Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
    PROJECTE INTERDISCIPLINARI
       Títol: L’hortCICLE:
       ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
             ÀREES IMPLICADES


  -  Català.
  -  Castellà.      ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
4. Escriure.

  - Escriptura de textos, narratius, descriptius, instructius,... per
 ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT
2. Escriure

   - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de
la planta)...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


2. La nutrició de l’ésser humà

  - Conèixer les diferents propietats dels aliments, més...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Visual i plàstica.

  - Fer un dibuix de la planta triada i després comparar-la amb la
 ...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Un cop han acabat el treball han exposar-lo a la resta de la classe
amb ajuda d’un suport...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


Relació entre la temperatura ambient, reg i creixement de les
plantes.

Competència d’apr...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT


podíem treure molt de profit i així els nens i nenes experimentar en
primera persona la p...
CEIP SANT MARTÍ
ARENYS DE MUNT               MATERIAL

Hem necessitat:

  - Estris de l’hort
  - Plant...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 1 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 2 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 3 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 4 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 5 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 6 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 7 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 8 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 9 Projecte Interdisciplinari De 5è Slide 10
Upcoming SlideShare
Fitxes de treball per l'hort libreria pedagogica
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2 Likes

Share

Download to read offline

Projecte Interdisciplinari De 5è

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Projecte Interdisciplinari De 5è

