Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา

13,496 views

Published on

การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา_ป.4

Published in: Education

การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา

 1. 1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร ของ ด.ช.วรายุทธ วงศิลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธา โรงเรียนบ้านน้้าใสม่วงวิทยา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 2. 2. ประกาศคุณูปการ การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่านจานงค์ จันหาญ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้าน น้าใสม่วงวิทยา และคุณครูโรงเรียนบ้านน้าใสม่วงวิทยาทุกท่าน ที่กรุณาให้คาแนะนา และขอบใจเด็กชายวรายุทธ วงศิลาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนกระทั่งงานวิจัยในครั้งนี้สาเร็จไปด้วยดี นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธา ผู้วิจัย
 3. 3. ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณการหารของเด็กชายวรายุทธ วงศิลา ชื่อผู้วิจัย นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการ สนทนาการหาความหมายของคาและแบบฝึกในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเด็กชายวรายุทธ วงศิลานักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน และเรียนซ่อมเสริมจากนั้นทาแบบฝึกที่ครูสร้างขึ้น จากนั้น ทาการทดสอบหลังเรียน และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้กิจกรรมต่างๆ และการใช้แบบฝึกทาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา และสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ ก่อนและหลังเรียน
 4. 4. เรื่อง การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์การคูณการหาร ป. 4 ของเด็กชายวรายุทธ วงศิลา ความส้าคัญและที่มา ตามธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมี เหตุผล แต่การคิดวิเคราะห์จะต้องมาจากการอ่าน ความเข้าใจในคาหรือภาษาแต่จากการสอนพบว่า เด็กชายวรายุทธ วงศิลาไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในความหมายของคา ในประโยคสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทาวิจัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรฺ์ให้ดีขึ้น ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 1. ให้นักเรียนฝึกอ่านโจทย์ปัญหาการคูณ,หาร 2. ฝึกหาความหมายของคาในโจทย์ 3. สนทนา ซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเรียน 4. ฝึกแต่งโจทย์ปัญหาการ,คูณ,หาร 5. ซักถามเกี่ยวกับโจทย์ ฝึกตอบคาถามในโจทย์ 6. กาหนดโจทย์ให้ฝึกวิเคราะห์ และการคาตอบ จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคาตอบได้ถูกต้อง ตัวแปรที่ศึกษา 1. แบบฝึกหัดการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2. ใบงาน 3. ผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลัง
 5. 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เน้นในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้จัดทาแบบฝึกและใบงานอย่างง่ายๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้สนุกสนาน และได้รับความรู้ในการคิดวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น และได้ทาการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนจากการทาแบบฝึกหัด ใบงานแต่ละฉบับ เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนหลังจากที่ได้มีการทาลองใช้วิธีเรียนต่างๆ นี้ ว่ามีความแตกต่าง หรือมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้หลักในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างง่ายๆ 2. ได้แนวทางในการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 3. ได้แนวคิดที่ว่าการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากการคูณ,หาร ที่คล่องแคล่วแล้ว จะต้องอาศัยการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุและมีผล สามารถหาข้อสรุปและพิสูจน์ความถูกต้องได้ ขอบเขตของการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบฝึกเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการพูด,เขียน,คิด เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างถูกต้อง และได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 1. ประชากร คือ เด็กชายวรายุทธ วงศิลา นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้าใสม่วงวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. เนื้อหา/หลักวิชา การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ วิธีด้าเนินการวิจัย ระยะเวลาในการดาเนินงาน 3 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2556 (4 ชั่วโมง / สัปดาห์) 3 มิถุนายน 2556 - ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา 3 - 20 มิถุนายน 2556 - เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน - วิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์เนื้อหา - ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย
 6. 6. 24 มิถุนายน 2556 - ทาแบบทดสอบก่อนเรียน - บันทึกคะแนน 1 กรกฎาคม 2556 – 10 สิงหาคม 2556 - สอนโดยใช้แบบฝึกและการปฏิบัติจริงเรื่องการคูณ การหาร 15 สิงหาคม 2556 - แบบทดสอบหลังเรียน - บันทึกคะแนน 1 กรกฎาคม 2556 – 23 สิงหาคม 2556 - เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 26 สิงหาคม 2556 - สรุปและอภิปรายผล - จัดทารูปเล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบทดสอบ วัดความรู้ก่อนเรียน 2. แบบฝึกหัด,ใบงาน 3. แบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 4. หลัก,แนวคิดในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี้ - แนวคิด วิเคราะห์ โจทย์ ปัญหาการคูณ,หาร 1. หน่วยจะแตกต่างกัน 1 หน่วย เช่น - คน, คน, แถว - บาท,บาท,ผล 2. โจทย์การคูณมักพบคาว่า เท่าของ ทั้งหมด 3. โจทย์การหารมักพบคาว่า กี่เท่า,แบ่ง,จัด,ใส่,ครั้งละเท่าๆกัน, เฉลี่ย
 7. 7. ขั้นตอนการด้าเนินการ ในการดาเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจความหมายของคาในโจทย์ ปัญหา ของ เด็กชายวรายุทธ วงศิลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสนทนาพูดคุย ประสบการณ์เดิม ใบงาน แบบฝึกอย่างง่ายๆ โดยที่ผู้วิจัยได้วางแผนการดาเนินงาน และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทดลองครั้งนี้ โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นวิเคราะห์ 1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนดาเนินการ มีดังนี้ - เนื้อหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ, การหาร 2. ขั้นออกแบบ - แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ก่อนเรียน - แบบฝึกเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร - แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร หลังเรียน 3. ขั้นด้าเนินการ มีดังนี้ - ทาการทดลองกับเด็กชายวรายุทธ วงศิลา โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนโจทย์ปัญหาการคูณ การหาร บันทึกคะแนน - ทาการทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกอย่างง่ายๆ การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของนักเรียน และใช้แบบฝึก ช่วยในการวิเคราะห์โจทย์การคูณ การหาร เมื่อจบหัวข้อนั้นๆ แล้วจึงจะมีการทาแบบฝึกหัดทดสอบ (ทาเช่นนี้จน ครบทุกหัวข้อ) - ทาการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยที่ข้อสอบจะมีการปรับปรุงบางข้อ จากข้อสอบก่อนเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อ - วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน - นาคะแนนทั้งหมด มาเปรียบเทียบการพัฒนาการหาค่าร้อยละ
 8. 8. 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการทาการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดย ใช้วิธีการอย่างง่ายๆเพื่อช่วยให้เด็กอ่อนมีผลการเรียนดีขึ้น โดยได้มีการทดสอบก่อนเรียนเขียน และทดสอบหลัง เรียน และมีการปรับปรุงแบบทดสอบบางหัวข้อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของผู้เรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนของเด็กชายวรายุทธ วงศิลา ในเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ การหารจากแบบฝึกหัดย่อย 2 ครั้ง ชื่อ - นามสกุล แบบฝึกที่ 1 (10 ข้อ ) แบบฝึกที่ 2 ( 10 ข้อ ) ด.ช. วรายุทธ วงศิลา 4 7 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนเมื่อทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ชื่อ - นามสกุล Pre-test ( 10 ข้อ ) Post – test (10 ข้อ ) ด.ช. วรายุทธ วงศิลา 3 8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดความ เข้าใจในความหมายของในทางคณิตศาสตร์แต่หลังจากได้เรียนเสริมมีการพูดคุยสนทนาและใช้ประสบการณ์เดิมทา ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคาในทางคณิตศาสตร์มากขึ้นนาไปสู่การวิเคราะห์โจทย์ และแก้โจทย์ปัญหาได้ดี ขึ้น
 9. 9. ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย ในการวิจัยทาให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของเด็กชายวรายุทธ วงศิลา ทาให้ผู้วิจัยพบว่าการเรียนการ สอนของนักเรียนแต่ละคนมีการรับรู้ได้ไม่เท่ากันซึ่งจะใช้วิธีการในการเรียนรู้ และแก้ไขที่แตกต่างกันตามศักยภาพ และความสนใจของแต่ละบุคคล ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน ครูควรใช้วิธีการง่ายๆ หรือประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียน เช่น - การพูดคุย - การเล่าเรื่อง - การแสดงบทบาทสมมุติ
 10. 10. ภาคผนวก
