Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IKT i förskolanHur kan digitala verktyg användas som en katalysator förlust och lärande i förskolan?
Malin Frykmanmalin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman
Med IKT menas...Informations och kommunikationsteknologi.Ett begrepp som väver samman både mjukaoch hårda värden inom IT.E...
Seminariets uppläggVarför?Vad?Hur?
Uppdraget”Förskolan ska lägga grunden förett livslångt lärande. Verksamhetenska vara rolig, trygg och lärorik för alla bar...
EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläg...
Kunskapsbegreppetenligt Lpfö 98Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet ärtillsammans en förmågas byggstenarFaktaHa t...
Varför IKT i förskolan?LångsiktigIngår i förskolans uppdrag.En del av vår samtid.Vi föds in i ett digitalt och ett analogt...
En arbetsmarknad iförändringEn mkt rörlig arbetsmarknad med höga krav påproblemlösning, social kompetens, digital kompeten...
2033, hur ser det ut då?2033 kliver Calla in iarbetslivet.Vilka yrken finnsdå? Hur förbereder vi hennebäst?
Platsannons Lpfö 98/10VA ingenjör:”Vi förutsätter att du är en van användare av IT.” Säljassistent:”Du är social och utåtr...
http://www.regeringen.se/sb/d/14375
Varför IKT i förskolan?Här och nu!Medforskande, pedagog och barn lärtillsammans!Fånga lärandet i flykten!Stora möjligheter ...
2-5 åringars medievanorPojkar• Spela spel (55 %)• Rita & måla (27 %)• Lyssna på musik (20 %)•Vara på sajter (6 %)Flickor• ...
Men om barnen använderdatorer och iPads såmycket hemma borde välförskolan ska vara enfristad ifrån det??
Första läroplanensen Internet!
Digital kompetensenligt EU”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets tekniki arbetsl...
”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap ochkunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat avett stort informa...
Digitala verktyg kan och ska användasför i stort sett alla mål ochkunskapsområden i förskolans läroplan.Så länge det finns ...
Arbeta medvetet!Liten appchecklistaAppen är kopplad till något av målen i Lpfö 98.Appen innehåller en aktivitet som gör ba...
Använd IKT för attfånga ochdokumenteralärandet i flykten!http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsidahttp://www.lu.se/fors...
Vidga förskolan med Skypehttps://education.skype.com/http://www.vasamuseet.se/sv/Skola/Skype-pa-Vasa/Skype och sång på för...
Levla leken medfilmskapande!Förena lekens lärmöjligheter, det taktilaskapandet och tekniken med hjälp avanimering.Bygg egna...
Dokumentera en växt!Ta foton på en växt utveckling, dag för dag.Lägg fotona i en animeringsapp.Vips har ni en film av helah...
Natur och teknikFörskolan ska sträva efter attvarje barnUtvecklar intresse och förståelse förnaturens olika kretslopp och ...
Miljö och naturGeocachingGå på fågeljakt med kvittra.Leta viltspår medViltappenFilma och fota! Skapa på plats!Efterarbeta ...
Berätta med ljud textoch bildFörskolan ska sträva efter attvarje barnUtvecklar intresse för bilder, texter och olika medie...
Mer språkutveckling”Förskolan ska lägga stor vikt vid attstimulera varje barns språkutveckling ochuppmuntra och ta tillvar...
Skapa egna böcker iStorybirdStorybird; Gör egna bildeböcker på dator: http://storybird.com/Lär dig Storybird: instruktions...
Matematisk utvecklingLek affär i ZcoolyFärg och formSpåra siffror i NumbersSkapa räknesagor tillsammans i ettbildspelsprog...
Några fler guldgruvor!RAAhttp://www.skolappar.nu/http://www.google.com/earth/index.htmlhttp://www.historiska.se/http://www....
Malmö stads: iPads studiecirkel för pedagoger: https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/
Till slut...Arbeta och lär tillsammans i arbetslaget!Lär av och med barnen!Medvetet användande av digitala verktyg.Våga te...
Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman
IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10

1,871 views

Published on

Presentationen är från Kungsbacka den 25/4 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT i förskola utifrån Lpfö 98/10

 1. 1. IKT i förskolanHur kan digitala verktyg användas som en katalysator förlust och lärande i förskolan?
