Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 маркетингова інформація

6,858 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 маркетингова інформація

 1. 1. СИСТЕМА І ХАРАКТЕРИСТИКИСУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ1. Значення інформації для прийняттямаркетингових рішень. Концепція МІС,характеристика її складових.2. Процес маркетингового дослідження.3. Класифікація товарних ринків. споживчий ринок,його характеристики.4. Ринок підприємств, його основні характеристики.5. Аналіз та оцінка маркетингових можливостейпідприємства.6. Сегментування ринку: загальний підхід та основніпринципи. Позиціонування товару на ринку.
 2. 2. Маркетингова інформаційна системаце безперервно діюча система,призначена для збирання, оброблення,аналізу, оцінювання й розподілуінформації, яка необхідна для прийняттярішень із питань маркетинговогопланування, втілення у життя та контролюза виконанням маркетингових заходів.
 3. 3. Маркетингова інформаційна системапідприємстваМІССистемавнутрішньоїзвітностіСистемамаркетинговихдослідженьСистема зборупоточноїзовнішньоїінформаціїАналітичнасистемамаркетингуМаркетинговесередовищеСилимікросередовищаФакторимакросередовищаУправліннямаркетинговоюдіяльністюПлануванняВтілення у життяКонтроль завиконанням
 4. 4. Система внутрішньої звітностідає змогу стежити за показниками, яківідображають рівень поточного збуту,суми витрат, обсяги матеріальних запасів,рух готівки, дані про дебіторську такредиторську заборгованості, іншіпоказники внутрішньої звітності.
 5. 5. Система збирання поточноїмаркетингової інформаціїце комплекс джерел і процедур, якізастосовують для отримання щоденноїінформації про різні події, щовідбуваються на ринку.
 6. 6. Система маркетингових дослідженьце комплекс джерел і процедур, якізастосовують для отримання щоденноїінформації про різні події, що відбуваються наринку.Маркетингові дослідження - цепроектування, збирання, оброблення та аналізданих, які потребують спеціальногодослідження конкретної маркетинговоїпроблеми.
 7. 7. Найважливіші напрями маркетинговихдосліджень• дослідження поведінки споживачів;• вивчення кон’юнктури ринку;• аналіз збуту;• визначення місткості ринку та часткипідприємства в загальному обсязі продажу;• коротко- та довготермінові прогнози;• дослідження політики цін;• аналіз діяльності конкурентів.
 8. 8. Аналітична система маркетингуМаркетингова інформаціяАналітична система маркетингуСтатистичний банк Банк моделей регресійний аналіз кореляційний аналіз факторний аналіз дискримінантний аналіз кластерний аналіз … моделі створення товару моделі системи ціноутворення моделі каналу розподілу моделі вибору місця продажу моделі розробленнярекламного бюджетуОцінка маркетингової інформації
 9. 9. Статистичний банксукупність сучасних статистичних методівоброблення інформації, які дають змогу відокремитинайважливішу інформацію.• Завдання регресивного аналізу – визначення формизалежності та побудова прогнозної моделі, щохарактеризує залежність збуту від факторів, яківпливають на нього.• Завдання кореляційного аналізу полягає увизначенні щільність зв’язку між збутом продукції тазовнішніми статистично значущими факторами, яківпливають на збут.• Факторний аналіз пов’язаний із пошуком ікласифікацією факторів, що впливають на економічніпоказники, та кількісною оцінкою впливу цих факторів.
 10. 10. Банк моделейце набір математичних моделей, якідопомагають менеджерові з маркетингуприйняти найоптимальніші маркетинговірішення.Завданням будь-якої моделі з банку моделейаналітичної системи маркетингу є допомогаменеджерові у виборі відповідного рішення уконкретній ситуації та моделювання ймовірнихнаслідків такого рішення.
 11. 11. Процес маркетингового дослідженняПідготовка та подання звітуЗбирання й аналіз вторинної інформації(«кабінетні»дослідження)Визначення проблеми і формулювання цілейдослідженняСкладання плану збирання первинної інформаціїЗбирання і аналіз первинної інформації(«польові»дослідження)
 12. 12. Цілі маркетингового дослідженняпередбачають перевіркугіпотези про певнийпричинно-наслідковийзв’язок міждосліджуваними явищами.передбачають збиранняпевних попередніх даних,на підставі яких можнавиробити гіпотезу.Цілі маркетинговогодослідженняпередбачають описпевної проблеми(явища).Пошукові ЕкспериментальніОписові
 13. 13. Джерела вторинної інформації
 14. 14. Переваги і недоліки маркетинговоїінформації
 15. 15. Складання плану збирання первинноїінформації• Метод дослідження;• Принцип формування вибірки;• Знаряддя дослідження;• Спосіб зв’язку з аудитороією.
