SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Του Νεκρού Αδελφού — Presentation Transcript
  1. ΢ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΚΑΗ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ
  ΣΩΝ ΣΠΔ.
  2. Ζ δηεξεπλεηηθή, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, είλαη ν
  ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα απειεπζεξώζεη ηε γλώζε θαη ζα νδεγήζεη ηνπο
  καζεηέο ζε γόληκα κνλνπάηηα.
  3. Γηδαθηηθό ζελάξην. ΢ύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα Σάμε : Α΄
  ηερλνινγηθνύ ιπθείνπ Γηδαθηηθό Αληηθείκελν : Λνγνηερλία Γηάξθεηα : 4
  δηδαθηηθέο ώξεο Γεκηνπξγόο : Κνπιίλνπ Θενδώξα Πε02
  4. ΢θνπόο: Οη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ινγνηερλία
  είλαη θάηη δσληαλό πνπ ηνπο αθνξά θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηειεί
  ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ησλ ιαώλ. Να πξνθιεζεί ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε από
  έλα ινγνηερληθό θείκελν . Ο εκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο κε ζύγρξνλεο θαη
  πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηνπ
  ρηνύκνξ, ηνπ γνύζηνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ .
  5. ΢ηόρνη: Να θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη λα απνιαύζνπλ βαζύηεξα νη
  καζεηέο ην θείκελν κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε
  δηεξεύλεζε, ηελ αληαιιαγή. Να πξνζεγγίδεηαη ε ινγνηερλία κε ηξόπν απιό
  δεκηνπξγηθό θαη λα δεκηνπξγεί αηζζεηηθή απόιαπζε. Να γλσξίζνπλ νη
  καζεηέο κνξθέο θαη αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηε δσή, ηελ
  παξάδνζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ έζλνπο , όζν θαη κε ην επξύηεξν
  πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ζηελ επξσπατθή ή ηελ νηθνπκεληθή ηνπ δηάζηαζε. Να
  απνθηήζνπλ νη καζεηέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο νξηζκέλεο γλώζεηο
  αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ
  ιόγνπ θαη ηελ ηερληθή, θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ
  θεηκέλνπ, ηελ επνρή, θαη ηα ξεύκαηα. Να βηώζνπλ ην ινγνηερληθό θείκελν σο
  νηθείν, κέζα από ηε δεκηνπξγία ελόο πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ αμηνπνηώληαο ηηο
  δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ (ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο ).
  6. Γηδαθηηθέο επηζεκάλζεηο: Θα επηζεκαλζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
  παξαινγώλ. Θα πξνζερηεί ε δνκή ηεο παξαινγήο κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ
  απνηειέζκαηνο. Θα αμηνπνηεζνύλ ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Θα
  αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
  ηνπο παξάδνζε. Θα ηνληζηεί ε δύλακε ησλ αηζζεκάησλ, παξάπνλν – θαηάξα,
  όξθνο – ππόζρεζε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό πιαίζην
  ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Θα επηζεκαλζνύλ ηα ππεξθπζηθά ζηνηρεία, από ηνλ
  θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ ζηνλ θόζκν ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο θαληαζίαο. Θα
  αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο πνίεζεο ζηελ ελόηεηα ησλ ιαώλ .
  7. Απαξαίηεην πιηθό – κέζα: Σεηξάδην ζεκεηώζεσλ. Αμηνπνίεζε ζπλδπαζκνύ
  ινγηζκηθώλ. Αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Λνγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ,
  ζώκαηα θεηκέλσλ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ. Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ,
  επηιεγκέλνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη. Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο. Ζ/Τ κε
  ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ. *
  ΢εκεηώλεηαη όηη ην δηδαθηηθό ζελάξην δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ
  ηερλνινγηθνύ Λπθείνπ, ε ηάμε απνηειείηαη από δίγισζζνπο καζεηέο
  δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη νη πεξηζζόηεξνη Ρνκ από ηα ζρνιεία «Γεύηεξεο
  Δπθαηξίαο» έρνπλ όκσο ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηνπο Ζ/Τ θαη όηη ζα
  αμηνπνηεζεί ν νκαδηθόο ηξόπνο εξγαζίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ επέιηθηε δώλε
  ησλ projects.
8. Οξγάλσζε καζεηώλ: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε 3 νκάδεο ζηελ αίζνπζα
ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ. Οη νκάδεο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε βάζε ηελ
επηζπκία ηνπο θαη θαζεκία ζα απνηειείηαη από 4-5 άηνκα. Οη νκάδεο ζα
θαηαλείκνπλ ξόινπο θαη εξγαζίεο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ,
λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, λα θξίλνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηαμηδεύνληαο
ζην δηαδίθηπν.
9. Πξνεηνηκαζία: 2 δηδαθηηθέο ώξεο Οη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ζε
αίζνπζα κε δηαδξαζηηθό πίλαθα power point θαη ζα αζθεζνύλ ζηελ αλάγλσζε
ηνπ θεηκέλνπ κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζή ηνπο, κε ηε γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ. Θα
εληνπηζζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ν ξόινο ηνπ Κσλζηαληή,
αδειθνύ – πξσηαγσληζηή, ε δύλακε ηεο θαηάξαο, ε αμία ηνπ όξθνπ θαη ζα
θαηαγξαθνύλ ηα ππεξθπζηθά, παξακπζηαθά ζηνηρεία. Θα δηαβαζηνύλ ηα
ζρόιηα ηνπ βηβιίνπ, ηα παξάιιεια θείκελα θαη ζα ηνληζηεί ε αμία ηεο
παξαινγήο σο θνηλό ζηνηρείν ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ.
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A111/251/1853,5949/
10. Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ. « T νπ λεθξνύ αδειθνύ» Πξνζέγγηζε
Οκαδνζπλεξγαηηθή κε θαηεπζπλόκελε απηελέξγεηα
11. Δίλαη δεκνηηθό ηξαγνύδη, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαινγώλ.
Δίλαη αθεγεκαηηθό, επηθό θαη ζπγρξόλσο ιπξηθό πνίεκα. Σν θπξίαξρν
πξόζσπν είλαη ν αδειθόο θαη ν ηίηινο καο πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ. Ζ
αλάζηαζε ηνπ λεθξνύ θαη ε εθπιήξσζε ηνπ όξθνπ είλαη ην θπξίαξρν ζέκα.
«Σνπ Νεθξνύ Αδειθνύ» κία δηαβαιθαληθή παξάζηαζε ηνπ ΢σηήξε Υαηδάθε
http://www.hfc-
tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14
http://www.onassis.gr/enim_deltio/44_09/event_1.php
http://reviewtheatre.wordpress.com/
12. «Σνπ λεθξνύ αδειθνύ»
13. Ζ νηθνγέλεηα
14. Μάλα κε ηνπο ελληά ζνπ γηνπο θαη κε ηε κηα ζνπ θόξε, ηελ θόξε ηε
κνλάθξηβε ηελ πνιπαγαπεκέλε, ηελ είρεο δώδεθα ρξνλώλ θη ήιηνο δε ζνπ ηελ
είδε! ΢ηα ζθνηεηλά ηελ έινπδε, ζη' άθεγγα ηε ρηελίδεη, ζη' άζηξη θαη ηνλ
απγεξηλό έπιεθε ηα καιιηά ηεο.
15. Σν πξνμεληό
16. Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα, λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ
καθξηά ζηα μέλα. Οη νρηώ αδεξθνί δε ζέινπλε θη ν Κσζηαληίλνο ζέιεη.
