แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

29,488 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
450
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเมืองแงง อาเภอปัว จังหวัดน่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
  2. 2. คานา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ในเชิงบูรณาการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และดานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี นาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขการจัดทาคู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชุดนี้ได้จัดทาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ และได้นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมงตามหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชุดนี้ได้ออกแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้สาหรับนาเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณ ผู้จัดทา
  3. 3. คาอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ศึกษา เศษส่วนและทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วนและทศนิยม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่าและการนาไปใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติการวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกาหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง ด้านหน้าด้านข้างและด้านบน ความสัมพันธ์ของแบบรูป สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟ กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก โอกาสของเหตุการณ์ โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ฝึกทักษะการคิดคานวณและการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรหัสตัวชี้วัดค1 .1 ม.1/1ค1 .2 ม.1/2ค1 .3 ม.1/1ค3 .1 ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6ค4 .1 ม.1/1ค4 .2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5ค5 .2 ม.1/1ค6 .1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6 รวม 18 ตัวชี้วัด
  4. 4. การจัดหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102จานวน 1.5 หน่วยกิต จานวนเวลา 60 ชั่วโมงหน่วยการ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/ จานวน น้าหนัก มาตรฐาน / ตัวชี้วัด เรียนรู้ หน่วยย่อยการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน 1 เศษส่วนและทศนิยม ค1.1 ม.1/1 17 21 ค1.2 ม.1/2 ค6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/5 2 การประมาณค่า ค1.3 ม.1/1 7 8 ค6.1 ม.1-3/3 3 คู่อันดับและกราฟ ค4.2 ม.1/4, ม.1/5 8 9 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/4 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ค4.1 ม.1/1 14 18 ค4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ค6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/4 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ค3.1 ม.1/4, ม.1/5, 8 12 สองมิติและสามมิติ ม.1/6 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/6 6 โอกาสของเหตุการณ์ ค5.2 ม.1/1 2 2 ค6.1 ม.1-3/2, ม.1-3/3 ม.1-3/5 สอบกลางภาค 2 10 สอบปลายภาค 2 20 รวม 60 100
  5. 5. โครงสร้างการแบ่งเวลารายชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้/แผนการ เรื่อง เวลา/ชั่วโมง จัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วนและทศนิยม 18แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบทศนิยม 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การคูณและหารทศนิยม 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 โจทย์ปัญหาทศนิยม 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การคูณและการหารเศษส่วน 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 โจทย์ระคน 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โอกาสของเหตุการณ์ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 โอกาสของเหตุการณ์ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประมาณค่า 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 ค่าประมาณจากการวัด 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การปัดเศษ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของจานวนเต็ม 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของทศนิยม 1แผนการจั11113134ดการเรียนรู้ที่ 15 การประมาณค่าโดยการปัดเศษแล้วหาผลลัพธ์ของเศษส่วน 1แผนการจั14145 ดการเรียนรู้ที่ 16 การประมาณค่ากับการนาไปใช้ 2หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คู่อันดับและกราฟ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 คู่อันดับและการเขียนของคู่อันดับ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 กราฟและการนาไปใช้ 4หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 15แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 แบบรูป 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 สมการและคาตอบของสมการ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 รูปเรขาคณิตสามมิติและการเขียนบนระนาบ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติและภาพจากการมอง 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 3

×