 16. 16. Методи маркетингового дослідження«Панель»ІмітаціяОпитуванняЕкспериментСпостереженняМетодимаркетинговогодослідження
 17. 17. Спостереженняаналітичний метод, за допомогою якогодослідник вивчає поведінку споживачів таторговельного персоналу.Спостереження відповідно до умовпроведення може бути:• польовим (проводиться у реальнійобстановці в магазині, біля вітрини);• лабораторним (проводиться в штучноствореній обстановці).
 18. 18. Експериментметод, за допомогою якого можна зясуватиреагування досліджуваної сукупності людей напевні фактори чи їх зміну .Експеримент відповідно до умов проведенняможе бути:• польові – проводяться в реальних умовах;• лабораторні: проводяться у штучноствореній обстановці.
 19. 19. Опитуванняпередбачає зясування позицій людей,їх поглядів на ті чи інші проблеми напідставі їх відповідей на заздалегідьпідготовлені запитання.
 20. 20. Імітаціяметод, який ґрунтується назастосуванні ЕОМ і дослідженні звязківміж різними маркетинговими змінними навідповідних математичних моделях, а нев реальних умовах.
 21. 21. Панельнеодноразове збирання даних в однієї групидосліджуваних через рівні проміжки часу.Існують два типи панелі:• торговельну панель (динаміка збуту груптоварів, «швидкість» збуту, середні запаси,збут, закупівлі за кожним підприємством);• споживчу панель (кількість товарів, щокупується сім’єю, прийнятні ціни, види упаковок,марок, ефективність маркетингових заходів).
 22. 22. Принципи формування вибірки§ Кого опитувати, як відбиратиреспондентів?§ Яку кількість людей слід опитати?
 23. 23. Знаряддя дослідження (приклади)• Анкета• Тахистоскоп• Аудиметр• Пристрій для вимірювання реакції ока• Інше
 24. 24. Спосіб зв’язку з аудиторією• Телефонне опитування;• Поштове опитування;• Особисте опитування.
 25. 25. Структура звіту• Вступна частина;• Основна частина;• Заключна частина.
 26. 26. Відмінності між ринками ТКС та ТПП1.На ринку ТПП менше покупців, але вони значно потужніші;2.Ринок ТПП географічно сконцентрований, в той час як ринокТКС характеризується географічною розпорошеністю;3.Попит організацій залежить від попиту кінцевих споживачів.Якщо попит на кінцевий товар послаблюється, падає попит і навідповідні ТПП.4.Покупці ТПП професіонали, відрізняються технічноюкомпетентністю, мають базову технічну освіту і відповіднупідготовку в галузі техніки купівлі та продажу.5.Мотиви ТКС переважно емоційні, нерідко продиктованівпливом моди а придбання ТПП має раціональний характер.6.Організації-споживачі нерідко купують товари на конкурснихторгах або торгових переговорах.7.Організації-споживачі інколи можуть виготовляти товари тапослуги, якщо умови закупівлі або запропоновані варіантинеприйнятні для них.
 27. 27. Фактори, які впливають на поведінкупокупця на споживчому ринкуСпоживачіФактори ситуаційноговпливузміни в макросередовищі;зміни обставин у покупця;атмосфера у магазині, діїінших покупцівОсибистісні факторивік, стать, сімейнийстатус, етап життєвогоциклу сім’ї;професія, освіта, рівеньдоходів;тип особистості, стильжиттяСоціокультурні факториреферентні групи;сім’я;соціальна роль і статус;культура і субкультураВплив комплексумаркетингутоварна політика;цінова політика;збутова політика;комунікаційна політикаПсихологічні факторимотивація;сприйняття, засвоєнняінформації;переконання;схвалення
 28. 28. Мотиви прийняття рішення прокупівлю кінцевим споживачем
 29. 29. Процес прийняття рішення прокупівлю кінцевим споживачемРеагування на покупкуПошук інформаціїОцінювання варіантівУсвідомлення потребиПрийняття рішення про покупку
 30. 30. Ринок організацій-споживачівце сукупність юридичних осіб, якізакуповують товари для їх подальшоговикористання у процесі виробництва,здачі в оренду, перерозподілу чиперепродажу.
