Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"

1,271 views

Published on

Μια εργασία για το μάθημα "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" Γ΄ Γυμνασίου από τους μαθητές: Κοκκινίδη Στέργιο, Κουζίνα Βασίλη, Ρίμπα Χάρη, Σιουτάρη Φώτη και Τρεμόπουλο Ιορδάνη. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρετή Κάρκου

Published in: Education
 • Be the first to comment

Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"

 1. 1. 1863-1933
 2. 2. Γέλλεζε & ΢πνπδέο Ο Κ. Καβάθεο γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ην 1863. Έδεζε ζηελ Αγγιία από ην 1872 έσο ην 1878, ηόηε γύξηζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε έλα ειιεληθό Λύθεην.
 3. 3. Θάλαηνο Κ.Π. Καβάθε Ο Καβάθεο πέζαλε ην 1933 ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ από θαξθίλν ηνπ ιάξπγγα.
 4. 4. Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο   -Τη πεξηκέλνπκε ζηελ αγνξά ζπλαζξνηζκέλνη;
Είλαη νη βάξβαξνη λα θζάζνπλ ζήκεξα.  -Γηαηί κέζα ζηελ Σύγθιεην κηά ηέηνηα απξαμία;
Τη θάζνλη’ νη Σπγθιεηηθνί θαη δελ λνκνζεηνύλε;  -Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα.
Τη λόκνπο πηα ζα θάκνπλ νη Σπγθιεηηθνί;
Οη βάξβαξνη ζαλ έιζνπλ ζα λνκνζεηήζνπλ.  -Γηαηί ν απηνθξάησξ καο ηόζν πξσί ζεθώζε,
θαη θάζεηαη ζηεο πόιεσο ηελ πην κεγάιε πύιε
ζηνλ ζξόλν επάλσ, επίζεκνο, θνξώληαο ηελ θνξώλα;  -Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα.
Κη ν απηνθξάησξ πεξηκέλεη λα δερζεί
ηνλ αξρεγό ηνπο. Μάιηζηα εηνίκαζε
γηα λα ηνλ δώζεη κηα πεξγακελή. Εθεί
ηνλ έγξαςε ηίηινπο πνιινύο θη νλόκαηα.  -Γηαηί νη δπό καο ύπαηνη θ’ νη πξαίηνξεο εβγήθαλ
ζήκεξα κε ηεο θόθθηλεο, ηεο θεληεκέλεο ηόγεο·
γηαηί βξαρηόιηα θόξεζαλ κε ηόζνπο ακεζύζηνπο,
θαη δαρηπιίδηα κε ιακπξά γπαιηζηεξά ζκαξάγδηα·
γηαηί λα πηάζνπλ ζήκεξα πνιύηηκα κπαζηνύληα
κ’ αζήκηα θαη καιάκαηα έθηαθηα ζθαιηζκέλα;  Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα·
θαη ηέηνηα πξάγκαηα ζακπόλνπλ ηνπο βαξβάξνπο.  -Γηαηί θ’ νη άμηνη ξήηνξεο δελ έξρνληαη ζαλ πάληα
λα βγάινπλε ηνπο ιόγνπο ηνπο, λα πνύλε ηα δηθά ηνπο;  Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θζάζνπλ ζήκεξα·
θη απηνί βαξηνύλη’ επθξάδεηεο θαη δεκεγνξίεο.  -Γηαηί λ’ αξρίζεη κνλνκηάο απηή ε αλεζπρία
θ’ ε ζύγρπζηο. (Τα πξόζσπα ηη ζνβαξά πνπ έγηλαλ).
Γηαηί αδεηάδνπλ γξήγνξα νη δξόκνη θ’ νη πιαηέεο,
θη όινη γπξλνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο πνιύ ζπιινγηζκέλνη;  Γηαηί ελύρησζε θ’ νη βάξβαξνη δελ ήιζαλ.
