Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proika

5,732 views

Published on

Τα φύλα στη λογοτεχνία:
Η προίκα

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proika

 1. 1. ΣΑ ΦΤΛΑ ΢ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Κ.Ν.Λ. Α΄ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑ΢ΚΟΤ΢Α: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΡΗΜΑ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΜΑΘΗΣΡΙΑ΢ ΑΛΜΠΑΝΗ΢ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ
 2. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΙΚΑ  Ο ζεζκόο ηεο πξνίθαο ππήξρε από ηα αξραία ρξόληα θαη απνηεινύζε ηε ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο ζηνλ θνηλό βίν. Οη ζπλήζεηο ιόγνη πνπ επηβαιιόηαλ ήηαλ αξρηθά νηθνλνκηθνί θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλσληθνί. Πέξα από ηα θπζηθά πξνζόληα ηεο λύθεο, αηηία γάκνπ απνηεινύζε θαη ε πξνίθα. Ζ πξνίθα ήηαλ έλα ζπκβόιαην γάκνπ, έγγξαθν θαη ελππόγξαθν, ην νπνίν επηβεβαησλόηαλ από ην πξνηθνζύκθσλν. Ήηαλ κηα ελέξγεηα ζηελ νπνία ην ζπλαίζζεκα είρε αλύπαξθην ξόιν ζηελ δηαδηθαζία ιήςεσο ηεο απόθαζεο.
 3. 3. Οη γνλείο θάζε θνπέιαο πξνζπαζνύζαλ από ηα κηθξά ρξόληα ηεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα ηελ δεηνύζε θάπνηνο λα ζπιιέμνπλ όζε πεξηζζόηεξε πξνίθα κπνξνύζαλ γηα λα παληξεπηεί. ΢πλήζσο ε πξνίθα απνηεινύληαλ από ξνύρα, αιιά νη πηνεύπνξνη έδηλαλ θνζκήκαηα, θηήκαηα γεο, δώα θαζώο θαη θαηνηθίεο. ΢ηελ νπζία επξνίθα ήηαλ κηα απνδεκίσζε ζηνλ άληξα, θαζώο εμαζθάιηδε ηελ ειάθξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε πνιινύο ηνκείο . O ζεζκόο ηεο πξνίθαο δελ είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο δσέο ησλ γπλαηθώλ, αθνύ ν γάκνο ηνπο δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ από κηα ζπλζεθνιόγεζε κεηαμύ ησλ εκπιεθόλησλ νηθνγελεηώλ κόλν γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο. Ο ξόινο ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ήηαλαπαμησκέλνο, ππνηαγκέλνο ζηνλ άληξα ζαλ αθεληηθό, ειάζζνλνο ζεκαζίαο κηαο θαη νη γπλαίθεο δελ δηέζεηαλ δηθαηώκαηα. Ήηαλ έλα άβνπιν νλ πνπ απνηεινύζε κέζν απόθηεζεο πεξηνπζίαο θαη θαιύηεξεο εππνξίαο ηνπ άληξα.