«Μάλα κνπ, θη αο ηε δώζνκε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, ζηα μέλα θεη πνπ πεξπαηώ,
ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ, αλ πάκ' εκείο ζηελ μεληηηά, μέλνη λα κελ πεξλνύκε. -
Φξόληκνο είζαη, Κσζηαληή, κ' άζθεκα απηινγήζεο. Κη α κόξηεη, γηε κνπ,
ζάλαηνο, θη α κόξηεη, γηε κνπ, αξξώζηηα, θη αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, πνηνο πάεη
λα κνπ ηε θέξεη; Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ
ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά,
εγώ λα ζνπ ηε θέξσ».
17. Σν ζαλαηηθό θαη ην αλαθάιεκα ηεο κάλαο.
18. Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, θη εκπήθε ρξόλνο δίζερηνο
θαη κήλεο νξγηζκέλνη θη έπεζε ην ζαλαηηθό, θη νη ελληά αδεξθνί πεζάλαλ,
βξέζεθε ε κάλα κνλαρή ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. ΢' όια ηα κλήκαηα έθιαηγε,
ζ' όια κνηξνινγηόηαλ, ζηνπ Κσζηαληίλνπ ην κλεκεηό αλέζπα ηα καιιηά ηεο.
«Αλάζεκά ζε, Κσζηαληή, θαη κπξηαλάζεκά ζε, νπνύ κνπ ηελ εμόξηδεο ηελ
Αξεηή ζηα μέλα! ην ηάμηκν πνπ κνπ „ ηαμεο, πόηε ζα κνπ ην θάκεηο; Σνλ
νπξαλό 'βαιεο θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, λα
παο λα κνπ ηε θέξεηο».
19. Ζ αλάζηαζε θαη ε ζπλάληεζε κε ηελ αδειθή .
20. Από ην κπξηαλάζεκα θαη ηε βαξηά θαηάξα, ε γεο αλαηαξάρηεθε θη ν
Κσζηαληήο εβγήθε. Κάλεη ην ζύγλεθν άινγν θαη η' άζηξν ραιηλάξη, θαη ην
θεγγάξη ζπληξνθηά θαη πάεη λα ηεο ηε θέξεη. Παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ θαη ηα
βνπλά κπξνζηά ηνπ. Βξίζθεη ηελ θη ερηελίδνπληαλ όμνπ ζην θεγγαξάθη. Από
καθξηά ηε ραηξεηά θη από θνληά ηεο ιέγεη: «Άηληε, αδεξθή, λα θύγνκε, ζηε
κάλα καο λα πάκε. -Αιίκνλν, αδεξθάθη κνπ, θαη ηη είλαη ηνύηε ε ώξα; Αλ ίζσο
θη είλαη γηα ραξά, λα ζηνιηζηώ θαη λα „ ξζσ, θη αλ είλαη πίθξα, πεο κνπ ην, λα
βάισ καύξα λα 'ξζσ. -Έια, Αξεηή, ζην ζπίηη καο, θη αο είζαη όπσο θαη αλ
είζαη». - Κνληνιπγίδεη η' άινγν θαη πίζσ ηελ θαζίδεη.
21. Σν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο.
22. ΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηα θηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ
πνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλ' θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία:
«Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλεη ν πεζακέλνο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλε
κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; -Πνπιάθηα είλαη θη αο θηιαεδνύλ, πνπιάθηα είλαη θη
αο ιέλε». Καη παξεθεί πνπ πάγαηλαλ θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γελ είλαη
θξίκα θη άδηθν, παξάμελν κεγάιν, λα πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο
απεζακέλνπο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; πσο
πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απεζακέλνπο. -Απξίιεο είλαη θαη ιαινύλ θαη
Μάεο θαη θσιεύνπλ .
23. - Φνβνύκαη ζ', αδεξθάθη κνπ, θαη ιηβαληέο κπξίδεηο. - Δρηέο βξαδίο
επήγακε πέξα ζηνλ Αί - Γηάλλε, θη εζύκηαζέ καο ν παπάο κε πεξηζζό ιηβάλη».
Καη παξεκπξόο πνπ πήγαλε, θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γηα ηδέο ζάκα θη
αληίζακα πνπ γίλεηαη ζηνλ θόζκν, ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή λα ζέξλεη ν
πεζακέλνο!» Σ' άθνπζε πάιη ε Αξεηή θη εξάγηζε ε θαξδηά ηεο. «Άθνπζεο,
Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; - Άθεζ', Αξέησ, ηα πνπιηά θη ό,ηη θη α
ζέι' αο ιέγνπλ. - Πεο κνπ, πνύ είλαη ηα θάιιε ζνπ, θαη πνύ είλ' ε ιεβεληηά
ζνπ, θαη ηα μαλζά ζνπ ηα καιιηά θαη η' όκνξθν κνπζηάθη; - Έρσ θαηξό π'
αξξώζηεζα θαη πέζαλ ηα καιιηά κνπ».
24. Ζ επηζηξνθή ηεο Αξεηήο ζην ζπίηη.
25. Απηνύ ζηκά, απηνύ θνληά ζηελ εθθιεζηά πξoθηάλoπλ. Βαξηά ρηππά η'
αιόγνπ ηνπ θη απ' εκπξνζηά ηεο ράζε. Κη αθνύεη ηελ πιάθα θαη βξνληά, ην
ρώκα θαη βνΐδεη. Κηλάεη θαη πάεη ε Αξεηή ζην ζπίηη κνλαρή ηεο. Βιέπεη ηνπο
θήπνπο ηεο γπκλνύο, ηα δέληξα καξακέλα βιέπεη ην κπάιζακν μεξό, ην
θαξπνθύιιη καύξν, βιέπεη κπξνζηά ζηελ πόξηα ηεο ρνξηάξηα θπηξσκέλα.
Βξίζθεη ηελ πόξηα ζθαιηζηή θαη ηα θιεηδηά παξκέλα, θαη ηα ζπηηνπαξάζπξα
ζθηρηά καληαισκέλα. Κηππά ηελ πόξηα δπλαηά, ηα παξαζύξηα ηξίδνπλ. «Αλ
είζαη θίινο δηάβαηλε, θη αλ είζαη ερηξόο κνπ θύγε, θη αλ είζαη ν
Πηθξνράξνληαο, άιια παηδηά δελ έρσ, θη ε δόιηα ε Αξεηνύια κνπ ιείπεη
καθξηά ζηα μέλα. - ΢ήθσ, καλνύια κνπ, άλνημε, ζήθσ, γιπθηά κνπ κάλα. -
Πνηνο είλ' απηόο πνπ κνπ ρηππάεη θαη κε θσλάδεη κάλα; - Άλνημε, κάλα κνπ,
άλνημε θη εγώ είκαη ε Αξεηή ζνπ».
26. Ζ ιύζε ηνπ δξάκαηνο.
27. Καηέβεθε, αγθαιηάζηεθαλ θη απέζαλαλ θη νη δύν.
28. Ζ κάλα ε θόξε ν αδειθόο ε μεληηηά ε θαηάξα ν όξθνο ε αλάζηαζε ηα
πνπιάθηα ε δσή ν ζάλαηνο.
29. Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη.
30. Σν Γεκνηηθό ηξαγνύδη σο ινγνηερληθό είδνο αληιεί ην πιηθό ηνπ από ηελ
πξνθνξηθή ινγνηερληθή παξάδνζε , απηήλ πνπ αλαπηύζζεηαη από ηελ αλάγθε
πνπ έρεη θάζε άηνκν θαη γεληθόηεξα θάζε ιαόο λα εθθξάζεη ηα
ζπλαηζζεκαηηθά ηνπ θαη ςπρηθά θνξηία, ηα ηδαληθά ηνπ, ηνπο πόλνπο θαη ηηο
ραξέο ηνπ, αθόκα ηηο εληππώζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ κέζα ζηελ
επθνινκλεκόλεπηε πνίεζε . http://el.wikipedia.org/wiki
31. Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε: α) παξαινγέο β) ηζηνξηθά
(αθξηηηθά, θιέθηηθα, ηζηνξηθά, θιπ) γ) ηξαγνύδηα κε θνηλσληθό πεξηερόκελν,
απηά δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο ηεο δσήο (ηεο αγάπεο,
λπθηάηηθα, λαλνπξίζκαηα, θάιαληα απνθξηάο, ηεο μεληηηάο, ηεο δνπιεηάο,
κνηξνιόγηα, ζαηηξηθά, θιπ)
32. Παξαινγέο Οη παξαινγέο είλαη δηεγεκαηηθά ηξαγνύδηα, όπνπ ην επηθό
ζηνηρείν αλακεηγλύεηαη κε ην ιπξηθό θαη ην δξακαηηθό. Αθεγνύληαη ηηο
δξακαηηθέο θπξίσο πεξηπέηεηεο ηεο αλζξώπηλεο δσήο κε ηνλ ηξόπν ησλ
παξακπζηώλ. Σξεηο είλαη νη θπξηόηεξεο πεγέο από ηηο νπνίεο αληινύληαη νη
ππνζέζεηο ηνπο , από αξραίνπο κύζνπο θαη παξαδόζεηο ζρεηηθέο κε αγίνπο,
δξάθνπο, ζηνηρεία, βαζηιηάδεο θαη πξίγθηπεο, δαηκνληθέο κνξθέο θαη άιια
δεκηνπξγήκαηα ηεο ιατθήο θαληαζίαο. (Οη σξαηόηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο
από ηελ νκάδα απηή είλαη “Σνπ λεθξνύ αδειθνύ” θαη “Σνπ γηνθπξηνύ ηεο
`Άξηαο”, όπνπ θπξηαξρεί ην ηξαγηθό ζηνηρείν). από πεξηζηαηηθά ηεο
θνηλσληθήο δσήο , ηα νπνία πξνθαινύλ ζπγθίλεζε ζην ιαό, όπσο είλαη νη
εξσηηθέο ή νηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο (άηπρνη έξσηεο, θόλνη, εθδηθήζεηο,
πξνδνζίεο, ζθάλδαια εζηθνύ πεξηερνκέλνπ, λαπάγηα πινίσλ θ.α.) από εζληθέο
θαη ηζηνξηθέο κλήκεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιέκνπο, ιεειαζίεο, ζθαγέο θηι.
Σν θπξηόηεξν γλώξηζκα ηεο ηερλνηξνπίαο ησλ παξαινγώλ είλαη ε
δξακαηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο, ε νπνία πεηπραίλεηαη: α) κε ην δηάινγν
αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο ή ζε άιια πξόζσπα, πνπ κπαίλεη ζπλήζσο ζηα
θαίξηα ζεκεία ηεο αθήγεζεο, θαη β) κε ηε γξήγνξε δξάζε.
