}=-#6m:-#=v$=-;k   下十一一能感旁生,  =-0%t-.8m-1+}-;=-,m-&u$-8Km$-#(m=-<m-8K=-0v-X}#-%{-#=v$=-=}k kWv-1*v,-.8m-8K=-0v-,mk   十地經說,中下二果與此相違。 等流果者。  $,-8E}-,=-1m:-[{=-<$-:m1-.-W:-3|-*v$-0-+$-;}$=-]}+-<m=-/}$=-.-+$-&u$-1-1-0Ns$=-.:-  謂出惡趣,次生人中,如其次第,壽量短促,資財匱乏,妻不貞良,  8>o:-0-+$k !q:-.-1$-0-+$-148-0}-+$-8A{-0-+$-9m+-`o-1m-8}$-08m-a-*}=-.-+$-#6,->m=-  多遭誹謗,親友乖離,聞違意聲,言不威肅,  3n#-1m-(,-.-+$k &#=-&$-  Folio 119 Side 1 (k kO}$=-#=v1-<=-&{-08}k   貪瞋痴三,上品猛利。  k0+{,-.-.}8m-;{8v-+$-=-0%t-.8m-1+}-;=-,m-+{-:{-:{-;-8K=-0v-#(m=-#(m=-#=v$=-){k  ;-){-1m:-  -# 諦者品及十地經中,於其一一說二二果, 謂「設生人中,    [{=-,-9$-3|-*v$-;-,+-1$-0-+$-;}$=-]}+-&u$-;-;}$=-]}+-#6,-+$-*v,-1}$-0-+$-#9}#-  壽量短促多諸疾病,資財匱乏與他共財,  8quot;}:-1m-0Ns,-.81-9m+-0K,-`o-1m-:v$-;-&u$-1-8E,-S-+$-0%=-.-+$k !q:-.-1$-6m$-#6,  眷屬不調或非可信妻有匹偶, 多遭誹謗  ->m=-0Ut-0-+$-8quot;}:-1m-8`o1-6m$-$,-.-+$-9m+-`o-1m-8}$-0-*}=-<m$-8*0-1}8m-3n#-_p-8>o:-0-+$-  受他欺誑,眷屬不和眷屬鄙惡,聞違意聲語成鬥端,語不尊嚴,    3n#-1m-02t,-.81-3n#-07v$-1m-8}=-<m$-1-${=-.8m-(}0=-.:-8>o:-0-+$k   或非堪受無定辯才,  8+}+-.-&{-6m$-&}-#-1m-<{=-.-+$-1m-/,-.-3~;-081-/,-.-1m-3~;-0-+$-#6,-;-#,}+-.-A{+-.81-  284
 18. 18. 貪欲重大不知喜足,尋求無利或不求利,    #6,->m=-#,}+-.-A{+-.:-8>o:-0-+$-W-0-$,-6m$-#9}-w-%,-`o-8>o:-0:-#=v$=-=}k   損害於他或遭他害,見解惡鄙諂誑為性。」  kR-1-#}$-1-M1=-1m:-[{=-,-9$-N}#-#%}+-=}#=-+{-+#-;-+#8-0:-8>o:-0-A{+-.-Wv-1*v,->m-  諸先尊長說縱生人中, 愛樂殺生等事,是造作等流果。  8K=-0v-+$-#-1-M1=-B}$-0-Wv-1*v,->m-8K=-0v:-06{+-+}k   前所說者,是領受等流果。  k0+#-.}8m-8K=-0v81-+0$-#m-8K=-0v-,mk N}#-0%+-.-;=-@m-'}+-<m-8'm#-K{,->m-078-0_p$-  諸主上果或增上果者。 謂由殺生,能感外器世間所有飲食及藥果 +$-*,-+$-8K=-0v-;-=}#=-.-1*v-&u$-0-+$-0${1=-.-+$-ao=-.-+$-%}0=-&u$-0-+$-8'v-+!8-  等, 皆少光澤,勢力,異熟及與威德,並皆微劣,    6m$-,+-0[{+-.