 2. 2. Malin Frykmanmalin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman
 3. 3. Med IKT menas...Informations och kommunikationsteknologi.Ett begrepp som väver samman både mjukaoch hårda värden inom IT.Ett begrepp som ska bort :)!
 4. 4. Seminariets uppläggVarför?Vad?Hur?
 5. 5. Uppdraget”Förskolan ska lägga grunden förett livslångt lärande. Verksamhetenska vara rolig, trygg och lärorik för alla barnsom deltar. Förskolan ska stimulera barnsutveckling och lärande samt erbjuda entrygg omsorg.Verksamheten ska utgå frånen helhetssyn på barnet och barnets behovoch utformas så att omsorg, utveckling ochlärande bildar en helhet. I samarbete medhemmen ska barnens utveckling tillansvarskännande människor ochsamhällsmedlemmar främjas.”Lpfö 98/10, s. 5
 6. 6. EU:s åtta nyckelkompetenserKommunikation på modersmålet.Kommunikation på främmande språk.Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig ochteknisk kompetens.Digital kompetensLära att läraSocial och medborgerlig kompetensInitiativförmåga och företagarandaKulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 7. 7. Kunskapsbegreppetenligt Lpfö 98Fakta – färdighet – förståelse - förtrogenhet ärtillsammans en förmågas byggstenarFaktaHa teoretisk kunskap(kunskap om)- data - stoff-sakförhållanden -sanningarAtt veta något omnågotFärdighetteoretisk kunskap (kunskapom)modeller:- system:-metoder- teknikAtt utföra något genommedveten ansträngningmot ett bestämt mål.Praktisk kunskap (kunskapi)Hantverksmässig kunskapMotoriskFörståelse-teoretisk kunskap-reflektion- insiktAtt uppfattabetydelsen i eninnebörd.Att tillägna sig begreppoch strukturer inomett kunskapsområde.Förtrogenhet-teoretisk/praktisk-omdöme- duglighet-kunnande- kompetens-kapacitetFörtrogenhet utvecklasgenom associationer ochminnen av tidigareupplevda situationer ochär starktsammanhangsberoende.Kunskapsformen äruppbyggd av- erfarenhet - omdöme -förståelse -färdighet
 8. 8. Varför IKT i förskolan?LångsiktigIngår i förskolans uppdrag.En del av vår samtid.Vi föds in i ett digitalt och ett analogtmedborgarskap.Framtidskompetens här och nu.Arbetsmarknaden.....
 9. 9. En arbetsmarknad iförändringEn mkt rörlig arbetsmarknad med höga krav påproblemlösning, social kompetens, digital kompetens,kognitiva färdigheter.En förändrad världsekonomiFå rutinjobb kvar...Nya typer av jobb...http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/117576?programid=3052
 10. 10. 2033, hur ser det ut då?2033 kliver Calla in iarbetslivet.Vilka yrken finnsdå? Hur förbereder vi hennebäst?