 4. 4. Δλ έηε 2012,νη αληηιήςεηο γύξσ από ην ζεζκό ηεο πξνίθαο θαη ε εθαξκνγή ηεο,έρνπλ εθιείςεη ζηελ Διιάδα. Ωζηόζν ζε θάπνηεο ρώξεο ή πεξηνρέο ηεο γεο, όπσο ζηελ Ηλδία, ηεξείηαη ν ζεζκόο απηόο αθόκε θαη ζήκεξα. Οη ζεκεξηλνί άλζξσπνη δελ πηζηεύνπλ ζηελ πξνίθα θαζώο ππνζηεξίδεη ηνλ ππνβηβαζκό ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο θαη ηελ απόιπηε εμάξηεζή ηεο από ηνλ ζύδπγό ηεο. Δπηπιένλ,δειώλεηαη έηζη ε θαηώηεξε ζέζε ηεο ,θαηαξξίπηεηαη ε ηζνηηκία αλάκεζα ζηα δύν θύια θαη ραξαθηεξίδεηαη ε γπλαίθα σο δεύηεξεο θαηεγνξίαο άλζξσπνο. <– Πξνηθνζύκθσλν παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο
 5. 5. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο Αζελατθήο ΢ρνιήοΝέα Αθηναϊκή Σχολή:Πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα (κεηά ην 1880) θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, αξρίδεη λααθκάδεη ην εζνγξαθηθό δηήγεκα θαη κπζηζηόξεκα.Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζνγξαθίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, ηνπειιεληθνύ ρσξηνύ, ησλ εζώλ θαη εζίκσλ ηνπ, ησλ αλζξώπηλσλ ραξαθηήξσλ θαη ησλθαηαζηάζεσλ από ηελ απιή δσή ησλ αλζξώπσλ ηεο ππαίζξνπ, ηνπ βνπλνύ θαη ηεο ζάιαζζαο,ρσξίο λα επηκέλεη ζηελ αλάιπζε ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ. Σα δύν ινγνηερληθά ξεύκαηα πνπθπξηάξρεζαλ απηή ηελ πεξίνδν ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία, είλαη ν ρεαλισμός θαη ννατοσραλισμός.ΡεαλισμόςΣα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξεαιηζκνύ είλαη ηα εμήο:*Ζ πηζηή απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ ηνπ αλζξώπνπ.*Σν εζνγξαθηθό, ςπρνγξαθηθό, θνηλσληθό δηήγεκα ή κπζηζηόξεκα.ΝατοσραλισμόςΒαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ λαηνπξαιηζκνύ είλαη ε πηζηή απεηθόληζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο κεεπηκνλή ζηηο πην επνπζηώδεηο ιεπηνκέξεηεο.Από ηνπο Έιιελεο πεδνγξάθνπο νη πεξηζζόηεξνη αθνινύζεζαλ ηηο αξρέο ηνπ ξεαιηζκνύ. Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (κε ην παζίγλσζην έξγν ηνπ Η τιμή και το χρήμα ππήξμε έλαοαπό ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πεζογράυοσς ηεο Νέας Αθηναϊκής Στολής.
 6. 6. Κσλζηαληίλνο Θενηόθεο Αλ θαη αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο, κεκεγάιε κόξθσζε θαη πνιπηαμηδεκέλνο , νΚσλζηαληίλνο Θενηόθεο (1872- 1923),αζθεί κε ηα θείκελά ηνπ θξηηηθή ζηελπνιηηηθή θαη ζηνπο πνιηηηθνύο ηεο επνρήοηνπ. Σα θνηλσληθά δεηήκαηα είλαη απηά πνπθπξίσο ηνλ απαζρνινύλ θαη γη’ απηόζεσξείηαη ν βαζηθόο εθπξόζσπνο ηνπθνηλσληθνύ ή ηδενινγηθνύ κπζηζηνξήκαηνοζηελ Διιάδα. Ο Θενηόθεο ζπλερίδεη ηελπαξάδνζε πνπ μεθίλεζε ν Καξθαβίηζαο κεην Εεηηάλν θαη ρξεζηκνπνηεί ην ξεαιηζκόγηα λα πεξηγξάςεη ηε θηώρεηα, ηελαζιηόηεηα θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελεπνρή ηνπ.