33. Φύιια εξγαζίαο 2 δηδαθηηθέο ώξεο * ΢εκεηώλεηαη όηη νη παξαθάησ
δηαθάλεηεο είλαη ήδε ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Ζ/Τ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο.
34. Σν ηαμίδη ζην δηαδίθηπν θαη ηε ινγνηερλία μεθηλά! Οδεγίεο πξνο ηνπο
λαπηηινκέλνπο! ΢ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ζ/Τ, ππάξρεη έλα θάθεινο κε ην
όλνκα «ΓΗΑ΢ 1». Αλνημηε ηνλ θάθειν θαη πεγαίλεηε ζην θύιιν εξγαζίαο ηεο
νκάδαο ζαο. ΢πκπιεξώζηε ην θνηλό θύιιν γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη ην θύιιν
ηεο νκάδαο ζαο. Υσξίζηε ηνπο ξόινπο ζαο, ζπλεξγαζηείηε θαη παξνπζηάζηε.
Έρεηε 2 ώξεο, δεηήζηε ηε βνήζεηα κνπ αλ ηελ ρξεηαζηείηε.
35. / Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο ην
ςεθηαθό βηβιίν πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε γηα λα δηαβάζεηε μαλά ην
θείκελν. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A111/251/1845,5953/
36. Φύιιν εξγαζίαο θνηλό γηα όιεο ηηο νκάδεο. Βξεο ηε ζσζηή απάληεζε 1.
Πνηνο/α είλαη ν θεληξηθόο ήξσαο; Ζ κάλα Ζ αδειθή Ο αδειθόο 2. Πνηνο
απνθαζίδεη γηα ηνλ γάκν ηεο θόξεο; Ζ κάλα θαη ν αδειθόο Ζ θόξε Όινη καδί
3.Πώο αληηδξά ε θόξε ζηνλ γάκν; Γελ δέρεηαη Γελ αληηδξά Παληξεύεηαη
άιινλ 4.Ση θάλεη ηνλ Κσλζηαληή λα ζεθσζεί από ηνλ ηάθν Ο έξσηαο Ζ θηιία
Ο όξθνο 5. Πνύ νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο; ΢ηνλ νιπκπηαθό ΢ηελ Παλαγία ΢ηνλ
νπξαλό θαη ζηνπο αγηνύο καξηύξνπο. 6. Πόζεο θνξέο κίιεζαλ ηα πνπιάθηα;
Σέζζεξηο Σξεηο Πέληε . Υξεζηκνπνίεζε ην παξαθάησ ζύκβνιν √ θαη
ηνπνζέηεζε ην δίπια ζηε ζσζηή απάληεζε.
37. 1 ε ΟΜΑΓΑ «Οξθηζκέλνη» «Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο
καξηύξνπο, αλ ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεη
πίθξα γε ραξά, εγώ λα ζνπ ηε θέξσ» νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο θαη γηα λα
εθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζε ηνπ αλαζηαίλεηαη. ΢ηελ αξραηόηεηα ν Γίαο ήηαλ
πξνζηάηεο ηνπ όξθνπ (Εεπο Όξθηνο) θαη ε νξγή ην π ήηαλ ηξνκεξή όηαλ
θάπνηνο ζεόο ή ζλεηόο ηνλ παξέβαηλε. Γεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 2
00 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ο όξθνο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα»
Γεκηνπξγήζηε παξνπζίαζε power point 5 δηαθαλεη ώλ κε ην κύζν ηεο
«Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθόλεο» Οη δηαθάλεηεο ζαο ζα πεξηέρνπλ εηθόλεο θαη
θείκελν. Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο : http://mythologia.8m.com/dias.html
http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki http://www.hellenicpantheon.gr/enchyclo.htm
http://mythologia.8m.com/dimitra.html
38. 2 ε Οκάδα «Σα πνπιάθηα» «΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηα
θηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ πνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλ'
θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία:» ΢ηε δεκνηηθή πνίεζε θάζε
έκςπρν ή άςπρν κπνξεί θαη κηιά θαη παίξλεη κέξνο ζηε δξάζε (πνπιηά,
δέληξα, άινγα θ.ι.π.) 1.Γηαβάζηε ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «Σν γηνθύξη ηεο
Άξηαο» θαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 200 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ζ
δεκνηηθή πνίεζε θαη ην ππεξθπζηθό ζηνηρείν» 2. Γεκηνπξγήζηε κηα
παξνπζίαζε power point κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ πνπ ππάξρνπλ
ζην ηξαγνύδη ηνπ «λεθξνύ αδειθνύ». Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο
http://el.wikisource.org/wiki http://www.pi-
schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/7-14.pdf
http://www.logotexnia.info/poihsh/poihsh5.html
39. 3 ε Οκάδα «Οη πξνμελεηάδεο» «Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα,
λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ καθξηά ζηα μέλα». 1. Γηαβάζηε ζηελ παξαθάησ
δηεύζπλζε ην απόζπαζκα από ηνλ «Δξσηόθξηην» ηνπ Βηηζέληζνπ Κνξλάξνπ
θαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν 200 ιέμεσλ ζην word κε Θέκα: «Ζ ζέζε ηεο
θόξεο- ε απόθαζε ηνπ γάκνπ» Γεκηνπξγήζηε κία παξνπζίαζε power point 5
δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο θαη θείκελν όπνπ ζα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δε κνηηθήο πνίεζεο . Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGLA111/251/
1846,5985 / http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15-
26.pdf http://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdf
40. Δλδεηθηηθέο αζθήζεηο 1.Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο νηθνγέλεηαο έηζη όπσο
απηό αλαπηύζζεηαη κέζα ζην ηξαγνύδη . Γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο ζε word
θαη αλαξηήζηε ηελ, ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ζαο.
http://esperinoepalagan.blogspot.com/ (ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο θσδηθνύο πνπ
έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όζε ώξα βξίζθεζηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην.)
41. 2.Πεξηεγεζείηε ζηε http://el.wikipedia.org/ θαη καδέςηε πιεξνθνξίεο γηα
ην δεκνηηθό ηξαγνύδη. 3.΢ηε δηεύζπλζε http://www.komvos.edu.gr/ ζα
αλαδεηήζεηε ην έξγν «Λενλώξα» ηνπ Γεξκαλνύ πνηεηή Burger γηα λα
δηαβάζεηε έλα αθόκα πνίεκα κε ην κνηίβν ηνπ λεθξνύ θαβαιάξε.
4.Πεξηεγεζείηε ζην δηαδίθηπν http://www.google.gr κε ιέμεηο θιεηδηά:
πνπιάθη – δεκνηηθό ηξαγνύδη. Μαδέςηε ηα ηξαγνύδηα θαη ζρνιηάζηε ζε 150
ιέμεηο.
42. Βηβιηνγξαθία Γηθηπνγξαθία
http://www.nlg.gr/epet/all1.asp?id=1103&pg=../db/icon/1957/280.gif&pn=11
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1605&nt=19&lang=1
http://www.greek-
language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/16.html
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15-26.pdf
http://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdf
http://mythologia.8m.com/dias.html
http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdf http://www.google.gr/
http://www.snhell.gr/ http://www.doukas.gr/ http://www.academyofathens.gr/
http://el.wikipedia.org/ http://www.hfc-
tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14
http://www.hfc-
bucharest.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=17
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/estia/article/view/74172
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=4596 Αίκνο
Αλζνινγία Βαιθαληθήο Πνίεζεο, Αζήλα 2006: θαηαγξάθνληαη παξαιιαγέο
από Διιάδα, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΢εξβία θαη
΢θόπηα Ηζκαήι Καληαξέ, Πνηνο έθεξε ηελ Νηνξνπληίλ; , εθδόζεηο Ρνέο:
αζηπλνκηθό ζξίιεξ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πην θεκηζκέλε αιβαληθή ιατθή
κπαιάληα, ηε Μπαιάληα ηεο ππόζρεζεο , παξαιιαγή ηεο παξαινγήο Σνπ
λεθξνύ αδειθνύ