 31. 31. Види організацій-споживачівОрганізації-споживачіНеприбутковіорганізаціїКомерційні організаціїДержавні установи,місцеві органи владиПромисловіпідприємства, виробникиГуртова торгівля Роздрібна торгівля
 32. 32. Типи ситуацій здійснення закупівельпідприємствомПовторна закупівля зізмінамиПовторна закупівля беззмінПотрібне стандартнетехнічне рішенняПотрібне ретельне відпрацюваннярішення в ході переговорівЗакупівля для вирішеннянових завдань
 33. 33. Основні фактори, які впливають наповедінку організацій-споживачівОрганізації-споживачіФактори міжособовихвідносинповноваження;уміння переконувати;уміння поставити себена місце іншого;ступінь впливу на іншихпрацівниківФактори індивідуальнихособливостей персоналувік;освіта;тип особистості;посада;схильність до ризику;власні цілі та переконанняФактори особливостейорганізаціїцілі організації;прийняті методи роботи;організаційна структура;Зовнішні факториекономічні;науково-технічні;законодавчі;фізико-географічні;фактори конкурентногосередовища
 34. 34. Процес прийняття рішення про придбаннятовару організацією-споживачемОцінювання роботи постачальникаУсвідомлення потребиОцінювання характеристик товаруПошук постачальниківЗапит пропозиційВибір постачальниківОформлення замовлення
 35. 35. Підприємства гуртової торгівліце сукупність організацій, зайнятих придбаннямабо зберіганням товарів, перепродажем їхроздрібній торгівлі, іншім торговим структурамабо іншим організаціям-споживачам.Гуртова торгівля бере участь у промисловомумаркетингу, закуповуючи такі товари і послуги, яксклади, транспортні засоби, морозильники,запасні частини, послуги з достачання тастрахування, галузеві публікації, бухгалтерськіпослуги тощо.
 36. 36. Підприємства роздрібної торгівлізайняті придбанням товарів та послуг дляпродажу їх кінцевим споживачам.Як споживач у промисловому маркетингуроздрібна торгівля закуповує або має справу звеликою кількістю різних товарів і послуг,зокрема із страхуванням, транспортнимипослугами, устаткуванням, внутрішнімдизайном магазинів, рекламою тощо.
 37. 37. Державні організаціїспоживають товари і послуги, реалізуючисвої обовязки і відповідальність на рівні вищоїланки державного керівництва, бюджетнихорганізацій, місцевих органів управління.У державних організаціях спостерігаєтьсязначна формалізація закупівель, яказумовлена великою кількістю інструкцій тапостанов.
 38. 38. Види неприбуткових організаційНавчальнізакладиПрофспілкиРелігійніорганізаціїГромадськіорганізаціїБлагодійніфондиНеприбутковіорганізації
 39. 39. Неприбуткові організаціїдіють у сфері суспільних цінностей,зайнятих просуванням певної ідеї доспоживача, і не намагаються отриматиякийсь фінансовий зиск.Якщо і вдається одержати додатковіприбутки, то вони скеровуються накомпенсацію витрат і знов-таки, діють усуспільних інтересах.
 40. 40. Аналіз ринкових можливостей• визначення особливостей і перспективрозвитку попиту на конкретні товари,позицій конкурентів на ринку - часткиринку;• встановлення сильних і слабких сторінконкурентів та своїх власних;• прогнозування свого місця на ринку.
 41. 41. Конюнктура ринкуце економічна ситуація, що склалася наринку відносно попиту, пропозиції, рівняцін, товарних запасів, становищаосновних фірм-конкурентів тощо.
 42. 42. Види ринкової кон’юнктуриОсновними ознаками зростаючої конюнктури, щоформується в умовах товарного дефіциту(перевищення попиту над пропозицією), є зростання ціні збільшення кількості укладених договорів.Для високої (стабільної) конюнктури характернівідносна стійкість високих цін і найбільша активністьспоживачів та постачальників.Падаюча конюнктура зумовлена затоварюваннямринку (пропозиція перевищує попит) і характеризуєтьсязниженням ринкових цін, скороченням кількостіукладених договорів.Низькій (млявій) конюнктурі притаманні стабільнонизькі ціни і пасивність субєктів ринку.
 43. 43. Сегментація ринкуце розподіл споживачів на групи наоснові різниці в потребах, характеристикахчи поведінці і розроблення для кожної згруп окремого комплексу маркетингу.Сегмент ринку складається ізспоживачів, що однаково реагують на одині той самий набір спонукальних стимулівмаркетингу.
 44. 44. Принцип Парето20-процентний сегмент певного ринкузабезпечує, як звичайно, 80% доходів таприбутку фірми.
 45. 45. Принципи сегментації ринкуспоживчих товарів• Географічний принцип• Демографічний принцип• Соціально-економічний принцип• Психологічний принцип• Принцип споживчих мотивів
 46. 46. Принципи сегментації ринкутоварів промислового призначення• Географічний принцип• Галузевий принцип• Принцип функціонального призначення• Принцип вагомості споживачів• Принцип форми власності
 47. 47. Стратегії охоплення ринкуДекілька сегментівринкуОдин сегмент ринкуВесь ринокДиференційованиймаркетингЦільовиймаркетингМасовиймаркетингДекілька комплеківмаркетингуОдин комплексмаркетингуОдин комплексмаркетингу

×