 7. 7. Σα πξώηα ηνπ δηεγήκαηα αλαπηύζζνληαη αθόκα ζην πιαίζηνηεο εζνγξαθίαο. ΢ηα έξγα ηνπ Η ηηκή θαη ην ρξήκα (1914), Οθαηάδηθνο (1919) θαη Η δωή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Καξαβέια(1920), ν ζπγγξαθέο ηνπνζεηεί ηνπο ήξσέο ηνπ ζηνθεξθπξατθό πεξηβάιινλ θαη αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηελ αζηηθήηάμε πνπ έρεη μεπεζεη εζηθά θαη ελδηαθέξεηαη κόλν γηα ηεδηθή ηεο νηθνλνκηθά άλεζε θαη επηηπρία , αδηαθνξώληαο γηαην ιαό πνπ ππνθέξεη. Ζ επίδξαζε ηεο ζνζηαιηζηηθήοηδενινγίαο είλαη θαλεξή ζε απηά ηα θείκελα. ΢ην ηειεπηαίνηνπ κπζηζηόξεκα κε ηίηιν Οη ζθιάβνη ζηα δεζκά ηνπο (1922) ,θαίλεηαη θαζαξά όηη ην ρξήκα θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ησλαλζξώπσλ.
 8. 8. Νοημαηική απόδοζη κειμένου:΢ε έλα πξνάζηην ηεο Κέξθπξαο δεη ε νηθνγέλεηα ηεοζηόξαο Επηζηήκεο ηεο Σξηλθνύιαηλαο, πνπ απνηειείηαη από ηελίδηα, ηνλ άληξα ηεο θαη ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπο. Οη θξνληίδεογηα ην ζπίηη θαη ηα παηδηά πεξλνύλ απ’ ηα ρέξηα ηεο, θαζώο νάληξαο ηεο είλαη κέζπζνο θαη αλίθαλνο. Έλα πξσηλό ε ζηόξαΕπηζηήκε παξέρεη βνήζεηα ζηνλ Αληξέα, λέν απόρξενθνπεκέλε αξρνληηθή νηθνγέλεηα, πνπ θάλεη ιαζξεκπόξηνδάραξεο θαη ηνλ θπλεγάεη ε αζηπλνκία. Σόηε γίλεηαη ε πξώηεεπαθή ηνπ κε ηελ πην όκνξθε θόξε ηεο εξσίδαο, ηε Ρήλε, θαηέλα ακνηβαίν αίζζεκα αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηνποαπό εθείλε ηελ εκέξα. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα ν Αληξέαο ζπδεηείζε κηα ηαβέξλα κε ηνπο θίινπο ηνπ πνιηηηθά. Η ζπδήηεζε όκσοζε ιίγν ζηξέθεηαη ζην ζέκα ηνπ γάκνπ: ν Αληξέαο βιέπεη ζαληε κνλαδηθή ιύζε, γηα λα κελ πνπιήζεη ην ζπίηη ηνπ, λαπαληξεπηεί ηελ πινύζηα λύθε πνπ ηνπ πξνμελεύνπλ. Έηζη,βξίζθεηαη αλάκεζα ζην δίιεκκα ηεο νηθνλνκηθήο ζσηεξίαο ηνπθαη ηεο αγάπεο ηνπ. Μεηά από ιίγν θαηξό, ε Ρήλε κπαίλεηθξπθά ζην ζπίηη ηνλ Αληξέα, πξάγκα πνπ ήηαλ κεγάιεπξνζβνιή ηελ επνρή εθείλε.
