Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΚΑΡΟΛΟ΢ ΝΣΙΚΕΝ΢   Μεγάιεο πξνζδνθίεο
  Ο Κάρολος Ντίκενς, νξζόηεξα Σσαρλς Ντίκενς (Charles  Dickens, 7 Φεβξνπαξίνπ 1812 - 9 Ινπλίνπ 1870)  ήηαλ Άγγινο κπ...
Η πξαθηηθή απηή πξνζέδσζε ζηηο ηζηνξίεο ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλνξπζκό, ν νπνίνο ηνληδόηαλ από δξακαηηθέο ζηηγκέο κεαπνηέιεζκα ...
΢ε ειηθία δεθαπέληε εηώλ αλαγθάζηεθε λα δηαθόςεη ην ζρνιείν θαη λαεξγαζηεί ζε εξγνζηάζην βεξληθηώλ γηα λα ζπληεξήζεη ηελ ν...
Μεηά εθδόζεθε ν "Όιηβεξ Σνπίζη", εκπλεπζκέλνο από όζα είρε δεη θαηγλσξίζεη ν Νηίθελο ζηηο πεξηνδείεο ηνπ σο αληαπνθξηηήο ε...
Ο "Γαβίδ Κόπεξθηιλη" (1849-1850) είλαη ζρεδόλ ε απηνβηνγξαθία ηνπΝηίθελο. ΢ην έξγν απηό απαζαλαηίδεη ηνλ παηέξα ηνπ ζην πξ...
ΜΕΓΑΛΕ΢ ΠΡΟ΢ΔΟΚΙΕ΢
Η ηζηνξία ηνπ θησρνύ, νξθαλνύ Πηπ, πνπ ,ελώ δεη κηαδπζηπρηζκέλε δσή ζην κίδεξν ρσξηνπδάθη ηνπ, δίπια ζηνποβάιηνπο ηνπ Κελη...
Α΄Γπκλαζίνπ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢: Δηξήλε ΚακπνύξεΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:  Αξεηή ΚάξθνπΠΗΓΔ΢- Γηθηπνγξαθία  WIKIPEDIA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ντίκενς Μεγάλες προσδοκίες

825 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ντίκενς Μεγάλες προσδοκίες

 1. 1. ΚΑΡΟΛΟ΢ ΝΣΙΚΕΝ΢ Μεγάιεο πξνζδνθίεο
 2. 2.  Ο Κάρολος Ντίκενς, νξζόηεξα Σσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens, 7 Φεβξνπαξίνπ 1812 - 9 Ινπλίνπ 1870) ήηαλ Άγγινο κπζηζηνξηνγξάθνο. Ο Κάξνινο Νηίθελο ππήξμε έλαο από ηνπο πην δηάζεκνπο Άγγινπο κπζηζηνξηνγξάθνπο. Θεσξείηαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο ζπγγξαθείο ηεο Βηθησξηαλήο Δπνρήο (19νο αηώλαο). Η δεκνηηθόηεηά ηνπ πνηέ δελ κεηώζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη ζήκεξα αθόκε ε εθηίκεζε γηα ην έξγν ηνπ είλαη πνιύ πςειή. Πνιιά από ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ, κε ην έληνλν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζίαδαλ γηα ηελ θνηλσληθή κεηαξξύζκηζε, εκθαλίζηεθαλ αξρηθά ζηα πεξηνδηθά ζε ζπλέρεηεο, θάηη πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ πνιύ δηαδεδνκέλν. ΢ε αληίζεζε κε άιινπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη νινθιήξσλαλ ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπο πξηλ ηα εθδώζνπλ ζε ζπλέρεηεο, ν Κάξνινο Νηίθελο έγξαθε ην κπζηζηόξεκά ηνπ θαη ην εμέδηδε ζπγρξόλσο ζε ζπλέρεηεο.