 11. 11. Platsannons Lpfö 98/10VA ingenjör:”Vi förutsätter att du är en van användare av IT.” Säljassistent:”Du är social och utåtriktad och har en mycketgod förmåga att skapa och utveckla affärer.” Du ärvan att arbeta i och leda projekt.”Löneassistent:Du drivs av att utvecklas och inspireras av nyautmaningar och miljöer. Du har en förmåga ochkänsla för att verka i olika verksamheter ochgrupper.Controller:”Du är en erfaren ledare som är prestigelös,metodisk och strukturerad och uppskattar attständigt stå inför nya utmaningar. ””Förmågan att kunna kommunicera, söka nykunskap och kunna samarbete är nödvändig i ettsamhälle präglat av ett stort informationsflöde ochen snabb förändringstakt. Förskolan ska läggagrunden till att barnen på sikt kan tillägna sig dekunskaper som utgör den gemensammareferensram som alla i samhället behöver.””Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteterunder dagen.Verksamheten ska ge utrymme förbarnens egna planer,fantasi och kreativitet i lek ochlärande såväl inomhus som utomhus”.Förberedelse förarbetsliv och fortsatta studier
 12. 12. http://www.regeringen.se/sb/d/14375
 13. 13. Varför IKT i förskolan?Här och nu!Medforskande, pedagog och barn lärtillsammans!Fånga lärandet i flykten!Stora möjligheter till att skapa egetlärmaterial som bygger på just era barnsintressen och erfarenheter.Pedagogisk dokumentation i vardagen.Vidgar förskolan!Olika typer av lärmiljöer, tredjepedagogen :).”Verksamheten ska utgå ifrånbarnens erfarenhetsvärld,intressen, motivation ochdrivkraft att söka kunskaper.Barn söker och erövrarkunskaper genom lek, socialtsamspel, utforskande ochskapande, men också genomatt iaktta, samtala ochreflektera.”Lpfö 98/10, s. 7
 14. 14. 2-5 åringars medievanorPojkar• Spela spel (55 %)• Rita & måla (27 %)• Lyssna på musik (20 %)•Vara på sajter (6 %)Flickor• Spela spel (55 %)• Rita & måla (33 %)• Lyssna på musik (26 %)•Vara på sajter (5 %) Källa: http://mediebarn.se/2-5-ar/http://mediebarn.se/2-5-ar/
 15. 15. Men om barnen använderdatorer och iPads såmycket hemma borde välförskolan ska vara enfristad ifrån det??
 16. 16. Första läroplanensen Internet!
 17. 17. Digital kompetensenligt EU”Digital kompetens innebär säker och kritiskanvändning av informationssamhällets tekniki arbetslivet, på fritiden och förkommunikations- ändamål.Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer föratt hämta fram, bedöma, lagra, producera,redovisa och utbyta information samt för attkommunicera och delta i samarbetsnätverkvia Internet. ”Källa: EU:s åtta nyckelkompetenser
 18. 18. ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap ochkunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat avett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kantillägna sig de kunskaper som utgör den gemensammareferensram som alla i samhället behöver ”.Multimedia och informationsteknik kan i förskolananvändas i såväl skapande processer som i tillämpning.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklarintresse för bilder, texter och olika medier samt sinförmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sinförmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp avolika tekniker, material och redskap.(Förskolans läroplan s. 6, 7 &10)
 19. 19. Digitala verktyg kan och ska användasför i stort sett alla mål ochkunskapsområden i förskolans läroplan.Så länge det finns en pedagogiskmedvetenhet och en didaktisk tanke medanvändandet är det bara att köra på :).Det mesta är möjligt. Börja med att fråga ervad som är önskvärt för just er verksamhet..Vad kan man göra?http://www.tpack.org/
 20. 20. Arbeta medvetet!Liten appchecklistaAppen är kopplad till något av målen i Lpfö 98.Appen innehåller en aktivitet som gör barnen till merproducenter än konsumeter.Appen stimulerar till lek, utforskande och fortsattskapande.Appen bygger på socialt samspel.Appen stimulerar till samtal och kommunikation barnenemellan.Se upp för appträsket :)!
 21. 21. Använd IKT för attfånga ochdokumenteralärandet i flykten!http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsidahttp://www.lu.se/forskning/mot-vara-forskare/fraga-vara-forskare
 22. 22. Vidga förskolan med Skypehttps://education.skype.com/http://www.vasamuseet.se/sv/Skola/Skype-pa-Vasa/Skype och sång på förskolan: http://www.youtube.com/watch?v=lE35aIQ71Hs
 23. 23. Levla leken medfilmskapande!Förena lekens lärmöjligheter, det taktilaskapandet och tekniken med hjälp avanimering.Bygg egna kulisser, miljöer. Skapa egnafigurer. Gör filmer!Eller varför inte skapa liv i barnensleksaker?, fånga, utforska, iaktta LEK,samtala, reflektera och skapa tillsammans!Film i Sörmland visar hurInspirera, fånga, utforska, iaktta LEK, samtala,reflektera och skapa vidare tillsammans!Film i sörmland visar hur du kan animera film: http://www.youtube.com/watch?v=NU5vz5MyWKk&list=UUmXW63TovSqvlxkt-WHbOHg&index=21Imovie: http://www.youtube.com/watch?v=8iQeDxVd-rMAnimeringsappar:I can animate!iMotion
 24. 24. Dokumentera en växt!Ta foton på en växt utveckling, dag för dag.Lägg fotona i en animeringsapp.Vips har ni en film av helahändelseförloppet.Samtala, iaktta och reflektera kring växtensutvecklinghttp://www.youtube.com/watch?v=m4nuJBWIpKEInspirera, fånga, utforska, iaktta LEK, samtala,reflektera och skapa tillsammans!