 9. 9. Η ζηόξα Επηζηήκε, κόιηο ην πιεξνθνξείηαη θαηαθζάλεηαλαζηαησκέλε ζην ζπίηη, ν Αληξέαο όκσο ηελ θαζεζπράδεηππνζρόκελνο πσο ζα παληξεπηεί ηελ θόξε ηεο , ηεο δεηάεη όκσοπξνίθα, γηα λα κε ράζεη ην ζπίηη ηνπ. Η κεηέξα ηεο Ρήλεο θαη ε ίδηα,θιαίγνληαο ππνζηεξίδνπλ πσο δελ έρνπλ αλάγθε από πξνίθα θαηκπνξνύλ λα ηα βγάινπλ πέξα κε ηε δνπιεηά ηνπο, αθνύ θαη νη δύνεξγάδνληαη. Ο Αληξέαο όκσο επηκέλεη απνξξίπηνληαο ην πνζό πνπ ηνπππόζρεηαη κεηά από κεγάιε πίεζε ε Σξηλθνύιαηλα. Η Ρήλε παίξλεηπξνο ζηηγκή ην κέξνο ηνπ Αληξέα, θηλνύκελε από ηελ αγάπε ηεο, εζηόξα Επηζηήκε όκσο είλαη αλέλδνηε. Ο δηάινγνο ζπλερίδεηαη γηααξθεηή ώξα ζην ίδην κνηίβν θαη ηειηθά ν Αληξέαο θεύγεη, αθνύππόζρεηαη ζηε Ρήλε πσο ζα ηελ παληξεπηεί. Γηα λα θεξδίζεη ηαρξήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη, ν Αληξέαο ζπλερίδεη ην ιαζξεκπόξην. ΢εθάπνην ηαμίδη ηνπ όκσο καζαίλεη πσο ε Ρήλε εηνηκάδεηαη λαπαληξεπηεί. Πεγαίλεη ζην ζπίηη ηεο, ηε βξίζθεη κόλε θαη ηελ πείζεη λαηνλ αθνινπζήζεη. Ύζηεξα από ιίγν ε ζηόξα Επηζηήκε πεγαίλεη λαηνπο βξεη. Ο Αληξέαο ππόζρεηαη λα παληξεπηεί ηε Ρήλε, ρσξίο θακίααπαίηεζε γηα πξνίθα. Αιιά ν θαηξόο πεξλάεη θαη ε ππόζρεζε ηνπΑληξέα δελ πξαγκαηνπνηείηαη. ΢ην κεηαμύ ε Ρήλε έρεη κείλεη έγθπνο,θαη ν Αληξέαο πνπιάεη ςάξηα ζηελ αγνξά, αθήλνληάο ηελ κόλε ζηνζπίηη. Η ζηόξα Επηζηήκε βξίζθεη κηα κέξα ηνλ Αληξέα ηελ ώξα ηεοδνπιεηάο ηνπ θαη ηνπ δεηάεη λα ζπδεηήζνπλ.
 10. 10. Δθείλνο όκσο δε δέρεηαη θαη ηε δηώρλεη. Πάλσ ζηελ νξγή θαη ηελαπειπηζία ηεο αξπάδεη έλα καραίξη θαη ηνλ ηξαπκαηίδεη ειαθξάζην κπξάηζν. Σελ ώξα πνπ ηελ πηάλνπλ νη αζηπλνκηθνί δίλεηζηνλ Αληξέα ην θιεηδί ηνπ θνκκνύ πνπ θπιάεη ηα ιεθηά ζηνζπίηη ηεο θαη ηνπ ιέεη λα ηα πάξεη όια, κε κόλν αληάιιαγκα λαηελ ππεξαζπίζεη ζην δηθαζηήξην.Ο Αληξέαο, ραξνύκελνο, μερλάεη ην επηπόιαην ηξαύκα ηνπ θαηηξέρεη γηα ην ζπίηη ηνπ.Γε βξίζθεη όκσο εθεί ηε Ρήλε αιιά ζην δηθό ηεο θαη ηεο ιέεη κεελζνπζηαζκό ηα λέα, πεξηκέλνληαο λα ραξεί θη απηή, κηα πνπηώξα όια ηα πξνβιήκαηά ηνπο ιύλνληαη θαη κπνξνύλ λαπαληξεπηνύλ. Αλαγγέιιεη αθόκε ζηνλ παηέξα ηεο πσο ηελΚπξηαθή παληξεύεηαη ηελ θόξε ηνπ θαη ηνπ δείρλεη ηα θιεηδηάηνπ θνκκνύ, ιέγνληάο ηνπ ηαπηόρξνλα πσο επηζπκία ηεο ζηόξαοΔπηζηήκεο είλαη λα ηνπ δώζεη ηα ρίιηα ηάιαξα. Ζ Ρήλε όκσοεπεκβαίλεη θιαίγνληαο θαη ιέεη ζηνλ Αληξέα πσο κεηά από απηήηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ έζβεζε ε αγάπε ηεο θαη δελ κπνξεί λα ηελμαλαγνξάζεη. Σνπ δειώλεη αθόκε πσο ζα μεληηεπηεί θαη ζακεγαιώζεη ην παηδί ηεο κόλε ηεο, κε ηε δνπιεηά ηεο. Απηόλ δεζέιεη λα ηνλ μαλαδεί. Ο Αληξέαο, βιέπνληαο ηε ακεηάπεηζηε,θεύγεη από ην ζπίηη ηεο βξίδνληαο γηα κηα αθόκε θνξά ην ρξήκα,πνπ ζηάζεθε ε αηηία ηεο δπζηπρίαο ηνπ.