 11. 11. ค้าชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และเขียนประโยคสัญลักษณ์ 1. สุดาขายแตงโมไป 135 ผล ราคาผลละ 25 บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าไร ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 2. มีดินสอ 509 แท่ง จัดใส่กล่องกล่องละ 10 แท่งจะได้กี่กล่องและเหลือกี่แท่ง ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 3. มีส้ม 3960 ผลจัดใส่ถุงถุงละ 100 ผลจะได้กี่ถุง ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 4. พี่มีเงิน 1050 บาท พ่อมีเป็น 3 เท่าของพี่ พ่อมีเงินกี่บาท ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 5. พ่อมีเงิน 2,700 บาท แบ่งเงินให้ลูกเท่าๆ กัน 3 คน พ่อมีเป็น 3 เท่าของพี่ พ่อมีเงินกี่บาท ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร
 12. 12. 6. แม่ค้าขายลูกชิ้นเนื้อได้ 155 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 55 บาท แม่ค้าจะได้เงินเท่าไร ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 7. นักเรียนชั้น ป.4 มีทั้งหมด 420 คน จัดเป็น 14 ห้อง จะได้นักเรียนห้องละกี่คน ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 8. ขายทุเรียนได้ 65 กิโลกรัม ขายมังคุดได้ 4 เท่าของทุเรียน ขายมังคุดได้กี่กิโลกรัม ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 9. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 5 หัวข้อ ในห้องมีนักเรียน 30 คนแบ่งได้กลุ่มละกี่คน ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 10. ทหารแถวหนึ่งมี 15 คน ทหาร 110 แถว จะมีกี่คน ตอบ สิ่งที่โจทย์กาหนดให้ 1__________________________ 2 ____________________________ สิ่งที่โจทย์ถาม _______________________________________________________________ ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน ( นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธา )
 13. 13. ค้าชี้แจง ให้นักเรียนคิดหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ 1. แม่ค้าขายน้าแข็งในงานกาชาดแก้วละ 5 บาท ถ้าวันแรกขายได้ 1,560 แก้ว คิดเป็นเงินเท่าไร ตอบ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 2. โรงละครแห่งหนึ่งมีที่นั่ง 27 แถว แถวละ 40 คน โรงละครแห่งนี้จุคนได้กี่คน ตอบ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ 3. แม่จัดดอกไม้ได้วันละ 50 กา แต่ละกามีดอกไม้ 15 ดอก แม่ใช้ดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก ตอบ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ประโยคสัญลักษณ์ ___________________________________________________________ ข้อ 4 -5 ให้นักเรียนแสดงวิธีท้าดังตัวอย่าง 4. ตุ๊กตาเก็บเงิน 6 เดือน ได้เดือนละ 15,700 บาท ตุ๊กตาเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาท ประโยคสัญลักษณ์ ........................................................................................................................................ วิธีทา.............................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ตอบ ............................................................................................................................................................. แบบฝึกชุดที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร ตัวอย่าง ลัดดาขายมังคุด 2,350 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม สดใสขายมังคุดทั้งหมดกี่กิโลกรัม ประโยคสัญลักษณ์ 2,350 x 5 = วิธีทา ขายมังคุด 2,350 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ลัดดาขายมังคุดได้ทั้งหมด 11,750 กิโลกรัม ตอบ ลัดดาขายมังคุดได้ทั้งหมด ๑๑,๗๕๐ กิโลกรัม x
 14. 14. 5. พ่อขายเสื้อได้เงิน 17,612 บาท เสื้อราคาตัวละ 119 บาท พ่อขายเสื้อได้กี่ตัว ประโยคสัญลักษณ์ ........................................................................................................................................ วิธีทา.............................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ตอบ ............................................................................................................................................................. ข้อ 6 - 10 ให้นักเรียนหาค้าตอบแล้วน้ามาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 6. สมพรรับจ้างดานาได้เงิน 14,300 บาท ค่าจ้างวันละ 220 บาท สมพรรับจ้างดานาทั้งหมดกี่วัน ตอบ ............................................................................................................................................................. 7. ร้านค้าขายโทรทัศน์ได้ 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท คิดเป็นเงินเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 8. สวนสัตว์เก็บเงินค่าบัตรเข้าชมได้ 11,150 บาท ราคาบัตรละ 50 บาท มีคนซื้อบัตรเข้าชมกี่คน ตอบ ............................................................................................................................................................. 9. สถานีตารวจสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 30 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,700 บาท จะต้องจ่ายเงินเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 10. ไก่ออกไข่วันละ 12 ฟอง ต้องการไข่ 300 ฟอง จะต้องรอกี่วัน ตอบ ............................................................................................................................................................. คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน ( นายจักรพงษ์ ทิพย์โยธา )
