Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

@Lära

780 views

Published on

En presentation om Lgr 11 och IKT.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

@Lära

 1. 1. @LäraEn teoretisk och praktisk djupdykning i Lgr 11 & IKT
 2. 2. Dagens program8.30-10.00 @Lära, föreläsning om Lgr 11 och IKT10.00-10.30 Fika10.30-12.00 Praktisk digital workshop12.00-13.00 Lunch13.00-15.00 Webbpublicering15.00-15.30 Summering och avslut: En blick framåt:)
 3. 3. Först en lite titt på var viär och vart vi ska :)......
 4. 4. September December Maj 2012 2012 2012 Arbetslaget har god Arbetslaget är säkra på begreppet EL kännedom om och är trygga iArbetslaget är säkra på en och hur det kan omsättas i praktiskövergripande strukturen i Lgr 11. pedagogisk handling utifrån Lgr 11. att arbeta med EL utifrån Lgr 11. Arbetslaget utgår ifrån de fem Arbetslaget har rutiner och metoder nyckelstrategierna i bfl när de Arbetslaget känner till de fem för att tydliggöra mål och nyckelstrategierna inom bfl. kunskapskrav för eleverna under hela planerar och genomför ett arbetsområdet. arbetsområde. Arbetslaget känner till SAMR- Arbetslaget planerar, Arbetslaget har lärt sig fem nya genomför och utvärderar modellens olika steg och har verktyg som fungerar i alla steg igenomfört teoretiska omdefinieringar arbetsområden enligt SAMR- SAMR-modellen. av arbetsområden. modellen nivå 3.
 5. 5. Syftet med presentationen Ge en kort inblick i hur IKT och digital kompetens genomsyrar hela Lgr 11.I presentationen kommer jag att i första hand prata om IKT utifrån de två första kapitlen. Detgör jag för att den pedagogiska resa om vi ska ta med våra elever på börjar där för alla ämnen.Det är där vi måste ha vår utgångspunkt! Det är så lätt att glömma bort i vardagens stress!Anledningen till att vi nu har fått en samlad läroplan är ju att vi tidigare ur ett nationelltperspektiv fokuserat för mycket på kursplanerna och inte börjat i LPO 94 . Vi har ibland missatnågra stationer! Denna presentation består av två delar. Vi startar i de Lgr 11 avsnitt somkanske inte direkt uttrycker digitalt arbete, men som tekniken ger stora möjligheter till attangripa på ett annat, mer kraftfullt sätt än tidigare. Därefter blir vi mer konkreta och görnedslag i några användbara digitala lärresurser utifrån det långsiktiga målet :kommunicerakunskapsöka, skapa och lära med hjälp av modern teknik.
 6. 6. Hur kunde det bli såhär?
 7. 7. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoderatt tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta ochförhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.Sålla, sortera och analysera!
 8. 8. Eniac, klar 1946 (Mauchly & Eckert)
 9. 9. Från passiv till aktiv Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 (1997) (2004) -Användaren ska kunna vara med och bidra till sajtens innehåll. - Publicera information (text +bild). - Användaren ska kunna ha - Söka information. kontroll över sin information. ? -Mejla! Designen ska vara fyllig, interakiv och användbar.
 10. 10. ”Dagens elever ska förberedas inför jobb sominte existerar. Utveckla förmågan att lösaproblem som ännu inte finns med hjälp av tekniksom inte är uppfunnen ....”
 11. 11. ”Vi lever i ett kunskapssamhälle som ställer stora krav på kreativitet, initiativ och nytänkande och kan inte fortsätta med en skola som utbildar för industrisamhället”. Åsa Falk-Lundqvist, forskare Umeå universitetHur kan vi tillsammans öka era möjligheter och förutsättningar för att organisera er verksamhet så att eleverna utvecklar de framtidskompetenser sombehövs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Hur förbereder vi för framtiden idag?
 12. 12. Digital delaktighet ochnätverkskompetens
 13. 13. Internet en mänskligrättighet enligt FN
 14. 14. Sociala medierinbjuder till socialtentreprenörskap
 15. 15. ”Entreprenörskap handlar om attutveckla nya idéer och attomsätta dessa idéer till någotvärdeskapande” Källa: Skolverket, inspirationsmaterial om EL
 16. 16. The Granny Cloud Sugata Mitra
 17. 17. Vi kan göra sammasak med eleverna!
 18. 18. Hur förbereder sigsamhället för en framtiddär förändring är konstant?
 19. 19. EU:s åtta nyckelkompetenser 21I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg attalla medborgare inom EU behövde för den personliga utvecklingen det,livsånga lärandet, ett aktivt medborgarskap, social integration ochsysselsättning. Dessa kompetenser är tänkta att ligga till grund för allskolverksamhet inom EU och våra läroplaner har utfått från dessa.