More Related Content

What's hot

σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήnikosas
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ pemptoussia
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα sintos65
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥanny1976
 
Εισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηΕισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηTheSoFGr
 
σονάτα
σονάτασονάτα
σονάταlykdrymou
 
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉ
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉ
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉHernando Coral Rosero
 
πασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορίαπασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορίαstefilias
 
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)akarapap
 
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο ΜικρόπολιςςΠαρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςςmarilenaga
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥanny1976
 
ελια λεμονια νεραντζια
ελια λεμονια νεραντζιαελια λεμονια νεραντζια
ελια λεμονια νεραντζιαiodinou
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEAntonis Stergiou
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣdakekavalas
 
β1 word project
β1 word projectβ1 word project
β1 word projectangitan
 
Ston isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiouSton isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktioutryfonid
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιAntonis Stergiou
 

What's hot (20)

σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχή
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Εισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηΕισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις Σεφέρη
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑνθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
 
σονάτα
σονάτασονάτα
σονάτα
 
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉ
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉ
ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩ΢Η΢ ΚΑΘΟΛΙΚΉ
 
πασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορίαπασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορία
 
Roberto succo
Roberto succoRoberto succo
Roberto succo
 
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
αιγ.ποτ. (αναστασια καραπαπα'S conflicted copy 2013 11-08)
 
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο ΜικρόπολιςςΠαρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς
Παρουσίαση της Ραδιοφωνικής Ομάδας στο Μικρόπολιςς
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ελια λεμονια νεραντζια
ελια λεμονια νεραντζιαελια λεμονια νεραντζια
ελια λεμονια νεραντζια
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμEπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμE
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
β1 word project
β1 word projectβ1 word project
β1 word project
 
Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ
Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣΗ ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ
Η ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ
 
Ston isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiouSton isto toy diadiktiou
Ston isto toy diadiktiou
 
στου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτιστου κεμαλ το σπιτι
στου κεμαλ το σπιτι
 

Viewers also liked (9)

How did i use technology
How did i use technologyHow did i use technology
How did i use technology
 
CSI Slideshare
CSI SlideshareCSI Slideshare
CSI Slideshare
 
Advanced portfolio
Advanced portfolioAdvanced portfolio
Advanced portfolio
 
Conference Speakers International
Conference Speakers InternationalConference Speakers International
Conference Speakers International
 
Theory
TheoryTheory
Theory
 
Conference Speakers International
Conference Speakers InternationalConference Speakers International
Conference Speakers International
 
Arm's new architecture for automotive and industrial control markets
Arm's new architecture for automotive and industrial control markets Arm's new architecture for automotive and industrial control markets
Arm's new architecture for automotive and industrial control markets
 
Douglas kruger professional speaker and author 2014 - agency
Douglas kruger  professional speaker and author 2014 - agencyDouglas kruger  professional speaker and author 2014 - agency
Douglas kruger professional speaker and author 2014 - agency
 
Table of specifications
Table of specificationsTable of specifications
Table of specifications
 

Similar to Tου νεκρού αδελφού

Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Markos Kalafatsis
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσηςloukia Krassa
 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣEleni Papadopoulou
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
 
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1ninapap
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Areti Karkou
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεAntonis Stergiou
 
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουroulagkika
 
η ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνefigota
 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνΠρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνAnnet Dome
 
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιKonstantia Tsapra
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουfrosini
 

Similar to Tου νεκρού αδελφού (20)

Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
 
Proika
ProikaProika
Proika
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
 
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης σε εφήβους.1
 
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
Καβάφης "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
 
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - ΜυρτιώτισσαΜια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
 
μηχανισμοί
μηχανισμοίμηχανισμοί
μηχανισμοί
 
Μηχανισμοί
ΜηχανισμοίΜηχανισμοί
Μηχανισμοί
 
Μηχανισμοί
ΜηχανισμοίΜηχανισμοί
Μηχανισμοί
 
Platon
PlatonPlaton
Platon
 
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
 
G omada
G omadaG omada
G omada
 
η ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσωνη ρυπανση των θαλασσων
η ρυπανση των θαλασσων
 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεωνΠρόγραμμα εκδηλώσεων
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
 
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
 

Recently uploaded

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfChrisa Kokorikou
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx36dimperist
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηEvangelia Patera
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdfMaria Koufopoulou
 

Recently uploaded (20)

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdfΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptxΟι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
Οι μικροί αρτοποιοί της Γ τάξης και το ψωμί τους.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένηΗ εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Η εποχή του Ιουστινιανού-Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
 
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
13η ENΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf
 

