Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caceres del tresor

3,845 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Caceres del tresor

 1. 1. LES CACERES DEL TRESOR COMPETENCIALS Núria Alart nalart@xtec.cat, www.xtec.cat/~nalart, nalart@twitter.com
 2. 2. 1. Què són?2. Per què competencials?3. Per què les utilitzem?4. Com les fem?5. Exemples.
 3. 3. Són una manera de treballar continguts curriculars a partir de la recerca d’informació,utilitzant eines digitals i recursos didàctics de la xarxa. Aquestes eines i recursos són triats pel professorat per a poder contestar les preguntes de la cacera. Són tasques integrades, autèntiques i reals.
 4. 4. Una cacera del tresor és un recurs educatiu competencial que es pot utilitzar en totesles àrees i nivells educatius.Consisteix en desenvolupar una unitat didàctica o un nucli d’activitat concret utilitzantles TIC/TAC a l’aula.Aconsegueixen despertar l’interès i motivació de l’alumnat.Permeten treballar diferents continguts segons el ritme d’aprenentatge de l’alumnat.Ajuden a desenvolupar totes les intel·ligències.Es comparteixen a la xarxa.Es reflexiona.
 5. 5. La Cacera del Tresor és la manera més senzilla diniciar-se en la creació dactivitatsbasades en el web. De fet es tracta duna investigació guiada sobre un tema objectedestudi.El terme "cacera del tresor" prové de langlès "Treasure Hunt" o també "scavengerHunt" o "Knowledge Hunt" i, com el seu nom indica, seria com anar darrere dun tresor.Per a això, hem de seguir unes pistes (que en aquest cas serien les diferentspreguntes) per arribar al tresor (gran pregunta).
 6. 6. Com podem motivar a l’alumnat per l’aprenentatge? DOCENT ALUMNATQuines estratègies utilitza? MOTIVACIÓ Quines habilitats utilitza? MOTIVAR és inspirar interès per la matèria i/o treball a fer. HEM DE POTENCIAR A L’ALUMNAT:1. Tasques variades: treball per projectes2. Presa de decisions: propicia la maduresa i la responsabilitat3. Reconeixement de l’esforç: recompensant-lo4. Agrupaments flexibles i heterogenis: fomentant la cooperació5. Fomentar l’autoavaluació: fomentant el progrés individuals.6. Programar segons estils i ritmes d’aprenentatge: dedicar temps. Font: F. Villamarín i J. Limonero. La Motivació
 7. 7. És una activitat molt senzilla en el seu disseny i execució, perquè té unes preguntesdirectes i un llistat de direccions web per a què l’alumnat pugui contestar-les.Ajuda a adquirir destreses en la cerca d’informació i elaboració de productes mitjançantles noves tecnologies.CaracterístiquesSón molt fàcils de crear.La cerca interactiva que realitza l’alumnat és divertida i formativa.Pot implicar qualsevol àrea curricular de manera simultània.Es pot utilitzar com activitat individual, en parella, petit grup o bé tota la classe.Serveixen per consolidar els coneixements que volem que tingui l’alumnat sobre un tema.Permeten a l’alumnat descobrir la possibilitat que ofereix la xarxa per a solucionar ràpidament elsseus dubtes.
 8. 8. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de lesquals es pot extreure o inferir les respostes. Inclouen una "Gran pregunta" al final, querequereix que l’alumnat integri els coneixements adquirits durant el procés. Un recurseducatiu amb moltes possibilitats didàctiques, competèncials i es poden treballar totesles intel·ligències. Permeten treballar diferents continguts segons els ritmed’aprenentatge de l’alumnat. Consta de cinc parts: Portada Introducció Preguntes Recursos d’internet La gran pregunta Avaluació
 9. 9. Portada. Conté el títol de la cacera, a quina àrea i a quin nivell educatiu sadreça i elnom i el correu electrònic de lautor. També incorpora imatges, vídeos i dibuixos.Introducció. Consisteix en un breu paràgraf motivador sobre el tema que volemtreballar a laula. Es tracta de despertar linterès de lalumnat.Preguntes. En aquest apartat, shi plantegen una sèrie de preguntes amb lobjectiu quel’alumnat pugui respondre un cop feta la recerca a Internet. Es tracta de redactar unespreguntes que permetin desenvolupar els aspectes més importants de cada tema.Recursos dInternet. Es tracta dun recull d’adreces dInternet més adients sobre eltema de la cacera, prèviament seleccionades pel professorat, amb lobjectiu quel’alumnat les consultin i pugui resoldre totes les qüestions plantejades.La gran pregunta. Consisteix en una activitat o en més duna, generalment pràctiques o en forma de producte final, que porten a lalumnat a aplicar elsconeixements adquirits i a realitzar nous aprenentatges.L’avaluació. S’utilitza una rúbrica d’avaluació
 10. 10. és llistat de preguntes sobre un tema per l’adquisició de coneixements consta dePORTADA LA GRAN PREGUNTES PREGUNTAvisual RECURSOS AVALUACIÓ INTRODUCCIÓ on respondre a la recerca enllaços s’integren els rúbrica coneixements adquirits motivadora respondre preguntes
 11. 11. Poder utilitzar les activitats Aprenentatge pràctic i programades a l’aula significatiu. Permet utilitzar una avaluació competencial, autèntica i reflexivaAvaluació inicial: els Avaluació formativa: autilitzaconeixements previs de els recursos d’Internet perl’alumnat sobre el tema anar avançant Avaluació sumativa: inclou una rúbrica final. Potencia a l’alumnat: habilitats cognitives de nivell superior ( sintetitzar, analitzar,crear…), habilitats socials (treball per parelles o en grup) i habilitats emocionals (intra i interpersonals)
 12. 12. Metodologies com estratègies d’aprenentatge constructivista
 13. 13. Permeten a l’alumnat elaborar els seus propis coneixements a partir del coneixements que se li ofereixen i del seu propi coneixement previ.
