SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» 
ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ 
Ольховська А.Б 
ТЕМА 2.2 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
1
2 
ТЕМА 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
Теоретичні питання 
1.Постачальники маркетингової інформації. 
2.Маркетингові інформаційні системи. 
3.Системи підтримки маркетингових рішень. 
4.CRM-системи: поняття, структура, призначення. 
Теоретичні питання для самостійного вивчення: 
1.Синдикативна інформація, її переваги та недоліки. 
2
РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 
1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е 
издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 
с. 
3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – 
М.: Вершина, 2005. – 432 с. 
4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, 
А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 
5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 
6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 
2010. — 752 с. 
7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 
440 с. 
8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. 
посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 192 с. 
9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое 
руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 
10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в 
фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : 
Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 
11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 
2003. — 246 с. 
12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. 
К: Знання України, 2010. - 299 с. 
3
РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ являє собою 
сукупність економічних, правових і організаційних 
відносин з продажу та купівлі інформаційних послуг, 
що складаються між постачальниками і споживачами 
інформації 
4 
Ринок маркетингової інформації можна умовно 
підрозділити на наступні основні сектори: 
- Економічної інформації; 
- Біржової та фінансової інформації; 
- Професійної та науково-технічної інформації; 
- Комерційної інформації; 
- Статистичної інформації; 
- Масової і споживчої інформації; 
- Замовних маркетингових досліджень. 
4
ПОСТАЧАЛЬНИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
• науково-дослідні установи 
• органи державної влади 
• міністерства і відомства 
• підприємства, фірми 
• інформаційні служби 
• періодичні видання 
•засоби масової інформації 
• бібліотеки 
• інформаційні центри 
• реклама 
• Інтернет 
• приватні особи і т.д. 
•Державний комітет статистики України (http:// www.ukrstat.gov.ua) 
•Торгово-промислова палата України (ТППУ) 
(http://www.ucci.org.ua) 
•Науково-дослідні інститути України 
•ІА Інтерфакс-Україна 
•Всеукраіїське ІА «Контекст-Медіа» 
•Українське національне ІА «УКРІНФОРМ» 
•Банки 
•Страхові компанії 
•Журнал ТПП України “Діловий вісник” 
•Інформаційна систсема ТППУ “Ділові можливості” 
• УАМ, Маркетингові фірми та відділи маркетингу на фірмі та ін. 
5
6 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
•здійснює формування інформаційної бази для 
прогнозування та аналізу тенденцій і 
закономірностей соціально-економічного розвитку, 
складає національні рахунки 
•організовує і проводить статистичні спостереження 
за соціально-економічними та демографічними 
процесами, екологічною ситуацією в Україні та її 
регіонах 
•здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні 
зіставлення та ін.
7 
МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ BBS – 
спеціалізована компанія, що проводить кількісні та 
якісні маркетингові дослідження. 
1. Рівень обізнаності і споживацьких переваг брендів 
і/або товарів, компаній 
2. Дослідження ринкової структури 
3. Дослідження сегментації 
4. Трекінг реклами (Періодичні вимірювання дії 
рекламних повідомлень) 
5. Задоволення споживачів 
6. Тестування символу і логотипу 
7. Тестування назви 
8. Тестування упаковки 
9. Цінові Дослідження 
10. Смакові тести
8 
ЦЕНТР SOCIS 
Провідна в Україні соціологічна компанією, що займається 
соціально-політичними та маркетинговими дослідженнями. 
• Електоральні дослідження 
• Соціально-політичні дослідження 
• Соціально-екологічні дослідження 
• Соціально-економічні дослідження 
• Дослідження здоров’я 
ЗАХІДНА МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ 
проводить маркетингові дослідження у будь-яких сферах 
підприємницької діяльності. 
Замовивши маркетингове дослідження, отримуєте інформацію про: 
— потенційних споживачів товарів чи послуг і можливі шляхи 
привертання їх уваги; 
— ємкість ринку та частку ринку бізнесу у порівнянні з іншими 
конкурентами; 
— стан ринку, на якому працюєте; та інше.
9 
найбільша компанія з маркетингових 
та соціальних досліджень в Україні 
http://www.gfk.ua
10
11
12
13
ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНЬОЇ ВТОРИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
- Публікації національних і міжнародних офіційних 
організацій; 
- Публікації державних органів, міністерств; 
- Публікації торгово-промислових палат і об'єднань; 
- Збірники статистичної інформації; 
- Звіти і видання галузевих фірм і спільних підприємств; 
- Книги, повідомлення в журналах і газетах; 
- Публікації навчальних, науково-дослідних, проектних 
інститутів і суспільно-наукових організацій, симпозіумів, 
конгресів, конференцій; 
- Прайс-листи, каталоги, проспекти й інші фірмові 
публікації; 
- Матеріали консалтингових організацій. 
14
ДЛЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ВТОРИННИХ ДАНИХ 