Tου νεκρού αδελφού

 • 1. Του Νεκρού Αδελφού — Presentation Transcript 1. ΢ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΚΑΗ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΩΝ ΣΠΔ. 2. Ζ δηεξεπλεηηθή, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα απειεπζεξώζεη ηε γλώζε θαη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε γόληκα κνλνπάηηα. 3. Γηδαθηηθό ζελάξην. ΢ύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα Σάμε : Α΄ ηερλνινγηθνύ ιπθείνπ Γηδαθηηθό Αληηθείκελν : Λνγνηερλία Γηάξθεηα : 4 δηδαθηηθέο ώξεο Γεκηνπξγόο : Κνπιίλνπ Θενδώξα Πε02 4. ΢θνπόο: Οη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ινγνηερλία είλαη θάηη δσληαλό πνπ ηνπο αθνξά θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηειεί ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ησλ ιαώλ. Να πξνθιεζεί ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε από έλα ινγνηερληθό θείκελν . Ο εκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο κε ζύγρξνλεο θαη πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηνπ ρηνύκνξ, ηνπ γνύζηνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ . 5. ΢ηόρνη: Να θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη λα απνιαύζνπλ βαζύηεξα νη καζεηέο ην θείκελν κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηεξεύλεζε, ηελ αληαιιαγή. Να πξνζεγγίδεηαη ε ινγνηερλία κε ηξόπν απιό δεκηνπξγηθό θαη λα δεκηνπξγεί αηζζεηηθή απόιαπζε. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο κνξθέο θαη αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηε δσή, ηελ παξάδνζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ έζλνπο , όζν θαη κε ην επξύηεξν πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ζηελ επξσπατθή ή ηελ νηθνπκεληθή ηνπ δηάζηαζε. Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο νξηζκέλεο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη ηελ ηερληθή, θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ επνρή, θαη ηα ξεύκαηα. Να βηώζνπλ ην ινγνηερληθό θείκελν σο νηθείν, κέζα από ηε δεκηνπξγία ελόο πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ (ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο ). 6. Γηδαθηηθέο επηζεκάλζεηο: Θα επηζεκαλζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ. Θα πξνζερηεί ε δνκή ηεο παξαινγήο κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Θα αμηνπνηεζνύλ ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Θα αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο παξάδνζε. Θα ηνληζηεί ε δύλακε ησλ αηζζεκάησλ, παξάπνλν – θαηάξα, όξθνο – ππόζρεζε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Θα επηζεκαλζνύλ ηα ππεξθπζηθά ζηνηρεία, από ηνλ θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ ζηνλ θόζκν ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο θαληαζίαο. Θα αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο πνίεζεο ζηελ ελόηεηα ησλ ιαώλ . 7. Απαξαίηεην πιηθό – κέζα: Σεηξάδην ζεκεηώζεσλ. Αμηνπνίεζε ζπλδπαζκνύ ινγηζκηθώλ. Αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Λνγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ, ζώκαηα θεηκέλσλ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ. Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, επηιεγκέλνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη. Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο. Ζ/Τ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ. * ΢εκεηώλεηαη όηη ην δηδαθηηθό ζελάξην δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηερλνινγηθνύ Λπθείνπ, ε ηάμε απνηειείηαη από δίγισζζνπο καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη νη πεξηζζόηεξνη Ρνκ από ηα ζρνιεία «Γεύηεξεο Δπθαηξίαο» έρνπλ όκσο ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηνπο Ζ/Τ θαη όηη ζα αμηνπνηεζεί ν νκαδηθόο ηξόπνο εξγαζίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ επέιηθηε δώλε ησλ projects.
 • 2. 8. Οξγάλσζε καζεηώλ: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε 3 νκάδεο ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ. Οη νκάδεο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπο θαη θαζεκία ζα απνηειείηαη από 4-5 άηνκα. Οη νκάδεο ζα θαηαλείκνπλ ξόινπο θαη εξγαζίεο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, λα θξίλνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηαμηδεύνληαο ζην δηαδίθηπν. 9. Πξνεηνηκαζία: 2 δηδαθηηθέο ώξεο Οη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ζε αίζνπζα κε δηαδξαζηηθό πίλαθα power point θαη ζα αζθεζνύλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζή ηνπο, κε ηε γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ. Θα εληνπηζζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ν ξόινο ηνπ Κσλζηαληή, αδειθνύ – πξσηαγσληζηή, ε δύλακε ηεο θαηάξαο, ε αμία ηνπ όξθνπ θαη ζα θαηαγξαθνύλ ηα ππεξθπζηθά, παξακπζηαθά ζηνηρεία. Θα δηαβαζηνύλ ηα ζρόιηα ηνπ βηβιίνπ, ηα παξάιιεια θείκελα θαη ζα ηνληζηεί ε αμία ηεο παξαινγήο σο θνηλό ζηνηρείν ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- A111/251/1853,5949/ 10. Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ. « T νπ λεθξνύ αδειθνύ» Πξνζέγγηζε Οκαδνζπλεξγαηηθή κε θαηεπζπλόκελε απηελέξγεηα 11. Δίλαη δεκνηηθό ηξαγνύδη, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαινγώλ. Δίλαη αθεγεκαηηθό, επηθό θαη ζπγρξόλσο ιπξηθό πνίεκα. Σν θπξίαξρν πξόζσπν είλαη ν αδειθόο θαη ν ηίηινο καο πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ. Ζ αλάζηαζε ηνπ λεθξνύ θαη ε εθπιήξσζε ηνπ όξθνπ είλαη ην θπξίαξρν ζέκα. «Σνπ Νεθξνύ Αδειθνύ» κία δηαβαιθαληθή παξάζηαζε ηνπ ΢σηήξε Υαηδάθε http://www.hfc- tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14 http://www.onassis.gr/enim_deltio/44_09/event_1.php http://reviewtheatre.wordpress.com/ 12. «Σνπ λεθξνύ αδειθνύ» 13. Ζ νηθνγέλεηα 14. Μάλα κε ηνπο ελληά ζνπ γηνπο θαη κε ηε κηα ζνπ θόξε, ηελ θόξε ηε κνλάθξηβε ηελ πνιπαγαπεκέλε, ηελ είρεο δώδεθα ρξνλώλ θη ήιηνο δε ζνπ ηελ είδε! ΢ηα ζθνηεηλά ηελ έινπδε, ζη' άθεγγα ηε ρηελίδεη, ζη' άζηξη θαη ηνλ απγεξηλό έπιεθε ηα καιιηά ηεο. 15. Σν πξνμεληό 16. Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα, λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ καθξηά ζηα μέλα. Οη νρηώ αδεξθνί δε ζέινπλε θη ν Κσζηαληίλνο ζέιεη. «Μάλα κνπ, θη αο ηε δώζνκε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, ζηα μέλα θεη πνπ πεξπαηώ, ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ, αλ πάκ' εκείο ζηελ μεληηηά, μέλνη λα κελ πεξλνύκε. - Φξόληκνο είζαη, Κσζηαληή, κ' άζθεκα απηινγήζεο. Κη α κόξηεη, γηε κνπ, ζάλαηνο, θη α κόξηεη, γηε κνπ, αξξώζηηα, θη αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, πνηνο πάεη λα κνπ ηε θέξεη; Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, εγώ λα ζνπ ηε θέξσ». 17. Σν ζαλαηηθό θαη ην αλαθάιεκα ηεο κάλαο. 18. Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, θη εκπήθε ρξόλνο δίζερηνο θαη κήλεο νξγηζκέλνη θη έπεζε ην ζαλαηηθό, θη νη ελληά αδεξθνί πεζάλαλ, βξέζεθε ε κάλα κνλαρή ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. ΢' όια ηα κλήκαηα έθιαηγε, ζ' όια κνηξνινγηόηαλ, ζηνπ Κσζηαληίλνπ ην κλεκεηό αλέζπα ηα καιιηά ηεο. «Αλάζεκά ζε, Κσζηαληή, θαη κπξηαλάζεκά ζε, νπνύ κνπ ηελ εμόξηδεο ηελ Αξεηή ζηα μέλα! ην ηάμηκν πνπ κνπ „ ηαμεο, πόηε ζα κνπ ην θάκεηο; Σνλ