=-={1=-%,-/;-&{:-3|-1-7+-.:-9$-8&m-0:-8>o:-0-  難於消變,生長疾病。由此因緣,無量有情,未盡壽量,而便中夭。  Folio 119 Side 2 +$g- Am,-.:-;{,-.8m-,mk  0v-^p$-0-+$-8K=-0v-1m-Es$-.-+$-8K=-0v-8>o:-0-+$-8K=-0v-  1- 8K=- 不與取者, 謂眾果尠少,果不滋長,果多變壞,果不貞實,  ;}$-0-+$-*,-.-&{=-.-+$-&:-&{=-.-+$-8K=-0v-!1=-.-+$-1{+-.:-8>o:-0-+$k-  多無雨澤,雨多淋澇,果多乾枯及全無果。  ;}#-#9{1->m-,mk 0<$-#%m-+$-8+1-Q0-+$-V,-Vm,-+$-1m-#2$-0-+$-Hm-$-0-1$-0-+$-  欲邪行者, 謂多便穢,泥糞不淨,臭惡迫迮,不可愛樂。  (1-$-0-+$-(1=-1m-+#8-08}k k0Qw,-`o-e-08m-,mk 6m$-;=-+$-Es-]}+-.8m-;=-<m-1*8-W=-  虛妄語者, 謂農作行船,事業邊際,  .:-1m-8>o:-0-+$-1*v,-.:-1m-8>o:-6m$-/;-&{:-0Ut-0-+$-8'm#=-.-+$-8'm#=-=v-:v$-08m-  不甚滋息,不相諧偶,多相欺惑,饒諸怖畏,恐懼因緣。  Wv-1$-.}-+$-X,-.-+$k 18m-,mk @}#=-80:-80v:-+$-U$-U}$-+$-1*}-+18-+$-0E}+-+!8-  J- =- 285
 19. 19. 離間語者,謂其地處丘坑間隔險阻難行,    0-+$-8'm#=-.-+$-8'm#=-=v-:v$-08m-Wv-1$-.}-+$-X,-.-+$k $#-Pw0-.}8m-,mk   饒諸怖畏恐懼因緣。 粗惡語者,  =-@}#=-&}$-`o1-+$-3|:-1-+$-L}-+$-#={#-1-+$->}-1}-1$-0-+$-Pw0-.-+$-1+$=-1m-'q1-.-+$-  謂其地所多諸株杌,刺石礫瓦,枯槁無潤,  800-&u-+$-13~-+$-W{$-!-1{+-.-+$-!1=-+$-B-G}-+$-+#},-`o$-+$-*-&+-+$-&m#-.-%,->m=-#  無有池沼,河流泉涌,乾地鹵田,丘陵坑險,饒諸怖畏恐懼因緣。  6m-+$-8'm#=-.8m-Wv-1$-.}-+$-X,-.-+$k 3n#-<;-08m-,mk   諸綺語者,    8K=-0v8m-V},-<m$-;-8K=-0v-1m-8&#=-.-+$-`o=-1m,-.:-9$-8K=-0v-8&#=-.-+$-`o=-=v-1m-  謂諸果樹不結果實,非時結實,時不結實,未熟似熟,根不堅牢,勢不久停,    8&#=-.-+$-1-*m,-.-*m,-.:-'$-0-+$-P-0-1m-0K,-.-+$-:m$-`o-1m-#,=-.-+$-o,-+#8-:-  園林池沼,可樂極少,饒諸怖畏,恐懼因緣。  081-,#=-3;-;1-Qm$-0v-(1=-+#8-0-1m-1$-0-  Folio 120 Side 1 (k k+$-8'm#=-.8m-Wv-1$-.}-+$-X,-.-+$k 0M0-={1=-<m-,mk   貪欲心者, /v,-=v1-3~#=-.-*1=-%+-;}-:{-:{-+$-`o=-3n#=-+$-S-0-+$-6#-:{-:{:-9$-(1=-<m$-8Km-;-  謂一切盛事,經歷一一年時月日,漸漸衰微唯減無增。  8/{;-0-,m-1m,-.