 1. 1. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT PROJECTE INTERDISCIPLINARI Títol: L’hort CICLE: SUPERIOR NIVELL: 5è TEMPORALITZACIÓ: 2n i 3r Trimestre MESTRES: Ernest Zarzoso i Núria Costa CURS ESCOLAR: 2009- 2010
 2. 2. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT ÀREES IMPLICADES - Català. - Castellà. - Informàtica - Medi Natural i Social - Matemàtiques - Anglès - Visual i plàstica CONTINGUTS Llengua Catalana. 1. Parlar i conversar. - Participació activa i col·laborativa. - Exposició de les plantes. - Producció de textos orals utilitzant els recursos adequats ( suport visual, to de veu) - Exposició del treball a partir d’un guió. 2. Escoltar i comprendre - Comprensió de diferents tipus de missatges orals. - Comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació ( oral i audiovisual) - Interès, respecte i audició davant de les intervencions dels companys. 3. Llegir i comprendre. - Comprensió de les informacions escrites. - Interès i curiositat per consultar llibres de coneixements generals, específics de plantes i hort,... i buscar informació a Internet.
 3. 3. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 4. Escriure. - Escriptura de textos, narratius, descriptius, instructius,... per explicar diferents situacions. - Expressió d’idees de forma sintètica: guió. - Interès per la bona presentació dels textos escrits. - Observacions de les diferències entre llengua oral i llegua escrita. - Coneixement de la manera d’organitzar un text, segons si és una notícia, una introducció, una recepta, una recomanació,... - Ús de l’ortografia i regles treballades a cicle superior. - Consulta al diccionari i introducció als diccionaris dels programaris de tractament de textos. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Participar activament en les converses de classe i utilitzar un llenguatge comprensible. - Exposar el treball de les plantes de manera ordenada. - Comprendre i extreure informació rellevant de textos presentats en qualsevol mitjà (paper o digital), distingint entre idees principals i secundàries. - Redactar diferents tipus de textos, narratius, descriptius, instructius,... per comunicar diferents tipus de situacions. Llengua Castellana. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes)
 4. 4. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 2. Escriure - Composició de paraules relacionades amb el tema (nom de la planta) CRITERIS D’AVALUACIÓ - Realitzar exposicions o paraules orals amb claredat. - Escriure adequadament el text escrit. Llengua estrangera. Dimensió comunicativa 1. Parlar i conversar. - Interès per expressar-se oralment amb la pronunciació correcta (nom de les plantes) 2. Escriure - Escriptura del nom de la planta. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Interès per escriure correctament la paraula ( nom de la planta) en el text escrit. - Emprar la pronuncia adequada en l’exposició oral. Coneixement del medi natural, social i cultural. 1. El món dels éssers vius. - Interès per l’observació i la generació de preguntes sobre les plantes. - Evidenciar el canvis sobre el creixement de les plantes. - Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb el cultiu de plantes - Elaborar d’un treball sobre plantes per mitjà de treball individual i cooperatiu.
 5. 5. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT 2. La nutrició de l’ésser humà - Conèixer les diferents propietats dels aliments, més concretament dels vegetals que es treballen a l’hort. - Tenir cura del cos mitjançant una correcta alimentació. CRITERIS D’AVALUACIÓ - Mostrar iniciativa i creativitat en la realització d’un treball sobre les plantes de l’hort. - Reconèixer les característiques bàsiques de la planta treballada en el treball individual i/o col·lectiu. - Valorar com a important tenir un correcte ús dels aliments. Matemàtiques. Mesura. - Comprensió de les magnituds mesurables de les unitats i del procés de mesurar. - Comprensió de la mesura com aproximació. - Descripció oral i escrita del procés de mesura. Anàlisi interpretació de dades - Elaboració i interpretació d’una gràfica. Espai i forma - Identificació i descripció verbal de la forma de les fulles. - Construcció i representació sobre paper de flors utilitzant el compàs. CRITERIS D’AVALUACIÓ. - Comunicar oralment i per escrit de forma clara els coneixements adquirits.
 6. 6. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Visual i plàstica. - Fer un dibuix de la planta triada i després comparar-la amb la planta al natural. CRITERIS D’AVALUACIÓ. - Realitzar dibuixos i esboços procurant reflectir la realitat. OBJECTIUS DIDÀCTICS - Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea. - Participar activament en el treball en grup. - Interpretar les dades recopilades durant les activitats prèvies. - Conèixer i identificar les plantes treballades. - Observar i comparar el creixement de les plantes de l’hort. - Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües - Elaborar un treball sobre les plantes. - Vivenciar en primera persona les plantes i tenir cura de l’hort de l’escola. - Interelacionar les diferents àrees en un mateix tema. - Utilitzar tots el mitjans per tal de buscar informació. TREBALL PER COMPETÈNCIES BÀSIQUES Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Saber comunicar-se, esdevé una competència clara per l’aprenentatge, per tant suposa saber interaccionar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisual. En el cas del nostre projecte, els nens han elaborat un treball sobre una planta , tot seguint un guió fet per ells i un article periodístic sobre la planta per a la publicació d’aquest en un diari o una revista.
 7. 7. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Un cop han acabat el treball han exposar-lo a la resta de la classe amb ajuda d’un suport visual i la resta de la classe els hi fem preguntes o dubtes sobre el tema en qüestió. Competència artística i cultural. Expressar-se i comunicar-se; percebre, representar i comprendre, enriquir-se amb diferents realitats. Expressar-se mitjançant tècniques artístiques. En el projecte els nens/es han primer han observat a l’hort de l’escola la planta que volen dibuixar i després han fet l’esboç. Un cop visualitzada la planta han passat a fer el dibuix. Finalment, han fet la comparativa entre la planta al natural i el dibuix realitzat. Tractament de la informació i competència digital. Usar diferents suports per a informar-se, aprendre i comunicar-se. Desenvolupar el tractament de la informació a partir del llenguatge oral, imprès, audiovisual i digital. En aquesta part fem referència a un llibre elaborat pels nens de les plantes de l’hort triades. Cada nen o parella han fet una presentació informàtica tipus power point, buscant la informació a Internet, (recepta, propietats de la planta, dites o frases fetes que facin relació a la planta o al fet de menjar-la, vocabulari específic, imatge, explicació de per a què fem servir aquella planta) i després entre totes les fitxes les pasem a pdf i fem un recull per a cada nen/a. Competència matemàtica. Implica el coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (mesures, gràfica i símbols). Habilitat per analitzar, interpretar i expressar en claredat i precisió informacions recollides. En el nostre projecte, hem vist el creixement ( ells i elles baixaven per grups a mesurar sols amb el material necessari, regla i l’esquadra ) les diferents plantes de l’hort i ho hem anat comentant a través d’una gràfica. Baixaven a mesurar les plantes una vegada per setmana i ho deixaven apuntat a la gràfica i ho comentàvem a l’aula.
 8. 8. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT Relació entre la temperatura ambient, reg i creixement de les plantes. Competència d’aprendre a aprendre. Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre. Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar preguntes i de saber-ne trobar respostes per poder, després, arribar a una presa de decisions. Competència personal Fer-se autònom en la implicació de la feina personal. Cada nen/a de l’aula ha de ser suficientment responsable de portar la informació demanada per poder fer el treball en grup Competència social i ciutadana. Durant aquest projecte hem treballat tant individual, per parelles o bé en grup. Creiem que es bo l’enriquiment del mateix grup d’iguals, ja que a partir dels coneixements previs que ells tenen poden treure-hi molt de “suc”. TEMPORALITZACIÓ Aquest projecte l’hem dut a terme al 2n i 3r trimestre. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE Varem decidir fer el projecte sobre les plantes, perquè ens varem adonar que era un tema del qual podíem treure molt de profit i poder-lo interelacionar amb les diferents àrees. Un dels altres motius que ens varem fer impulsar a decidir a fer aquets tema va ser que a l’escola tenim un hort i varem veure que
 9. 9. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT podíem treure molt de profit i així els nens i nenes experimentar en primera persona la plantada de diferents plantes i tenir-ne cura i finalment collir el el fruit de les plantes plantades per poder elaborar diferents plats, tot relacionant-los amb la nutrició i la salut. TIPUS D’AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT Totes les activitats s’han realitzat de manera conjunta en el grup classe. El treball s’ha realitzat per parelles i/o individualment. Algunes de les activitats s’han realitzat de manera individual. AVALUACIÓ. Avaluació inicial Prèvies. Abans de començar : Abans de començar a treballar hem fet de manera conjunta: - Què sabem? - Que volem saber? Avaluació formativa: Fer el seguiment de les diferents passes per a l’elaboració dels diferents apartats del treball. Avaluació sumativa: Presentació del treballs escrits i explicació oral al gran grup. Ítems informe. - Aportació del material. - Capacitat de documentar-se - S’interessa per tot el que es treballa. - Té cura de la presentació dels treballs. - Relaciona els conceptes nous amb els apresos anteriorment.
 10. 10. CEIP SANT MARTÍ ARENYS DE MUNT MATERIAL Hem necessitat: - Estris de l’hort - Plantes de l’hort. - Diferents classes de flors per poder veure les parts d’una manera vivencial. - Llibres de consulta portats pels nens/es, llibres de la biblioteca de del poble, de l’escola i de l’aula. - Pòsters, imatges, fotografies de les plantes. - Herbari. - Internet. - Màquines fotogràfiques. VALORACIÓ. ____________________________________________________
 • RafaFernandez13

  Mar. 7, 2018
 • jorditobo

  Mar. 24, 2011

Views

Total views

3,791

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

322

Actions

Downloads

116

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×