 20. 20. EU:s nyckelkompetenser• Kommunikation på modersmålet• Kommunikation på främmande språk• Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens• Digital kompetens• Lära att lära• Social och medborgerlig kompetens• Initiativförmåga och företagaranda• Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 21. 21. ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. ” Källa: EU:s definition från 2006 23Kunskaper om :hur teknik fungerar, både rent praktiskt och vilken roll den har i samhälle och arbetsliv. Det handlar om att kunna hantera viktigaprogram, källkritik och informationssökningar.Färdigheter kring att söka och samla in information samt bearnbeta, värdera,kritiskt granska informationen och använda informationen. Kritiskttänkande, kreativitet och innovation lyfts fram som viktiga färdigheter.Attityd: En kritisk och reflekterande attityd i relation till det moderna informationssamhället och i användandet av digitala verktyg och resurser.
 22. 22. Pedagogisk digital kompetens • ”Pedagogisk digital kompetens kan förstås som ett övergripande koncept som omfattar förmågan hos lärare att tillägna sig olika IT-verktyg i klassrumsundervisning och inom lärarkåren. ” • Det handlar således om lärarens förmåga att främja elevernas undervisning och lärande inom teknikens värld. Källa:Högskolan i Skövde 24
 23. 23. Lgr 11 är den förstaläroplanen sen Internet
 24. 24. ”Vi kan tala om en övergång från analogtklassrumslärande till ett globaliserat ochdigitaliserat lärande.Vi är inne i en stretchadvärld för lärande där skolan står mitt i bådadessa världar.”Källa: Tomas Kroksmark, Lärandets stretchadhet Lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan, s. 1
 25. 25. Kursplan LäroplanKunskapskrav Bedömning 28
 26. 26. 1. Skolans värdegrund och uppdrag  Grundläggande värden  Förståelse och medmänsklighet  Saklighet och allsidighet  En likvärdig utbildning  Rättigheter och skyldigheter  Skolans uppdrag  God miljö för utveckling och lärande  Varje skolas utvecklingResplanen….
 27. 27. I dag kan vi med hjälp av tekniken diskutera, rollspela och ta del av verkliga livsöden ifrån hela världen. Vikan kommunicera med människor som befinner sig på plats mitt i händelsernas centrum.Förstahandskälla! Information och fakta ur många olika perspektiv. Riktiga människors livsöden som mankan följa över en tid berör oss mer kraftfullt och engagerande än om vi läser om någon okänd i en 10 årgammal bok. Olika communitys, sociala medier, bloggar, åsiktstorg m.m. blir i dag ett kraftfulltlärverktyg i utvecklandet av förmågan att leva sig in och förstå andras villkor och värderingar.
 28. 28. Allsidighet är svårt att paketera i ett läromedel!Att använda ett och samma läromedel ger sällan en helt saklig och allsidig undervisning. Tekniken geross nya möjligheter till att belysa kunskapsområden ur en mängd olika perspektiv och med olika medier.Vi kan jämföra material, källor, kommunicera med människor som har en expertkunskap inom detaktuella området och på så sätt verkligen garantera våra elever en saklig och allsidig utbildning.
 29. 29. . Skolan som kulturell och social mötesplats ser inte ut som den gjorde för 15 år. Lgr 11 måste ses iljuset av den sociala och kulturella kontext våra elever befinner sig i. Deras sociala arenan är i dagoändlig och global. Skolan som institution har idag en mängd informella digitala mötesplatser , vare sigden vill eller eller inte. Samtidigt som vi har möten IRL pågår parallella möten digitalt. Den fysiskaskolbyggnaden är inte enough! Det måste vi förhålla oss till och ta ansvar för. För att möta upp tillvärdegrunden i Lgr 11 krävs att vi har ett systematiskt värdegrundsarbete även i digitala rum.
 30. 30. En likvärdig utbildning? Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. Lgr 11 s.5
 31. 31. Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden,kompetenser som verklighetsanknut att ta initiativ, et, samverkan ansvar och att med arbetslivetomsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Källa: Skolverket
 32. 32. Den andra klyftan är det största hotet mot en likvärdig utbildning!Andra klyftan ett stort hot mot livvärdig utbildning. Denna nya klyfta, som i rapporten kallas den andradigitala klyftan, rör de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna dranytta av teknikutvecklingen för sitt lärande och för att utveckla de kompetenser som blir allt viktigare isamhället. I rapporten talar man om dessa som ”21st Century Skills”, en term och ett begrepp som blivitallt vanligare i den internationella forskningen och debatten på senare år. Forskningsprojektet Assessment& Teaching of 21st Century Skills vid Melbourne University är ett intressant exempel. Gränsöverskridandemöten i dataspel, forum,
 33. 33. Några nedslag i Lgr 11 • ”Eleven ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Skolans uppdrag s. 9). • ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Skolans uppdrag s. 9). •” Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14). • Kursplanerna innehåller också mycket....
