แผนการจัดการเรียนรู้ที1

2,980 views

Published on

แผนการจัดการเรียนรู้ที1

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ที1

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel 2003 เวลา 4 ชั่วโมงแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเริ่มใช้งาน Microsoft Excel 2003 เวลา 2 ชั่วโมง สอนวันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ. .................... ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร แก้ปัญหาการทำางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสำาคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Excel 2003 เริมจากการใช้งาน ่การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ ส่วนประกอบของ Microsoft Excel 2003 รวมไปถึงการตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อเดรียมการใช้งานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางทำางาน(Microsoft Excel 2003) ได้ 2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางทำางาน (MicrosoftExcel 2003) สร้างชิ้นงานได้ 3. สามารถนำาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำางาน (MicrosoftExcel 2003) ได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมตารางทำางาน (MicrosoftExcel 2003) สร้างผลงาน หรือชิ้นงานตามความสนใจ ความถนัดของตนเองหรือกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบ 5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ 1. นักเรียนบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel 2003
  2. 2. 2. นักเรียนบอกขั้นตอนการเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 3. นักเรียนบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ด้านทักษะ 4. นักเรียนสามารถเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 ได้ 5. นักเรียนสามารถเปิดใช้เอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ได้ 6. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 7. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน และปฏิบัติกิจกรรมได้ อย่างดี 8. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เข้าเรียน สมำ่าเสมอสาระการเรียนรู้ ความรู้เบือองต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2003 โดย มีสาระย่อยดังนี้ - การเริ่มใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 - การเปิดเอกสารข้อมูลใหม่ - ส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Excel 2003กิจกรรมการเรียนรู้ ขันนำาเข้าสู่บทเรียน ้ 1. ครูทักทายนักเรียน แล้วสอบถามนักเรียนว่าช่วงปิดเทอมมีใครทำาอะไรบ้าง 2. ครูชี้แจงกับนักเรียนว่า จากเทอมที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2003 แล้ว ในเทอมนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 และครูสอบถามนักเรียนว่า มีใครเคยใช้โปรแกรม Microsoft – Excel มาแล้วบ้าง ขันสอน ้ 3. นักเรียนนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้งาน โปรแกรม
  3. 3. Microsoft Excel 2003 4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำาคัญและ ประโยชน์ของโปรแกรมMicrosoft Excel 2003 5. นักเรียนดูครูสาธิตการเปิดเข้าโปรแกรม Microsoft Excel2003 6. นักเรียนลงมือปฏิบัติเปิดเข้าใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 7. นักเรียนฟังครูอธิบายถึงส่วนประกอบและเครื่องมือของ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 8. นักเรียนทำาใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ขันสรุปผล ้ 9. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003ในหัวข้อเรื่อง การเริมใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003, การเปิด ่เอกสารใหม่, ส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรม 10. นักเรียนลงมือจดบันทึกสรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมดลงในสมุดสื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับครู จำานวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับนักเรียน จำานวน 34 เครื่อง 4. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003 3. ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel2003การวัดและประเมินผล วิธีการวัด/สิ่งที่วัด - การทำาใบงาน - สังเกตพฤติกรรม
  4. 4. เครื่องมือวัด - แบบประเมินผลงาน - แบบสังเกตพฤติกรรมเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ประเมินผลงาน 1. เกณฑ์การให้คะแนน 8 - 10 คะแนน ดีมาก 5 - 7 คะแนน ดี 0 - 4 คะแนน พัฒนา 2. เกณฑ์การประเมิน ได้ 5 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน เกณฑ์ประเมินพฤติกรรม 1. เกณฑ์การให้คะแนน 8 – 10 คะแนน ดีมาก 5–7 คะแนน ดี 0 - 4 คะแนน พัฒนา 2. เกณฑ์การประเมิน ได้ 5 คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน

×