СЛІД ВІДПОВІСТИ НА П'ЯТЬ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ: 
1. Хто збирав і аналізував дану інформацію? 
2. Які цілі переслідувалися при зборі та 
аналізі інформації? 
3. Яка інформація і яким чином була зібрана? 
4. Якими методами інформація оброблялася 
й аналізувалася? 
5. Як дана інформація узгоджується з іншою 
подібною інформацією? 
15
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
(МІС) 
безперервно діюча система 
взаємодії людей, технічних засобів і 
методичних прийомів, призначена 
для збирання, аналізу й обробки 
маркетингової інформації, необхідної 
для прийняття відповідних 
управлінських рішень. 
16
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА 
17
ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МІС 
18
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 
19
20 
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ 
це комп'ютерні системи, що допомагають 
прийняттю рішень, пов'язаних з 
неструктурованими проблемами, шляхом 
взаємодії з даними й аналітичними 
моделями. 
• спираються на гнучкість, адаптивність і швидкість 
відповіді; 
• контролюються користувачем і можуть бути застосовані 
до різних стилів прийняття рішень; 
• призначені для допомоги у вирішенні проблем, у яких 
немає окреслених рішень і які висувають високі вимоги до 
осіб, що приймають такі рішення. 
• розширюють можливості менеджера в маніпулюванні 
даними під час пошуку рішень 
• надають можливість виявити різні підходи до проблеми
21 
CRM- СИСТЕМИ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ТИПИ 
CRM-система (CRM - Customer Relationship Management 
System CRM), Система управління взаємовідносинами з 
клієнтами 
це прикладне програмне забезпечення для організацій, 
призначене для автоматизації стратегій взаємодії з 
замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня 
продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування 
клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії 
взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процедур і 
подальшого аналізу результатів. 
Склад системи: 
CRM-система може включати: 
•Фронтальну частину, що забезпечує обслуговування клієнтів 
на точках продажу з автономною, розподіленої або 
централізованої обробкою інформації; 
•Операційну частину, що забезпечує авторизацію операцій та 
оперативну звітність; 
•Сховище даних; 
•Аналітичну підсистему; 
•Розподілену систему підтримки продажів: репліки даних на 
точках продажів або смарт-карти.
22 
ОСНОВНІ ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ 
 збільшення ступеня задоволеності клієнтів за 
рахунок аналізу накопиченої інформації про 
клієнтську поведінку 
регулювання тарифної політики 
настроювання інструментів маркетингу 
Завдяки застосуванню автоматизованої 
централізованої обробки даних: 
•з'являється можливість ефективно і з мінімальною 
участю співробітників враховувати індивідуальні 
потреби замовників 
•здійснювати раннє виявлення ризиків і потенційних 
можливостей за рахунок оперативності обробки
23 
МОЖЛИВОСТІ CRM СИСТЕМИ НАЦІЛЕНІ НА ВИРІШЕННЯ 
НАСТУПНИХ ЗАВДАНЬ: 
 контроль всіх стадій бізнес-процесів: продаж, узгодження, 
укладення договору 
 створення і затвердження комерційних пропозицій, спрощення 
введення первинних документів на підставі комерційних 
пропозицій 
 призначення задач виконавцям і контроль їх виконання 
 формування воронки продажів по кожному менеджеру і 
відділу в цілому 
 об'єктивний розрахунок ефективності співробітників і відділу 
продажів в цілому 
 формування звітів по продажам (товари, продавці, динаміка 
продажів і т.д.) 
 підтримка системи управління маркетингом - дозволяє 
формувати найбільш важливі маркетингові звіти, такі як 
сегментування клієнтів, оцінка ефективності рекламних кампанії, 
витрати і т.д. 
 анкетування - збір інформації про клієнтів, товари і конкурентів 
 телемаркетинг - забезпечення масового дозвону клієнтів за 
заданим сценарієм розмови, реєстрація контактів і анкет тощо
за функціональними можливостями: 
•Управління продажами 
•Управління маркетингом 
•Управління клієнтським обслуговуванням і колл-центрами 
за рівнями обробки інформації: 
•Операційна CRM-система - реєстрація та оперативний доступ до 
первинної інформації щодо подій, компаній, проектів, контактів. 
•Аналітична CRM-система - звітність і аналіз інформації в різних 
розрізах (воронки продажів, аналіз результатів маркетингових заходів, 
аналіз ефективності продажів в розрізі продуктів, сегментів клієнтів, 
регіонів і інші можливі варіанти). 
•Коллаборативна CRM-система - рівень організації тісної взаємодії з 
кінцевими споживачами, клієнтами, аж до впливу клієнта на внутрішні 
процеси компанії (опитування, для зміни якостей продукту або порядку 
обслуговування, веб-сторінки для відстеження клієнтами стану 
замовлення, повідомлення по SMS про події, пов'язані із замовленням 
або особовим рахунком, можливість для клієнта самостійно 
конфігурувати і замовити в режимі реального часу продукти та послуги, 
та інші інтерактивні можливості). 
24 
КЛАСИФІКАЦІЯ CRM - СИСТЕМ
25
26 
ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМИ «КЛІЄНТ- 
КОМУНІКАТОР» ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА БОРГАМ 
http://www.bmicro.ru/about/documentation/docSummary/course8/lesson112/
27 
ВОРОНКА ПРОДАЖІВ - модель системного уявлення 
статистичних даних за етапами продажів (бізнес-процесів 
продажів) від першого торкання клієнта до завершення угоди.
28 
ПРИКЛАД ВОРОНКИ ПРОДАЖІВ, ЩО ПРАЦЮЄ В CRM-СИСТЕМІ 
http://softolet.ru/postroenie-voronki-prodazh-v-b2b-primery-realizatsii-v-amocrm/
29

