Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการเรียนรู้ที่ ๑

2,121 views

Published on

แผนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การเท่ากันทุกประการ

Published in: Education
  • Be the first to comment

แผนการเรียนรู้ที่ ๑

  1. 1. แผนการเรียนรู้ที่ ๑<br />หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รายวิชา คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มาตรฐานการเรียนรู้ ค ๓.๒ ม.๒/๑เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ จำนวน ๑ ชั่วโมง๑.สาระสำคัญ<br />รูปสองรูปที่มีรูปร่างและขนาดเท่ากัน และทับกันสนิทพอดี จะมีความเท่ากันทุกประการ เราใช้สัญลักษณ์ แทนคำว่า "เท่ากันทุกประการ"<br />๒.จุดประสงค์การเรียนรู้<br /> ด้านความรู้๑) เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างของรูปโดยการสังเกตความเท่ากันทุกประการได้๒) เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างของรูปจากการตรวจสอบความเท่ากันทุกประการได้ด้านทักษะ/กระบวนการ๑) การแก้ปัญหา๒) การให้เหตุผล๓) การเชื่อมโยงด้านคุณลักษณะ๑) มีความรอบคอบ๒) มีวิจารณญาณ๓) มีความเชื่อมั่นในตนเอง๔) ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๓.สาระการเรียนรู้ที่ ๑ การเท่ากันทุกประการ (กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เกมส์)<br /> ๑) ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนอาสาสมัครออกมารับรูปเรขาคณิตสองมิติ<br />ที่ครูตัดเตรียมมาให้ตามจำนวนนักเรียนในห้อง (ซึ่งรูปเหล่านี้จะมีรูปที่เหมือนกันเป็นคู่ๆ คละสลับกันอยู่) แล้วนำไปแจกเพื่อนทุกคน คนละ ๑ รูป๒) ครูชี้แจงว่าจะให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยมีกติกาว่าให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่มีภาพเหมือนกันและเท่ากันให้ได้เร็วที่สุด ใครได้คู่แล้วให้นั่งลงแล้วช่วยกันหาเหตุผลว่าทราบได้อย่างไรว่ารูปของนักเรียนและคู่ของนักเรียนเท่ากัน๓) ครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายตามข้อ ๒) ซึ่งคำตอบที่คาดหวังจากนักเรียนคือ ใช้<br />วิธีนำรูปสองรูปมาทาบกันแล้วทับกันได้สนิทพอดี๔) ครูเสริมความรู้ให้กับนักเรียนว่ารูปสองรูปที่ทับกันสนิทพอดีเรียกว่า รูปทั้งสองมีความเท่ากันทุกประการ ใช้สัญลักษณ์นี้ ครูเขียนสัญลักษณ์บนกระดานดำ๕) ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของการเท่ากันทุกประการเป็นบทนิยาม ได้ดังนี้ "รูปสองรูปเท่ากันทุกประการ เมื่อสามารถนำรูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทพอดี"<br />191452516510๖) ครูติดแผ่นภาพดังรูป บนกระดานดำ แล้วแจกรูปก้อนเมฆลักษณะเดียวกันแต่ขนาดต่างกันซึ่งตัดเป็นรูปร่างแล้ว ให้กับนักเรียน ๓ คน นำไปทับหรือทับกับรูปที่ติดไว้ (มีเพียงรูปเดียวที่ทับกันได้สนิทพอดี) ให้นักเรียนอาสาสมัครออกมาเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความเท่ากันทุกประการ แล้วให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันอภิปรายว่าควรใช้สัญลักษณ์แบบใดแสดงความ “ไม่เท่ากันทุกประการ” จนได้ข้อตกลงเหมือนกันว่าควรเป็น สัญลักษณ์ ๗) ครูให้นักเรียนเล่นเกมความเท่ากันทุกประการ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ ๑๐ คน ถ้ากลุ่มสุดท้ายเหลือเศษนักเรียนไม่ครบสิบคน ให้ครูแต่งตั้งนักเรียนเหล่านั้นเป็นกรรมการนักเรียน (วิธีเล่นดูรายละเอียดจากใบกิจกรรมที่ ๑) กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดชนะ๘) ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความเท่ากันทุกประการ<br />๔.สื่อการเรียนรู้<br />๔.