-+$k #,}+-={1=-<m-,mk 91=-+$-#,}+-.-+$-,+-8#}-0-+$-8Ds#-.-+$-  瞋恚心者, 謂多疫癘,災橫擾惱,怨敵驚怖,  /-:};->m-+1#-3~#=-;=-8Ds#-;}$-1$-0-+$-={$-#{-+$-%#-;-=}#=-.-+$-du;-#`o#-+$-&m#-  獅子虎等,蟒蛇蝮蠍,蚰蜒百足,  .-+$-Nm,->m-1{-1$-0-+$-#,}+-^m,-#`o#-.-+$-&}1-Fy,-;-=}#=-.-1$-0-+$k ;}#-W8m-,mk   毒暴藥叉諸惡賊等。 諸邪見者,  286
 20. 20. '}+-<m-8'm#-K{,-,-8Ap$-quot;v$=-1&}#-+$-#2~-0}-+#-ao0-.:-8>o:-0-+$-+$}=-.}-1m-#2$-0-+$-  謂器世間,所有第一勝妙生源悉皆隱沒,諸不淨物乍似清淨,  &q#-0#;-0-+#-1&}#-_p-#2$-0-+$-0+{-0:-'$-0-+$-#,=-+$-[}0-.-+$-[0=-1{+-.:-8>o:-  諸苦惱物乍似安樂,非安居所,非救護所,非歸依所。  08}k k+!:-.}8m-;=-8K=-0=1-.-;-#(m=k +!:-.}8m-;=-+$k 8K=-0v8}k   思惟白業果分二, 白業 果。 一 二   k+$-.}-,mk-N}#-#%}+-.-+$-1-Am,-.:-;{,-.-+$-;}#-.:-#9{1-.-;-({=-+1m#=-<m-0=1-.-%,-  今初 本地分說,於殺生不與取欲邪行,起過患欲解起勝善心,  +#{-08m-={1=-+$-X,-.=-+{-+#-9$-+#-.:-&}1-.8m-^}:-0-A=-.-+$-0&1=-.-1*:-*v#-.:-  若於彼起靜息方便,及於彼靜息究竟中,所有身業,  A=-.8m-;v=-<m-;=-=}k k+{-06m,-`o-$#-#m-06m-+$-9m+-<m-#=v1-;-9$-^:-){-=+-.:-,m-$#-#m-  語四意三,亦皆如是。 其差別者,  ;=-+$-9m+-<m-;=-6{=-A8}-6{=-=8m-+$}=-#6m:-#=v$=-.=k   謂云語業及云意業,  #6m-+$-0=1-.-+$-^}:-0-+$-1*:-*v#-M1=-%m-:m#=-.:-^:-){k N}#-  事及意樂,加行究竟,如應配合。 Folio 120 Side 2 #%}+-(}$-08m-;=-;1-;-13~,-,k #6m-,m-={1=-%,-#6,-,}k   例如遠離殺生業道事者, 謂他有情。  k0=1-.-,m-({=-+1m#=-1*}$-,=-(}$-0:-8+}+-.8}k ^}:-0-,m-#=}+-.-9$-+#-.:-0&1=-.8m-  -k 意樂者,謂見過患,起遠離欲。 加行者,謂起諸行靜息殺害。  8`o-A{+-+}k- k1*:-*v#-,m-9$-+#-.:-0&1=-.-Q}#=-.8m-;v=-<m-;=-=}k   究竟者,謂正靜息圓滿身業, k3u;-+{=-#6,-9$-<{=-.:-A8}k k8K=-0v-;-#=v1-;=k   以此道理,餘亦應知。 果中有三, 287
