Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns

18,340 views

Published on

Published in: Education, Technology

Competències bàsiques i Intel·ligències Múltiples:aspectes comuns

 1. 1. ASPECTES COMUNS ENTRE COMPETÈNCIES BÀSIQUES I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Graella ampliada. Abril 2009 Núria Alart www.xtec.cat /~nalart
 2. 2. -Narracions orals. -Activitats de biblioteca. -Diaris personals. -Debats -Entrevistes. -Acudits Embarbussament s -Programes de ràdio -Revistes -Cantar temes treballats. -Presentacions en públic. -Tocar instruments. -Assistir a concerts -Teatre -Mim. -Expressió corporal -Comunicar-se. -Relacionar-se -Recerca, recopilació -Dialogar. -Llegir. -Escriure. -Escoltar. -Treball cooperatiu. -Jocs en grup. -Cantar -Ritmes. -Espressió corporal -Teatre -Mim (I.L) Els agrada llegir, escriure, explicar històries, participar en debats, jugar a jocs de paraules., Solen ser escriptors, oradors, advocats , lingüistes, … (I.Inter) Els agrada organitzar, liderar, relacionar-se, mediar, assistir a festes, manipular... (IM) Els agrada cantar, xiular, crear ritmes amb les mans i/o peus. (ICC): Els agrada gesticular, tocar, construir, ballar,... Intel·ligència lingüística : Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Sensibilitat al significat i les funcions de les paraules i del llenguatge. Intel·ligència interpersonal: Ens permet comprendre i comunicar-nos amb els altres. Intel·ligència musical: Sensibilitat al ritme, to i timbre. Intel·ligència c.corporal: Control dels moviments corporals i manipulació d’objectes amb habilitat. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: És la utilització del llenguatge com instrument de comunicació oral i escrit. Amb ell expressem pensaments, sentiments, emocions, vivències i opinions, generem idees i donem coherència als nostres discursos És saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 3. 3. - Aprenentatge cooperatiu,. Trencaclosques lògics -Càlculs. -Preguntes socràtiques -Fer hipòtesis -Pensament crític. -Experimentar -Projectes d’investigació -Organitzadors gràfics - Inducció. -Deducció. -Calcular. -Classificar -Preguntes -Resoldre problemes -Identificar respostes -Elecció d’una resposta efectiva -Convertir les decisions en accions -Crear alternatives Els agraden els nombres i les seves combinacions. Els agrada experimentar, preguntar i resoldre problemes. Solen ser els matemàtics, científics, enginyers, informàtics, … Intel·ligència logico matemàtica: Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques, sensibilitat als patrons lògics o numèrics . Intel·ligència naturalista Capacitat per a distingir, classificar i utilitzar elements del medi ambient. Intel·ligència visual espacial Capacitat de pensar en tres dimensions . Competència matemàtica: És la capacitat per a relacionar nombres i les seves operacions, mesures, símbols, elements geomètrics… Suposa saber resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 4. 4. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques -Activitats en l’entorn natural. -Plantes i mascotes a l’aula. -Sortides a la natura. -Ecoestudis. -Diaris observacions -Projectes. -Col·lecions -Aplicacions del mètode científic -ABP/PBL -“Aprendre fent”, actuant, construint, tocant i sentint. -Dramatitzacions. -Manipulacions. -Mim. -Fabricació material. -Expressió corporal. -Autonomia. -Iniciativa personal. -Esperit crític. -Investigar. -Plantejar problemes. -Observació directa. -Localitzar, obtenir, analitzar. -Predir i concluir -Museus. -Vídeos. -Habilitats motrius. -Resistència. -Coordinació (I.N.) Els agrada observar, classificar, categoritzar. Demostren molt interés pel món i els fenòmens naturals. Són els biòlegs, jardiners, ecologistes, físics, químics, arqueòlegs . (IVE) els agrada dibuixar, visualitzar, dissenyar. Les persones que destaquen en la ICC , els agrada ballar, córrer, saltar, tocar, construir, gesticular Solen ser ballarins, esportistes, escultors, cirurgians, ballerins, … Intel·ligència naturalista: Capacitat per a comprendre el món natural i treballar eficaçment en ell. Intel·ligència visualespacial: Capacitat de percebre amb precisió el món viusualespacial Intel·ligència cinestèsica corporal: Capacitat per a controlar els moviments del propi cos i utilització d’objectes amb destresa. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Suposa relacionar-se amb el món físic que ens envolta, comprendre´l i predir causes i conseqüèncias. Implica tenir coneixements sobre salut, activitat productiva, consum, ciència, tecnologia, … Suposa tenir hàbits de consum i alimentació responsable, així com adoptar un a disposició a tenir una activitat física saludable dins un entor natural i social.