 15. 15. ค้าชี้แจง ให้นักเรียนคิดหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ ( 10 คะแนน ) 1. 5 เท่าของ 4 มีค่าเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 2. 105 เป็นกี่เท่าของ 5 ตอบ ............................................................................................................................................................. 3. ค่าเฉลี่ยของ 28 , 13 , 35 , 50 , 24 , 48 มีค่าเท่ากับเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 4. ข้าวสารราคาถุงละ 66 บาท จานวน 16 ถุง คิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร จากโจทย์แสดงความหมายการ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตอบ ............................................................................................................................................................. 5. จากโจทย์ข้อ 4 จะหาคาตอบด้วยวิธีใด ตอบ ............................................................................................................................................................. 6. จากโจทย์ข้อ 4 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 7. ผลิตอาหารกระป๋องได้ทั้งหมด 74,100 กระป๋อง ถ้าวันหนึ่งผลิตได้ 950 กระป๋องจะต้องผลิตกี่วัน ตอบ ............................................................................................................................................................. 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะหาคาตอบด้วยวิธีใด เพราะอะไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 9. จากโจทย์ข้อ 7 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 10. มีเงินอยู่ 2000 บาท ถ้าแลกเป็นธนบัตรใบละ 50 บาท จะได้กี่ใบ ตอบ ประโยคสัญลักษณ์ …………………………………………………………………………………………………..…………… ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร
 16. 16. ค้าชี้แจง ให้นักเรียนคิดหาคาตอบจากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ ( 10 คะแนน ) 1. 5 เท่าของ 4 มีค่าเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 2. 105 เป็นกี่เท่าของ 5 ตอบ ............................................................................................................................................................. 3. ค่าเฉลี่ยของ 28 , 13 , 35 , 50 , 24 , 48 มีค่าเท่ากับเท่าไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 4. ข้าวสารราคาถุงละ 66 บาท จานวน 16 ถุง คิดเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร จากโจทย์แสดงความหมายการ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตอบ ............................................................................................................................................................. 5. จากโจทย์ข้อ 4 จะหาคาตอบด้วยวิธีใด ตอบ ............................................................................................................................................................. 6. จากโจทย์ข้อ 4 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 7. ผลิตอาหารกระป๋องได้ทั้งหมด 74,100 กระป๋อง ถ้าวันหนึ่งผลิตได้ 950 กระป๋องจะต้องผลิตกี่วัน ตอบ ............................................................................................................................................................. 8. จากโจทย์ข้อ 7 จะหาคาตอบด้วยวิธีใด เพราะอะไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 9. จากโจทย์ข้อ 7 จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร ตอบ ............................................................................................................................................................. 10. มีเงินอยู่ 2000 บาท ถ้าแลกเป็นธนบัตรใบละ 50 บาท จะได้กี่ใบ ตอบ ประโยคสัญลักษณ์ …………………………………………………………………………………………………..…………… ตอบ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร

×