๑ สื่อการเรียนรู้๑) รูปเรขาคณิตสองมิติ๒) รูปภาพก้อนเมฆขนาดต่างๆ๓) ใบกิจกรรม๕.การวัดและประเมินผล<br />๑.วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้๑.๑)จากการทำใบงานหรือใบกิจกรรม๑.๒)สังเกตพฤติกรรมในการเรียนการ๑.๓)การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม๒.เครื่องมือการวัดและประเมินผล๑.๑)แบบประเมินการเสนอผลงาน<br />๑.๒)แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนการ๑.๓)แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม๓.เกณฑ์การวัดและประเมินผล๑.๑)เกณฑ์การประเมินจากแบบประเมินการแสดงผลงาน๕=ดีมาก๔=ดี๒=พอใช้๓=ผ่าน ๑=ปรับปรุง ๐=ไม่ผ่าน๑.๒)เกณฑ์การประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม<br />๑=ปรับปรุง๒=ปานกลาง๓=ดี<br /> ๑.๓) เกณฑ์การประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน<br />๕=ดีมาก๔=ดี๒=พอใช้๓=ผ่าน<br /> ๑=ปรับปรุง ๐=ไม่ผ่าน <br />แบบประเมินการแสดงผลงาน<br />เลขที่กลุ่มที่ความถูกต้องความรวดเร็วการนำเสนอความร่วมมือรวม(ชื่อกลุ่ม)๕๕๕๕๒๐<br />ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน<br />แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนการ<br />เลขที่ชื่อ – สกุลของความเข้าใจความตั้งใจความร่วมมือมารยาทรวมผู้รับการประเมิน๕๕๕๕๒๐<br /> ลงชื่อ .................................................................. ผู้ประเมิน<br />1143000-274320แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม<br />กลุ่มที่ ......................... ชั้น .................................สมาชิกภายในกลุ่ม๑. .............................................................. ๒. .............................................................. ๓. .............................................................. ๔. ..............................................................คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง<br />ที่รายการพฤติกรรมคุณภาพการปฏิบัติดีปานกลางปรับปรุง๑การมีสวนร่วมในการวางแผน๒การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่๓การให้ความร่วมมือในการทำงาน๔การแสดงความคิดเห็น๕การยอมรับความคิดเห็น๖การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ๗ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย<br />ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน .............. / ............... / .................<br />ใบกิจกรรมเกมความเท่ากันทุกประการ<br />คำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้1. จัดกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน2. นักเรียนที่เหลือซึ่งยังไม่มีกลุ่ม ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการนักเรียน3. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสุ่มหยิบรูปเรขาคณิตสองมิติ 10 ชิ้น แล้วนำไปแจกสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคน บันทึกรูปที่ได้ลงในแบบฟอร์มด้านล่าง4. กรรมการนักเรียนติดรูปเรขาคณิตสองมิติคราวละ 1 รูปบนกระดานดำ5. กลุ่มใดที่มีรูปเรขาคณิตสองมิติเหมือนบนกระดานดำ ให้ส่งตัวแทนกลุ่มนำรูปมาทาบกับรูปบนกระดานดำทีละกลุ่ม6. กรรมการนักเรียนดูว่ารูปของกลุ่มใดทับหรือทับกับรูปบนกระดานดำได้สนิทพอดี กลุ่มนั้นจะได้คะแนน 1 คะแนน ให้แต่ละกลุ่มบันทึกคะแนนลงในแบบฟอร์ม7. ดำเนินการข้อ 4. - 6. จนครบ 10 รูป แล้วรวมคะแนนกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ....................................................<br />ลำดับที่ชื่อ- สกุลรูปเรขาคณิตสองมิติคะแนน12345678910รวมคะแนน<br />

×