 14. 14. Promoure l’aprenentatge centrat en l’alumnat. No amb els materials, continguts, activitats...
 15. 15. Posar en marxa els processos de reflexió, anàlisi, síntesi i avaluació.
 16. 16. Fomentar la interacció amb el medi i altres persones.
 17. 17. Què fa l’alumnat?CONÈIXER COMPRENDRE APLICAR ANALITZAR AVALUAR CREAR Recollir Comfirmació Fer ús del Dividir, Jutjar el Reunir,informació Aplicació coneixement separar resultat incorporarRecorda, Associa, Selecciona, Diferencia, Valora, Genera,reconeix compren o transfereix, classifica i crítica en integra iinformació, interpreta utilitza relaciona base a combinaidees de la informació en dades per a hipòtesis, criteris idees en unmateixa base al seu completar evidències específics. producte omanera coneixement una tasca o o estructura en proposaque ho ha previ solucionar d’una de nous.après un pregunta. problema
 18. 18. Transforma l’informació en coneixement 6. Crear 4. Analizar 5 Evaluar Alto nivel 2. Comprender 3. Aplicar Bajo nivel 1. Conocer/ MemorizarAdaptado de la ppt de la Dra. Canny Bellido Universidad de Puerto Rico Mayagüez Ref: I Pérez.
 19. 19. Perquè permeten treballar les Competències específiquesde la matèria integrades amb les competències d’autonomia personal, digital, comunicativa, artística, ciutadana i d’aprendre a aprendre... totes i a més a més ajuden a atendre la diversitat de l’alumnat.
 20. 20. Les competències bàsiques es basen en: Integració dels continguts Enfocament globalitzador Renovació metodològica Competències docents Sistema d’avaluacióL’aprenentatge per competències suposa uns canvis en les pràctiques docents que no es poden decretar
 21. 21. Caceres del tresor activitats competencialsCB COMUNICATIVES METODOLÒGIQUES Lingüística, audiovisual i artística Matemàtica, digital, aprendre a aprendreWQ Llegir, escriure i interpretar amb els Resoldre i entendre problemes i activitats llenguatges audiovisuals. proposades.Cace Posar en joc l’esforç i el treball individual, Facilitar a l’alumnat bons recursos d’Internet.res en parelles o en petit grup que portarà a Fomentar l’autoavaluació. parlar, convèncer, consensuar, argumentar,MTW Potenciar l’aprenentatge cooperatiu. etc. Potenciar una actitud crítica i reflexiva en la valoració Estimular la curiositat i la creativitat de de la informació. l’alumnat.CB PERSONALS CONVIURE HABITAR EN EL MÓN Autonomia i iniciativa personal Coneixement món físic, social i ciutadaniaWQ Respectar els diferents ritmes Traspassar a l’aula tot interaccionant directament d’aprenentatge. amb el món físic, mitjançant recursos totalmentCace Potenciar la responsabilitat i l’autonomia actualitzats i del món real.res personal. Aplicar valors i actituds personals Comprendre la realitat social en què es viu, i interrelacionades. (Autoestima, mantenint una actitud constructiva, solidària iMTW responsabilitat, autocrítica, etc) responsable. Obtenir bons resultats gràcies a una estratègia didàctica engrescadora.