 11. 11. Ο ηίηινο θαη ην θεληξηθό ζέκαΟ τίτλος ηνπ θεηκέλνπ ( Η ηηκή θαη ην ρξήκα ) ζίγεη ην δήηεκα ηεο δηάθξηζεοθαη ηεο ζπλύπαξμεο ησλ δύν βαζηθώλ αμηώλ ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαοπνπ δελ είλαη άιιεο από ην ρξήκα θαη ηελ ηηκή, ηελ ηηκή θαη ην ρξήκα. Ζαμία ηεο ηηκήο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ππόιεςε ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ ηηκή ηεοθνπέιαο θαη ηνλ ιόγν ηνπ άλδξα. Σν ρξήκα από ηελ άιιε κεξηά απνηειείηελ θηλεηήξην δύλακε ηεο θνηλσλίαο ελώ ζαλ αμία βιαζθεκείηαη από ηνποήξσεο (παλάζεκα ηα ηάιαξα) θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ ζεζκό ηεοπξνίθαο. Κεντρικό θέμα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ν εγθισβηζκόο ησλ εξώσλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ εγείξεη ε ηηκή ηνπο (πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή) θαζώο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ρξεκάησλ. Ο εγθισβηζκόο απηόο παξαζύξεη ηνπο ήξσεο ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο, εθκεδελίδεη ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα επηπρήζνπλ θαη θαλεξώλεη ηε ζθιεξόηεηα ηεο δσήο ησλ θησρώλ αλζξώπσλ. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ έξγνπ επαλαιακβάλεηαη ζηαζεξά από ηε Ρήλε θαη ηνλ Αληξέα θαη ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε «Αλάζεκά ηα ηα ηάιαξα!».
 12. 12. Σα πξόζσπα ηνπ έξγνπΤα πρόσωπα ζπλζέηνληαη ηόζν από ηελ νηθνγέλεηα ε νπνίααπνηειείηαη από ηελ ΢ηόξα Δπηζηήκε, ηνλ Σξίλθνπιν, ηελ Ρήλεθαη ηξία αθόκε αδέιθηα αιιά θαη από ηνλ Αληξέα , ηνλ ζείν΢πύξν , ηνλ θίιν Αληώλε θαη ηηο γεηηόληζζεο.
 13. 13. Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην θείκελνΑπό ην θείκελν θαηαιαβαίλνπκε πσο ηελ επνρή εθείλε ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία ηγσναίκα: Τπνηάζζεηαη ζηνλ άλδξα, πξέπεη λα είλαη ηίκηα, εξγαηηθή, ππάθνπε, εκθαλίζηκε, θαιή λνηθνθπξά, λα έρεη πξνίθα, δελ πεγαίλεη ζηηο ηαβέξλεο, αιιά κέλεη ζην ζπίηη, θξνληίδεη ηα παηδηά θαη δελ έρεη δηεμόδνπο.
