Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

2,478 views

Published on

Μια εργασία για το μάθημα "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" Β΄ Γυμνασίου από τους/τις μαθητές/τριες: Βόλτση Γεωργία, Βόλτση Χρήστο, Ηλιάδη Παντελή, Κιοσέ Νικολέτα,Τσαχτσίρα Άννα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κάρκου Αρετή

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

  1. 1. ΡΑΣ΢Ι΢ΜΟ΢-ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΔικτυογραφία :Ρατσισμός – Ξενοφοβία(Wikipedia)
  2. 2. Σι είναι πατσισμόρ; Ο ξαηζηζκόο αλαθέξεηαη ζε έλα ζύλνιν ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, πνπρξεζηκνπνηεί έλα ζύζηεκα, γηα λα δηθαηνινγήζεη θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ ππεξνρή κηαοθνηλσληθήο νκάδαο πάλσ ζε άιιεο. Απηέο νη πεπνηζήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ “αγώλαδξόκνπ”, πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο θπζηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαηραξαθηεξηζηηθά, πνπ θαηεγνξηνπνηνύλ ηνπο αλζξώπνπο ζε θπιεηηθά ζεσξνύκελεοππνδεέζηεξεο νκάδεο, ζπρλά κε θνηλσληθέο-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο. Ο ξαηζηζκόο έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα πνιύπινθε αιιειεπίδξαζε ησλαηνκηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, θνηλσληθώλ αμηώλ θαη ζεζκηθώλ πξαθηηθώλ. Εθθξάδεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ αηόκσλ θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαηπξνσζείηαη ζηελ ηδενινγία ηεο ιατθήο θνπιηνύξαο. Αιιάδεη κνξθή κε ηελαπάληεζε ζηελ θνηλσληθή αιιαγή. Ο ξαηζηζκόο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ πεπνίζεζε όηη νξηζκέλα άηνκα είλαηαλώηεξα ιόγσ ηνπ όηη αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θπιή ή εζληθή νκάδα. Η έλλνηα ηεο θπιήο είλαη έλα θνηλσληθό θαηαζθεύαζκα, δελ είλαηεπηζηεκνληθή.
  3. 3. ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΡΑΣ΢Ι΢ΜΟΤ Σα αίηηα ηνπ ξαηζηζκνύ είλαη πνηθίια θαη ιίγν πνιύ γλσζηά από ην παξειζόλθαζώο ε αλζξσπόηεηα δελ παξαδεηγκαηίζηεθε από εκπεηξίεο ηνπο παξειζόληνο θαην ξαηζηζκόο αλαβηώλεη. Η έιιεηςε αλζξσπηζηηθήο παηδείαο θαη ε πλεπκαηηθή θηώρεηα είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ. Από ηε ζηηγκή πνπ ηα άηνκα δελ δηδάζθνληαη ηελ αμίαηεο ηζόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο εηξήλεο, ηνπ ζεβαζκνύ είλαη εύθνιν λα παξαζπξζνύλαπό ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο. Παξάιιεια ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν πεξηνξίδεη ηνπο νξίδνληεο ησλ αλζξώπσλ θαη αδξαλνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο κε απνηέιεζκα λα ρεηξαγσγνύληαη εύθνια θαη λα πηνζεηνύλάθξηηα θάζε είδνπο ζηεξεόηππα. Η θξίζε ησλ αμηώλ, όπσο ε αλεζηθόηεηα, ν αληαγσληζκόο,ε γεληθόηεξε ακθηζβήηεζε ησλ αλζξσπηζηηθώλ ηδαληθώλ θαιιηεξγνύλ ην κίζνο ζηηο ςπρέοησλ αλζξώπσλ πνπ ππξνδνηεί ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο. Σα ζπκπιέγκαηα αλσηεξόηεηαο ή θαησηεξόηεηαο πνπ θέξνπλ ηα άηνκα ή θαη νιόθιεξνη ιανί θαιιηεξγνύλ επίζεο ην θζόλν θαη ην κίζνο. Επηπιένλ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο ππεξνρήο θαη ηελ επηζπκία ηεο θπξηαξρίαο έλαληη ησλ άιισλ. Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα είλαη άιιε κία ζεκαληηθή αηηία, όπσο γηα παξάδεηγκα ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο θαηά ησλ καύξσλ είλαη έλα ηδενιόγεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιαώλ ηεο Αθξηθήο από ηνπο ιεπθνύο.
  4. 4. Οη θάζε είδνπο πνιηηηθέο ζθνπηκόηεηεο όπσο νη επεθηαηηθέο βιέςεηο κηαο ρώξαο ζε βάξνο άιιεο ή ε έληερλε κεηάζεζε ησλ επζπλώλ γηα ηελ ύπαξμε ζνβαξώλ νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Γηα παξάδεηγκα νηκεηαλάζηεο θαηεγνξνύληαη ζπλήζσο ζε κηα ρώξα γηα ηελ όμπλζε ηεοαλεξγίαο ή ηελ έμαξζε ηεο βίαο, ελώ απνθξύπηεηαη ε αληθαλόηεηα ηεοπνιηηηθήο εγεζίαο λα δώζεη ιύζεηο. Ο θαλαηηζκόο, ζξεζθεπηηθόο ή εζληθόο,πνπ ππνθηλείηαη επίζεο από πνηθίιεοζθνπηκόηεηεο, νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο. Σέινο νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ παξειζόληνο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο καθξαίσλεο δηακάρεο αλάκεζα ζε θάπνηνπο ιανύο.