More Related Content

What's hot

тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
Angela Olkhoskay
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
Angela Olkhoskay
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
Angela Olkhoskay
 
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyiKon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
olga12651
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
Angela Olkhoskay
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
Pavlo Syrvatka
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
metallurg056
 

What's hot (20)

тема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових досліджень
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦втема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
тема 5.2. визначення ¦мност¦ фармацевтичного ринку та його сегмент¦в
 
тема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовищетема 7. внутрішнє середовище
тема 7. внутрішнє середовище
 
марк лекц 3
марк лекц 3марк лекц 3
марк лекц 3
 
марк лекц 5
марк лекц 5марк лекц 5
марк лекц 5
 
марк лек 7
марк лек 7марк лек 7
марк лек 7
 
маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1маркетинг лекція 1
маркетинг лекція 1
 
марк лекц 6
марк лекц 6марк лекц 6
марк лекц 6
 
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
Пріоритети розвитку маркетингової діяльності фармацевтичних та аптечних підпр...
 
марк лекція 2
марк лекція 2марк лекція 2
марк лекція 2
 
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
тема 5. маркетингові дослідження кон'юнктури фармацевтичного ринку 2016
 
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринкутема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
тема 5.1. маркетингов¦ досл¦дження кон'юнктури фармацевтичного ринку
 
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyiKon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
Kon ts eptsiya_sistemi_marketingovoyi_informatsiyi
 
методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017методичнI вказiвки мц_2017
методичнI вказiвки мц_2017
 
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринкутема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
тема 6.дослідження конкурентного середовища на фарм.ринку
 
3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація3 маркетингова інформація
3 маркетингова інформація
 
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3egPraktuka opra hu3al iuu d 3eg
Praktuka opra hu3al iuu d 3eg
 
презентація дк 2016
презентація дк 2016презентація дк 2016
презентація дк 2016
 
презентація дк
презентація дкпрезентація дк
презентація дк
 

Viewers also liked

тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
Angela Olkhoskay
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
Angela Olkhoskay
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
Angela Olkhoskay
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
Angela Olkhoskay
 

Viewers also liked (6)

тема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування брендатема 5. позиціонування бренда
тема 5. позиціонування бренда
 
тема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджментутема 2. концепція бренд менеджменту
тема 2. концепція бренд менеджменту
 
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджментутема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
тема 1. сутність та зміст бренд менеджменту
 
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність брендатема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
тема 4. ідентичність та індивідуальність бренда
 
тема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура брендатема 6. архітектура бренда
тема 6. архітектура бренда
 