 21. 21. M1-*m,-,m-+#{-08m-;=-&u$-$v-+$-8Km$-+$-&{,-.}=-1m-+$-8+}+-.8m-[-+$-quot;1=-#}$-1-#(m=-<m-  異熟者,謂由軟中上品善業,感生人中,欲界天中,上二界天。 [:-[{8}k kWv-1*v,-+$-0+#-.}8m-8K=-0v-,m-1m-+#{-0-;=-X}#-%{-^:-:}k k=-0%t-.-;=-,mk   諸等流果,及增上果,違於不善,如理應知。 十地經說,  0%t-.}-8+m-+#-8quot;}:-0=-`#-,=-$m$-I{-+$-K;-0:-#6,->m-a8m-I{=-=v-8K$=-,=-0quot;}1=-.=-,m-  以此十種,怖畏生死,離諸悲心,由隨順他言教修習,辦聲聞果。  (,-*}=-<m-8K=-0v-8Es0-0}k k9$-$m$-I{-1{+-.:-#6,->m-Hm$-1m-8'}#-%m$-:$-(m+-83$-W-0:-  又諸無悲,不依止他,欲自覺悟,善修緣起,  8+}+-,=-K{,-%m$-8K{;-0:-8Ap$-0-<{=-.=-^$=-,-,m-:$-W;-0-8Es0-0}k-   辦獨勝果。  k={1=-W-&{-0=-$m$-I{-+$-*0=-1quot;=-.-+$-*},-;1-&{,-.}-+$-={1=-%,-*1=-%+-9}$=-=v-1m-  若心廣大,具足悲心,善權方便,廣發宏願,終不棄捨一切有情,  #)}$-0-+$-=$=-W=-<m-9{-<{=-<m,-_p-W=-.-;-+1m#=-.=-^$=-,-A$-&u0-={1=-+.8m-=-+$-/  於極廣大諸佛智慧,緣慮修習,成辦菩薩一切諸地波羅蜜多。  -:};-_p-@m,-.-*1=-%+-8Es0-0}k k+{-M1-.-*1=-%+-`o-&{=-^$=-.-;=-,m-=$=-W=-<m-&}=-  由善修習此一切種,則能成辦一切佛法。  *1=-%+-8Es0-.:-#=v$=-=}k k+{-W:-;=-;1-0%t-3,-#(m=-8K=-0v-+$-0%=-.8m-0<+-.-  如是二聚十種業道,及彼諸果,凡餘教典,  #bo$-#6,-,=-8Ap$-08m-#=;-quot;-1{+-.-*1=-%+-,m-=8m-  未明說者,一切皆是如本地分, Folio 121 Side 1 (k k+$}=-#6m-+$-#),-;-+00-.-0&q-08m-+#}$=-.-06m,-0<+-.8}k   攝決擇分,意趣而說。  k#=v1-.-;=-<m-:0-_p-+A{-0-#6,-0%,-.-;k 8/{,-Q}#=-<m-+A{-0-,mk   288
 22. 22. 第三顯示業餘差別中, 引滿差別者。 0+{-8E}-8/{,-.8m-;=-,m-+#{-0-+$k $,-8E}-8/{,-.8m-;=-,m-1m-+#{-0-9m,-;k   引樂趣業是諸善法, 引惡趣業是諸不善。  Q}#=-A{+-;-${=-.-1{+-+{k 0+{-8E}:-9$-9,-;#-+$-(m$-;#-+$-+0$-.}-1-3$-0-+$-  諸能滿者,則無決定。 於樂趣中,亦有斷支,關節殘根,  1+}#-1m-&q#-.-+$-3|-*v$-0-+$-,+-1$-0-+$-+0v;-0-=}#=-,m-1m-+#{-0=-A{+-;k   顏貌醜陋,短壽多疾,匱乏財等是不善作。  `o+-8E}-+$-9m-3#=-;8$-+.;-8A}:-/v,-=v1-3~#=-.-9}+-.-,m-+#{-0=-A{+-+}k   於諸旁生及餓鬼中,亦有富樂極圓滿者,是善所作。  k+{-W:-,-8/{,-A{+-+#{-0=-8/$=-.-;-Q}#=-A{+-<$-+#{-0=-Q}#=-.-+$-1m-+#{-0=-Q}#=-.-  由如是故,共成四句。謂於能引善所引中,有由能滿善所圓滿及由不善圓滿二類,    #(m=-+$k  ,-A{+-1m-+#{-0=-8/$=-.