 3. 3. Η πξαθηηθή απηή πξνζέδσζε ζηηο ηζηνξίεο ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλνξπζκό, ν νπνίνο ηνληδόηαλ από δξακαηηθέο ζηηγκέο κεαπνηέιεζκα ην θνηλό λα πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία ηε ζπλέρεηαηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Η ζπλερήο δεκνηηθόηεηα ησλκπζηζηνξεκάησλ θαη ησλ κηθξώλ ηζηνξηώλ ηνπ είλαη ηέηνηα πνπδε ζηακάηεζαλ πνηέ λα εθδίδνληαη.Η δνπιεηά ηνπ έρεη επαηλεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεοπεδνγξαθίαο θαη ηηο κνλαδηθέο κνξθέο πνπ δεκηνύξγεζε απόζπγγξαθείο όπσο ν Σδνξηδ Γθίζηλγθ, ν Λέσλ Σνιζηόη θαη ν G. K.Chesterton, αλ θαη άιινη, όπσο ν Υέλξη Σδέηκο θαη ε ΒηξηδίληαΓνπιθ, ηελ επέθξηλαλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθόηεηα θαη ηελαιεζνθάλεηά ηεο. Ο Κάξνινο Νηίθελο ήηαλ γηνο ηνπ ΣδνλΝηίθελο, δεκνζίνπ ππαιιήινπ κε κηθξό κηζζό, πνπ πνηέ δελκπόξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα έμνδά ηνπ. Όηαλ ηέινο νηδαλεηζηέο ηνπ ηνλ θπλήγεζαλ θαη ηνλ έξημαλ ζηε θπιαθή γηα ηαρξέε ηνπ, ν λεαξόο Κάξνινο πιεγώζεθε ηόζν βαζηά, ώζηε πήξεηελ απόθαζε λα αγσληζηεί γηα λα γιπηώζεη από ηε θηώρεηα θαηηα ρξέε.
 4. 4. ΢ε ειηθία δεθαπέληε εηώλ αλαγθάζηεθε λα δηαθόςεη ην ζρνιείν θαη λαεξγαζηεί ζε εξγνζηάζην βεξληθηώλ γηα λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηάηνπ. Από ηελ πεξηπέηεηα απηή άληιεζε πνιύηηκεο εκπεηξίεο γηα ηνθαηνπηλό ηνπ έξγν.Μηα απξνζδόθεηε θιεξνλνκηά ήξζε λα βγάιεη ηνλ Σδνλ Νηίθελο απόηελ θπιαθή θαη λα απαιιάμεη ηνλ Κάξνιν από ηε δνπιεηά πνπκηζνύζε. Αθνύ πήγε άιινλ έλα ρξόλν ζην ζρνιείν, έπηαζε δνπιεηά ζηνγξαθείν ελόο δηθεγόξνπ. Κη απηή ε δνπιεηά δελ ηνπ άξεζε, γη απηόέκαζε ζηελνγξαθία θαη έγηλε αληαπνθξηηήο εθεκεξίδνο. Καλείο άιινοαληαπνθξηηήο ζην Λνλδίλν δελ κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κε ηνλ ΚάξνινΝηίθελο ζηελ αθξίβεηα θαη ζηελ ηαρύηεηα ησλ εηδήζεσλ. ΢ηηοδηαζέζηκεο ώξεο ηνπ έγξαθε δηεγήκαηα, βάδνληαο κέζα ηα πξόζσπαπνπ γλώξηδε, ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλαληνύζε ζην δξόκν θαη ηνποηύπνπο πνπ δεκηνπξγνύζε κε ηε γόληκε θαληαζία ηνπ, εκθπζώληαοζηνλ θαζέλα ηε γλώξηκε πλνή ηνπ Νηίθελο. Σν πξώην ηνπ έξγν, κεηίηιν "΢θηαγξαθήκαηα ηνπ Μπνδ", ηππώζεθε ην 1836. Σελ ίδηα ρξνληά,έλα άιιν από ηα δηεγήκαηά ηνπ δεκνζηεύζεθε θαη απνηέιεζε ηελεθθίλεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ επξόθεηην λα δηθαηώζεη ηε βαζηάπεπνίζεζε πνπ είρε από ηα πξώηα ηνπ παηδηθά ρξόληα όηη επξόθεηην λαγίλεη κεγάινο. Σν Μάξηην ηνπ 1836 θπθινθόξεζαλ ηα "Υαξηηά ηνπΠίθγνπηθ", πνπ έγηλαλ αλάξπαζηα από ην αλαγλσζηηθό θνηλό.