 34. 34. Källkritik, hur texters avsändare Fotografering och påverkar innehållet Fotografering och filmande överföring av bilder med hjälp samt redigering i Beskrivande, förklarande, utredande, av datorprogram datorprogram instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, Källkritik, hur texters avsändare arbetsbeskrivningar och blogginlägg. påverkar innehållet Kombinationer av bild, ljud och Digital bearbetning av text i eget bildskapande fotografier och andra typer av bilder Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator Handstil och att skriva på dator LGR 11 Alla elever ska lära sig Texter som kombinerar ord kommunicera, kunskapssöka, och bild, tex film, interaktiva skapa och lära med hjälp av spel och webbtexter Informationssökning i böcker, modern teknik Skapande av texter där ord,tidskrifter och på webbsidor för barn bild och ljud samspelar Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till Olika hjälpmedel, till exempel Redigering och disposition av texter exempel webbtexter, interaktiva spel och tv­ digitala verktyg, för att planera och med hjälp av dator. Olika funktioner för program. Texternas innehåll, uppbyggnad och genomföra muntliga presentationer. språkbehandling i digitala medier. typiska språkliga drag. Hur man jämför källor och Informationssökning i några olika medier och källor, Informationssökning på bibliotek prövar deras tillförlitlighet med till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och och på Internet, i böcker och ett källkritiskt förhållningssätt. via sökmotorer på Internet. massmedier samt genom intervjuer.
 35. 35. Andra digitala klyftan ett hot mot likvärdigheten och påsikt demokratin.Pedagogisk digital kompetens krävs för att lyckasÖkad måluppfyllelse kräver mer än datorer...
 36. 36. Flow sker när våra ”skills” möter rätt nivå av utmaning Mihalay Csikszentmihalyi , ”upphovsman” till begreppet flow.Gott lärande sker när individen är aktiv, känslomässigt engagerad ochutmaningarna hanterbara, oftast är det då de ligger lite över vår”skillsnivå”. Mening och mål en förutsättning. Genom att lära elever läraoch synliggöra lärandet kan vi ”pricka rätt”. Tar vi dessutom hjälp avdigitala verktyg för att visualisera och analysera så kan vi oftas anta störreutmaningar i förhållande till våra skils..
 37. 37. Mer...
 38. 38. Dags att omdefinieralärandet?
 39. 39. Förnya vårtförhållningssätt till Organisation kunskap och lärandeSkapa nya rum för Nya metoder och lärande verktyg för lärande
 40. 40. SAMR-modellen TEKNIKEN GER OSS MÖJLIGHET ATT SKAPA NYA UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA. NYAOMDEFINIERING TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS OCH ELEVERNA MÖTER EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ FANNS TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR IÄNDRING ARBETSSÄTTET. ELEVERNA ANVÄNDER NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR. DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR VIDGATS. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING MEDFÖRBÄTTRNING FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING UTANERSÄTTNING FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 41. 41. De sex linserna Källa: Ruben PuenteduraRuben Puenteduras sex linser: Dessa delar bör finnas med i omdefinieradeuppgifter.Undersökande och reflekterande arbetssätt, skrivande process,meningsskapande, tillgänglighet, digitalt berättande och digitaltmedborgarskap. Alla dessa delar har och kan ges ett formativt perspektiv.
 42. 42. Att utveckla och Samarbete med stimulera omvärlden,kompetenser som verklighetsanknut att ta initiativ, et, samverkan ansvar och att med arbetslivetomsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Källa: Skolverket
 43. 43. Andra digitala klyftan ett hot mot likvärdigheten och påsikt demokratin.Pedagogisk digital kompetens krävs för att lyckasÖkad måluppfyllelse kräver mer än datorer...
 44. 44. Flow sker när våra ”skills” möter rätt nivå av utmaning Mihalay Csikszentmihalyi , ”upphovsman” till begreppet flow.Gott lärande sker när individen är aktiv, känslomässigt engagerad ochutmaningarna hanterbara, oftast är det då de ligger lite över vår”skillsnivå”. Mening och mål en förutsättning. Genom att lära elever läraoch synliggöra lärandet kan vi ”pricka rätt”. Tar vi dessutom hjälp avdigitala verktyg för att visualisera och analysera så kan vi oftas anta störreutmaningar i förhållande till våra skils..
 45. 45. Kommunicera! Ha dialogsamtal och diskutera på Todays Meet Skypeutbyte med andra elever Skype med museum Epals/Etwinning Brainstorma på Corkboard me
 46. 46. Skapa!FilmWebbtidningGlogsterposterBlogga!Skapa VokisWikiBildbehandling i pizapBildspelSkratchTV-show ”Bambusa”MusikPodcasta (radioprogram)Digitalt berättande i StorybirdWordle
 47. 47. Kunskapssöka!KällkritikBrottsrummetRAAGoogle EarthFölja politiker via TwitterSvt playStrömmande film från SLI, läromedel
 48. 48. Lära!KunskapshubbenMitt i bland ossSkriva sig till läsning.Khans AcademyGoogle EarthElibGapminderGlobalisGlosboken.euTeacher on demandMattebokenBrainpop UK
 49. 49. Fokusdiskussion underfikat•Vad  krävs  av  oss    pedagoger  för  a6  skapa  en  likvärdig  skola   när  det  gäller  digital  kompetens  och  digital  delak>ghet?       Vilken  pedagogisk  digital  kompetens  behöver  vi  ha  för  a6   uBöra  uppdraget?
 50. 50. Frågor?malin.frykman@grkom.se

×