-;-Q}#=-A{+-1m-+#{-0=-Q}#=-.-+$-+#{-0=-Q}#=-.-  8/{ 於諸能引不善引中,有由能滿不善圓滿及由善法圓滿二類。  #(m=-){-1v-06m8}k  ,-;=-0_p=-;=k  -0-+$-1m-+#{-08m-;=-<m=-,m-0+{-8E}-+$-$,-8E}:-  ko +#{ 集論云﹕ 「應知善不善業, 是能牽引及能圓滿,   [{-0-8/{,-.-+$-9}$=-=v-Q}#=-.:-A{+-.8m-;=-=v-:m#-.:-A8}k   於善惡趣受生之業,  k8/{,-.-,m-#$-#m=-M1-.:-*m,-.-8/{,-.8}k k9}$=-=v-Q}#=-.:-A{+-.-,m-#$-#m=-[{=-.-,-  能牽引者謂能引異熟, 能圓滿者謂既生已,  8+}+-.-+$-1m-8+}+-.-B}$-08}k k6{=-=}k k14~+-;=k #%m#-#m=-[{-0-#%m#-8/{,-,}k   能令領納愛與非愛。」 俱舍論云﹕ 「由一引一生,    k9}$=-Q}#=-A{+-.-`o-1-9m,k k6{=-;=-#%m#-#m=-[{-0-#%m#-8/{,->m-`o-1-1m-8/{,-;k   能滿則眾多。」 謂由一業能引一生,非能引多, Q}#=-A{+-;-`o-1-  亦非眾多共引一生,  Folio 121 289
 23. 23. Side 2 9}+-.-+$-`o-1=-<$-#%m#-1m-8/{,-.:-0<+-+}k   諸能滿中,則有眾多。  ko,-;=-0_p=-;=-,mk  #%m#-#m=-;v=-#%m#-8/{,-.8m-;=-<$-9}+k-  #%m#-#m=-;v=  ;=- ;=- 集論則說, 頗有諸業,唯由一業牽引一生。 又有諸業,  -`o-1-8/{,-.8m-;=-<$-9}+k ;=-`o-1=-;v=-#%m#-8/{,-.8m-;=-<$-9}+k ;=-`o-1=-  唯由一業牽引多生, 頗有諸業,由眾多業牽引一生。 亦有諸業,  ;v=-`o-1-8/{,-.8m-;=-<$-9}+-+}k k6{=-#=v$=-){k 8E{;-.-;=-;=-<m-!+-%m#-#%m#-#m=-  由眾多業牽引多生, 釋中說云﹕ 「有由一剎那業,唯能長養一世  3|-#%m#-quot;}-,8m-M1-*m,->m-=-0},-#=}-0-+$k ;=-+{=-3|-:0=-`o-18m-M1-*m,->m-=-0},-#=}-0-  異熟種子, 及由彼業而能長養多世異熟種子,    +$k ;=-<m-!+-%m#-1$-.}=-#%m#-.v-+{-(m+-<m-=-0},-9$-9$-#=}-0-+$k   有由多剎那業,唯能數數長養一世種子,  1$-.}-/,-3u,-0W}=-,=-3|-:0=-#%m#-,=-#%m#-_p-0Wv+-.8m-=-0},-9$-9$-#=}-0-;-  及由眾多互相觀待,而能數數長養展轉多生種子。」  0<+-+}k kB}$-0:-${=-.-+$-1-${=-.8m-;=-,mk =8m-+$}=-#6m-;=k   定不定受業者, 如本地分云﹕  B}$-0:-8>o:-0:-${=-.8m-;=-,m-0=1=-06m,-`o-A=-.-+$-0=#=-.-#$-9m,-.8}k   「順定受業者,謂故思已,若作若增長業。  kB}$-0:-8>o:-0:-1-${=-.8m-;=-,m-0=1=-06m,-`o-A=-;-1-0=#=-.