 5. 5. Μεηά εθδόζεθε ν "Όιηβεξ Σνπίζη", εκπλεπζκέλνο από όζα είρε δεη θαηγλσξίζεη ν Νηίθελο ζηηο πεξηνδείεο ηνπ σο αληαπνθξηηήο εθεκεξίδνο.Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ απηώλ επηηπρηώλ ηνπ, ν Νηίθελο είρεπαληξεπηεί ηελ Αηθαηεξίλε Υόγθαξζ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ κεγάισζε κεγνξγό ξπζκό θαζώο απέθηεζε ελλέα παηδηά. Σα νηθνλνκηθά ηνπ επίζεοβειηηώζεθαλ πνιύ θαη ζπλερώο άιιαδε ζπίηη, ην έλα πην κεγάιν απόηνάιιν.Η δεκνηηθόηεηα ηνπ Νηίθελο κεγάισλε θη απηή. Έγηλε γλσζηόοζηελ Ακεξηθή όζν ήηαλ θαη ζηελ Αγγιία. Σν 1842 δηέζρηζεηνλ Αηιαληηθό θαη νη Ακεξηθαλνί ηνλ ππνδέρζεθαλ κε ηνλραξαθηεξηζηηθό ελζνπζηαζκό ηνπο. Κη όκσο, ηνπ λεαξνύ Νηίθελο νηΑκεξηθαλνί ηνύ θάλεθαλ αθαιιηέξγεηνη θαη ζνξπβώδεηο, καζνύζαλθαπλό, είραλ δνύινπο θαη δελ ζέβνληαλ ηελ μέλε πλεπκαηηθήηδηνθηεζία. Γελ δίζηαζε θαζόινπ λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ θαηγπξίδνληαο ζηελ Αγγιία έγξαςε ηηο όρη θαη ηόζν θνιαθεπηηθέοεληππώζεηο από ηελ Ακεξηθή ζηα "Ακεξηθάληθα ΢εκεηώκαηα" (1842) θαηζην "Μάξηηλ Σζάδιγνπτη" (1843-1844). Σν 1843 είρε εθδώζεη ηα"Υξηζηνπγελληάηηθα Κάιαληα" πνπ γλώξηζε πνιύ κεγάιε επηηπρία, ελώαξγόηεξα αθνινύζεζε ν "Γαβίδ Κόπεξθηιλη".
 6. 6. Ο "Γαβίδ Κόπεξθηιλη" (1849-1850) είλαη ζρεδόλ ε απηνβηνγξαθία ηνπΝηίθελο. ΢ην έξγν απηό απαζαλαηίδεη ηνλ παηέξα ηνπ ζην πξόζσπν ηνπθ. Μηθόκπεξ, θαη ηνλ εαπηό ηνπ ζην πξόζσπν ηνπ Γαβίδ. Σν 1860-1861 εμέδσζε ζε ζεηξέο ηηο "Μεγάιεο Πξνζδνθίεο".Σν 1867 κηα πνιύ δειεαζηηθή πξνζθνξά από ηελ Ακεξηθή ηνλ έθαλε λαδηαζρίζεη πάιη ηνλ Αηιαληηθό. Οη Ακεξηθαλνί ηνλ ππνδέρζεθαλ κ έλαελζνπζηαζκό άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Ξέραζαλ ηα όζα είρε γξάςεη θάπνηεγη απηνύο, αιιά θη απηόο αλαίξεζε εθείλα ηα ιόγηα ηνπ. ΢ έλαζπκπόζην πνπ έθαλε πξνο ηηκήλ ηνπ ην Σππνγξαθείν Νηεικόληθνηεο Νέαο Τόξθεο, έθαλε κηα πνιύ εύγισηηε έθθιεζε γηα ηε θηιία ησλδύν αγγιόθσλσλ ιαώλ.Σν 1868 ν Νηίθελο επέζηξεςε ζηελ Αγγιία θαη δύν ρξόληα αξγόηεξα,ην 1870, πέζαλε ζην Ρόηζεζηεξ. Η ζνξόο ηνπ ηάθεθε ζην Αββαείν ηνπΓνπεζηκίλζηεξ.
 7. 7. ΜΕΓΑΛΕ΢ ΠΡΟ΢ΔΟΚΙΕ΢
 8. 8. Η ηζηνξία ηνπ θησρνύ, νξθαλνύ Πηπ, πνπ ,ελώ δεη κηαδπζηπρηζκέλε δσή ζην κίδεξν ρσξηνπδάθη ηνπ, δίπια ζηνποβάιηνπο ηνπ Κελη, βιέπεη μαθληθά ηελ ηύρε λα ηνπ ρακνγειά .Μηα κεγάιε θιεξνλνκηά ηνλ πεξηκέλεη . Καη μαθληθά όιααιιάδνπλ γύξσ ηνπ θαη κέζα ηνπ. Ο δξόκνο ηνπδηαζηαπξώλεηαη κε ηνπο δξόκνπο παξάμελσλ αλζξώπσλ νδξαπέηεο Μάγθνπηηο, ε ηξειή κηο Υάβηζακ , ε άθαξδε σξαίαΔζηέιια , ν παλνύξγνο δηθεγόξνο Σδάγθεξο θαη πνιινί άιινηκπεξδεύνπλ ηε δσή θαη ηελ ςπρή ηνπ ήξσα .
 9. 9. Α΄Γπκλαζίνπ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢: Δηξήλε ΚακπνύξεΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Αξεηή ΚάξθνπΠΗΓΔ΢- Γηθηπνγξαθία WIKIPEDIA

×