 25. 25. Natur och teknikFörskolan ska sträva efter attvarje barnUtvecklar intresse och förståelse förnaturens olika kretslopp och för hurmänniskor, natur och samhälle påverkarvarandra.Utvecklar sin förståelse för naturvetenskapoch samband i naturen, liksom sitt kunnandeom växter, djur samt enkla kemiskaprocesser och fysikaliska fenomen.Tillägnar sig och nyanserar innebörden ibegrepp, ser samband och upptäcker nyasätt att förstå sin omvärldhttp://www.ur.se/Produkter/172321-Tiggy-testarTiggy testar: http://www.ur.se/Produkter/172321-Tiggy-testar
 26. 26. Miljö och naturGeocachingGå på fågeljakt med kvittra.Leta viltspår medViltappenFilma och fota! Skapa på plats!Efterarbeta på förskolan genom att samtala,reflektera, forska vidare och skapa bådedigitalt och taktilt.Inspirera, fånga, utforska, iaktta LEK, samtala,reflektera och skapa tillsammans!Viltappen; http://www.skolappar.nu/viltappen/My Flora, app med växter och blommor:http://www.skolappar.nu/my-flora/Kvitter, app med fågelsång: https://itunes.apple.com/se/app/kvitter!-fagelsang-fran-sverige/id373561269?mt=8Ipads skattjakt, film från Njutbildning:https://www.youtube.com/watch?v=uuJtm8uzmao
 27. 27. Berätta med ljud textoch bildFörskolan ska sträva efter attvarje barnUtvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samtsin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga attförmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mångauttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans ochdrama.Inspirera, fånga, utforska, iaktta LEK, samtala,reflektera och skapa tillsammans!Voki; http://www.voki.com/Book Creator: http://www.skolappar.nu/book-creator/Photostory; https://sites.google.com/site/photostoryifoerskolan/
 28. 28. Mer språkutveckling”Förskolan ska lägga stor vikt vid attstimulera varje barns språkutveckling ochuppmuntra och ta tillvara barnetsnyfikenhet och intresse för denskriftspråkliga världen.”Lpfö 98/10, s. 7Letterschool NumbersSkolstilSkolstil:http://logopedeniskolan.blogspot.se/2012/02/det-ljudande-tangentbordet-for-ipad-ar.htmlLetterschool: http://www.skolappar.nu/letterschool/
 29. 29. Skapa egna böcker iStorybirdStorybird; Gör egna bildeböcker på dator: http://storybird.com/Lär dig Storybird: instruktionssite för pedagoger. Gjord av Ingela Clarin: https://sites.google.com/site/hurfunkarstorybird/
 30. 30. Matematisk utvecklingLek affär i ZcoolyFärg och formSpåra siffror i NumbersSkapa räknesagor tillsammans i ettbildspelsprogram!Inspirera, fånga, utforska, iaktta LEK, samtala,reflektera och skapa tillsammans!Fingu:http://www.skolappar.nu/fingu/Scooly, lek affär: http://www.skolappar.nu/zcooly-affaren-1/
 31. 31. Några fler guldgruvor!RAAhttp://www.skolappar.nu/http://www.google.com/earth/index.htmlhttp://www.historiska.se/http://www.nrm.se/urplay.se
 32. 32. Malmö stads: iPads studiecirkel för pedagoger: https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/
 33. 33. Till slut...Arbeta och lär tillsammans i arbetslaget!Lär av och med barnen!Medvetet användande av digitala verktyg.Våga testa och våga göra fel!Ett steg i taget....
 34. 34. Frågor?malin.frykman@grkom.seTwitter: @bedomningforlarSkype: malin.frykman

×