  5. 5. ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΣΟΤ ΡΑΣ΢Ι΢ΜΟΤΜε ηε ζεσξεηηθή θαη έκπξαθηε απόθξνπζε ησλ ξαηζηζηηθώλ αληηιήςεσλ,απ’ όπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, όπνηνλ θη αλ αθνξνύλ, κπνξεί λα πεξηνξηζηείε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ραηζηζκόο κπνξεί λα εθδεισζεί νπνπδήπνηε,αθόκα θαη ζε ρώξνπο όπνπ ε εθδήισζή ηνπ είλαη απαξάδεθηε, ζηελνηθνγέλεηα ή ζην ζρνιείν, γηα παξάδεηγκα. Γηα λα κπνξνύλ, όκσο νηάλζξσπνη λα θαηαλννύλ πόηε ππνλνκεύνληαη ηα δηθαηώκαηα ησλζπλαλζξώπσλ ηνπο, ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο θαη ηηο ζθνπηκόηεηεο πνπθξύβνληαη, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηη είλαη ξαηζηζηηθό θαη ηη όρη,πξέπεη λα έρνπλ γλώζεηο. Με ηελ παηδεία, κε ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο, ηεοθνηλσληνινγίαο, αιιά θαη ηεο βηνινγίαο, όρη κόλν δε ζα πέθηνπλ ζύκαηαηεο πξνπαγάλδαο, αιιά θαη ζα είλαη ζε ζέζε κε επηρεηξήκαηα λααπνδεηθλύνπλ πσο νη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο είλαη επηζηεκνληθά αβάζηκεοθαη πσο ε ηζόηεηα αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Μεηελ απόθηεζε γλώζεσλ νη άλζξσπνη ζα δηαπηζηώζνπλ, αθόκα, πσο θάζειαόο έρεη ηε δηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ. Θααπνθηήζνπλ επαηζζεζία ζε ζέκαηα ειεπζεξίαο, δεκνθξαηίαο θαηδηθαηνζύλεο. Καη νη άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ πξαγκαηηθά ζ’ απηέο ηηοαμίεο, δελ πξόθεηηαη λα γίλνπλ πνηέ ξαηζηζηέο. Σέινο, νθείινπλ λαπαξακεξίζνπλ ηνλ εγσηζκό θαη λα θαηαλνήζνπλ πσο θάζε άλζξσπνο, θάζεθπιή, θάζε έζλνο είλαη θάηη μερσξηζηό θαη θαλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λαπαξαβηάδεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα απηή. Μπνξεί γηα ηελ ηζόηεηα ησλαλζξώπσλ λα έγηλαλ πνιινί αγώλεο θαη λα θεξδήζεθαλ αλακθηζβήηεηεολίθεο.
  6. 6. Σα θαηλόκελα, όκσο, αλαβίσζεο ξαηζηζκνύ ζηηο κέξεο καο δείρλνπλπσο ην αίηεκα γηα ηζόηηκεο ζρέζεηο αλζξώπσλ θαη ιαώλ, γηα ζρέζεηοαπαιιαγκέλεο από δηαθξίζεηο θαη αδηθίεο παξακέλεη πάληα αλνηρηό θαηεπίθαηξν. Γη’ απηό είλαη θαηξόο λα επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη λα δξάζνπκεγξήγνξα όινη, ώζηε λα ζπκβάιινπκε ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπ θαη θαηάζπλέπεηα ζηελ εμάιεηςή ηνπ. Ιδηαίηεξα ε λέα γεληά ζα πξέπεη λα βνεζήζεηόζν κπνξεί θαη όρη λα ζσπάζεη ώζηε λα γίλεη παξάδεηγκα θαη γηα ηνπο άιινπο. Να είλαη ε θσλή κέζσ ηεο νπνίαο ν ιαόο ζα “μεζεθσζεί” ελάληηαζηηο ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θάπνησλ. Γηαηί είλαη ππνρξέσζή καο λαβνεζήζνπκε ώζηε θάζε άλζξσπνο λα δεη ειεύζεξνο ζε κηα θνηλσλία πνπδελ ζα πθίζηαληαη ηηο δηαθξίζεηο θαη ην ξαηζηζκό ρσξίο ιόγν. Γηαηί όινη νηάλζξσπνη έρνπλ δηθαηώκαηα, γηαηί όινη είλαη Ι΢ΟΙ.
  7. 7. ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ Σι είναι ξενουοβία; Είλαη έλαο αθαζόξηζηνο θόβνο ηνλ νπνίν κεηαθέξνπκε θπξίσο ζηνπο μέλνπο.Μέζα από ηελ μελνθνβία εθδειώλεηαη ν θόβνο γηα όπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθόο από καοόρη κόλν ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή, αιιά θαη ζηελ θνπιηνύξα, ζηε ζξεζθεία ή ζηνποηξόπνπο δσήο. Η μελνθνβία γελληέηαη θαη από κία θξίζε ηαπηόηεηαο, αιιά δελ εληζρύνπκε ηεληαπηόηεηά καο θαηαπνιεκώληαο όπνηνλ είλαη δηαθνξεηηθόο. Η αζθάιεηα είλαηδηθαίσκα όισλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλν, ηδίσο ζην πην αδύλακν ηκήκα ηνππιεζπζκνύ.
  8. 8. Εργαςία για το μάθημα :Κείμενα Νεοελληνικήσ Λογοτεχνίασ Β’ ΓυμναςίουΟμάδα εργαςίασ:Βόλτση ΓεωργίαΒόλτσης ΧρήστοςΗλιάδης ΠαντελήςΚιοσζ ΝικολζταΣσαχτσίρα ΆνναΥπεφθυνη Καθηγήτρια: Αρετή ΚάρκουΚορηςόσ – ΚαςτοριάΓενάρησ 2013

×