 22. 22. CAPACITAT = POTENCIALITAT DE LA PERSONACOMPETÈNCIA = DOMINI A LA MANERA D’ACTUAR
 23. 23. És necessari que les capacitats es demostrin en la nostra manera d’actuar sobre la realitat. L’avaluació serà cabdal!
 24. 24. Companys/es grup CACERES WIKI Vídeos Família/ Aprenem millor quan es mobilitzen les emocionscomunitat Blogs WebquestRepositoris Xarxes socials DOCENT EN XARXAMultitasqueswebRecursosimpresos Web, ning Moodle Recursos digitals Web 2.0 Podcast Conferències
 25. 25. En relació amb les activitats plantejadesResponen a una seqüència didàctica lògica?Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a resoldre?Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?Es permet la relació de coneixements de diferents àrees i/o matèries?Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques?En relació amb l’ús de recursos i materialsS’utilitzen recursos i materials diversos?Estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat?Connecten amb els seus interessos i/o motivacions?En relació amb l’organització social de l’aulaEs fomenta l’autonomia?S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?Es complementa el treball individual amb el col·lectiu?En relació amb l’atenció a la diversitatEs respecten els diferents ritmes i estils de treball de l’alumnat?Es preveuen activitats multinivell?Es preveu diferents activitats per a treballar totes les intel·ligències?En relació amb l’avaluacióEs preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?S’utilitzen diferents instruments d’avaluació?Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals?L’alumnat coneix com serà avaluat?
 26. 26. 1. Seleccionem els continguts curriculars que l’alumnat hagi de descobrir2. Elegim els recursos de més qualitat didàctica que trobem a la xarxa, i l’eina de treball adient.3. Formulem preguntes sobre allò que volem que l’alumnat aprenguin (Criteris d’avaluació)4. Dissenyem una activitat de síntesi i d’aplicació dels aprenentatges on l’alumnat hade fer un producte final comunicatiu i creatiu5. Elaborem amb una rúbrica d’avaluació.6. La compartim entre tots
 27. 27. Motiva a l’alumnat.Què pugui tenir sentit allò que proposem aprendreExplicar bé allò què volem pretendre (objectius)Comprovar que l’alumnat ho ha entèsMobilitzar els coneixements previs
 28. 28. L’alumnat ha d’ésser cada cop més autònom (processar la informació)Ha de poder compartir la construcció del coneixement.Utilitzar estratègies de cooperació.Estratègies d’autoavalució i coavaluació
 29. 29. Recapitular tot allò après.Ampliar o bé recuperar.Presentar el productes finals o treballs realitzatsValorar i reflexionar els treballs presentats.
 30. 30. Com puc utilitzar i/o desenvolupar...Incorporar la natura Evocar sentiments oo importància del Fer que l’alumnat records personals?medi ambient? comparteix, aprengui de manera cooperativa? Fer que participi totFer reflexionar el cos o al menyssobre una obra facilitar experiènciesd’art o fet natural? amb les mans? Usar materials visuals, l’art i el color? Incloure la El llenguatge oral i música, els sons escrit per a assolir un o un marc rítmic? Incorporar els números, bon domini del tema a càlculs, lògica o treballar? pensament crític?
 31. 31. Educació infantil: http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/ferreres.htmlEducació especial http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/sentits.htmEducació primària: http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/simbols.htmEducació secundària: https://sites.google.com/site/cacerachicken/Batxillerat i Cicles: https://sites.google.com/site/cacerags/homeCaceres del Tresor Núria Alart http://www.xtec.cat/~nalart/task.htmhttps://sites.google.com/site/nuriaalart/caceres
 32. 32. https://sites.google.com/site/caceraimpressionisme1monet/ https://sites.google.com/site/cacerapintemlamusicamozart2/
 33. 33. https://sites.google.com/site/nuriaalart/habilitats-socials
 34. 34. ConcepteLes novetats al blocClassificacióExperiència: Les Caceres al blocGeneradorPlantillaPlantilla accessibleComunitat Catalana de Webquestwww.xtec.cat Tutorial sites: http://www.xtec.cat/crp-baixemporda/dinamitzacio/zonatic/manual_google_sites_cast.pdf
 35. 35. Recordeu:Autonomia i responsabilitat de l’alumnatTransformació de la informacióRecursos autèntics (Internet i altres)Habilitats cognitives d’alt nivell.Bones preguntesCreació d’un producte.Possible treball cooperatiuIntegració amb el món real.Avaluació autèntica i reflexiva. Rúbrica
 36. 36. “Quan crèiem que teníem totes les respostes, de sobte, van canviar les preguntes” Mario Benedetti. Cal saber com organitzar l’aprenentatge, com ensenyem! No només els continguts
 37. 37. MOLTES GRÀCIES!

×