Καη κεξηθνί έθζαζαλ απ’ ηα ζύλνξα,
θαη είπαλε πσο βάξβαξνη πηα δελ ππάξρνπλ.  Καη ηώξα ηη ζα γέλνπκε ρσξίο βαξβάξνπο.
Οη άλζξσπνη απηνί ήζαλ κηά θάπνηα ιύζηο.
 5. 5. ΢ρνιηαζκόο πνηήκαηνο  Σν πνηήκα Πεξηκέλνληαο ηνπο βαξβάξνπο γξάθηεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 1898 θαη δεκνζηεύηεθε ην 1904. Με απηό ην πνηήκα ν Καβάθεο επηρεηξεί ηελ πξώηε ηνπ έμνδν.Πξόθεηηαη γηα έλα ςεπδντζηνξηθό πνίεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε Ρώκε ηελ επνρή ηεο παξαθκήο ηεο, γύξσ ζηνλ 5ναη.κΥ. Ωζηόζν κε απηό ην πνηήκα ν Καβάθεο νπζηαζηηθά ζέιεη λα απεπζπλζεί ζηνπο πνιηηηθνύο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο,λα ηνπο απνδώζεη δει.επζύλεο γηα ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή παξαθκή ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληζκνπ. Σν πνηήκα είλαη αθεγεκαηηθό, αιιά είλαη γξακκέλν κε ηελ κνξθή δηαιόγνπ, θαη αλήθεη ζηελ ηερλνηξνπία ηνπ ζπκβνιηζκνύ.
 6. 6. ΔΟΜΗ  1η Ενόηηηα (ζηίτοι 1-27):όπνπ πεξηγξάθεηαη ε αγσλία ηνπ πιήζνπο ζηελ αλακνλή ησλ βαξβάξσλ. 2η Eνόηηηα (ζηίτοι 28-34): όπνπ ηνλίδεηαη ε απνγνήηεπζε θαη ε ζύγρπζε πνπ επηθξαηεί ζην ιαό, όηαλ πιεξνθνξείηαη πσο νη βάξβαξνη δε ζα έξζνπλ ηειηθά. 3η Eνόηηηα (ζηίτοι 35-36): Η απειπηζία από ην κε εξρνκό ησλ βαξβάξσλ.
 7. 7. Γιώζζα-΢ηίρνο  Η γιώζζα είλαη ε ηδηόηππε γιώζζα ηνπ Καβάθε, δεκνηηθή κε αξθεηά ζηνηρεία θαζαξεύνπζαο. Ο ζηίρνο ηνπ είλαη ειεύζεξνο, ρσξίο νκνηνθαηαιεμία αιιά κε ηακβηθό ξπζκό.
 8. 8. ΓΛΩ΢΢ΙΚΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ  Αγορά (forum ηων Ρωμαίων) = ηόπνο ζπγθέληξσζεο ηνπ ιανύ γηα ζπδήηεζε, κεηάδνζε εηδήζεσλ θαη αγόξεπζε ησλ ξεηόξσλ. ζσναθροιζμένοι = καδεκέλνη, ζπγθεληξσκέλνη. βάρβαροι = απνιίηηζηνη, ακόξθσηνη. Σύγκληηος = ζπιινγηθό ζώκα δηαθόξσλ αξραίσλ θαη λεόηεξσλ πνιηηεηώλ κε ύςηζηα λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα.. Σσγκληηικοί = ηα κέιε ηεο ΢πγθιήηνπ. ηον = ηδησκαηηθόο ηύπνο ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο (αληί ηνπ). περγαμηνή = κεκβξάλε από δνπιεκέλν θαη θαιά επεμεξγαζκέλν δέξκα κηθξνύ δώνπ. ΢ απηήλ γξάθνληαλ δηάθνξα ηηκεηηθά ςεθίζκαηα θαζώο θαη έγγξαθα κε επίζεκν ραξαθηήξα. ύπαηος = αλώηαηνο άξρνληαο ζηελ αξραία Ρώκε. πραίηορες = αλώηεξνη άξρνληεο ζηελ αξραία Ρώκε, νη ζηξαηεγνί. ηόγα = ζπλήζεο εμσηεξηθή πεξηβνιή ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε, από βαξύ κάιιηλν ύθαζκα αμέθσζηος = πνιύηηκνο ιίζνο. δημηγορίες = πνιηηηθέο αγνξεύζεηο.