 • 3. νπξαλό 'βαιεο θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, λα παο λα κνπ ηε θέξεηο». 19. Ζ αλάζηαζε θαη ε ζπλάληεζε κε ηελ αδειθή . 20. Από ην κπξηαλάζεκα θαη ηε βαξηά θαηάξα, ε γεο αλαηαξάρηεθε θη ν Κσζηαληήο εβγήθε. Κάλεη ην ζύγλεθν άινγν θαη η' άζηξν ραιηλάξη, θαη ην θεγγάξη ζπληξνθηά θαη πάεη λα ηεο ηε θέξεη. Παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ θαη ηα βνπλά κπξνζηά ηνπ. Βξίζθεη ηελ θη ερηελίδνπληαλ όμνπ ζην θεγγαξάθη. Από καθξηά ηε ραηξεηά θη από θνληά ηεο ιέγεη: «Άηληε, αδεξθή, λα θύγνκε, ζηε κάλα καο λα πάκε. -Αιίκνλν, αδεξθάθη κνπ, θαη ηη είλαη ηνύηε ε ώξα; Αλ ίζσο θη είλαη γηα ραξά, λα ζηνιηζηώ θαη λα „ ξζσ, θη αλ είλαη πίθξα, πεο κνπ ην, λα βάισ καύξα λα 'ξζσ. -Έια, Αξεηή, ζην ζπίηη καο, θη αο είζαη όπσο θαη αλ είζαη». - Κνληνιπγίδεη η' άινγν θαη πίζσ ηελ θαζίδεη. 21. Σν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. 22. ΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηα θηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ πνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλ' θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία: «Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλεη ν πεζακέλνο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; -Πνπιάθηα είλαη θη αο θηιαεδνύλ, πνπιάθηα είλαη θη αο ιέλε». Καη παξεθεί πνπ πάγαηλαλ θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γελ είλαη θξίκα θη άδηθν, παξάμελν κεγάιν, λα πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απεζακέλνπο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; πσο πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απεζακέλνπο. -Απξίιεο είλαη θαη ιαινύλ θαη Μάεο θαη θσιεύνπλ . 23. - Φνβνύκαη ζ', αδεξθάθη κνπ, θαη ιηβαληέο κπξίδεηο. - Δρηέο βξαδίο επήγακε πέξα ζηνλ Αί - Γηάλλε, θη εζύκηαζέ καο ν παπάο κε πεξηζζό ιηβάλη». Καη παξεκπξόο πνπ πήγαλε, θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γηα ηδέο ζάκα θη αληίζακα πνπ γίλεηαη ζηνλ θόζκν, ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή λα ζέξλεη ν πεζακέλνο!» Σ' άθνπζε πάιη ε Αξεηή θη εξάγηζε ε θαξδηά ηεο. «Άθνπζεο, Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; - Άθεζ', Αξέησ, ηα πνπιηά θη ό,ηη θη α ζέι' αο ιέγνπλ. - Πεο κνπ, πνύ είλαη ηα θάιιε ζνπ, θαη πνύ είλ' ε ιεβεληηά ζνπ, θαη ηα μαλζά ζνπ ηα καιιηά θαη η' όκνξθν κνπζηάθη; - Έρσ θαηξό π' αξξώζηεζα θαη πέζαλ ηα καιιηά κνπ». 24. Ζ επηζηξνθή ηεο Αξεηήο ζην ζπίηη. 25. Απηνύ ζηκά, απηνύ θνληά ζηελ εθθιεζηά πξoθηάλoπλ. Βαξηά ρηππά η' αιόγνπ ηνπ θη απ' εκπξνζηά ηεο ράζε. Κη αθνύεη ηελ πιάθα θαη βξνληά, ην ρώκα θαη βνΐδεη. Κηλάεη θαη πάεη ε Αξεηή ζην ζπίηη κνλαρή ηεο. Βιέπεη ηνπο θήπνπο ηεο γπκλνύο, ηα δέληξα καξακέλα βιέπεη ην κπάιζακν μεξό, ην θαξπνθύιιη καύξν, βιέπεη κπξνζηά ζηελ πόξηα ηεο ρνξηάξηα θπηξσκέλα. Βξίζθεη ηελ πόξηα ζθαιηζηή θαη ηα θιεηδηά παξκέλα, θαη ηα ζπηηνπαξάζπξα ζθηρηά καληαισκέλα. Κηππά ηελ πόξηα δπλαηά, ηα παξαζύξηα ηξίδνπλ. «Αλ είζαη θίινο δηάβαηλε, θη αλ είζαη ερηξόο κνπ θύγε, θη αλ είζαη ν Πηθξνράξνληαο, άιια παηδηά δελ έρσ, θη ε δόιηα ε Αξεηνύια κνπ ιείπεη καθξηά ζηα μέλα. - ΢ήθσ, καλνύια κνπ, άλνημε, ζήθσ, γιπθηά κνπ κάλα. - Πνηνο είλ' απηόο πνπ κνπ ρηππάεη θαη κε θσλάδεη κάλα; - Άλνημε, κάλα κνπ, άλνημε θη εγώ είκαη ε Αξεηή ζνπ». 26. Ζ ιύζε ηνπ δξάκαηνο. 27. Καηέβεθε, αγθαιηάζηεθαλ θη απέζαλαλ θη νη δύν. 28. Ζ κάλα ε θόξε ν αδειθόο ε μεληηηά ε θαηάξα ν όξθνο ε αλάζηαζε ηα πνπιάθηα ε δσή ν ζάλαηνο. 29. Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη.
 • 4. 30. Σν Γεκνηηθό ηξαγνύδη σο ινγνηερληθό είδνο αληιεί ην πιηθό ηνπ από ηελ πξνθνξηθή ινγνηερληθή παξάδνζε , απηήλ πνπ αλαπηύζζεηαη από ηελ αλάγθε πνπ έρεη θάζε άηνκν θαη γεληθόηεξα θάζε ιαόο λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπ θαη ςπρηθά θνξηία, ηα ηδαληθά ηνπ, ηνπο πόλνπο θαη ηηο ραξέο ηνπ, αθόκα ηηο εληππώζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ κέζα ζηελ επθνινκλεκόλεπηε πνίεζε . http://el.wikipedia.org/wiki 31. Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε: α) παξαινγέο β) ηζηνξηθά (αθξηηηθά, θιέθηηθα, ηζηνξηθά, θιπ) γ) ηξαγνύδηα κε θνηλσληθό πεξηερόκελν, απηά δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο ηεο δσήο (ηεο αγάπεο, λπθηάηηθα, λαλνπξίζκαηα, θάιαληα απνθξηάο, ηεο μεληηηάο, ηεο δνπιεηάο, κνηξνιόγηα, ζαηηξηθά, θιπ) 32. Παξαινγέο Οη παξαινγέο είλαη δηεγεκαηηθά ηξαγνύδηα, όπνπ ην επηθό ζηνηρείν αλακεηγλύεηαη κε ην ιπξηθό θαη ην δξακαηηθό. Αθεγνύληαη ηηο δξακαηηθέο θπξίσο πεξηπέηεηεο ηεο αλζξώπηλεο δσήο κε ηνλ ηξόπν ησλ παξακπζηώλ. Σξεηο είλαη νη θπξηόηεξεο πεγέο από ηηο νπνίεο αληινύληαη νη ππνζέζεηο ηνπο , από αξραίνπο κύζνπο θαη παξαδόζεηο ζρεηηθέο κε αγίνπο, δξάθνπο, ζηνηρεία, βαζηιηάδεο θαη πξίγθηπεο, δαηκνληθέο κνξθέο θαη άιια δεκηνπξγήκαηα ηεο ιατθήο θαληαζίαο. (Οη σξαηόηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο από ηελ νκάδα απηή είλαη “Σνπ λεθξνύ αδειθνύ” θαη “Σνπ γηνθπξηνύ ηεο `Άξηαο”, όπνπ θπξηαξρεί ην ηξαγηθό ζηνηρείν). από πεξηζηαηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο , ηα νπνία πξνθαινύλ ζπγθίλεζε ζην ιαό, όπσο είλαη νη εξσηηθέο ή νηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο (άηπρνη έξσηεο, θόλνη, εθδηθήζεηο, πξνδνζίεο, ζθάλδαια εζηθνύ πεξηερνκέλνπ, λαπάγηα πινίσλ θ.α.) από εζληθέο θαη ηζηνξηθέο κλήκεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιέκνπο, ιεειαζίεο, ζθαγέο θηι. Σν θπξηόηεξν γλώξηζκα ηεο ηερλνηξνπίαο ησλ παξαινγώλ είλαη ε δξακαηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο, ε νπνία πεηπραίλεηαη: α) κε ην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο ή ζε άιια πξόζσπα, πνπ κπαίλεη ζπλήζσο ζηα θαίξηα ζεκεία ηεο αθήγεζεο, θαη β) κε ηε γξήγνξε δξάζε. 33. Φύιια εξγαζίαο 2 δηδαθηηθέο ώξεο * ΢εκεηώλεηαη όηη νη παξαθάησ δηαθάλεηεο είλαη ήδε ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. 