тема 3. розробка бренда
тема 3. розробка брендатема 3. розробка бренда
тема 3. розробка бренда
 

Similar to тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬

Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
Lviv Startup Club
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
Viktoria Mova
 
тема 9 то
тема 9 тотема 9 то
тема 9 то
Anna_30
 
тема 9 то
тема 9 тотема 9 то
тема 9 то
Anna_30
 
22 Маркетингові дослідження.pptx
22 Маркетингові дослідження.pptx22 Маркетингові дослідження.pptx
22 Маркетингові дослідження.pptx
RostyslavDmytruk
 
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Pavlo Syrvatka
 
Маркетинг
МаркетингМаркетинг
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
KNEU
 
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdfВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
Олександр Мілютін
 

Similar to тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬ (20)

maya
mayamaya
maya
 
завдання 1
завдання 1завдання 1
завдання 1
 
Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
Lviv SMCamp 2014. Алла Ожиєвська “Моніторинг соціальних медіа: “хороший тон” ...
 
информ
информинформ
информ
 
Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0Вирівнювання в інноваціях 4.0
Вирівнювання в інноваціях 4.0
 
роль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових дослідженьроль інформації для маркетингових досліджень
роль інформації для маркетингових досліджень
 
тема 9 то
тема 9 тотема 9 то
тема 9 то
 
тема 9 то
тема 9 тотема 9 то
тема 9 то
 
Modyle 02
Modyle 02Modyle 02
Modyle 02
 
22 Маркетингові дослідження.pptx
22 Маркетингові дослідження.pptx22 Маркетингові дослідження.pptx
22 Маркетингові дослідження.pptx
 
Тема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємстваТема 2 система маркетингу підпиємства
Тема 2 система маркетингу підпиємства
 
Pro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdfPro-Consulting-Ukr.pdf
Pro-Consulting-Ukr.pdf
 
Маркетинг
МаркетингМаркетинг
Маркетинг
 
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
Диагностика товарного рынка Украины: макроэкономические показатели и тенденци...
 
Тема 2
Тема 2Тема 2
Тема 2
 
т1.ppt
т1.pptт1.ppt
т1.ppt
 
Моніторинг соціальних медіа: "хороший тон чи необхідність для бізнесу" на Lvi...
Моніторинг соціальних медіа: "хороший тон чи необхідність для бізнесу" на Lvi...Моніторинг соціальних медіа: "хороший тон чи необхідність для бізнесу" на Lvi...
Моніторинг соціальних медіа: "хороший тон чи необхідність для бізнесу" на Lvi...
 
кращий месседж - як покращити
кращий месседж - як покращитикращий месседж - як покращити
кращий месседж - як покращити
 
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdfВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
ВИБІР ЕФЕКТИВНИХ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІї.pdf
 
Практична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdfПрактична на тему 2.pdf
Практична на тему 2.pdf
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Collaborator.pro
 

Recently uploaded (13)

Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 

тема 2.2. орган¦зац¦я роботи ¦з постачальникамимаркетингово¬ ¦нформац¦¬

 • 1. ССппееццііааллььннііссттьь:: «ФФААРРММААЦЦІІЯЯ» ЛЛееккттоорр:: доцент кафедри ФММ Ольховська А.Б ТЕМА 2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1
 • 2. 2 ТЕМА 2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ Теоретичні питання 1.Постачальники маркетингової інформації. 2.Маркетингові інформаційні системи. 3.Системи підтримки маркетингових рішень. 4.CRM-системи: поняття, структура, призначення. Теоретичні питання для самостійного вивчення: 1.Синдикативна інформація, її переваги та недоліки. 2
 • 3. РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА 1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание. / Пер. с англ. – СПб.: Питер,2004. – 848 с. 2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с. 3. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России. – М.: Вершина, 2005. – 432 с. 4. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: підручнник / А.М. Войчак, А.В.Федорченко. — К. : КНЕУ, 2007. — 408 с. 5. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. — К. : Лібра, 2008. — 712 с. 6. Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб: Питер, 2010. — 752 с. 7. Голубкова Е. П. Маркетинговые исследования. — М. : Дело, 2009. — 440 с. 8. Ілляшенко С.М. Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: навч. посіб. За ред. Д-ра екон. Наук проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с. 9. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е издание.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007.– 1200 с. 10.Мнушко З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: Монография / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун. — Харьков : Изд-во НФаУ, 2008. — 288 с. 11.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с. 12.Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. К: Знання України, 2010. - 299 с. 3
 • 4. РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ являє собою сукупність економічних, правових і організаційних відносин з продажу та купівлі інформаційних послуг, що складаються між постачальниками і споживачами інформації 4 Ринок маркетингової інформації можна умовно підрозділити на наступні основні сектори: - Економічної інформації; - Біржової та фінансової інформації; - Професійної та науково-технічної інформації; - Комерційної інформації; - Статистичної інформації; - Масової і споживчої інформації; - Замовних маркетингових досліджень. 4
 • 5. ПОСТАЧАЛЬНИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ • науково-дослідні установи • органи державної влади • міністерства і відомства • підприємства, фірми • інформаційні служби • періодичні видання •засоби масової інформації • бібліотеки • інформаційні центри • реклама • Інтернет • приватні особи і т.д. •Державний комітет статистики України (http:// www.ukrstat.gov.ua) •Торгово-промислова палата України (ТППУ) (http://www.ucci.org.ua) •Науково-дослідні інститути України •ІА Інтерфакс-Україна •Всеукраіїське ІА «Контекст-Медіа» •Українське національне ІА «УКРІНФОРМ» •Банки •Страхові компанії •Журнал ТПП України “Діловий вісник” •Інформаційна систсема ТППУ “Ділові можливості” • УАМ, Маркетингові фірми та відділи маркетингу на фірмі та ін. 5
 • 6. 6 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ •здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки •організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах •здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення та ін.
 • 7. 7 МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ BBS – спеціалізована компанія, що проводить кількісні та якісні маркетингові дослідження. 1. Рівень обізнаності і споживацьких переваг брендів і/або товарів, компаній 2. Дослідження ринкової структури 3. Дослідження сегментації 4. Трекінг реклами (Періодичні вимірювання дії рекламних повідомлень) 5. Задоволення споживачів 6. Тестування символу і логотипу 7. Тестування назви 8. Тестування упаковки 9. Цінові Дослідження 10. Смакові тести
 • 8. 8 ЦЕНТР SOCIS Провідна в Україні соціологічна компанією, що займається соціально-політичними та маркетинговими дослідженнями. • Електоральні дослідження • Соціально-політичні дослідження • Соціально-екологічні дослідження • Соціально-економічні дослідження • Дослідження здоров’я ЗАХІДНА МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ проводить маркетингові дослідження у будь-яких сферах підприємницької діяльності. Замовивши маркетингове дослідження, отримуєте інформацію про: — потенційних споживачів товарів чи послуг і можливі шляхи привертання їх уваги; — ємкість ринку та частку ринку бізнесу у порівнянні з іншими конкурентами; — стан ринку, на якому працюєте; та інше.
 • 9. 9 найбільша компанія з маркетингових та соціальних досліджень в Україні http://www.gfk.ua
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНЬОЇ ВТОРИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ - Публікації національних і міжнародних офіційних організацій; - Публікації державних органів, міністерств; - Публікації торгово-промислових палат і об'єднань; - Збірники статистичної інформації; - Звіти і видання галузевих фірм і спільних підприємств; - Книги, повідомлення в журналах і газетах; - Публікації навчальних, науково-дослідних, проектних інститутів і суспільно-наукових організацій, симпозіумів, конгресів, конференцій; - Прайс-листи, каталоги, проспекти й інші фірмові публікації; - Матеріали консалтингових організацій. 14