 5. 5. -Còmics, vídeos, pel·lícules. -Murals visuals. -Mapes mentals. Panells didàctics. -Símbols gràfics. -Cantar el tema treballat -Tocar instruments. -Assistir a concerts. -Crear acompanyaments i melodies. -Identificar sons ambientals. -Expressar sentiments musicals amb melodies. -Imaginació. -Creativitat. -Cooperació -Iniciativa. -Planificació. -Mim. -Fabricació de materals. -“Aprendre fent” -Expressió artística. -Cantar. -Ritmes. (I. VE) Els agrada aprendre mitjançant imatges i fotografies, dissenyar, dibuixar, visualitzar, pensar amb imatges. Solen ser arquitectes, artistes, navegants, cirurjans, dibuixants, (IM) Les persones que destaquen en aquesta intel·ligència els agrada cantar, xiular, entonar melodies amb la boca tancada, portar el ritme amb els peus, … Intel·ligència visual espacial: Capacitat per a percebre amb precisió el món visual i espacial. Intel·ligència musical: Capacitat per a apreciar, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, sensible al ritme, el to i el timbre. Intel·ligència c.corporal Intel·ligència lingüística (Descrites) Competència cultural i artística: Suposa comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals, musicals i artístiques i considerar-les com a part del nostre patrimoni. A més és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 6. 6. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques -Projectes per ordinador. -Processador de textos. -Diversos programes d’ordinador. -P.Gràfiques estadístiques. -Projectes multimèdia. -Pissarra digital -DVD -Audio. -Video. -Web 2.0 -Jocs de coordinació òculo.manual. - Trencaclosques -Composició musical. -Cant -Buscar, obtenir i processar informació digital. -Tractament i anàlisi de la informació. -Organitzar, relacionar. -Programar. -tutoritzar. -Dibuixar i pintar. -Simular moviments. -Cantar. -Tocar instruments per ordinador. La utilització d’Internet proporciona oportunitats d’explorar i expamdir les intel·ligències múltiples de l’alumnat. Es poden guardar pàgines web relacionades amb cadascuna de les vuit intel·ligències. Els agrada molt la utilització multimèdia podent crear projectes en CD amb textos, il·lustracions, música, vídeo,... Totes les Intel·ligències: lingüística, musical, lògicomate- màtica, visual, naturalista, .. (descrites). Competència en el tractament de la informació i competència digital: És la capacitat de buscar, obtenir, processar i comunicar informació digital. Suposa utilitzar les TIC amb responsabilitat i identificar i resoltre problemes de software i hardware que poden anar sorgint. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals .
 7. 7. - Autoavaluació -Destreses de concentració. -Diaris personals. -Portfolis. -Displays. -Projectes de futur. -Educació emocional. Autoavalu acions Reconeixement de punts forts i febles. -Reflexió personal. -Atenció. Concentració -Memòria. Comprenssió -Expressió lingüística. -Autoestima -Control emocional. -Imaginació. -Iniciativa. -Planificació. -Dialogar. -Autonomia. Perseverància Els agrada sommiar, reflexionar, planificar, fixar-se fites. Tenen tendència a ser psicòlegs, filòsofs, líders religiosos,.. Aquesta intel·ligència inclou els nostres pensaments i sentiments. Són conscients de les seves emocions. Els agrada treballar independentment. Manifesta curiositat pels grans interrogants de la vida: significat, rellevància i finalitat. Intel·ligència intrapersonal: Capacitat per a accedir als sentiments propis, comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. Quan més conscients siguem d’aquesta intel·ligència, millor podrem distingir el nostre món interior de la nostra imatge exterio Intel·ligència lingüística : Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. r. Competència d’aprendre a aprendre: Significa saber conduir el propi aprenentatge i ser capaç de continuar aprenent. Tenir consciència de les pròpies capacitats: intel·lectuals, emocionals, físiques, … i de les pròpies carències. Ser conscient del que un pot arribar a fer (capacitats pròpies) i del que un pot fer amb l’ajut de l’altre. Tenir motivació, confiança en un mateix, gust per aprendre. Fomentar pensament creatiu i la curiositat. Suposa tenir habilitats per adquirir informació i transformar-la en coneixement. Plantejar-se fites assolibles. Perseverància en l’estudi. Autoavaluar-se, acceptar les pròpies errades, ser responsable. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 8. 