-#$-9m,-.8}k   順不定受業者,謂故思已,作而不增長業。」  k6{=-#=v$=-.-W:-:}k kA=-.-+$-0=#=-.8m-=+-.:-,mk +{-(m+-;=k   作與增長所有差別者, 即前論云﹕  A=-.8m-;=-#$-6{-,-0=1=-.81-0=1=-,=-<$-;v=-+$-$#-#m=-o,-,=-0U$=-.-#$-9m,-  「云何作業,謂若思業或思惟已身語所起。」  .8}k k6{=-+$k 0=#=-.8m-;=-,m-;=-M1-.-0%t-1-#)}#=-.-%{k 8+m-W-%{k   290
 24. 24. 又云﹕ 「增長業者,除十種業, 謂  Om-;1-`o-A=-.-+$-1-<{=-.:-A=-.-+$-0=1=-06m,-1m,-.:-A=-.-+$-H#-.}-1m,-;-Wv,-&#=-  一夢所作, 二無知所作, 三無故思所作, 四不利不數所作,    1m,-  Folio 122 Side 1 (k  k.:-A=-.-+$-,}:-0:-A=-.-+$-0I{+-.=-A=-.-+$-1m-8+}+-06m,-`o-A=-.-+$-:$-06m,->m=-  五狂亂所作,六失念所作, 七非樂欲所作, 八自性無記,    ;v$-`o-1-0%,-.-+$-8>}+-.=-0=;-0-+$-#({,-.}=-0=;-0-%{k ;=-M1-.-0%t-.}-8+m-+#-  九悔所損害, 十對治所損。 除此十種業所餘諸業。   ;=-1-#)}#=-.8m-;=-#6,-#$-9m,-.8}k k1-0=#=-.8m-;=-,m-M1-.-0%t-.}-'m-!+-0%,-  不增長業者,謂即所說十種。」  .-(m+-+}k k6{=-#=v$=-.-W:-:}k k#),-;-+00-.-0&q-0:-9$-1v-06m-0<+-+{k-  攝決擇分亦說四句,    N}#-#%}+-A=-;-1-0=#=-.-,m-1m-1quot;=-.=-A=-.-+$-Om-;1-,-A=-.-W#-&{+-`o-1-A=-.-+$-1m  一作殺生而非增長, 謂無識別所作, 夢中所作,非故思作,    -8+}+-06m,-`o-#6,->m=-,,->m=-A{+-`o-0%t#-.-+$k ;,-%m#-quot;}-,-A=-<m$-+{-,=-<$-8>}+-.-  自無樂欲他逼令作, 若有暫作,續即發起猛利追悔及  +$-({=-+1m#=-<m-={1=-H#-.}=-0%}1-,=-(}$-08m-&}1-.-R$=-,=-<m,-_p-N0-1}:-A=-.-+$k   厭患心,懇責厭離,正受律儀,令彼薄弱,    M1-*m,-1-0[{+-.:-8'm#-K{,-.8m-&#=-K;->m=-=-0},-(1=-*+-.-+$k   未與異熟,便起世間所有離欲,    8'm#-K{,-;=-8+=-.8m-(}$-;1->m=-=-0},-9$-+#-.:-0%}1-.8}k   損彼種子及起出世永斷之道,害彼種子。 k0=#=-;-1-A=-.-,mk-N}#-&#=-0=+-.8m-@m:-9v,-:m$-.}-,=-I{=-=v-K}#-%m$-+?}+-.:-A{+-;-  291