 • 15. ДЛЯ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ВТОРИННИХ ДАНИХ СЛІД ВІДПОВІСТИ НА П'ЯТЬ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ: 1. Хто збирав і аналізував дану інформацію? 2. Які цілі переслідувалися при зборі та аналізі інформації? 3. Яка інформація і яким чином була зібрана? 4. Якими методами інформація оброблялася й аналізувалася? 5. Як дана інформація узгоджується з іншою подібною інформацією? 15
 • 16. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА (МІС) безперервно діюча система взаємодії людей, технічних засобів і методичних прийомів, призначена для збирання, аналізу й обробки маркетингової інформації, необхідної для прийняття відповідних управлінських рішень. 16
 • 19. МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 19
 • 20. 20 СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ це комп'ютерні системи, що допомагають прийняттю рішень, пов'язаних з неструктурованими проблемами, шляхом взаємодії з даними й аналітичними моделями. • спираються на гнучкість, адаптивність і швидкість відповіді; • контролюються користувачем і можуть бути застосовані до різних стилів прийняття рішень; • призначені для допомоги у вирішенні проблем, у яких немає окреслених рішень і які висувають високі вимоги до осіб, що приймають такі рішення. • розширюють можливості менеджера в маніпулюванні даними під час пошуку рішень • надають можливість виявити різні підходи до проблеми
 • 21. 21 CRM- СИСТЕМИ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ТИПИ CRM-система (CRM - Customer Relationship Management System CRM), Система управління взаємовідносинами з клієнтами це прикладне програмне забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процедур і подальшого аналізу результатів. Склад системи: CRM-система може включати: •Фронтальну частину, що забезпечує обслуговування клієнтів на точках продажу з автономною, розподіленої або централізованої обробкою інформації; •Операційну частину, що забезпечує авторизацію операцій та оперативну звітність; •Сховище даних; •Аналітичну підсистему; •Розподілену систему підтримки продажів: репліки даних на точках продажів або смарт-карти.
 • 22. 22 ОСНОВНІ ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ  збільшення ступеня задоволеності клієнтів за рахунок аналізу накопиченої інформації про клієнтську поведінку регулювання тарифної політики настроювання інструментів маркетингу Завдяки застосуванню автоматизованої централізованої обробки даних: •з'являється можливість ефективно і з мінімальною участю співробітників враховувати індивідуальні потреби замовників •здійснювати раннє виявлення ризиків і потенційних можливостей за рахунок оперативності обробки
 • 23. 23 МОЖЛИВОСТІ CRM СИСТЕМИ НАЦІЛЕНІ НА ВИРІШЕННЯ НАСТУПНИХ ЗАВДАНЬ:  контроль всіх стадій бізнес-процесів: продаж, узгодження, укладення договору  створення і затвердження комерційних пропозицій, спрощення введення первинних документів на підставі комерційних пропозицій  призначення задач виконавцям і контроль їх виконання  формування воронки продажів по кожному менеджеру і відділу в цілому  об'єктивний розрахунок ефективності співробітників і відділу продажів в цілому  формування звітів по продажам (товари, продавці, динаміка продажів і т.д.)  підтримка системи управління маркетингом - дозволяє формувати найбільш важливі маркетингові звіти, такі як сегментування клієнтів, оцінка ефективності рекламних кампанії, витрати і т.д.  анкетування - збір інформації про клієнтів, товари і конкурентів  телемаркетинг - забезпечення масового дозвону клієнтів за заданим сценарієм розмови, реєстрація контактів і анкет тощо
 • 24. за функціональними можливостями: •Управління продажами •Управління маркетингом •Управління клієнтським обслуговуванням і колл-центрами за рівнями обробки інформації: •Операційна CRM-система - реєстрація та оперативний доступ до первинної інформації щодо подій, компаній, проектів, контактів. •Аналітична CRM-система - звітність і аналіз інформації в різних розрізах (воронки продажів, аналіз результатів маркетингових заходів, аналіз ефективності продажів в розрізі продуктів, сегментів клієнтів, регіонів і інші можливі варіанти). •Коллаборативна CRM-система - рівень організації тісної взаємодії з кінцевими споживачами, клієнтами, аж до впливу клієнта на внутрішні процеси компанії (опитування, для зміни якостей продукту або порядку обслуговування, веб-сторінки для відстеження клієнтами стану замовлення, повідомлення по SMS про події, пов'язані із замовленням або особовим рахунком, можливість для клієнта самостійно конфігурувати і замовити в режимі реального часу продукти та послуги, та інші інтерактивні можливості). 24 КЛАСИФІКАЦІЯ CRM - СИСТЕМ
 • 25. 25
 • 26. 26 ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМИ «КЛІЄНТ- КОМУНІКАТОР» ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗА БОРГАМ http://www.bmicro.ru/about/documentation/docSummary/course8/lesson112/
 • 27. 27 ВОРОНКА ПРОДАЖІВ - модель системного уявлення статистичних даних за етапами продажів (бізнес-процесів продажів) від першого торкання клієнта до завершення угоди.
 • 28. 28 ПРИКЛАД ВОРОНКИ ПРОДАЖІВ, ЩО ПРАЦЮЄ В CRM-СИСТЕМІ http://softolet.ru/postroenie-voronki-prodazh-v-b2b-primery-realizatsii-v-amocrm/
 • 29. 29