8. -Autoevaluació -Destreses de concentració. -Diaris personals. -Portfolis. -Displays. -Projectes de futur. -Educació emocional. -Jocs de taula. -Tutoria entre iguals -Aprenentatge cooperatiu. -Mediació escolar. -Resolució de conflictes. -Trencaclosques col·laboratius. - Projecte de futur. -Projectes individuals -Autoestima -Control emocional. -Imaginació. -Iniciativa. -Planificació. -Dialogar. -Cooperar. -Empatia. -Assertivitat -Curiositat. Responsabilitat. -Memòria. -Extraure conclusions. Perseverància. -Esperit de superació. -Expressar les pròpies idees. Els agrada sommiar, reflexionar, planificar, fixar-se fites. Tenen tendència a ser psicòlegs, filòsofs, líders religiosos, … (I.inter) Tenen facilitat per intercanviar idees amb els seus companys/es, dirigir, organitzar, relacionar-se, manipular i mediar quan sorgeixen conflictes. Solen ser preferentment mestres, professors, metges, polítics. Els agrada participar en tasques cooperatives i encarregar-se del rol de líder del grup. Intel·ligència intrapersonal: Capacitat per a accedir als sentiments propis, comprendre’s un mateix i utilitzar aquesta informació amb eficàcia en la regulació de la pròpia vida. Intel·ligència interpersonal: -És la capacitat per entendre i respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres. Ens permet comprendre i comunicar-nos amb els altres, observant les diferències en les disposicions, motivacions, temperaments i habilitats. Competència d’autonomia i iniciativa personal: És tenir coneixament de si mateix, autoestima, control emocional. Suposa saber afrontar els problemes, buscar solucions i prendre decisions. Imaginar projectes, planificar-los, desenvolupar-los i portar-los a terme. Tenir responsabilitat. Desenvolupar habilitats socials per relacionar-se com: dialogar, negociar, cooperar, treballar en equip, etc. Demostrar empatia, assertivitat, esperit de superació. Ser líder i ser crítc. Suposa també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals -en el marc de projectes individuals o col·lectius- responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 9. 9. -Reflexions crítiques -Diàlegs. -Negociacions. -Resoldre conflictes. -Mediacions. -Treball cooperatiu. -Jocs de simulacions. -Mètodes audiovisuals (TV, cinema, ...) -Participar. -Prendre decisions. -Habilitats socials: valorar-se, relacionar-se, expressar idees pròpies i tenir empatia. -Diàleg. -Reflexió crítica. -Resoldre conflictes. Els agrada comprendre i interpretar la realitat. Transformar les relacions de les persones amb les noves sensibilitats interculturals, mediambientals, solidàries i igualitàries. Intel·ligèn- cies interper- sonal i intraper- sonal (descrites) Intel·ligència lingüística: Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Competència social i ciutadana: És comprendre la realitat social que ens envolta. Suposa entendre la realitat històrica i social del món, la seva evolució, les seves fites i els seus problemes. És la comprensió crítica de la realitat i ser conscient dels valors positius de la nostra societat. Mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. Estratègies d’aprenentatge Habilitats que desenvolupa Interessos dels alumnes Intel·ligències múltiples Competències bàsiques
 10. 10. A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
 11. 11. Els fonaments psicopedagògics 1. Aprenentatge per competències 2. Aplicacions didàctiques de la teoria de les IM S’INSPIREN Plantejaments socioconstructivistes Vigotsky Zona ZDP Ausubel A. significatiu Kilpatrick Projectes Decroly C. interès Montessori A. actiu Bastida ; estructura temporal que ajuda a l’aprenentatge … .
 12. 12. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) 1. Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) 2. Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu. (Perfil personalitzat ) 3. Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,) 4. Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli, simulacions, diaris) 5. Emfatització dels resultats (Revista, presentacions.. 6. Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: A.Sala
 13. 13. OBJECTIUS PER A TREBALLAR A L’AULA <ul><li>Ajudar als alumnes a descobrir les seves IM. </li></ul><ul><li>Multiplicar les seves habilitats: ser més competent. </li></ul><ul><li>Trobar en cada intel·ligència un sentit aplicable a la vida. </li></ul><ul><li>Presentar el tema de diferents maneres per poder aprendre </li></ul><ul><li>Incloure informacions de tot tipus: imatges, cançons, manipulacions, simulacions… </li></ul>
 14. 14. Objectius a treballar a l’aula <ul><li>Utilitzar mètodes de relaxació : obriran portes. </li></ul><ul><li>Diversificar les formes d’avaluar als alumnes. </li></ul><ul><li>Utilitzar mapes conceptuals i/o mentals : per noves connexions. </li></ul><ul><li>Aplicar tot allò après a noves situacions. </li></ul><ul><li>Implantació de les TIC/TAC dins del currículum (WebQuest, Caceres, blocs, pissares digitals, …) </li></ul><ul><li>Donar molta importància l’atenció i a la motivació . </li></ul><ul><li>Programes de competències socials transversals (Educació socioemocional) </li></ul><ul><li>Treball en xarxa, una mirada sistèmica </li></ul><ul><li>(Pedagogia sistèmica) </li></ul>

×