34. Σν ηαμίδη ζην δηαδίθηπν θαη ηε ινγνηερλία μεθηλά! Οδεγίεο πξνο ηνπο λαπηηινκέλνπο! ΢ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ζ/Τ, ππάξρεη έλα θάθεινο κε ην όλνκα «ΓΗΑ΢ 1». Αλνημηε ηνλ θάθειν θαη πεγαίλεηε ζην θύιιν εξγαζίαο ηεο νκάδαο ζαο. ΢πκπιεξώζηε ην θνηλό θύιιν γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη ην θύιιν ηεο νκάδαο ζαο. Υσξίζηε ηνπο ξόινπο ζαο, ζπλεξγαζηείηε θαη παξνπζηάζηε. Έρεηε 2 ώξεο, δεηήζηε ηε βνήζεηα κνπ αλ ηελ ρξεηαζηείηε. 35. / Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο ην ςεθηαθό βηβιίν πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε γηα λα δηαβάζεηε μαλά ην θείκελν. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- A111/251/1845,5953/ 36. Φύιιν εξγαζίαο θνηλό γηα όιεο ηηο νκάδεο. Βξεο ηε ζσζηή απάληεζε 1. Πνηνο/α είλαη ν θεληξηθόο ήξσαο; Ζ κάλα Ζ αδειθή Ο αδειθόο 2. Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηνλ γάκν ηεο θόξεο; Ζ κάλα θαη ν αδειθόο Ζ θόξε Όινη καδί 3.Πώο αληηδξά ε θόξε ζηνλ γάκν; Γελ δέρεηαη Γελ αληηδξά Παληξεύεηαη άιινλ 4.Ση θάλεη ηνλ Κσλζηαληή λα ζεθσζεί από ηνλ ηάθν Ο έξσηαο Ζ θηιία Ο όξθνο 5. Πνύ νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο; ΢ηνλ νιπκπηαθό ΢ηελ Παλαγία ΢ηνλ νπξαλό θαη ζηνπο αγηνύο καξηύξνπο. 6. Πόζεο θνξέο κίιεζαλ ηα πνπιάθηα; Σέζζεξηο Σξεηο Πέληε . Υξεζηκνπνίεζε ην παξαθάησ ζύκβνιν √ θαη ηνπνζέηεζε ην δίπια ζηε ζσζηή απάληεζε.
 • 5. 37. 1 ε ΟΜΑΓΑ «Οξθηζκέλνη» «Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεη πίθξα γε ραξά, εγώ λα ζνπ ηε θέξσ» νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο θαη γηα λα εθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζε ηνπ αλαζηαίλεηαη. ΢ηελ αξραηόηεηα ν Γίαο ήηαλ πξνζηάηεο ηνπ όξθνπ (Εεπο Όξθηνο) θαη ε νξγή ην π ήηαλ ηξνκεξή όηαλ θάπνηνο ζεόο ή ζλεηόο ηνλ παξέβαηλε. Γεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 2 00 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ο όξθνο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα» Γεκηνπξγήζηε παξνπζίαζε power point 5 δηαθαλεη ώλ κε ην κύζν ηεο «Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθόλεο» Οη δηαθάλεηεο ζαο ζα πεξηέρνπλ εηθόλεο θαη θείκελν. Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο : http://mythologia.8m.com/dias.html http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdf http://el.wikipedia.org/wiki http://www.hellenicpantheon.gr/enchyclo.htm http://mythologia.8m.com/dimitra.html 38. 2 ε Οκάδα «Σα πνπιάθηα» «΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηα θηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ πνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλ' θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία:» ΢ηε δεκνηηθή πνίεζε θάζε έκςπρν ή άςπρν κπνξεί θαη κηιά θαη παίξλεη κέξνο ζηε δξάζε (πνπιηά, δέληξα, άινγα θ.ι.π.) 1.Γηαβάζηε ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «Σν γηνθύξη ηεο Άξηαο» θαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 200 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ζ δεκνηηθή πνίεζε θαη ην ππεξθπζηθό ζηνηρείν» 2. Γεκηνπξγήζηε κηα παξνπζίαζε power point κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ηξαγνύδη ηνπ «λεθξνύ αδειθνύ». Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο http://el.wikisource.org/wiki http://www.pi- schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/7-14.pdf http://www.logotexnia.info/poihsh/poihsh5.html 39. 3 ε Οκάδα «Οη πξνμελεηάδεο» «Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα, λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ καθξηά ζηα μέλα». 1. Γηαβάζηε ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε ην απόζπαζκα από ηνλ «Δξσηόθξηην» ηνπ Βηηζέληζνπ Κνξλάξνπ θαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν 200 ιέμεσλ ζην word κε Θέκα: «Ζ ζέζε ηεο θόξεο- ε απόθαζε ηνπ γάκνπ» Γεκηνπξγήζηε κία παξνπζίαζε power point 5 δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο θαη θείκελν όπνπ ζα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δε κνηηθήο πνίεζεο . Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGLA111/251/ 1846,5985 / http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15- 26.pdf http://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdf 40. Δλδεηθηηθέο αζθήζεηο 1.Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο νηθνγέλεηαο έηζη όπσο απηό αλαπηύζζεηαη κέζα ζην ηξαγνύδη . Γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο ζε word θαη αλαξηήζηε ηελ, ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ζαο. http://esperinoepalagan.blogspot.com/ (ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο θσδηθνύο πνπ έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όζε ώξα βξίζθεζηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην.) 41. 2.Πεξηεγεζείηε ζηε http://el.wikipedia.org/ θαη καδέςηε πιεξνθνξίεο γηα ην δεκνηηθό ηξαγνύδη. 3.΢ηε δηεύζπλζε http://www.komvos.edu.gr/ ζα αλαδεηήζεηε ην έξγν «Λενλώξα» ηνπ Γεξκαλνύ πνηεηή Burger γηα λα δηαβάζεηε έλα αθόκα πνίεκα κε ην κνηίβν ηνπ λεθξνύ θαβαιάξε. 4.Πεξηεγεζείηε ζην δηαδίθηπν http://www.google.gr κε ιέμεηο θιεηδηά: πνπιάθη – δεκνηηθό ηξαγνύδη. Μαδέςηε ηα ηξαγνύδηα θαη ζρνιηάζηε ζε 150 ιέμεηο. 42. Βηβιηνγξαθία Γηθηπνγξαθία http://www.nlg.gr/epet/all1.asp?id=1103&pg=../db/icon/1957/280.gif&pn=11 http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1605&nt=19&lang=1
 • 6. http://www.greek- language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/16.html http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15-26.pdf http://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdf http://mythologia.8m.com/dias.html http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdf http://www.google.gr/ http://www.snhell.gr/ http://www.doukas.gr/ http://www.academyofathens.gr/ http://el.wikipedia.org/ http://www.hfc- tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14 http://www.hfc- bucharest.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=17 http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/estia/article/view/74172 http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=4596 Αίκνο Αλζνινγία Βαιθαληθήο Πνίεζεο, Αζήλα 2006: θαηαγξάθνληαη παξαιιαγέο από Διιάδα, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΢εξβία θαη ΢θόπηα Ηζκαήι Καληαξέ, Πνηνο έθεξε ηελ Νηνξνπληίλ; , εθδόζεηο Ρνέο: αζηπλνκηθό ζξίιεξ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πην θεκηζκέλε αιβαληθή ιατθή κπαιάληα, ηε Μπαιάληα ηεο ππόζρεζεο , παξαιιαγή ηεο παξαινγήο Σνπ λεθξνύ αδειθνύ