 25. 25. 二增長而非作者, 為害生故,於長夜中,數隨尋伺,然未殺生。  N}#-,m-1-0%+-.8}k kA=-;-0=#=-.-,mk 1v-#-1-#(m=-;=-1-#)}#=-.8m-N}#-0%+-.-  三作而增長者, 謂除前二句一切殺生。  *1=-%+-+}k k1-A=-<m$-1-0=#=-.-,m-#=v1-.}-+{-1-#)}#=-.8}k   四非作非增長者,謂除前三。  k1-Am,-;{,-,=-$#-<;-.8m-0:-9$-+{-06m,-`o-%m-:m#=-.:-:m#-.:-A-;k- 9m+-<m-  從不與取乃至綺語,隨其所應如殺應知。  Folio 122 Side 2 #=v1-;-1v-#(m=-.-1{+-%m$-1v-+$-.}-;-9$-&{+-`o-1-A=-.-+$-#6,->m=-A{+-`o-0%t#-.-9$-1{+-  於意三中,無第二句,於初句中,亦無不思而作他逼令作。  +}k kB}$-0:-${=-.-;-8K=-0v-B}$-08m-`o=-<m-quot;}-,=-#=v1-1}k k+{-;-1*}$-&}=-;-B}$-0-,mk  決定受中,依受果時分三。 其中現法受者,  ;=-+{8m-8K=-0v-3|-+{-(m+-;-*m,-.:-8>o:-.8}k k+{-9$-0W+-+{k ;v=-+$-;}$=-]}+-+$-  謂即彼果現法成熟, 本地分說此復有八, 若由增上顧戀意樂,  Nm+-.-;-0W-0-<=-&{-08m-0=1-.=-,m-1m-+#{-0-3|-8+m:-B}$-0:-8>o:-08}k   顧戀其身,財物諸有,造作不善,於現法受。  k+{-+#-;-1m-0W-0-<=-&{-08m-0=1-.=-,m-+#{-08}g- g+{-06m,-`o-={1=-%,-;-#,}+-={1=-<=-  若由增上不顧意樂,不顧彼等,作諸善法。 如是若於諸有情所,    &{-0-+$k -$m$-I{-6m$-/,-={1=-<=-&{-0-+$k 9$-+!},-1&}#-+$-R-1-;-=}#=-.-;-  增上損惱 增上慈悲。 又於三寶尊重等所,增上憎害  1,:-={1=-<=-&{-0-+$k +{-+#-;-++-.-+$-1}=-.8m-0=1-.-<=-&{-0-+#-+$k   及於此所,增上淨信,勝解意樂。  9$-/1-+$-R-1-;-=}#=-.-/,-8+}#=-.-;-8quot;v-6m$-A=-.-1m-#7}-08m-0=1-.=-,m-1m-+#{-0-3|-8  又於父母諸尊重等恩造之所,由增上品,酷暴背恩,所有意樂,所作不善,  +m:-B}$-;k U:-/,-8+}#=-.=-A=-.-#7}-08m-0=1-.-<=-&{-0=-,m-+#{-0-3|-8+m-  292
 26. 26. 於現法受。 若由增上報恩意樂所作善法,於現法受。  ;-B}$-0:-8>o:-0:-=8m-+$}=-#6m-;=-#=v$=-=}k k[{=-,=-B}$-0:-8>o:-0-,mk   順生受者,  3|-#(m=-.-;-8K=-0v-B}$-08}k k;,-E$=-#6,-;-B}$-0:-8>o:-0-,mk   謂於二世當受其果。 順後受者,  3|-#=v1-.-/,-&+-`o-*m,-.:-8>o:-08}k k+#{-1m-+#{8m-;=-1$-.}-Wv+-;-9}+-.-M1=-<m-*m,-  謂於三世以後成熟。 於相續中,現有眾多善不善業成熟理者,  3u;-,mk ;=-#$-Um-0-+{-*}#-1:-*m,-,}k kUm-9$-1(1-,-8&m-08m-`o=-,-#$-1$},-`o->o:-.-  謂諸重業即先成熟。 輕重若等,於臨終時何者現前,  +{-*}#-1:-*m,-,}k k+{-9$-8H-,-#$-#}1=-.-<=-&{-0-+{8}k k+{-9$-  彼即先熟。 若此亦等,則何增上多串習者。 若此復等, Next 293

×