 14. 14. Αθεγεκαηηθνί ηξόπνη● Αθήγεζε : πξώηνπ βαζκνύ (θαη ρωξίο εζηίαζε). Παληνγλώζηεο αθεγεηήο (εμωδηεγεηηθόο θαη εηεξνδηεγεηηθόο) Ο αθεγεηήο δελ είλαη πξόζσπν ηεο ηζηνξίαο Υξόλνο: επζύγξακκε αθήγεζε ( Ζ αθήγεζε αθνινπζεί ηε ρξνληθή αιιεινπρίαησλ γεγνλόησλ ρσξίο αλαδξνκέο ζην παξειζόλ)΢ην θείκελν θπξηαξρεί ε αθήγεζε, έρνπκε όκσο ζε αξθεηά ζεκεία θαη δηάινγν.ΔΙΑΛΟΓΟΣ: << Πάκε … Γελ έξρνκαη>> [ Γηάινγνο Ρήλεο – Αληξέα]Τπάξρεη επίζεο πεξηγξαθή θαη κνλόινγνο ελώ δελ είλαη ιίγα ηα ζρήκαηα ιόγνπ.ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ: << Αλάζεκα ηα ηάιαξα>> [ν Αληξέαο θεύγεη κνλνινγώληαο]
 15. 15. Ρήνη Ζ Ρήνη είλαη κηα γπλαίθα εξσηεπκέλε όκσο νη θηλήζεηο ηνπ αγαπεκέλνπ ηεοδείρλνπλ πσο ελδηαθέξεηαη πην πνιύ γηα ηα ρξήκαηα παξά γηα εθείλε. Έηζη βιέπνπκεκηα πξσηόγλσξε αληίδξαζε γηα κηα γπλαίθα ηεο επνρήο ηεο. Κξαηάεη ηελ αμηνπξέπεηάηεο θαη απνθαζίδεη λα ζπλερίζεη ηε δσή ηεο θαη λα κεγαιώζεη κόλε ηεο ην παηδί ηεοπαξά λα γίλεη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο κεηαμύ ηεο κεηέξαο ηεο θαη ηνπ άληξα πνπαγαπά. Δίλαη κηα δπλακηθή πξνζσπηθόηεηα πνπ ζπάεη ην θαηεζηεκέλν.Απνηειεί επίζεο ην κόλν πξόζσπν πνπ ζα θεξδίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ παξ’ όινπνπ είλαη γπλαίθα θαη ζα μεθύγεη από ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ηηκήο θαη ηνπρξήκαηνο. Ζ λεαξή εξσίδα ζα ζπζηάζεη, όρη κόλν ηελ ηηκή ηεο, αιιά θαη ηελαγάπε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζσπηθή ηεο ειεπζεξία. Ζ Ρήλε δεζα αθήζεη ηελ εγθπκνζύλε ηεο λα ηε δεζκεύζεη ζ’ έλαλ γάκν πνπ εμαγνξάζηεθεκε ηα ρξήκαηα ηεο κεηέξαο ηεο. Θα πξνηηκήζεη λα δήζεη καθξηά από ηνπο δηθνύοηεο, ρσξίο ην ζεβαζκό ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά ηνπιάρηζηνλ ειεύζεξε.
 16. 16. Αντρέας Ο ήξσαο αγαπάεη ηε Ρήλε αιιά ζέιεη λα απνθηήζεη θαη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα ώζηε λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ λα νξζνπνδήζεη νηθνλνκηθά. Με ηνλ ηξόπν όκσο πνπ ην επηδηώθεη ράλεη ηα πάληα θαηθπξίσο ηε γπλαίθα πνπ αγαπάεη. Μεηαλησκέλνο θαη δπζηπρηζκέλνο ιέεη ηεθξάζε <<αλάζεκα ηα ηάιαξα >>. Σελ ρξεζηκνπνηεί γηα λα δείμεη ηνλ πόλν πνπ ηνπ επηθέξαλε ηα ιεθηά πνπ λόκηδε πσο ζα ήηαλ ε ζσηεξία ηνπ. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΥΦΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ Σν ύθνο ηεο λνπβέιαο είλαη θπζηθό θαη ιηηό θαη ε γιώζζα ηνπ είλαη ε δεκνηηθή ηνπ απινύ ιανύ αλάκεηθηε κε αξθεηά θεξθπξατθά ηδησκαηηθά ζηνηρεία.

×