 9. 9. ΑΝΑΛΤ΢Η - ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σν πνίεκα αξρίδεη κε κηα ζθελή ζηελ αγνξά ηεο πόιεο. `Οινη νη θάηνηθνη βξίζθνληαηζπγθεληξσκέλνη εθεί θαη πεξηκέλνπλ κε κεγάιε αλππνκνλεζία θαη αδεκνλία ηνλεξρνκό ησλ βαξβάξσλ, νη νπνίνη ζα ζώζνπλ ηελ εηνηκνζάλαηε πόιε ηνπο. Πξόθεηηαηγηα κηα πνιύ ζεκαληηθή θαη μερσξηζηή κέξα, γη απηό θαη ππάξρεη κηα γεληθόηεξεαλαζηάησζε θαη αγσλία. Η ΢ύγθιεηνο είλαη ζε απξαμία θαη δε λνκνζεηεί, ελώ ναπηνθξάηνξαο κε ηελ επίζεκε ελδπκαζία ηνπ πξνεηνηκάδεη κηα ηηκεηηθή θαηκεγαινπξεπή ππνδνρή ζηνπο βαξβάξνπο. Επίζεο, νη αλώηαηνη άξρνληεο, νη ύπαηνηθαη νη πξαίηνξεο, έρνπλ θνξέζεη ηηο θόθθηλεο ηόγεο θαη ηα πνιύηηκα θαη αζηξαθηεξάηνπο θνζκήκαηα, γηα λα εληππσζηάζνπλ θαη λα ζακπώζνπλ ηνπο βαξβάξνπο.Σέινο, νη ξήηνξεο δε βγάδνπλ ιόγνπο ζηελ αγνξά όπσο έθαλαλ άιιεο θνξέο, αθνύ ζαέξζνπλ νη βάξβαξνη θαη απηνί βαξηνύληαη ηηο δεκόζηεο αγνξεύζεηο. Σν αίζζεκα ηεοαδξάλεηαο θαη ηεο απξαμίαο είλαη δηάρπην ζηε ζθελή απηή, ελώ όια ηα ζηνηρεία κάονδεγνύλ ζην λα θαηαιάβνπκε όηη πξόθεηηαη γηα κηα πόιε παξαθκαζκέλε, δηαβξσκέλεθαη έηνηκε λα θαηαξξεύζεη. Γη απηό θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηκέλνπλ κε ιαρηάξα ηνλεξρνκό ησλ βαξβάξσλ ζαλ ηε κνλαδηθή ιύζε γηα ηε ζσηεξία ηνπο.
 10. 10. ΑΝΑΛΤ΢Η - ΕΡΜΗΝΕΙΑ  Ξαθληθά όκσο αξρίδεη ε αλεζπρία θαη ε ζύγρπζε. Σα πξόζσπα ησλ αλζξώπσλ γίλνληαη πην ζνβαξά, ελώ νη δξόκνη θαη νη πιαηείεο αδεηάδνπλ. Οη άλζξσπνη γπξλνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο ζπιινγηζκέλνη θαη αλήζπρνη, εμαηηίαο ηεο αξγνπνξίαο ησλ βαξβάξσλ. `Ερεη αξρίζεη λα λπρηώλεη θαη νη βάξβαξνη δελ έξρνληαη. Δηαδίδεηαη κάιηζηα θαη ε είδεζε όηη νη βάξβαξνη δελ ππάξρνπλ πηα. Η είδεζε απηή πξνθαιεί κεγάιε απειπηζία ζηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη ελαπόζεζαλ όιεο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνπο βαξβάξνπο. Η εηνηκνζάλαηε πόιε πεξίκελε ηνπο βαξβάξνπο ζαλ κηα θάπνηα ιύζε, ζαλ ηε κνλαδηθή ίζσο ιύζε πνπ ηεο απέκελε, πξνθεηκέλνπ λα μεθύγεη από ηνλ εθθπιηζκό, ηελ παξαθκή θαη ηε γεληθόηεξε παξαίηεζε. Με ηε καηαίσζε όκσο ηνπ εξρνκνύ ησλ βαξβάξσλ ράλεηαη θαη ε ηειεπηαία ειπίδα. Δελ απνκέλεη ηώξα πηα ηίπνηε άιιν παξά κόλν ν ζάλαηνο.
 11. 11. Εξγαζία γηα ην κάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ Δηθηπνγξαθία: cgi.di.uoa.gr calvados.compupress.gr Cavafis.compupress.gr Εηθόλεο:google images Τπεύζπλε θαζεγήηξηα: Αξεηή Κάξθνπ Γπκλάζην Κνξεζνύ Καζηνξηάο Γελάξεο 2013

×